Popis knjiga
Staro sucelje
Katekizam
Trazenje pojma

SZ NZ
Trazenje po broju
knjiga glava-od redak-od glava-do redak-do
0Poslanica Kološanima UVOD Naslov i pozdrav

1

1Pavao, po volji Božjoj apostol Krista Isusa, i brat Timotej: 2 Kološanima, svetoj i vjernoj bra?i u Kristu. Milost vam i mir od Boga, Oca našega! Zahvala za vjeru i dobro?instvo 3 Zahvaljujemo Bogu, Ocu Gospodina našega Isusa Krista, svagda za vas mole?i. 4 Jer ?uli smo za vašu vjeru u Kristu Isusu i za ljubav koju gajite prema svima svetima 5 poradi nade koja vam je pohranjena u nebesima. Za nju ste ve? ?uli u Rije?i istine - 6 evan?elju koje je do vas doprlo te plodove nosi i raste, kao što po svem svijetu, tako i me?u vama od dana kad ste ?uli i spoznali milost Božju po istini, 7 kako ste nau?ili od ljubljenog Epafre, sluge zajedno s nama; on je umjesto nas, vjeran poslužitelj Kristov, 8 on nas je i obavijestio o vašoj ljubavi u Duhu. Molitva za napredak Kološana 9 Zato i mi, od dana kada to ?usmo, neprestano za vas molimo i ištemo da se ispunite spoznajom volje Njegove u svoj mudrosti i shva?anju duhovnome: 10 da živite dostojno Gospodina i posve mu ugodite, plodni svakim dobrim djelom i rastu?i u spoznaji Božjoj; 11 osnaženi svakom snagom, po sili Slave njegove, za svaku postojanost i strpljivost; 12 s radoš?u zahvaljuju?i Ocu koji vas osposobi za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti. 13 On nas izbavi iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje, 14 u kome imamo otkupljenje, otpuštenje grijeha. I. DOGMATSKI DIO Kristovo prvenstvo 15 On je slika Boga nevidljivoga, Prvoro?enac svakog stvorenja. 16 Ta u njemu je sve stvoreno na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, bilo Vrhovništva, bilo Vlasti - sve je po njemu i za njega stvoreno: 17 on je prije svega i sve stoji u njemu. 18 On je Glava Tijela, Crkve; on je Po?etak, Prvoro?enac od mrtvih, da u svemu bude Prvak. 19 Jer svidjelo se Bogu u njemu nastaniti svu Puninu 20 i po njemu - uspostavivši mir krvlju križa njegova - izmiriti sa sobom sve, bilo na zemlji, bilo na nebesima. Kološani dionici spasenja 21 I vas, neko? po zlim djelima udaljene i neprijateljski raspoložene, 22 sada u ljudskom tijelu Kristovu, po smrti, sa sobom izmiri da vas k sebi privede svete, bez mane i besprigovorne. 23 Samo ako ostanete u vjeri utemeljeni, stalni i nepoljuljani u nadi evan?elja koje ?uste, koje se propovijeda svakom stvorenju pod nebom, a ja mu, Pavao, postadoh poslužiteljem. Pavlovo nastojanje oko pogana 24 Radujem se sada dok trpim za vas i u svom tijelu dopunjam što nedostaje mukama Kristovim za Tijelo njegovo, za Crkvu. 25 Njoj ja postadoh poslužiteljem po rasporedbi Božjoj koja mi je dana za vas da potpuno pronesem Rije? Božju - 26 otajstvo pred vjekovima i pred naraštajima skriveno, a sada o?itovano svetima njegovim. 27 Njima Bog htjede obznaniti kako li je slavom bogato to otajstvo me?u poganima: to jest Krist u vama, nada slave! 28 Njega mi navješ?ujemo, opominju?i svakoga ?ovjeka, pou?avaju?i svakoga ?ovjeka u svoj mudrosti da bismo svakoga ?ovjeka doveli do savršenstva u Kristu. 29to se i trudim i borim njegovom djelotvornoš?u koja u meni snažno djeluje. Pavlova briga za vjeru Kološana

2

1Htio bih uistinu da znate koliko mi se boriti za vas, za one u Laodiceji i za sve koji me nisu vidjeli licem u lice: 2 da se ohrabre srca njihova, povezana u ljubavi, te se vinu do svega bogatstva, punine shva?anja, do spoznanja otajstva Božjega - Krista, 3 u kojem su sva bogatstva mudrosti i spoznaje skrivena. 4 To govorim zato da vas tko ne prevari zavodljivim rije?ima. 5 Jer ako sam tijelom nenazo?an, duhom sam ipak s vama: s radoš?u promatram vaš red i ?vrsto?u vaše vjere u Krista. II. UPOZORENJE PROTIV ZABLUDA Živjeti po pravoj vjeri 6 Kao što primiste Krista Isusa, Gospodina, tako u njemu živite: 7 ukorijenjeni i nazidani na njemu i u?vrš?eni vjerom kako ste pou?eni, obilujte zahvaljivanjem. 8 Pazite da vas tko ne odvu?e mudrovanjem i ispraznim zavaravanjem što se oslanja na predaju ljudsku, na "po?ela svijeta", a ne na Krista. Krist gospodar ljudi i an?ela 9 Jer u njemu tjelesno prebiva sva punina božanstva; te ste i vi 10 ispunjeni u njemu, koji je glava svakoga Vrhovništva i Vlasti. 11 U njemu ste i obrezani obrezanjem nerukotvorenim - svukoste tijelo puteno - obrezanjem Kristovim: 12 s njime suukopani u krštenju, u njemu ste i suuskrsli po vjeri u snagu Boga koji ga uskrisi od mrtvih. 13 On i vas, koji bijaste mrtvi zbog prijestupa i neobrezanosti svoga tijela, i vas on oživi zajedno s njime. Milostivo nam je oprostio sve prijestupe, 14 izbrisao zadužnicu koja propisima bijaše protiv nas, protivila nam se. Nju on ukloni pribivši je na križ. 15 Skinu Vrhovništva i Vlasti, javno to pokaza: u pobjedni?koj ih povorci s njime vodi. Krivo i pravo bogoštovlje 16 Neka vas dakle nitko ne sudi po jelu ili po pi?u, po blagdanima, mla?acima ili subotama. 17 To je tek sjena onoga što dolazi, a zbiljnost jest - tijelo Kristovo. 18 Nitko neka vas ne podcjenjuje zato što on sam uživa u "poniznosti i štovanju an?ela", zadubljuje se u svoja vi?enja, bezrazložno se nadima tjelesnom pame?u svojom, 19 a ne drži se Glave, Njega od kojeg sve Tijelo, zglobovima i svezama zbrinuto i povezano, raste rastom Božjim. 20 Ako ste s Kristom umrli za po?ela svijeta, zašto se, kao da još u ovom svijetu živite, dajete pod propise: 21 "Ne diraj, ne kušaj, ne doti?i"? 22 Sve ?e to uporabom propasti. Uredbe i nauci ljudski! 23samozvanu bogoštovlju, poniznosti i trapljenju tijela sve to doduše slovi kao mudrost, ali nema nikakve vrijednosti, samo zasi?uje tijelo. Novi život u Kristu

3

1Ako ste suuskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu! 2 Za onim gore težite, ne za zemaljskim! 3 Ta umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu! 4 Kad se pojavi Krist, život vaš, tada ?ete se i vi s njime pojaviti u slavi. III. POTICAJI Velikodušnost novog života 5 Umrtvite dakle udove svoje zemaljske: bludnost, ne?isto?u, strasti, zlu požudu i pohlepu - to idolopoklonstvo! 6 Zbog toga dolazi gnjev Božji na sinove neposlušne. 7 Tim ste putom i vi neko? hodili, kad ste u tome živjeli. 8 Ali sada i vi odložite sve! Gnjev, srdžba, opakost, hula, prostota van iz vaših usta! 9 Ne varajte jedni druge! Jer svukoste staroga ?ovjeka s njegovim djelima 10 i obukoste novoga, koji se obnavlja za spoznanje po slici svoga Stvoritelja! 11 Tu više nema: Grk - Židov, obrezanje - neobrezanje, barbar - skit, rob - slobodnjak, nego sve i u svima - Krist. 12 Zaodjenite se dakle - kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni - u milosrdno srce, dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost 13 te podnosite jedni druge praštaju?i ako tko ima protiv koga kakvu pritužbu! Kao što je Gospodin vama oprostio, tako i vi! 14 A povrh svega - ljubav! To je sveza savršenstva. 15 I mir Kristov neka upravlja srcima vašim - mir na koji ste pozvani u jednom tijelu! I zahvalni budite! 16 Rije? Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama! U svakoj se mudrosti pou?avajte i urazumljujte! Psalmima, hvalospjevima, pjesmama duhovnim od srca pjevajte hvalu Bogu! 17 I sve što god rije?ju ili djelom ?inite, sve ?inite u imenu Gospodina Isusa, zahvaljuju?i Bogu Ocu po njemu! Obiteljsko ?udore?e 18 Žene, pokoravajte se svojim muževima kao što dolikuje u Gospodinu! 19 Muževi, ljubite svoje žene i ne budite osorni prema njima. 20 Djeco, slušajte roditelje u svemu, ta to je milo u Gospodinu! 21 O?evi, ne ogor?ujte svoje djece da ne klonu duhom. 22 Robovi, slušajte u svemu svoje zemaljske gospodare! Ne naoko, kao oni koji se ulaguju ljudima, nego u jednostavnosti srca, boje?i se Gospodina. 23 Što god radite, zdušno ?inite, kao Gospodinu, a ne ljudima, 24 znaju?i da ?ete od Gospodina primiti nagradu, baštinu. Gospodinu Kristu služite. 25sta, nepravedniku ?e se uzvratiti što je nepravedno u?inio. Ne, nema pristranosti!

4

1Gospodari, pružajte svojim robovima što je pravo i pravi?no, znaju?i da i vi imate Gospodina na nebu! Apostolski duh 2 U molitvi ustrajte, bdijte u njoj u zahvaljivanju! 3 Molite ujedno i za nas: da nam Bog otvori vrata rije?i te propovijedamo otajstvo Kristovo, za koje sam i okovan; 4 da ga o?itujem propovijedaju?i kako treba. 5 Mudro se ponašajte prema onima vani: iskupljujte vrijeme! 6 Rije? neka vam je uvijek ljubazna, solju za?injena: znajte svakomu odgovoriti kako treba. OSOBNE OBAVIJESTI 7 Što je sa mnom - o svemu ?e vas obavijestiti Tihik, ljubljeni brat, vjerni poslužitelj i sa mnom sluga u Gospodinu. 8 Njega šaljem k vama baš zato da znate kako smo i da ohrabri srca vaša. 9 Šaljem ga s Onezimom, vjernim i ljubljenim bratom, koji je vaš zemljak: oni ?e vam priop?iti kako je ovdje. Pozdravi i blagoslov 10 Pozdravlja vas Aristarh, suuznik moj. I Marko, ne?ak Barnabin, o kome primiste naredbe: do?e li k vama, lijepo ga primite. 11 Pozdravlja vas i Isus, zvani Just. Od onih koji su iz obrezanja samo su mi ovi suradnici na kraljevstvu Božjemu, oni mi bijahu utjehom. 12 Pozdravlja vas Epafra, vaš zemljak, sluga Krista Isusa; on se uvijek bori za vas u molitvama: da se održite, savršeni i ispunjeni, u posvemašnjoj volji Božjoj. 13 Svjedo?im doista za nj: mnogo se trudi za vas i za one u Laodiceji i one u Hierapolu. 14 Pozdravlja vas Luka, ljubljeni lije?nik, i Dema. 15 Pozdravite bra?u u Laodiceji, i Nimfu i Crkvu u njezinoj ku?i. 16 A kad se ova poslanica pro?ita kod vas, pobrinite se da se pro?ita i u Laodicejskoj crkvi, i vi da pro?itate onu iz Laodiceje. 17 I recite Arhipu: "Pazi na službu koju si primio u Gospodinu: ispuni je!"