Popis knjiga
Staro sucelje
Katekizam
Trazenje pojma

SZ NZ
Trazenje po broju
knjiga glava-od redak-od glava-do redak-do
0Druga poslanica Solunjanima NASLOV I POZDRAV

1

1Pavao, Silvan i Timotej Crkvi Solunjana u Bogu Ocu našemu i Gospodinu Isusu Kristu. 2 Milost vam i mir od Boga Oca i Gospodina Isusa Krista! I. ŽAR I USTRAJNOST SOLUNJANA Zahvala, poticaj, nagrada 3 Zahvaljivati moramo Bogu uvijek za vas, bra?o, kao što dolikuje jer izvanredno raste vaša vjera i množi se ljubav svakoga od vas prema drugima, 4 tako da se mi sami po crkvama Božjim vama ponosimo zbog vaše postojanosti i vjere u svim progonstvima i nevoljama koje podnosite. 5 One su najava pravednog Suda Božjega: da ?ete se na?i dostojni kraljevstva Božjega za koje i trpite. 6 Jer pravo je da Bog vašim mu?iteljima mukom, 7 a vama, mu?enima, zajedno s nama spokojem uzvrati kad se Gospodin Isus objavi s nama, zajedno s an?elima svoje mo?i, 8 u ognju žarkome i osveti se onima koji ne poznaju Boga i ne pokoravaju se evan?elju Gospodina našega Isusa. 9 Oni ?e biti kažnjeni vje?nom propaš?u, daleko od lica Gospodnjega i od slave njegova veli?anstva, 10 kada - u onaj Dan - do?e da se proslavi u svojim svetima i da se prodi?i u svima koji povjerovaše. Jer povjerovalo se svjedo?anstvu našemu me?u vama. 11 Zato i molimo uvijek za vas da vas Bog u?ini dostojnima poziva i snažno dovede do punine svako vaše nastojanje oko dobra i djelo vaše vjere 12da se proslavi ime Gospodina našega Isusa u vama i vi u njemu - po milosti Boga našega i Gospodina Isusa Krista. II. DOLAZAK GOSPODNJI Znakovi Dana Gospodnjega

2

1A što se ti?e Dolaska Gospodina našega Isusa Krista i našeg okupljanja oko njega, molimo vas, bra?o: 2 ne dajte se brzo pokolebati u svom shva?anju niti uznemiriti ni nekim duhom, ni nekom rije?ju, ni nekim tobože našim pismom, kao da ?e sad-na Dan Gospodnji. 3 Neka vas nitko ne zavede ni na koji na?in. Jer ako prije ne do?e onaj otpad i ne otkrije se ?ovjek bezakonja, Sin propasti, 4 Protivnik, onaj koji uzdiže sebe protiv svega što se zove Bog ili svetinja, dotle da i u Božji hram zasjedne grade?i se Bogom... 5 Ne sje?ate li se, to sam vam govorio dok sam još bio me?u vama? 6 I sada znate što ga zadržava da bi se pojavio tek u svoje vrijeme. 7 Doista, otajstvo bezakonja ve? je na djelu, samo ima tko da ga sada zadržava dok ne bude uklonjen. 8 Tada ?e se otkriti Bezakonik. Njega ?e Gospodin Isus pogubiti dahom usta i uništiti pojavkom Dolaska svoga - 9 njega koji djelovanjem Sotoninim dolazi sa svom silom, lažnim znamenjima i ?udesima 10 i sa svim nepravednim zavaravanjem onih koji propadaju poradi toga što ne prihvatiše ljubavi prema istini da bi se spasili. 11 I zato im Bog šalje djelovanje zavodni?ko da povjeruju laži 12 te budu osu?eni svi koji nisu povjerovali istini, nego su se odlu?ili za nepravednost. Poticaj na ustrajnost 13 Mi pak moramo uvijek zahvaljivati Bogu za vas, bra?o od Gospodina ljubljena, što vas je od po?etka odabrao za spasenje, posve?enjem u Duhu i vjerom u istinu. 14 Da, na to vas pozva po našem evan?elju - na posjedovanje slave Gospodina našega Isusa Krista. 15 Stoga bra?o, ?vrsto stojte i držite se predaja u kojima ste pou?eni bilo našom rije?ju, bilo pismom. 16 A sam Gospodin naš Isus Krist i Bog, Otac naš, koji nas uzljubi i koji nam po milosti dade trajno ohrabrenje i dobru nadu, 17a ohrabri vaša srca i neka ih u?vrsti u svakom dobru djelu i rije?i!

3

1Uostalom, molite, bra?o, za nas da rije? Gospodnja tr?i i proslavlja se kao i u vas 2 i da se oslobodimo nezgodnih i opakih ljudi. Jer nemaju svi vjere! 3 Ali, vjeran je Gospodin koji ?e nas u?vrstiti i sa?uvati od Zloga. 4 A uzdamo se, u Gospodinu, u vas: da vršite i da ?ete vršiti ono što vam zapovijedamo. 5 A Gospodin neka upravi srca vaša k ljubavi Božjoj i postojanosti Kristovoj. III. PROTIV LIJENOSTI I NERADA 6 Zapovijedamo vam, bra?o, u ime Gospodina Isusa Krista da se klonite svakoga brata što živi neuredno i ne po predaji koju primiste od nas. 7 Ta sami znate kako nas treba nasljedovati. Jer dok bijasmo me?u vama, nismo živjeli neuredno: 8 ni?iji kruh nismo badava jeli, nego smo u trudu i naporu no?u i danju radili da ne bismo opteretili koga od vas. 9 Ne što ne bismo imali prava, nego da vam sebe damo za uzor koji ?ete nasljedovati. 10 Doista, dok bijasmo u vas, ovo vam zapovijedasmo: Tko ne?e da radi, neka i ne jede! 11 A ?ujemo da neki od vas žive neuredno: ništa ne rade, nego dangube. 12 Takvima zapovijedamo i zaklinjemo ih u Gospodinu Isusu Kristu: neka s mirom rade i svoj kruh jedu. 13 Vama pak, bra?o, neka ne dodija ?initi dobro. 14 Ako li se tko ne pokorava našoj rije?i u ovoj poslanici, zabilježite ga, ne drugujte s njime, da se postidi, 15 ali ga ne smatrajte neprijateljem, nego ga urazumljujte kao brata. ŽELJA I POZDRAV 16 A sam Gospodin mira dao vam mir zauvijek i na svaki na?in! Gospodin sa svima vama! 17 Pozdrav mojom rukom, Pavlovom. Ovo je znak u svakoj poslanici: ovako pišem.