Popis knjiga
Staro sucelje
Katekizam
Trazenje pojma

SZ NZ
Trazenje po broju
knjiga glava-od redak-od glava-do redak-do
0Prva poslanica Solunjanima NASLOV I POZDRAV

1

1Pavao, Silvan i Timotej Crkvi Solunjana u Bogu Ocu i Gospodinu Isusu Kristu. Milost vam i mir! I. ODNOS MISIONARA PAVLA I SOLUNJANA 1. OSNUTAK CRKVE Zahvala Bogu za obra?enje Solunjana 2 Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sje?amo u svojim molitvama 3 spominju?i se vaše djelotvorne vjere, zauzete ljubavi i postojane nade u Gospodinu našem Isusu Kristu, pred Bogom i Ocem našim. 4 Svjesni smo, bra?o od Boga ljubljena, vašeg izabranja 5 jer evan?elje naše nije k vama došlo samo u rije?i nego i u snazi, u Duhu Svetome i mnogostrukoj punini. Takvi smo, kao što znate, poradi vas me?u vama bili. 6 I vi postadoste nasljedovatelji naši i Gospodinovi: sve u nevolji mnogoj prigrliste Rije? s radoš?u Duha Svetoga 7 tako da postadoste uzorom svim vjernicima u Makedoniji i Ahaji. 8 Od vas je doista ne samo rije? Gospodnja odjeknula po Makedoniji i Ahaji, nego se i vaša vjera u Boga posvuda tako proširila te nije potrebno da o tome govorimo. 9 Oni sami o nama pripovijedaju: kako do?osmo k vama, kako se od idola obratiste k Bogu da biste služili Bogu živomu i istinskomu 10š?ekivali s nebesa Sina njegova koga uskrisi od mrtvih, Isusa koji nas izbavlja od gnjeva što dolazi. Pavlovo djelovanje u Solunu

2

1Sami doista znate, bra?o: naš dolazak k vama nije bio uzaludan. 2 Naprotiv, i pošto smo, kako znate, u Filipima trpjeli i bili pogr?eni, odvažismo se u Bogu našemu iznijeti vam, uz tešku borbu, evan?elje Božje. 3 Uistinu, naše poticanje ne proistje?e iz zablude, ni ne?isto?e, ni prijevare, 4 nego kako je Bog prosudio povjeriti nam evan?elje, tako ga i navješ?ujemo - ne kao da želimo ugoditi ljudima, nego Bogu koji prosu?uje srca naša. 5 Nikada se zaista kako znate, ne poslužismo ni laskavom rije?ju ni - Bog nam je svjedok - prikrivenom pohlepom. 6 Niti smo od ljudi iskali slavu - ni od vas, ni od drugih - 7 premda smo se mogli nametnuti kao Kristovi apostoli. Ali bili smo me?u vama nježni kao majka što hrani i njeguje svoju djecu. 8 Tako, puni ljubavi prema vama, htjedosmo vam predati ne samo evan?elje Božje nego i naše duše jer ste nam omiljeli. 9 Sje?ate se doista, bra?o, našega truda i napora. Propovijedali smo vam evan?elje Božje i radili no?u i danju da ne bismo opteretili koga od vas. 10 Svjedoci ste vi i Bog kako smo se sveto, pravedno i besprijekorno vladali prema vama, vjernicima. 11 Kao što znate, svakoga smo od vas kao otac svoju djecu, 12 poticali, sokolili i zaklinjali da živite dostojno Boga koji vas pozva u svoje kraljevstvo i slavu. Vjera i strpljivost Solunjana 13 Zato, eto, i mi bez prestanka zahvaljujemo Bogu što ste, kad od nas primiste rije? poruke Božje, primili ne rije? ljudsku, nego kakva uistinu jest, rije? Božju koja i djeluje u vama, vjernicima. 14 Doista, vi ste, bra?o, postali nasljedovatelji crkava Božjih koje su u Judeji u Kristu Isusu: i vi isto trpite od svojih suplemenika što i oni od Židova, 15 koji su i Gospodina Isusa i proroke ubili, i nas progonili, te Bogu ne uga?aju i svim se ljudima protive 16 kad nam prije?e propovijedati poganima da se spase, da bi tako u svako vrijeme navršili mjeru zlodjela svojih. Ali sru?io se na njih kona?ni gnjev. 2. NAKON ODLASKA VJEROVJESNIKA 17 A mi, bra?o, pošto smo za kratko vrijeme ostali bez vas - licem, ne srcem - brže se bolje, u silnoj ?ežnji, požurismo ugledati vaše lice. 18 Zaista, htjedosmo k vama - ja, Pavao, i jednom i dvaput - ali nas je sprije?io Sotona. 19 Ta tko li ?e biti naša nada, radost ili vijenac di?ni - zar možda ne i vi? - pred Gospodinom našim Isusom o njegovu Dolasku? 20ste doista slava naša i radost! Pavao šalje Timoteja u Solun

3

1Zato kad više ne mogosmo izdržati, pristadosmo ostati u Ateni sami 2 te poslasmo Timoteja, brata našega i suradnika Božjega u Kristovu evan?elju, da vas u?vrsti i ohrabri u vjeri 3 da se nitko ne pokoleba u tim nevoljama. Ta i sami znate da smo za to odre?eni: 4 doista, kad smo bili kod vas, pretkazivali smo kako nas imaju zadesiti nevolje, što se, kako znate, i dogodilo. 5 Zbog toga i ja, ne mogavši više izdržati, poslah da saznam o vašoj vjeri, da vas možda Zavodnik nije zaveo te je naš trud postao uzaludan. Zahvala za dobre vijesti 6 A sada kad se Timotej od vas k nama vratio i donio nam radosnu vijest o vašoj vjeri i ljubavi, i da nas se sveudilj ugodno sje?ate i ?eznete vidjeti nas, kao i mi vas - 7 zbog toga smo, bra?o, nad vama, vašom vjerom, bili utješeni uza svu svoju tjeskobu i nevolju. 8 Da, sada živimo kada ste vi postojani u Gospodinu! 9 I kojom bismo zahvalom mogli Bogu uzvratiti za vas, za svu radost kojom se zbog vas radujemo pred Bogom svojim, 10 dok no?u i danju najusrdnije molimo da vidimo vaše lice i nadoknadimo manjkavosti vaše vjere? Pavlova molitva 11 A sam Bog i Otac naš i Gospodin naš Isus upravio naš put prema vama! 12 Vama pak Gospodin dao te jedni prema drugima i prema svima rasli i obilovali ljubavlju kakva je i naša prema vama. 13rstio vam srca da budu besprijekorno sveta pred Bogom i Ocem našim o Dolasku Gospodina našega Isusa i svih svetih njegovih s njime. II. SMJERNICE I POTICAJI Svetost, ?isto?a i ljubav

4

1Uostalom, bra?o, molimo vas i zaklinjemo u Gospodinu Isusu: primili ste od nas kako treba da živite da biste ugodili Bogu. Vi tako i živite pa sve više napredujete! 2 Ta znate koje smo vam zapovijedi dali u Gospodinu Isusu. 3 Doista, ovo je volja Božja: vaše posve?enje - da se uzdržavate od bludnosti, 4 da svatko od vas zna svoje tijelo posjedovati u svetosti i poštovanju, 5 a ne u pohotnoj strasti kao pogani koji ne poznaju Boga, 6 pa time ne prikra?ivati i varati svoga brata. Jer Gospodin je osvetnik za sve to, kao što vam ve? rekosmo i posvjedo?ismo. 7 Bog nas, doista, nije pozvao na ne?isto?u, nego na svetost. 8 Prema tome, tko to odbacuje, ne odbacuje ?ovjeka nego Boga koji svoga Duha Svetoga udahnjuje u vas. 9 A o bratoljublju vam nije potrebno pisati. Ta i sami ste od Boga nau?ili ljubiti jedni druge, 10 a to doista i ?inite prema svoj bra?i u cijeloj Makedoniji. Samo vas, bra?o, poti?emo da u tom još više uznapredujete 11 pa da se trsite mirno živjeti, svoje ?initi i raditi svojim rukama, kako smo vam zapovijedili, 12 te tako ?asno živite prema onima vani i nikoga ne trebate. Uskrsnu?e o Kristovu Dolasku 13 Ne?emo da budete u neznanju, bra?o, o onima koji su usnuli, da ne tugujete kao drugi koji nemaju nade. 14 Doista, ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, onda ?e Bog i one koji usnuše u Isusu, privesti zajedno s njime. 15 Ovo vam uistinu velimo po rije?i Gospodnjoj: mi živi, preostali za Dolazak Gospodnji, ne?emo prete?i onih koji su usnuli. 16 Jer sam ?e Gospodin - na zapovijed, na glas arkan?elov, na zov trublje Božje - si?i s neba. I najprije ?e uskrsnuti mrtvi u Kristu, 17 a zatim ?emo mi živi, preostali, zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodinu, u zrak. I tako ?emo uvijek biti s Gospodinom. 18šite se dakle uzajamno ovim rije?ima! Budnost u iš?ekivanju Dolaska Gospodinova

5

1A o vremenima i trenucima nije, bra?o, potrebno pisati vam. 2 Ta i sami dobro znate da Dan Gospodnji dolazi baš kao kradljivac u no?i. 3 Dok još budu govorili: "Mir i sigurnost", zadesit ?e ih iznenadna propast kao trudovi trudnicu i ne?e uma?i. 4 Ali vi, bra?o, niste u tami, da bi vas Dan mogao zasko?iti kao kradljivac: 5 ta svi ste vi sinovi svjetlosti i sinovi dana. Nismo doista od no?i ni od tame. 6 Onda i ne spavajmo kao ostali, nego bdijmo i trijezni budimo. 7 Jer koji spavaju, no?u spavaju; i koji se opijaju, no?u se opijaju. 8 A mi koji smo od dana, budimo trijezni, obucimo oklop vjere i ljubavi i stavimo kacigu, nadu spasenja! 9 Ta Bog nas nije odredio za gnjev, nego da imamo spasenje po Gospodinu našem Isusu Kristu, 10 koji je za nas umro da - bdjeli ili spavali - zajedno s njime živimo. 11 Zato, tješite se uzajamno i izgra?ujte jedan drugoga, kako i ?inite. Nekoliko zahtjeva zajedni?kog života 12 Molimo vas, bra?o: priznajte one koji se trude me?u vama, koji su vam predstojnici u Gospodinu i opominju vas; 13 s ljubavlju ih nadasve cijenite poradi njihova djela! Gajite mir me?u sobom! 14 Poti?emo vas, bra?o: opominjite neuredne, sokolite malodušne, podržavajte slabe, budite velikodušni prema svima! 15 Pazite da tko komu zlo zlom ne uzvrati, nego uvijek promi?ite dobro jedni prema drugima i prema svima. 16 Uvijek se radujte! 17 Bez prestanka se molite! 18 U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu. 19 Duha ne trnite, 20 proroštava ne prezirite! 21 Sve provjeravajte: dobro zadržite, 22 svake se sjene zla klonite! ZAVRŠNA ŽELJA I POZDRAV 23 A sam Bog mira neka vas posvema posveti i cijelo vaše bi?e - duh vaš i duša i tijelo - neka se besprijekornim, savršenim sa?uva za Dolazak Gospodina našega Isusa Krista. 24 Vjeran je Onaj tko vas poziva: on ?e to i u?initi. 25 Bra?o, molite i za nas! 26 Pozdravite svu bra?u cjelovom svetim. 27 Zaklinjem vas u Gospodinu: neka se ova poslanica pro?ita svoj bra?i.