Popis knjiga
Staro sucelje
Katekizam
Trazenje pojma

SZ NZ
Trazenje po broju
knjiga glava-od redak-od glava-do redak-do
0Jakovljeva poslanica Naslov i pozdrav

1

1Jakov, sluga Boga i Gospodina Isusa Krista: dvanaestorma plemena Raseljeništva pozdrav. Korist kušnje 2 Pravom radoš?u smatrajte, bra?o moja, kad upadnete u razne kušnje 3 znaju?i da prokušanost vaše vjere ra?a postojanoš?u. 4 Ali neka postojanost bude na djelu savršena da budete savršeni i potpuni, bez ikakva nedostataka. 5 Nedostaje li komu od vas mudrosti, neka ište od Boga, koji svima daje rado i bez negodovanja, i dat ?e mu se. 6 Ali neka ište s vjerom, bez ikakva kolebanja. Jer kolebljivac je sli?an morskom valovlju, uzburkanu i gonjenu. 7 Neka takav ne misli da ?e primiti što od Gospodina - 8 ?ovjek duše dvoumne, nepostojan na svim putovima svojim. 9 Neka se brat niska soja ponosi svojim uzvišenjem, 10 a bogataš svojim poniženjem. Ta pro?i ?e kao cvijet trave: 11 sunce ogranu žarko te usahnu trava i cvijet njezin uvenu; dražest mu lica propade. Tako ?e i bogataš na stazama svojim usahnuti. 12 Blago ?ovjeku koji trpi kušnju: prokušan, primit ?e vijenac života koji je Gospodin obe?ao onima što ga ljube. Božja svetost 13 Neka nitko u napasti ne rekne: "Bog me napastuje." Ta Bog ne može biti napastovan na zlo, i ne napastuje nikoga. 14 Nego svakoga napastuje njegova požuda koja ga privla?i i mami. 15 Požuda zatim, zatrudnjevši, ra?a grijehom, a grijeh izvršen ra?a smr?u. 16 Ne varajte se, bra?o moja ljubljena! 17 Svaki dobar dar, svaki savršen poklon odozgor je, silazi od Oca svjetlila u kome nema promjene ni sjene od mijene. 18 Po svom naumu on nas porodi rije?ju Istine da budemo prvina neka njegovih stvorova. Prava bogoljubnost 19 Znajte, bra?o moja ljubljena! Svatko neka bude brz da sluša, spor da govori, spor na srdžbu. 20 Jer srdžba ?ovjekova ne ?ini pravde Božje. 21 Zato odložite svaku prljavštinu i preostalu zlo?u i sa svom krotkoš?u primite usa?enu rije? koja ima mo? spasiti duše vaše. 22 Budite vršitelji rije?i, a ne samo slušatelji, zavaravaju?i sami sebe. 23 Jer ako je tko slušatelj rije?i, a ne i izvršitelj, sli?an je ?ovjeku koji motri svoje ro?eno lice u zrcalu: 24 promotri se, ode i odmah zaboravi kakav bijaše. 25 A koji se oglÄedÄa u savršenom zakonu slobode i uza nj prione, ne kao zaboravan slušatelj nego djelotvoran izvršitelj, blažen ?e biti u svem djelovanju svome. 26 Smatra li se tko bogoljubnim, a ne obuzdava svoga jezika, nego zavarava srce svoje, isprazna je njegova bogoljubnost. 27oljubnost ?ista i neokaljana jest: zauzimati se za sirote i udovice u njihovoj nevolji, ?uvati se neokaljanim od ovoga svijeta. Nepristranost

2

1Bra?o moja, vjeru Gospodina našega Isusa Krista slavnoga ne miješajte s pristranoš?u! 2 Do?e li na vaš sastanak ?ovjek sa zlatnim prstenjem, u sjajnoj odje?i, a do?e i siromah u bijednoj odje?i 3 i vi se zagledate u onoga što nosi sjajnu odje?u te reknete: "Ti lijepo ovdje sjedni!", a siromahu reknete: "Ti stani - ili sjedni - ondje, podno podnožja moga!", 4 niste li u sebi pristrano sudili te postali suci što naopako sude? 5 ?ujte, bra?o moja ljubljena: nije li Bog one koji su svijetu siromašni izabrao da budu bogataši u vjeri i baštinici Kraljevstva što ga je obe?ao onima koji ga ljube? 6 A vi prezreste siromaha! Ne tla?e li vas upravo bogataši? Ne vuku li vas baš oni na sudove? 7 Ne psuju li oni lijepo Ime na vas zazvano? 8 Ako doista izvršujete kraljevski zakon po Pismu: Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga, dobro ?inite; 9 ako li ste pristrani, grijeh ?inite i Zakon vas osu?uje kao prijestupnike. 10 Ta tko sav Zakon uš?uva, a u jednome samo posrne, postao je krivac svega. 11 Jer tko re?e: Ne ?ini preljuba, re?e i: Ne ubij. Ako dakle i ne ?iniš preljuba, a ubiješ, postao si prijestupnik Zakona. 12 Tako govorite i tako ?inite kao oni koji imaju biti su?eni po zakonu slobode. 13 Jer nemilosrdan je sud onomu tko ne ?ini milosr?a; a milosr?e likuje nad sudom. Vjera i djela 14 Što koristi, bra?o moja, ako tko rekne da ima vjeru, a djela nema? Može li ga vjera spasiti? 15 Ako su koji brat ili sestra goli i bez hrane svagdanje 16 pa im tkogod od vas rekne: "Hajdete u miru, grijte se i sitite", a ne dadnete im što je potrebno za tijelo, koja korist? 17 Tako i vjera: ako nema djela, mrtva je u sebi. 18 Ina?e, mogao bi tko re?i: "Ti imaš vjeru, a ja imam djela. Pokaži mi svoju vjeru bez djela, a ja ?u tebi djelima pokazati svoju vjeru. 19 Ti vjeruješ da je jedan Bog? Dobro ?iniš! I ?avli vjeruju, i drš?u." 20 Ho?eš li spoznati, šuplja glavo, da je vjera bez djela jalova? 21 Zar se Abraham, otac naš, ne opravda djelima, kad na žrtvenik prinese Izaka, sina svoga? 22 Vidiš: vjera je sura?ivala s djelima njegovim i djelima se vjera usavršila 23 te se ispunilo Pismo koje veli: Povjerova Abraham Bogu i ura?una mu se u pravednost pa prijatelj Božji posta. 24 Gledajte: ?ovjek se opravdava djelima, a ne samom vjerom. 25 Ne opravda li se sli?no, djelima, i Rahaba bludnica kad primi glasnike i drugim ih putom izvede? 26 kao što je tijelo bez duha mrtvo, tako je i vjera bez djela mrtva. Obuzdavanje jezika

3

1Neka vas, bra?o moja, ne bude mnogo u?itelja! Ta znate: bit ?emo strože su?eni. 2 Doista, svi mnogo griješimo. Ako tko u govoru ne griješi, savršen je ?ovjek, vrstan zauzdati i cijelo tijelo. 3 Ubacimo li uzde u usta konjima da ih sebi upokorimo, upravljamo i cijelim tijelom njihovim. 4 Evo i la?a: tolike su i silni ih vjetrovi gone, a neznatno ih kormilo upravlja kamo kormilarova volja ho?e. 5 Tako i jezik: malen je ud, a velikim se može ponositi. Evo: kolicna vatra koliku šumu zapali! 6 I jezik je vatra, svijet nepravda jezik je me?u našim udovima, kalja cijelo tijelo te, zapaljen od pakla, zapaljuje kota? života. 7 Doista, sav rod zvijeri i ptica, gmazova i morskih životinja dade se ukrotiti, i rod ih je ljudski ukrotio, 8 a jezik - zlo nemirno, pun otrova smrtonosnog - nitko od ljudi ne može ukrotiti. 9 Njime blagoslivljamo Gospodina i Oca, njime i proklinjemo ljude na sliku Božju stvorene: 10 iz istih usta izlazi blagoslov i prokletstvo. Ne smije se, bra?o moja, tako doga?ati! 11 Zar vrelo na isti otvor šiklja slatko i gorko? 12 Može li, bra?o moja, smokva roditi maslinama ili trs smokvama? Ni slan izvor ne može dati slatke vode. Prava i lažna mudrost 13 Je li tko mudar i razborit me?u vama? Neka dobrim življenjem pokaže svoja djela u mudroj blagosti. 14 Ako u srcu imate gorku zavist i svadljivost, ne uznosite se i ne lažite protiv istine! 15 Nije to mudrost koja odozgor silazi, nego zemaljska, ljudska, ?avolska. 16 Ta gdje je zavist i svadljivost, ondje je nered i svako zlo djelo. 17 A mudrost odozgor ponajprije ?ista je, zatim mirotvorna, milostiva, pou?ljiva, puna milosr?a i dobrih plodova, postojana, nehinjena. 18d se pak pravednosti u miru sije onima koji tvore mir. Protiv nesloga

4

1Odakle ratovi, odakle borbe me?u vama? Zar ne odavde: od pohota što vojuju u udovima vašim? 2 Žudite, a nemate; ubijate i hlepite, a ne možete posti?i; borite se i ratujete. Nemate jer ne ištete. 3 Ištete, a ne primate jer r?avo ištete: da u pohotama svojim potratite. 4 Preljubnici! Ne znate li da je prijateljstvo sa svijetom neprijateljstvo prema Bogu? Tko god dakle ho?e da bude prijatelj svijeta, prome?e se u neprijatelja Božjega. 5 Ili mislite da Pismo uzalud veli: Ljubomorno ?ezne za duhom što ga nastani u nama? 6 A daje on i ve?u milost. Zato govori: Bog se oholima protivi, a poniznima daje milost. 7 Podložite se dakle Bogu! Oduprite se ?avlu i pobje?i ?e od vas! 8 Približite se Bogu i on ?e se približiti vama! O?istite ruke, grešnici! O?istite srca, dvoli?njaci! 9 Zakukajte, protužite, propla?ite! Smijeh vaš nek se u pla? obrati i radost u žalost! 10 Ponizite se pred Gospodinom i on ?e vas uzvisiti! 11 Ne ogovarajte, bra?o, jedni druge! Tko ogovara ili sudi brata svoga, ogovara i sudi Zakon. A sudiš li Zakon, nisi vršitelj nego sudac Zakona. 12 Jedan je Zakonodavac i Sudac: Onaj koji može spasiti i pogubiti. A tko si ti da sudiš bližnjega? Krivo samopouzdanje 13 De sada, vi što govorite: "Danas ili sutra oti?i ?emo u taj i taj grad, provesti ondje godinu, trgovati i zaraditi", 14 a ne znate što ?e sutra biti. Ta što je vaš život? Dašak ste što se na?as pojavi i zatim nestane! 15 Umjesto da govorite: "Htjedne li Gospodin, živjet ?emo i u?initi ovo ili ono", 16 vi se razme?ete svojim hvastanjima! Svako je takvo hvastanje opako. 17ti dakle dobro ?initi, a ne ?initi - grijeh je. Opomena bogatašima

5

1De sada, bogataši, propla?ite i zakukajte zbog nevolja koje ?e vas zadesiti! 2 Bogatstvo vam istrunu, haljine vaše postadoše hrana moljcima, 3 zlato vam i srebro zar?a i r?a ?e njihova biti svjedo?anstvo protiv vas te ?e kao vatra izjesti tijela vaša! Zgrnuste blago u posljednje dane! 4 Evo: pla?a kosaca vaših njiva - koju im uskratiste - vi?e i vapaji žetelaca dopriješe do ušiju Gospoda nad Vojskama. 5 Raskošno ste na zemlji i razvratno živjeli, utoviste srca svoja za dan klanja! 6 Osudiste i ubiste pravednika: on vam se ne suprotstavlja! Strpljivost i molitva 7 Strpite se dakle, bra?o, do Dolaska Gospodnjega! Evo: ratar iš?ekuje dragocjeni urod zemlje, strpljiv je s njime dok ne dobije kišu ranu i kasnu. 8 Strpite se i vi, o?vrsnite srca jer se Dolazak Gospodnji približio! 9 Ne tužite se jedni na druge da ne budete osu?eni! Evo: sudac stoji pred vratima! 10 Za uzor strpljivosti i podnošenja zala uzmite, bra?o, proroke koji su govorili u ime Gospodnje. 11 Eto: blaženima nazivamo one koji ustrajaše. Za postojanost Jobovu ?uste i nakanu Gospodnju vidjeste jer milostiv je Gospodin i milosrdan! 12 Prije svega, bra?o moja, ne zaklinjite se ni nebom ni zemljom, ni ikojom drugom zakletvom. Vaše "da" neka bude "da", i "ne" - "ne", da ne padnete pod sud. 13 Pati li tko me?u vama? Neka moli! Je li tko radostan? Neka pjeva hvalospjeve! 14 Boluje li tko me?u vama? Neka dozove starješine Crkve! Oni neka mole nad njim mažu?i ga uljem u ime Gospodnje 15 pa ?e molitva vjere spasiti nemo?nika; Gospodin ?e ga podi?i, i ako je sagriješio, oprostit ?e mu se. 16 Ispovijedajte dakle jedni drugima grijehe i molite jedni za druge da ozdravite! Mnogo može žarka molitva pravednikova. 17 Ilija bijaše ?ovjek baš kao i mi; usrdno se pomoli da ne bude kiše i kiše nije bilo na zemlji tri godine i šest mjeseci. 18 Zatim se ponovno pomoli te nebo dade kišu i zemlja iznese urod svoj. 19 Bra?o moja, odluta li tko od vas od istine pa ga tkogod vrati,