Popis knjiga
Staro sucelje
Katekizam
Trazenje pojma

SZ NZ
Trazenje po broju
knjiga glava-od redak-od glava-do redak-do
0Prva poslanica Timoteju NASLOV I POZDRAV

1

1Pavao, apostol Krista Isusa po nalogu Boga, Spasitelja našega, i Krista Isusa, nade naše, 2 Timoteju, pravomu sinu u vjeri: milost, milosr?e i mir od Boga Oca i Krista Isusa, Gospodina našega! 1. TIMOTEJ - POBORNIK ISTINE Prijetnje lažnih u?itelja 3 Kao što sam te zamolio kad sam odlazio u Makedoniju, ostani u Efezu da zapovijediš nekima neka ne nau?avaju drugih nauka 4 i neka se ne zanose beskrajnim bajkama i rodoslovljima, koja više pogoduju rasprama negoli rasporedbi Božjoj po vjeri. 5 Svrha je te zapovijedi ljubav iz ?ista srca, dobre savjesti i vjere neprijetvorne. 6 To su neki promašili i zastranili u praznorje?je; 7 htjeli bi biti u?itelji Zakona, a ne razumiju ni što govore ni što tvrde. Prava uloga Zakona 8 A mi znamo da je Zakon dobar ako se tko njime služi zakonito, 9 svjestan toga da je Zakon tu ne za pravednika nego za bezakonike i nepokornike, nepobožnike i grešnike, bezbožnike i svetogrdnike, ocoubojice i materoubojice, kolja?e, 10 bludnike, muškoložnike, trgovce ljudima, varalice, krivokletnike, i ima li još što protivno zdravom nauku - 11 po evan?elju Slave blaženoga Boga koje je meni povjereno. Pavlov životni hvalospjev Bogu 12 Zahvalan sam Onome koji mi dade snagu - Kristu Isusu, Gospodinu našemu - jer me smatrao vrijednim povjerenja, kad u službu postavi mene 13 koji prije bijah hulitelj, progonitelj i nasilnik. Ali pomilovan sam jer sam to u neznanju u?inio, još u nevjeri. 14 I milost Gospodina našega preobilovala je zajedno s vjerom i ljubavlju, u Kristu Isusu. 15 Vjerodostojna je rije? i vrijedna da se posve prihvati: Isus Krist do?e na svijet spasiti grešnike, od kojih sam prvi ja. 16 A pomilovan sam zato da na meni prvome Isus Krist pokaže svu strpljivost i pruži primjer svima koji ?e povjerovati u njega za život vje?ni. 17 A Kralju vjekova, besmrtnome, nevidljivome, jedinome Bogu ?ast i slava u vijeke vjekova. Amen. Timotejeva odgovornost 18 Taj ti zadatak predajem, sine Timoteju, u skladu s proroštvima neko? nad tobom izre?enima: na njih oslonjen, bij boj plemeniti 19 imaju?i vjeru i dobru savjest, koju su neki odbacili i doživjeli brodolom vjere. 20u njima je Himenej i Aleksandar, koje sam predao Sotoni da nau?e ne huliti. 2. TIMOTEJ - PROMICATELJ BOGOSLUŽJA I BOGOLJUBNOSTI

2

1Dakle, preporu?ujem prije svega da se obavljaju prošnje, molitve, molbenice i zahvalnice za sve ljude, 2 za kraljeve i sve koji su na vlasti, da provodimo miran i spokojan život u svoj bogoljubnosti i ozbiljnosti. 3 To je dobro i ugodno pred Spasiteljem našim Bogom, 4 koji ho?e da se svi ljudi spase i do?u do spoznanja istine. 5 Jer jedan je Bog, jedan je i posrednik izme?u Boga i ljudi, ?ovjek - Krist Isus, 6 koji sebe samoga dade kao otkup za sve. To je u svoje vrijeme dano svjedo?anstvo, 7 za koje sam ja postavljen propovjednikom i apostolom - istinu govorim, ne lažem - u?iteljem naroda u vjeri i istini. 8 Ho?u dakle da muškarci mole na svakome mjestu, podižu?i ?iste ruke bez srdžbe i raspre; 9 isto tako žene - u doli?nu držanju: neka se rese stidljivoš?u i razborom, ne pletenicama i zlatom ili biserjem ili skupocjenim odijelom, 10 nego - dobrim djelima, kako dolikuje ženama koje ispovijedaju bogoljubnost. 11 Žena neka u miru prima pouku sa svom podložnoš?u. 12 Pou?avati pak ženi ne dopuštam, ni vladati nad mužem, nego - neka bude na miru. 13 Jer prvi je oblikovan Adam, onda Eva; 14 i Adam nije zaveden, a žena je, zavedena, u?inila prekršaj. 15pasit ?e se ra?anjem djece ako ustraje u vjeri, ljubavi i posve?ivanju, s razborom. 3. TIMOTEJ - PASTIR Nadglednici

3

1Vjerodostojna je rije?: teži li tko za nadgledništvom, ?asnu službu želi. 2 Treba stoga da nadglednik bude besprijekoran, jedne žene muž, trijezan, razuman, sre?en, gostoljubiv, sposoban pou?avati, 3 ne vinu sklon, ne nasilan nego popustljiv, ne ratoboran, ne srebroljubac; 4 da svojom ku?om dobro upravlja i sinove drži u pokornosti sa svom ozbiljnoš?u - 5 a ne zna li netko svojom ku?om upravljati, kako ?e se brinuti za Crkvu Božju? - 6 ne novoobra?enik da se ne bi uzoholio i pao pod osudu ?avlovu. 7 A treba da ima i lijepo svjedo?anstvo od onih vani, da ne bi u rug upao i zamku ?avlovu. ?akoni 8 ?akoni isto tako treba da budu ozbiljni, ne dvoli?ni, ne odani mnogom vinu ni prljavu dobitku - 9 imaju?i otajstvo vjere u ?istoj savjesti. 10 I neka se najprije iskušavaju, pa onda, budu li besprigovorni, neka obavljaju službu. 11 Žene isto tako neka budu ozbiljne, ne klevetnice nego trijezne, vjerne u svemu. 12 ?akoni neka budu jedne žene muževi, neka dobro upravljaju djecom i svojim ku?ama. 13 Jer oni koji dobro obavljaju službu, stje?u ?astan položaj i veliku smjelost u vjeri, vjeri u Isusu Kristu. Crkva i Otajstvo pobožnosti 14 Ovo ti pišem u nadi da ?u ubrzo do?i k tebi, 15 a okasnim li, da znaš kako se treba vladati u ku?i Božjoj, koja je Crkva Boga živoga, stup i uporište istine. 16 po sveop?em uvjerenju, veliko je Otajstvo pobožnosti: On, o?itovan u tijelu, opravdan u Duhu, vi?en od an?ela, propovijedan me?u narodima, vjerovan u svijetu, uznesen u slavu. Krivi u?itelji

4

1Duh izri?ito govori da ?e u posljednja vremena neki otpasti od vjere i prikloniti se prijevarnim duhovima i zloduhovskim naucima. 2 A sve to pod utjecajem himbe lažljivaca otupjele savjesti 3 koji zabranjuju ženiti se i name?u uzdržavati se od jela što ih je Bog stvorio da ih sa zahvalnoš?u uzimaju oni koji vjeruju i znaju istinu. 4 Doista, svako je Božje stvorenje dobro i ne valja odbaciti ništa što se uzima sa zahvalnoš?u 5 jer se posve?uje rije?ju Božjom i molitvom. 6 To izlaži bra?i i bit ?eš dobar poslužitelj Krista Isusa, hranjen rije?ima vjere i dobroga nauka za kojim postojano ideš. 7 Svjetovne pak i bablje pri?e odbijaj! Vježbaj se u pobožnosti! 8 Uistinu, tjelesno vježbanje malo ?emu koristi, a pobožnost je svemu korisna jer joj je obe?an život - sadašnji i budu?i. 9 Vjerodostojna je to rije? i vrijedna da se posve prihvati. 10 Ta za to se trudimo i borimo jer se pouzdajemo u Boga živoga koji je Spasitelj svih ljudi, ponajpa?e vjernika. 11 Zapovijedaj to i nau?avaj! 12 Nitko neka ne prezire tvoje mladosti, nego budi uzor vjernicima u rije?i, u vladanju, u ljubavi, u vjeri, u ?isto?i. 13 Dok ne do?em, posveti se ?itanju, poticanju, pou?avanju. 14 Ne zanemari milosnog dara koji je u tebi, koji ti je dan po proroštvu zajedno s polaganjem ruku starješinstva. 15 Oko toga nastoj, sav u tom budi da tvoj napredak bude svima o?it. 16pazi na samog sebe i na pou?avanje! Ustraj u tome! Jer to vrše?i, spasit ?eš i sebe i one koji te slušaju. Vjernici

5

1Na starca se ne otresaj, nego ga nagovaraj kao oca, mladi?e kao bra?u, 2 starice kao majke, djevojke kao sestre - u svoj ?isto?i. Udovice 3 Udovice poštuj - one koje su zaista udovice. 4 Ako li ipak koja udovica ima djecu ili unuke, neka najprije oni znaju o?itovati svoju pobožnost prema vlastitom domu i uzdarjem uzvra?ati roditeljima jer to je ugodno Bogu. 5 A ona koja je zaista udovica, posve sama, pouzdaje se u Boga, odana prošnjama i molitvama no? i dan; 6 ona, naprotiv, koja provodi lagodan život, živa je ve? umrla. 7 I to naglašuj da budu besprijekorne. 8 Ako li se tkogod za svoje, navlastito za uku?ane, ne stara, zanijekao je vjeru i gori je od nevjernika. 9 U popis neka se unosi udovica ne mla?a od šezdeset godina, jednog muža žena, 10 koja ima svjedo?anstvo dobrih djela: da je djecu odgojila, da je bila gostoljubiva, da je svetima noge prala, da je nevoljnima pomagala, da se svakom dobru djelu posve?ivala. 11 Mla?e pak udovice odbijaj jer kad ih požuda odvrati od Krista, ho?e se udati, 12 pa zasluže osudu što su pogazile prvotnu vjernost. 13 A uz to se, obilaze?i po ku?ama, nau?e biti besposlene, i ne samo besposlene, nego i brbljave i nametljive, govore?i što ne bi smjele. 14 Ho?u dakle da se mla?e udaju, djecu ra?aju, da budu ku?evne te ne daju protivniku nikakva povoda za pogr?ivanje. 15 Jer ve? su neke zastranile za Sotonom. 16 Ako koja vjernica ima udovica, neka im pomaže, a neka se ne optere?uje Crkva, da uzmogne pomo?i onima koje su zaista udovice. Prezbiteri - starješine 17 Starješine koji su dobri predstojnici dostojni su dvostruke ?asti, ponajpa?e oni koji se trude oko Rije?i i pou?avanja. 18 Pismo doista veli: Volu koji vrši ne zavezuj usta! I: Vrijedan je radnik pla?e svoje. 19 Protiv starješine ne primaj tužbe, osim na osnovi dvaju ili triju svjedoka. 20 One koji griješe, pred svima ukori da i drugi imaju straha! 21 Zaklinjem te pred Bogom i Kristom Isusom i izabranim an?elima da se toga držiš bez predrasude i ništa ne ?iniš po naklonosti. 22 Ruku prebrzo ni na koga ne polaži i ne budi dionikom tu?ih grijeha! Sebe ?istim ?uvaj! 23 Ne pij više samo vode, nego uzimaj malo vina poradi želuca i ?estih svojih slabosti. 24 Grijesi nekih ljudi o?iti su i prije suda, nekih pak samo nakon njega. 25o su i dobra djela o?ita, a bila i druk?ija, ne mogu se sakriti. Robovi

6

1Koji su pod jarmom, robovi, neka svoje gospodare smatraju svake ?asti dostojnima da se ne bi pogr?ivalo ime Božje i nauk. 2 A oni kojima su gospodari vjernici, neka ih ne cijene manje zato što su bra?a, nego neka im još više služe jer ti koji primaju njihovo dobro?instvo vjernici su i ljubljena bra?a. ZAKLJU?AK Pravi i krivi u?itelji To nau?avaj i preporu?uj! 3 A tko druk?ije nau?ava i ne prianja uza zdrave rije?i, rije?i Gospodina našega Isusa Krista, i nauk u skladu s pobožnoš?u, 4 nadut je, puka neznalica, samo boluje od raspra i rje?oborstava, od kojih nastaje zavist, sva?a, pogrde, zla sumnji?enja, 5 razra?unavanja ljudi pokvarene pameti i lišenih istine, što pobožnost smatraju dobitkom. 6 Pa i jest dobitak velik pobožnost, zadovoljna onim što ima! 7 Ta ništa nismo donijeli na svijet te iz njega ništa ni iznijeti ne možemo! 8 Imamo li dakle hranu i odje?u, zadovoljimo se time. 9 Jer oni koji se ho?e bogatiti, upadaju u napast, zamku i mnoge nerazumne i štetne požude što ljude strovaljuju u zator i propast. 10 Zaista, korijen svih zala jest srebroljublje; njemu odani, mnogi odlutaše od vjere i sami sebe isprobadaše mukama mnogima. Usrdni poticaji Timoteju 11 A ti se, Božji ?ovje?e, toga kloni! Teži za pravednoš?u, pobožnoš?u, vjerom, ljubavlju, postojanoš?u, krotkoš?u! 12 Bij dobar boj vjere, osvoji vje?ni život na koji si pozvan i radi kojega si dao ono lijepo svjedo?anstvo pred mnogim svjedocima! 13 Zapovijedam pred Bogom koji svemu život daje i pred Kristom Isusom koji pred Poncijem Pilatom posvjedo?i lijepo svjedo?anstvo: 14 ?uvaj Zapovijed, neokaljano i besprijekorno, do Pojavka Gospodina našega Isusa Krista. 15 Njega ?e u svoje vrijeme pokazati On, Blaženi i jedini Vladar, Kralj kraljeva i Gospodar gospodara, 16 koji jedini ima besmrtnost, prebiva u svjetlu nedostupnu, koga nitko od ljudi ne vidje niti ga vidjeti može. Njemu ?ast i vlast vjekovje?na! Amen. Bogati krš?ani 17 Onima koji su u sadašnjem svijetu bogati zapovijedaj neka ne budu bahati i neka se ne uzdaju u nesigurno bogatstvo, nego u Boga koji nam sve bogato daje na uživanje; 18 neka dobro ?ine, neka se bogate dobrim djelima, neka budu darežljivi, zajedni?ari - 19 prikupljaju?i sebi lijepu glavnicu za budu?nost da osvoje onaj pravi život. Završni poticaj i pozdrav 20 Timoteju, poklad ?uvaj klone?i se svjetovnoga praznoglasja i proturje?ja nekog nazovispoznanja,