Popis knjiga
Staro sucelje
Katekizam
Trazenje pojma

SZ NZ
Trazenje po broju
knjiga glava-od redak-od glava-do redak-do
0Poslanica Efežanima NASLOV I POZDRAV

1

1Pavao, po volji Božjoj apostol Krista Isusa: svetima koji su u Efezu i vjernima u Isusu Kristu. 2 Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista! I. OTAJSTVO SPASENJA I CRKVE 1. BOŽJI NAUM SPASENJA 3 Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, on koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima, u Kristu. 4 Tako: u njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim; 5 u ljubavi nas predodredi za posinstvo, za sebe, po Isusu Kristu, dobrohotnoš?u svoje volje, 6 na hvalu Slave svoje milosti. Njome nas zamilova u Ljubljenome 7 u kome, njegovom krvlju, imamo otkupljenje, otpuštenje prijestupa po bogatstvu njegove milosti. 8 Nju preobilno u nas uli zajedno sa svom mudroš?u i razumijevanjem 9 obznanivši nam otajstvo svoje volje po dobrohotnom naumu svojem što ga prije u njemu zasnova 10 da se provede punina vremena: uglaviti u Kristu sve - na nebesima i na zemlji. 11 U njemu, u kome i nama - predodre?enima po naumu Onoga koji sve izvodi po odluci svoje volje - u dio pade 12 da budemo na hvalu Slave njegove - mi koji smo se ve? prije nadali u Kristu. 13 U njemu ste i vi, pošto ste ?uli Rije? istine - evan?elje spasenja svoga - u njemu ste, prigrlivši vjeru, ope?a?eni Duhom obe?anim, Svetim, 14 koji je zalog naše baštine: otkupljenja, posvojenja - na hvalu Slave njegove. 15 Zato i ja, otkad sam ?uo za vašu vjeru u Gospodinu Isusu i za ljubav prema svima svetima, 16 ne prestajem zahvaljivati za vas i sje?ati vas se u svojim molitvama: 17 Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac Slave, dao vam Duha mudrosti i objave kojom ?ete ga spoznati; 18 prosvijetlio vam o?i srca da upoznate koje li nade u pozivu njegovu, koje li bogate slave u baštini njegovoj me?u svetima 19 i koje li prekomjerne veli?ine u mo?i njegovoj prema nama koji vjerujemo: ona je primjerena djelotvornosti sile i snage njegove 20 koju na djelu pokaza u Kristu, kad ga uskrisi od mrtvih i posjede sebi zdesna na nebesima 21 iznad svakog Vrhovništva i Vlasti i Mo?i i Gospodstva i svakog imena imenovana ne samo na ovom svijetu nego i u budu?emu. 22 Sve mu podloži pod noge, a njega postavi - nad svime - Glavom Crkvi, 23a je Tijelo njegovo, punina Onoga koji sve u svima ispunja. 2. SPASITELJSKI NAUM BOŽJI OSTVAREN U NAMA

2

1I vi bijaste mrtvi zbog prijestupa i grijeha 2 u kojima ste neko? živjeli po Eonu ovoga svijeta, po Knezu vlasti zraka, po tomu duhu koji sada djeluje u sinovima neposlušnima. 3 Me?u njima smo i mi neko? živjeli u požudama tijela svoga, udovoljavaju?i prohtjevima tijela i ?udi, te po naravi bijasmo djeca gnjeva kao i drugi. 4 Ali Bog, bogat milosr?em, zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi, 5 nas koji bijasmo mrtvi zbog prijestupa, oživi zajedno s Kristom - miloš?u ste spašeni! - 6 te nas zajedno s njim uskrisi i posadi na nebesima u Kristu Isusu: 7 da u dobrohotnosti prema nama u Kristu Isusu pokaže budu?im vjekovima preobilno bogatstvo milosti svoje. 8 Ta miloš?u ste spašeni po vjeri! I to ne po sebi! Božji je to dar! 9 Ne po djelima, da se ne bi tko hvastao. 10 Njegovo smo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela, koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo. 3. ŽIDOVI I NEZNABOŠCI SJEDINJENI U ISTOM SPASENJU 11 Spominjite se stoga da neko? bijaste neznabošci u tijelu - neobrezanicima su vas zvali oni koji se zovu obrezani, rukom, na tijelu - 12 i da u ono vrijeme bijaste izvan Krista, udaljeni od gra?anstva izraelskoga, tu?i Savezima obe?anja, bez nade bijaste i neznabošci na svijetu. 13 Sada pak, u Kristu Isusu, vi koji neko? bijaste daleko, do?oste blizu - po Krvi Kristovoj. 14 Doista, on je mir naš, on koji od dvoga u?ini jedno: pregradu razdvojnicu, neprijateljstvo razori u svome tijelu. 15 Zakon zapovijedi s propisima obeskrijepi da u sebi, uspostavljaju?i mir, od dvojice sazda jednoga novog ?ovjeka 16 te obojicu u jednome Tijelu izmiri s Bogom po križu, ubivši u sebi neprijateljstvo. 17 I do?e te navijesti mir vama daleko i mir onima blizu, 18 jer po njemu jedni i drugi u jednome Duhu imamo pristup Ocu. 19 Tako dakle više niste tu?inci ni pridošlice, nego sugra?ani ste svetih i uku?ani Božji 20 nazidani na temelju apostola i proroka, a zaglavni je kamen sam Krist Isus. 21 U njemu je sva gra?evina povezana i raste u hram svet u Gospodinu. 22jemu ste i vi ugra?eni u prebivalište Božje u Duhu. 4. PAVLOVA ULOGA U SPASENJU Pavao poslužitelj otajstva Kristova

3

1Radi toga ja, Pavao, sužanj Krista Isusa za vas pogane... 2 Zacijelo ste ?uli za rasporedbu milosti Božje koja mi je dana za vas: 3 objavom mi je obznanjeno otajstvo, kako netom ukratko opisah. 4 ?itaju?i to, možete doku?iti kako ja shva?am Kristovo otajstvo, 5 koje nije bilo obznanjeno sinovima ljudskim drugih naraštaja. Ono je sada u Duhu objavljeno svetim njegovim apostolima i prorocima: 6 da su pogani subaštinici i "sutijelo" i sudionici obe?anja u Kristu Isusu - po evan?elju, 7 kojega postadoh poslužiteljem darom milosti Božje koja mi je dana djelotvornoš?u snage njegove. 8 Meni, najmanjemu od svih svetih, dana je ova milost: poganima biti blagovjesnikom neistraživog bogatstva Kristova 9 i osvijetliti rasporedbu otajstva, pred vjekovima skrivena u Bogu, koji sve stvori, 10 da sada - po Crkvi - Vrhovništvima i Vlastima na nebesima bude obznanjena mnogolika mudrost Božja 11 zasnovana - po naumu o vjekovima - u Kristu Isusu Gospodinu našemu. 12 U njemu, s pouzdanjem po vjeri u njega, imamo slobodan pristup. 13 Zato ne klonite, molim, s nevolja mojih za vas! One su slava vaša! Pavlova molitva 14 Zato prigibam koljena pred Ocem, 15 od koga ime svakom o?instvu na nebu i na zemlji: 16 neka vam dadne po bogatstvu Slave svoje oja?ati se po Duhu njegovu u snazi za unutarnjeg ?ovjeka 17 da po vjeri Krist prebiva u srcima vašim te u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni 18 mognete shvatiti sa svima svetima što je Dužina i Širina i Visina i Dubina 19 te spoznati nadspoznatljivu ljubav Kristovu da se ispunite do sve Punine Božje. 20 Onomu pak koji snagom u nama djelatnom može u?initi mnogo izobilnije nego li mi moliti ili zamisliti - 21mu slava u Crkvi i u Kristu Isusu za sva pokoljenja vijeka vjekovje?noga! Amen. II. NOVI ŽIVOT KRŠ?ANA Poticaj na jedinstvo

4

1Zaklinjem vas dakle ja, sužanj u Gospodinu: sa svom poniznoš?u i blagoš?u, sa strpljivoš?u živite dostojno poziva kojim ste pozvani! 2 Podnosite jedni druge u ljubavi; 3 trudite se sa?uvati jedinstvo Duha svezom mira! 4 Jedno tijelo i jedan Duh - kao što ste i pozvani na jednu nadu svog poziva! 5 Jedan Gospodin! Jedna vjera! Jedan krst! 6 Jedan Bog i Otac sviju, nad svima i po svima i u svima! 7 A svakomu je od nas dana milost po mjeri dara Kristova. 8 Zato veli: Na visinu uza?e vode?i sužnje, dade dare ljudima. 9 Ono "uza?e" - što drugo zna?i doli to da i si?e u donje krajeve, na zemlju? 10 Koji si?e, isti je onaj koji i uza?e ponad svih nebesa da sve ispuni. 11 On i "dade" jedne za apostole, druge za proroke, jedne opet za evan?eliste, a druge za pastire i u?itelje 12 da opremi svete za djelo služenja, za izgra?ivanje Tijela Kristova 13 dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do ?ovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove: 14 da više ne budemo neja?ad kojom se valovi poigravaju i koje goni svaki vjetar nauka u ovom kockanju ljudskom, u lukavosti što put kr?i zabludi. 15 Nego, istinuju?i u ljubavi da poradimo te sve uzraste u Njega, koji je Glava, Krist, 16 od kojega sve Tijelo, uskla?eno i povezano svakovrsnim zglobom zbrinjavanja po djelotvornosti primjerenoj svakomu pojedinom dijelu, promi?e svoj rast na sazi?ivanje u ljubavi. Novi život u Kristu 17 Ovo govorim i zaklinjem u Gospodinu: ne živite više kao što pogani žive - u ispraznosti pameti njihove: 18 zamra?ena uma, udaljeni od života Božjega, sve zbog neznanja koje je u njima, zbog okorjelosti srca njihova. 19 Sami su sebe otupili i podali se razvratnosti da bi u pohlepi po?injali svaku ne?isto?u. 20 Vi pak ne nau?iste tako Krista, 21 ako ste ga doista ?uli i u njemu bili pou?eni kako je istina u Isusu: 22 da vam je odložiti prijašnje ponašanje, starog ?ovjeka, koga varave požude vode u propast, 23 a obnavljati se duhom svoje pameti 24 i obu?i novog ?ovjeka, po Bogu stvorena u pravednosti i svetosti istine. 25 Zato odložite laž i govorite istinu jedan drugomu jer udovi smo jedni drugima. 26 se, ali ne griješite! Sunce nek ne za?e nad vašom srdžbom 27 i ne dajite mjesta ?avlu. 28 Tko je krao, neka više ne krade, nego neka se radije trudi svojim rukama priskrbljivati da ima što podijeliti s potrebnim. 29 Nikakva nevaljala rije? neka ne izlazi iz vaših usta, nego samo dobra, da prema potrebi sazi?uje i milost iskaže slušateljima. 30 I ne žalostite Duha Svetoga, Božjega, kojim ste ope?a?eni za Dan otkupljenja! 31 Daleko od vas svaka gor?ina, i srdžba, i gnjev, i vika, i hula sa svom opakoš?u! 32rotiv! Budite jedni drugima dobrostivi, milosrdni; praštajte jedni drugima kao što i Bog u Kristu nama oprosti.

5

1Budite dakle nasljedovatelji Božji kao djeca ljubljena 2 i hodite u ljubavi kao što je i Krist ljubio vas i sebe predao za nas kao prinos i žrtvu Bogu na ugodan miris. 3 A bludnost i svaka ne?isto?a ili pohlepa neka se i ne spominje me?u vama, kako dolikuje svetima! 4 Ni prostota, ni ludorija, ni dvosmislica, što se ne prili?i, nego radije zahvaljivanje! 5 Jer dobro znajte ovo: nijedan bludnik, ili bestidnik, ili pohlepnik - taj idolopoklonik - nema baštine u kraljevstvu Kristovu i Božjemu. 6 Nitko neka vas ispraznim rije?ima ne zavarava: zbog toga dolazi gnjev Božji na sinove neposlušne. 7 Nemajte dakle ništa s njima! 8 Da, neko? bijaste tama, a sada ste svjetlost u Gospodinu: kao djeca svjetlosti hodite -(9) plod je svjetlosti svaka dobrota, pravednost i istina -(10) i odlu?ite se za ono što je milo Gospodinu. 11 A nemajte udjela u jalovim djelima tame, nego ih dapa?e raskrinkavajte, 12 jer što potajno ?ine, sramota je i govoriti. 13 A sve što se raskrinka, pod svjetloš?u postaje sjajno; što je pak sjajno, svjetlost je. 14 Zato veli: "Probudi se, ti što spavaš, ustani od mrtvih i zasvijetljet ?e ti Krist." 15 Razmotrite dakle pomno kako živite! Ne kao ludi, nego kao mudri! 16 Iskupljujte vrijeme jer dani su zli! 17 Zato ne budite nerazumni, nego shvatite što je volja Gospodnja! 18 ne opijajte se vinom u kojem je razuzdanost, nego - punite se Duhom! 19 Razgovarajte me?u sobom psalmima, hvalospjevima i duhovnim pjesmama! Pjevajte i slavite Gospodina u svom srcu! 20 Svagda i za sve zahvaljujte Bogu i Ocu u imenu Gospodina našega Isusa Krista! Obiteljsko ?udore?e 21 Podložni budite jedni drugima u strahu Kristovu! 22 Žene svojim muževima kao Gospodinu! 23 Jer muž je glava žene kao i Krist Glava Crkve - On, Spasitelj Tijela. 24 Pa kao što se Crkva podlaže Kristu, tako i žene muževima u svemu! 25 Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio Crkvu te sebe predao za nju 26 da je posveti, o?istivši je kupelji vode uz rije? 27 te sebi predvede Crkvu slavnu, bez ljage i nabora ili ?ega takva, nego da bude sveta i bez mane. 28 Tako treba da i muževi ljube svoje žene kao svoja tijela. Tko ljubi svoju ženu, sebe ljubi. 29 Ta nitko nikada ne mrzi svoga tijela, nego ga hrani i njeguje kao i Krist Crkvu. 30 Doista, mi smo udovi njegova Tijela! 31 ?e ?ovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; dvoje njih bit ?e jedno tijelo. 32 Otajstvo je to veliko! Ja smjeram na Krista i na Crkvu. 33le, neka svaki od vas ljubi svoju ženu kao samog sebe, a žena neka poštuje svog muža.

6

1Djeco, slušajte svoje roditelje u Gospodinu jer to je pravedno. 2 oca svoga i majku - to je prva zapovijed s obe?anjem: 3 ti dobro bude i da dugo živiš na zemlji. 4 A vi, o?evi, ne srdite djece svoje, nego ih odgajajte stegom i urazumljivanjem Gospodnjim! 5 Robovi, slušajte svoje zemaljske gospodare kao Krista - sa strahom i trepetom, u jednostavnosti srca. 6 Ne naoko, kao oni koji se ulaguju ljudima, nego kao sluge Kristove koje zdušno vrše volju Božju; 7 dragovoljno služe - kao Gospodinu, a ne ljudima, 8 znaju?i da ?e svatko, bio on rob ili slobodnjak, u?ini li što dobro, za to dobiti pla?u od Gospodina. 9 I vi, gospodari, isto se tako vladajte prema njima: kanite se prijetnje, znaju?i da je i njihov i vaš Gospodar na nebesima i da u njega nema pristranosti. Duhovni boj 10 Ubudu?e ja?ajte se u Gospodinu i u silnoj snazi njegovoj. 11 Obucite svu opremu Božju da se mognete oduprijeti lukavstvima ?avlovim. 12 Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništava, protiv Vlasti, protiv upravlja?a ovoga mra?noga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima. 13 Zbog toga posegnite za svom opremom Božjom da uzmognete odoljeti u dan zli i održati se kada sve nadvladate. 14 Držite se dakle! Opašite bedra istinom, obucite oklop pravednosti, 15 potpašite noge spremnoš?u za evan?elje mira! 16 U svemu imajte uza se štit vjere: njime ?ete mo?i ugasiti ognjene strijele Zloga. 17 Uzmite i kacigu spasenja i ma? Duha, to jest Rije? Božju. 18 Svakovrsnom se molitvom i prošnjom u svakoj prigodi u Duhu molite. Poradi toga i bdijte sa svom ustrajnoš?u i molitvom za sve svete, 19 i za me, da mi se otvore usta i dade rije? hrabro obznaniti otajstvo evan?elja 20 kojeg sam poslanik u okovima, da se ohrabrim o njemu kako treba govoriti. OSOBNE OBAVIJESTI I POZDRAVI 21 A da i vi znate što je sa mnom, kako mi je, o svemu ?e vas obavijestiti Tihik, ljubljeni brat i vjerni poslužitelj u Gospodinu. 22 Njega šaljem k vama baš zato da znate kako smo i da ohrabri srca vaša. 23 Mir bra?i i ljubav, s vjerom, od Boga Oca i Gospodina Isusa Krista!