Popis knjiga
Staro sucelje
Katekizam
Trazenje pojma

SZ NZ
Trazenje po broju
knjiga glava-od redak-od glava-do redak-do
0Evan?elje po Luki PROSLOV

1

1Kad ve? mnogi poduzeše sastaviti izvješ?e o doga?ajima koji se ispuniše me?u nama - 2 kako nam to predadoše oni koji od po?etka bijahu o?evici i sluge Rije?i - 3 pošto sam sve, od po?etka, pomno ispitao, naumih i ja tebi, vrli Teofile, sve po redu napisati 4 da se tako osvjedo?iš o pouzdanosti svega u ?emu si pou?en. I. KRSTITELJEVO I ISUSOVO RO?ENJE I SKROVITI ŽIVOT Navještenje Krstiteljeva ro?enja 5 U dane Heroda, kralja judejskoga, bijaše neki sve?enik imenom Zaharija iz razreda Abijina. Žena mu bijaše od k?eri Aronovih, a ime joj Elizabeta. 6 Oboje bijahu pravedni pred Bogom: živjeli su besprijekorno po svim zapovijedima i odredbama Gospodnjim. 7 No nisu imali djeteta jer Elizabeta bijaše nerotkinja, a oboje ve? poodmakle dobi. 8 Dok je Zaharija jednom po redu svoga razreda obavljao sve?eni?ku službu pred Bogom, 9 ždrijebom ga zapade po bogoslužnom obi?aju da u?e u Svetište Gospodnje i prinese kad. 10 Za vrijeme ka?enice sve je ono mnoštvo naroda vani molilo. 11 A njemu se ukaza an?eo Gospodnji. Stajao je s desne strane kadionoga žrtvenika. 12 Ugledavši ga, Zaharija se prepade i strah ga spopade. 13 No an?eo mu re?e: "Ne boj se, Zaharija! Uslišana ti je molitva: žena ?e ti Elizabeta roditi sina. Nadjenut ?eš mu ime Ivan. 14 Bit ?e ti radost i veselje i ro?enje ?e njegovo mnoge obradovati. 15 Bit ?e doista velik pred Gospodinom. Ni vina ni drugoga opojnog pi?a ne?e piti. Duha Svetoga bit ?e pun ve? od maj?ine utrobe. 16 Mnoge ?e sinove Izraelove obratiti Gospodinu, Bogu njihovu. 17 I?i ?e pred njim u duhu i sili Ilijinoj da obrati srce otaca k sinovima i nepokorne k razumnosti pravednih te spremi Gospodinu narod pripravan." 18 Nato Zaharija re?e an?elu: "Po ?emu ?u ja to razaznati. Ta star sam i žena mi poodmakle dobi." 19 An?eo mu odgovori: "Ja sam Gabriel koji stojim pred Bogom. Poslan sam da govorim s tobom i da ti donesem ovu radosnu poruku. 20 I evo, budu?i da nisi povjerovao mojim rije?ima, koje ?e se ispuniti u svoje vrijeme, zanijemjet ?eš i ne?eš mo?i govoriti do dana dok se to ne zbude." 21 Narod je iš?ekivao Zahariju i ?udio se što se toliko zadržao u Svetištu. 22 Kad je napokon izašao, nije im mogao ništa re?i pa zaklju?iše da je u Svetištu imao vi?enje. Nastojao im se doduše izraziti znakovima, ali osta nijem. 23 Kad se navršiše dani njegove službe, oti?e ku?i. 24 Nakon tih dana zatrudnje Elizabeta, njegova žena. Krila se pet mjeseci govore?i: 25 "E vo, to mi je u?inio Gospodin u dane kad mu se svidje skinuti s mene sramotu me?u ljudima." Navještenje Isusova ro?enja 26 U šestome mjesecu posla Bog an?ela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret 27 k djevici zaru?enoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. 28 An?eo u?e k njoj i re?e: "Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!" 29 Na tu se rije? ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. 30 No an?eo joj re?e: "Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. 31 Evo, za?et ?eš i roditi sina i nadjenut ?eš mu ime Isus. 32 On ?e biti velik i zvat ?e se Sin Svevišnjega. Njemu ?e Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, 33 i kraljevat ?e nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu ne?e biti kraja." 34 Nato ?e Marija an?elu: "Kako ?e to biti kad ja muža ne poznajem?" 35 An?eo joj odgovori: "Duh Sveti si?i ?e na te i sila ?e te Svevišnjega osjeniti. Zato ?e to ?edo i biti sveto, Sin Božji. 36 A evo tvoje ro?akinje Elizabete: i ona u starosti svojoj za?e sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je ve? šesti mjesec. 37 Ta Bogu ništa nije nemogu?e!" 38 Nato Marija re?e: "Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj rije?i!" I an?eo oti?e od nje. Marijin pohod Elizabeti 39 Tih dana usta Marija i pohiti u Gorje, u grad Judin. 40 U?e u Zaharijinu ku?u i pozdravi Elizabetu. 41 ?im Elizabeta za?u Marijin pozdrav, zaigra joj ?edo u utrobi. I napuni se Elizabeta Duha Svetoga 42 i povika iz svega glasa: "Blagoslovljena ti me?u ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje! 43 Ta otkuda meni da mi do?e majka Gospodina mojega? 44 Gledaj samo! Tek što mi do ušiju doprije glas pozdrava tvojega, zaigra mi od radosti ?edo u utrobi. 45 Blažena ti što povjerova da ?e se ispuniti što ti je re?eno od Gospodina!" Hvalospjev Marijin 46 Tada Marija re?e: "Veli?a duša moja Gospodina, 47 klik?e duh moj u Bogu, mome Spasitelju, 48 što pogleda na neznatnost službenice svoje: odsad ?e me, evo, svi naraštaji zvati blaženom. 49 Jer velika mi djela u?ini Svesilni, sveto je ime njegovo! 50 Od koljena do koljena dobrota je njegova nad onima što se njega boje. 51 Iskaza snagu mišice svoje, rasprši oholice umišljene. 52 Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne. 53 napuni dobrima, a bogate otpusti prazne. 54 Prihvati Izraela, slugu svoga, kako obe?a ocima našim: 55 spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka." 56 Marija osta s Elizabetom oko tri mjeseca, a onda se vrati ku?i. Ro?enje Ivana Krstitelja 57 Elizabeti se me?utim navršilo vrijeme da rodi. I porodi sina. 58 Kad su njezini susjedi i ro?aci ?uli da joj Gospodin obilno iskaza dobrotu, radovahu se s njome. 59 Osmoga se dana okupe da obrežu dje?aka. Htjedoše ga prozvati imenom njegova oca - Zaharija, 60 no mati se njegova usprotivi: "Nipošto, nego zvat ?e se Ivan!" 61 Rekoše joj na to: "Ta nikoga nema od tvoje rodbine koji bi se tako zvao." 62 Tada znakovima upitaju oca kojim ga imenom želi prozvati. 63 On zaiska plo?icu i napisa "Ivan mu je ime!" Svi se za?ude, 64 a njemu se umah otvoriše usta i jezik te progovori blagoslivljaju?i Boga. 65 Strah obuze sve njihove susjede, a po svem su se Gorju judejskom razglašavali svi ti doga?aji. 66 I koji su god ?uli, razmišljahu o tome pitaju?i se: "Što li ?e biti od ovoga djeteta?" Uistinu, ruka Gospodnja bijaše s njime. 67 A Zaharija, otac njegov, napuni se Duha Svetoga i stade prorokovati: Hvalospjev Zaharijin 68 "Blagoslovljen Gospodin Bog Izraelov, što pohodi i otkupi narod svoj! 69 Podiže nam snagu spasenja u domu Davida, sluge svojega, 70 kao što obe?a na usta svetih proroka svojih odvijeka: 71 spasiti nas od neprijatelja naših i od ruke sviju koji nas mrze; 72 iskazati dobrotu ocima našim i sjetiti se svetog Saveza svojega, 73 zakletve kojom se zakle Abrahamu, ocu našemu: da ?e nam dati 74 te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, služimo bez straha 75 u svetosti i pravednosti pred njim u sve dane svoje. 76 A ti, dijete, prorok ?eš se Svevišnjega zvati jer ?eš i?i pred Gospodinom da mu pripraviš putove, 77 da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu po otpuštenju grijeha njihovih, 78 darom premilosrdnog srca Boga našega po kojem ?e nas pohoditi Mlado sunce s visine 79 da obasja one što sjede u tmini i sjeni smrtnoj, da upravi noge naše na put mira." Krstiteljev skroviti život 80 Dje?ak je me?utim rastao i duhom ja?ao. Boravio je u pustinji sve do dana svoga javnog nastupa pred Izraelom. Ro?enje Isusovo 018-25)

2

1U one dane iza?e naredba cara Augusta da se provede popis svega svijeta. 2 Bijaše to prvi popis izvršen za Kvirinijeva upravljanja Sirijom. 3 Svi su išli na popis, svaki u svoj grad. 4 Tako i Josip, budu?i da je bio iz doma i loze Davidove, uzi?e iz Galileje, iz grada Nazareta, u Judeju - u grad Davidov, koji se zove Betlehem - 5 da se podvrgne popisu zajedno sa svojom zaru?nicom Marijom koja bijaše trudna. 6 I dok se bili ondje, navršilo joj se vrijeme da rodi. 7 I porodi sina svoga, prvoro?enca, povi ga i položi u jasle jer za njih nije bilo mjesta u svratištu. Pohod pastira 8 A u tom kraju bijahu pastiri: pod vedrim su nebom ?uvali no?nu stražu kod svojih stada. 9 An?eo im Gospodnji pristupi i slava ih Gospodnja obasja! Silno se prestrašiše. 10 No an?eo im re?e: "Ne bojte se! Evo javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod! 11 Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj - Krist, Gospodin. 12 I evo vam znaka: na?i ?ete novoro?en?e povijeno gdje leži u jaslama." 13 I odjednom se an?elu pridruži silna nebeska vojska hvale?i Boga i govore?i: 14 "Slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovim!" 15 ?im an?eli oti?oše od njih na nebo, pastiri stanu poticati jedni druge: "Hajdemo dakle do Betlehema. Pogledajmo što se to dogodilo, doga?aj koji nam obznani Gospodin." 16 I pohite te prona?u Mariju, Josipa i novoro?en?e gdje leži u jaslama. 17 Pošto sve pogledaše, ispripovijediše što im bijaše re?eno o tom djetetu. 18 A svi koji su to ?uli divili se tome što su im pripovijedali pastiri. 19 Marija u sebi pohranjivaše sve te doga?aje i prebiraše ih u svome srcu. 20 Pastiri se zatim vratiše slave?i i hvale?i Boga za sve što su ?uli i vidjeli kako im je bilo re?eno. Obrezanje i prikazanje u Hramu 21 Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao an?eo prije njegova za?e?a. 22 Kad se zatim po Mojsijevu Zakonu navršiše dani njihova ?iš?enja, poniješe ga u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu - 23 kao što piše u Zakonu Gospodnjem: Svako muško prvoro?en?e neka se posveti Gospodinu! - 24 i da prinesu žrtvu kako je re?eno u Zakonu Gospodnjem: dvije grlice ili dva golubi?a. Šimunovo proroštvo 25 Živio tada u Jeruzalemu ?ovjek po imenu Šimun. Taj ?ovjek, pravedan i bogobojazan, iš?ekivaše Utjehu Izraelovu i Duh Sveti bijaše na njemu. 26 Objavio mu Duh Sveti da ne?e vidjeti smrti dok ne vidi Pomazanika Gospodnjega. 27 Ponukan od Duha, do?e u Hram. I kad roditelji uniješe dijete Isusa da obave što o njemu propisuje Zakon, 28 primi ga on u naru?je, blagoslovi Boga i re?e: 29 "Sad otpuštaš slugu svojega, Gospodaru, po rije?i svojoj, u miru! 30 Ta vidješe o?i moje spasenje tvoje, 31 koje si pripravio pred licem svih naroda: 32 svjetlost na prosvjetljenje naroda, slavu puka svoga izraelskoga." 33 Otac njegov i majka divili se što se to o njemu govori. 34 Šimun ih blagoslovi i re?e Mariji, majci njegovoj: "Ovaj je evo postavljen na propast i uzdignu?e mnogima u Izraelu i za znak osporavan - 35 a i tebi ?e samoj ma? probosti dušu - da se razotkriju namisli mnogih srdaca!" Anino proroštvo 36 A bijaše neka proro?ica Ana, k?i Penuelova, iz plemena Ašerova, žena veoma odmakla u godinama. Nakon djevojaštva živjela je s mužem sedam godina, 37 a sama kao udovica do osamdeset i ?etvrte. Nije napuštala Hrama, nego je postovima i molitvama danju i no?u služila Bogu. 38 Upravo u taj ?as nado?e. Hvalila je Boga i svima koji iš?ekivahu otkupljenje Jeruzalema pripovijedala o djetetu. Isusov skroviti život 39 Kad obaviše sve po Zakonu Gospodnjem, vratiše se u Galileju, u svoj grad Nazaret. 40 A dijete je raslo, ja?alo i napunjalo se mudrosti i milost je Božja bila na njemu. Isus me?u u?iteljima 41 Njegovi su roditelji svake godine o blagdanu Pashe išli u Jeruzalem. 42 Kad mu bijaše dvanaest godina, uzi?oše po obi?aju blagdanskom. 43 Kad su minuli ti dani, vra?ahu se oni, a dje?ak Isus osta u Jeruzalemu, a da nisu znali njegovi roditelji. 44 Uvjereni da je me?u suputnicima, odoše dan hoda, a onda ga stanu tražiti me?u rodbinom i znancima. 45 I kad ga ne na?u, vrate se u Jeruzalem traže?i ga. 46 Nakon tri dana na?oše ga u Hramu gdje sjedi posred u?itelja, sluša ih i pita. 47 Svi koji ga slušahu bijahu zaneseni razumnoš?u i odgovorima njegovim. 48 Kad ga ugledaše, zapanjiše se, a majka mu njegova re?e: "Sinko, zašto si nam to u?inio? Gle, otac tvoj i ja žalosni smo te tražili." 49 A on im re?e: "Zašto ste me tražili? Niste li znali da mi je biti u onome što je Oca mojega?" 50 Oni ne razumješe rije?i koju im re?e. Isus u Nazaretu 51 I si?e s njima, do?e u Nazaret i bijaše im poslušan. A majka je njegova brižno ?uvala sve ove uspomene u svom srcu. 52 A Isus napredovaše u mudrosti, dobi i milosti kod Boga i ljudi. II. PRIPRAVA ISUSOVA DJELOVANJA Propovijedanje Ivana Krstitelja 01-12; Mk 1,1-8; Iv 1,19-28)

3

1Petnaeste godine vladanja cara Tiberija, dok je upravitelj Judeje bio Poncije Pilat, tetrarh Galileje Herod, a njegov brat Filip tetrarh Itureje i zemlje trahonitidske, i Lizanije tetrarh Abilene, 2 za velikog sve?enika Ane i Kajfe, do?e rije? Božja Ivanu, sinu Zaharijinu, u pustinji. 3 On obi?e svu okolicu jordansku propovijedaju?i obra?eni?ko krštenje na otpuštenje grijeha 4 kao što je pisano u Knjizi besjeda Izaije proroka: Glas vi?e u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze! 5 dolina neka se ispuni, svaka gora i brežuljak neka se slegne! Što je krivudavo, neka se izravna, a hrapavi putovi neka se izglade! 6 svako ?e tijelo vidjeti spasenje Božje. 7 Govoraše dakle mnoštvu koje je dolazilo da se krsti: "Leglo gujinje! Tko vas samo upozori da bježite od skore srdžbe? 9 Ve? je sjekira položena na korijen stablima: svako dakle stablo koje ne donosi dobra roda sije?e se i u oganj baca." 10 Pitalo ga mnoštvo: "Što nam je dakle ?initi?" 11 On im odgovaraše: "Tko ima dvije haljine, neka podijeli s onim koji nema. U koga ima hrane, neka u?ini isto tako." 12 Do?oše krstiti se i carinici pa ga pitahu: "U?itelju, što nam je ?initi?" 13 Re?e im: "Ne utjerujte više nego što vam je odre?eno." 14 Pitahu ga i vojnici: "A nama, što je nama ?initi?" I re?e im: "Nikome ne ?inite nasilja, nikoga krivo ne prijavljujte i budite zadovoljni svojom pla?om." 15 Narod bijaše u iš?ekivanju i svi se u srcu pitahu o Ivanu nije li on možda Krist. 16 Zato im Ivan svima re?e: "Ja vas, istina, vodom krstim. Ali dolazi ja?i od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obu?i. On ?e vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. 17 U ruci mu vija?a da pro?isti gumno svoje i sabere žito u žitnicu svoju, a pljevu ?e spaliti ognjem neugasivim." 18 I mnogim je drugim pobudama Ivan narodu navješ?ivao evan?elje. 19 A Heroda je tetrarh a Ivan prekorio zbog Herodijade, žene njegova brata i zbog svih njegovih zlodjela. 20 Svemu tome nadoda Herod još i ovo: zatvori Ivana u tamnicu. Isusovo krštenje 0 3,13-17; Mk 1,9-11) 21 Kad se krstio sav narod, krstio se i Isus. I dok se molio, rastvori se nebo, 22 si?e na nj Duh Sveti u tjelesnom obli?ju, poput goluba, a glas se s neba zaori: "Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina!" Zakonsko porijeklo Isusovo 0 1,1-17) 23 Kad je Isus nastupio, bilo mu je oko trideset godina. Bijaše - kako se smatralo - sin Josipov, Elijev, 24 Matatov, Levijev, Malkijev, Janajev, Josipov. 25 Matatijin, Amosov, Naumov, Heslijev, Nagajev, 26 Mahatov, Matatijin, Šimijev, Josehov, Jodin, 27 Johananov, Resin, Zerubabelov, Šealtielov, Nerijev, 28 Malkijev, Adijev, Kosamov, Elmadamov, Erov, 29 Jošuin, Eliezerov, Jorimov, Matatov, Levijev, 30 Šimunov, Judin, Josipov, Jonamov, Elijakimov, 31 Melejin, Menin, Matatin, Natanov, Davidov, 32 Jišajev, Obedov, Boazov, Salin, Nahšonov, 33 Aminadabov, Adminov, Arnijev, Hesronov, Peresov, Judin, 34 Jakovljev, Izakov, Abrahamov, Terahov, Nahorov, 35 Serugov, Reuov, Pelegov, Eberov, Šelahov, 36 Kenanov, Arpakšadov, Šemov, Noin, Lamekov, 37 Metušalahov, Henokov, Jeredov, Mahalalelov, Kenanov, 38 Enošev, Šetov, Adamov, Božji. Kušnja u pustinji 01-11; Mk 1,12-13)

4

1Isus se, pun Duha Svetoga, vratio s Jordana i Duh ga ?etrdeset dana vodio pustinjom, 2 gdje ga je iskušavao ?avao. Tih dana nije ništa jeo, te kad oni istekoše, ogladnje. 3 A ?avao mu re?e: "Ako si Sin Božji, reci ovom kamenu da postane kruhom." 4 Isus mu odgovori: "Pisano je: Ne živi ?ovjek samo o kruhu." 5 I povede ga ?avao na visoko, pokaza mu odjednom sva kraljevstva zemlje 6 i re?e mu: "Tebi ?u dati svu ovu vlast i slavu njihovu jer meni je dana i komu ho?u, dajem je. 7 Ako se dakle pokloniš preda mnom, sve je tvoje." 8 Isus mu odgovori: "Pisano je: Klanjaj se Gospodinu, Bogu svomu, i njemu jedinomu služi!" 9 Povede ga u Jeruzalem i postavi na vrh Hrama i re?e mu: "Ako si Sin Božji, baci se odavde dolje! 10 Ta pisamo je: An?elima ?e svojim zapovjediti za tebe da te ?uvaju. 11 I: Na rukama ?e te nositi da se gdje nogom ne spotakneš o kamen." 12 Odgovori mu Isus: "Re?eno je: Ne iskušavaj Gospodina, Boga svojega!" 13 Pošto iscrpi sve kušnje, ?avao se udalji od njega do druge prilike. III. ISUSOVO DJELOVANJE U GALILEJI Isus se vra?a u Galileju 0 4,12-17; Mk 1,14-15) 14 A Isus se u snazi Duha vrati u Galileju te glas o njemu pu?e po svoj okolici. 15 I slavljen od sviju, nau?avaše po njihovim sinagogama. Odba?en u Nazaretu 0 13,53-58; Mk 6,1-6) 16 I do?e u Nazaret, gdje bijaše othranjen. I u?e po svom obi?aju na dan subotni u sinagogu te ustane ?itati. 17 Pruže mu Knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i na?e mjesto gdje stoji napisano: 18 Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobo?enje, vid slijepima, na slobodu pustiti potla?ene, 19 godinu milosti Gospodnje. 20 Tada savi knjigu, vrati je poslužitelju i sjede. O?i sviju u sinagogi bijahu uprte u njega. 21 On im progovori: "Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima." 22 I svi su mu povla?ivali i divili se milini rije?i koje su tekle iz njegovih usta. Govorahu: "Nije li ovo sin Josipov?" 23 A on im re?e: "Zacijelo ?ete mi re?i onu prispodobu: Lije?ni?e, izlije?i sam sebe! Što smo ?uli da se dogodilo u Kafarnaumu, u?ini i ovdje, u svom zavi?aju." 24 I nastavi: "Zaista, kažem vam, nijedan prorok nije dobro došao u svom zavi?aju. 25 Uistinu, kažem vam, mnogo bijaše udovica u Izraelu u dane Ilijine kad se na tri godine i šest mjeseci zatvorilo nebo pa zavladala velika glad po svoj zemlji. 26 I ni k jednoj od njih nije bio poslan Ilija doli k ženi udovici u Sarfati sidonskoj. 27 I mnogo bijaše gubavaca u Izraelu za proroka Elizeja. I nijedan se od njih ne o?isti doli Naaman Sirac." 28 ?uvši to, svi se u sinagogi napune gnjevom, 29 ustanu, izbace ga iz grada i odvedu na rub brijega na kojem je sagra?en njihov grad da ga strmoglave. 30 No on pro?e izme?u njih i ode. Nau?ava u Kafarnaumu i lije?i opsjednutoga 0 1,21-28) 31 I si?e u Kafarnaum, grad galilejski. I pou?avaše ih subotom 32 te bijahu zaneseni njegovim naukom jer silna bijaše rije? njegova. 33 A zatekao se u sinagogi ?ovjek s duhom ne?istoga ?avla. On povika u sav glas: 34 "Hej, što ti imaš s nama, Isuse Nazare?anine? Došao si da nas uništiš! Znam ja tko si ti: Svetac Božji." 35 Isus mu zaprijeti: "Umukni i izi?i iz njega!" Nato ?avao ?ovjeka obori u sredinu te izi?e iz njega ne naudiv mu ništa. 36 I nasta op?e zaprepaštenje te se me?u sobom razgovarahu: "Kakve li rije?i! S vlaš?u i snagom zapovijeda ne?istim dusima te izlaze!" 37 I glas se o njemu širio po svim okolnim mjestima. Ozdravljenje Šimunove punice i drugih bolesnika 0 8,14-17; Mk 1,29-34) 38 Ustavši iz sinagoge, u?e u ku?u Šimunovu. A Šimunovu je punicu mu?ila velika ognjica. I zamole ga za nju. 39 On se nadvi nad nju, zaprijeti ognjici i ona je pusti. I odmah ustade i posluživaše im. 40 O zalazu sunca svi koji su imali bolesnike od raznih bolesti dovedoše ih k njemu. A on bi na svakoga od njih stavljao ruke i ozdravljao ih. 41 A iz mnogih su izlazili i zlodusi vi?u?i: "Ti si Sin Božji!" On im se prijetio i nije im dao govoriti jer su znali da je on Krist. Ostavlja Kafarnaum i prolazi Judejom 0 1,35-39) 42 Kad osvanu dan, izi?e i po?e na samotno mjesto. I mnoštvo ga tražilo. Do?oše k njemu i zadržavahu ga da ne ode od njih. 43 A on im re?e: "I drugim gradovima treba da navješ?ujem evan?elje o kraljevstvu Božjem. Jer za to sam poslan." 44 I nau?avaše po sinagogama judejskim. Prva ?etiri u?enika 018-22; Mk 1, 16-20)

5

1Dok se jednom oko njega gurao narod da ?uje rije? Božju, stajaše on pokraj Genezaretskog jezera. 2 Spazi dvije la?e gdje stoje uz obalu; ribari bili izašli iz njih i ispirali mreže. 3 U?e u jednu od tih la?a; bila je Šimunova pa zamoli Šimuna da malo otisne od kraja. Sjedne te iz la?e pou?avaše mnoštvo. 4 Kada dovrši pouku, re?e Šimunu: "Izvezi na pu?inu i bacite mreže za lov." 5 Odgovori Šimun: "U?itelju, svu smo se no? trudili i ništa ne ulovismo, ali na tvoju rije? bacit ?u mreže." 6 U?iniše tako te uhvatiše veoma mnogo riba; mreže im se gotovo razdirale. 7 Mahnuše drugovima na drugoj la?i da im do?u pomo?i. Oni do?oše i napuniše obje la?e, umalo im ne potonuše. 8 Vidjevši to, Šimun Petar pade do nogu Isusovih govore?i: "Idi od mene! Grešan sam ?ovjek, Gospodine!" 9 Zbog lovine riba što ih uloviše bijaše se zapanjio on i svi koji bijahu s njime, 10 a tako i Jakov i Ivan, Zebedejevi sinovi, drugovi Šimunovi. Isus re?e Šimunu: "Ne boj se! Odsada ?eš loviti ljude!" 11 Oni izvukoše la?e na kopno, ostaviše sve i po?oše za njim. Ozdravljenje gubavca 0 8,1-4; Mk 1,40-45) 12 I dok bijaše u jednom gradu, gle ?ovjeka puna gube! Ugledavši Isusa, padne ni?ice i zamoli ga: "Gospodine, ako ho?eš, možeš me o?istiti." 13 Isus pruži ruku i dotakne ga se govore?i: "Ho?u, o?isti se!" I odmah nesta gube s njega. 14 I zapovjedi mu: "Nikome ni rije?i, nego oti?i, pokaži se sve?eniku i prinesi za svoje o?iš?enje kako propisa Mojsije, njima za svjedo?anstvo." 15 Glas se o njemu sve više širio i silan svijet grnuo k njemu da ga sluša i da ozdravi od svojih bolesti. 16 A on se sklanjao na samotna mjesta da moli. Ozdravljenje uzetoga 0 9,1-8; Mk 2,1-12) 17 I jednog je dana on nau?avao. A sje?ahu ondje farizeji i u?itelji Zakona koji bijahu došli iz svih galilejskih i judejskih sela i Jeruzalema. A sila ga je Gospodnja nukala da lije?i. 18 I gle, ljudi doniješe na nosiljci ?ovjeka koji bijaše uzet. Tražili su da ga unesu i stave preda nj. 19 Budu?i da zbog mnoštva nisu našli kuda bi ga unijeli, popnu se na krov te ga izme?u crepova s nosiljkom spuste u sredinu pred Isusa. 20 Vidjevši njihovu vjeru re?e on: "?ovje?e, otpušteni su ti grijesi!" 21 Pismoznanci i farizeji po?eše mudrovati: "Tko je ovaj što huli? Tko može grijehe otpuštati doli Bog jedini?" 22 Proniknuvši njihovo mudrovanje, upita ih Isus: "Što mudrujete u sebi? 24 Ali da znate: Vlastan je Sin ?ovje?ji na zemlji otpuštati grijehe!" I re?e uzetomu: "Tebi zapovijedam: ustani, uzmi nosiljku i idi ku?i!" 25 I on odmah usta pred njima, uze na ?emu ležaše i ode ku?i slave?i Boga. 26 A sve obuze zanos te su slavili Boga i puni straha govorili: "Danas vidjesmo nešto nevi?eno!" Poziv Livija 0 9,9-13; Mk 2,13-17) 27 Nakon toga izi?e i ugleda carinika imenom Levija gdje sjedi u carinarnici. I re?e mu: "Po?i za mnom!" 28 On sve ostavi, usta i po?e za njim. 29 I Levi mu u svojoj ku?i priredi veliku gozbu. A s njime bijaše za stolom veliko mnoštvo carinika i drugih. 30 Farizeji i pismoznanci njihovi negodovahu i govorahu njegovim u?enicima: "Zašto s carinicima i grešnicima jedete i pijete?" 31 Isus im odgovori: "Ne treba zdravima lije?nika, nego bolesnima. 32 Nisam došao zvati pravedne, nego grešnike na obra?enje." Rasprava o postu 0 9,14-17; Mk 2,18-22) 33 A oni mu rekoše: "U?enici Ivanovi, a tako i farizejski, po?esto poste i obavljaju molitve, tvoji pak jedu i piju." 34 Re?e im Isus: "Ne možete svatove prisiliti da poste dok je zaru?nik s njima. 35 Do?i ?e ve? dani: kad im se ugrabi zaru?nik, tada ?e postiti, u one dane!" 36 A kazivao im je i prispodobu: "Nitko ne?e otparati krpe s novog odijela da je stavi na staro odijelo. Ina?e ?e i novo rasparati, a starom ne?e pristajati krpa s novoga." 37 "I nitko ne ulijeva novo vino u stare mješine. Ina?e ?e novo vino proderati mješine pa ?e se i ono proliti i mješine ?e propasti. 38 Nego, novo vino neka se ulijeva u nove mješine!" 0,1-8; Mk 2,23-28)

6

1Jedne je subote prolazio kroz usjeve. U?enici su njegovi trgali klasje, trli ga rukama i jeli. 2 A neki farizeji rekoše: "Zašto ?inite što subotom nije dopušteno?" 3 Odgovori im Isus: "Zar niste ?itali što u?ini David kad ogladnje on i njegovi pratioci? 4 Kako u?e u Dom Božji, uze, pojede i svojim pratiocima dade prinesene kruhove kojih ne smije jesti nitko, nego samo sve?enici?" 5 I govoraše im: "Sin ?ovje?ji gospodar je subote!" Ozdravljenje u subotu 0 12,9-14; Mk 3,1-6) 6 Druge subote u?e u sinagogu i stane nau?avati. Bio je ondje ?ovjek kome desnica bijaše usahla. 7 Pismoznanci i farizeji vrebahu na nj da li subotom lije?i kako bi našli u ?emu da ga optuže. 8 A on je znao njihove namjere pa re?e ?ovjeku s usahlom rukom: "Ustani i stani na sredinu!" On usta i stade. 9 A Isus im re?e: "Pitam ja vas: je li subotom dopušteno ?initi dobro ili ?initi zlo? Život spasiti ili upropastiti?" 10 Sve ih ošinu pogledom pa re?e ?ovjeku: "Ispruži ruku!" On u?ini tako - i ruka mu zdrava. 11 A oni se, izbezumljeni, po?nu dogovarati što da poduzmu protiv Isusa. Izbor dvanaestorice 0 10,1-4; Mk 3,13-19) 12 Onih dana izi?e na goru da se pomoli. I provede no? mole?i se Bogu. 13 Kad se razdanilo, dozva k sebi u?enike te izme?u njih izabra dvanaestoricu, koje prozva apostolima: 14 Šimuna, koga prozva Petrom, i Andriju, brata njegova, i Jakova, i Ivana, i Filipa, i Bartolomeja, 15 i Mateja, i Tomu, i Jakova Alfejeva, i Šimuna zvanoga Revnitelj, 16 i Judu Jakovljeva, i Judu Iškariotskoga, koji posta izdajica. Mnoštvo hrli za Isusom 0 4,24-25; 12,15-16; Mk 3,7-12) 17 Isus si?e s njima i zaustavi se na ravnu. I silno mnoštvo njegovih u?enika i silno mnoštvo naroda iz cijele Judeje i Jeruzalema, iz primorja tirskog i sidonskog 18 nagrnuše da ga slušaju i da ozdrave od svojih bolesti. I ozdravljali su oni koje su mu?ili ne?isti dusi. 19 Sve je to mnoštvo tražilo da ga se dotakne jer je snaga izlazila iz njega i sve ozdravljala. Nastupna besjeda 0 5,1-12) 20 On podigne o?i prema u?enicima i govoraše: "Blago vama, siromasi: vaše je kraljevstvo Božje! 21 Blago vama koji sada gladujete: vi ?ete se nasititi! Blago vama koji sada pla?ete: vi ?ete se smijati! 22 Blago vama kad vas zamrze ljudi i kad vas izop?e i pogrde te izbace ime vaše kao zlo?ina?ko zbog Sina ?ovje?jega! 23 Radujte se u dan onaj i poskakujte: evo, pla?a vaša velika je na nebu. Ta jednako su ?inili prorocima oci njihovi!" 24 "Ali jao vama, bogataši: imate svoju utjehu! 25 Jao vama koji ste sada siti: gladovat ?ete! Jao vama koji se sada smijete: jadikovat ?ete i plakati! 26 Jao vama kad vas svi budu hvalili! Ta tako su ?inili lažnim prorocima oci njihovi." Ljubav prema neprijateljima 0 5,38-48; 7,12) 27 "Nego, velim vama koji slušate: Ljubite svoje neprijatelje, dobro ?inite svojim mrziteljima, 28 blagoslivljajte one koji vas proklinju, molite za one koji vas zlostavljaju." 29 "Onomu tko te udari po jednom obrazu pruži i drugi, i onomu tko ti otima gornju haljinu ne krati ni donje. 30 Svakomu tko od tebe ište daji, a od onoga tko tvoje otima ne potražuj." 31 "I kako želite da ljudi vama ?ine, tako ?inite i vi njima." 32 "Ako ljubite one koji vas ljube, kakvo li vam uzdarje? Ta i grešnici ljube ljubitelje svoje. 33 Jednako tako, ako dobro ?inite svojim dobro?initeljima, kakvo li vam uzdarje? I grešnici to isto ?ine. 34 Ako pozajmljujete samo onima od kojih se nadate dobiti, kakvo li vam uzdarje? I grešnici grešnicima pozajmljuju da im se jednako vrati." 35 "Nego, ljubite neprijatelje svoje. ?inite dobro i pozajmljujte ne nadaju? se odatle ni?emu. I bit ?e vam pla?a velika, i bit ?ete sinovi Svevišnjega jer je on dobrostiv i prema nezahvalnicima i prema opakima." 36 "Budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan." Milosr?e i dobrohotnost 0 7,1-5; 15,14; 10,24-25) 37 "Ne sudite i ne?ete biti su?eni. Ne osu?ujte i ne?ete biti osu?eni. Praštajte i oprostit ?e vam se. 38 Dajite i dat ?e vam se: mjera dobra, nabijena, natresena, preobilna dat ?e se u krilo vaše jer mjerom kojom mjerite vama ?e se zauzvrat mjeriti." 39 A kaza im i prispodobu: "Može li slijepac slijepca voditi? Ne?e li obojica u jamu upasti? 40 Nije u?enik nad u?iteljem. Pa i tko je posve dou?en, bit ?e samo kao njegov u?itelj." 41 "Što gledaš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svome ne opažaš? 0 7,17-20; 12,34-35) 43 "Nema dobra stabla koje bi ra?alo nevaljalim plodom niti stabla nevaljala koje bi ra?alo dobrim plodom. 44 Ta svako se stablo po svom plodu poznaje. S trnja se ne beru smokve niti se s gloga grož?e trga." 45 "Dobar ?ovjek iz dobra blaga srca svojega iznosi dobro, a zao iz zla iznosi zlo. Ta iz obilja srca usta mu govore." Djela ne samo rije?i 0 7,21. 24-27) 47 Tko god dolazi k meni te sluša moje rije?i i vrši ih, pokazat ?u vam kome je sli?an: 48 sli?an je ?ovjeku koji gradi ku?u pa iskopa u dubinu i postavi temelj na kamen. A kad bude poplava, nahrupi bujica na tu ku?u, ali je ne može uzdrmati jer je dobro sagra?ena. 49 A koji ?uje i ne izvrši, sli?an je ?ovjeku koji sagradi ku?u na tlu bez temelja; nahrupi na nju bujica i umah se sruši te bude od te ku?e razvalina velika." Vjera rimskog satnika 05-13)

7

1Pošto dovrši sve te svoje besjede narodu, u?e u Kafarnaum. 2 Nekomu satniku bijaše bolestan sluga, samo što ne izdahnu, a bijaše mu veoma drag. 3 Kad je satnik ?uo za Isusa, posla k njemu starješine židovske mole?i ga da do?e i ozdravi mu slugu. 4 Kad oni do?oše Isusu, usrdno ga moljahu: "Dostojan je da mu to u?iniš 5 jer voli naš narod, i sinagogu nam je sagradio." 6 Isus se uputi s njima. I kad bijaše ve? ku?i nadomak, posla satnik prijatelje s porukom: "Gospodine, ne mu?i se. Nisam dostojan da u?eš pod krov moj. 7 Zato se i ne smatrah dostojnim do?i k tebi. Nego - reci rije? da ozdravi sluga moj. 9 ?uvši to, zadivi mu se Isus pa se okrenu mnoštvu koje je išlo za njim i re?e: "Kažem vam, ni u Izraelu na na?oh tolike vjere." 10 Kad se oni koji su bili poslani vratiše ku?i, na?oše slugu zdrava. Uskrišenje sina udovice iz Naina 11 Nakon toga uputi se Isus u grad zvani Nain. Pratili ga njegovi u?enici i silan svijet. 12 Kad se približi gradskim vratima, gle, upravo su iznosili mrtvaca, sina jedinca u majke, majke udovice. Pratilo ju mnogo naroda iz grada. 13 Kad je Gospodin ugleda, sažali mu se nad njom i re?e joj: "Ne pla?i!" 14 Pristupi zatim, dota?e se nosila; nosioci stadoše, a on re?e: "Mladi?u, kažem ti, ustani!" 15 I mrtvac se podiže i progovori, a on ga dade njegovoj majci. 16 Sve obuze strah te slavljahu Boga govore?i: "Prorok velik usta me?u nama! Pohodi Bog narod svoj!" 17 I proširi se taj glas o njemu po svoj Judeji i po svoj okolici. Isusovo svjedo?anstvo o Ivanu 0 11,2-15) 18 Sve to dojaviše Ivanu njegovi u?enici. On dozva dvojicu svojih u?enika 19 i posla ih Gospodinu da ga pitaju: "Jesi li ti Onaj koji ima do?i ili drugoga da ?ekamo?" 21 Upravo u taj ?as Isus je ozdravio mnoge od bolesti, muka i zlih duhova i mnoge je slijepe podario vidom. 22 Tada im odgovori: "Po?ite i javite Ivanu što ste vidjeli i ?uli: Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se ?iste, gluhi ?uju, mrtvi ustaju, siromasima se navješ?uje evan?elje. 23 I blago onom tko se ne sablazni o mene." 24 Kad Ivanovi glasnici odoše, po?e Isus govoriti mnoštvu o Ivanu: "Što ste izašli u pustinju gledati? Trsku koju vjetar ljulja? 25 Ili što ste izašli vidjeti: ?ovjeka u mekušaste haljine odjevena? Eno, oni u sjajnoj odje?i i raskošju po kraljevskim su dvorima. 26 Ili što ste izašli vidjeti? Proroka? Uistinu, kažem vam, i više nego proroka! 27 On je onaj o kome je pisano: Evo, šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da pripravi put pred tobom. 28 Kažem vam: me?u ro?enima od žene nitko nije ve?i od Ivana. A ipak, i najmanji u kraljevstvu Božjem ve?i je od njega." 29 Sav narod koji ga je slušao, pa i carinici, uvidješe pravednost Božju: pokrstiše se Ivanovim krstom. 30 Naprotiv, farizeji i zakonoznanci ometoše što je Bog s njima naumio jer ne htjedoše da ih Ivan krsti. Isusov sud o suvremenicima 0 11,16-19) 31 "S kime dakle da prispodobim ljude ovog naraštaja? Komu su nalik? 35 Ali opravda se Mudrost pred svom djecom svojom." Isusov odnos prema grešnicima 36 Neki farizej pozva Isusa da bi blagovao s njime. On u?e u ku?u farizejevu i pri?e stolu. 37 Kad eto neke žene koja bijaše grešnica u gradu. Dozna da je Isus za stolom u farizejevoj ku?i pa ponese alabastrenu posudicu pomasti 38 i stade odostrag kod njegovih nogu. Sva zaplakana po?e mu suzama kvasiti noge: kosom ih glave svoje otirala, cjelivala i mazala pomaš?u. 39 Kad to vidje farizej koji ga pozva, pomisli: "Kad bi ovaj bio Prorok, znao bi tko i kakva je to žena koja ga se doti?e: da je grešnica." 40 A Isus, da mu odgovori, re?e: "Šimune, imam ti nešto re?i." A on ?e: "U?itelju, reci!" A on: 41 "Neki vjerovnik imao dva dužnika. Jedan mu dugovaše pet stotina denara, drugi pedeset. 42 Budu?i da nisu imali odakle vratiti, otpusti obojici. Koji ?e ga dakle od njih više ljubiti?" 43 Šimun odgovori: "Predmnijevam, onaj kojemu je više otpustio." Re?e mu Isus: "Pravo si prosudio." 44 I okrenut ženi re?e Šimunu: "Vidiš li ovu ženu? U?oh ti u ku?u, nisi mi vodom noge polio, a ona mi suzama noge oblila i kosom ih svojom otrla. 45 Poljupca mi nisi dao, a ona, otkako u?e, ne presta mi noge cjelivati. 46 Uljem mi glave nisi pomazao, a ona mi pomaš?u noge pomaza. 47 Stoga, kažem ti, oprošteni su joj grijesi mnogi jer ljubljaše mnogo. Komu se malo oprašta, malo ljubi." 48 A ženi re?e: "Oprošteni su ti grijesi." 49 Sustolnici po?eli nato me?u sobom govoriti: "Tko je ovaj da i grijehe oprašta?" 50n re?e ženi: "Vjera te tvoja spasila! Idi u miru!" Žene u službi Isusovoj

8

1Zatim zareda obilaziti gradom i selom propovijedaju?i i navješ?uju?i evan?elje o kraljevstvu Božjemu. Bila su s njim dvanaestorica 2 i neke žene koje bijahu izlije?ene od zlih duhova i bolesti: Marija zvana Magdalena, iz koje bijaše izagnao sedam ?avola; 3 zatim Ivana, žena Herodova upravitelja Huze; Suzana i mnoge druge. One su im posluživale od svojih dobara. Prispodoba o sija?u 0 13,1-9; Mk 4,1-9) 4 Kad se skupio silan svijet te iz svakoga grada nagrnuše k njemu, prozbori u prispodobi: 5 "Izi?e sija? sijati sjeme. Dok je sijao, jedno pade uz put, bi pogaženo i ptice ga nebeske pozobaše. 6 Drugo pade na kamen i, tek što je izniklo, osuši se jer ne imaše vlage. 7 Drugo opet pade me?u trnje i trnje ga preraste i uguši. 8 Drugo napokon pade u dobru zemlju, nikne i urodi stostrukim plodom." Rekavši to, povika: "Tko ima uši da ?uje, neka ?uje!" Zašto Isus govori u prispodobama 0 13,10-17; Mk 4,10-12) 9 Upitaše ga u?enici kakva bi to bila prispodoba. 10 A on im re?e: "Vama je dano znati otajstva kraljevstva Božjega, a ostalima u prispodobama - da gledaju?i ne vide i slušaju?i ne razumiju." 11 "A ovo je prispodoba: Sjeme je Rije? Božja. 12 Oni uz put slušatelji su. Zatim dolazi ?avao i odnosi Rije? iz srca njihova da ne bi povjerovali i spasili se. 13 A na kamenu - to su oni koji kad ?uju, s radoš?u prime Rije?, ali korijena nemaju: ti neko vrijeme vjeruju, a u vrijeme kušnje otpadnu. 14 A što pade u trnje - to su oni koji poslušaju, ali poneseni brigama, bogatstvom i nasladama života, uguše se i ne dorode roda. 15 Ono pak u dobroj zemlji - to su oni koji u plemenitu i dobru srcu slušaju Rije?, zadrže je i donose rod u ustrajnosti." Prispodoba o svjetiljci 0 5,15; 10,26; 13,12; Mk 4,21-25) 16 "Nitko ne užiže svjetiljke da je pokrije posudom ili stavi pod postelju, nego je stavlja na svije?njak da oni koji ulaze vide svjetlost. 17 Ta ništa nije tajno što se ne?e o?itovati; ništa skriveno što se ne?e saznati i na vidjelo do?i." 18 "Pazite dakle kako slušate. Doista, onomu tko ima dat ?e se, a onomu tko nema oduzet ?e se i ono što misli da ima." Prava rodbina Isusova 0 12,46-50; Mk 3,21. 31-35) 19 A majka i bra?a njegova htjedoše k njemu, ali ne mogoše do njega zbog mnoštva. 20 Javiše mu: "Majka tvoja i bra?a tvoja stoje vani i žele te vidjeti." 21 A on im odgovori: "Majka moja, bra?a moja - ovi su koji rije? Božju slušaju i vrše." Stišana oluja 0 8,23-27; Mk 4,35-41) 22 Jednoga dana u?e u la?u on i u?enici njegovi. I re?e im: "Prije?imo na onu stranu jezera." I otisnuše se. 23 Dok su plovili, on zaspa. I spusti se oluja na jezero. Voda stane nadirati te bijahu u pogibli. 24 Oni pristupiše i probudiše ga govore?i: "U?itelju, u?itelju, propadosmo!" On se probudi, zaprijeti vjetru i valovlju; i oni se smire te nasta utiha. 25 A on ?e im: "Gdje vam je vjera?" A oni se prestrašeni u ?udu zapitkivahu: "Tko li je ovaj da i vjetrovima zapovijeda i vodi, i pokoravaju mu se?" Ozdravljenje opsjednutoga 0 8,28-34; Mk 5,1-20) 26 Doploviše u gergezenski kraj koji je nasuprot Galileji. 27 ?im izi?e na kopno, eto mu iz grada u susret nekog ?ovjeka koji imaše zloduhe. Ve? dugo vremena nije se uop?e odijevao niti stanovao u ku?i, nego po grobnicama. 28 Kad opazi Isusa, zastenja, pade ni?ice preda nj i u sav glas povika: "Što ti imaš sa mnom, Isuse, Sine Boga Svevišnjega? Molim te, ne mu?i me!" 29 Jer bijaše zapovjedio ne?istom duhu da izi?e iz toga ?ovjeka. Da, dugo ga je ve? vremena držao u vlasti i makar su ga lancima vezali i u verigama ?uvali, on bi raskidao spone i zloduh bi ga odagnao u pustinju. 30 Isus ga nato upita: "Kako ti je ime?" On re?e: "Legija", jer u nj u?oše mnogi zlodusi. 31 I zaklinjahu ga da im ne naredi vratiti se u Bezdan. 32 A ondje u gori paslo je poveliko krdo svinja. Zaklinjahu ga dakle da im dopusti u?i u njih. I on im dopusti. 33 Tada zlodusi izi?oše iz ?ovjeka i u?oše u svinje. Krdo jurnu niz obronak u jezero i podavi se. 34 Vidjevši što se dogodilo, svinjari pobjegoše i razglasiše gradom i selima. 35 A ljudi izi?oše vidjeti što se dogodilo. Do?oše Isusu i na?oše ?ovjeka iz kojega bijahu izašli zlodusi gdje do nogu Isusovih sjedi, obu?en i zdrave pameti. I prestraše se. 36 A o?evici im ispripovijediše kako je opsjednuti ozdravio. 37 I zamoli ga sve ono mnoštvo iz okolice gergezenske da ode od njih jer ih strah velik spopade. On u?e u la?u i vrati se. 38 A moljaše ga ?ovjek iz koga izi?oše zlodusi da može ostati s njim, ali ga on otpusti govore?i: 39 "Vrati se ku?i i pripovijedaj što ti u?ini Bog." On ode razglašuju?i po svem gradu što mu u?ini Isus. Ozdravljenje bolesne žene i uskrišenje Jairove k?eri 0 9,18-26; Mk 5,21-43) 40 Na povratku Isusa do?eka mnoštvo jer su ga svi željno iš?ekivali. 41 I gle, do?e ?ovjek, ime mu Jair, koji bijaše predstojnik sinagoge. Baci se Isusu pred noge i stane ga moliti da do?e u njegovu ku?u. 42 Imaše k?er jedinicu, otprilike od dvanaest godina, koja umiraše. Dok je onamo išao, mnoštvo ga guralo odasvud. 43 A neka žena koja je ve? dvanaest godina bolovala od krvarenja, sve svoje imanje potrošila na lije?nike i nitko je nije mogao izlije?iti, 44 pri?e odostrag i dotaknu se skuta njegove haljine i umah joj se zaustavi krvarenje. 45 I re?e Isus: "Tko me se to dotaknu?" Svi se branili, a Petar ?e: "U?itelju, mnoštvo te gura i pritiš?e." 46 A Isus: "Netko me se dotaknuo. Osjetio sam kako snaga izlazi iz mene." 47 A žena, vidjevši da se ne može kriti, sva u strahu pristupi i baci se preda nj te pred svim narodom ispripovjedi zašto ga se dotakla i kako je umah ozdravila. 48 A on joj re?e: "K?eri, vjera te tvoja spasila. Idi u miru!" 49 Dok je on još govorio, eto jednog od nadstojnikovih s porukom: "Umrla ti k?i, ne mu?i više U?itelja." 50 ?uo to Isus pa mu re?e: "Ne boj se! Samo vjeruj i ona ?e se spasiti!" 51 U?e u ku?u, ali nikomu ne dopusti da s njim u?e osim Petra, Ivana, Jakova i djetetova oca i majke. 52 A svi plakahu i žalovahu za njom. A on im re?e: "Ne pla?ite! Nije umrla, nego spava!" 53 No oni mu se podsmjehivahu znaju?i da je umrla. 54 On je uhvati za ruku i povika: "Dijete, ustani!" 55 I povrati joj se duh i umah ustade, a on naredi da joj dadu jesti. 56 Njezini se roditelji za?udiše, a on zapovjedi da nikome ne reknu što se dogodilo. Poslanje dvanaestorice 0,1-15; Mk 6,7-13)

9

1Sazva dvanaestoricu i dade im mo? i vlast nad svim zlodusima i da lije?e bolesti. 2 I posla ih propovijedati kraljevstvo Božje i lije?iti bolesnike. 3 I re?e im: "Ništa ne uzimajte na put: ni štapa, ni torbe, ni kruha, ni srebra! I da niste imali više od dvije haljine! 4 U koju god ku?u u?ete, ondje ostanite pa odande dalje po?ite. 5 Gdje vas ne prime, izi?ite iz toga grada i stresite prašinu s nogu za svjedo?anstvo protiv njih." 6 Oni krenuše: obilazili su po selima, navješ?ivali evan?elje i lije?ili posvuda. Herod i Isus 0 14,1-2; Mk 6,14-16) 7 Do?uo Herod tetrarh sve što se doga?a te se na?e u nedoumici jer su neki govorili: "Ivan uskrsnu od mrtvih"; 8 drugi: "Pojavio se Ilija"; tre?i opet: "Ustao je neki od drevnih proroka." 9 A Herod re?e: "Ivanu ja odrubih glavu. Tko je onda ovaj o kom toliko ?ujem?" I tražio je priliku da ga vidi. Isus hrani pet tisu?a ljudi 0 14,13-21; Mk 6,30-34; Iv 6,1-14) 10 Apostoli se vrate i ispripovjede što su u?inili. Isus ih povede sa sobom i povu?e se nasamo u grad zvani Betsaida. 11 Saznalo to mnoštvo po po?e za njim. On ih primi te im govoraše o kraljevstvu Božjem i ozdravljaše sve koji su trebali ozdravljenja. 12 Dan bijaše na izmaku. Pristupe dakle dvanaestorica pa mu reknu: "Otpusti svijet, neka po?u po okolnim selima i zaseocima da se sklone i na?u jela jer smo ovdje u pustu kraju." 13 A on im re?e: "Podajte im vi jesti!" Oni rekoše: "Nemamo više od pet kruhova i dvije ribe, osim da odemo kupiti hrane za sav ovaj narod." 14 A bijaše oko pet tisu?a muškaraca. Nato ?e on svojim u?enicima: "Posjedajte ih po skupinama, otprilike po pedeset." 15 I u?ine tako: sve ih posjedaju. 16 A on uze pet kruhova i dvije ribe, pogleda na nebo, blagoslovi ih i razlomi pa davaše u?enicima da posluže mnoštvo. 17 Jeli su i svi se nasitili. I od preteklih ulomaka nakupilo se dvanaest košara. Petrova vjeroispovijest 0 16,13-20; Mk 8,27-30; Iv 6,67-70) 18 Dok je jednom u osami molio, bijahu s njim samo njegovi u?enici. On ih upita: "Što govori svijet, tko sam ja?" 19 Oni odgovoriše: "Da si Ivan Krstitelj, drugi: da si Ilija, tre?i opet: da neki od drevnih proroka usta." 20 A on im re?e: "A vi, što vi kažete, tko sam ja?" Petar prihvati i re?e: "Krist - Pomazanik Božji!" 21 A on im zaprijeti da toga nikomu ne kazuju. Prvi navještaj muke i uskrsnu?a 0 16,21-23; Mk 8,31-33) 22 Re?e: "Treba da Sin ?ovje?ji mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari sve?eni?ki i pismoznanci odbace, da bude ubijen i tre?i dan da uskrsne." Uvjeti za nasljedovanje Isusa 0 16,24-28; Mk 8,34-9,1; Iv 12,25-26) 23 A govoraše svima: "Ho?e li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom. 24 Tko ho?e život svoj spasiti, izgubit ?e ga; a tko izgubi život svoj poradi mene, taj ?e ga spasiti. 25 Ta što koristi ?ovjeku ako sav svijet zadobije, a sebe samoga izgubi ili sebi naudi?" 26 "Doista, tko se zastidi mene i mojih rije?i, toga ?e se i Sin ?ovje?ji stidjeti kada do?e u slavi svojoj i O?evoj i svetih an?ela." 27 "A kažem vam uistinu: neki od nazo?nih ne?e okusiti smrti dok ne vide kraljevstva Božjega." Preobraženje 0 17,1-8; Mk 9,2-8) 28 Jedno osam dana nakon tih besjeda povede Isus sa sobom Petra, Ivana i Jakova te uzi?e na goru da se pomoli. 29 I dok se molio, izgled mu se lica izmijeni, a odje?a sjajem zablista. 30 I gle, dva ?ovjeka razgovarahu s njime. Bijahu to Mojsije i Ilija. 31 Ukazali se u slavi i razgovarali s njime o njegovu Izlasku, što se doskora imao ispuniti u Jeruzalemu. 32 No Petra i njegove drugove bijaše svladao san. Kad se probudiše, ugledaše njegovu slavu i dva ?ovjeka koji stajahu uza nj. 33 I dok su oni odlazili od njega, re?e Petar Isusu: "U?itelju, dobro nam je ovdje biti. Na?inimo tri sjenice: jednu tebi, jednu Mojsiju, jednu Iliji." Nije znao što govori. 34 Dok je on to govorio, pojavi se oblak i zasjeni ih. Ušavši u oblak, oni se prestrašiše. 35 A glas se za?u iz oblaka: "Ovo je Sin moj, Izabranik! Njega slušajte!" 36 I upravo kad se za?u glas, osta Isus sam. Oni su šutjeli i nikomu onih dana nisu kazivali što su vidjeli. Opsjednuti padavi?ar 0 17,14-21; Mk 9,14-29) 37 A kad su sutradan sišli s gore, pohiti mu u susret silan svijet. 38 I gle, ?ovjek neki iz mnoštva povika: "U?itelju, molim te pogledaj mi sina: jedinac mi je, 39 a gle, duh ga spopada te on odmah udari u kriku; trza njime i on se pjeni te jedva da od njega odstupi dok ga nije posve satro. 40 Molio sam tvoje u?enike da ga izagnaju, ali ne mogoše." 41 Isus odvrati: "O rode nevjerni i opaki, dokle mi je biti s vama i podnositi vas? Dovedi ovamo svoga sina!" 42 I dok je prilazio, obori ga zloduh i potrese. A Isus zaprijeti ne?istom duhu te izlije?i dje?aka i preda ga njegovu ocu. 43 Svi se zapanjiše zbog veli?anstva Božjega. Drugi navještaj muke i uskrsnu?a 0 17,22-23; Mk 9,30-32) Dok su se svi divili svemu što je ?inio, re?e on u?enicima: 44 "Uzmite k srcu ove rije?i: Sin ?ovje?ji doista ima biti predan ljudima u ruke." 45 Ali oni nerazumješe te besjede, bijaše im skrivena te ne shvatiše, a bojahu se upitati ga o tome. Tko je najve?i? 0 18,1-5; Mk 9,33-37) 46 U njima se porodi misao tko bi od njih bio najve?i. 47 Znaju?i tu misao njihova srca, uzme Isus dijete, postavi ga uza se 48 i re?e im: "Tko god primi ovo dijete u moje ime, mene prima. A tko mene prima, prima onoga koji me je poslao. Doista, tko je najmanji me?u vama svima, taj je velik!" "Tko nije protiv vas, za vas je" 0 9,38-40) 49 Prihvati Ivan i re?e: "U?itelju, vidjesmo jednoga koji u tvoje ime izgoni zloduhe. Mi smo mu branili, jer ne ide za nama." 50 Re?e mu Isus: "Ne branite! Ta tko nije protiv vas, za vas je!" IV. ISUS NA PUTU PREMA JERUZALEMU Negostoljubivi Samarijanci 51 Kad su se navršili dani da bude uznesen, krenu Isus sa svom odlu?noš?u prema Jeruzalemu. 52 I posla glasnike pred sobom. Oni odoše i u?oše u neko samarijansko selo da mu priprave mjesto. 53 No ondje ga ne primiše jer je bio na putu u Jeruzalem. 54 Kada to vidješe u?enici Jakov i Ivan, rekoše: "Gospodine, ho?eš li da kažemo neka oganj si?e s neba i uništi ih?" 55 No on se okrenu i prekori ih. 56 I odoše u drugo selo. Zahtjevi apostolskog poziva 0 8,19-22) 57 Dok su išli putom, re?e mu netko: "Za tobom ?u kamo god ti pošao." 58 Re?e mu Isus: "Lisice imaju jazbine, ptice nebeske gnijezda, a Sin ?ovje?ji nema gdje bi glavu naslonio." 59 Drugomu nekom re?e: "Po?i za mnom!" A on ?e mu: "Dopusti mi da prije odem i pokopam oca." 60 Re?e mu: "Pusti neka mrtvi pokapaju svoje mrtve, a ti idi i navješ?uj kraljevstvo Božje." 61 I neki drugi re?e: "Za tobom ?u, Gospodine, ali dopusti mi da se prije oprostim sa svojim uku?anima." 62e mu Isus: "Nitko tko stavi ruku na plug pa se obazire natrag, nije prikladan za kraljevstvo Božje." Poslanje sedamdesetdvojice

10

10Nakon toga odredi Gospodin drugih sedamdesetdvojicu u?enika i posla ih po dva pred sobom u svaki grad i u svako mjesto kamo je kanio do?i. 2 Govorio im je: "Žetva je velika, ali radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju. 3 Idite! Evo, šaljem vas kao janjce me?u vukove. 4 Ne nosite sa sobom ni kese, ni torbe, ni obu?e. I nikoga putem ne pozdravljajte. 6 Bude li tko ondje prijatelj mira, po?inut ?e na njemu mir vaš. Ako li ne, vratit ?e se na vas. 7 U toj ku?i ostanite, jedite i pijte što se kod njih na?e. Ta vrijedan je radnik pla?e svoje. Ne prelazite iz ku?e u ku?u." 8 "Kad u koji grad u?ete pa vas prime, jedite što vam se ponudi 10 A kad u neki grad u?ete pa vas ne prime, izi?ite na njegove ulice i recite: 12 Kažem vam: Sodomcima ?e u onaj dan biti lakše negoli tomu gradu." Prijetnja neobra?enim gradovima 0 11,20-24) 13 "Jao tebi, Korozaine! Jao tebi, Betsaido! Da su se u Tiru i Sidonu zbila ?udesa koja su se dogodila u vama, odavna bi ve?, sjede? u kostrijeti i pepelu, ?inili pokoru. 14 Ali Tiru i Sidonu bit ?e na Sudu lakše negoli vama. 15 I ti Kafarnaume! Zar ?eš se do neba uzvisiti? Do u Podzemlje ?eš se strovaliti. 16 Tko vas sluša, mene sluša; tko vas prezire, mene prezire. A tko mene prezire, prezire onoga koji mene posla." Pravi razlog apostolske radosti 17 Vratiše se zatim sedamdesetdvojica radosni govore?i: "Gospodine, i zlodusi nam se pokoravaju na tvoje ime!" 18 A on im re?e: "Promatrah Sotonu kako poput munje s neba pade. 19 Evo, dao sam vam vlast da gazite po zmijama i štipavcima i po svoj sili neprijateljevoj i ništa vam ne?e naškoditi. 20 Ali ne radujte se što vam se duhovi pokoravaju, nego radujte se što su vam imena zapisana na nebesima." Evan?elje objavljeno jednostavnima 0 11,25-27; 13,16-17) 21 U taj isti ?as uskliknu Isus u Duhu Svetom: "Slavim te, O?e, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, O?e! Tako se tebi svidjelo. 22 Sve mi preda Otac moj i nitko ne zna tko je Sin - doli Otac; niti tko je Otac - doli Sin i onaj kome Sin ho?e da objavi." 23 Tada se okrene u?enicima pa im nasamo re?e: "Blago o?ima koje gledaju što vi gledate! 24 Kažem vam: mnogi su proroci i kraljevi htjeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli; i ?uti što vi slušate, ali nisu ?uli!" Zapovijed ljubavi 0 22,34-40; Mk 12,28-34) 25 I gle, neki zakonoznanac usta i, da ga iskuša, upita: "U?itelju, što mi je ?initi da život vje?ni baštinim?" 26 A on mu re?e: "U Zakonu što piše? Kako ?itaš?" 27 Odgovori mu onaj: Ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svoga, i svom dušom svojom, i svom snagom svojom, i svim umom svojim; i svoga bližnjega kao sebe samoga!" 28 Re?e mu na to Isus: "Pravo si odgovorio. To ?ini i živjet ?eš." Milosrdni Samarijanac 29 Ali hote?i se opravdati, re?e on Isusu: "A tko je moj bližnji?" 30 Isus prihvati i re?e: "?ovjek neki silazio iz Jeruzalema u Jerihon. Upao me?u razbojnike koji ga svukoše i izraniše pa odoše ostavivši ga polumrtva. 31 Slu?ajno je onim putem silazio neki sve?enik, vidje ga i zaobi?e. 32 A tako i levit: prolaze?i onuda, vidje ga i zaobi?e. 33 Neki Samarijanac putuju?i do?e do njega, vidje ga, sažali se 34 pa mu pristupi i povije rane zalivši ih uljem i vinom. Zatim ga posadi na svoje živin?e, odvede ga u gostinjac i pobrinu se za nj. 36 "Što ti se ?ini, koji je od ove trojice bio bližnji onomu koji je upao me?u razbojnike?" 37 On odgovori: "Onaj koji mu iskaza milosr?e." Nato mu re?e Isus: "Idi pa i ti ?ini tako!" Marta i Marija 38 Dok su oni tako putovali, u?e on u jedno selo. Žena neka, imenom Marta, primi ga u ku?u. 39 Imala je sestru koja se zvala Marija. Ona sjede do nogu Gospodinovih i slušaše rije? njegovu. 40 A Marta bijaše sva zauzeta posluživanjem pa pristupi i re?e: "Gospodine, zar ne mariš što me sestra samu ostavila posluživati? Reci joj dakle da mi pomogne." 41 Odgovori joj Gospodin: "Marta, Marta! Brineš se i uznemiruješ za mnogo, 42 a jedno je potrebno. Marija je uistinu izabrala bolji dio, koji joj se ne?e oduzeti." Pouka o molitvi 09-15; 7,7-11)

11

11Jednom je Isus na nekome mjestu molio. ?im presta, re?e mu jedan od u?enika: "Gospodine, nau?i nas moliti kao što je i Ivan nau?io svoje u?enike." 3 Kruh naš svagdanji daji nam svaki dan! 8 Kažem vam: ako i ne ustane da mu dadne zato što mu je prijatelj, ustat ?e i dati mu što god treba zbog njegove bezo?nosti." 9 "I ja vama kažem: Ištite i dat ?e vam se! Tražite i na?i ?ete! Kucajte i otvorit ?e vam se! 10 Doista, tko god ište, prima; i tko traži, nalazi; i onomu tko kuca, otvorit ?e se." 11 "A koji je to otac me?u vama: kad ga sin zaište ribu, zar ?e mu mjesto ribe zmiju dati? 12 Ili kad zaište jaje, zar ?e mu dati štipavca? 13 Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju, koliko li ?e više Otac s neba obdariti Duhom Svetim one koji ga zaištu!" Isus i Beelzebul 0 12,22-30; Mk 3,20-27) 14 I istjerivaše ?avla koji bijaše nijem. Kad izi?e ?avao, progovori njemak. I mnoštvo se divilo. 15 A neki od njih rekoše: "Po Beelzebulu, poglavici ?avolskom, izgoni ?avle!" 16 A drugi su iskušavaju?i ga, tražili od njega kakav znak s neba. 17 Ali on, znaju?i njihove misli, re?e im: "Svako kraljevstvo u sebi razdijeljeno opustjet ?e i ku?a ?e na ku?u pasti. 18 Ako je dakle Sotona u sebi razdijeljen, kako ?e opstati kraljevstvo njegovo? Jer vi kažete da ja po Beelzebulu izgonim ?avle. 19 Ako dakle ja po Beelzebulu izgonim ?avle, po kome ih vaši sinovi izgone? Zato ?e vam oni biti suci. 20 Ali ako ja prstom Božjim izgonim ?avle, zbilja je došlo k vama kraljevstvo Božje." 21 "Dokle god jaki i naoružani ?uva svoj stan, u miru je sav njegov posjed. 22 Ali ako do?e ja?i od njega, svlada ga i otme mu sve njegovo oružje u koje se uzdao, a plijen razdijeli." 23 "Tko nije sa mnom, protiv mene je. I tko sa mnom ne sabire, rasipa." Ponovni pad 0 12,43-45) 25 Došavši, na?e je pometenu i ure?enu. 26 Tada ode i uzme sa sobom sedam drugih duhova, gorih od sebe, te u?u i nastane se ondje. Na kraju bude onomu ?ovjeku gore nego na po?etku." Pravo blaženstvo 27 Dok je on to govorio, povika neka žena iz mnoštva: "Blažena utroba koja te nosila i prsi koje si sisao!" 28 On odgovori: "Još blaženiji oni koji slušaju rije? Božju i ?uvaju je!" Jonin znak 0 12,38-42; Mk 8,12) 29 Kad je nagrnulo mnoštvo, po?e im Isus govoriti: "Naraštaj ovaj naraštaj je opak. Znak traži, ali mu se znak ne?e dati doli znak Jonin. 30 Doista, kao što je Jona bio znak Ninivljanima, tako ?e biti i Sin ?ovje?ji ovomu naraštaju." 31 "Kraljica ?e Juga ustati na Sudu s ljudima ovog naraštaja i osuditi ih jer je s krajeva zemlje došla ?uti mudrost Salomonovu, a evo ovdje i više od Salomona! 32 Ninivljani ?e ustati na Sudu s ovim naraštajem i osuditi ga jer se obratiše na propovijed Joninu, a evo ovdje i više od Jone!" Druga prispodoba o svjetiljci 0 5,15; 6,22-23) 33 "Nitko ne užiže svjetiljku da je stavi u zakutak ili pod posudu, nego na svije?njak da oni koji ulaze vide svjetlost. 34 Oko je svjetiljka tvomu tijelu. Kad ti je oko bistro, sve ti je tijelo svijetlo. A kad je ono nevaljalo, i tijelo ti je tamno. 35 Pazi dakle da svjetlost koja je u tebi ne bude tamna. 36 Ako ti dakle sve tijelo bude svijetlo, bez djeli?a tame, bit ?e posve svijetlo, kao kad te svjetiljka svojim sjajem rasvjetljuje." Protiv farizeja i zakonoznanaca 0 23,1-36; Mk 12,38-40; Lk 20,45-47) 37 Dok je on govorio, pozva ga neki farizej k sebi na objed. On u?e i pri?e k stolu. 38 Vidjevši to, farizej se za?udi što se Isus prije objeda ne opra. 39 A Gospodin mu re?e: "Da, vi farizeji ?istite vanjštinu ?aše u zdjele, a nutrina vam je puna grabeža i pakosti. 40 Bezumnici! Nije li onaj koji na?ini vanjštinu na?inio i nutrinu. 41 Nego, dajte za milostinju ono iznutra i gle - sve vam je ?isto." 42 "Ali jao vama, farizeji! Namirujete desetinu od metvice i rutvice i svake vrste povr?a, a ne marite za pravednost i ljubav Božju. Ovo je trebalo ?initi, a ono ne zanemariti." 43 "Jao vama farizeji! Volite prvo sjedalo u sinagogama i pozdrave na trgovima. 44 Jao vama! Vi ste kao nezamjetljivi grobovi po kojima ljudi ne znaju?i hode." 45 Nato ?e neki zakonoznanac: "U?itelju, tako govore?i i nas vrije?aš." 46 A on re?e: "Jao i vama, zakonoznanci! Tovarite na ljude terete nepodnosive, a sami ni da ih se jednim prstom dotaknete." 47 "Jao vama! Podižete spomenike prorocima, a vaši ih oci ubiše. 48 Zato ste svjedoci i sumišljenici djela svojih otaca: oni ih ubiše, a vi spomenike podižete! 50 da se od ovog naraštaja zatraži krv svih proroka prolivena od postanka svijeta, 52 "Jao vama, zakonoznanci! Uzeste klju? znanja: sami ne u?oste, a sprije?iste one koji htjedoše u?i." 53 Kad Isus iza?e odande, stadoše pismoznanci i farizeji žestoko na nj navaljivati i postavljati mu mnoga pitanja 54baju?i na nj, ne bi li štogod ulovili iz njegovih usta. Protiv licemjerja

12

12Kad se uto skupilo mnoštvo, tisu?e i tisu?e, te su jedni druge gazili, po?e Isus govoriti najprije svojim u?enicima: "?uvajte se kvasca farizejskoga, to jest licemjerja. 2 Ništa nije skriveno što se ne?e otkriti ni tajno što se ne?e saznati. 3 Naprotiv, sve što u tami rekoste, na svjetlu ?e se ?uti; i što ste po skrovištima u uho šaptali, propovijedat ?e se po krovovima." Koga se treba bojati 0 10,28-31) 4 "A kažem vama, prijateljima svojim: ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, a nakon toga nemaju više što u?initi. 5 Pokazat ?u vam koga vam se bojati: onoga se bojte koji pošto ubije, ima mo? baciti u pakao. Da, velim vam, njega se bojte! 6 Ne prodaje li se pet vrap?i?a za dva nov?i?a? Pa ipak ni jednoga od njih Bog ne zaboravlja. 7 A vama su i vlasi na glavi sve izbrojene. Ne bojte se! Vredniji ste nego mnogo vrabaca!" Priznati se Kristovim pred ljudima 0 10,32-33; 12,32; 10,19-20) 8 "A kažem vam: tko se god prizna mojim pred ljudima, i Sin ?ovje?ji priznat ?e se njegovim pred an?elima Božjim. 9 A tko mene zanije?e pred ljudima, bit ?e zanijekan pred an?elima Božjim." 10 "I tko god rekne rije? na Sina ?ovje?jega, oprostit ?e mu se. Ali tko pohuli protiv Duha Svetoga, ne?e mu se oprostiti." 11 "Nadalje, kad vas budu dovodili pred sinagoge i poglavarstva i vlasti, ne budite zabrinuti kako ?ete se ili ?ime braniti, što li re?i! 12 Ta Duh Sveti pou?it ?e vas u taj ?as što valja re?i." Zgrtanje varava bogatstva 13 Tada mu netko iz mnoštva re?e: "U?itelju, reci mome bratu da podijeli sa mnom baštinu." 14 Nato mu on re?e: "?ovje?e, tko me postavio sucem ili djeliocem nad vama?" 15 I dometnu im: "Klonite se i ?uvajte svake pohlepe: koliko god netko obilovao, život mu nije u onom što posjeduje." 16 Kaza im i prispodobu: "Nekomu bogatu ?ovjeku obilno urodi zemlja 21 Tako biva s onim koji sebi zgr?e blago, a ne bogati se u Bogu." Pouzdanje u providnost 0 6,25-34. 19-21) 22 Zatim re?e svojim u?enicima: "Zato vam kažem: ne budite zabrinuti za život: što ?ete jesti; ni za tijelo: u što ?ete se obu?i. 23 Ta život je vredniji od jela i tijelo od odijela. 24 Promotrite gavrane! Ne siju niti žanju, nemaju spremišta ni žitnice, pa ipak ih Bog hrani. Koliko li ste vi vredniji od ptica! 25 A tko od vas zabrinutoš?u može svojemu stasu dodati lakat? 26 Ako dakle ni ono najmanje ne možete, što ste onda za ostalo zabrinuti? 27 Promotrite ljiljane, kako niti predu niti tkaju, a kažem vam: ni Salomon se u svoj svojoj slavi ne zaodjenu kao jedan od njih. 28 Pa ako travu koja je danas u polju, a sutra se u pe? baca Bog tako odijeva, koliko li ?e više vas, malovjerni!" 29 "Zato i vi: ne tražite što ?ete jesti, što piti. Ne uznemirujte se! 30 Ta sve to traže pogani ovoga svijeta. Otac vaš zna da vam je sve to potrebno. 31 Nego, tražite kraljevstvo njegovo, a to ?e vam se nadodati!" 32 "Ne boj se, stado malo: svidjelo se Ocu vašemu dati vam Kraljevstvo." 33 "Prodajte što god imate i dajte za milostinju! Na?inite sebi kese koje ne stare, blago nepropadljivo na nebesima, kamo se kradljivac ne približava i gdje moljac ne rasta?e. 34 Doista, gdje vam je blago, ondje ?e vam i srce biti." Budni sluge 0 24,45-51) 35 "Neka vam bokovi budu opasani i svjetiljke upaljene, 36 a vi sli?ni ljudima što ?ekaju gospodara kad se vra?a sa svadbe da mu odmah otvore ?im stigne i pokuca. 37 Blago onim slugama koje gospodar, kada do?e, na?e budne! Zaista, kažem vam, pripasat ?e se, posaditi ih za stol pa ?e pristupiti i posluživati ih. 38 Pa do?e li o drugoj ili o tre?oj straži i na?e ih tako, blago njima!" 39 "A ovo znajte: kad bi doma?in znao u koji ?as kradljivac dolazi, ne bi dao prokopati ku?e. 40 I vi budite pripravni jer u ?as kad i ne mislite Sin ?ovje?ji dolazi." 41 Nato ?e Petar: "Gospodine, govoriš li tu prispodobu samo za nas ili i za sve?" 42 Re?e Gospodin: "Tko li je onaj vjerni i razumni upravitelj što ?e ga gospodar postaviti nad svojom poslugom da im u pravo vrijeme daje obrok? 43 Blago onome sluzi kojega gospodar kada do?e, na?e da tako radi. 44 Uistinu, kažem vam, postavit ?e ga nad svim imanjem svojim." 46 do?i ?e gospodar toga sluge u dan u koji mu se ne nada i u ?as u koji i ne sluti; rasje?i ?e ga i dodijeliti mu udes me?u nevjernicima." 47 "I onaj sluga što je znao volju gospodara svoga, a nije bio spreman ili nije u?inio po volji njegovoj, dobit ?e mnogo udaraca. 48 A onaj koji nije znao, ali je u?inio što zaslužuje udarce, dobit ?e malo udaraca. Kome je god mnogo dano, od njega ?e se mnogo iskati. Kome je mnogo povjereno, više ?e se od njega iskati." Veliko dijeljenje svijeta 0 10,34-36) 49 "Oganj do?oh baciti na zemlju pa što ho?u ako je ve? planuo! 50 Ali krstom mi se krstiti i kakve li muke za me dok se to ne izvrši!" 51 "Mislite li da sam došao mir dati na zemlji? Nipošto, kažem vam, nego razdjeljenje. 52 Ta bit ?e odsada petorica u jednoj ku?i razdijeljena: razdijelit ?e se trojica protiv dvojice i dvojica protiv trojice - 53 otac protiv sina i sin protiv oca, mati protiv k?eri i k?i protiv matere, svekrva protiv snahe i snaha protiv svekrve." Znakovi vremena 0 16,2-3) 56 Licemjeri! Lice zemlje i neba umijete rasuditi, kako onda ovo vrijeme ne rasu?ujete?" Nagoditi se s protivnikom 0 5,25-26) 57 "Zašto sami od sebe ne sudite što je pravo? 58 Kad s protivnikom ideš glavaru, na putu sve uloži da ga se oslobodiš pa te ne odvu?e k sucu. Sudac ?e te predati izvršitelju, a izvršitelj baciti u tamnicu. 59em ti: ne?eš izi?i odande dok ne isplatiš do posljednjega nov?i?a." Brzo promijenite život!

13

13Upravo u taj ?as do?oše neki te mu javiše što se dogodilo s Galilejcima kojih je krv Pilat pomiješao s krvlju njihovih žrtava. 2 Isus im odgovori: "Mislite li da ti Galilejci, jer tako postradaše, bijahu grešniji od drugih Galilejaca? 3 Nipošto, kažem vam, nego ako se ne obratite, svi ?ete sli?no propasti! 4 Ili onih osamnaest na koje se srušila kula u Siloamu i ubila ih, zar mislite da su oni bili ve?i dužnici od svih Jeruzalemaca? 5 Nipošto, kažem vam, nego ako se ne obratite, svi ?ete tako propasti." Neplodna smokva 6 Nato im pripovjedi ovu prispodobu: "Imao netko smokvu zasa?enu u svom vinogradu. Do?e traže? ploda na njoj i ne na?e 10 Jedne je subote nau?avao u nekoj sinagogi. 11 Kad eto žene koja je osamnaest godina imala duha bolesti. Bila je zgrbljena i nikako se nije mogla uspraviti. 12 Kad je Isus opazi, dozva je i re?e joj: "Ženo, oslobo?ena si svoje bolesti!" 13 I položi na nju ruke, a ona se umah uspravi i po?e slaviti Boga. 14 Nadstojnik sinagoge - ozlovoljen što je Isus u subotu izlije?io - govoraše mnoštvu: "Šest je dana u koje treba raditi! U te dakle dane dolazite i lije?ite se, a ne u dan subotni!" 15 Odgovori mu Gospodin: "Licemjeri! Ne driješi li svaki od vas u subotu svoga vola ili magarca od jasala da ga vodi na vodu? 16 Nije li dakle i ovu k?er Abrahamovu, koju Sotona sveza evo osamnaest je ve? godina, trebalo odriješiti od tih spona u dan subotni?" 17 Na te njegove rije?i postidješe se svi protivnici njegovi, a sav se narod radovaše zbog svega ?ime se on proslavio. Prispodoba o goruši?inu zrnu 0 13,31-32; Mk 4,30-32) 18 Govoraše dakle: "?emu je sli?no kraljevstvo Božje? ?emu da ga prispodobim? 19 Ono je kao kad ?ovjek uze goruši?ino zrno i baci ga u svoj vrt. Uzraste i razvi se u stablo te mu se ptice nebeske gnijezde po granama." Prispodoba o kvascu 0 13,33) 20 I opet im re?e: "?emu da prispodobim kraljevstvo Božje? 21 Ono je kao kad žena uze kvasac i zamijesi ga u tri mjere brašna dok sve ne uskisne." Odba?enje nevjernih Židova. Poziv poganima 0 7,13-14. 21-23) 22 Putuju?i tako u Jeruzalem, prolazio je i nau?avao gradovima i selima. 23 Re?e mu tada netko: "Gospodine, je li malo onih koji se spasavaju?" A on im re?e: 24 "Borite se da u?ete na uska vrata jer mnogi ?e, velim vam, tražiti da u?u, ali ne?e mo?i." 28 "Ondje ?e biti pla? i škrgut zubi kad ugledate Abrahama i Izaka i Jakova i sve proroke u kraljevstvu Božjem, a sebe vani, izba?ene. 29 I do?i ?e s istoka i zapada, sa sjevera i juga i sjesti za stol u kraljevstvu Božjem. 30 Evo, ima posljednjih koji ?e biti prvi, ima i prvih koji ?e biti posljednji." Herod lisica 31 U taj ?as pristupe neki farizeji i reknu mu: "Oti?i, otputuj odavde jer te Herod ho?e ubiti." 0 23,37-39) 34 "Jeruzaleme, Jeruzaleme, koji ubijaš proroke i kamenuješ one što su tebi poslani! Koliko li puta htjedoh skupiti djecu tvoju kao kvo?ka pili?e pod krila i ne htjedoste! 35, napuštena vam ku?a. A kažem vam, ne?ete me vidjeti dok ne do?e ?as te reknete: "Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje!" Opet ozdravljenje u subotu

14

14Jedne subote do?e on u ku?u nekoga prvaka farizejskog na objed. A oni ga vrebahu. 2 Kad evo: pred njim neki ?ovjek koji je imao vodenu bolest. 3 Nato Isus upita zakonoznance i farizeje: "Je li dopušteno subotom lije?iti ili nije?" 4 A oni mukom ponikoše. On ga dotaknu, izlije?i i otpusti. 5 A njima re?e: "Ako komu od vas sin ili vol padne u bunar, ne?e li ga brže bolje izvu?i i u dan subotni?" 6 I ne mogoše mu na to odgovoriti. Pouka o poniznosti 7 Promatraju?i kako uzvanici biraju prva mjesta, kaza im prispodobu: 8 "Kada te tko pozove na svadbu, ne sjedaj na prvo mjesto da ne bi možda bio pozvan koji ?asniji od tebe, 11 jer - svaki koji se uzvisuje, bit ?e ponižen, a koji se ponizuje, bit ?e uzvišen." Izbor uzvanika 12 A i onome koji ga pozva, kaza: "Kad prire?uješ objed ili ve?eru, ne pozivaj svojih prijatelja, ni bra?e, ni rodbine, ni bogatih susjeda, da ne bi možda i oni tebe pozvali i tako ti uzvratili. 13 Nego kad prire?uješ gozbu, pozovi siromahe, sakate, hrome, slijepe. 14 Blago tebi jer oni ti nemaju ?ime uzvratiti. Uzvratit ?e ti se doista o uskrsnu?u pravednih." Prispodoba o uzvanicima 0 22,1-10) 15 Kad je to ?uo jedan od sustolnika, re?e mu: "Blago onome koji bude blagovao u kraljevstvu Božjem!" 16 A on mu re?e: "?ovjek neki priredi veliku ve?eru i pozva mnoge. 24 A kažem vam: nijedan od onih pozvanih ne?e okusiti moje ve?ere." Odre?i se svega 0 10,37-38) 25 S njim je zajedno putovalo silno mnoštvo. On se okrene i re?e im: 26 "Do?e li tko k meni, a ne mrzi svog oca i majku, ženu i djecu, bra?u i sestre, pa i sam svoj život, ne može biti moj u?enik! 27 I tko ne nosi svoga križa i ne ide za mnom, ne može biti moj u?enik!" 28 "Tko od vas, nakan graditi kulu, ne?e prije sjesti i prora?unati troškove ima li ?ime dovršiti: 29 da ga ne bi - pošto ve? postavi temelj, a ne mogne dovršiti - po?eli ismjehivati svi koji to vide: 31 Ili koji kralj kad polazi da se zarati s drugim kraljem, ne?e prije sjesti i promisliti da li s deset tisu?a može presresti onoga koji na nj dolazi s dvadeset tisu?a? 32 Ako ne može, dok je onaj još daleko, poslat ?e poslanstvo da zaište mir." 33 "Tako dakle nijedan od vas koji se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj u?enik." 34 "Dobra je sol. Ali ako i sol obljutavi, ?ime ?e se ona za?initi? 35e prikladna ni za zemlju ni za gnojište. Van se baca. Tko ima uši da ?uje, neka ?uje!" Tri prispodobe o milosr?u

15

15Okupljahu se oko njega svi carinici i grešnici da ga slušaju. 2 Stoga farizeji i pismoznanci mrmljahu: "Ovaj prima grešnike, i blaguje s njima." Izgubljena i na?ena ovca 0 18,12-14) 3 Nato im Isus kaza ovu prispodobu: 4 "Tko to od vas, ako ima sto ovaca pa izgubi jednu od njih, ne ostavi onih devedeset i devet u pustinji te po?e za izgubljenom dok je ne na?e? 5 A kad je na?e, stavi je na ramena sav radostan 7 Kažem vam, tako ?e na nebu biti ve?a radost zbog jednog obra?ena grešnika nego li zbog devedeset i devet pravednika kojima ne treba obra?enja." Izgubljena i na?ena drahma 8 "Ili koja to žena, ima li deset drahma pa izgubi jednu drahmu, ne zapali svjetiljku, pomete ku?u i brižljivo pretraži dok je ne na?e? 10 Tako, kažem vam, biva radost pred an?elima Božjim zbog jednog obra?ena grešnika." Izgubljeni i na?eni sin 11 I nastavi: "?ovjek neki imao dva sina. 13 Nakon nekoliko dana mla?i sin pokupi sve, otputova u daleku zemlju i ondje potrati svoja dobra žive?i razvratno." 14 "Kad sve potroši, nasta ljuta glad u onoj zemlji te on po?e oskudijevati. 15 Ode i pribi se kod jednoga žitelja u onoj zemlji. On ga posla na svoja polja pasti svinje. 16 Želio se nasititi roga?ima što su ih jele svinje, ali mu ih nitko nije davao." 20 "Usta i po?e svom ocu. Dok je još bio daleko, njegov ga otac ugleda, ganu se, potr?a, pade mu oko vrata i izljubi ga. 23 Tele ugojeno dovedite i zakoljite, pa da se pogostimo i proveselimo 25 "A stariji mu sin bijaše u polju. Kad se na povratku približio ku?i, za?u svirku i igru 26 pa dozva jednoga slugu da se raspita što je to. 28 A on se rasrdi i ne htjede u?i. Otac tada izi?e i stane ga nagovarati.

16

16Govoraše i svojim u?enicima: "Bijaše neki bogat ?ovjek koji je imao upravitelja. 8 "I pohvali gospodar nepoštenog upravitelja što snalažljivo postupi jer sinovi su ovoga svijeta snalažljiviji prema svojima od sinova svjetlosti." Ne može se služiti dvojici gospodara 9 "I ja vama kažem: napravite sebi prijatelje od nepoštena bogatstva pa kad ga nestane da vas prime u vje?ne šatore." 10 "Tko je vjeran u najmanjem, i u najve?em je vjeran; a tko je u najmanjem nepošten, i u najve?em je nepošten. 11 Ako dakle ne bijaste vjerni u nepoštenom bogatstvu, tko li ?e vam istinsko povjeriti? 12 I ako u tu?em ne bijaste vjerni, tko li ?e vam vaše dati?" 13 "Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara. Ili ?e jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili ?e uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu." Protiv pohlepnih farizeja 14 Sve su to slušali farizeji, srebroljupci, i rugali mu se. 15 On im re?e: "Vi se pravite pravedni pred ljudima, ali zna Bog srca vaša. Jer što je ljudima uzvišeno, odvratnost je pred Bogom." Vje?nost Zakona 0 11,12-13; 5,18) 16 "Zakon i Proroci do Ivana su, a otada se navješ?uje kraljevstvo Božje i svatko se u nj silom probija. 17 Lakše ?e nebo i zemlja pro?i, negoli propasti i jedan potezi? Zakona." Nerazrješivost ženidbe 0 19,9; Mk 10,11-12) 18 "Tko god otpusti svoju ženu pa se oženi drugom, ?ini preljub. I tko se god oženi otpuštenom, ?ini preljub." Bogataš i Lazar 19 "Bijaše neki bogataš. Odijevao se u grimiz i tanani lan i danomice se sjajno gostio. 20 A neki siromah, imenom Lazar, ležao je sav u ?irevima pred njegovim vratima 21 i priželjkivao nasititi se onim što je padalo s bogataševa stola. ?ak su i psi dolazili i lizali mu ?ireve." 22 "Kad umrije siromah, odnesoše ga an?eli u krilo Abrahamovo. Umrije i bogataš te bude pokopan. 23 Tada u teškim mukama u paklu, podiže svoje o?i te izdaleka ugleda Abrahama i u krilu mu Lazara 0,6-7; Mk 9,42)

17

17I re?e svojim u?enicima: "Nije mogu?e da ne do?u sablazni, no jao onome po kom dolaze; 2 je li s mlinskim kamenom o vratu strovaljen u more, korisnije mu je, nego da sablazni jednoga od ovih malenih. 3 ?uvajte se!" Bratska opomena 0 18,15) "Pogriješi li tvoj brat, prekori ga; ako se obrati, oprosti mu. 0 17,19-21; Mk 9,28-29) 5 Apostoli zamole Gospodina: "Umnoži nam vjeru!" 9 Zar duguje zahvalnost sluzi jer je izvršio što mu je nare?eno? 11 Dok je tako putovao u Jeruzalem, prolazio je izme?u Samarije i Galileje. 12 Kad je ulazio u neko selo, eto mu u susret deset gubavaca. Zaustave se podaleko 13 i zavape: "Isuse, U?itelju, smiluj nam se!" 14 Kad ih Isus ugleda, re?e im: "Idite, pokažite se sve?enicima!" I dok su išli, o?istiše se. 15 Jedan od njih vidjevši da je ozdravio, vrati se slave?i Boga u sav glas. 16 Baci se ni?ice k Isusovim nogama zahvaljuju?i mu. A to bijaše neki Samarijanac. 17 Nato Isus primijeti: "Zar se ne o?istiše desetorica? 18 A gdje su ona devetorica? Ne na?e li se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tu?inca?" 19 A njemu re?e: "Ustani! Idi! Tvoja te vjera spasila!" Bog ?e uspostaviti svoje kraljevstvo 0 24,23-28. 37-41) 20 Upitaju ga farizeji: "Kad ?e do?i kraljevstvo Božje?" Odgovori im: "Kraljevstvo Božje ne dolazi primjetljivo. 22 Zatim re?e u?enicima: "Do?i ?e dani kad ?ete zaželjeti vidjeti i jedan dan Sina ?ovje?jega, ali ga ne?ete vidjeti. 24 Jer kao što munja sijevne na jednom kraju obzorja i odbljesne na drugom, tako ?e biti i sa Sinom ?ovje?jim u Dan njegov. 25 No prije treba da on mnogo pretrpi i da ga ovaj naraštaj odbaci." 26 "I kao što bijaše u dane Noine, tako ?e biti i u dane Sina ?ovje?jega: 27 jeli su, pili, ženili se i udavali do dana kad Noa u?e u korablju. I do?e potop i sve uništi. 28 Sli?no kao što bijaše u dane Lotove: jeli su, pili, kupovali, prodavali, sadili, gradili. 29 A onog dana kad Lot izi?e iz Sodome, zapljušti s neba oganj i sumpor i sve uništi. 30 Tako ?e isto biti u dan kad se Sin ?ovje?ji objavi." 31 "U onaj dan tko bude na krovu, a stvari mu u ku?i, neka ne si?e da ih uzme. 32 I tko bude u polju, neka se ne okre?e natrag. Sjetite se žene Lotove! 33 Tko god bude nastojao život svoj sa?uvati, izgubit ?e ga; a tko ga izgubi, živa ?e ga sa?uvati." 34 "Kažem vam, one ?e no?i biti dvojica u jednoj postelji: jedan ?e se uzeti, drugi ostaviti. 35 Dvije ?e mljeti zajedno: jedna ?e se uzeti, druga ostaviti." 36

0

16) 37taše ga na to: "Gdje to, Gospodine?" A on im re?e: "Gdje bude trupla, ondje ?e se okupljati i orlovi." Ustrajnost u molitvi

18

18Kaza im i prispodobu kako valja svagda moliti i nikada ne sustati: 2 "U nekom gradu bio sudac. Boga se nije bojao, za ljude nije mario. 6 Nato re?e Gospodin: "?ujte što govori nepravedni sudac! 7 Ne?e li onda Bog obraniti svoje izabrane koji dan i no? vape k njemu sve ako i odga?a stvar njihovu? 8 Kažem vam, ustat ?e žurno na njihovu obranu. Ali kad Sin ?ovje?ji do?e, ho?e li na?i vjere na zemlji?" Farizej i carinik 9 Nekima pak koji se pouzdavahu u sebe da su pravednici, a druge potcjenjivahu, re?e zatim ovu prispodobu: 10 "Dva ?ovjeka uzi?oše u Hram pomoliti se: jedan farizej, drugi carinik. 14 Kažem vam: ovaj si?e opravdan ku?i svojoj, a ne onaj! Svaki koji se uzvisuje, bit ?e ponižen; a koji se ponizuje, bit ?e uzvišen." Isus i djeca 0 19,13-15; Mk 10,13-16) 15 A donosili mu i dojen?ad da ih se dotakne. Vidjevši to, u?enici im branili. 16 A Isus ih dozva i re?e: "Pustite dje?icu neka dolaze k meni i ne prije?ite im jer takvih je kraljevstvo Božje." 17 "Zaista, kažem vam, tko ne primi kraljevstva Božjega kao dijete, ne, u nj ne?e u?i." Opasnost bogatstva 0 19,16-30; Mk 10,17-31) 18 I upita ga neki uglednik: "U?itelju dobri, što mi je ?initi da baštinim život vje?ni?" 19 Re?e mu Isus: "Što me zoveš dobrim? Nitko nije dobar, doli Bog jedini. 20 Zapovijedi znaš: Ne ?ini preljuba! Ne ubij! Ne ukradi! Ne svjedo?i lažno! Poštuj oca svoga i majku!" 21 A onaj ?e: "Sve sam to ?uvao od mladosti." 22 ?uvši to, Isus mu re?e: "Još ti jedno preostaje: sve što imaš prodaj i razdaj siromasima pa ?eš imati blago na nebu. A onda do?i i idi za mnom." 23 Kad je on to ?uo, ražalosti se jer bijaše silno bogat. 24 Vidjevši ga, re?e Isus: "Kako li je teško imu?nicima u kraljevstvo Božje! 25 Lakše je devi kroz uši iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje." 26 Koji su to ?uli, rekoše: "Pa tko se onda može spasiti?" 27 A on ?e: "Što je nemogu?e ljudima, mogu?e je Bogu." 28 Nato re?e Petar: "Evo, mi ostavismo svoje i po?osmo za tobom." 29 Isus ?e im: "Zaista, kažem vam, nema ga tko bi ostavio ku?u, ili ženu, ili bra?u, ili roditelje, ili djecu poradi kraljevstva Božjega, 30 a da ne bi primio mnogostruko ve? u ovom vremenu, i u budu?em vijeku život vje?ni." Tre?i navještaj muke i uskrsnu?a 0 20,17-19; Mk 10,32-34) 31 I uzevši sa sobom dvanaestoricu, re?e im: "Evo uzlazimo u Jeruzalem i na Sinu ?ovje?jem ispunit ?e se sve što su napisali proroci: 32 doista, bit ?e predan poganima, izrugan, zlostavljan i popljuvan; 33 i pošto ga izbi?uju, ubit ?e ga, ali on ?e tre?i dan ustati." 34 No oni ništa od toga ne razumješe. Te im rije?i bijahu skrivene i ne shva?ahu što bijaše re?eno. Jerihonski slijepac 35 A kad se približavao Jerihonu, neki slijepac sjedio kraj puta i prosio. 36 ?uvši gdje mnoštvo prolazi, raspitivao se što je to. 37 Rekoše mu: "Isus Nazare?anin prolazi." 38 Tada povika: "Isuse, Sine Davidov, smiluj mi se!" 39 Oni ga sprijeda ušutkivali, ali on je još ja?e vikao: "Sine Davidov, smiluj mi se!" 40 Isus se zaustavi i zapovjedi da ga dovedu k njemu. Kad se on približi, upita ga: 41 "Što ho?eš da ti u?inim?" A on ?e: "Gospodine, da progledam." 42 Isus ?e mu: "Progledaj! Vjera te tvoja spasila." 43mah progleda i uputi se za njim slave?i Boga. I sav narod koji to vidje dade hvalu Bogu. Zakej carinik

19

19I u?e u Jerihon. Dok je njime prolazio, 2 eto ?ovjeka imenom Zakej. Bijaše on nadcarinik, i to bogat. 3 Želio je vidjeti tko je to Isus, ali ne mogaše od mnoštva jer je bio niska stasa. 4 Potr?a naprijed, pope se na smokvu da ga vidi jer je onuda imao pro?i. 5 Kad Isus do?e na to mjesto, pogleda gore i re?e mu: "Zakeju, žurno si?i! Danas mi je proboraviti u tvojoj ku?i." 6 On žurno si?e i primi ga sav radostan. 7 A svi koji to vidješe stadoše mrmljati: "?ovjeku se grešniku svratio!" 8 A Zakej usta i re?e Gospodinu: "Evo, Gospodine, polovicu svog imanja dajem siromasima! I ako sam koga u ?emu prevario, vra?am ?etverostruko." 9 Re?e mu na to Isus: "Danas je došlo spasenje ovoj ku?i jer i on je sin Abrahamov! 10 Ta Sin ?ovje?ji do?e potražiti i spasiti izgubljeno!" Prispodoba o mnama 0 25,14-30) 11 Kako su oni to slušali, dometnu on prispodobu - zato što bijaše nadomak Jeruzalemu i oni mislili da ?e se umah pojaviti kraljevstvo Božje. 12 Re?e dakle: "Neki je ugledan ?ovjek imao otputovati u daleku zemlju da primi svoje kraljevstvo pa da se vrati. 15 "Kad je on primio kraljevstvo i vratio se, naredi da mu dozovu one sluge kojima je predao novac da sazna što su zaradili." 26 Kažem vam: svakomu koji ima još ?e se dati, a od onoga koji nema oduzet ?e se i ono što ima. 0 21,1-11; Mk 11,1-11; Iv 12,12-19) 28 Rekavši to, nastavi put uzlaze?i u Jeruzalem. 29 Kad se približi Betfagi i Betaniji, uz goru koja se zove Maslinska, posla dvojicu u?enika 30 govore?i: "Hajdete u selo pred vama. ?im u?ete u nj, na?i ?ete privezano magare koje još nitko nije zajahao. Odriješite ga i dovedite. 32 Oni koji bijahu poslani oti?oše i na?oše kako im bijaše rekao. 33 I dok su driješili magare, rekoše im gospodari: "Što driješite magare?" 34 Oni odgovore: "Gospodinu treba." 35 I dovedoše ga Isusu i staviše svoje haljine na magare te posjednuše Isusa. 36 I kuda bi on prolazio, prostirali bi po putu svoje haljine. 37 A kad se ve? bio približio obronku Maslinske gore, sve ono mnoštvo u?enika, puno radosti, po?e iza glasa hvaliti Boga za sva silna djela što ih vidješe: 38 "Blagoslovljen Kralj, Onaj koji dolazi u ime Gospodnje! Na nebu mir! Slava na visinama!" 39 Nato mu neki farizeji iz mnoštva rekoše: "U?itelju, prekori svoje u?enike." 40 On odgovori: "Kažem vam, ako ovi ušute, kamenje ?e vikati!" Isus pla?e nad Jeruzalemom 41 Kad se približi i ugleda grad, zaplaka nad njim 42 govore?i: "O kad bi i ti u ovaj dan spoznao što je za tvoj mir! 43 Ali sada je sakriveno tvojim o?ima. Do?i ?e dani na tebe kad ?e te neprijatelji tvoji opkoliti opkopom, okružit ?e te i pritijesniti odasvud. 44 Smrskat ?e o zemlju tebe i djecu tvoju u tebi. I ne?e ostaviti u tebi ni kamena na kamenu zbog toga što nisi upoznao ?asa svoga poho?enja." Izgon trgovaca iz Hrama 0 21,12-13; Mk 11,15-17; Iv 2,13-17) 45 Ušavši u Hram, stane izgoniti prodava?e. 46 Kaže im: "Pisano je: Dom moj bit ?e Dom molitve, a vi od njega na?iniste pe?inu razbojni?ku!" Pou?avanje u Hramu 0 11,18-19; Iv 11,52-53) 47 I danomice nau?avaše u Hramu. A glavari su sve?eni?ki i pismoznanci tražili kako da ga pogube, a tako i prvaci narodni, 48 ali nikako na?i što da u?ine jer je sav narod visio o njegovoj rije?i. Odakle Isusu vlast? 0,23-27; Mk 11,27-33)

20

10Jednog dana dok je nau?avao narod u Hramu i naviještao evan?elje, isprije?e se glavari sve?eni?ki i pismoznanci sa starješinama 2 pa mu dobace: "Reci nam kojom vlaš?u to ?iniš ili tko ti dade tu vlast?" 3 On odgovori: "Upitat ?u i ja vas. Recite mi: 4 krst Ivanov bijaše li od Neba ili od ljudi?" 7 I odgovore da ne znaju odakle. 8 I Isus re?e njima: "Ni ja vama ne?u kazati kojom vlaš?u ovo ?inim." Vinogradari ubojice 0 21,33-46; Mk 12,1-12) 9 Zatim uze narodu kazivati ovu prispodobu: "?ovjek posadi vinograd, iznajmi ga vinogradarima i otputova na dulje vrijeme." 10 "Kada do?e doba, posla slugu vinogradarima da mu dadnu od uroda vinogradskoga. No vinogradari ga istukoše i otposlaše praznih ruku. 11 Nato on posla drugoga slugu. Ali oni i toga istukoše, izružiše i otposlaše praznih ruku. 12 Posla i tre?ega. A oni i njega izraniše i izbaciše." 15 Izbaciše ga iz vinograda i ubiše." "Što ?e dakle u?initi s njima gospodar vinograda? 16 Do?i ?e i pogubiti te vinogradare i dati vinograd drugima." Koji ga slušahu rekoše: "Bože sa?uvaj!" 17 A on ih ošinu pogledom i re?e: "A što ono piše: Kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen zaglavni? 18 Tko god padne na taj kamen, smrskat ?e se, a na koga on padne, satrt ?e ga." 19 Pismoznanci i glavari sve?eni?ki gledahu da istog ?asa stave ruke na nj, ali se pobojaše naroda. Dobro razumješe da o njima kaza tu prispodobu. Porez caru 0 22,15-22; Mk 12,13-17) 20 Vrebaju?i na nj, poslaše uhode koji su se pravili pravednicima da ga uhvate u rije?i pa da ga predaju oblasti i vlasti upraviteljevoj. 21 Upitaše ga dakle: "U?itelju, znamo da pravo zboriš i nau?avaš te nisi pristran, nego po istini u?iš putu Božjem. 22 Je li nam dopušteno dati porez caru ili nije?" 23 Proni?u?i njihovu lukavost, re?e im: 24 "Pokažite mi denar." "?iju ima sliku i natpis?" 25 A oni ?e: "Carevu." On im re?e: "Stoga dajte caru carevo, a Bogu Božje." 26 I ne mogoše ga uhvatiti u rije?i pred narodom, nego umuknuše zadivljeni njegovim odgovorom. Uskrsnu?e mrtvih 0 22,23-33; Mk 12,18-27) 27 Pristupe mu neki od saduceja, koji nije?u uskrsnu?e. Upitaše ga: 28 "U?itelju! Mojsije nam napisa: Umre li bez djece ?iji brat koji imaše ženu, neka njegov brat uzme tu ženu te podigne porod bratu svomu. 29 Bijaše tako sedmero bra?e. Prvi se oženi i umrije bez djece. 30 Drugi uze njegovu ženu, 31 onda tre?i; i tako redom sva sedmorica pomriješe ne ostavivši djece. 32 Naposljetku umrije i žena. 33 Kojemu ?e dakle od njih ta žena pripasti o uskrsnu?u? Jer sedmorica su je imala za ženu." 34 Re?e im Isus: "Djeca se ovog svijeta žene i udaju. 35 No oni koji se na?oše dostojni onog svijeta i uskrsnu?a od mrtvih niti se žene niti udaju. 36 Zaista, ni umrijeti više ne mogu: an?elima su jednaki i sinovi su Božji jer su sinovi uskrsnu?a." 37 "A da mrtvi ustaju, nazna?i i Mojsije kad u odlomku o grmu Gospodina zove Bogom Abrahamovim, Bogom Izakovim i Bogom Jakovljevim. 38 A nije on Bog mrtvih, nego živih. Ta svi njemu žive!" 39 Neki pismoznanci primijete: "U?itelju! Dobro si rekao!" 40 I nisu se više usu?ivali upitati ga bilo što. Krist, Sin i Gospodin Davidov 0 22,41-46; Mk 12,35-37) 41 A on im re?e: "Kako kažu da je Krist sin Davidov? 44 David ga dakle naziva Gospodinom. Kako mu je onda sin?" Isusov sud o pismoznancima 0 23,1-36; Mk 12,38-40; Lk 11,37-54) 45 I pred svim narodom re?e svojim u?enicima: 46 "?uvajte se pismoznanaca, koji rado hodaju u dugim haljinama, vole pozdrave na trgovima, prva sjedala u sinagogama i pro?elja na gozbama, 47 proždiru ku?e udovi?ke, još pod izlikom dugih molitava. Sti?i ?e ih to oštrija osuda." Udovi?in darak 0,41-44)

21

11Pogleda i vidje kako bogataši bacaju u riznicu svoje darove. 2 A ugleda i neku ubogu udovicu kako baca onamo dva nov?i?a. 3 I re?e: "Uistinu, kažem vam: ova je sirota udovica ubacila više od sviju. 4 Svi su oni zapravo me?u darove ubacili od svog suviška, a ona je od svoje sirotinje ubacila sav žitak što ga imaše." ESHATOLOŠKA BESJEDA Uvod 0 24,1-2; Mk 13,1-2) 5 I dok su neki razgovarali o Hramu, kako ga resi divno kamenje i zavjetni darovi, re?e: 6 "Do?i ?e dani u kojima se od ovoga što motrite ne?e ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen." Prethodni znaci 0 24,3-14; Mk 13,3-13) 7 Upitaše ga: "U?itelju, a kada ?e to biti? I na koji se znak to ima dogoditi?" 9 A kad ?ujete za ratove i pobune, ne prestrašite se. Doista treba da se to prije dogodi, ali to još nije odmah svršetak." 10 Tada im kaza: "Narod ?e ustati protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva. 11 I bit ?e velikih potresa i po raznim mjestima gladi i pošasti; bit ?e strahota i velikih znakova s neba." 12 "No prije svega toga podignut ?e na vas ruke i progoniti vas, predavati vas u sinagoge i tamnice. Vu?i ?e vas pred kraljeve i upravitelje zbog imena mojega. 13 Zadesit ?e vas to radi svjedo?enja." 14 "Stoga uzmite k srcu: nemojte unaprijed smišljati obranu! 15 Ta ja ?u vam dati usta i mudrost kojoj se ne?e mo?i suprotstaviti niti oduprijeti nijedan vaš protivnik. 16 A predavat ?e vas ?ak i vaši roditelji i bra?a, ro?aci i prijatelji. Neke ?e od vas i ubiti." 17 "Svi ?e vas zamrziti zbog imena mojega. 18 Ali ni vlas vam s glave ne?e propasti. 19 Svojom ?ete se postojanoš?u spasiti." Razorenje Jeruzalema 0 24,15-21; Mk 13,14-19) 20 "Kad ugledate da vojska opkoljuje Jeruzalem, tada znajte: približilo se njegovo opustošenje. 21 Koji se tada zateknu u Judeji, neka bježe u gore; a koji u Gradu, neka ga napuste; koji pak po poljima, neka se u nj ne vra?aju 22 jer to su dani odmazde, da se ispuni sve što je pisano." 23 "Jao trudnicama i dojiljama u one dane jer bit ?e jad velik na zemlji i gnjev nad ovim narodom. 24 Padat ?e od oštrice ma?a, odvodit ?e ih kao roblje po svim narodima. I Jeruzalem ?e gaziti pogani sve dok se ne navrše vremena pogana." Svršetak svijeta i Dolazak Sina ?ovje?jega 0 24,29-31; Mk 13,24-27) 25 "I bit ?e znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama, a na zemlji bezizlazna tjeskoba naroda zbog huke mora i valovlja. 26 Izdisat ?e ljudi od straha i iš?ekivanja onoga što prijeti svijetu. Doista, sile ?e se nebeske poljuljati. 27 Tada ?e ugledati Sina ?ovje?jega gdje dolazi u oblaku s velikom mo?i i slavom. 28 Kad se sve to stane zbivati, uspravite se i podignite glave jer se približuje vaše otkupljenje." Vrijeme Dolaska neizvjesno 0 24,32-35; Mk 13,28-31) 29 I re?e im prispodobu: "Pogledajte smokvu i sva stabla. 30 Kad ve? propupaju, i sami vidite i znate: blizu je ve? ljeto. 31 Tako i vi kad vidite da se to zbiva, znajte: blizu je kraljevstvo Božje. 32 Zaista, kažem vam, ne, ne?e uminuti naraštaj ovaj dok se sve ne zbude. 33 Nebo ?e i zemlja uminuti, ali moje rije?i ne, ne?e uminuti." Budnost. No?ni tat 34 "Pazite na se da vam srca ne otežaju u proždrljivosti, pijanstvu i u životnim brigama te vas iznenada ne zatekne onaj Dan 35 jer ?e kao zamka nado?i na sve žitelje po svoj zemlji." 36 "Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete uma?i svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina ?ovje?jega." Posljednji dani Isusovi 37 Danju je u?io u Hramu, a no?u bi izlazio i no?io na gori zvanoj Maslinska. 38 A sav bi narod rano hrlio k njemu u Hram da ga sluša. VI. MUKA Zavjera protiv Isusa i Judina izdaja 0,1-5. 14-16; Mk 14,1-2. 10-11; Iv 11,45-53)

22

12Bližio se Blagdan beskvasnih kruhova zvan Pasha. 2 Glavari sve?eni?ki i pismoznanci tražili su kako da Isusa smaknu jer se bojahu naroda. 3 A Sotona u?e u Judu zvanog Iškariotski koji bijaše iz broja dvanaestorice. 4 On ode i ugovori s glavarima sve?eni?kim i zapovjednicima kako da im ga preda. 5 Oni se povesele i ugovore da ?e mu dati novca. 6 On pristade. Otada je tražio priliku da im ga preda mimo naroda. Priprava za pashalnu ve?eru 0 26,17-25; Mk 14,12-21; Iv 13,21-30) 7 Kada do?e Dan beskvasnih kruhova, u koji je trebalo žrtvovati pashu, 8 posla Isus Petra i Ivana i re?e: "Hajdete, pripravite nam da blagujemo pashu." 9 Rekoše mu: "Gdje ho?eš da pripravimo?" 10 On im re?e: "Evo, ?im u?ete u grad, namjerit ?ete se na ?ovjeka koji nosi kr?ag vode. Po?ite za njim u ku?u u koju uni?e 12 I on ?e vam pokazati na katu veliko blagovalište prostrto: ondje pripravite." 13 Oni odu, na?u kako im je rekao i priprave pashu. Pashalna ve?era 14 Kada do?e ?as, sjede Isus za stol i apostoli s njim. 15 I re?e im: "Svom sam dušom ?eznuo ovu pashu blagovati s vama prije svoje muke. 16 Jer kažem vam, ne?u je više blagovati dok se ona ne završi u kraljevstvu Božjem." 17 I uze ?ašu, zahvali i re?e: "Uzmite je i razdijelite me?u sobom. 18 Jer kažem vam, ne, ne?u više piti od roda trsova dok kraljevstvo Božje ne do?e." Ustanovljenje Euharistije - Ve?ere Gospodnje 0 26,26-30; Mk 14,22-26; 1 Kor 11,23-25) 19 I uze kruh, zahvali, razlomi i dade im govore?i: "Ovo je tijelo moje koje se za vas predaje. Ovo ?inite meni na spomen." 20 Tako i ?ašu, pošto ve?eraše, govore?i: "Ova ?aša novi je Savez u mojoj krvi koja se za vas prolijeva." 21 "A evo, ruka mog izdajice sa mnom je na stolu. 22 Sin ?ovje?ji, istina, ide kako je odre?eno, ali jao ?ovjeku onomu koji ga predaje." 23 I oni se po?eše ispitivati tko bi od njih mogao takvo što u?initi. Tko je najve?i? 24 Uto nasta me?u njima prepirka tko bi od njih bio najve?i. 25 A on im re?e: "Kraljevi gospoduju svojim narodima i vlastodršci nazivaju sebe dobrotvorima. 26 Vi nemojte tako! Naprotiv, najve?i me?u vama neka bude kao najmla?i; i predstojnik kao poslužitelj. 27 Ta tko je ve?i? Koji je za stolom ili koji poslužuje? Zar ne onaj koji je za stolom? A ja sam posred vas kao onaj koji poslužuje." Nagrada apostolima 28 "Da, vi ste sa mnom ustrajali u mojim kušnjama. 29 Ja vam stoga u baštinu predajem kraljevstvo što ga je meni predao moj Otac: 30 da jedete i pijete za mojim stolom u kraljevstvu mojemu i sjedite na prijestoljima sude?i dvanaest plemena Izraelovih." Proroštvo o Petrovoj zataji 0 26,31-35; Mk 14,27-31; Iv 13,36-38) 31 "Šimune, Šimune, evo Sotona zaiska da vas prorešeta kao pšenicu. 32 Ali ja sam molio za tebe da ne malakše tvoja vjera. Pa kad k sebi do?eš, u?vrsti svoju bra?u." 33 Petar mu re?e: "Gospodine, s tobom sam spreman i u tamnicu i u smrt." 34 A Isus ?e mu: "Kažem ti, Petre, ne?e se danas oglasiti pijetao dok triput ne zatajiš da me poznaš." ?as odlu?ne borbe 35 I re?e: "Kad sam vas poslao bez kese i bez torbe i bez sandala, je li vam što nedostajalo?" Oni odgovore: "Ništa." 36 Nato ?e im: "No sada tko ima kesu, neka je uzme! Isto tako i torbu! A koji nema, neka proda svoju haljinu i neka kupi sebi ma? 37 jer kažem vam, ono što je napisano treba se ispuniti na meni: Me?u zlikovce bi ubrojen. Uistinu, sve što se odnosi na mene ispunja se." 38 Oni mu rekoše: "Gospodine, evo ovdje dva ma?a!" Re?e im: "Dosta je!" Molitva na Maslinskoj gori 0 26,36-46; Mk 14,32-42) 39 Tada izi?e te se po obi?aju zaputi na Maslinsku goru. Za njim po?oše i njegovi u?enici. 40 Kada do?e onamo, re?e im: "Molite da ne padnete u napast!" 41 I otrgnu se od njih koliko bi se kamenom dobacilo, pade na koljena pa se molio: 42 "O?e! Ako ho?eš, otkloni ovu ?ašu od mene. Ali ne moja volja, nego tvoja neka bude!" 43 A ukaza mu se an?eo s neba koji ga ohrabri. A kad je bio u smrtnoj muci, usrdnije se molio. 44 I bijaše znoj njegov kao kaplje krvi koje su padale na zemlju. 45 Usta od molitve, do?e u?enicima i na?e ih snene od žalosti 46 pa im re?e: "Što spavate? Ustanite! Molite da ne padnete u napast!" Isus uhva?en 0 26,47-56; Mk 14,43-50; Iv 18,3-11) 47 Dok je on još govorio, eto svjetine, a pred njom jedan od dvanaestorice, zvani Juda. On se približi Isusu da ga poljubi. 48 Isus mu re?e: "Juda, poljupcem Sina ?ovje?jeg predaješ?" 49 A oni oko njega, vidjevši što se zbiva, rekoše: "Gospodine, da udarimo ma?em?" 50 I jedan od njih udari slugu velikoga sve?enika i odsije?e mu desno uho. 51 Isus odgovori: "Pustite! Dosta!" Onda se dota?e uha i zacijeli ga. 52 Nato Isus re?e onima koji se digoše na nj, glavarima sve?eni?kim, zapovjednicima hramskim i starješinama: "Kao na razbojnika izi?oste s ma?evima i toljagama! 53 Danomice bijah s vama u Hramu i ne digoste ruke na me. No ovo je vaš ?as i vlast Tmina." Petar se odri?e Isusa 0 26,57-58. 69-75; Mk 14,53-54. 66-72; Iv 18,12-18. 25-27) 54 Uhvatiše ga dakle, odvedoše i uvedoše u dom velikoga sve?enika. Petar je išao za njim izdaleka. 55 A posred dvorišta naložiše vatru i posjedaše uokolo. Me?u njih sjedne Petar. 56 Ugleda ga neka sluškinja gdje sjedi kraj vatre, oštro ga pogleda i re?e: "I ovaj bijaše s njim!" 57 A on zanijeka: "Ne znam ga, ženo!" 58 Malo zatim opazi ga netko drugi i re?e: "I ti si od njih!" A Petar re?e: "?ovje?e, nisam!" 59 I nakon otprilike jedne ure drugi neki navaljivaše: "Doista, i ovaj bijaše s njim! Ta Galilejac je!" 60 A Petar ?e: "?ovje?e, ne znam što govoriš!" I umah, dok je on još govorio, oglasi se pijetao. 61 Gospodin se obazre i upre pogled u Petra, a Petar se spomenu rije?i Gospodinove, kako mu ono re?e: "Prije nego se danas pijetao oglasi, zatajit ?eš me tri puta." 62 I izi?e te gorko zaplaka. Prva zlostavljanja 0 26,67-68; Mk 14,65) 63 A ljudi koji su Isusa ?uvali udaraju?i ga poigravali se njime 64 i zastiru?i mu lice, zapitkivali ga: "Proreci tko te udario!" 65 I mnogim se drugim pogrdama nabacivali na nj. Isus pred židovskim Vije?em 0 26,59-66; Mk 14,55-64; Iv 18,19-24) 66 A kad se razdanilo, sabra se starješinstvo narodno, glavari sve?eni?ki i pismoznanci te ga dovedoše pred svoje Vije?e 67 i rekoše: "Ako si ti Krist, reci nam!" A on ?e im: "Ako vam reknem, ne?ete vjerovati; 68 ako vas zapitam, ne?ete odgovoriti. 69 No od sada ?e Sin ?ovje?ji sjedjeti zdesna Sile Božje." 70 Nato svi rekoše: "Ti si, dakle, Sin Božji!" On im re?e: "Vi velite! Ja jesam!" 71 Nato ?e oni: "Što nam još svjedo?anstvo treba? Ta sami smo ?uli iz njegovih usta!" Pred Pilatom 0,1-2. 11-14; Mk 15,1-5; Iv 18,28-38)

23

13I ustade sva ona svjetina. Odvedoše ga Pilatu 2 i stadoše ga optuživati: "Ovoga na?osmo kako zavodi naš narod i brani davati caru porez te za sebe tvrdi da je Krist, kralj." 3 Pilat ga upita: "Ti li si kralj židovski?" On mu odgovori: "Ti kažeš!" 4 Tada Pilat re?e glavarima sve?eni?kim i svjetini: "Nikakve krivnje ne nalazim na ovom ?ovjeku!" 5 No oni navaljivahu: "Buni narod nau?avaju?i po svoj Judeji, po?evši od Galileje pa dovde!" 6 ?uvši to, Pilat propita da li je taj ?ovjek Galilejac. 7 Saznavši da je iz oblasti Herodove, posla ga Herodu, koji i sam bijaše onih dana u Jeruzalemu. Isus pred Herodom 8 A kad Herod ugleda Isusa, veoma se obradova jer ga je ve? odavna želo vidjeti zbog onoga što je o njemu slušao te se nadao od njega vidjeti koje ?udo. 9 Postavljao mu je mnoga pitanja, ali mu Isus uop?e nije odgovarao. 10 A stajahu ondje i glavari sve?eni?ki i pismoznanci optužuju?i ga žestoko. 11 Herod ga zajedno sa svojom vojskom prezre i ismija: obu?e ga u bijelu haljinu i posla natrag Pilatu. 12 Onoga se dana Herod i Pilat sprijateljiše, jer prije bijahu neprijatelji. Pilat osu?uje Isusa na smrt 0 27,15-26; Mk 15,6-15; Iv 18,39-19,16) 13 A Pilat dade sazvati glavare sve?eni?ke, vije?nike i narod 14 te im re?e: "Doveli ste mi ovoga ?ovjeka kao da buni narod. Ja ga evo ispitah pred vama pa ne na?oh na njemu ni jedne krivice za koju ga optužujete. 15 A ni Herod jer ga posla natrag nama. Evo, on nije po?inio ništa ?ime bi zaslužio smrt. 16 Kaznit ?u ga dakle i pustiti." 17

0

17) 18 I povikaše svi uglas: "Smakni ovoga, a pusti nam Barabu!" 19 A taj bijaše ba?en u tamnicu zbog neke pobune u gradu i ubojstva. 20 Pilat im stoga ponovno progovori hote?i osloboditi Isusa. 21 Ali oni vikahu: "Raspni, raspni ga!" 22 On im tre?i put re?e: "Ta što je on zla u?inio? Ne na?oh na njemu smrtne krivice. Kaznit ?u ga dakle i pustiti." 23 Ali oni navaljivahu iza glasa ištu?i da se razapne. I vika im bivala sve ja?a. 24 Pilat presudi da im bude što ištu. 25 Pusti onoga koji zbog pobune i ubojstva bijaše ba?en u tamnicu, koga su iskali, a Isusa preda njima na volju. Križni put 26 Kad ga odvedoše, uhvatiše nekog Šimuna Cirenca koji je dolazio s polja i stave na nj križ da ga nosi za Isusom. 27 Za njim je išlo silno mnoštvo svijeta, napose žena, koje su plakale i naricale za njim. 28 Isus se okrenu prema njima pa im re?e: "K?eri Jeruzalemske, ne pla?ite nada mnom, nego pla?ite nad sobom i nad djecom svojom. 31 Jer ako se tako postupa sa zelenim stablom, što li ?e biti sa suhim?" 32 A vodili su i drugu dvojicu, zlo?ince, da ih s njime pogube. Raspe?e 0 27,33-37; Mk 15,22-26; Iv 19,17-27) 33 I kada do?oše na mjesto zvano Lubanja, ondje razapeše njega i te zlo?ince, jednoga zdesna, drugoga slijeva. 34 A Isus je govorio: "O?e, oprosti im, ne znaju što ?ine!" I razdijeliše me?u se haljine njegove bacivši kocke. 35 Stajao je ondje narod i promatrao. A podrugivali se i glavari govore?i: "Druge je spasio, neka spasi sam sebe ako je on Krist Božji, Izabranik!" 36 Izrugivali ga i vojnici, prilazili mu i nudili ga octom 37 govore?i: "Ako si ti kralj židovski, spasi sam sebe!" 38 A bijaše i natpis ponad njega: "Ovo je kralj židovski." Dobri razbojnik 0 27,44; Mk 15,32) 39 Jedan ga je od obješenih zlo?inaca pogr?ivao: "Nisi li ti Krist? Spasi sebe i nas!" 40 A drugi ovoga prekoravaše: "Zar se ne bojiš Boga ni ti, koji si pod istom osudom? 41 Ali mi po pravdi jer primamo što smo djelima zaslužili, a on - on ništa opako ne u?ini." 42 Onda re?e: "Isuse, sjeti me se kada do?eš u kraljevstvo svoje." 43 A on ?e mu: "Zaista ti kažem: danas ?eš biti sa mnom u raju!" Isusova smrt 0 27,45-55; Mk 15,33-41; Iv 19,28-30) 44 Bijaše ve? oko šeste ure kad nasta tama po svoj zemlji - sve do ure devete, 45 jer sunce pomr?a, a hramska se zavjesa razdrije po sredini. 46 I povika Isus iza glasa: "O?e, u ruke tvoje predajem duh svoj!" To rekavši, izdahnu. 47 Kad satnik vidje što se zbiva, stane slaviti Boga: "Zbilja, ?ovjek ovaj bijaše pravednik!" 48 I kad je sav svijet koji se zgrnuo na taj prizor vidio što se zbiva, vra?ao se biju?i se u prsa. 49 Stajahu podalje i gledahu to svi znanci njegovi i žene koje su za njim išle iz Galileje. Ukop 0 27,57-61; Mk 15,42-47; Iv 19,38-42) 50 I do?e ?ovjek imenom Josip, vije?nik, ?ovjek ?estit i pravedan; 51 on ne privoli njihovoj odluci i postupku. Bijaše iz Arimateje, grada judejskoga i iš?ekivaše kraljevstvo Božje. 52 Taj dakle pristupi Pilatu i zaiska tijelo Isusovo. 53 Zatim ga skinu, povi u platno i položi u grob isklesan u koji još ne bijaše nitko položen. 54 Bijaše dan Priprave; subota je svitala. 55 A pratile to žene koje su s Isusom došle iz Galileje: motrile grob i kako je položeno tijelo njegovo. 56 Zatim se vrate i priprave miomirise i pomasti. U subotu mirovahu po propisu. VII. NAKON USKRSNU?A Uskrsnu?e Isusovo 0,1-10; Mk 16,1-8; Iv 20,1-10)

24

14Prvoga dana u tjednu, veoma rano, do?oše one na grob s miomirisima što ih pripraviše. 2 Kamen na?oše otkotrljan od groba. 3 U?oše, ali ne na?oše tijela Gospodina Isusa. 4 I dok su stajale zbunjene nad tim, gle, dva ?ovjeka u blistavoj odje?i stadoše do njih. 5 Zastrašene obore lica k zemlji, a oni ?e im: "Što tražite Živoga me?u mrtvima? 6 Nije ovdje, nego uskrsnu! Sjetite se kako vam je govorio dok je još bio u Galileji: 8 I sjetiše se one rije?i njegovih, 9 vratiše se s groba te javiše sve to jedanaestorici i svima drugima. 10 A bile su to: Marija Magdalena, Ivana i Marija Jakovljeva. I ostale zajedno s njima govorahu to apostolima, 11 ali njima se te rije?i pri?iniše kao tlapnja, te im ne vjerovahu. 12 A Petar usta i potr?a na grob. Sagnuvši se, opazi samo povoje. I vrati se ku?i ?ude?i se tome što se zbilo. Ukazanje u?enicima na putu u Emaus 0 16,12-13) 13 I gle, dvojica su od njih toga istog dana putovala u selo koje se zove Emaus, udaljeno od Jeruzalema šezdeset stadija. 14 Razgovarahu me?usobno o svemu što se dogodilo. 15 I dok su tako razgovarali i raspravljali, približi im se Isus i po?e s njima. 16 Ali prepoznati ga - bijaše uskra?eno njihovim o?ima. 17 On ih upita: "Što to putem pretresate me?u sobom?" Oni se snuždeni zaustave 18 te mu jedan od njih, imenom Kleofa, odgovori: "Zar si ti jedini stranac u Jeruzalemu te ne znaš što se u njemu dogodilo ovih dana?" 19 A on ?e: "Što to?" Odgovore mu: "Pa ono s Isusom Nazare?aninom, koji bijaše prorok - silan na djelu i na rije?i pred Bogom i svim narodom: 20 kako su ga glavari sve?eni?ki i vije?nici naši predali da bude osu?en na smrt te ga razapeli. 21 A mi se nadasmo da je on onaj koji ima otkupiti Izraela. Ali osim svega toga ovo je ve? tre?i dan što se to dogodilo. 22 A zbuniše nas i žene neke od naših: u praskozorje bijahu na grobu, 23 ali nisu našle njegova tijela pa do?oše te rekoše da su im se ukazali an?eli koji su rekli da je on živ. 24 Odoše nato i neki naši na grob i na?oše kako žene rekoše, ali njega ne vidješe." 25 A on ?e im: "O bezumni i srca spora da vjerujete što god su proroci navijestili! 26 Nije li trebalo da Krist sve to pretrpi te u?e u svoju slavu?" 27 Po?evši tada od Mojsija i svih proroka, protuma?i im što u svim Pismima ima o njemu. 28 Uto se približe selu kamo su išli, a on kao da htjede dalje. 29 No oni navaljivahu: "Ostani s nama jer zamalo ?e ve?er i dan je na izmaku!" I uni?e da ostane s njima. 30 Dok bijaše s njima za stolom, uze kruh, izre?e blagoslov, razlomi te im davaše. 31 Uto im se otvore o?i te ga prepoznaše, a on im iš?eznu s o?iju. 32 Tada rekoše jedan drugome: "Nije li gorjelo srce u nama dok nam je putem govorio, dok nam je otkrivao Pisma?" 33 U isti se ?as digoše i vratiše u Jeruzalem. Na?oše okupljenu jedanaestoricu i one koji bijahu s njima. 34 Oni im rekoše: "Doista uskrsnu Gospodin i ukaza se Šimunu!" 35 Nato oni pri povjede ono s puta i kako ga prepoznaše u lomljenju kruha. Isus se ukazuje apostolima 0 28,16-20; Mk 16,14-18; Iv 20,19-23; Dj 6,1-8) 36 Dok su oni o tom razgovarali, stane Isus posred njih i re?e im: "Mir vama!" 37 Oni, zbunjeni i prestrašeni, pomisliše da vide duha. 38 Re?e im Isus: "Zašto se prepadoste? Zašto vam sumnje obuzimaju srce? 39 Pogledajte ruke moje i noge! Ta ja sam! Opipajte me i vidite jer duh tijela ni kostiju nema kao što vidite da ja imam." 40 Rekavši to, pokaza im ruke i noge. 41 I dok oni od radosti još nisu vjerovali, nego se ?udom ?udili, on im re?e: "Imate li ovdje što za jelo?" 42 Oni mu pruže komad pe?ene ribe. 43 On uzme i pred njima pojede. 44 Nato im re?e: "To je ono što sam vam govorio dok sam još bio s vama: treba da se ispuni sve što je u Mojsijevu Zakonu, u Prorocima i Psalmima o meni napisano." 45 Tada im otvori pamet da razumiju Pisma 48 Vi ste tomu svjedoci. 49 I evo, ja šaljem na vas Obe?anje Oca svojega. Ostanite zato u gradu dok se ne obu?ete u Silu odozgor." Uzašaš?e 0 16,19-20; Dj 1,9-11) 50 Zatim ih izvede do Betanije, podiže ruke pa ih blagoslovi. 51 I dok ih blagoslivljaše, rasta se od njih i uznesen bi na nebo. 52 Oni mu se ni?ice poklone pa se s velikom radosti vrate u Jeruzalem