Popis knjiga
Staro sucelje
Katekizam
Trazenje pojma

SZ NZ
Trazenje po broju
knjiga glava-od redak-od glava-do redak-do
0Druga poslanica Timoteju NASLOV I POZDRAV

1

1Pavao, apostol Krista Isusa voljom Božjom, po obe?anju života, života u Kristu Isusu, 2 Timoteju, ljubljenom sinu: milost, milosr?e i mir od Boga Oca i Krista Isusa, Gospodina našega. Zahvala Bogu 3 Zahvalan sam Bogu, kojemu onamo od predaka ?iste savjesti služim, dok te se neprestano spominjem u svojim molitvama no? i dan. 4 Sjetim se tvojih suza i zaželim vidjeti te da se napunim radosti 5 imaju?i na pameti neprijetvornu vjeru koja je u tebi - onu vjeru koja je najprije prebivala u tvojoj baki Loidi i tvojoj majci Euniki, a uvjeren sam, i u tebi. 1. PAVAO POTI?E TIMOTEJA NA VJERNOST EVAN?ELJU Milosti koje je Timotej primio 6 Poradi toga podsje?am te: raspiruj milosni dar Božji koji je u tebi po polaganju mojih ruku. 7 Jer nije nam Bog dao duha bojažljivosti, nego snage, ljubavi i razbora. 8 Ne stidi se stoga svjedo?anstva za Gospodina našega, ni mene, sužnja njegova. Nego zlopati se zajedno sa mnom za evan?elje, po snazi Boga 9 koji nas je spasio i pozvao pozivom svetim - ne po našim djelima, nego po svojem naumu i milosti koja nam je dana u Kristu Isusu prije vremena vjekovje?nih, 10 a o?itovana je sada pojavkom Spasitelja našega Krista Isusa, koji obeskrijepi smrt i u?ini da zasja život i neraspadljivost - po evan?elju 11 za koje sam ja postavljen propovjednikom, apostolom i u?iteljem. 12 Poradi toga i ovo trpim, ali se ne stidim jer znam komu sam povjerovao i uvjeren sam da je on mo?an poklad moj sa?uvati za onaj Dan. 13 Uzorom neka ti budu zdrave rije?i koje si od mene ?uo u vjeri i ljubavi u Kristu Isusu. 14 Lijepi poklad ?uvaj po Duhu Svetom koji prebiva u nama. 15 Napustiše me, to znaš, svi u Aziji, me?u njima i Figel i Hermogen. 16 Neka Gospodin milosr?em podari Oneziforov dom jer me ?esto osvježivao i nije se stidio mojih okova, 17 nego kad je bio u Rimu, brižljivo me potražio i našao. 18 mu Gospodin na?i milosr?e u Gospodina u onaj Dan! A koliko je usluga u Efezu iskazao, to ti najbolje znaš. Smisao patnja krš?anskog apostola

2

1Ti se dakle, dijete moje, ja?aj miloš?u u Kristu Isusu 2 i što si od mene po mnogim svjedocima ?uo, to predaj vjernim ljudima koji ?e biti podobni i druge pou?iti. 3 S njima se zlopati kao dobar vojnik Krista Isusa. 4 Tko vojuje, ne zaple?e se u svagdanje poslove kako bi se vojskovo?i svidio. 5 I natje?e li se tko, ne ovjen?ava se ako se zakonito ne natje?e. 6 Ratar koji se trudi treba da prvi primi od uroda. 7 Shvati što govorim! Ta dat ?e ti Gospodin razum u svemu. 8 Spominji se Isusa Krista, uskrsla od mrtvih, od potomstva Davidova - po mojem evan?elju. 9 Za nj se ja zlopatim sve do okova, kao zlo?inac. Ali rije? Božja nije okovana! 10 Stoga sve podnosim radi izabranih, da i oni postignu spasenje, spasenje u Kristu Isusu, zajedno s vje?nom slavom. 11 Vjerodostojna je rije?: Ako s njime umrijesmo, s njime ?emo i živjeti. 12 Ako ustrajemo, s njime ?emo i kraljevati. Ako ga zanije?emo, i on ?e zanijekati nas. 13 Ako ne budemo vjerni, on vjeran ostaje. Ta ne može sebe zanijekati! 2. PROTIV OPASNOSTI Sadašnji krivi u?itelji 14 Na to podsje?aj zaklinju?i pred Bogom neka ne bude rje?oborstva: ni?emu ne koristi, a na propast je onima koji slušaju. 15 Uznastoj da kao prokušan staneš pred Boga kao radnik koji se nema ?ega stidjeti, koji ispravno reže rije? istine. 16 Svjetovnih se pak praznorje?ja kloni: sve ?e više provaljivati prema bezbožnosti 17 i rije? ?e njihova kao rak-rana izgrizati. Od njih su Himenej i Filet, 18 koji zastraniše od istine tvrde?i da je uskrsnu?e ve? bilo te nekima prevra?aju vjeru. 19 Ipak ?vrsti temelj Božji stoji - pod ovim je pe?atom: Poznaje Gospodin one koji su njegovi i neka se kloni zlo?e tko god imenuje ime Gospodnje. 20 Pa u velikoj ku?i ima posuda ne samo zlatnih i srebrnih, nego i drvenih i glinenih; i jedne su ?asne, druge pak ne?asne. 21 O?isti li se dakle tko od toga, bit ?e posuda ?asna, posve?ena, korisna Gospodaru, za svako dobro djelo prikladna. 22 A mladena?kih se strastvenosti kloni! Teži za pravednoš?u, vjerom, ljubavlju, mirom sa svima koji iz ?ista srca prizivlju Gospodina. 23 Lude pak i neobuzdane raspre odbijaj znaju?i da ra?aju sva?ama. 24 A sluga Gospodnji treba da se ne sva?a, nego da bude nježan prema svima, sposoban pou?avati, zlo podnositi, 25 da s blagoš?u preodgaja protivnike, ne bi li ih Bog podario obra?enjem te spoznaju istinu 26onovno budu trijezni izvan zamke ?avla koji ih drži robljem svoje volje. Opasnosti budu?ih vremena

3

1A ovo znaj: u posljednjim danima nastat ?e teška vremena. 2 Ljudi ?e doista biti sebeljupci, srebroljupci, preuzetnici, oholice, hulitelji, roditeljima neposlušni, nezahvalnici, bezbožnici, 3 beš?utnici, nepomirljivci, klevetnici, neobuzdanici, goropadnici, neljubitelji dobra, 4 izdajice, brzopletnici, naduti, ljubitelji užitka više nego ljubitelji Boga. 5 Imaju obli?je pobožnosti, ali snage su se njezine odrekli. I njih se kloni! 6 Od njih su doista oni što se uvla?e u ku?e i zarobljuju ženice, natovarene grijesima, vodane najrazli?itijim strastima: 7 one uvijek u?e, a nikako ne mogu do?i do spoznaje istine. 8 Kao što se Janes i Jambres suprotstaviše Mojsiju, tako se i ovi, ljudi pokvarena uma, u vjeri neprokušani, suprotstavljaju istini. 9 Ali ne?e više napredovati jer bezumlje ?e ovih postati o?ito, kako se to i onima dogodilo. 10 A ti si pošao za nmom u pou?avanju, u ponašanju, u naumu, u vjeri, u strpljivosti, u ljubavi, u postojanosti; 11 u progonstvima, u patnjama koje su me zadesile u Antiohiji, u Ikoniju, u Listri. Kakva li sam progonstva podnio! I iz svih me izbavio Gospodin! 12 A i svi koji ho?e živjeti pobožno u Kristu Isusu, bit ?e progonjeni. 13 Zli pak ljudi i vra?ari napredovat ?e sve više u zlu - kao zavodnici i zavedeni. 14 Ti, naprotiv, ostani u onome u ?emu si pou?en i ?emu si vjeru dao, svjestan od koga si sve pou?en 15 i da od malena poznaješ Sveta pisma koja su vrsna u?initi te mudrim tebi na spasenje po vjeri, vjeri u Kristu Isusu. 16 Sve Pismo, bogoduho, korisno je za pou?avanje, uvjeravanje, popravljanje, odgajanje u pravednosti, 17?ovjek Božji bude vrstan, za svako dobro djelo podoban. Sve?ano zaklinjanje

4

1Zaklinjem te pred Bogom i Kristom Isusom, koji ?e suditi žive i mrtve, zaklinjem te pojavkom njegovim i kraljevstvom njegovim: 2 propovijedaj Rije?, uporan budi - bilo to zgodno ili nezgodno - uvjeravaj, prijeti, zapovijedaj sa svom strpljivoš?u i poukom. 3 Jer do?i ?e vrijeme kad ljudi ne?e podnositi zdrava nauka nego ?e sebi po vlastitim požudama nagomilavati u?itelje kako im godi ušima; 4 od istine ?e uho odvra?ati, a bajkama se priklanjati. 5 Ti, naprotiv, budi trijezan u svemu, zlopati se, djelo izvrši blagovjesni?ko, služenje svoje posve ispuni! Pavao u predve?erje života 6 Jer ja se ve? prinosim za žrtvu ljevanicu, prispjelo je vrijeme moga odlaska. 7 Dobar sam boj bio, trku završio, vjeru sa?uvao. 8 Stoga, pripravljen mi je vijenac pravednosti kojim ?e mi u onaj Dan uzvratiti Gospodin, pravedan sudac; ne samo meni, nego i svima koji s ljubavlju ?ekaju njegov pojavak. Posljednje preporuke 9 Nastoj što prije do?i k meni! 10 Jer Dema me, zaljubljen u sadašnji svijet, napustio i otišao u Solun; Krescencije u Galaciju, Tit u Dalmaciju. 11 Luka je jedini sa mnom. Marka uzmi i dovedi sa sobom jer mi je koristan za služenje. 12 Tihika sam poslao u Efez. 13 Kabanicu koju ostavih u Troadi kod Karpa, kada do?eš, donesi. I knjige, osobito pergamene. 14 Aleksandar kova? nanio mi je mnogo zla. Uzvratio mu Gospodin po njegovim djelima! 15 Njega se i ti ?uvaj jer se veoma usprotivio našim rije?ima. 16 Za prve moje obrane nitko ne bijaše uza me, svi me napustiše. Ne ura?unalo im se! 17 Ali Gospodin je stajao uza me, on me krijepio da se po meni potpuno razglasi Poruka te je ?uju svi narodi; i izbavljen sam iz usta lavljih. 18 Izbavit ?e me Gospodin od svakoga zla djela i spasiti za svoje nebesko kraljevstvo. Njemu slava u vijeke vjekova! Amen! ZAVRŠNI POZDRAVI I ŽELJE 19 Pozdravi Prisku i Akvilu i Oneziforov dom! 20 Erast osta u Korintu, a Trofima ostavih u Miletu bolesna. 21 Nastoj do?i prije zime. Pozdravlja te Eubul, Pudencije, Lino, Klaudija i sva bra?a.