Popis knjiga
Staro sucelje
Katekizam
Trazenje pojma

SZ NZ
Trazenje po broju
knjiga glava-od redak-od glava-do redak-do
0Druga Petrova poslanica Naslov

1

1Šimun Petar, sluga i apostol Isusa Krista, onima koje pravednoš?u Boga našega i Spasitelja Isusa Krista zapade ista dragocjena vjera kao i nas. 2 Punina vam milosti i mira po spoznaji Boga i Isusa, Gospodina našega! Poziv na svetost. Božja darežljivost 3 Doista, po spoznaji njega, koji nas pozva slavom svojom i krepoš?u, božanska nas je snaga njegova obdarila svime za život i pobožnost. 4 Time smo obdareni dragocjenim, najve?im obe?anjima da po njima postanete zajedni?ari božanske naravi umakavši pokvarenosti koja je u svijetu zbog požude. 5 Zbog toga svim marom prionite: vjerom osigurajte krepost, krepoš?u spoznaje, 6 spoznanjem uzdržljivost, uzdržljivoš?u postojanost, postojanoš?u pobožnost, 7 pobožnoš?u bratoljublje, bratoljubljem ljubav. 8 Jer ako to imate i u tom napredujete, ne?ete biti besposleni i neplodni za spoznanje Isusa Krista. 9 A tko toga nema, slijep je, kratkovidan; zaboravio je da je o?iš?en od svojih prijašnjih grijeha. 10 Zato, bra?o, to revnije uznastojte u?vrstiti svoj poziv i izabranje: to ?ine?i - ne, ne?ete posrnuti nikada! 11 Tako ?e vam se bogato osigurati ulazak u vje?no kraljevstvo Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista. Apostolsko svjedo?anstvo 12 Zato ?u vas uvijek na to podsje?ati premda to znate i utvr?eni ste u primljenoj istini. 13 Pravo je, mislim, da vas dok sam u ovom šatoru, budim opomenom, 14 svjestan da ?u brzo napustiti svoj šator, kako mi i Gospodin naš Isus Krist o?itova. 15 A pobrinut ?u se da se i nakon mojeg izlaska uvijek toga sje?ate. 16 Ta nismo vam navijestili snagu i Dolazak Gospodina našega Isusa Krista slijede?i izmudrene pri?e, nego kao o?evici njegova veli?anstva. 17 Od Oca je doista primio ?ast i slavu kad mu ono od uzvišene Slave doprije ovaj glas: Ovo je Sin moj, Ljubljeni moj, u njemu mi sva milina! 18 Taj glas, koji s neba dopiraše, ?usmo mi koji bijasmo s njime na Svetoj gori. Proro?ka rije? 19 Tako nam je potvr?ena proro?ka rije? te dobro ?inite što uza nju prianjate kao uza svjetiljku što svijetli na mrklu mjestu - dok Dan ne osvane i Danica se ne pomoli u srcima vašim. 20 Ponajprije znajte ovo: nijedno se proroštvo Pisma ne može tuma?iti samovoljno 21 nikada proroštvo ne bi ljudskom voljom doneseno, nego su Duhom Svetim poneseni ljudi od Boga govorili. Krivi u?itelji

2

1Bilo je u narodu i lažnih proroka, kao što ?e i me?u vama biti lažnih u?itelja, onih koji ?e prokrijum?ariti pogubna krivovjerja, zanijekati Gospodina koji ih otkupi, i navu?i na se brzu propast. 2 I mnogi ?e se povesti za njihovim razvratnostima. Zbog njih ?e se kuditi put istine. 3 U svojoj ?e vas lakomosti kupovati izmišljotinama. Njihova osuda ve? odavna nije dokona i propast im ne drijema. Pouka prošlosti 4 Doista, ako Bog an?ela koji sagriješiše nije poštedio nego ih je sunovratio u Tartar i predao mra?nom bezdanu da budu ?uvani za sud; 5 ako staroga svijeta ne poštedje, nego sa?uva - osmoga - Nou, glasnika pravednosti, sru?ivši potop na svijet bezbožni; 6 ako gradove Sodomu i Gomoru u pepeo pretvori, osudi i za primjer budu?im bezbožnicima postavi; 7 ako pravednog Lota, premorena razvratnim življenjem onih razularenika, oslobodi - 8 pravedniku se doista dan za danom duša razdirala dok je gledao i slušao bezakoni?ka djela onih me?u kojima je boravio - 9 umije Gospod i pobožnike iz napasti izbaviti, a nepravednike za kaznu na Dan sudnji sa?uvati, 10 ponajpa?e one koji u prljavoj požudi idu za puti i preziru Veli?anstvo. Budu?a kazna Preuzetnici, drznici i ne trepnu pogr?uju?i Slave, 11 dok an?eli, iako jakoš?u i snagom od njih ve?i, ne izri?u protiv njih pred Gospodinom pogrdna suda. 12 Oni pak kao nerazumne životinje, po naravi ro?ene za lov i istrebljenje, pogr?uju što ne poznaju. Istim ?e istrebljenjem i oni biti istrebljeni; 13 zadesit ?e ih nepravda, pla?a nepravednosti. Užitkom smatraju razvratnost u pol bijela dana. Ljage i sramote! Nasla?uju se prijevarama svojim dok se s vama goste. 14 O?i su im pune preljubnice, nikako da se nasite grijeha; mame duše nepostojane, srce im je uvježbano u lakomstvu, prokleti sinovi! 15 Zabludiše, napustivši ravan put, te po?oše putom Bosorova sina Bileama, koji prigrli pla?u nepravednosti, 16 ali primi i ukor za svoje nedjelo: nijemo živin?e ljudskim glasom prozbori i sprije?i prorokovo bezumlje. 17 Oni su izvori bezvodni, oblaci vjetrom gonjeni; za njih se ?uva mrkla tmina. 18 Naklapaju?i naduvene ispraznosti, požudama putenim, razvratnostima mame one što netom odbjegoše od onih koji žive u zabludi. 19 Obe?avaju im slobodu, a sami su robovi pokvarenosti. Jer svatko robuje onomu tko ga svlada. 20 Doista, pošto su po spoznaji Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista odbjegli od prljavština svijeta, ako se opet u njih uple?u i daju se svladati, ovo im je potonje gore od onoga prvoga. 21 Bilo bi im doista bolje da nisu spoznali puta pravednosti, negoli, pošto ga spoznaše, okrenuti le?a svetoj zapovijedi koja im je predana. 22odilo im se što veli istinita izreka: "Pas se vra?a svojoj bljuvotini i okupana svinja valjanju u blatu." Dan Gospodnji: Proroci i apostoli

3

1Ljubljeni, pišem evo ve? drugu poslanicu. U objema opomenom budim vaš zdrav razbor 2 da se sjetite rije?i što ih prorekoše sveti proroci i zapovijedi apostola vaših, zapovijedi Gospodinove i Spasiteljeve. Lažni u?itelji 3 Znajte ponajprije ovo: u posljednje ?e se dane pojaviti podrugljivi izrugiva?i; povoditi ?e se za svojim požudama 4 i pitati: "Što je s obe?anjem njegova Dolaska? Jer i otkad Oci pomriješe, sve ostaje kao što bijaše od po?etka stvorenja." 5 Ta oni naumice zaboravljaju da nebesa bijahu odavna i da zemlja na Božju rije? posta iz vode i po vodi. 6 Na isti na?in ondašnji svijet propade vodom potopljen. 7 A sadašnja nebesa i zemlja istom su rije?ju pohranjena za oganj i ?uvaju se za Dan suda i propasti bezbožnih ljudi. 8 Jedno, ljubljeni, ne smetnite s uma: jedan je dan kod Gospodina kao tisu?u godina, a tisu?u godina kao jedan dan. 9 Ne kasni Gospodin ispuniti obe?anje, kako ga neki sporim smatraju, nego je strpljiv prema vama jer ne?e da tko propadne, nego ho?e da svi prispiju k obra?enju. 10 Kao tat ?e do?i Dan Gospodnji u koji ?e nebesa trijeskom uminuti, po?ela se, užarena, raspasti, a zemlja i djela na njoj razotkriti. 11 Kad se sve tako ima raspasti, kako li treba da se svi vi isti?ete u svetu življenju i pobožnosti 12 iš?ekuju?i i pospješuju?i dolazak Dana Božjega u koji ?e se nebesa, zapaljena, raspasti i po?ela, užarena, rastaliti. 13 Ta po obe?anju njegovu iš?ekujemo nova nebesa i zemlju novu, gdje pravednost prebiva. 14 Zato, ljubljeni, dok to iš?ekujete, uznastojte da mu budete neokaljani i besprijekorni, u miru. 15 A strpljivost Gospodina našega spasenjem smatrajte, kako vam i ljubljeni brat naš Pavao napisa po mudrosti koja mu je dana. 16 Tako u svim poslanicama gdje o tome govori. U njima ima ponešto nerazumljivo, što neupu?eni i nepostojani iskrivljuju, kao i ostala Pisma - sebi na propast. 17 Vi dakle, ljubljeni pošto ste upozoreni, ?uvajte se da ne biste, zavedeni bludnjom razularenika, otpali od svoje postojanosti.