Popis knjiga
Staro sucelje
Katekizam
Trazenje pojma

SZ NZ
Trazenje po broju
knjiga glava-od redak-od glava-do redak-do
0Prva Petrova poslanica Naslov i pozdrav

1

1Petar, apostol Isusa Krista: putnicima Raseljeništva u Pontu, Galaciji, Kapadociji, Aziji i Bitiniji, 2 po predznanju Boga Oca, posve?enjem Duha izabranima da budu poslušni te poškropljeni krvlju Isusa Krista. Punina vam milosti i mira! Životna nada 3 Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista koji nas po velikom milosr?u svojemu uskrsnu?em Isusa Krista od mrtvih nanovo rodi za životnu nadu, 4 za baštinu neraspadljivu, neokaljanu i neuvelu, pohranjenu na nebesima za vas, 5 vas koje snaga Božja po vjeri ?uva za spasenje, spremno da se objavi u posljednje vrijeme. 6 Zbog toga se radujte, makar se sada možda trebalo malo i žalostiti zbog razli?itih kušnja: 7 da prokušanost vaše vjere - dragocjenija od propadljivog zlata, koje se ipak u vatri kuša - stekne hvalu, slavu i ?ast o Objavljenju Isusa Krista. 8 Njega vi ljubite iako ga ne vidjeste; u njega, iako ga još ne gledate, vjerujete te klik?ete od radosti neizrecive i proslavljene 9 što postigoste svrhu svoje vjere: spasenje duša. 10 To su spasenje istraživali i pronicali proroci koji prorokovahu o milosti vama namijenjenoj. 11 Pronicali su na koje ili kakvo je vrijeme smjerao Duh Kristov u njima koji je unaprijed svjedo?io o Kristovim patnjama te slavama što su nakon njih imale do?i: 12 bi im objavljeno da ne sebi nego vama poslužuju ono što vam sada u Duhu Svetom s neba poslanom navijestiše vaši blagovjesnici, a nada što se i an?eli žude nadviti. Poziv na svetost. Budnost 13 Zato opašite bokove pameti svoje, trijezni budite i savršeno se pouzdajte u milost koju vam donosi Objavljenje Isusa Krista. 14 Kao poslušna djeca ne suprili?ujte se prijašnjim požudama iz doba neznanja. 15 Naprotiv, kao što je svet Onaj koji vas pozva, i vi budite sveti u svemu življenju. 16 Ta pisano je: Budite sveti jer sam ja svet. 17 Ako dakle Ocem nazivate njega koji nepristrano svakoga po djelu sudi, vrijeme svoga proputovanja proživite u bogobojaznosti. 18 Ta znate da od svog ispraznog na?ina života, što vam ga oci namriješe, niste otkupljeni ne?im raspadljivim, srebrom ili zlatom, 19 nego dragocjenom krvlju Krista, Jaganjca nevina i bez mane. 20 On bijaše doduše predvi?en prije postanka svijeta, ali se o?itova na kraju vremena radi vas 21 koji po njemu vjerujete u Boga koji ga uskrisi od mrtvih te mu dade slavu da vjera vaša i nada bude u Bogu. Ljubav 22 Pošto ste posluhom istini o?istili duše svoje za nehinjeno bratoljublje, od srca žarko ljubite jedni druge. 23 Ta nanovo ste ro?eni, ne iz sjemena raspadljiva nego neraspadljiva: rije?ju Boga koji živi i ostaje. 24 Doista, svako je tijelo kao trava, sva mu slava ko cvijet poljski: sahne trava, vene cvijet, 25Gospodnja ostaje dovijeka. Ta pak rije? jest evan?elje koje vam je naviješteno. Jednostavnost

2

1Odložite dakle svaku zlo?u i svaku prijevaru, himbe i zavisti i sva klevetanja. 2 Kao novoro?en?ad žudite za duhovnim, nepatvorenim mlijekom da po njemu uzrastete za spasenje, 3 ako ste doista okusili kako je dobar Gospodin. Novo sve?enstvo 4 Pristupite k njemu, Kamenu živomu što ga, istina, ljudi odbaciše, ali je u o?ima Božjim izabran, dragocjen, 5 pa se kao živo kamenje ugra?ujte u duhovni Dom za sveto sve?enstvo da prinosite žrtve duhovne, ugodne Bogu po Isusu Kristu. 6 Stoga stoji u Pismu: Evo postavljam na Sionu kamen odabrani, dragocjeni kamen ugaoni: Tko u nj vjeruje, ne, ne?e se postidjeti. 7 Vama dakle koji vjerujete - ?ast! A onima koji ne vjeruju - kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni 8 kamen spoticanja, stijena posrtanja; oni se o nj spoti?u, neposlušni Rije?i, za što su i odre?eni. 9 A vi ste rod izabrani, kraljevsko sve?enstvo, sveti puk, narod ste?eni da naviještate silna djela Onoga koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu; 10 vi, neko? Ne-narod, a sada Narod Božji; vi Ne-mili, a sada Mili. Krš?ani kao sluge Božje: Me?u poganima 11 Ljubljeni! Zaklinjem vas da se kao pridošlice i putnici klonite putenih požuda koje vojuju protiv duše; 12 življenje vaše me?u poganima neka bude uzorno da upravo onim za što vas sada potvaraju kao zlo?ince, pošto promotre vaša dobra djela, proslave Boga u dan pohoda. Prema vlastima 13 Pokoravajte se svakoj ljudskoj ustanovi radi Gospodina: bilo kralju kao vrhovniku, 14 bilo upraviteljima jer ih on šalje da kazne zlo?ince, a pohvale one koji dobro ?ine. 15 Doista, ovo je Božja volja: da ?ine?i dobro ušutkate neznanje bezumnika. 16 Kao slobodni ljudi - ali ne kao oni kojima je sloboda tek pokrivalom zlo?e, ve? kao Božje sluge - 17 sve poštujte, bratstvo ljubite, Boga se bojte, kralja ?astite! Prema naopakim gospodarima 18 Sluge, budite sa svim poštovanjem pokorni gospodarima, ne samo dobrima i blagima nego i naopakima. 19 To je uistinu milost ako tko radi savjesti, radi Boga podnosi nevolje trpe?i nepravedno. 20 Kakve li slave doista ako za grijehe udarani strpljivo podnosite? No ako dobro ?ine?i trpite pa strpljivo podnosite, to je Bogu milo. Primjer Krista Patnika 21 Ta na to ste pozvani jer i Krist je trpio za vas i ostavio vam primjer da idete stopama njegovim. 22 On koji grijeha ne u?ini nit mu usta prijevaru izustiše; 23 on koji na uvredu nije uvredom uzvra?ao i mu?en nije prijetio, prepuštaju?i to Sucu pravednom; 24 on koji u tijelu svom grijehe naše ponese na drvo da umrijevši grijesima pravednosti živimo; on ?ijom se modricom izlije?iste. 25sta, poput ovaca lutaste, ali se sada obratiste k pastiru i ?uvaru duša svojih. U braku

3

1Tako i vi, žene, pokoravajte se svojim muževima: ako su neki od njih možda neposlušni Rije?i, da i bez rije?i budu pridobiveni življenjem vas žena, 2 pošto promotre vaše bogoljubno i ?isto življenje. 3 Vaš nakit neka ne bude izvanjski - pletenje kose, ki?enje zlatom ili obla?enje haljina. 4 Nego: ?ovjek skrovita srca, neprolazne ljepote, blaga i smirena duha. To je pred Bogom dragocjeno. 5 Tako su se doista i neko? svete žene, zaufane u Boga, resile: pokoravale su se muževima. 6 Sara se tako pokori Abrahamu te ga nazva gospodarom. Njezina ste djeca ako ?inite dobro ne boje?i se nikakva zastrašivanja. 7 Tako i vi, muževi, obazrivo živite sa svojim ženama, kao sa slabijim spolom, te im iskazujte ?ast kao subaštinicima milosti Života da ne sprije?ite svojih molitava. Prema subra?i 8 Napokon, budite svi jednodušni, puni suosje?anja i bratske ljubavi, milosrdni, ponizni! 9 Ne vra?ajte zlo za zlo ni uvredu za uvredu! Naprotiv, blagoslivljajte jer ste na to i pozvani da baštinite blagoslov! 10 tko želi ljubiti život i naužit se dana sretnih, nek suspregne jezik oda zla i usne od rije?i prijevarnih; 11 nek se kloni, a ?ini dobro, mir neka traži i za njim ide: 12 o?i Gospodnje gledaju pravedne, uši mu slušaju vapaje njihove, a lice se Gospodnje okre?e protiv zlo?inaca. 13 Pa tko da vam naudi ako revnujete za dobro? 14 Nego, morali i trpjeti zbog svoje pravednosti, blago vama! No ne bojte se njihova zastrašivanja i ne plašite se! 15 Naprotiv, Gospodin - Krist neka vam bude svet, u srcima vašim, te budite uvijek spremni na odgovor svakomu koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama, 16 ali blago i s poštovanjem, dobre savjesti da oni koji ozloglašuju vaš dobar život u Kristu, upravo onim budu posti?eni za što vas potvaraju. 17 Ta uspješnije je trpjeti, ako je to Božja volja, ?ine?i dobro, nego ?ine?i zlo. Kristov primjer 18 Doista, i Krist jednom za grijehe umrije, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu - ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu. 19 U njemu oti?e i propovijedati duhovima u tamnici 20 koji bijahu neko? nepokorni, kad ih ono Božja strpljivost iš?ekivaše, u vrijeme Noino, dok se gradila korablja u kojoj nekolicina, to jest osam duša, bi spašena vodom. 21 Njezin protulik, krštenje - ne odlaganje tjelesne ne?isto?e, nego molitva za dobru savjest upravljena Bogu - i vas sada spasava po uskrsnu?u Isusa Krista 22i, uzašavši na nebo, jest zdesna Bogu, pošto mu bijahu pokoreni an?eli, vlasti i sile.

4

1Dakle, budu?i da je Krist trpio u tijelu, i vi se oboružajte istim mišljenjem - jer tko trpi u tijelu okanio se grijeha - 2 da vrijeme što vam u tijelu još preostaje proživite ne više po ljudskim požudama nego po Božjoj volji. 3 Dosta je uistinu što ste u prošlom vremenu vršili volju pogana, hode?i u razvratnostima, požudama, pijan?evanjima, pijankama, opijanjima i bezakoni?kim idolopoklonstvima. 4 Stoga se ?ude što se ne slijevate u tu istu rijeku raskalašenosti te proklinju. 5 Polagat ?e oni ra?un Onomu tko je ve? spreman suditi žive i mrtve. 6 Zato je i mrtvima naviješteno evan?elje da osu?eni doduše po ljudsku, u tijelu, žive po Božju - u duhu. Svršetak je blizu 7 Približio se svršetak svega! Osvijestite se i otrijeznite za molitvu! 8 Prije svega imajte žarku ljubav jedni prema drugima jer ljubav pokriva mnoštvo grijeha! 9 Gostoljubivo primajte jedni druge bez mrmljanja! 10 Jedni druge poslužujte - svatko po primljenom daru - kao dobri upravitelji razli?itih Božjih milosti! 11 Govori li tko? Neka govori kao rije?i Božje! Poslužuje li tko? Neka poslužuje kao snagom koju daje Bog da se u svemu slavi Bog po Isusu Kristu, komu slava i vlast u vijeke vijekova! Amen. Sažetak poslanice 12 Ljubljeni! Ne ?udite se požaru što bukti me?u vama da vas iskuša, kao da vam se doga?a štogod neobi?no! 13 Naprotiv, radujte se kao zajedni?ari Kristovih patnja da i o Objavljenju njegove slave mognete radosno klicati. 14 Pogr?uju li vas zbog imena Kristova, blago vama, jer Duh Slave, Duh Božji u vama po?iva. 15 Tek neka nitko od vas ne trpi kao ubojica, ili kradljivac, ili zlo?inac, ili makar i kao nametljivac; 16 ako li kao krš?anin, neka se ne stidi, nego slavi Boga zbog tog imena. 17 Ta vrijeme je da zapo?ne Sud - od doma Božjega. No ako ve? od vas zapo?inje, kakav je onda svršetak onih što nisu poslušni Božjem evan?elju? 18 ako se pravednik jedva spasava, opak i grešnik gdje da se pojavi? 19ga oni koji po volji Božjoj trpe, neka dobrim djelima povjere duše svoje vjernom Stvoritelju. Pastiri i vjernici

5

1Starješine dakle me?u vama opominjem, ja sustarješina i svjedok Kristovih patnja, a zato i zajedni?ar slave koja se ima o?itovati: 2 pasite povjereno vam stado Božje, nadgledajte ga - ne prisilno, nego dragovoljno, po Božju; ne radi prljava dobitka, nego oduševljeno; 3 i ne kao gospodari Baštine nego kao uzori stada. 4 Pa kad se pojavi Natpastir, primit ?ete neuveli vijenac slave. 5 Tako i vi, mladi?i, podložite se starješinama; svi se jedni prema drugima pripašite poniznoš?u jer Bog se oholima protivi, a poniznima daruje milost. 6 Ponizite se dakle pod snažnom rukom Božjom da vas uzvisi u pravo vrijeme. 7 Svu svoju brigu povjerite njemu jer on se brine za vas. 8 Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, ?avao, kao ri?u?i lav obilazi traže?i koga da proždre. 9 Oprite mu se stameni u vjeri znaju?i da takve iste patnje podnose vaša bra?a po svijetu. 10 A Bog svake milosti, koji vas pozva na vje?nu slavu u Kristu, on ?e vas, pošto malo potrpite, usavršiti, u?vrstiti, oja?ati, utvrditi. 11 Njemu vlast u vijeke vjekova! Amen. Želje i pozdrav 12 Pišem vam ukratko, po Silvanu, koga smatram bratom vjernim, da vas ohrabrim i posvjedo?im kako je ovo istinska milost Božja. Nje se držite! 13 Pozdravlja vas suizabranica u Babilonu i Marko, sin moj.