Popis knjiga
Staro sucelje
Katekizam
Trazenje pojma

SZ NZ
Trazenje po broju
knjiga glava-od redak-od glava-do redak-do
0Prva poslanica Korin?anima UVOD Naslov, pozdrav, zahvala

1

1Pavao, po Božjoj volji pozvan za apostola Krista Isusa, i brat Sosten 2 Crkvi Božjoj u Korintu - posve?enima u Kristu Isusu, pozvanicima, svetima, sa svima što na bilo kojemu mjestu prizivlju ime Isusa Krista, Gospodina našega, njihova i našega. 3 Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista! 4 Zahvaljujem Bogu svojemu svagda za vas zbog milosti Božje koja vam je dana u Kristu Isusu: 5 u njemu se obogatiste u svemu - u svakoj rije?i i svakom spoznanju. 6 Kako li se svjedo?anstvo o Kristu utvrdilo u vama 7 te ne oskudijevate ni na jednom daru ?ekaju?i Objavljenje Gospodina našega Isusa Krista! 8 On ?e vas u?initi i postojanima do kraja, besprigovornima u Dan Gospodina našega Isusa Krista. 9 Vjeran je Bog koji vas pozva u zajedništvo Sina svojega Isusa Krista, Gospodina našega. I. RAZDORI I SABLAZNI 1. STRANKE U KORINTSKOJ CRKVI Podjela me?u vjernicima 10 Zaklinjem vas, bra?o, imenom Gospodina našega Isusa Krista: svi budite iste misli; neka ne bude me?u vama razdora, nego budite savršeno istog osje?anja i istog mišljenja. 11 Jer Klojini mi, bra?o moja, o vama rekoše da me?u vama ima sva?a. 12 Mislim to što svaki od vas govori: "Ja sam Pavlov", "A ja Apolonov", "A ja Kefin", "A ja Kristov". 13 Zar je Krist razdijeljen? Zar je Pavao raspet za vas? Ili ste u Pavlovo ime kršteni? 14 Hvala Bogu što ne krstih nikoga od vas, osim Krispa i Gaja; 15 da ne bi tko rekao da ste u moje ime kršteni. 16 A da, krstih i Stefanin dom. Ina?e ne znam krstih li koga drugoga. Svjetska i krš?anska mudrost 17 Jer ne posla me Krist krstiti, nego navješ?ivati evan?elje, i to ne mudroš?u besjede, da se ne obeskrijepi križ Kristov. 18 Uistinu, besjeda o križu ludost je onima koji propadaju, a nama spašenicima sila je Božja. 19 Ta pisano je: Upropastit ?u mudrost mudrih, i odbacit ?u umnost umnih. 20 je mudrac? Gdje je književnik? Gdje je istraživa? ovoga svijeta? Zar ne izludi Bog mudrost svijeta? 21 Doista, kad svijet u mudrosti Božjoj Boga ne upozna mudroš?u, svidjelo se Bogu ludoš?u propovijedanja spasiti vjernike. 22 Jer i Židovi znake ištu i Grci mudrost traže, 23 a mi propovijedamo Krista raspetoga: Židovima sablazan, poganima ludost, 24 pozvanima pak - i Židovima i Grcima - Krista, Božju snagu i Božju mudrost. 25 Jer ludo Božje mudrije je od ljudi i slabo Božje ja?e je od ljudi. 26 Ta gledajte, bra?o, sebe, pozvane: nema mnogo mudrih po tijelu, nema mnogo snažnih, nema mnogo plemenitih. 27 Nego lude svijeta izabra Bog da posrami mudre, i slabe svijeta izabra Bog da posrami jake; 28 i neplemenite svijeta i prezrene izabra Bog, i ono što nije, da uništi ono što jest, 29 da se nijedan smrtnik ne bi hvalio pred Bogom. 30 Od njega je da vi jeste u Kristu Isusu, koji nama posta mudrost od Boga, i pravednost, i posve?enje, i otkupljenje, 31bude kako je pisano: Tko se hvali, u Gospodu neka se hvali.

2

1I ja kada do?oh k vama, bra?o, ne do?oh s uzvišenom besjedom ili mudroš?u navješ?ivati vam svjedo?anstvo Božje 2 jer ne htjedoh me?u vama znati što drugo osim Isusa Krista, i to raspetoga. 3 I ja pri?oh k vama slab, u strahu i u veliku drhtanju. 4 I besjeda moja i propovijedanje moje ne bijaše u uvjerljivim rije?ima mudrosti, nego u pokazivanju Duha i snage 5 da se vjera vaša ne temelji na mudrosti ljudskoj nego na snazi Božjoj. 6 Mudrost doduše navješ?ujemo me?u zrelima, ali ne mudrost ovoga svijeta, ni knezova ovoga svijeta koji propadaju, 7 nego navješ?ujemo Mudrost Božju, u Otajstvu, sakrivenu; onu koju predodredi Bog prije vjekova za slavu našu, 8 a koje nijedan od knezova ovoga svijeta nije upoznao. Jer da su je upoznali, ne bi Gospodina slave razapeli. 9 Nego, kako je pisano: Što oko ne vidje, i uho ne ?u, i u srce ?ovje?je ne u?e, to pripravi Bog onima koji ga ljube. 10 A nama to Bog objavi po Duhu jer Duh sve proni?e, i dubine Božje. 11 Jer tko od ljudi zna što je u ?ovjeku osim duha ?ovje?jega u njemu? Tako i što je u Bogu, nitko ne zna osim Duha Božjega. 12 A mi, mi ne primismo duha svijeta, nego Duha koji je od Boga da znamo ?ime nas je obdario Bog. 13 To i navješ?ujemo, ne nau?enim rije?ima ?ovje?je mudrosti, nego naukom Duha izlažu?i duhovno duhovnima. 14 Naravan ?ovjek ne prima što je od Duha Božjega; njemu je to ludost i ne može spoznati jer po Duhu valja prosu?ivati. 15 Duhovan pak prosu?uje sve, a njega nitko ne prosu?uje. 16ozna misao Gospodnju, tko da ga pou?i? A mi imamo misao Kristovu.

3

1I ja, bra?o, nisam mogao govoriti vama kao duhovnima, nego kao tjelesnima, kao neja?adi u Kristu. 2 Mlijekom vas napojih, ne jelom: još ne mogoste, a ni sada još ne možete 3 jer još ste tjelesni. Doista, dok je me?u vama zavist i prepiranje, zar niste tjelesni, zar po ljudsku ne postupate? 4 Jer kad jedan govori: "Ja sam Pavlov", a drugi: "Ja Apolonov", niste li odve? ljudi? Prava uloga propovjednikova 5 Ta što je Apolon? Što je Pavao? Poslužitelji po kojima povjerovaste - kako ve? komu Gospodin dade. 6 Ja zasadih, Apolon zali, ali Bog dade rasti. 7 Tako niti je što onaj tko sadi ni onaj tko zalijeva, nego Bog koji daje rasti. 8 Tko sadi i tko zalijeva, jedno su; a svaki ?e po svome trudu primiti pla?u. 9 Jer Božji smo suradnici: Božja ste njiva, Božja gra?evina. 10 Po milosti Božjoj koja mi je dana ja kao mudri graditelj postavih temelj, a drugi nazi?uje; ali svaki neka pazi kako nazi?uje. 11 Jer nitko ne može postaviti drugoga temelja osim onoga koji je postavljen, a taj je Isus Krist. 12 Nazi?uje li tko na ovom temelju zlatom, srebrom, dragim kamenjem, drvom, sijenom, slamom - 13 sva?ije ?e djelo izi?i na svjetlo. Onaj ?e Dan pokazati jer ?e se u ognju o?itovati. I kakvo je ?ije djelo, oganj ?e iskušati. 14 Ostane li djelo, primit ?e pla?u onaj tko ga je nazidao. 15 Izgori li ?ije djelo, taj ?e štetovati; ipak, on ?e se sam spasiti, ali kao kroz oganj. 16 Ne znate li? Hram ste Božji i Duh Božji prebiva u vama. 17 Ako tko upropaš?uje hram Božji, upropastit ?e njega Bog. Jer hram je Božji svet, a to ste vi. Zaklju?ak 18 Nitko neka se ne vara. Ako tko misli da je mudar me?u vama na ovome svijetu, neka bude lud da bude mudar. 19 Jer mudrost ovoga svijeta ludost je pred Bogom. Ta pisano je: On hvata mudre u njihovu lukavstvu. 20 I opet: Gospodin poznaje namisli mudrih, one su isprazne. 21 Zato neka se nitko ne hvasta ljudima jer sve je vaše. 22 Bio Pavao, ili Apolon, ili Kefa, bio svijet, ili život, ili smrt, ili sadašnje, ili budu?e: sve je vaše, 23Kristovi, a Krist Božji.

4

1Tako, neka nas svatko smatra službenicima Kristovim i upraviteljima otajstava Božjih. 2 A od upravitelja iziskuje se napokon da budu vjerni. 3 Meni pak nije nimalo do toga da me sudite vi ili bilo koji ljudski sud; a ni ja sam sebe ne sudim. 4 Doista, ni?ega sebi nisam svjestan, no time nisam opravdan: moj je sudac Gospodin. 5 Zato ne sudite ništa prije vremena dok ne do?e Gospodin koji ?e iznijeti na vidjelo što je sakriveno u tami i razotkriti nakane srdaca. I tada ?e svatko primiti pohvalu od Boga. 6 Time, bra?o, smjerah na sebe i Apolona radi vas: da na nama nau?ite onu "Ne preko onoga što je pisano" te se ne nadimate jednim protiv drugoga. 7 Ta tko tebi daje prednost? Što imaš da nisi primio? Ako si primio, što se hvastaš kao da nisi primio? 8 Ve? ste siti, ve? se obogatiste, bez nas se zakraljiste! Kamo sre?e da se zakraljiste da i mi s vama zajedno kraljujemo! 9 Jer Bog je, ?ini mi se, nas apostole prikazao posljednje, kao na smrt osu?ene, jer postali smo prizor svijetu, i an?elima, i ljudima - 10 mi ludi poradi Krista, vi mudri u Kristu; mi slabi, vi jaki; vi ?aš?eni, mi prezreni; 11 sve do ovoga ?asa i gladujemo, i že?amo, i goli smo, i pljuskaju nas, i besku?nici smo, 12 i patimo se rade?i svojim rukama. Proklinjani blagoslivljamo, proganjani ustrajavamo, 13 pogr?ivani tješimo. Kao sme?e svijeta postasmo, sva?iji izmet sve do sada. Opomena 14 Ne pišem ovoga da vas postidim, nego da vas kao ljubljenu svoju djecu urazumim. 15 Jer da imate u Kristu i deset tisu?a u?itelja, ipak ne biste imali više otaca. Ta u Kristu Isusu po evan?elju ja vas rodih! 16 Zaklinjem vas, dakle: nasljedovatelji moji budite. 17 Zato upravo poslah k vama Timoteja, koji mi je dijete ljubljeno i vjerno u Gospodinu, da vas podsjeti na naputke moje, u Kristu, kako posvuda u svakoj crkvi u?im. 18 Neki se uzniješe kao da ja ne?u do?i k vama. 19 Ipak, eto me ubrzo k vama, ako Gospodin htjedne, i rasudit ?u ne rije?i onih nadutih, nego krepost. 20 Ta nije u rije?i kraljevstvo Božje, nego u kreposti. 21 želite? Da k vama do?em sa šibom ili s ljubavlju i duhom blagosti? 2. RODOSKVRNU?E

5

1Op?enito se ?uje o bludnosti me?u vama, i to takvoj bludnosti kakve nema ni me?u poganima: da netko ima o?evu ženu. 2 I vi mi se uznijeli, mjesto da žalujete pa da se iskorijeni iz vaše sredine onaj koji takvo djelo po?ini. 3 A ja, i nenazo?an tijelom, ali nazo?an duhom, ve? sam presudio kao nazo?an onoga koji je takvo što po?inio. 4 Pošto se u ime Gospodina našega Isusa Krista okupite vi i moj duh, snagom Gospodina našega Isusa, 5 neka se takav preda Sotoni na propast tijela da bi se spasio duh u Dan Gospodina Isusa. 6 Ne valja vam hvastanje! Zar ne znate da malo kvasca sve tijesto ukvasa? 7 O?istite stari kvasac da budete novo tijesto, kao što i jeste beskvasni jer ve? je žrtvovana Pasha naša, Krist. 8 Zato svetkujmo, ne sa starim kvascem ni s kvascem zlo?e i pakosti, nego s beskvasnim kruhovima ?isto?e i istine. 9 Napisah vam u poslanici da se ne miješate s bludnicima - 10 ne op?enito s bludnicima ovoga svijeta, ili lakomcima, ili razbojnicima, ili idolopoklonicima jer biste ina?e morali iz svijeta izi?i. 11 Napisah vam zapravo da se ne miješate s nazovibratom koji bi bio bludnik, ili lakomac, ili idolopoklonik, ili pogr?iva?, ili pijanica, ili razbojnik. S takvim ni za stol! 12 Što spada na me suditi one vani? Ne sudite li vi one koji su unutra? 13ne vani sudit ?e Bog. Iskorijenite opakoga iz svoje sredine. 3. PRIZIV NA POGANSKE SUDOVE

6

1Tko bi se od vas u sporu s drugim usudio parni?iti se pred nepravednima, a ne pred svetima? 2 Ili zar ne znate da ?e sveti suditi svijet? Pa ako ?ete vi suditi svijet, zar niste vrijedni suditi sitnice? 3 Ne znate li da ?emo suditi an?ele, kamo li ne ono svagdanje? 4 A vi, kad imate sporove o svagdanjem, sucima postavljate one do kojih Crkva ništa ne drži! 5 Vama na sramotu govorim. Tako? Zar nema me?u vama ni jednoga mudra koji bi mogao rasuditi me?u bra?om? 6 Nego brat se s bratom parni?i, i to pred nevjernicima? 7 Zapravo, ve? vam je to nedostatak što se parni?ite me?u sobom. Zašto radije ne trpite nepravdu? Zašto se radije ne pustite oplijeniti? 8 Nego vi ?inite nepravdu i plijenite, i to bra?u. 9 Ili zar ne znate da nepravednici ne?e baštiniti kraljevstva Božjega? Ne varajte se! Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni mekoputnici, ni muškoložnici, 10 ni kradljivci, ni lakomci, ni pijanice, ni psova?i, ni razbojnici ne?e baštiniti kraljevstva Božjega. 11 To evo, bijahu neki od vas, ali oprali ste se, ali posvetili ste se, ali opravdali ste se u imenu Gospodina našega Isusa Krista i u Duhu Boga našega. 4. BLUDNOST 12 "Sve mi je dopušteno!" Ali - sve ne koristi. "Sve mi je dopušteno!" Ali - ne?u da mnome išta vlada. 13 "Jela trbuhu, a trbuh jelima; Bog ?e i jedno i drugo uništiti." Ali ne tijelo bludnosti, nego Gospodinu, i Gospodin tijelu! 14 Ta Bog koji je Gospodina uskrisio i nas ?e uskrisiti snagom njegovom. 15 Ne znate li da su tijela vaša udovi Kristovi? Ho?u li dakle uzeti udove Kristove i u?initi ih udovima bludni?inim? Nipošto! 16 Ili zar ne znate: tko uz bludnicu prione, jedno je tijelo? Jer veli se: Bit ?e njih dvoje jedno tijelo. 17 A tko prione uz Gospodina, jedan je duh. 18 Bježite od bludnosti! Svaki grijeh koji u?ini ?ovjek, izvan tijela je, a bludnik griješi protiv svojega tijela. 19 Ili zar ne znate? Tijelo vaše hram je Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te niste svoji. 20 kupljeni ste otkupninom. Proslavite dakle Boga u tijelu svojem! II. ODGOVORI NA RAZLI?ITA PITANJA 1. ŽENIDBA I DJEVI?ANSTVO

7

1Sada o onome što ste mi pisali. Dobro je ?ovjeku ne dota?i ženu. 2 Ipak, zbog bludnosti, neka svaki ima svoju ženu i svaka neka ima svoga muža. 3 Muž neka vrši dužnost prema ženi, a tako i žena prema mužu. 4 Žena nije gospodar svoga tijela, nego muž, a tako ni muž nije gospodar svoga tijela, nego žena. 5 Ne uskra?ujte se jedno drugome, osim po dogovoru, povremeno, da se posvetite molitvi pa se opet združite da vas Sotona ne bi napastovao zbog vaše neizdržljivosti. 6 Ali to velim kao dopuštenje, ne kao zapovijed. 7 A htio bih da svi ljudi budu kao i ja; ali svatko ima svoj dar od Boga, ovaj ovako, onaj onako. 8 Neoženjenima pak i udovicama velim: dobro im je ako ostanu kao i ja. 9 Ako li se ne mogu uzdržati, neka se žene, udaju. Jer bolje je ženiti se negoli izgarati. 10 A oženjenima zapovijedam, ne ja, nego Gospodin: žena neka se od muža ne rastavlja - 11 ako se ipak rastavi, neka ostane neudana ili neka se s mužem pomiri - i muž neka ne otpušta žene. 12 Ostalima pak velim - ja, ne Gospodin: ima li koji brat ženu nevjernicu i ona privoli stanovati s njime, neka je ne otpušta. 13 I žena koja ima muža nevjernika te on privoli stanovati s njome, neka ne otpušta muža. 14 Ta muž nevjernik posve?en je ženom i žena nevjernica posve?ena je bratom. Ina?e bi djeca vaša bila ne?ista, a ovako - sveta su. 15 Ako li se nevjernik ho?e rastaviti, neka se rastavi; brat ili sestra u takvim prilikama nisu vezani: ta na mir nas je pozvao Bog. 16 Jer što znaš, ženo, ho?eš li spasiti muža? Ili što znaš, mužu, ho?eš li spasiti ženu? 17 U drugome svatko neka živi kako mu je Gospodin dodijelio, kako ga je Bog pozvao. Tako odre?ujem po svim crkvama. 18 Je li tko pozvan kao obrezan, neka ne prepravlja obrezanja. Ako je pozvan kao neobrezan, neka se ne obrezuje. 19 Obrezanje nije ništa i neobrezanje nije ništa, nego - držanje Božjih zapovijedi. 20 Svatko neka ostane u onom zvanju u koje je pozvan. 21 Jesi li pozvan kao rob? Ne brini! Nego, ako i možeš postati slobodan, radije se okoristi. 22 Jer tko je u Gospodinu pozvan kao rob, slobodnjak je Gospodnji. Tako i tko je pozvan kao slobodnjak, rob je Kristov. 23 Otkupninom ste kupljeni: ne budite robovi ljudima. 24 Svatko u ?emu je pozvan, bra?o, u tome neka i ostane pred Bogom. 25 O djevicama nemam zapovijedi, nego dajem savjet kao ?ovjek po milosr?u Gospodnjem vrijedan povjerenja. 26 Smatram dakle: dobro je to zbog sadašnje nevolje, dobro je ?ovjeku tako biti. 27 Jesi li vezan za ženu? Ne traži rastave. Jesi li slobodan od žene? Ne traži žene. 28 Ali ako se i oženiš, nisi sagriješio; i djevica ako se uda, nije sagriješila. Ali takvi ?e imati tjelesnu nevolju, a ja bih vas rado poštedio. 29 Ovo ho?u re?i, bra?o: Vrijeme je kratko. Odsele i koji imaju žene, neka budu kao da ih nemaju; 30 i koji pla?u, kao da ne pla?u; i koji se vesele, kao da se ne vesele; i koji kupuju, kao da ne posjeduju; 31 i koji uživaju ovaj svijet, kao da ga ne uživaju, jer - prolazi obli?je ovoga svijeta. 32 A rado bih da budete bezbrižni. Neoženjen se brine za Gospodnje, kako da ugodi Gospodinu. 33 A oženjen se brine za svjetovno, kako da ugodi ženi, 34 pa je razdijeljen. I žena neudana i djevica brine se za Gospodnje, da bude sveta i tijelom i duhom; a udana se brine za svjetovno, kako da ugodi mužu. 35 Ovo pak govorim vama na korist, ne da vam postavim zamku, nego da primjerno i nesmetano budete privrženi Gospodinu. 36 Misli li tko da je neprili?an prema svojoj djevici kad je preživotan i s njome mora biti, neka ?ini što je nakanio, ne griješi: neka se uzmu. 37 Tko je pak nepokolebljivo stalan u srcu te nema potrebe, a u vlasti mu je volja pa to odlu?i u svom srcu - ?uvati svoju djevicu - dobro ?ini. 38 Tako, tko se oženi svojom djevicom, dobro ?ini, a tko se ne oženi, bolje ?ini. 39 Žena je vezana dokle živi muž njezin. Umre li muž, slobodna je: neka se uda za koga ho?e, samo u Gospodinu. 40 ?e ipak blaženija ostane li onako, po mojem savjetu. A mislim da i ja imam Duha Božjega. 2. BLAGOVANJE MESA ŽRTVOVANA IDOLIMA

8

1U pogledu mesa žrtvovana idolima, znamo, svi posjedujemo znanje. Ali znanje nadima, a ljubav izgra?uje. 2 Ako tko misli da što zna, još ne zna kako treba znati. 3 A ljubi li tko Boga, Bog ga poznaje. 4 Dakle, u pogledu blagovanja mesa žrtvovana idolima, znamo: nema idola na svijetu i nema Boga do Jednoga. 5 Jer sve kad bi i bilo nazovibogova ili na nebu ili na zemlji - kao što ima mnogo "bogova" i mnogo "gospodara"! - 6 nama je jedan Bog, Otac, od koga je sve, a mi za njega; i jedan Gospodin, Isus Krist, po kome je sve, i mi po njemu. 7 Ali nemaju svi toga znanja. Neki, navikli na idole, još jedu meso kao idolima žrtvovano i njihova se savjest kalja jer je nejaka. 8 A k Bogu nas ne privodi jelo. Niti što gubimo ako ne jedemo; niti što dobivamo ako jedemo. 9 A pazite da ne bi možda ta vaša sloboda bila spoticaj nejakima. 10 Jer vidi li tko tebe koji imaš znanje za stolom u hramu idolskomu, ne?e li se njegova savjest, jer je nejaka, "izgraditi" da jede žrtvovano idolima? 11 I s tvoga znanja propada nejaki, brat za kojega je Krist umro. 12 Tako griješe?i protiv bra?e i ranjavaju?i njihovu nejaku savjest, protiv Krista griješite. 13o ako jelo sablažnjava brata moga, ne, ne?u jesti mesa dovijeka da brata svoga ne sablaznim. Pavlov primjer

9

1Nisam li ja slobodan? Nisam li apostol? Nisam li vidio Isusa, Gospodina našega? Niste li vi djelo moje u Gospodinu? 2 Ako drugima nisam apostol, vama svakako jesam. Ta vi ste pe?at mojega apostolstva u Gospodinu. 3 Moj odgovor mojim tužiteljima jest ovo: 4 Zar nemamo prava jesti i piti? 5 Zar nemamo prava ženu vjernicu voditi sa sobom kao i drugi apostoli i bra?a Gospodnja i Kefa? 6 Ili samo ja i Barnaba nemamo prava ne raditi? 7 Tko ikada vojuje o svojem trošku? Tko sadi vinograd pa roda njegova ne jede? Ili tko pase stado pa od mlijeka stada ne jede? 8 Zar to govorim po ljudsku? Ne kaže li to i Zakon? 9 Jer u Mojsijevu zakonu piše: Ne zavezuj usta volu koji vrši! Zar je Bogu do volova? 10 Ne govori li on baš radi nas? Doista, radi nas je napisano, jer tko ore, u nadi treba da ore; i tko vrši, u nadi da ?e dobiti dio. 11 Ako smo mi vama sijali dobra duhovna, veliko li je nešto ako vam požanjemo tjelesna? 12 Ako drugi sudjeluju u vašim dobrima, zašto ne bismo mi mogli još ve?ma. Ali nismo se poslužili tim pravom, nego sve teglimo da ne bismo postavili kakvu zapreku evan?elju Kristovu? 13 Ne znate li: koji obavljaju svetinje, od svetišta se hrane; i koji žrtveniku služe, sa žrtvenikom dijele? 14 Tako je i Gospodin onima koji evan?elje navješ?uju odredio od evan?elja živjeti. 15 No ja se ni?im od toga nisam poslužio. A i ne napisah toga da bi se tako postupilo prema meni. Radije umrijeti, nego... Te mi slave nitko ne?e oduzeti! 16 Jer što navješ?ujem evan?elje, nije mi na hvalu, ta dužnost mi je. Doista, jao meni ako evan?elja ne navješ?ujem. 17 Jer ako to ?inim iz vlastite pobude, ide me pla?a; ako li ne iz vlastite pobude - služba je to koja mi je povjerena. 18 Koja mi je dakle pla?a? Da propovijedaju?i pružam evan?elje besplatno ne služe?i se svojim pravom u evan?elju. 19 Jer premda slobodan od sviju, sam sebe svima u?inih slugom da ih što više steknem. 20 Bijah Židovima Židov da Židove steknem; onima pod Zakonom, kao da sam pod Zakonom - premda ja nisam pod Zakonom - da one pod Zakonom steknem; 21 onima bez Zakona, kao da sam bez zakona - premda nisam bez Božjega zakona, nego u Kristovu zakonu - da steknem one bez Zakona; 22 bijah nejakima nejak da nejake steknem. Svima bijah sve da pošto-poto neke spasim. 23 A sve ?inim poradi evan?elja da bih i ja bio suzajedni?ar u njemu. 24 Ne znate li: trka?i u trkalištu svi doduše tr?e, ali jedan prima nagradu? Tako tr?ite da dobijete. 25 Svaki natjecatelj sve mogu?e izdržava; oni da dobiju raspadljiv vijenac, mi neraspadljiv. 26 Ja dakle tako tr?im - ne kao besciljno, tako udaram šakom - ne kao da mlatim vjetar, 27o krotim svoje tijelo i zarobljavam da sam ne budem isklju?en pošto sam drugima propovijedao. Pouka Izraelove prošlosti

10

10Jer ne bih, bra?o, htio da budete u neznanju: oci naši svi bijahu pod oblakom, i svi prije?oše kroz more, 2 i svi su se na Mojsija krstili u oblaku i u moru, 3 i svi su isto duhovno jelo jeli, 4 i svi su isto duhovno pi?e pili. A pili su iz duhovne stijene koja ih je pratila; stijena bijaše Krist. 5 Ali ve?ina njih nije bila po volji Bogu: ta poubijani su po pustinji. 6 To bijahu pralikovi naši: da ne žudimo za zlima kao što su žudjeli oni. 7 I ne budite idolopoklonici kao neki od njih, kako je pisano: Posjeda narod da jede i pije pa ustadoše da igraju. 8 I ne podajimo se bludu kao što se neki od njih bludu podaše i padoše u jednom danu dvadeset i tri tisu?e. 9 I ne iskušavajmo Gospodina kao što su ga neki od njih iskušavali te od zmija izginuli. 10 I ne mrmljajte kao što neki od njih mrmljahu te izgiboše od Zatornika. 11 Sve se to, kao pralik, doga?alo njima, a napisano je za upozorenje nama, koje su zapala posljednja vremena. 12 Tko dakle misli da stoji, neka pazi da ne padne. 13 Nije vas zahvatila druga kušnja osim ljudske. Ta vjeran je Bog: ne?e pustiti da budete kušani preko svojih sila, nego ?e s kušnjom dati i ishod da možete izdržati. Sveta gozba 14 Zato, ljubljeni moji, bježite od idolopoklonstva. 15 Kao razumnima velim: sudite sami što govorim. 16 ?aša blagoslovna koju blagoslivljamo nije li zajedništvo krvi Kristove? Kruh koji lomimo nije li zajedništvo tijela Kristova? 17 Budu?i da je jedan kruh, jedno smo tijelo mi mnogi; ta svi smo dionici jednoga kruha. 18 Gledajte Izraela po tijelu! Koji blaguju žrtve nisu li zajedni?ari žrtvenika? 19 Što dakle ho?u re?i? Idolska žrtva da je nešto? Ili idol da je nešto? 20 Naprotiv, da pogani vrazima žrtvuju, ne Bogu. A ne?u da budete zajedni?ari vražji. 21 Ne možete piti ?ašu Gospodnju i ?ašu vražju. Ne možete biti sudionici stola Gospodnjega i stola vražjega. 22 Ili da izazivamo ljubomor Gospodnji? Zar smo ja?i od njega? Rješenje poteško?a 23 "Sve je slobodno!" Ali - sve ne koristi. "Sve je dopušteno!" Ali - sve ne sazi?uje. 24 Nitko neka ne traži svoje, nego dobro drugoga. 25 Sve što se prodaje na tržnici, jedite ništa ne ispituju?i poradi savjesti. 26 Ta Gospodnja je zemlja i sve na njoj! 27 Pozove li vas koji nevjernik i želite se odazvati, jedite što vam se ponudi ništa ne ispituju?i poradi savjesti. 28 Ako vam tko re?e: "To je žrtvovano", ne jedite poradi onoga koji vas je upozorio, i savjesti. 29 Savjesti mislim, ne svoje, nego onoga drugoga. Ta zašto da moju slobodu druga savjest sudi? 30 Ako sa zahvalom sudjelujem, zašto da me grde zbog onoga za što zahvaljujem? 31 Dakle, ili jeli, ili pili, ili drugo što ?inili, sve na slavu Božju ?inite. 32 Ne budite na sablazan ni Židovima, ni Grcima, ni Crkvi Božjoj, 33 što i ja svima u svemu uga?am ne traže?i svoju korist, nego što koristi mnogima na spasenje. 3. RED NA VJERSKIM SASTANCIMA Nošenje prijevjesa

11

1i1Nasljedovatelji moji budite, kao što sam i ja Kristov. 2 Hvalim vas što me se u svemu sje?ate i držite se predaja kako vam predadoh. 3 Ali htio bih da znate: svakomu je mužu glava Krist, glava ženi muž, a glava Kristu Bog. 4 Svaki muž koji se moli ili prorokuje pokrivene glave sramoti glavu svoju. 5 Svaka pak žena koja se moli ili prorokuje gologlava sramoti glavu svoju. Ta to je isto kao da je obrijana. 6 Jer ako se žena ne pokriva, neka se šiša; ako li je pak ružno ženi šišati se ili brijati, neka se pokrije. 7 A muž ne mora pokrivati glave, ta slika je i slava Božja; a žena je slava muževa. 8 Jer nije muž od žene, nego žena od muža. 9 I nije stvoren muž radi žene, nego žena radi muža. 10 Zato žena treba da ima "vlast" na glavi poradi an?ela. 11 Ipak, u Gospodinu - ni žena bez muža, ni muž bez žene! 12 Jer kao što je žena od muža, tako je i muž po ženi; a sve je od Boga. 13 Sami sudite dolikuje li da se žena gologlava Bogu moli? 14 Ne u?i li nas i sama narav da je mužu sramota ako goji kosu? 15 A ženi je dika ako je goji jer kosa joj je dana mjesto prijevjesa. 16 Ako je kome do prepirke, takva obi?aja mi nemamo, a ni Crkve Božje. Gospodnja ve?era 0 26,26-29; Mk 14,22-25; Lk 22,15-20) 17 Kad ve? dajem ta upozorenja, ne mogu pohvaliti što se ne sastajete na bolje, nego na gore. 18 Ponajprije ?ujem, djelomi?no i vjerujem: kad se okupite na Sastanak, da su me?u vama razdori. 19 Treba doista da i podjela bude me?u vama da se o?ituju prokušani me?u vama. 20 Kad se dakle tako zajedno sastajete, to nije blagovanje Gospodnje ve?ere: 21 ta svatko se pri blagovanju prihvati svoje ve?ere te jedan gladuje, a drugi se opija. 22 Zar nemate ku?a da jedete i pijete? Ili Crkvu Božju prezirete i posti?ujete one koji nemaju? Što da vam kažem? Da vas pohvalim? U tom vas ne hvalim. 23 Doista, ja od Gospodina primih što vama predadoh: Gospodin Isus one no?i kad bijaše predan uze kruh, 24 zahvalivši razlomi i re?e: "Ovo je tijelo moje - za vas. Ovo ?inite meni na spomen." 25 Tako i ?ašu po ve?eri govore?i: "Ova ?aša novi je Savez u mojoj krvi. Ovo ?inite kad god pijete, meni na spomen." 26 Doista, kad god jedete ovaj kruh i pijete ?ašu, smrt Gospodnju navješ?ujete dok on ne do?e. 27 Stoga, tko god jede kruh ili pije ?ašu Gospodnju nedostojno, bit ?e krivac tijela i krvi Gospodnje. 28 Neka se dakle svatko ispita pa tada od kruha jede i iz ?aše pije. 29 Jer tko jede i pije, sud sebi jede i pije ako ne razlikuje Tijela. 30 Zato su me?u vama mnogi nejaki i nemo?ni, i spavaju mnogi. 31 Jer kad bismo sami sebe sudili, ne bismo bili su?eni. 32 A kad nas sudi Gospodin, odgaja nas da ne budemo sa svijetom osu?eni. 33 Zato, bra?o moja, kad se sastajete na blagovanje, pri?ekajte jedni druge. 34li tko gladan, kod ku?e neka jede da se ne sastajete na osudu. Drugo ?u urediti kada do?em. Dari Duha

12

12O darima Duha ne bih, bra?o, htio da budete u neznanju. 2 Znate kako ste se dok bijaste pogani, zavedeni, zanosili nijemim idolima. 3 Zato vam obznanjujem: nitko tko u Duhu Božjem govori ne kaže: "Prokletstvo Isusu". I nitko ne može re?i: "Gospodin Isus" osim u Duhu Svetom. 4 Razli?iti su dari, a isti Duh; 5 i razli?ite službe, a isti Gospodin; 6 i razli?ita djelovanja, a isti Bog koji ?ini sve u svima. 7 A svakomu se daje o?itovanje Duha na korist. 8 Doista, jednomu se po Duhu daje rije? mudrosti, drugomu rije? spoznanja po tom istom Duhu; 9 drugomu vjera u tom istom Duhu, drugomu dari lije?enja u tom jednom Duhu; 10 drugomu ?udotvorstva, drugomu prorokovanje, drugomu razlu?ivanje duhova, drugomu razli?iti jezici, drugomu tuma?enje jezika. 11 A sve to djeluje jedan te isti Duh dijele?i svakomu napose kako ho?e. Usporedba s tijelom 12 Doista, kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi tijela iako mnogi, jedno su tijelo - tako i Krist. 13 Ta u jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni, bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni. 14 Ta ni tijelo nije jedan ud, nego mnogi. 15 Rekne li noga: "Nisam ruka, nisam od tijela", zar zbog toga nije od tijela? 16 I rekne li uho: "Nisam oko, nisam od tijela", zar zbog toga nije od tijela? 17 Kad bi sve tijelo bilo oko, gdje bi bio sluh? Kad bi sve bilo sluh, gdje bi bio njuh? 18 A ovako, Bog je rasporedio udove, svaki od njih u tijelu, kako je htio. 19 Kad bi svi bili jedan ud, gdje bio bilo tijelo? 20 A ovako, mnogi udovi - jedno tijelo! 21 Ne može oko re?i ruci: "Ne trebam te", ili pak glava nogama: "Ne trebam vas." 22 Naprotiv, mnogo su potrebniji udovi tijela koji izgledaju slabiji. 23 A udove koje smatramo ne?asnijima, okružujemo ve?om ?aš?u. I s nepristojnima se pristojnije postupa, 24 a pristojni toga ne trebaju. Nego, Bog je tako sastavio tijelo da je posljednjem udu dao izobilniju ?ast 25 da ne bude razdora u tijelu, nego da se udovi jednako brinu jedni za druge. 26 I ako trpi jedan ud, trpe zajedno svi udovi; ako li se slavi jedan ud, raduju se zajedno svi udovi. 27 A vi ste tijelo Kristovo i, pojedina?no, udovi. 28 I neke postavi Bog u Crkvi: prvo za apostole, drugo za proroke, tre?e za u?itelje; onda ?udesa, onda dari lije?enja; zbrinjavanja, upravljanja, razni jezici. 29 Zar su svi apostoli? Zar svi proroci? Zar svi u?itelji? Zar svi ?udotvorci? 30 Zar svi imaju dare lije?enja? Zar svi govore jezike? Zar svi tuma?e? 31nite za višim darima! A evo vam puta najizvrsnijega! Hvalospjev ljubavi

13

13Kad bih sve jezike ljudske govorio i an?eoske, a ljubavi ne bih imao, bio bih mjed što je?i ili cimbal što zve?i. 2 Kad bih imao dar prorokovanja i znao sva otajstva i sve spoznanje; i kad bih imao svu vjeru da bih i gore premještao, a ljubavi ne bih imao - ništa sam! 3 I kad bih razdao sav svoj imutak i kad bih predao tijelo svoje da se sažeže, a ljubavi ne bih imao - ništa mi ne bi koristilo. 4 Ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se; 5 nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo; 6 ne raduje se nepravdi, a raduje se istini; 7 sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi. 8 Ljubav nikad ne prestaje. Prorokovanja? Uminut ?e. Jezici? Umuknut ?e. Spoznanje? Uminut ?e. 9 Jer djelomi?no je naše spoznanje, i djelomi?no prorokovanje. 10 A kada do?e ono savršeno, uminut ?e ovo djelomi?no. 11 Kad bijah neja?e, govorah kao neja?e, mišljah kao neja?e, rasu?ivah kao neja?e. A kad postadoh zreo ?ovjek, odbacih ono neja?ko. 12 Doista, sada gledamo kroza zrcalo, u zagonetki, a tada - licem u lice! Sada spoznajem djelomi?no, a tada ?u spoznati savršeno, kao što sam i spoznat! 13ada: ostaju vjera, ufanje i ljubav - to troje - ali najve?a je me?u njima ljubav. Dari u zajednici

14

14Težite za ljubavlju, ?eznite za darima Duha, a najve?ma da prorokujete. 2 Jer tko govori drugim jezikom, ne govori ljudima nego Bogu: nitko ga ne razumije jer Duhom govori stvari tajanstvene. 3 Tko pak prorokuje, ljudima govori: izgra?uje, hrabri, tješi. 4 Tko govori drugim jezikom, sam sebe izgra?uje, a tko prorokuje, Crkvu izgra?uje. 5 A htio bih da vi svi govorite drugim jezicima, ali ve?ma da prorokujete. Jer ve?i je tko prorokuje, negoli tko govori drugim jezicima, osim ako protuma?i Crkvi radi izgra?ivanja. 6 A sada, bra?o, kad bih došao k vama govore?i drugim jezicima, što bi vam koristilo kad vam ne bih priop?io bilo otkrivenje, bilo spoznanje, bilo proroštvo, bilo nauk? 7 Ako neživa glazbala, svirala ili citra, ne daju razgovijetna glasa, kako ?e se razabrati što se to izvodi na svirali ili citri? 8 Ili ako trublja daje nejasan glas, tko ?e se spremiti na boj? 9 Tako i vi, ako jezikom ne budete jasno zborili, kako ?e se razabrati što se govori? Govorit ?ete u vjetar. 10 Toliko, recimo, ima na svijetu vrsta glasova i - nijedan bez zna?enja. 11 Ako dakle ne znam zna?enja glasa, bit ?u sugovorniku tu?inac, a sugovornik tu?inac meni. 12 Tako i vi, budu?i da ?eznete za darima Duha, nastojte njima obilovati radi izgra?ivanja Crkve. 13 Stoga tko govori drugim jezikom, neka se moli da može protuma?iti. 14 Jer ako se drugim jezikom molim, moj se duh moli, ali um je moj neplodan. 15 Što dakle? Molit ?u se duhom, molit ?u se i umom; pjevat ?u hvalospjeve duhom, ali pjevat ?u ih i umom. 16 Jer ako Boga blagoslivljaš duhom, kako ?e neupu?en re?i "Amen" na tvoju zahvalnicu? Ne zna što govoriš. 17 Ti doduše lijepo zahvaljuješ, ali se drugi ne izgra?uje. 18 Hvala Bogu, ja govorim drugim jezicima ve?ma nego svi vi. 19 Ali draže mi je u Crkvi re?i pet rije?i po svojoj pameti, da i druge pou?im, negoli deset tisu?a rije?i drugim jezikom. 20 Bra?o, ne budite djeca pame?u, nego neja?ad pakoš?u, a zreli pame?u! 21 U Zakonu je pisano: Drugim jezicima i drugim usnama govorit ?u ovomu narodu pa me ni tako ne?e poslušati, govori Gospodin. 22 Tako drugi jezici nisu znak vjernicima, nego nevjernicima; a prorokovanje vjernicima, ne nevjernicima. 23 Ako se dakle skupi sva Crkva zajedno i svi govore drugim jezicima, a u?u neupu?eni ili nevjernici, ne?e li re?i da mahnitate? 24 Ako pak svi prorokuju, a u?e koji nevjernik ili neupu?en, sve ga prekorava, sve ga osu?uje. 25 Tajne se njegova srca o?ituju te ?e pasti ni?ice i pokloniti se Bogu priznaju?i: Zaista, Bog je u vama. 26 Što dakle bra?o? Kad se skupite te poneki ima hvalospjev, poneki ima nauk, ima otkrivenje, ima jezik, ima tuma?enje - sve neka bude radi izgra?ivanja. 27 Ako tko govori drugim jezikom - dvojica, najviše trojica, i to jedan za drugim - jedan neka tuma?i; 28 ako pak ne bi bilo tuma?a, neka šuti u Crkvi, neka govori sam sebi i Bogu. 29 Od proroka pak neka govore dvojica ili trojica, drugi neka rasu?uju. 30 Ali ako drugomu uza nj bude što objavljeno, prvi neka šuti. 31 A možete jedan po jedan svi prorokovati da svi budu pou?eni i svi ohrabreni. 32 Proro?ki su duhovi prorocima podložni 33 jer Bog nije Bog nesklada, nego Bog mira. Kao u svim Crkvama svetih, žene na Sastancima neka šute. 34 Nije im dopušteno govoriti, nego neka budu podložne, kako i Zakon govori. 35 Žele li što saznati, neka kod ku?e pitaju svoje muževe jer ružno je da žena govori na Sastanku. 36 Ili zar je rije? Božja od vas proizašla, zar je samo k vama došla? 37 Smatra li tko da je prorok ili duhom obdaren, neka zna: što vam pišem, Gospodnja je zapovijed. 38 Tko to ne prizna, ne priznaje se. 39 Zato, bra?o moja, težite prorokovati i ne prije?ite da se govori drugim jezicima! 40ve neka bude dostojno i uredno. III. USKRSNU?E MRTVIH

15

15Dozivljem vam, bra?o, u pamet evan?elje koje vam navijestih, koje primiste, u kome stojite, 2 po kojem se spasavate, ako držite što sam vam navijestio; osim ako uzalud povjerovaste. 3 Doista, predadoh vam ponajprije što i primih: Krist umrije za grijehe naše po Pismima; 4 bi pokopan i uskrišen tre?i dan po Pismima; 5 ukaza se Kefi, zatim dvanaestorici. 6 Potom se ukaza bra?i, kojih bijaše više od pet stotina zajedno; ve?ina ih još i sada živi, a neki usnuše. 7 Zatim se ukaza Jakovu, onda svim apostolima. 8 Najposlije, kao nedonoš?etu, ukaza se i meni. 9 Da, ja sam najmanji me?u apostolima i nisam dostojan zvati se apostolom jer sam progonio Crkvu Božju. 10 Ali miloš?u Božjom jesam što jesam i njegova milost prema meni ne bijaše zaludna; štoviše, trudio sam se više nego svi oni - ali ne ja, nego milost Božja sa mnom. 11 Ili dakle ja ili oni: tako propovijedamo, tako vjerujete. 12 No ako se propovijeda da je Krist od mrtvih uskrsnuo, kako neki me?u vama govore da nema uskrsnu?a mrtvih? 13 Ako nema uskrsnu?a mrtvih, ni Krist nije uskrsnuo. 14 Ako pak Krist nije uskrsnuo, uzalud je doista propovijedanje naše, uzalud i vjera vaša. 15 Zatekli bismo se i kao lažni svjedoci Božji što posvjedo?ismo protiv Boga: da je uskrisio Krista, kojega nije uskrisio, ako doista mrtvi ne uskršavaju. 16 Jer ako mrtvi ne uskršavaju, ni Krist nije uskrsnuo. 17 A ako Krist nije uskrsnuo, uzaludna je vjera vaša, još ste u grijesima. 18 Onda i oni koji usnuše u Kristu, propadoše. 19 Ako se samo u ovom životu u Krista ufamo, najbjedniji smo od svih ljudi. 20 Ali sada: Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih! 21 Doista po ?ovjeku smrt, po ?ovjeku i uskrsnu?e od mrtvih! 22 Jer kao što u Adamu svi umiru, tako ?e i u Kristu svi biti oživljeni. 23 Ali svatko u svom redu: prvina Krist, a zatim koji su Kristovi, o njegovu Dolasku; 24 potom - svršetak, kad preda kraljevstvo Bogu i Ocu, pošto obeskrijepi svako Vrhovništvo, svaku Vlast i Silu. 25 Doista, on treba da kraljuje dok ne podloži sve nepri jatelje pod noge svoje. 26 Kao posljednji neprijatelj bit ?e obeskrijepljena Smrt 27 jer sve podloži nogama njegovim. A kad veli: Sve je podloženo, jasno - sve osim Onoga koji mu je sve podložio. 28 I kad mu sve bude podloženo, tada ?e se i on sam, Sin, podložiti Onomu koji je njemu sve podložio da Bog bude sve u svemu. 29 Što onda ?ine oni koji se krste za mrtve? Ako mrtvi uop?e ne uskršavaju, što se krste za njih? 30 Što se onda i mi svaki ?as izlažemo pogiblima? 31 Dan za danom umirem, tako mi slave vaše, bra?o, koju imam u Kristu Isusu, Gospodinu našem! 32 Ako sam se po ljudsku borio sa zvijerima u Efezu, kakva mi korist? Ako mrtvi ne uskršavaju, jedimo i pijmo jer sutra nam je umrijeti. 33 Ne varajte se: "Zli razgovori kvare dobre obi?aje." 34 Otrijeznite se kako valja i ne griješite jer neki, na sramotu vam kažem, ne znaju za Boga. Na?in uskrsnu?a 35 Ali re?i ?e netko: Kako uskršavaju mrtvi? I s kakvim li ?e tijelom do?i? 36 Bezumni?e! Što siješ, ne oživljuje ako ne umre. 37 I što siješ, ne siješ tijelo budu?e, ve? golo zrno, pšenice - recimo - ili ?ega drugoga. 38 A Bog mu daje tijelo kakvo ho?e, i to svakom sjemenu svoje tijelo. 39 Nije svako tijelo isto tijelo; drugo je tijelo ?ovje?je, drugo tijelo stoke, drugo tijelo pti?je, a drugo riblje. 40 Ima tjelesa nebeskih i tjelesa zemaljskih, ali drugi je sjaj nebeskih, a drugi zemaljskih. 41 Drugi je sjaj sunca, drugi sjaj mjeseca i drugi sjaj zvijezda; jer zvijezda se od zvijezde razlikuje u sjaju. 42 Tako i uskrsnu?e mrtvih: sije se u raspadljivosti, uskršava u neraspadljivosti; 43 sije se u sramoti, uskršava u slavi; sije se u slabosti, uskršava u snazi; 44 sije se tijelo naravno, uskršava tijelo duhovno. Ako ima tijelo naravno, ima i duhovno. 45 Tako je i pisano: Prvi ?ovjek, Adam, postade živa duša, posljednji Adam - duh životvorni. 46 Ali ne bi najprije duhovno, nego naravno pa onda duhovno. 47 Prvi je ?ovjek od zemlje, zemljan; drugi ?ovjek - s neba. 48 Kakav je zemljani takvi su i zemljani, a kakav je nebeski takvi su i nebeski. 49 I kao što smo nosili sliku zemljanoga, nosit ?emo i sliku nebeskoga. 50 A ovo, bra?o, tvrdim: tijelo i krv ne mogu baštiniti kraljevstva Božjega i raspadljivost ne baštini neraspadljivosti. 51 Evo otajstvo vam kazujem: svi doduše ne?emo usnuti, ali svi ?emo se izmijeniti. 52 Odjednom, u tren oka, na posljednju trublju - jer zatrubit ?e - i mrtvi ?e uskrsnuti neraspadljivi i mi ?emo se izmijeniti. 53 Jer ovo raspadljivo treba da se obu?e u neraspadljivost i ovo smrtno da se obu?e u besmrtnost. Pobjedni?ki hvalospjev 54 A kad se ovo raspadljivo obu?e u neraspadljivost i ovo smrtno obu?e u besmrtnost, tada ?e se obistiniti rije? napisana: Pobjeda iskapi smrt. 55 je, smrti, pobjeda tvoja? Gdje je, smrti, žalac tvoj? 56 Žalac je smrti grijeh, snaga je grijeha Zakon. 57 A hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu! 58o, bra?o moja ljubljena, budite postojani, nepokolebljivi, i obilujte svagda u djelu Gospodnjem znaju?i da trud vaš nije neplodan u Gospodinu. ZAKLJU?AK

16

16U pogledu sabiranja za svete, i vi ?inite kako odredih crkvama galacijskim. 2 Svakoga prvog dana u tjednu neka svaki od vas kod sebe na stranu stavlja i skuplja što uzmogne da se ne sabire istom kada do?em. 3 A kada do?em, poslat ?u s preporu?nicom one koje odaberete da odnesu vašu ljubav u Jeruzalem. 4 Bude li vrijedno da i ja po?em, po?i ?e sa mnom. 5 A k vama ?u do?i kad pro?em Makedoniju; Makedonijom ?u samo pro?i, 6 a kod vas ?u se možda zadržati ili ?ak zimovati da me otpratite kamo god po?em. 7 Ne bih vas doista htio tek na prolazu vidjeti jer se nadam neko vrijeme proboraviti kod vas, dopusti li Gospodin. 8 U Efezu ?u ostati do Pedesetnice 9 jer vrata mi se otvoriše velika i uspješna, a protivnika mnogo. 10 Ako do?e Timotej, gledajte da bude kod vas bez bojazni jer radi djelo Gospodnje kao i ja. 11 Neka ga dakle nitko ne prezre. A ispratite ga u miru da do?e k meni jer ga s bra?om iš?ekujem. 12 A što se ti?e brata Apolona: mnogo sam ga nagovarao da ode k vama s bra?om. I nikako mu ne bijaše s voljom da sada do?e, no do?i ?e kad mu bude zgodno. 13 Bdijte postojani u vjeri, muževni budite, ?vrsti. 14 Sve vaše neka bude u ljubavi! 15 Zaklinjem vas, bra?o - znate dom Stefanin, da je prvina Ahaje i da se posvetiše posluživanju svetih - 16 da se i vi pokoravate takvima i svakomu tko sura?uje i trudi se. 17 Radujem se s dolaska Stefanina i Fortunatova i Ahajikova jer oni nadoknadiše vašu nenazo?nost: 18 umiriše duh moj i vaš. Cijenite dakle takve. 19 Pozdravljaju vas crkve azijske. Pozdravljaju vas mnogo u Gospodinu Akvila i Priska zajedno s Crkvom u njihovu domu. 20 Pozdravljaju vas sva bra?a. Pozdravite jedni druge cjelovom svetim. 21 Pozdrav mojom rukom, Pavlovom. 22 Ako tko ne ljubi Gospodina, neka bude proklet. Marana tha! 23 Milost Gospodina Isusa s vama!