Popis knjiga
Staro sucelje
Katekizam
Trazenje pojma

SZ NZ
Trazenje po broju
knjiga glava-od redak-od glava-do redak-do
0Poslanica Filipljanima UVOD Naslov i pozdrav

1

1Pavao i Timotej, sluge Krista Isusa, svima svetima u Kristu Isusu koji su u Filipima, s nadglednicima i poslužiteljima. 2 Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista! Zahvala i molitva 3 Zahvaljujem Bogu svomu kad vas se god sjetim. 4 Uvijek se u svakoj svojoj molitvi za vas s radoš?u molim 5 zbog vašeg udjela u evan?elju od onoga prvog dana sve do sada - 6 uvjeren u ovo: Onaj koji otpo?e u vama dobro djelo, dovršit ?e ga do Dana Krista Isusa. 7 I pravo je da tako osje?am o svima vama! Ta ja vas nosim u srcu jer u okovima mojim i u obrani i utvr?ivanju evan?elja svi ste vi suzajedni?ari moje milosti. 8 Bog mi je doista svjedok koliko žudim za svima vama srcem Isusa Krista! 9 I molim za ovo: da ljubav vaša sve više i više raste u spoznanju i potpunu pronicanju 10 te mognete prosuditi što je najbolje da budete ?isti i besprijekorni za Dan Kristov, 11 puni ploda pravednosti po Isusu Kristu - na slavu i hvalu Božju. VIJESTI I OPOMENE Pavlovi okovi promi?u evan?elje 12 A ho?u da znate, bra?o: ovaj se moj udes pa?e okrenuo u napredovanje evan?elja 13 tako da se moji okovi u Kristu razglasiše u svem pretoriju i me?u svima drugima, 14 a ve?ina bra?e u Gospodinu, ohrabrena mojim okovima, još se više usu?uje neustrašivo zboriti Rije?. 15 Neki, istina, propovijedaju Krista iz zavisti i nadmetanja, a neki iz dobre volje: 16 ovi iz ljubavi jer znaju da sam ovdje za obranu evan?elja; 17 oni pak Krista navješ?uju iz suparništva, neiskreno - misle?i da ?e tako otežati nevolju mojih okova. 18 Pa što onda? Samo se na svaki na?in, bilo himbeno, bilo istinito, Krist navješ?uje. I tome se radujem, a i radovat ?u se. 19 Jer znadem: po vašoj molitvi i pomo?i Duha Isusa Krista to ?e mi biti na spasenje, 20 kako željno i o?ekujem i nadam se da se ni zbog ?ega ne?u smesti, nego da ?e se mojom posvemašnjom odvažnoš?u - kako uvijek tako i sada - Krist uzveli?ati u mome tijelu, bilo životom, bilo smr?u. 21 Ta meni je živjeti Krist, a umrijeti dobitak! 22 A ako mi živjeti u tijelu omogu?uje plodno djelovanje, što da odaberem? Ne znam! 23 Pritiješnjen sam od ovoga dvoga: želja mi je oti?i i s Kristom biti jer to je mnogo, mnogo bolje; 24 ali ostati u tijelu potrebnije je poradi vas. 25 U to uvjeren, znam da ?u ostati i biti uz vas sve, za vaš napredak i na radost vjere, 26 da ponos vaš mnome poraste u Kristu Isusu kad opet do?em k vama. Borba za vjeru 27 Samo se ponašajte dostojno evan?elja Kristova, pa - došao ja i vidio vas ili nenazo?an slušao što je s vama - da mogu utvrditi kako ste postojani u jednome duhu i jednodušno se zajedni?ki borite za evan?eosku vjeru 28 ne plaše?i se ni u ?emu protivnika. To je njima najava njihove propasti, a vašega spasenja, i to od Boga. 29 Jer vama je dana milost: "za Krista", ne samo u njega vjerovati nego za njega i trpjeti, 30i boj biju?i koji na meni vidjeste i sada o meni ?ujete. Jedinstvo u poniznosti

2

1Ima li dakle u Kristu kakve utjehe, ima li kakva ljubazna bodrenja, ima li kakva zajedništva Duha, ima li kakva srca i samilosti, 2 ispunite me radoš?u: složni budite, istu ljubav njegujte, jednodušni, jedne misli budite; 3 nikakvo suparništvo ni umišljenost, nego - u poniznosti jedni druge smatrajte višima od sebe; 4 ne starajte se samo svaki za svoje, nego i za ono što se ti?e drugih! 5 Neka u vama bude isto mišljenje kao i u Kristu Isusu: 6 On, trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, 7 nego sam sebe "oplijeni" uzevši lik sluge, postavši ljudima sli?an; obli?jem ?ovjeku nalik, 8 ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu. 9 Zato Bog njega preuzvisi i darova mu ime, ime nad svakim imenom, 10 da se na ime Isusovo prigne svako koljeno nebesnika, zemnika i podzemnika. 11 svaki ?e jezik priznati: "Isus Krist jest Gospodin!" - na slavu Boga Oca. Krš?ani - svjetlost svijeta 12 Tako, ljubljeni moji, poslušni kako uvijek bijaste, ne samo kao ono za moje nazo?nosti nego mnogo više sada, za moje nenazo?nosti, sa strahom i trepetom radite oko svoga spasenja! 13 Da, Bog u svojoj dobrohotnosti izvodi u vama i htjeti i djelovati. 14 Sve ?inite bez mrmljanja i oklijevanja 15 da budete besprijekorni i ?isti, djeca Božja neporo?na posred poroda izopa?ena i lukava u kojem svijetlite kao svjetlila u svijetu 16 drže?i rije? Života meni na ponos za Dan Kristov, što nisam zaludu tr?ao niti se zaludu trudio. 17 Naprotiv, ako se ja i izlijevam za žrtvu i bogoslužje, za vjeru vašu, radostan sam i radujem se sa svima vama. 18 A tako i vi budite radosni i radujte se sa mnom. Timotejevo i Epafroditovo poslanje 19 Nadam se u Gospodinu Isusu da ?u vam uskoro poslati Timoteja da mi odlane kad saznam što je s vama. 20 Nikoga doista nemam tako srodne duše tko bi se kao on svojski za vas pobrinuo 21 jer svi traže svoje, a ne ono što je Isusa Krista. 22 A prokušanost vam je njegova poznata: kao dijete s ocem služio je sa mnom evan?elju. 23 Njega se dakle nadam poslati tek što razvidim što je sa mnom. 24 A uvjeren sam u Gospodinu da ?u i sam uskoro do?i. 25 Smatrao sam potrebnim poslati k vama Epafrodita, brata, suradnika i suborca moga kojega ste poslali da mi poslužuje u potrebi. 26 Jer je ?eznuo za svima vama i bio zabrinut što ste saznali da je obolio. 27 I doista je gotovo na smrt bio obolio, ali Bog mu se smilovao, ne samo njemu nego i meni, da me ne zadesi žalost na žalost. 28 Brže ga dakle poslah da se, pošto ga vidite, opet obradujete, i ja da budem manje žalostan. 29 Primite ga dakle u Gospodinu sa svom radosti i poštujte takve 30 se za djelo Kristovo smrti sasvim približio, životnoj se pogibli izložio da nadopuni ono u ?emu me vi ne mogoste poslužiti. Pravi put spasenja

3

1Uostalom, bra?o moja, radujte se u Gospodinu! Pisati vam jedno te isto meni nije dosadno, a za vas je sigurnije. 2 ?uvajte se tih pasa, ?uvajte se tih opakih radnika, ?uvajte se te osaka?enosti! 3 Jer mi smo obrezanje, mi koji u Duhu Božjemu obavljamo bogoslužje i di?imo se Kristom Isusom, a ne pouzdajemo se u tijelo, 4 iako bih se ja mogao pouzdati i u tijelo. Smatra li tko drugi da se može uzdati u tijelo, ja još više: 5 obrezan osmog dana, od roda sam Izraelova, plemena Benjaminova, Hebrej od Hebreja; po Zakonu farizej, 6 po revnosti progonitelj Crkve, po pravednosti zakonskoj besprijekoran. 7 Ali što mi god bijaše dobitak, to poradi Krista smatram gubitkom. 8 Štoviše, ?ak sve gubitkom smatram zbog onoga najizvrsnijeg, zbog spoznanja Isusa Krista, Gospodina mojega, radi kojega sve izgubih i otpadom smatram: da Krista steknem 9 i u njemu se na?em - ne svojom pravednoš?u, onom od Zakona, nego pravednoš?u po vjeri u Krista, onom od Boga, na vjeri utemeljenoj - 10 da upoznam njega i snagu uskrsnu?a njegova i zajedništvo u patnjama njegovim, 11 ne bih li kako, suobli?en smrti njegovoj, prispio k uskrsnu?u od mrtvih. 12 Ne kao da sam ve? postigao ili dopro do savršenstva, nego - hitim ne bih li kako dohvatio jer sam i zahva?en od Krista. 13 Bra?o, ja nipošto ne smatram da sam ve? dohvatio. Jedno samo: što je za mnom, zaboravljam, za onim što je preda mnom, prežem, 14 k cilju hitim, k nagradi višnjeg poziva Božjeg u Kristu Isusu. 15 Koji smo god zreli, ovako mislimo! I ako što druk?ije mislite, Bog ?e vam ovako objaviti. 16 Samo, držimo se onoga do ?ega smo stigli! 17 Bra?o! Nasljedovatelji moji budite i promatrajte one koji žive po uzoru koji imate u nama. 18 Jer ?esto sam vam govorio, a sada i pla?u?i govorim: mnogi žive kao neprijatelji križa Kristova. 19 Svršetak im je propast, bog im je trbuh, slava u sramoti - jer misle na zemaljsko. 20 Naša je pak domovina na nebesima, odakle iš?ekujemo Spasitelja, Gospodina našega Isusa Krista: 21gom kojom ima mo? sve sebi podlo žiti on ?e preobraziti ovo naše bijedno tijelo i suobli?iti ga tijelu svomu slavnomu.

4

1Stoga, bra?o moja ljubljena i željkovana, radosti moja i vijen?e moj, tako - ?vrsto stojte u Gospodinu. POSLJEDNJI SAVJETI 2 Evodiju zaklinjem, i Sintihu zaklinjem da budu složne u Gospodinu. 3 Da, molim i tebe, ?estiti druže, pomaži im jer su se one u evan?elju borile zajedno sa mnom, i s Klementom i ostalim mojim suradnicima, kojih su imena u knjizi Života. 4 Radujte se u Gospodinu uvijek! Ponavljam: radujte se! 5 Blagost vaša neka je znana svim ljudima! Gospodin je blizu! 6 Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu - molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem - o?itujte svoje molbe Bogu. 7 I mir Božji koji je iznad svakog razuma ?uvat ?e srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu. 8 Uostalom, bra?o, što je god istinito, što god ?asno, što god pravedno, što god ?isto, što god ljubazno, što god hvalevrijedno; je li što krepost, je li što pohvala - to nek vam je na srcu! 9 Što ste nau?ili, i primili, i ?uli, i vidjeli na meni - to ?inite i Bog mira bit ?e s vama! Zahvala za poslanu pomo? 10 Uvelike se obradovah u Gospodinu što ste napokon procvali te mislite na me; mislili ste i prije, ali niste imali prigode. 11 Govorim to ne zbog oskudice, ta nau?en sam u svakoj prigodi biti zadovoljan. 12 Znam i oskudijevati, znam i obilovati! Na sve sam i na svašta navikao: i sit biti i gladovati, i obilovati i oskudijevati. 13 Sve mogu u Onome koji me ja?a! 14 Ipak, lijepo je od vas što sa mnom podijeliste moju nevolju. 15 A i vi, Filipljani, znate: u po?etku evan?elja, kad otputovah iz Makedonije, nijedna mi se Crkva nije pridružila u pogledu izdataka i primitaka, doli vi jedini. 16 ?ak ste mi i u Solun i jednom, i dvaput, za potrebe poslali. 17 Ne, ne tražim dara; tražim samo plod izobilan u vašu korist. 18 Imam svega i u izobilju; namiren sam otkad po Epafroditu primih ono od vas, miris ugodan, žrtvu milu, ugodnu Bogu. 19 A Bog moj ispunit ?e svaku vašu potrebu po bogatstvu svome, veli?anstveno, u Kristu Isusu. 20 Bogu pak, Ocu našemu, slava u vijeke vjekova! Amen. Kona?ni pozdravi i želje 21 Pozdravite svakoga svetog u Kristu Isusu. Pozdravljaju vas bra?a koja su sa mnom. 22 Pozdravljaju vas svi sveti, ponajpa?e oni iz careva dvora.