Popis knjiga
Staro sucelje
Katekizam
Trazenje pojma

SZ NZ
Trazenje po broju
knjiga glava-od redak-od glava-do redak-do
0Evan?elje po Mateju I. RO?ENJE I DJETINJSTVO ISUSOVO Kraljevsko rodoslovlje Isusovo 023-38)

1

1Rodoslovlje Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova. 2 Abrahamu se rodi Izak. Izaku se rodi Jakov. Jakovu se rodi Juda i njegova bra?a. 3 Judi Tamara rodi Peresa i Zeraha. Peresu se rodi Hesron. Hesronu se rodi Ram. 4 Ramu se rodi Aminadab. Aminadabu se rodi Nahšon. Nahšonu se rodi Salma. 5 Salmi Rahaba rodi Boaza. Boazu Ruta rodi Obeda. Obedu se rodi Jišaj. 6 Jišaju se rodi David kralj. Davidu bivša žena Urijina rodi Salomona. 7 Salomonu se rodi Roboam. Roboamu se rodi Abija. Abiji se rodi Asa. 8 Asi se rodi Jozafat. Jozafatu se rodi Joram. Joramu se rodi Ahazja. 9 Ahazji se rodi Jotam. Jotamu se rodi Ahaz. Ahazu se rodi Ezekija. 10 Ezekiji se rodi Manaše. Manašeu se rodi Amon. Amonu se rodi Jošija. 11 Jošiji se rodi Jehonija i njegova bra?a u vrijeme progonstva u Babilon. 12 Poslije progonstva u Babilon Jehoniji se rodi Šealtiel. Šealtielu se rodi Zerubabel. 13 Zerubabelu se rodi Abiud. Abiudu se rodi Elijakim. Elijakimu se rodi Azor. 14 Azoru se rodi Sadok. Sadoku se rodi Akim. Akimu se rodi Elijud. 15 Elijudu se rodi Eleazar. Eleazaru se rodi Matan. Matanu se rodi Jakov. 16 Jakovu se rodi Josip, muž Marije, od koje se rodio Isus koji se zove Krist. 17 U svemu dakle: od Abrahama do Davida ?etrnaest naraštaja; od Davida do progonstva u Babilon ?etrnaest naraštaja; poslije progonstva u Babilon do Krista ?etrnaest naraštaja. Navještenje Josipu 0 2,1-7) 18 A ro?enje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaru?ena s Josipom, prije nego se sastadoše, na?e se trudna po Duhu Svetom. 19 A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. 20 Dok je on to snovao, gle, an?eo mu se Gospodnji ukaza u snu i re?e: "Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj za?eto, doista je od Duha Svetoga. 21 Rodit ?e sina, a ti ?eš mu nadjenuti ime Isus jer ?e on spasiti narod svoj od grijeha njegovih." 22 Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin re?e po proroku: 23 Evo, Djevica ?e za?eti i roditi sina i nadjenut ?e mu se ime Emanuel - što zna?i: S nama Bog! 24 Kad se Josip probudi oda sna, u?ini kako mu naredi an?eo Gospodnji: uze k sebi svoju ženu. 25e upozna je dok ne rodi sina. I nadjenu mu ime Isus. Poklon mudraca

2

1Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s Istoka pojaviše u Jeruzalemu 2 raspituju?i se: "Gdje je taj novoro?eni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se do?osmo pokloniti." 3 Kada to do?u kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. 4 Sazva sve glavare sve?eni?ke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi. 5 Oni mu odgovoriše: "U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok: 6 A ti, Betleheme, zemljo Judina! Nipošto nisi najmanji me?u kneževstvima Judinim jer iz tebe ?e iza?i vladalac koji ?e pasti narod moj - Izraela! 7 Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda. 8 Zatim ih posla u Betlehem: "Po?ite, re?e, i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga na?ete, javite mi da i ja po?em te mu se poklonim." 9 Oni saslušavši kralja, po?oše. I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak i?aše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete. 10 Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radoš?u veoma velikom. 11 U?u u ku?u, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ni?ice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu. 12 Upu?eni zatim u snu da se ne vra?aju Herodu, oti?oše drugim putem u svoju zemlju. Bijeg u Egipat 13 A pošto oni oti?oše, gle, an?eo se Gospodnji u snu javi Josipu: "Ustani, re?e, uzmi dijete i majku njegovu te bježi u Egipat i ostani ondje dok ti ne reknem jer ?e Herod tražiti dijete da ga pogubi. 14 On ustane, uzme no?u dijete i majku njegovu te krene u Egipat. 15 I osta ondje do Herodova skon?anja - da se ispuni što Gospodin re?e po proroku: Iz Egipta dozvah Sina svoga. Pokolj nevine dje?ice 16 Vidjevši da su ga mudraci izigrali, Herod se silno rasrdi i posla poubijati sve dje?ake u Betlehemu i po svoj okolici, od dvije godine naniže - prema vremenu što ga razazna od mudraca. 17 Tada se ispuni što je re?eno po proroku Jeremiji: 18 Rami se glas ?uje, kuknjava i pla? gorak: Rahela oplakuje sinove svoje i ne?e da se utješi jer više ih nema. Povratak iz Egipta u Nazaret 19 Nakon Herodova skon?anja, gle, an?eo se Gospodnji javi u snu Josipu u Egiptu: 20 "Ustani, re?e, uzmi dijete i njegovu majku te po?i u zemlju izraelsku jer su umrli oni koji su djetetu o glavi radili." 21 On ustane, uzme dijete i njegovu majku te u?e u zemlju izraelsku. 22 Ali saznavši da Arhelaj vlada Judejom namjesto svoga oca Heroda, bojao se po?i onamo pa, upu?en u snu, ode u kraj galilejski. 23 Do?e i nastani se u gradu zvanu Nazaret - da se ispuni što je re?eno po prorocima: Zvat ?e se Nazare?anin. II. PROGLAŠENJE NOVOGA BOŽJEG SVIJETA - KRALJEVSTVA NEBESKOGA 1. PRIPOVJEDNI DIO Propovijedanje Ivana Krstitelja 01-8; Lk 3,1-18; Iv 1,19-28)

3

1U one dane pojavi se Ivan Krstitelj propovijedaju?i u Judejskoj pustinji: 2 "Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!" 3 Ovo je uistinu onaj o kom prore?e Izaija prorok: Glas vi?e u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze! 4 Ivan je imao odje?u od devine dlake i kožnat pojas oko bokova; hranom mu bijahu skakavci i divlji med. 5 Grnuo k njemu Jeruzalem, sva Judeja i sva okolica jordanska. 6 Primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedaju?i svoje grijehe. 7 Kad ugleda mnoge farizeje i saduceje gdje mu dolaze na krštenje, re?e im: "Leglo gujinje! Tko li vas je samo upozorio da bježite od skore srdžbe? 8 Donosite dakle plod dostojan obra?enja. 10 Ve? je sjekira položena na korijen stablima. Svako dakle stablo koje ne donosi dobroga roda, sije?e se i u oganj baca." 11 "Ja vas, istina, krstim vodom na obra?enje, ali onaj koji za mnom dolazi ja?i je od mene. Ja nisam dostojan obu?e mu nositi. On ?e vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. 12 U ruci mu vija?a, pro?istit ?e svoje gumno i skupiti žito u svoju žitnicu, a pljevu spaliti ognjem neugasivim." Krštenje Isusovo 0 1,9-11; Lk 3,21-22) 13 Tada do?e Isus iz Galileje na Jordan Ivanu da ga on krsti. 14 Ivan ga odvra?aše: "Ti mene treba da krstiš, a ti da k meni dolaziš?" 15 Ali mu Isus odgovori: "Pusti sada! Ta dolikuje nam da tako ispunimo svu pravednost!" Tada mu popusti. 16 Odmah nakon krštenja iza?e Isus iz vode. I gle! Otvoriše se nebesa i ugleda Duha Božjega gdje silazi kao golub i spušta se na nj. 17 I eto glasa s neba: "Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina!" Kušnja u pustinji 012-13; Lk 4,1-13)

4

1Duh tada odvede Isusa u pustinju da ga ?avao iskuša. 2 I propostivši ?etrdeset dana i ?etrdeset no?i, napokon ogladnje. 3 Tada mu pristupi napasnik i re?e: "Ako si Sin Božji, reci da ovo kamenje postane kruhom." 4 A on odgovori: "Pisano je: Ne živi ?ovjek samo o kruhu, nego o svakoj rije?i što izlazi iz Božjih usta." 5 ?avao ga tada povede u Sveti grad, postavi ga na vrh Hrama 6 i re?e mu: "Ako si Sin Božji, baci se dolje! Ta pisano je: An?elima ?e svojim zapovjediti za tebe i na rukama ?e te nositi da se gdje nogom ne spotakneš o kamen." 7 Isus mu kaza: "Pisano je tako?er: Ne iskušavaj Gospodina, Boga svojega!" 8 ?avao ga onda povede na goru vrlo visoku i pokaza mu sva kraljevstva svijeta i slavu njihovu 9 pa mu re?e: "Sve ?u ti to dati ako mi se ni?ice pokloniš." 10 Tada mu re?e Isus: "Odlazi, Sotono! Ta pisano je: Gospodinu, Bogu svom se klanjaj i njemu jedinom služi!" 11 Tada ga pusti ?avao. I gle, an?eli pristupili i služili mu. Povratak u Galileju i po?etak javnog djelovanja 0 1,14-15; Lk 4,14-15) 12 A ?uvši da je Ivan predan, povu?e se u Galileju. 13 Ostavi Nazaret te ode i nastani se u Kafarnaumu, uz more, na podru?ju Zebulunovu i Naftalijevu 14 da se ispuni što je re?eno po proroku Izaiji: 15 Zebulunova i zemlja Naftalijeva, Put uz more, s one strane Jordana, Galileja poganska - 16 što je sjedio u tmini svjetlost vidje veliku; onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu. 17 Otada je Isus po?eo propovijedati: "Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!" ?etiri prva u?enika 0 1,16-20; Lk 5,1-11; Iv 1,35-42) 18 Prolaze?i uz Galilejsko more, ugleda dva brata, Šimuna zvanog Petar i brata mu Andriju, gdje bacaju mrežu u more; bijahu ribari. 19 I kaže im: "Hajdete za mnom, u?init ?u vas ribarima ljudi!" 20 Oni brzo ostave mreže i po?u za njim. 21 Pošavši odande, ugleda druga dva brata, Jakova Zebedejeva i brata mu Ivana: u la?i su sa Zebedejem, ocem svojim, krpali mreže. Pozva i njih. 22 Oni brzo ostave la?u i oca te po?u za njim. Isus pou?ava i ozdravlja 0 1,39; Lk 6,17-19) 23 I obilazio je Isus svom Galilejom nau?avaju?i po njihovim sinagogama, propovijedaju?i Evan?elje o Kraljevstvu i lije?e?i svaku bolest i svaku nemo? u narodu. 24 I glas se o njemu pronese svom Sirijom. I donosili su mu sve koji bolovahu od najrazli?itijih bolesti i patnja - opsjednute, mjese?are, uzete - i on ih ozdravljaše. 25 Za njim je pohrlio silan svijet iz Galileje, Dekapola, Jeruzalema, Judeje i Transjordanije. 2. EVAN?EOSKA BESJEDA NA GORI Blaženstva 020-23)

5

1Ugledavši mnoštvo, uzi?e na goru. I kad sjede, pristupe mu u?enici. 2 On progovori i stane ih nau?avati: 3 "Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko! 4 Blago ožaloš?enima: oni ?e se utješiti! 5 Blago krotkima: oni ?e baštiniti zemlju! 6 Blago gladnima i žednima pravednosti: oni ?e se nasititi! 7 Blago milosrdnima: oni ?e zadobiti milosr?e! 8 Blago ?istima srcem: oni ?e Boga gledati! 9 Blago mirotvorcima: oni ?e se sinovima Božjim zvati! 10 Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!" 11 "Blago vama kad vas - zbog mene - pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas! 12 Radujte se i kli?ite: velika je pla?a vaša na nebesima! Ta progonili su tako proroke prije vas!" Sol zemlje i svjetlost svijeta 0 9,50; 4,21; Lk 14,34-35; 8,16) 13 "Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, ?ime ?e se ona osoliti? Nije više ni za što, nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze." 14 "Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori. 15 Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu, nego na svije?njak da svijetli svima u ku?i. 16 Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima." Krš?anski zakon usavršenje Mojsijeva 17 "Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti. 18 Zaista, kažem vam, dok ne pro?e nebo i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan potezi? iz Zakona ne?e pro?i, dok se sve ne zbude. 19 Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi i tako nau?i ljude, najmanji ?e biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge u?io, taj ?e biti velik u kraljevstvu nebeskom." Nova pravednost ve?a od stare 20 "Uistinu kažem vam: ne bude li pravednost vaša ve?a od pravednosti pismoznanaca i farizeja, ne, ne?ete u?i u kraljevstvo nebesko." Srdžba 0 12,57-59) 21 "?uli ste da je re?eno starima: Ne ubij! Tko ubije, bit ?e podvrgnut sudu. 23 "Ako dakle prinosiš dar na žrtvenik pa se ondje sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe, 24 ostavi dar ondje pred žrtvenikom, idi i najprije se izmiri s bratom, a onda do?i i prinesi dar." 25 "Nagodi se brzo s protivnikom dok si još s njim na putu, da te protivnik ne preda sucu, a sudac tamni?aru, pa da te ne bace u tamnicu. 26 Zaita, kažem ti, ne?eš izi?i odande dok ne isplatiš do posljednjeg nov?i?a." Preljub 0 18,8-9; Lk 9,43-48) 27 "?uli ste da je re?eno: Ne ?ini preljuba! 28 A ja vam kažem: Tko god s požudom pogleda ženu, ve? je s njome u?inio preljub u srcu. 29 Ako te desno oko sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo bude ba?eno u pakao. 30 Ako te desnica tvoja sablažnjava, odsijeci je i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo ode u pakao." Rastava 0 19,9; Mk 10,11-12; Lk 16,18) 31 "Re?eno je tako?er: Tko otpusti svoju ženu, neka joj dade otpusnicu. 32 A ja vam kažem: Tko god otpusti svoju ženu - osim zbog bludništva - navodi je na preljub i tko se god otpuštenom oženi, ?ini preljub." Zakletva 33 "?uli ste još da je re?eno starima: Ne zaklinji se krivo, nego izvrši Gospodinu svoje zakletve. 34 A ja vam kažem: Ne kunite se nikako! Ni nebom jer je prijestolje Božje. 35 Ni zemljom jer je podnožje njegovim nogama. Ni Jeruzalemom jer grad je Kralja velikoga! 36 Ni svojom se glavom ne zaklinji jer ni jedne vlasi ne možeš u?initi bijelom ili crnom. 0 6,29-30) 38 "?uli ste da je re?eno: Oko za oko, zub za zub! 39 A ja vam kažem: Ne opirite se Zlomu! Naprotiv, pljusne li te tko po desnom obrazu, okreni mu i drugi. 40 Onomu tko bi se htio s tobom parni?iti da bi se domogao tvoje donje haljine prepusti i gornju. 41 Ako te tko prisili jednu milju, po?i s njim dvije. 42 Tko od tebe što zaište, podaj mu! I ne okreni se od onoga koji ho?e da mu pozajmiš." Ljubav prema neprijateljima 0 6,27-28. 32-36) 43 "?uli ste da je re?eno: Ljubi svoga bližnjega, a mrzi neprijatelja. 44 A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone 45 da budete sinovi svoga oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima. 46 Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam pla?a? Zar to isto ne ?ine i carinici? 47 I ako pozdravljate samo bra?u, što osobito ?inite? Zar to isto ne ?ine i pogani?" 48dite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski!" Milostinja u skrovitosti

6

1"Pazite da svoje pravednosti ne ?inite pred ljudima da vas oni vide. Ina?e, nema vam pla?e u vašeg Oca koji je na nebesima. 2 Kada dakle dijeliš milostinju, ne trubi pred sobom, kako to u sinagogama i na ulicama ?ine licemjeri da bi ih ljudi hvalili. Zaista, kažem vam, primili su svoju pla?u. 3 Ti naprotiv, kada daješ milostinju - neka ti ne zna ljevica što ?ini desnica, 4 da tvoja milostinja bude u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit ?e ti!" Molitva u skrovitosti 5 "Tako i kad molite, ne budite kao licemjeri. Vole moliti stoje?i u sinagogama i na raskrš?ima ulica da se pokažu ljudima. Zaista, kažem vam, primili su svoju pla?u. 6 Ti naprotiv, kad moliš, u?i u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svomu Ocu, koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit ?e ti." Prava molitva. O?enaš 0 11,2-4) 7 "Kad molite, ne blebe?ite kao pogani. Misle da ?e s mnoštva rije?i biti uslišani. 8 Ne nalikujte na njih. Ta zna vaš Otac što vam treba i prije negoli ga zaištete. 10 Do?i kraljevstvo tvoje! Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji! 11 Kruh naš svagdanji daj nam danas! 12 I opusti nam duge naše kako i mi otpustismo dužnicima svojim! 14 "Doista, ako vi otpustite ljudima njihove prijestupke, otpustit ?e i vama Otac vaš nebeski. 15 Ako li vi ne otpustite ljudima, ni Otac vaš ne?e otpustiti vaših prijestupaka." Post u skrovitosti 16 "I kad postite, ne budite smrknuti kao licemjeri. Izobli?uju lica da pokažu ljudima kako poste. Zaista, kažem vam, primili su svoju pla?u. 17 Ti naprotiv, kad postiš, pomaži glavu i umij lice 18 da ne zapaze ljudi kako postiš, nego Otac tvoj, koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit ?e ti." Osigurano blago 0 12,33-34) 19 "Ne zgr?ite sebi blago na zemlji, gdje ga moljac i r?a nagrizaju i gdje ga kradljivci potkapaju i kradu. 20 Zgr?ite sebi blago na nebu, gdje ga ni moljac ni r?a ne nagrizaju i gdje kradljivci ne potkapaju niti kradu. 21 Doista, gdje ti je blago, ondje ?e ti biti i srce." Nutarnja svjetlost 0 11,34-36) 22 "Oko je tijelu svjetiljka. Ako ti je dakle oko bistro, sve ?e tijelo tvoje biti svijetlo. 23 Ako ti je pak oko nevaljalo, sve ?e tijelo tvoje biti tamno. Ako je dakle svjetlost koja je u tebi - tamna, kolika ?e istom tama biti?" Ne može se služiti dvojici gospodara 0 16,13) 24 "Nitko ne može služiti dvojici gospodara. Ili ?e jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili ?e uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu." Pouzdanje u Božju providnost 0 12,22-31) 25 "Zato vam kažem: Ne budite zabrinuti za život svoj: što ?ete jesti, što ?ete piti; ni za tijelo svoje: u što ?ete se obu?i. Zar život nije vredniji od jela i tijelo od odijela?" 26 "Pogledajte ptice nebeske! Ne siju, ne žanju niti sabiru u žitnice, pa ipak ih hrani vaš nebeski Otac. Zar niste vi vredniji od njih? 27 A tko od vas zabrinutoš?u može svome stasu dodati jedan lakat? 28 I za odijelo što ste zabrinuti? Promotrite poljske ljiljane, kako rastu! Ne mu?e se niti predu. 29 A kažem vam: ni Salomon se u svoj svojoj slavi ne zaodjenu kao jedan od njih. 30 Pa ako travu poljsku, koja danas jest a sutra se u pe? baca, Bog tako odijeva, ne?e li još više vas, malovjerni?" 32 Ta sve to pogani ištu. Zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno. 33 Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve ?e vam se ostalo dodati. 34 Ne budite dakle zabrinuti za sutra. Sutra ?e se samo brinuti za se. Dosta je svakom danu zla njegova." Ne sudite! 037-38, 41-42)

7

1"Ne sudite da ne budete su?eni! 2 Jer sudom kojim sudite bit ?ete su?eni. I mjerom kojom mjerite mjerit ?e vam se. 3 Što gledaš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svome ne opažaš? 5 Licemjere, izvadi najprije brvno iz oka svoga pa ?eš onda dobro vidjeti izvaditi trun iz oka bratova!" Ne obeš?a?ujte svetinje! 6 "Ne dajte svetinje psima! Niti svoga biserja bacajte pred svinje da ga ne pogaze nogama pa se okrenu i rastrgaju vas." Uspješnost molitve 0 11,9-13) 7 "Ištite i dat ?e vam se! Tražite i na?i ?ete! Kucajte i otvorit ?e vam se! 8 Doista, tko god ište, prima; i tko traži, nalazi; i onomu koji kuca otvorit ?e se. 9 Ta ima li koga me?u vama da bi svojemu sinu, ako ga zaište kruha, kamen dao? 10 Ili ako ribu zaište, zar ?e mu zmiju dati? 11 Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju, koliko li ?e više Otac vaš, koji je na nebesima, dobrima obdariti one koji ga zaištu!" Zlatno pravilo 12 "Sve, dakle, što želite da ljudi vama ?ine, ?inite i vi njima. To je, doista, Zakon i Proroci." Dva puta 0 13,24) 13 "U?ite na uska vrata! Jer široka su vrata i prostran put koji vodi u propast i mnogo ih je koji njime idu. 14 O kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u Život i malo ih je koji ga nalaze!" Lažni proroci 0 6,43-44) 15 "?uvajte se lažnih proroka koji dolaze k vama u ov?jem odijelu, a iznutra su vuci grabežljivi. 16 Po njihovim ?ete ih plodovima prepoznati. Bere li se s trnja grož?e ili s bodljike smokve? 17 Tako svako dobro stablo ra?a dobrim plodovima, a nevaljalo stablo ra?a plodovima zlim. 18 Ne može dobro stablo donijeti zlih plodova niti nevaljalo stablo dobrih plodova. 19 Svako stablo koje ne ra?a dobrim plodom sije?e se i u oganj baca. 20 Dakle: po plodovima ?ete ih njihovim prepoznati." Pravi u?enici 0 13,25-27) 0 6,47-49) 24 "Stoga, tko god sluša ove moje rije?i i izvršava ih, bit ?e kao mudar ?ovjek koji sagradi ku?u na stijeni. 25 Zapljušti kiša, navale bujice, duhnu vjetrovi i sru?e se na tu ku?u, ali ona ne pada. Jer - utemeljena je na stijeni." 26 "Naprotiv, tko god sluša ove moje rije?i, a ne vrši ih, bit ?e kao lud ?ovjek koji sagradi ku?u na pijesku. 27 Zapljušti kiša, navale bujice, duhnu vjetrovi i sru?e se na tu ku?u i ona se sruši. I bijaše to ruševina velika." 28 Kad Isus završi ove svoje besjede, mnoštvo osta zaneseno njegovim naukom. 29 Ta u?io ih kao onaj koji ima vlast, a ne kao njihovi pismoznanci. III. PROPOVIJEDANJE NOVOGA BOŽJEG SVIJETA 1. PRIPOVJEDNI DIO: DESET ?UDESA Ozdravljenje gubavca 040-45; Lk 5,12-16)

8

1Kad je Isus sišao s gore, pohrli za njim silan svijet. 2 I gle, pristupi neki gubavac, pokloni mu se do zemlje i re?e: "Gospodine, ako ho?eš, možeš me o?istiti." 3 Isus pruži ruku i dotakne ga se govore?i: "Ho?u, o?isti se!" I odmah se o?isti od gube. 4 Kaže mu Isus: "Pazi, nikomu ne kazuj, nego idi, pokaži se sve?eniku i prinesi dar što ga propisa Mojsije, njima za svjedo?anstvo." Vjera jednoga rimskog satnika 0 7,1-10; Iv 4,43-54) 5 Kad u?e u Kafarnaum, pristupi mu satnik pa ga zamoli: 6 "Gospodine, sluga mi leži kod ku?e uzet, u strašnim mukama." 7 Kaže mu: "Ja ?u do?i izlije?iti ga." 8 Odgovori satnik: "Gospodine, nisam dostojan da u?eš pod krov moj, nego samo reci rije? i izlije?en ?e biti sluga moj. 10 ?uvši to, zadivi se Isus i re?e onima koji su išli za njim: "Zaista, kažem vam, ni u koga u Izraelu ne na?oh tolike vjere. 11 A kažem vam: Mnogi ?e s istoka i zapada do?i i sjesti za stol s Abrahamom, Izakom i Jakovom u kraljevstvu nebeskom, 12 a sinovi ?e kraljevstva biti izba?eni van u tamu. Ondje ?e biti pla? i škrgut zubi." 13 I re?e Isus satniku: "Idi, neka ti bude kako si vjerovao!" I ozdravi sluga u taj ?as. Ozdravljenje Petrove punice i drugih bolesnika 0 1,29-34; Lk 4,38-41) 14 Ušavši u ku?u Petrovu, Isus ugleda njegovu punicu koja ležaše u ognjici. 15 Dota?e joj se ruke i pusti je ognjica. Ona ustade i posluživaše mu. 16 A uve?er mu doniješe mnoge opsjednute. On izagna duhove rije?ju i sve bolesnike ozdravi - 17 da se ispuni što je re?eno po Izaiji proroku: On slabosti naše uze i boli ponese. Zahtjevi apostolskog zvanja 0 9,57-62) 18 Kad Isus vidje mnoštvo oko sebe, zapovjedi da se prije?e prijeko. 19 I pristupi jedan pismoznanac te mu re?e: "U?itelju, za tobom ?u kamo god ti pošao." 20 Kaže mu Isus: "Lisice imaju jazbine i ptice nebeske gnijezda, a Sin ?ovje?ji nema gdje bi glavu naslonio." 21 Drugi mu od u?enika re?e: "Gospodine, dopusti mi da prije odem i pokopam svoga oca." 22 Isus mu kaže: "Hajde za mnom i pusti neka mrtvi pokapaju svoje mrtve." Stišana oluja 0 4,35-41; Lk 8,22-25) 23 Kad u?e u la?u, po?oše za njim njegovi u?enici. 24 I gle, žestok vihor nasta na moru tako da la?u prekrivahu valovi. A on je spavao. 25 Oni pristupiše i probudiše ga govore?i: "Gospodine, spasi, pogibosmo!" 26 Kaže im: "Što ste plašljivi, malovjerni?" Tada ustade i zaprijeti vjetrovima i moru te nasta velika utiha. 27 A ljudi su u ?udu pitali: "Tko je taj da mu se i vjetrovi i more pokoravaju?" Opsjednuti iz Gadare 0 5,1-20; Lk 8,26-39) 28 I kada do?e prijeko, u gadarski kraj, eto mu u susret dvaju opsjednutih: izlazili su iz grobnica, silno goropadni, te nitko nije mogao pro?i onim putem. 29 I gle, povikaše: "Što ti imaš s nama, Sine Božji? Došao si ovamo prije vremena mu?iti nas?" 30 A podalje od njih paslo je veliko krdo svinja. 31 Zlodusi ga zaklinjahu: "Ako nas istjeraš, pošalji nas u ovo krdo svinja." 32 On im re?e: "Idite!" Oni izi?oše i u?oše u svinje. I gle, sve krdo jurnu niz obronak u more i podavi se u vodama. 33 A svinjari pobjegoše, odoše u grad te razglasiše sve, napose o opsjednutima. 34 I gle, sav grad izi?e u susret Isusu. Kad ga ugledaše, zamole ga da ode iz njihova kraja. Ozdravljenje uzetoga 01-12; Lk 5,17-26)

9

1I ušavši u la?u, preplovi i do?e u svoj grad. 2 Kad gle, doniješe mu uzetoga koji je ležao na nosiljci. Vidjevši njihovu vjeru, re?e Isus uzetomu: "Hrabro, sinko, otpuštaju ti se grijesi!" 3 A gle, neki od pismoznanaca rekoše u sebi: "Ovaj huli!" 4 Prozrevši njihove misli, Isus re?e: "Zašto snujete zlo u srcima? 6 Ali da znate: vlastan je Sin ?ovje?ji na zemlji otpuštati grijehe!" Tada re?e uzetomu: "Ustani, uzmi nosiljku i po?i ku?i!" 7 I on usta te ode ku?i. 8 Kad mnoštvo to vidje, zaprepasti se i poda slavu Bogu koji takvu vlast dade ljudima. Poziv Mateja 0 2,13-17; Lk 5,27-32) 9 Odlaze?i odande, ugleda Isus ?ovjeka zvanog Matej gdje sjedi u carinarnici. I kaže mu: "Po?i za mnom!" On usta i po?e za njim. 10 Dok je Isus bio u ku?i za stolom, gle, mnogi carinici i grešnici do?oše za stol s njime i njegovim u?enicima. 11 Vidjevši to, farizeji stanu govoriti: "Zašto vaš u?itelj jede s carinicima i grešnicima?" 12 A on, ?uvši to, re?e: "Ne treba zdravima lije?nika, nego bolesnima. 13 Hajdete i prou?ite što zna?i: Milosr?e mi je milo, a ne žrtva. Ta ne do?oh zvati pravednike, nego grešnike." Rasprava o postu 0 2,18-22; Lk 5,33-39) 14 Tada pristupe k njemu Ivanovi u?enici govore?i: "Zašto mi i farizeji postimo, a u?enici tvoji ne poste?" 15 Nato im Isus re?e: "Mogu li svatovi tugovati dok je s njima zaru?nik? Do?i ?e ve? dani kad ?e im se ugrabiti zaru?nik, i tada ?e postiti!" 16 "A nitko ne stavlja krpe od sirova sukna na staro odijelo, jer zakrpa vu?e s odijela pa nastane još ve?a rupa." 17 "I ne ulijeva se novo vino u stare mješine. Ina?e se mješine proderu, vino prolije, a mješine propadnu. Nego, novo se vino ulijeva u nove mješine pa se oboje sa?uva." Ozdravljenje bolesne žene i uskrišenje Jairove k?eri 0 5,21-43; Lk 8,40-56) 18 Dok im on to govoraše, gle, pristupi neki glavar, pokloni mu se do zemlje i re?e: "K?i mi, evo, umrije, ali do?i, stavi ruku na nju, i oživjet ?e." 19 Isus usta te s u?enicima po?e za njim. 20 I gle, neka žena koja bolovaše dvanaest godina od krvarenja pri?e odostraga i dotaknu se skuta njegove haljine. 21 Mislila je: "Dotaknem li se samo njegove haljine, spasit ?u se." 22 A Isus se okrenu i vidjevši je re?e: "Hrabro, k?eri, vjera te tvoja spasila." I žena bi spašena od toga ?asa. 23 I u?e Isus u ku?u glavarovu. Ugleda svira?e i bu?no mnoštvo pa 24 re?e: "Odstupite! Djevojka nije umrla, nego spava." Oni mu se podsmjehivahu. 25 A kad je svijet bio izba?en, u?e on, primi djevojku za ruku i ona bi uskrišena. 26 I razglasi se to po svem onom kraju. Dva slijepca 27 Kad je Isus odlazio odande, po?u za njim dva slijepca vi?u?i: "Smiluj nam se, Sine Davidov!" 28 A kad u?e u ku?u, pristupe mu slijepci. Isus im kaže: "Vjerujete li da mogu to u?initi?" Kažu mu: "Da, Gospodine!" 29 Tada se dota?e njihovih o?iju govore?i: "Neka vam bude po vašoj vjeri." 30 I otvoriše im se o?i. A Isus im poprijeti: "Pazite da nitko ne dozna!" 31 Ali oni, izišavši, razniješe glas o njemu po svem onom kraju. Opsjednuti njemak 32 Tek što oni izi?oše, gle, doniješe mu njemaka opsjednuta. 33 Pošto izagna ?avla, progovori njemak. Mnoštvo se ?udom ?udilo i govorilo: "Nikada se takvo što ne vidje u Izraelu!" 34 A farizeji govorahu: "Po poglavici ?avolskome izgoni ?avle." Ovce bez pastira 35 I obilazio je Isus sve gradove i sela u?e?i po njihovim sinagogama, propovijedaju?i Evan?elje o Kraljevstvu i lije?e?i svaku bolest i svaku nemo?. 36 Vidjevši mnoštvo, sažali mu se nad njim jer bijahu izmu?eni i ophrvani kao ovce bez pastira. 37 Tada re?e svojim u?enicima: "Žetve je mnogo, a radnika malo. 38 Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju." 2. APOSTOLSKA BESJEDA Ustanovljenje dvanaestorice 013-19; Lk 6,12-16)

10

10Dozva dvanaestoricu svojih u?enika i dade im vlast nad ne?istim dusima: da ih izgone i da lije?e svaku bolest i svaku nemo?. 2 A ovo su imena dvanaestorice apostola: prvi Šimun, zvani Petar, i Andrija, brat njegov; i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan brat njegov; 3 Filip i Bartolomej; Toma i Matej carinik; Jakov Alfejev i Tadej; 4 Šimun Kananaj i Juda Iškariotski, koji ga izda. Poslanje dvanaestorice 0 6,7-13; Lk 9,1-6) 5 Tu dvanaestoricu posla Isus uputivši ih: "K poganima ne idite i ni u koji samarijski grad ne ulazite! 6 Po?ite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova! 8 Bolesne lije?ite, mrtve uskrisujte, gubave ?istite, zloduhe izgonite! Besplatno primiste, besplatno dajte! 9 Ne stje?ite zlata, ni srebra, ni mjedi sebi u pojase, 10 ni putne torbe, ni dviju haljina, ni obu?e, ni štapa. Ta vrijedan je radnik hrane svoje." 11 "U koji god grad ili selo u?ete, razvidite tko je u njemu dostojan: ondje ostanite sve dok ne odete. 12 Ulaze?i u ku?u, zaželite joj mir. 13 Bude li ku?a dostojna, neka mir vaš si?e na nju. Ne bude li dostojna, neka se mir vaš k vama vrati. 14 Gdje vas ne prime i ne poslušaju rije?i vaših, izi?ite iz ku?e ili grada toga i prašinu otresite sa svojih nogu. 15 Zaista, kažem vam, lakše ?e biti zemlji sodomskoj i gomorskoj na Dan sudnji negoli gradu tomu." Apostole ?eka progonstvo 0 13,9-13; Lk 21,12-17) 16 "Evo, ja vas šaljem kao ovce me?u vukove. Budite dakle mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi! 17 ?uvajte se ljudi, jer ?e vas predavati vije?ima i po svojim ?e vas sinagogama bi?evati. 18 Pred upravitelje i kraljeve vodit ?e vas poradi mene, za svjedo?anstvo njima i poganima. 19 Kad vas predadu, ne budite zabrinuti kako ili što ?ete govoriti. Dat ?e vam se u onaj ?as što ?ete govoriti. 20 Ta ne govorite to vi, nego Duh Oca vašega govori u vama!" 21 "Brat ?e brata predavati na smrt i otac dijete. Djeca ?e ustajati na roditelje i ubijati ih. 22 Svi ?e vas zamrziti zbog imena moga. Ali tko ustraje do svršetka, bit ?e spašen." 23 "Kad vas stanu progoniti u jednom gradu, bježite u drugi. Zaista, kažem vam, ne?ete obi?i gradova izraelskih prije nego što do?e Sin ?ovje?ji." 24 "Nije u?enik nad u?iteljem niti sluga nad gospodarom svojim. 25 Dosta je da u?enik bude kao njegov u?itelj i sluga kao njegov gospodar. Ako su doma?ina Beelzebulom nazvali, koliko ?e više njegove uku?ane?" Propovijedati treba otvoreno i smjelo 0 12,2-9) 26 "Ne bojte ih se dakle. Ta ništa nije skriveno što se ne?e otkriti ni tajno što se ne?e doznati. 27 Što vam govorim u tami, recite na svjetlu; i što na uho ?ujete, propovijedajte na krovovima." 28 "Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Bojte se više onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu." 29 "Ne prodaju li se dva vrapca za nov?i?? Pa ipak ni jedan od njih ne pada na zemlju bez Oca vašega. 30 A vama su i vlasi na glavi sve izbrojene. 31 Ne bojte se dakle! Vredniji ste nego mnogo vrabaca." 32 "Tko god se, dakle, prizna mojim pred ljudima, priznat ?u se i ja njegovim pred Ocem, koji je na nebesima. 33 A tko se odre?e mene pred ljudima, odre?i ?u se i ja njega pred svojim Ocem, koji je na nebesima." Veliko dijeljenje svijeta: zašto progon apostola 0 12,51-53) 34 "Ne mislite da sam došao mir donijeti na zemlju. Ne, nisam došao donijeti mir, nego ma?. 35 Ta došao sam rastaviti ?ovjeka od oca njegova i k?er od majke njezine i snahu od svekrve njezine; 36 i neprijatelji ?e ?ovjeku biti uku?ani njegovi. Treba se odre?i svega 0 14,26-27) 37 "Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili k?er više nego mene, nije mene dostojan. 38 Tko ne uzme svoga križa i ne po?e za mnom, nije mene dostojan. 39 Tko na?e život svoj, izgubit ?e ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, na?i ?e ga." Zaklju?ak apostolske besjede 0 9,41) 40 "Tko vas prima, mene prima; a tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao. 41 Tko prima proroka jer je prorok, primit ?e pla?u proro?ku; tko prima pravednika jer je pravednik, primit ?e pla?u pravedni?ku. 42 napoji jednoga od ovih najmanjih samo ?ašom hladne vode zato što je moj u?enik, zaista, kažem vam, ne?e mu propasti pla?a." IV. OTAJSTVO NOVOGA BOŽJEG SVIJETA 1. PRIPOVJEDNI DIO

11

11Pošto Isus završi upu?ivati dvanaestoricu u?enika, ode odande nau?avati i propovijedati po njihovim gradovima. Pitanje i svjedo?anstvo Ivanovo 0 7,18-35) 2 A kad Ivan u tamnici do?u za djela Kristova, posla svoje u?enike 3 da ga upitaju: "Jesi li ti Onaj koji ima do?i ili drugoga da ?ekamo?" 4 Isus im odgovori: "Po?ite i javite Ivanu što ste ?uli i vidjeli: 5 Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se ?iste, gluhi ?uju, mrtvi ustaju, siromasima se navješ?uje Evan?elje. 6 I blago onom tko se ne sablazni o mene." 7 Kad oni odoše, po?e Isus govoriti mnoštvu o Ivanu: "Što ste izišli u pustinju gledati? Trsku koju vjetar ljulja? 8 Ili što ste izišli vidjeti? ?ovjeka u mekušasto odjevena? Eno, oni što se mekušasto nose po kraljevskim su dvorima. 9 Ili što ste izišli? Vidjeti proroka? Da, kažem vam, i više nego proroka. 10 On je onaj o kome je pisano: Evo, ja šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da pripravi put pred tobom. 11 Zaista, kažem vam, izme?u ro?enih od žene ne usta ve?i od Ivana Krstitelja. A ipak, i najmanji u kraljevstvu nebeskom ve?i je od njega! 12 A od dana Ivana Krstitelja do sada kraljevstvo nebesko silom se probija i siloviti ga grabe. 13 Uistinu, svi proroci i Zakon prorokovahu do Ivana. 14 Zapravo ako ho?ete: on je Ilija koji ima do?i." 15 "Tko ima uši, neka ?uje." Isusov sud o suvremenicima 16 "A komu da prispodobim ovaj naraštaj? Nalik je djeci što sjede na trgovima pa jedni drugima dovikuju: 0 10,13-15) 20 Tada stane prekoravati gradove u kojima se dogodilo najviše njegovih ?udesa, a oni se ne obratiše: 21 "Jao tebi, Korozaine! Jao tebi, Betsaido! Da su se u Tiru i Sidonu zbila ?udesa koja su se dogodila u vama, odavna bi se ve? oni u kostrijeti i pepelu bili obratili. 22 Ali kažem vam: Tiru i Sidonu bit ?e na Dan sudnji lakše negoli vama." 23 "I ti, Kafarnaume! Zar ?eš se do neba uzvisiti? Do u Podzemlje ?eš se strovaliti! Doista, da su se u Sodomi zbila ?udesa koja su se dogodila u tebi, ostala bi ona do danas. 24 Ali kažem vam: Zemlji ?e sodomskoj biti na Dan sudnji lakše nego tebi." Evan?elje jednostavnima 0 10,21-22) 25 U ono vrijeme re?e Isus: "Slavim te, O?e, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. 26 Da, O?e, tako se tebi svidjelo. 27 Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin ho?e objaviti." Spasiteljski poziv 28 "Do?ite k meni svi koji ste izmoreni i optere?eni i ja ?u vas odmoriti. 29 Uzmite jaram moj na sebe, u?ite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i na?i ?ete spokoj dušama svojim. 30 Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako." Trganje klasja u subotu 023-28; Lk 6,1-5)

12

12U ono vrijeme prolazio je Isus subotom kroz usjeve. U?enici su njegovi ogladnjeli te po?eli trgati klasje i jesti. 2 Vidjevši to, farizeji mu rekoše: "Gle, u?enici tvoji ?ine što nije dopušteno ?initi subotom." 3 On im re?e: "Niste li ?itali što u?ini David kad ogladnje on i njegovi pratioci? 4 Kako u?e u Dom Božji te pojedoše prinesene kruhove, a to ne bijaše slobodno jesti ni njemu ni njegovim pratiocima, nego samo sve?enicima? 5 Ili zar niste ?itali u Zakonu da subotom sve?enici u Hramu krše subotu, a bez krivnje su? 6 A velim vam: ve?e od Hrama jest ovdje! 7 I kad biste razumjeli što ono zna?i: Milosr?e mi je milo, a ne žrtva, ne biste osudili ove nekrive. 8 Ta Sin ?ovje?ji gospodar je subote!" Ozdravljenje u subotu 0 3,1-6; Lk 6,6-11) 9 Otišavši odande, do?e u njihovu sinagogu, 10 kad gle ?ovjeka s usahlom rukom. A oni upitaše Isusa da bi ga mogli optužiti: "Je li dopušteno subotom lije?iti?" 11 On im re?e: "Tko to od vas jedinu ovcu koju ima ne bi subotom prihvatio i izvadio kad bi mu upala u jamu? 12 A koliko je ?ovjek vredniji od ovce! Tako, slobodno je subotom ?initi dobro!" 13 Tada re?e ?ovjeku: "Ispruži ruku!" On je ispruži, i - ruka mu zdrava kao i druga! 14 A farizeji izi?oše i održaše vije?anje protiv njega, kako da ga pogube. Isus "Sluga Jahvin" 15 Kad Isus to dozna, ukloni se odande. Za njim je išlo mnoštvo. On ih sve ozdravi 16 i poprijeti im da ga ne prokazuju - 17 da se ispuni što je re?eno po Izaiji proroku: 18 Sluge mojega, koga sebi izabrah: mog ljubimca, miljenika duše moje! Stavit ?u Duha svoga na njega: naviještat ?e pravo narodima; 19 se ne?e, ne?e bu?iti, glas mu se ne?e ?uti po trgovima; 20 stu?ene prelomiti ne?e, stijenja što tek tinja ne?e ugasiti - sve dok do pobjede ne izvede pravo. 21 njegovo nada je narodima! Odakle Isusu snaga 0 3,20-30; Lk 11,14-23) 22 Tada mu donesoše opsjednuta, slijepa i nijema. I ozdravi ga te njemak progovori i progleda. 23 I sve ono mnoštvo zapanjeno govoraše: "Da ovo nije Sin Davidov?" 24 A farizeji ?uvši to rekoše: "Ne može ovaj izgoniti ?avle osim po Beelzebulu, poglavici ?avolskom." 25 A on, znaju?i njihove misli, re?e im: "Svako kraljevstvo u sebi razdijeljeno opustjet ?e i svaki grad ili ku?a u sebi razdijeljena ne?e opstati. 26 Ako Sotona Sotonu izgoni, u sebi je razdijeljen. Kako ?e dakle opstati kraljevstvo njegovo? 27 I ako ja po Beelzebulu izgonim ?avle, po kome ih sinovi vaši izgone? Zato ?e vam oni biti suci. 28 Ali ako ja po Duhu Božjem izgonim ?avle, zbilja je došlo k vama kraljevstvo Božje." 29 "Ili kako bi tko mogao u?i u ku?u jakoga i oplijeniti mu poku?stvo ako prije ne sveže jakoga? Tada ?e mu ku?u oplijeniti." 30 "Tko nije sa mnom, protiv mene je, i tko ne sabire sa mnom, rasipa." Grijeh protiv istine 31 "Zato kažem vam: svaki ?e se grijeh i bogohulstvo oprostiti ljudima, ali rekne li tko bogohulstvo protiv Duha, ne?e se oprostiti. 32 I rekne li tko rije? protiv Sina ?ovje?jega, oprostit ?e mu se. Ali tko rekne protiv Duha Svetoga, ne?e mu se oprostiti ni na ovom svijetu ni u budu?em." "Iz obilja srca usta govore" 0 6,43-45) 33 "Ili uzmite: dobro stablo i plod mu je dobar. Ili uzmite: trulo stablo i plod mu je truo. Ta po plodu se stablo poznaje. 34 Leglo gujinje! Kako možete govoriti dobro kad ste opaki. Ta iz obilja srca usta govore! 35 Dobar ?ovjek iz riznice dobre vadi dobro, a zao ?ovjek iz riznice zle vadi zlo. 36 A kažem vam: za svaku bezrazložnu rije? koju ljudi reknu dat ?e ra?un na Dan sudnji. 37 Doista, tvoje ?e te rije?i opravdati i tvoje ?e te rije?i osuditi." Znak Jonin 0 8,11-12; Lk 11,29-32) 38 Jednom zapodjenuše s njime razgovor neki pismoznanci i farizeji: "U?itelju, htjeli bismo od tebe vidjeti znak." 39 A on im odgovori: "Naraštaj opak i preljubni?ki znak traži, ali mu se znak ne?e dati doli znak Jone proroka. 40 Doista, kao što Jona bijaše u utrobi kitovoj tri dana i tri no?i, tako ?e i Sin ?ovje?ji biti u srcu zemlje tri dana i tri no?i. 41 Ninivljani ?e ustati na Sudu zajedno s ovim naraštajem i osuditi ga jer se oni na propovijed Joninu obratiše, a evo, ovdje je i više od Jone! 42 Kraljica ?e Juga ustati na Sudu zajedno s ovim naraštajem i osuditi ga jer je s krajeva zemlje došla ?uti mudrost Salomonovu, a evo, ovdje je i više od Salomona!" Ponovni pad 0 11,24-26) 43 "A kad ne?isti duh izi?e iz ?ovjeka, luta bezvodnim mjestima traže?i spokoja, ali ne nalazi! 45 Tada ode i uzme sa sobom sedam drugih duhova, gorih od sebe, te u?u i nastane se ondje. Na kraju bude s onim ?ovjekom gore nego na po?etku. Tako ?e biti i s ovim opakim naraštajem." Prava rodbina Isusova 0 3,31-35; Lk 8,19-21) 46 Dok on još govoraše mnoštvu, eto majke i bra?e njegove. Stajahu vani traže?i da s njime govore. 47 Re?e mu netko: "Evo majke tvoje i bra?e tvoje, vani stoje i traže da s tobom govore." 48 Tomu koji mu to javi on odgovori: "Tko je majka moja, tko li bra?a moja?" 49 I pruži ruku prema u?enicima: "Evo, re?e, majke moje i bra?e moje! 50 Doista, tko god vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima, taj mi je brat i sestra i majka." 2. BESJEDA U PRISPODOBAMA Uvod 01-3; Lk 8,4)

13

13Onoga dana Isus izi?e iz ku?e i sjede uz more. 2 I nagrnu k njemu silan svijet te je morao u?i u la?u: sjede, a sve ono mnoštvo stajaše na obali. 3 I zborio im je mnogo u prispodobama: Sija? 0 4,4-9; Lk 8,5-8) "Gle, izi?e sija? sijati. 4 I dok je sijao, nešto zrnja pade uz put, do?oše ptice i pozobaše ga. 5 Nešto opet pade na kamenito tlo, gdje nemaše dosta zemlje, i odmah izniknu jer nemaše duboke zemlje. 6 A kad sunce ogranu, izgorje i jer nemaše korijena, osuši se. 7 Nešto opet pade u trnje, trnje uzraste i uguši ga. 8 Nešto napokon pade na dobru zemlju i davaše plod: jedno stostruk, drugo šezdesetostruk, tre?e tridesetostruk." 9 "Tko ima uši, neka ?uje!" Zašto Isus govori u prispodobama 0 4,10-12; Lk 8,9-10) 10 I pristupe u?enici pa ga zapitaju: "Zašto im zboriš u prispodobama?" 11 On im odgovori: "Zato što je vama dano znati otajstva kraljevstva nebeskoga, a njima nije dano. 12 Doista, onomu tko ima dat ?e se i obilovat ?e, a onomu tko nema oduzet ?e se i ono što ima. 13 U prispodobama im zborim zato što gledaju?i ne vide i slušaju?i ne ?uju i ne razumiju." 14 "Tako se ispunja na njima proroštvo Izaijino koje govori: Slušat ?ete, slušati - i ne?ete razumjeti; gledat ?ete, gledati - i ne?ete vidjeti! 15 usalilo se srce naroda ovoga: uši za?epiše, o?i zatvoriše da o?ima ne vide, ušima ne ?uju, srcem ne razumiju te se ne obrate pa ih izlije?im. 16 A blago vašim o?ima što vide, i ušima što slušaju. 17 Zaista, kažem vam, mnogi su proroci i pravednici željeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli; i ?uti što vi slušate, ali nisu ?uli." Tuma?enje prispodobe o sija?u 0 4,13-20; Lk 8,11-15) 18 "Vi, dakle, poslušajte prispodobu o sija?u. 19 Svakomu koji sluša Rije? o Kraljevstvu, a ne razumije, dolazi Zli te otima što mu je u srcu posijano. To je onaj uz put zasijan. 20 A zasijani na tlo kamenito - to je onaj koji ?uje Rije? i odmah je s radoš?u prima, 21 ali nema u sebi korijena, nego je nestalan: kad zbog Rije?i nastane nevolja ili progonstvo, odmah se pokoleba. 22 Zasijani u trnje - to je onaj koji sluša Rije?, ali briga vremenita i zavodljivost bogatstva uguše Rije?, te ona ostane bez ploda. 23 Zasijani na dobru zemlju - to je onaj koji Rije? sluša i razumije, pa onda, dakako, urodi i daje: jedan stostruko, jedan šezdesetostruko, a jedan tridesetostruko." Kukolj 24 Drugu im prispodobu iznese: "Kraljevstvo je nebesko kao kad ?ovjek posije dobro sjeme na svojoj njivi. 25 Dok su njegovi ljudi spavali, do?e njegov neprijatelj, posije posred žita kukolj i ode. 26 Kad usjev uzraste i isklasa, tada se pokaza i kukolj. 0 4,30-32; Lk 13,18-19) 31 I drugu im prispodobu iznese: "Kraljevstvo je nebesko kao kad ?ovjek uze goruši?ino zrno i posija ga na svojoj njivi. 32 Ono je doduše najmanje od svega sjemenja, ali kad uzraste, ve?e je od svega povr?a. Razvije se u stablo te dolaze ptice nebeske i gnijezde mu se po granama." Kvasac 0 13,20-21) 33 I drugu im kaza prispodobu: "Kraljevstvo je nebesko kao kad žena uze kvasac i zamijesi ga u tri mjere brašna dok sve ne uskisne." Isus pou?ava narod u prispodobama 0 4,33-34) 34 Sve je to Isus mnoštvu zborio u prispodobama. I ništa im nije zborio bez prispodoba - 35 da se ispuni što je re?eno po proroku: Otvorit ?u u prispodobama usta svoja, iznijet ?u što je sakriveno od postanka svijeta. Isus tuma?i prispodobu o kukolju 36 Tada otpusti mnoštvo i u?e u ku?u. Pristupe mu u?enici govore?i: "Razjasni nam prispodobu o kukolju na njivi." 37 On odgovori: "Sija? dobroga sjemena jest Sin ?ovje?ji. 38 Njiva je svijet. Dobro sjeme sinovi su Kraljevstva, a kukolj sinovi Zloga. 39 Neprijatelj koji ga posija jest ?avao. Žetva je svršetak svijeta, a žeteoci an?eli. 40 Kao što se kukolj sabire i ognjem sažiže, tako ?e biti na svršetku svijeta. 41 Sin ?e ?ovje?ji poslati svoje an?ele da pokupe iz njegova kraljevstva sve zavodnike i bezakonike 42 i bace ih u pe? ognjenu, gdje ?e biti pla? i škrgut zubi. 43 Tada ?e pravednici zasjati poput sunca u kraljevstvu Oca svojega." "Tko ima uši, neka ?uje!" Blago i dragocjeni biser 44 "Kraljevstvo je nebesko kao kad je blago skriveno na njivi: ?ovjek ga prona?e, sakrije, sav radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu." 45 "Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad trgovac traga za lijepim biserjem: 46 prona?e jedan dragocjeni biser, ode, rasproda sve što ima i kupi ga." Ribarska mreža 47 "Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad mreža ba?ena u more zahvati svakovrsne ribe. 48 Kad se napuni, izvuku je na obalu, sjednu i skupe dobre u posude, a loše izbace. 49 Tako ?e biti na svršetku svijeta. Izi?i ?e an?eli, odijeliti zle od pravednih 50 i baciti ih u pe? ognjenu, gdje ?e biti pla? i škrgut zubi." Završetak prispodoba: nove i stare istine 51 "Jeste li sve ovo razumjeli?" Odgovore mu: "Jesmo." 52 A on ?e im: "Stoga svaki pismoznanac upu?en u kraljevstvo nebesko sli?an je ?ovjeku doma?inu koji iz svoje riznice iznosi novo i staro." V. CRKVA - PRVINE NOVOGA BOŽJEG SVIJETA 1. PRIPOVJEDNI DIO Posjet Nazaretu 0 6,1-6; Lk 4,16-30) 53 Kad Isus završi sve ove prispodobe, ode odande. 54 I do?e u svoj zavi?aj. Nau?avaše ih u njihovoj sinagogi te zapanjeni govorahu: "Odakle ovomu ta mudrost i te ?udesne sile? 55 Nije li ovo drvodjeljin sin? Nije li mu majka Marija, a bra?a Jakov, i Josip, i Šimun, i Juda? 56 I sestre mu nisu li sve me?u nama? Odakle mu sve to?" 57 I sablažnjavahu se o njega. A Isus im re?e: "Nije prorok bez ?asti doli u svom zavi?aju i u svom domu." 58 I ne u?ini ondje mnogo ?udesa zbog njihove nevjere. Herod i Isus 014-29; Lk 9,7-9)

14

14U ono vrijeme do?u Herod tetrarh za Isusa 2 pa re?e svojim slugama: "To je Ivan Krstitelj! On uskrsnu od mrtvih i zato ?udesne sile djeluju u njemu." 3 Herod doista bijaše uhitio Ivana te ga svezana bacio u tamnicu zbog Herodijade, žene brata svoga Filipa. 4 Jer Ivan mu govoraše: "Ne smiješ je imati!" 5 Htjede ga ubiti, ali se bojao naroda jer su ga smatrali prorokom. 6 Na Herodov ro?endan zaplesa k?i Herodijadina pred svima i svidje se Herodu. 7 Zato se zakle dati joj što god zaište. 8 A ona nagovorena od matere: "Daj mi, re?e, ovdje na pladnju glavu Ivana Krstitelja." 9 Ražalosti se kralj, ali zbog zakletve i sustolnika zapovjedi da se dade. 10 Posla odrubiti glavu Ivanu u tamnici. 11 I doniješe glavu njegovu na pladnju, dadoše djevojci, a ona je odnije materi. 12 A u?enici njegovi do?u, uzmu njegovo tijelo i pokopaju ga pa odu i jave Isusu. Isus hrani pet tisu?a ljudi 0 6,30-44; Lk 9,10-17; Iv 6,1-14) 13 Kad je Isus to ?uo, povu?e se odande la?om na samotno mjesto, u osamu. Do?uo to narod pa pohrli pješice za njim iz gradova. 14 Kad on izi?e, vidje silan svijet, sažali mu se nad njim te izlije?i njegove bolesnike. 15 Uve?er mu pristupe u?enici pa mu reknu: "Pust je ovo kraj i ve? je kasno. Otpusti dakle svijet: neka odu po selima kupiti hrane." 16 A Isus im re?e: "Ne treba da idu, dajte im vi jesti." 17 Oni mu kažu: "Nemamo ovdje ništa osim pet kruhova i dvije ribe." 18 A on ?e im: "Donesite mi ih ovamo." 19 I zapovjedi da mnoštvo posjeda po travi. On uze pet kruhova i dvije ribe, pogleda na nebo, izre?e blagoslov pa razlomi i dade kruhove u?enicima, a u?enici mnoštvu. 20 I jeli su svi i nasitili se. Od preteklih ulomaka nakupiše dvanaest punih košara. 21 A blagovalo je oko pet tisu?a muškaraca, osim žena i djece. Isus hoda po vodi 0 6,45-52; Iv 6,15-21) 22 I odmah prisili u?enike da u?u u la?u i da se prebace prijeko dok on otpusti mnoštvo. 23 A pošto otpusti mnoštvo, uzi?e na goru, nasamo, da se pomoli. Uve?er bijaše ondje sam. 24 La?a se ve? mnogo stadija bila ostisla od kraja, šibana valovima. Bijaše protivan vjetar. 25 O ?etvrtoj no?noj straži do?e on k njima hode?i po moru. 26 A u?enici ugledavši ga kako hodi po moru, prestrašeni rekoše: "Utvara!" I od straha kriknuše. 27 Isus im odmah progovori: "Hrabro samo! Ja sam! Ne bojte se!" 28 Petar prihvati i re?e: "Gospodine, ako si ti, zapovjedi mi da do?em k tebi po vodi!" 29 A on mu re?e: "Do?i!" I Petar si?e s la?e te, hode?i po vodi, po?e k Isusu. 30 Ali kad spazi vjetar, poplaši se, po?ne tonuti te krikne: "Gospodine, spasi me!" 31 Isus odmah pruži ruku, dohvati ga i kaže mu: "Malovjerni, zašto si posumnjao?" 32 Kad u?oše u la?u, utihnu vjetar. 33 A oni na la?i poklone mu se ni?ice govore?i: "Uistinu, ti si Sin Božji!" Ozdravljenja u genezaretskom kraju 0 6,53-56) 34 Pošto preploviše, do?u na kraj, u Genezaret. 35 I ljudi ga onoga kraja prepoznaju pa razglase po svoj onoj okolici. I donošahu mu sve bolesnike 36 te ga moljahu da se samo dotaknu skuta njegove haljine. I koji bi se dotakli, ozdravili bi. Prepirke o farizejskim predajama 01-23)

15

15Tada pristupe Isusu farizeji i pismoznanci iz Jeruzalema govore?i: 2 "Zašto tvoji u?enici prestupaju predaju starih? Ne umivaju ruku prije jela!" 3 On im odgovori: "A zašto vi prestupate zapovijed Božju radi svoje predaje? 4 Ta re?e Bog: Poštuj oca i majku! I: Tko prokune oca ili majku, smr?u neka se kazni! 7 Licemjeri, dobro prorokova o vama Izaija: 8 me ovaj usnama ?asti, a srce mu je daleko od mene. 9 me štuju nau?avaju?i nauke - uredbe ljudske." 10 Tada dozove mnoštvo i re?e: "Slušajte i razumijte! 11 Ne one?iš?uje ?ovjeka što ulazi u usta, nego što iz usta izlazi - to ?ovjeka one?iš?uje." 12 Tada pristupe k njemu u?enici i kažu mu: "Znaš li da su se farizeji sablaznili kad su ?uli tu rije??" 13 On im odgovori: "Svaki nasad koji ne posadi Otac moj nebeski iskorijenit ?e se. 14 Pustite ih! Slijepi su, vo?e slijepaca! A ako slijepac slijepca vodi, obojica ?e u jamu pasti." 15 Petar prihvati i re?e mu: "Protuma?i nam tu prispodobu!" 16 A on re?e: "I vi još uvijek ne razumijete? 17 Ne shva?ate li: sve što ulazi na usta, ide u trbuh te se izbacuje u zahod. 18 Naprotiv, što iz usta izlazi, iz srca izvire i to one?iš?uje ?ovjeka. 19 Ta iz srca izviru opake namisli, ubojstva, preljubi, bludništva, kra?e, lažna svjedo?anstva, psovke. 20 To one?iš?uje ?ovjeka; a jesti neopranih ruku ne one?iš?uje ?ovjeka." Strankinja vjeruje u Isusa 0 7,24-30) 21 Isus zatim ode odande i povu?e se u krajeve tirske i sidonske. 22 I gle: žena neka, Kanaanka iz onih krajeva, izi?e vi?u?i: "Smiluj mi se, Gospodine, Sine Davidov! K?i mi je teško opsjednuta!" 23 Ali on joj ne uzvrati ni rije?i. Pristupe mu na to u?enici te ga moljahu: "Udovolji joj jer vi?e za nama." 24 On odgovori: "Poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova." 25 Ali ona pri?e, pokloni mu se ni?ice i kaže: "Gospodine, pomozi mi!" 26 On odgovori: "Ne prili?i uzeti kruh djeci i baciti ga psi?ima." 27 A ona ?e: "Da, Gospodine! Ali psi?i jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara!" 28 Tada joj Isus re?e: "O ženo! Velika je vjera tvoja! Neka ti bude kako želiš." I ozdravi joj k?i toga ?asa. Mnoga ozdravljenja uz Galilejsko more 29 Otišavši odande, do?e Isus do Galilejskog mora, uzi?e na goru i sjede ondje. 30 Tada nagrnu k njemu silan svijet s hromima, kljastima, slijepima, nijemima i mnogima drugima. Polože mu ih do nogu, a on ih izlije?i. 31 Gledaju?i kako su nijemi progovorili, kljasti ozdravili, hromi prohodali, slijepi progledali, divilo se mnoštvo i slavilo Boga Izraelova. Isus hrani ?etiri tisu?e ljudi 0 8,1-10) 32 A Isus dozva svoje u?enike pa im re?e: "Žao mi je naroda jer su ve? tri dana uza me, a nemaju što jesti. Otpraviti ih gladne ne?u da ne klonu putem." 33 Kažu mu u?enici: "Odakle nam u pustinji toliko kruha da nahranimo toliko mnoštvo?" 34 A Isus im re?e: "Koliko kruhova imate?" Oni ?e: "Sedam, i malo riba." 35 Nato zapovjedi mnoštvu da posjeda po zemlji, 36 uze sedam kruhova i ribe, zahvali, razlomi i davaše u?enicima, a u?enici mnoštvu. 37 I jeli su i nasitili se. A od preteklih ulomaka nakupiše sedam punih košara. 38 A blagovalo je ?etiri tisu?e muškaraca, osim žena i djece. 39 Tada otpusti mnoštvo, u?e u la?u i ode u kraj magadanski. Znak Jonin 011-13; Lk 12,54-56)

16

16Pristupe k njemu farizeji i saduceji. Iskušavaju?i ga, zatraže da im pokaže kakav znak s neba. 4 Naraštaj opak i preljubni?ki znak traži, ali mu se znak ne?e dati doli znak Jonin." Tada ih ostavi i ode. Kvasac farizejski i saducejski 0 8,14-21) 5 U?enici do?oše prijeko, a zaboraviše ponijeti kruha. 6 A Isus im re?e: "Pazite, ?uvajte se kvasca farizejskog i saducejskog!" 7 Oni zamišljeni me?u sobom govorahu: "Kruha ne ponijesmo." 8 Zamijetio to Isus pa re?e: "Što ste zamišljeni, malovjerni, da kruha nemate? 9 Zar još ne shva?ate, ne sje?ate li se onih pet kruhova na pet tisu?a i koliko košara nakupiste? 10 I onih sedam kruhova na ?etiri tisu?e i koliko košara nakupiste? 11 Kako onda ne shva?ate da vam to ne rekoh o kruhu? Nego, ?uvajte se kvasca farizejskog i saducejskog." 12 Tada razumješe kako im ne re?e da se ?uvaju kvasca krušnoga, nego nauka farizejskog i saducejskoga. Ispovijest Petrova 0 8,27-30; Lk 9,18-21) 13 Kad Isus do?e u krajeve Cezareje Filipove, upita u?enike: "Što govore ljudi, tko je Sin ?ovje?ji?" 14 Oni rekoše: "Jedni da je Ivan Krstitelj; drugi da je Ilija; tre?i opet da je Jeremija ili koji od proroka." 15 Kaže im: "A vi, što vi kažete, tko sam ja?" 16 Šimun Petar prihvati i re?e: "Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga." 17 Nato Isus re?e njemu: "Blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj, koji je na nebesima. 18 A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ?u Crkvu svoju i vrata paklena ne?e je nadvladati. 19 Tebi ?u dati klju?eve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit ?e svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit ?e odriješeno na nebesima." 20 Tada zaprijeti u?enicima neka nikomu ne reknu da je on Krist. Prvi navještaj muke i uskrsnu?a 0 8,31-9,1; Lk 9,22-27) 21 Otada po?e Isus upu?ivati u?enike kako treba da po?e u Jeruzalem, da mnogo pretrpi od starješina, glavara sve?eni?kih i pismoznanaca, da bude ubijen i tre?i dan da uskrsne. 22 Petar ga uze na stranu i po?e odvra?ati: "Bože sa?uvaj, Gospodine! Ne, to se tebi ne smije dogoditi!" 23 Isus se okrene i re?e Petru: "Nosi se od mene, sotono! Sablazan si mi jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!" Uvjeti nasljedovanja Isusova 24 Tada Isus re?e svojim u?enicima: "Ho?e li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. 25 Tko ho?e život svoj spasiti, izgubit ?e ga, a tko izgubi život svoj poradi mena, na?i ?e ga. 26 Ta što ?e koristiti ?ovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Ili što ?e ?ovjek dati u zamjenu za život svoj? 27 Do?i ?e, doista, Sin ?ovje?ji u slavi Oca svoga s an?elima svojim i tada ?e naplatiti svakomu po djelima njegovim." 28 "Zaista, kažem vam, neki od ovdje nazo?nih ne?e okusiti smrti dok ne vide Sina ?ovje?jega gdje dolazi sa svojim kraljevstvom." Preobraženje 02-13; Lk 9,28-36)

17

17Nakon šest dana uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na goru visoku, u osamu, 2 i preobrazi se pred njima. I zasja mu lice kao sunce, a haljine mu postadoše bijele kao svjetlost. 3 I gle: ukazaše im se Mojsije i Ilija te razgovarahu s njime. 4 A Petar prihvati i re?e Isusu: "Gospodine, dobro nam je ovdje biti. Ako ho?eš, na?init ?u ovdje tri sjenice, tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu." 5 Dok je on još govorio, gle, svijetao ih oblak zasjeni, a glas iz oblaka govoraše: "Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!" 6 ?uvši glas, u?enici padoše licem na zemlju i silno se prestrašiše. 7 Pristupi k njima Isus, dotakne ih i re?e: "Ustanite, ne bojte se!" 8 Podigoše o?i, ali ne vidješe nikoga doli Isusa sama. 9 Dok su silazili s gore, zapovjedi im Isus: "Nikomu ne kazujte vi?enje dok Sin ?ovje?ji od mrtvih ne uskrsne." 10 Upitaše ga u?enici: "Što dakle pismoznanci govore da prije treba da do?e Ilija?" 11 On im odgovori: "Ilija ?e doduše do?i i sve obnoviti. 12 No velim vam: Ilija je ve? došao, ali ga ne upoznaše, ve? u?iniše s njim što im se prohtjelo. Tako je i Sinu ?ovje?jemu trpjeti od njih." 13 Tada razumješe u?enici da im to re?e o Ivanu Krstitelju. Opsjednuti padavi?ar 0 9,14-29; Lk 9,37-43) 14 Kada do?oše k mnoštvu, pristupi mu ?ovjek, padne pred njim na koljena 15 i re?e: "Gospodine, smiluj se sinu mojemu jer je mjese?ar i zlo mu je. ?esto doista pada u oganj i ?esto u vodu. 16 Dovedoh ga tvojim u?enicima i ne mogoše ga izlije?iti." 17 A Isus odgovori: "O rode nevjerni i opaki! Dokle mi je biti s vama! Dokle li vas podnositi! Dovedite mi ga ovamo!" 18 I zaprijeti Isus zloduhu te on izi?e iz njega. I ozdravi dje?ak toga ?asa. 19 Tada u?enici pristupiše nasamo k Isusu i rekoše: "Zašto ga mi ne mogosmo izagnati?" 21

0

11) Drugi navještaj muke i uskrsnu?a 0 9,30-32; Lk 9,43-45) 22 A kad su se skupili u Galileji, re?e im Isus: "Sin ?ovje?ji ima biti predan ljudima u ruke 23 i ubit ?e ga, ali on ?e tre?i dan uskrsnuti." I ožalostiše se silno. Hramski porez 24 Kad stigoše u Kafarnaum, pristupe Petru oni što ubiru dvodrahme pa mu rekoše: "U?itelj vaš ne pla?a dvodrahme?" 25 "Pla?a", odgovori. A kad on u?e u ku?u, pretekne ga Isus: "Što ti se ?ini, Šimune? Kraljevi zemaljski od koga ubiru carinu ili porez? Od svojih sinova ili od tu?ih?" 26 Kad on odgovori: "Od tu?ih!", re?e mu Isus: "Sinovi su, dakle, oslobo?eni. 27 Ali da ih ne sablaznimo, po?i k moru, baci udicu i prvu ribu koja nai?e uzmi, otvori joj usta i na?i ?eš stater. Uzmi ga pa im ga podaj za me i za se." 2. BESJEDA O CRKVI Tko je najve?i 033-37; Lk 9,46-48)

18

18U onaj ?as pristupe u?enici Isusu pa ga zapitaju: "Tko je, dakle, najve?i u kraljevstvu nebeskom?" 2 On dozove dijete, postavi ga posred njih 3 i re?e: "Zaista, kažem vam, ako se ne obratite i ne postanete kao djeca, ne?ete u?i u kraljevstvo nebesko. 4 Tko god se dakle ponizi kao ovo dijete, taj je najve?i u kraljevstvu nebeskom. 5 I tko primi jedno ovakvo dijete u moje ime, mene prima." Sablazan 0 9,42-48; Lk 17,1-2) 6 "Onomu, naprotiv, tko bi sablaznio jednoga od ovih najmanjih što vjeruju u mene bilo bi bolje da mu se o vrat objesi mlinski kamen pa da potone u dubinu morsku." 7 "Jao svijetu od sablazni! Neizbježivo dolaze sablazni, ali jao ?ovjeku po kom dolazi sablazan. 8 Pa ako te ruka ili noga sablažnjava, odsijeci je i baci od sebe. Bolje ti je u?i u život kljastu ili hromu, nego s obje ruke ili s obje noge biti ba?en u oganj vje?ni. 9 I ako te oko sablažnjava, izvadi ga i baci od sebe. Bolje ti je jednooku u život u?i, nego s oba oka biti ba?en u pakao ognjeni." 10 "Pazite da ne prezrete ni jednoga od ovih najmanjih jer, kažem vam, an?eli njihovi na nebu uvijek gledaju lice Oca mojega, koji je na nebesima." 11

0

11) Izgubljena ovca 0 15,3-7) 12 "Što vam se ?ini? Ako neki ?ovjek imadne sto ovaca i jedna od njih zaluta, ne?e li on ostaviti onih devedeset i devet u gorama i po?i u potragu za zalutalom? 13 Posre?i li mu se te je na?e, zaista, kažem vam, raduje se zbog nje više nego zbog onih devedeset i devet koje nisu zalutale. 14 Tako ni Otac vaš, koji je na nebesima, ne?e da propadne ni jedan od ovih malenih." Bratska opomena i zajedni?ka molitva 0 17,3) 15 "Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. 16 Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka po?iva svaka tvrdnja. 17 Ako ni njih ne posluša, reci Crkvi. Ako pak ni Crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik." 18 "Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, bit ?e svezano na nebu; i što god odriješite na zemlji, bit ?e odriješeno na nebu." 19 "Nadalje, kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, dat ?e im Otac moj, koji je na nebesima. 20 Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja me?u njima." Oproštenje uvreda 21 Tada pristupi k njemu Petar i re?e: "Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svomu ako se ogriješi o mene? Do sedam puta?" 22 Kaže mu Isus: "Ne kažem ti do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam." Prispodoba o okrutnom dužniku 23 "Stoga je kraljevstvo nebesko kao kad kralj odlu?i urediti ra?une sa slugama. 24 Kad zapo?e obra?unavati, dovedoše mu jednoga koji mu dugovaše deset tisu?a talenata. 25 Kako nije imao odakle vratiti, zapovjedi gospodar da se proda on, žena mu i djeca i sve što ima te se podmiri dug. 27 Gospodar se smilova tomu sluzi, otpusti ga i dug mu oprosti." 30 Ali on ne htjede, nego ode i baci ga u tamnicu dok mu ne vrati duga." 31 "Kad njegovi drugovi vidješe što se dogodilo, silno ražaloš?eni odoše i sve to dojaviše gospodaru. 34 I gospodar ga, rasr?en, preda mu?iteljima dok mu ne vrati svega duga. 35 Tako ?e i Otac moj nebeski u?initi s vama ako svatko od srca ne oprosti svomu bratu." VI. SKORA BUDU?NOST NOVOGA BOŽJEG SVIJETA 1. PRIPOVJEDNI DIO Nerazrješivost ženidbe 0,1-12)

19

19Kad Isus završi ove besjede, ode iz Galileje i do?e u judejski kraj s onu stranu Jordana. 2 Za njim je išao silan svijet. Ondje ih izlije?i. 3 Pristupe mu tada farizeji pa, da ga iskušaju, kažu: "Je li dopušteno otpustiti ženu s kojega god razloga?" 4 On odgovori: "Zar niste ?itali: Stvoritelj od po?etka muško i žensko stvori ih 5 i re?e: Stoga ?e ?ovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit ?e jedno tijelo? 6 Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što, dakle, Bog združi, ?ovjek neka ne rastavlja." 7 Kažu mu: "Zašto onda Mojsije zapovjedi dati otpusno pismo i - otpustiti?" 8 Odgovori im: "Zbog tvrdo?e srca vašega dopusti vam Mojsije otpustiti žene, ali od po?etka ne bijaše tako. 9 A ja vam kažem: Tko otpusti svoju ženu - osim zbog bludništva - pa se oženi drugom, ?ini preljub." Dragovoljna uzdržljivost 10 Kažu mu u?enici: "Ako je tako izme?u muža i žene, bolje je ne ženiti se." 11 A on im re?e: "Ne shva?aju toga svi, nego samo oni kojima je dano. 12 Doista, ima za ženidbu nesposobnih koji se takvi iz utrobe materine rodiše. Ima nesposobnih koje ljudi onesposobiše. A ima nesposobnih koji sami sebe onesposobiše poradi kraljevstva nebeskoga. Tko može shvatiti, neka shvati." Isus i djeca 0 10,13-16; Lk 18,15-17) 13 Tada mu doniješe dje?icu da na njih stavi ruke i pomoli se. A u?enici im branili. 14 Nato ?e im Isus: "Pustite dje?icu i ne prije?ite im k meni jer takvih je kraljevstvo nebesko!" 15 I položi ruke na njih pa krene odande. Bogati mladi? 0 10,17-22; Lk 18,18-23) 16 I gle, pristupi mu netko i re?e: "U?itelju, koje mi je dobro ?initi da imam život vje?ni?" 17 A on mu re?e: "Što me pitaš o dobrome? Jedan je samo dobar! Ali ako ho?eš u život u?i, ?uvaj zapovijedi." 18 Upita ga: "Koje?" A Isus re?e: Ne ubij! Ne ?ini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedo?i lažno! 19 oca i majku! I ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga!" 20 Kaže mu mladi?: "Sve sam to ?uvao. Što mi još nedostaje?" 21 Re?e mu Isus: "Ho?eš li biti savršen, idi, prodaj što imaš i podaj siromasima pa ?eš imati blago na nebu. A onda do?i i idi za mnom." 22 Na tu rije? ode mladi? žalostan jer imaše velik imetak. Opasnost od bogatstva 0 10,23-26; Lk 18,24-26) 23 A Isus re?e svojim u?enicima: "Zaista, kažem vas, teško ?e bogataš u kraljevstvo nebesko. 24 Ponovno vam velim: Lakše je devi kroz uši iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje." 25 ?uvši to, u?enici se silno snebivahu govore?i: "Tko se onda može spasiti?" 26 A Isus upre u njih pogled pa im re?e: "Ljudima je to nemogu?e, ali Bogu je sve mogu?e." Nagrada Isusovim sljedbenicima 0 10,27-31; Lk 18,27-30) 27 Tada Petar prihvati pa upita: "Evo, mi sve ostavismo i po?osmo za tobom. Što ?emo za to dobiti?" 28 Re?e im Isus: "Zaista, kažem vam, vi koji po?oste za mnom, o preporodu, kad Sin ?ovje?ji sjedne na prijestolje svoje slave, i vi ?ete sjediti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih. 29 I tko god ostavi ku?e, ili bra?u, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili polja poradi imena mojega, stostruko ?e primiti i život vje?ni baštiniti." 30mnogi prvi bit ?e posljednji, i posljednji prvi." Radnici posljednjeg sata

20

10"Kraljevstvo je nebesko kao kad doma?in rano ujutro iza?e najmiti radnike u svoj vinograd. 2 Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd. 3 Iza?e i o tre?oj uri i vidje druge gdje stoje na trgu besposleni 5 I oni odoše. Iza?e opet o šestoj i devetoj uri te u?ini isto tako. 9 Do?u tako oni od jedanaeste ure i prime po denar. 10 Pa kada do?u oni prvi, pomisle da ?e primiti više, ali i oni prime po denar. 11 A kad primiše, po?eše mrmljati protiv doma?ina: 14 Uzmi svoje pa idi. A ja ho?u i ovomu posljednjemu dati kao i tebi. 16 "Tako ?e posljednji biti prvi, a prvi posljednji." Tre?i navještaj muke i uskrsnu?a 0 10,32-34; Lk 18,31-34) 17 Dok je Isus uzlazio u Jeruzalem, uze dvanaestoricu nasamo te im putem re?e: 18 "Evo, uzlazimo u Jeruzalem i Sin ?ovje?ji bit ?e predan glavarima sve?eni?kim i pismoznancima. Osudit ?e ga na smrt 19 i predati poganima da ga izrugaju, izbi?uju i razapnu, ali on ?e tre?i dan uskrsnuti." Ne gospodujte nego služite! 0 10,35-45) 20 Tada mu pristupi mati sinova Zebedejevih zajedno sa sinovima, pade ni?ice da od njega nešto zaište. 21 A on ?e joj: "Što želiš?" Kaže mu: "Reci da ova moja dva sina u tvome kraljevstvu sjednu uza te, jedan tebi zdesna, drugi slijeva." 22 Isus odgovori: "Ne znate što ištete. Možete li piti ?ašu koju ?u ja piti?" Kažu mu: "Možemo!" 23 A on im re?e: "?ašu ?ete moju doduše piti, ali sjesti meni zdesna ili slijeva - to nisam ja vlastan dati, to je onih kojima je pripravio moj Otac." 24 Kada su to ?ula ostala desetorica, razgnjeve se na dva brata. 25 Zato ih Isus dozva i re?e: "Znate da vladari gospoduju svojim narodima i velikaši njihovi drže ih pod vlaš?u. 26 Ne?e tako biti me?u vama! Naprotiv, tko ho?e da me?u vama bude najve?i, neka vam bude poslužitelj. 27 I tko god ho?e da me?u vama bude prvi, neka vam bude sluga." 28 "Tako i Sin ?ovje?ji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge." Dva jerihonska slijepca 0 10,46-52; Lk 18,35-43) 29 Kad su izlazili iz Jerihona, po?e za njim silan svijet. 30 I gle, dva slijepca sje?ahu kraj puta. ?uvši da Isus prolazi, povikaše: "Gospodine, smiluj nam se, Sine Davidov!" 31 Mnoštvo ih ušutkivalo, ali oni još ja?e viknuše: "Gospodine, smiluj nam se, Sine Davidov!" 32 Isus se zaustavi, dozove ih i re?e: "Što ho?ete da vam u?inim?" 33 Kažu mu: "Gospodine, da nam se otvore o?i." 34 Isus se ganut dota?e njihovim o?iju i oni odmah progledaše. I po?oše za njim. Mesijanski ulazak u Jeruzalem 0,1-11; Lk 19,28-38; Iv 12,12-19)

21

11Kad se približiše Jeruzalemu te do?oše u Betfagu, na Maslinskoj gori, posla Isus dvojicu u?enika 2 govore?i: "Po?ite u selo pred vama i odmah ?ete na?i privezanu magaricu i uz nju magare. Odriješite ih i dovedite k meni. 4 To se dogodi da se ispuni što je re?eno po proroku: 5 k?eri Sionskoj: Evo kralj ti tvoj dolazi, krotak, jašu? na magarcu, na magaretu, mladetu magari?inu. 6 U?enici odu i u?ine kako im naredi Isus. 7 Dovedu magaricu i magare te stave na njih haljine i Isus uzjaha na njih. 8 Silan svijet prostrije svoje haljine po putu, a drugi rezahu grane sa stabala i sterahu ih po putu. 9 Mnoštvo pak pred njim i za njim klicaše: "Hosana Sinu Davidovu! Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje! Hosana u visinama!" 10 Kad u?e u Jeruzalem, uskomešao se sav grad i govorio: "Tko je ovaj?" 11 A mnoštvo odgovaraše: "To je Prorok, Isus iz Nazareta galilejskoga." Izgon trgovaca iz Hrama 0 11,15-19; Lk 19,45-48; Iv 2,13-22) 12 Isus u?e u Hram i izagna sve koji su prodavali i kupovali u Hramu. Mjenja?ima isprevrta stolove i prodava?ima golubova klupe. 13 Kaže im: "Pisamo je: Dom ?e se moj zvati Dom molitve, a vi od njega ?inite pe?inu razbojni?ku." 14 U Hramu mu pri?oše slijepi i hromi i on ih ozdravi. 15 A kad glavari sve?eni?ki i pismoznanci vidješe ?udesa koja u?ini i djecu što vi?u Hramom: "Hosana Sinu Davidovu!", gnjevni 16 mu rekoše: "?uješ li što ovi govore?" Kaže im Isus: "Da! A niste li ?itali: Iz usta djece i dojen?adi sebi si pripravio hvalu?" 17 On ih ostavi, po?e iz grada u Betaniju te ondje preno?i. Neplodna smokva 0 11,12-14. 20-24) 18 Ujutro se vra?ao u grad i ogladnje. 19 Ugleda smokvu kraj puta i pri?e k njoj, ali ne na?e na njoj ništa osim liš?a pa joj kaže: "Ne bilo više ploda s tebe dovijeka!" I smokva umah usahnu. 20 Vidjevši to, u?enici se za?ude: "Kako umah smokva usahnu!" 22 I sve što zaištete u molitvi vjeruju?i, primit ?ete." Odakle Isusu vlast? 0 11,27-33; Lk 20,1-8) 23 I u?e u Hram. Dok je nau?avao, pristupiše mu glavari sve?eni?ki i starješine narodne te ga upitaše: "Kojom vlaš?u to ?iniš? Tko ti dade tu vlast?" 24 Isus im odgovori: "I ja ?u vas jedno upitati. Ako mi na to odgovorite, ja ?u vama kazati kojom vlaš?u ovo ?inim. 27 Zato odgovore Isusu: "Ne znamo." I on njima re?e: "Ni ja vama ne?u kazati kojom vlaš?u ovo ?inim." Prispodoba o dva sina 31 Koji od te dvojice izvrši volju o?evu?" Kažu: "Onaj prvi." Nato ?e im Isus: "Zaista, kažem vam, carinici i bludnice pretekoše vas u kraljevstvo Božje! 32 Doista, Ivan do?e k vama putom pravednosti i vi mu ne povjerovaste, a carinici mu i bludnice povjerovaše. Vi pak, makar to vidjeste, ni kasnije se ne predomisliste da mu povjerujete." Vinogradari ubojice 0 12,1-12; Lk 20,9-19) 33 "Drugu prispodobu ?ujte! Bijaše neki doma?in koji posadi vinograd, ogradi ga ogradom, iskopa u njemu tijesak i podiže kulu pa ga iznajmi vinogradarima i otputova. 34 Kad se približilo vrijeme plodova, posla svoje sluge vinogradarima da uzmu njegov urod. 35 A vinogradari pograbe njegove sluge pa jednoga istukoše, drugog ubiše, a tre?ega kamenovaše. 36 I opet posla druge sluge, više njih nego prije, ali oni i s njima postupiše jednako." 39 I pograbe ga, izbace iz vinograda i ubiju." 40 "Kada dakle do?e gospodar vinograda, što ?e u?initi s tim vinogradarima?" 41 Kažu mu: "Opake ?e nemilo pogubiti, a vinograd iznajmiti drugim vinogradarima što ?e mu davati urod u svoje vrijeme." 42 Kaže im Isus: "Zar nikada niste ?itali u Pismima: Kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. Gospodnje je to djelo - kakvo ?udo u o?ima našim! 43 Zato ?e se - kažem vam - oduzeti od vas kraljevstvo Božje i dat ?e se narodu koji donosi njegove plodove! 0 I tko padne na taj kamen, smrskat ?e se, a na koga on padne, satrt ?e ga.)" 45 Kad su glavari sve?eni?ki i farizeji ?uli te njegove prispodobe, razumjeli su da govori o njima. 46 I tražili su da ga uhvate, ali se pobojaše mnoštva jer ga je smatralo prorokom. Prispodoba o svadbenoj gozbi 0,15-24)

22

12Isus im ponovno prozbori u prispodobama: 2 "Kraljevstvo je nebesko kao kad neki kralj pripravi svadbu sinu svomu. 3 Posla sluge da pozovu uzvanike na svadbu. No oni ne htjedoše do?i. 5 "Ali oni ne mare?i odoše - jedan na svoju njivu, drugi za svojom trgovinom. 6 Ostali uhvate njegove sluge, zlostave ih i ubiju. 7 Nato se kralj razgnjevi, posla svoju vojsku i pogubi one ubojice, a grad im spali." 10 "Sluge izi?oše na putove i sabraše sve koje na?oše - i zle i dobre. I svadbena se dvorana napuni gostiju. 11 Kad kralj u?e pogledati goste, spazi ondje ?ovjeka koji ne bijaše odjeven u svadbeno ruho. 14 Doista, mnogo je zvanih, malo izabranih." Porez caru 0 12,13-17; Lk 20,20-26) 15 Tada farizeji odoše i održaše vije?e kako da Isusa uhvate u rije?i. 16 Pošalju k njemu svoje u?enike s herodovcima da ga upitaju: "U?itelju! Znamo da si istinit te po istini putu Božjem u?iš i ne mariš tko je tko jer nisi pristran. 17 Reci nam, dakle, što ti se ?ini: je li dopušteno dati porez caru ili nije?" 18 Znaju?i njihovu opakost, re?e Isus: "Zašto me iskušavate, licemjeri? 19 Pokažite mi porezni novac!" Pružiše mu denar. 20 On ih upita: "?ija je ovo slika i natpis?" 21 Odgovore: "Carev." Kaže im: "Podajte dakle caru carevo, a Bogu Božje." 22 ?uvši to, zadive se pa ga ostave i odu. Uskrsnu?e mrtvih 0 12,18-27; Lk 20,27-40) 23 Toga dana pristupiše k njemu saduceji, koji vele da nema uskrsnu?a, i upitaše ga: 24 "U?itelju, Mojsije re?e: Umre li tko bez djece, neka se njegov brat oženi njegovom ženom te podigne porod bratu svomu. 25 Bijaše tako u nas sedmero bra?e. Prvi se oženi i umrije bez poroda ostavivši ženu svom bratu. 26 Tako i drugi i tre?i, sve do sedmoga. 27 A nakon svih umrije i žena. 28 Kojemu ?e dakle od te sedmorice biti žena o uskrsnu?u? Jer sva su je sedmorica imala." 29 Odgovori im Isus: "U zabludi ste jer ne razumijete Pisama ni sile Božje. 30 Ta u uskrsnu?u niti se žene niti udavaju, nego su kao an?eli na nebu. 31 A što se ti?e uskrsnu?a mrtvih, zar niste ?itali što vam re?e Bog: 32 Ja sam Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev? Nije on Bog mrtvih, nego živih!" 33 ?uvši to, mnoštvo osta zaneseno njegovim naukom. Najve?a zapovijed 0 12,28-34; Lk 10,25-28) 34 A kad su farizeji ?uli kako ušutka saduceje, okupiše se, 35 a jedan od njih, zakonoznanac, da ga iskuša, upita: 36 "U?itelju, koja ja zapovijed najve?a u Zakonu?" 37 A on mu re?e: "Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. 38 To je najve?a i prva zapovijed. 39 Druga, ovoj sli?na: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. 40 O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci." Krist, sin i Gospodin Davidov 0 12,35-37; Lk 20,41-44) 41 Kad se farizeji skupiše, upita ih Isus: 42 "Što mislite o Kristu? ?iji je on sin?" Kažu mu: "Davidov." 43 A on ?e njima: "Kako ga onda David u Duhu naziva Gospodinom, kad veli: 45 Ako ga dakle David naziva Gospodinom, kako mu je sin?" 46 I nitko mu nije mogao odgovoriti ni rije?i, niti se od toga dana tko usudio upitati ga bilo što. Licemjerje i taština pismoznanaca i farizeja 0,37-40; Lk 20,45-47)

23

13Tada Isus prozbori mnoštvu i svojim u?enicima: 2 "Na Mojsijevu stolicu zasjedoše pismoznanci i farizeji. 3 ?inite dakle i obdržavajte sve što vam kažu, ali se nemojte ravnati po njihovim djelima jer govore, a ne ?ine. 4 Vežu i ljudima na ple?a tovare teška bremena, a sami ni da bi ih prstom makli. 5 Sva svoja djela ?ine zato da ih ljudi vide. Doista, proširuju zapise svoje i produljuju rese. 6 Vole pro?elja na gozbama, prva sjedala u sinagogama, 9 Ni ocem ne zovite nikoga na zemlji jer jedan je Otac vaš - onaj na nebesima. 10 I ne dajte da vas vo?ama zovu, jer jedan je vaš vo?a - Krist. 11 Najve?i me?u vama neka vam bude poslužitelj. 12 Tko se god uzvisuje, bit ?e ponižen, a tko se ponizuje, bit ?e uzvišen." "Jao vama pismoznanci i farizeji!" 0 11,39-52) 13 "Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Zaklju?avate kraljevstvo nebesko pred ljudima; sami ne ulazite, a ne date u?i ni onima koji bi htjeli." 14

0

14) 15 "Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Obilazite morem i kopnom da pridobijete jednog sljedbenika. A kad ga pridobijete, prome?ete ga u sina paklenoga dvaput goreg od sebe." 17 Budale i slijepci! Ta što je ve?e: zlato ili Hram što posve?uje zlato? 19 Slijepci! Ta što je ve?e: dar ili žrtvenik što dar posve?uje? 20 Tko se dakle zakune žrtvenikom, kune se njime i svime što je na njemu. 21 I tko se zakune Hramom, kune se njime i Onim koji u njemu prebiva. 22 I tko se zakune nebom, kune se prijestoljem Božjim i Onim koji na njemu sjedi." 23 "Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Namirujete desetinu od metvice i kopra i kima, a propuštate najvažnije u Zakonu: pravednost, milosr?e, vjernost. Ovo je trebalo ?initi, a ono ne propuštati. 24 Slijepe vo?e! Cijedite komarca, a gutate devu!" 25 "Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! ?istite ?ašu i zdjelu izvana, a iznutra su pune grabeža i pohlepe. 26 Farizeju slijepi! O?isti najprije nutrinu ?aše da joj i vanjština bude ?ista." 27 Jao vama pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Nalik ste na obijeljene grobove. Izvana izgledaju lijepi, a iznutra su puni mrtva?kih kostiju i svakojake ne?isto?e. 28 Tako i vi izvana ljudima izgledate pravedni, a iznutra ste puni licemjerja i bezakonja." 29 "Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Gradite grobnice prorocima i kitite spomenike pravednicima 31 Tako sami protiv sebe svjedo?ite da ste sinovi ubojica proroka. 32 Dopunite samo mjeru otaca svojih!" Skora kazna 0 11,49-51) 33 "Zmije! Leglo gujinje! Kako ?ete ute?i osudi paklenoj? 34 Zato evo ja šaljem vama proroke i mudrace i pismoznance. Jedne ?ete od njih ubiti i raspeti, druge bi?evati po svojim sinagogama i progoniti od grada do grada 35 da tako na vas do?e sva pravedna krv, prolivena na zemlji od krvi Abela pravednoga pa do krvi Zaharije, sina Barahijina, kojega ubiste izme?u Hrama i žrtvenika. 36 Zaista, kažem vam, sve ?e to do?i na ovaj naraštaj!" Prijekor Jeruzalemu 0 13,34-35) 37 "Jeruzaleme, Jeruzaleme, koji ubijaš proroke i kamenuješ one što su tebi poslani! Koliko li puta htjedoh okupiti djecu tvoju kao što kvo?ka okuplja pili?e pod krila, i ne htjedoste. 38 Evo, napuštena vam ku?a. 39 Doista, kažem vam, odsada me ne?ete vidjeti dok ne reknete: Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje!" 2. ESHATOLOŠKA BESJEDA - DOVRŠENJE BOŽJEG DJELA Uvod 0,1-2; Lk 21,5-6)

24

14Isus izi?e iz Hrama. Putom mu pristupiše u?enici pokazuju?i mu hramsko zdanje. 2 A on im re?e: "Ne vidite li sve ovo? Zaista, kažem vam, ne, ne?e se ovdje ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen." Po?etak nevolja 0 13,3-13; Lk 21,7-19) 3 Dok je zatim na Maslinskoj gori sjedio, pristupiše k njemu u?enici nasamo govore?i: "Reci nam kada ?e to biti i koji ?e biti znak tvojega Dolaska i svršetka svijeta?" 4 Isus im odgovori: "Pazite da vas tko ne zavede! 6 "A ?ut ?ete za ratove i za glasove o ratovima. Pazite, ne uznemirujte se. Doista treba da se to dogodi, ali to još nije svršetak. 7 Narod ?e ustati protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva; bit ?e gladi i potresa po raznim mjestima. 8 Ali sve je to samo po?etak trudova." 9 "Tada ?e vas predavati na muke i ubijati vas. I svi ?e vas narodi zamrziti zbog imena moga. 10 Mnogi ?e se tada sablazniti, izdavat ?e jedni druge i mrziti se me?u sobom. 11 Ustat ?e mnogi lažni proroci i mnoge zavesti. 12 Razmahat ?e se bezakonje i ohladnjeti ljubav mnogih. 13 Ali tko ustraje do svršetka, bit ?e spašen." 14 "I propovijedat ?e se ovo evan?elje Kraljevstva po svem svijetu za svjedo?anstvo svim narodima. Tada ?e do?i svršetak." Razorenje Jeruzalema 0 13,14-23; Lk 21,20-24) 15 "Kada dakle vidite da grozota pustoši, po proroštvu Daniela proroka, stoluje na svetome mjestu - tko ?ita, neka razumije: 16 koji se tada zateknu u Judeji, neka bježe u gore; 17 tko bude na krovu, neka ne silazi uzeti što iz ku?e; 18 i tko bude u polju, neka se ne okre?e natrag da uzme haljinu!" 19 "A jao trudnicama i dojiljama u one dane!" 20 "I molite da bijeg vaš ne bude zimi ili subotom 21 jer tada ?e biti velika tjeskoba kakve ne bijaše od po?etka svijeta sve do sada, a ne?e je ni biti." 22 "I kad se ne bi skratili dani oni, nitko se ne bi spasio. No poradi izabranih skratit ?e se dani oni." 24 Ustat ?e, doista, lažni kristi i lažni proroci i iznijeti znamenja velika i ?udesa da, bude li mogu?e, zavedu i izabrane." 25 "Eto, prorekao sam vam." Dolazak Sina ?ovje?jega 0 13,24-27; Lk 25-28) 27 Jer kao što munja izlazi od istoka i bljesne do zapada, tako ?e biti i s dolaskom Sina ?ovje?jega." 28 "Gdje bude strvine, ondje ?e se skupljati orlovi." 29 "A odmah nakon nevolje onih dana sunce ?e pomr?ati i mjesec ne?e više svijetljeti i zvijezde ?e s neba padati i sile ?e se nebeske poljuljati." 30 "I tada ?e se pojaviti znak Sina ?ovje?jega na nebu. I tada ?e proplakati sva plemena zemlje. I ugledat ?e Sina ?ovje?jega gdje dolazi na oblacima nebeskim s velikom mo?i i slavom. 31 I razaslat ?e an?ele svoje s trubljom velikom i sabrat ?e mu izabranike s ?etiri vjetra, s jednoga kraja neba do drugoga." Iznenadnost ovih doga?aja 0 13,28-37; Lk 21,29-33; 17,26-30. 34-36) 32 "A od smokve se nau?ite prispodobi! Kad joj grana ve? omekša i liš?e potjera, znate: blizu je ljeto. 33 Tako i vi kad sve to ugledate, znajte: blizu je, na vratima!" 34 "Zaista, kažem vam, ne, ne?e uminuti naraštaj ovaj dok se sve to ne zbude. 35 Nebo ?e i zemlja uminuti, ali rije?i moje ne, ne?e uminuti." 36 "A o onom danu i ?asu nitko ne zna, pa ni an?eli nebeski, ni Sin, nego samo Otac. 37 Kao u dane Noine, tako ?e biti i Dolazak Sina ?ovje?jega. 38 Kao što su u dane one - prije potopa - jeli i pili, ženili se i udavali do dana kad Noa u?e u korablju 39 i ništa nisu ni slutili dok ne do?e potop i sve odnije - tako ?e biti i Dolazak Sina ?ovje?jega. 40 Dvojica ?e tada biti u polju: jedan ?e se uzeti, drugi ostaviti. 41 Dvije ?e mljeti u mlinu: jedna ?e se uzeti, druga ostaviti." 42 "Bdijte dakle jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi. 43 A ovo znajte: kad bi doma?in znao o kojoj straži kradljivac dolazi, bdio bi i ne bi dopustio potkopati ku?e. 44 Zato i vi budite pripravni jer u ?as kad i ne mislite Sin ?ovje?ji dolazi." Prispodoba o budnom upravitelju 0 12,41-48) 45 "Tko li je onaj vjerni i razumni sluga što ga gospodar postavi nad svojim uku?anima da im izda hranu u pravo vrijeme? 46 Blago onome sluzi kojega gospodar kada do?e na?e da tako radi! 47 Zaista, kažem vam, postavit ?e ga nad svim imanjem svojim." 49 pa stane tu?i sudrugove, jesti i piti s pijanicama, 50 do?i ?e gospodar toga sluge u dan u koji mu se ne nada i u ?as u koji i ne sluti; 51je?i ?e ga i dodijeliti mu udes me?u licemjerima. Ondje ?e biti pla? i škrgut zubi." Prispodoba o deset djevica

25

15"Tada ?e kraljevstvo nebesko biti kao kad deset djevica uzeše svoje svjetiljke i izi?oše u susret zaru?niku. 2 Pet ih bijaše ludih, a pet mudrih. 3 Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. 4 Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja." 5 "Budu?i da je zaru?nik okasnio, sve one zadrijemaše i pozaspaše. 7 Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke. 10 "Dok one odoše kupiti, do?e zaru?nik: koje bijahu pripravne, u?oše s njim na svadbu i zatvore se vrata. 13 Bdijte dakle jer ne znate dana ni ?asa!" Prispodoba o talentima 0 19,11-27) 14 "Doista, kao kad ono ?ovjek, polaze?i na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. 15 Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a tre?emu jedan - svakomu po njegovoj sposobnosti. 16 I otputova. Onaj koji je primio pet talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih pet. 17 Isto tako i onaj sa dva stekne druga dva. 18 Onaj naprotiv koji je primio jedan ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarov." 19 "Nakon dugo vremena do?e gospodar tih slugu i zatraži od njih ra?un. 29 Doista, onomu koji ima još ?e se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet ?e se i ono što ima. 31 "Kad Sin ?ovje?ji do?e u slavi i svi an?eli njegovi s njime, sjest ?e na prijestolje slave svoje. 32 I sabrat ?e se pred njim svi narodi, a on ?e ih jedne od drugih razlu?iti kao što pastir razlu?uje ovce od jaraca. 33 Postavit ?e ovce sebi zdesna, a jarce slijeva." 35 Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; 38 Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? 42 Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; 46 "I oti?i ?e ovi u muku vje?nu, a pravednici u život vje?ni." VII. MUKA I USKRSNU?E Zavjera protiv Isusa 0,1-2; Lk 22,1-2; Iv 11,45-53)

26

16I kad Isus završi sve te besjede, re?e svojim u?enicima: 2 "Znate da je za dva dana Pasha, i Sin ?ovje?ji predaje se da se razapne." 3 Uto se sabraše glavari sve?eni?ki i starješine narodne u dvoru velikoga sve?enika imenom Kajfe 4 i zaklju?iše Isusa na prijevaru uhvatiti i ubiti. 5 Jer se govorilo: "Nikako ne o Blagdanu da ne nastane pobuna u narodu." Pomazanje u Betaniji 0 14,3-9; Iv 12,1-8) 6 Kad je Isus bio u Betaniji, u ku?i Šimuna Gubavca, 7 pristupi mu neka žena s alabastrenom posudicom skupocjene pomasti i polije ga po glavi, dok je on bio za stolom. 8 Vidjevši to, u?enici negodovahu: "?emu ta rasipnost? 9 Moglo se to skupo prodati i dati siromasima." 10 Zapazio to Isus pa im re?e: "Što dodijavate ženi? Dobro djelo u?ini prema meni. 11 Ta siromaha svagda imate uza se, a mene nemate svagda. 12 Izlila je tu pomast na moje tijelo - za ukop mi to u?ini. 13 Zaista, kažem vam, gdje se god bude propovijedalo ovo evan?elje, po svem svijetu, navješ?ivat ?e se i ovo što ona u?ini - njoj na spomen." Judina izdaja 0 14,10-11; Lk 22,3-6) 14 Tada jedan od dvanaestorice, zvan Juda Iškariotski, po?e glavarima sve?eni?kim 15 i re?e: "Što ?ete mi dati i ja ?u vam ga predati." A oni mu odmjeriše trideset srebrnjaka. 16 Otada je tražio priliku da ga preda. Pashalna ve?era 0 14,12-21; Lk 22,7-14. 21-23; Iv 13,21-30) 17 Prvoga dana Beskvasnih kruhova pristupiše u?enici Isusu i upitaše: "Gdje ho?eš da ti pripravimo te blaguješ pashu?" 19 I u?ine u?enici kako im naredi Isus i priprave pashu. 20 Uve?er bijaše Isus za stolom s dvanaestoricom. 21 I dok su blagovali, re?e: "Zaista, kažem vam, jedan ?e me od vas izdati." 22 Silno ožaloš?eni, stanu mu jedan za drugim govoriti: "Da nisam ja, Gospodine?" 23 On odgovori: "Onaj koji umo?i sa mnom ruku u zdjelu, taj ?e me izdati. 24 Sin ?ovje?ji, istina, odlazi kako je o njemu pisano, ali jao ?ovjeku onomu koji predaje Sina ?ovje?jega. Tomu bi ?ovjeku bolje bilo da se ni rodio nije." 25 A Juda, izdajnik, prihvati i re?e: "Da nisam ja, u?itelju?" Re?e mu: "Ti kaza." Ustanovljenje Euharistije - Ve?ere Gospodnje 0 14,22-26; Lk 22,15-20; 1 Kor 11,23-25) 26 I dok su blagovali, uze Isus kruh, izre?e blagoslov pa razlomi, dade svojim u?enicima i re?e: "Uzmite i jedite! Ovo je tijelo moje!" 27 I uze ?ašu, zahvali i dade im govore?i: "Pijte iz nje svi! 28 Ovo je krv moja, krv Saveza koja se za mnoge prolijeva na otpuštenje grijeha. 29 A kažem vam: ne, ne?u od sada piti od ovog roda trsova do onoga dana kad ?u ga - novoga - s vama piti u kraljevstvu Oca svojega." 30 Otpjevavši hvalospjeve, zaputiše se prema Maslinskoj gori. Proroštvo o Petrovoj zataji 0 14,27-31; Lk 22,31-34; Iv 13,36-38) 31 Tada im re?e Isus: "Svi ?ete se vi još ove no?i sablazniti o mene. Ta pisano je: Udarit ?e pastira i stado ?e se razbje?i. 33 Nato ?e mu Petar: "Ako se i svi sablazne o tebe, ja se nikada ne?u!" 34 Re?e mu Isus: "Zaista, kažem ti, još ove no?i, prije negoli se pijetao oglasi, triput ?eš me zatajiti!" 35 Kaže mu Petar: "Bude li trebalo i umrijeti s tobom, ne, ne?u te zatajiti." Tako rekoše i svi u?enici. Molitva u Getsemanskom vrtu 0 14,32-42; Lk 22,39-46) 36 Tada do?e Isus s njima u predio zvan Getsemani i kaže u?enicima: "Sjednite ovdje dok ja odem onamo pomoliti se." 37 I povede sa sobom Petra i oba sina Zebedejeva. Spopade ga žalost i tjeskoba. 38 Tada im re?e: "Duša mi je nasmrt žalosna. Ostanite ovdje i bdijte sa mnom!" 39 I ode malo dalje, pade ni?ice mole?i: "O?e moj! Ako je mogu?e, neka me mimoi?e ova ?aša. Ali ne kako ja ho?u, nego kako ho?eš ti." 40 I do?e u?enicima i na?e ih pozaspale pa re?e Petru: "Tako, zar niste mogli jedan sat probdjeti sa mnom? 41 Bdijte i molite da ne padnete u napast! Duh je, istina, voljan, no tijelo je slabo." 42 Opet, po drugi put, ode i pomoli se: "O?e moj! Ako nije mogu?e da me ?aša mine da je ne pijem, budi volja tvoja!" 43 I ponovno do?e i na?e ih pozaspale, o?i im se sklapale. 44 Opet ih ostavi, po?e i pomoli se po tre?i put ponavljaju?i iste rije?i. 45 Tada do?e u?enicima i re?e im: "Samo spavajte i po?ivajte! Evo, približio se ?as! Sin ?ovje?ji predaje se u ruke grešni?ke! 46 Ustanite, hajdemo! Evo, približio se moj izdajica." Isus uhva?en 0 14,43-50; Lk 22,47-53; Iv 18,3-12) 47 Dok je on još govorio, gle, do?e Juda, jedan od dvanaestorice, i s njime silna svjetina s ma?evima i toljagama poslana od glavara sve?eni?kih i starješina narodnih. 48 A izdajica im dao znak: "Koga poljubim, taj je, njega uhvatite!" 49 I odmah pristupi Isusu i re?e: "Zdravo, U?itelju!" I poljubi ga. 50 A Isus mu re?e: "Prijatelju, zašto ti ovdje!" Tada pristupe, podignu ruke na Isusa i uhvate ga. 51 I gle, jedan od onih koji bijahu s Isusom maši se rukom, trgnu ma?, udari slugu velikoga sve?enika i odsije?e mu uho. 52 Kaže mu tada Isus: "Vrati ma? na njegovo mjesto jer svi koji se ma?a la?aju od ma?a i ginu. 53 Ili zar misliš da ja ne mogu zamoliti Oca svojega i eto umah uza me više od dvanaest legija an?ela? 54 No kako bi se onda ispunila Pisma da tako mora biti?" 55 U taj ?as re?e Isus svjetini: "Kao na razbojnika izi?oste s ma?evima i toljagama da me uhvatite? Danomice sje?ah u Hramu nau?avaju?i i ne uhvatiste me." 56 A sve se to dogodilo da se ispune Pisma proro?ka. Tada ga svi u?enici ostave i pobjegnu. Isus pred Vije?em 0 14,53-65; Lk 22,54-55. 63-71; Iv 18,13-14. 19-24) 57 Nato uhvatiše Isusa i odvedoše ga velikomu sve?eniku Kajfi, kod kojega se sabraše pismoznanci i starješine. 58 A Petar je išao za njim izdaleka do dvora velikog sve?enika; i ušavši unutra, sjedne sa stražarima da vidi svršetak. 59 A glavari sve?eni?ki i cijelo Vije?e tražili su kakvo lažno svjedo?anstvo protiv Isusa da bi ga mogli pogubiti. 60 Ali ne na?oše premda pristupiše mnogi lažni svjedoci. Napokon pristupe dvojica 62 Usta nato veliki sve?enik i re?e mu: "Zar ništa ne odgovaraš? Što to ovi protiv tebe svjedo?e?" 63 Isus je šutio. Re?e mu veliki sve?enik: "Zaklinjem te Bogom živim: Kaži nam jesi li ti Krist, Sin Božji?" 64 Re?e mu Isus: "Ti kaza! Štoviše, kažem vam: Odsada ?ete gledati Sina ?ovje?jega gdje sjedi zdesna Sile i dolazi na oblacima nebeskim." 65 Nato veliki sve?enik razdrije haljine govore?i: "Pohulio je! Što nam još trebaju svjedoci! Evo, sada ste ?uli hulu! 66 Što vam se ?ini?" Oni odgovoriše: "Smrt zaslužuje!" 67 Tada su mu pljuvali u lice i udarali ga, a drugi ga pljuskali 68 govore?i: "Proreci nam, Kriste, tko te udario?" Petar se odri?e Isusa 0 14,66-72; Lk 22,56-62; Iv 18,15-18. 25-27) 69 A Petar je sjedio vani u dvorištu. I pristupi mu jedna sluškinja govore?i: "I ti bijaše s Isusom Galilejcem." 70 On pred svima zanijeka: "Ne znam što govoriš." 71 Kad izi?e u predvorje, spazi ga druga i kaže nazo?nima: "Ovaj bijaše s Isusom Nazare?aninom." 72 On opet zanijeka sa zakletvom: "Ne znam toga ?ovjeka." 73 Malo zatim nazo?ni pristupiše Petru i rekoše: "Doista, i ti si od njih! Ta govor te tvoj izdaje!" 74 On se tada stane zaklinjati i preklinjati: "Ne znam toga ?ovjeka." I odmah se oglasi pijetao. 75 I spomenu se Petar rije?i koju mu Isus re?e: "Prije nego se pijetao oglasi, triput ?eš me zatajiti." I izi?e te gorko zaplaka. Isus predan Pilatu 0,1; Lk 23,1-2; Iv 18,28-32)

27

17A kad objutri, svi su glavari sve?eni?ki i starješine narodne održali vije?anje protiv Isusa da ga pogube. 2 I svezana ga odveli i predali upravitelju Pilatu. Judina smrt 0 1,18-19) 3 Kada Juda, njegov izdajica, vidje da je Isus osu?en, pokaja se i vrati trideset srebrnjaka glavarima sve?eni?kim i starješinama 4 govore?i: "Sagriješih predavši krv nedužnu!" Odgovoriše: "Što se to nas ti?e? To je tvoja stvar!" 5 I bacivši srebrnjake u Hram, ode te se objesi. 6 Glavari sve?eni?ki uzeše srebrnjake i rekoše: 7 "Nije dopušteno staviti ih u hramsku riznicu jer su krvarina." Posavjetuju se i kupe za njih lon?arovu njivu za ukop stranaca. 8 Stoga se ona njiva zove "Krvava njiva" sve do danas. 9 Tada se ispuni što je re?eno po proroku Jeremiji: Uzeše trideset srebrnjaka - cijenu Neprocjenjivoga kojega procijeniše sinovi Izraelovi - 10 i dadoše ih za njivu lon?arovu kako mi naredi Gospodin. Pred Pilatom 0 15,2-15; Lk 23,3-5. 13-25; Iv 18,33-19,16) 11 Dovedoše dakle Isusa pred upravitelja. Upita ga upravitelj: "Ti li si kralj židovski?" On odgovori: "Ti kažeš." 12 I dok su ga glavari sve?eni?ki i starješine narodne optuživale, ništa nije odgovarao. 13 Tada mu re?e Pilat: "Ne ?uješ li što sve protiv tebe svjedo?e?" 14 I ne odgovori mu ni na jednu rije? te se upravitelj silno ?udio. 15 A o Blagdanu upravitelj je obi?avao svjetini pustiti jednoga uznika, koga bi ve? htjeli. 16 Tada upravo bijaše u njih poznati uznik zvani Baraba. 17 Kad se dakle sabraše, re?e im Pilat: "Koga ho?ete da vam pustim: Barabu ili Isusa koji se zove Krist?" 18 Znao je doista da ga predadoše iz zavisti. 19 Dok je sjedio na suda?koj stolici, poru?i nu njegova žena: "Mani se ti onoga pravednika jer sam danas u snu mnogo pretrpjela zbog njega." 20 Me?utim, glavari sve?eni?ki i starješine nagovore svjetinu da zaište Barabu, a Isus da se pogubi. 21 Upita ih dakle upravitelj: "Kojega od ove dvojice ho?ete da vam pustim?" A oni rekoše: "Barabu!" 22 Kaže im Pilat: "Što dakle da u?inim s Isusom koji se zove Krist?" Oni ?e: "Neka se razapne." 23 A on upita: "A što je zla u?inio?" Vikahu još ja?e: "Neka se razapne!" 24 Kad Pilat vidje da ništa ne koristi, nego da biva sve ve?i metež, uzme vodu i opere ruke pred svjetinom govore?i: "Nevin sam od krvi ove! Vi se pazite!" 25 Sav narod nato odvrati: "Krv njegova na nas i na djecu našu!" 26 Tada im pusti Barabu, a Isusa, izbi?evana, preda da se razapne. Trnova kruna 0 15,16-20; Iv 19,2-3) 27 Onda vojnici upraviteljevi uvedoše Isusa u dvor upraviteljev i skupiše oko njega cijelu ?etu. 28 Svukoše ga pa zaogrnuše skrletnim plaštem. 29 Spletoše zatim vijenac od trnja i staviše mu na glavu, a tako i trsku u desnicu. Prigibaju?i pred njim koljena, izrugivahu ga: "Zdravo, kralju židovski!" 30 Onda pljuju?i po njemu, uzimahu trsku i udarahu ga njome po glavi. 31 Pošto ga izrugaše, svukoše mu plašt, obukoše mu njegove haljine pa ga odvedoše da ga razapnu. Raspe?e 0 15,21-32; Lk 23,26-43; Iv 19,17-27) 32 Izlaze?i na?u nekoga ?ovjeka Cirenca, imenom Šimuna, i prisile ga da mu ponese križ. 33 I do?oše na mjesto zvano Golgota, to jest Lubanjsko mjesto, 34 dadoše mu piti vino sa žu?i pomiješano. I kad okusi, ne htjede piti. 35 A pošto ga razapeše, razdijeliše me?u se haljine njegove bacivši kocku. 36 I sjede?i ondje, ?uvahu ga. 37 I staviše mu ponad glave krivicu napisanu: "Ovo je Isus, kralj židovski." 38 Tada razapeše s njime dva razbojnika, jednoga zdesna, drugoga slijeva. 39 A prolaznici su ga pogr?ivali mašu?i glavama: 40 "Ti koji razvaljuješ Hram i za tri ga dana sagradiš, spasi sam sebe! Ako si Sin Božji, si?i s križa!" 41 Sli?no i glavari sve?eni?ki s pismoznancima i starješinama, rugaju?i se, govorahu: 42 "Druge je spasio, sebe ne može spasiti! Kralj je Izraelov! Neka sada si?e s križa pa ?emo povjerovati u nj! 44 Tako ga vrije?ahu i s njim raspeti razbojnici. Isusova smrt 0 15,33-41; Lk 23,44-49; Iv 19,28-30) 45 Od šeste ure nasta tama po svoj zemlji - do ure devete. 46 O devetoj uri povika Isus iza glasa: "Eli, Eli, lema sabahtani?" To ?e re?i: "Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?" 47 A neki od nazo?nih, ?uvši to, govorahu: "Ovaj zove Iliju." 48 I odmah pritr?a jedan od njih, uze spužvu, natopi je octom, natakne je na trsku i pruži mu piti. 49 A ostali rekoše: "Pusti da vidimo ho?e li do?i Ilija da ga spasi." 50 A Isus opet povika iz glasa i ispusti duh. 51 I gle, zavjesa se hramska razdrije odozgor dodolje, nadvoje; zemlja se potrese, pe?ine se raspukoše, 52 grobovi otvoriše i tjelesa mnogih svetih preminulih uskrsnuše 53 te izi?oše iz grobova nakon njegova uskrsnu?a, u?oše u sveti grad i pokazaše se mnogima. 54 A satnik i oni koji su s njime ?uvali Isusa vidješe potres i što se zbiva, silno se prestrašiše i rekoše: "Uistinu, Sin Božji bijaše ovaj." 55 A bijahu ondje i izdaleka promatrahu mnoge žene što su iz Galileje išle za Isusom poslužuju?i mu; 56 me?u njima Marija Magdalena i Marija, Jakovljeva i Josipova majka, i majka sinova Zebedejevih. Ukop 0 15,42-47; Lk 23,50-56; Iv 19,38-42) 57 Uve?er do?e neki bogat ?ovjek iz Arimateje, imenom Josip, koji i sam bijaše u?enik Isusov. 58 On pristupi Pilatu i zaiska tijelo Isusovo. Tada Pilat zapovjedi da mu se dadne. 59 Josip uze tijelo, povi ga u ?isto platno 60 i položi u svoj novi grob koji bijaše isklesao u stijeni. Dokotrlja velik kamen na grobna vrata i oti?e. 61 A bijahu ondje Marija Magdalena i druga Marija: sjedile su nasuprot grobu. Straža na grobu 62 Sutradan, to jest dan nakon Priprave, sabraše se glavari sve?eni?ki i farizeji kod Pilata 65 Re?e im Pilat: "Imate stražu! Idite i osigurajte kako znate!" 66 Nato oni odu i osiguraju grob: zape?ate kamen i postave stražu. Uskrsnu?e Isusovo 0,1-8; Lk 24,1-12; Iv 20,1-10)

28

18Po suboti, u osvit prvoga dana u tjednu, do?e Marija Magdalena i druga Marija pogledati grob. 2 I gle, nastade žestok potres jer an?eo Gospodnji si?e s neba, pristupi, otkotrlja kamen i sjede na nj. 3 Lice mu bijaše kao munja, a odje?a bijela kao snijeg. 4 Od straha pred njim zadrhtaše stražari i obamriješe. 5 A an?eo progovori ženama: "Vi se ne bojte! Ta znam: Isusa Raspetoga tražite! 6 Nije ovdje! Uskrsnu kako re?e. Hajde, vidite mjesto gdje je ležao 7 pa po?ite žurno i javite njegovim u?enicima da uskrsnu od mrtvih. I evo, ide pred vama u Galileju. Ondje ?ete ga vidjeti. Evo, rekoh vam." 8 One oti?oše žurno s groba te sa strahom i velikom radoš?u otr?aše javiti njegovim u?enicima. 9 Kad eto im Isusa u susret! Re?e im: "Zdravo!" One polete k njemu, obujme mu noge i ni?ice mu se poklone. 10 Tada im Isus re?e: "Ne bojte se! Idite, javite mojoj bra?i da po?u u Galileju! Ondje ?e me vidjeti!" Prijevara židovskih glavara 11 Dok su one odlazile, gle, neki od straže do?oše u grad i javiše glavarima sve?eni?kim sve što se dogodilo. 12 Oni se sabraše sa starješinama na vije?anje, uzeše mnogo novaca i dadoše vojnicima 14 Ako to do?uje upravitelj, mi ?emo ga uvjeriti i sve u?initi da vi budete bez brige." 15 Oni uzeše novac i u?iniše kako bijahu pou?eni. I razglasilo se to me?u Židovima - sve do danas. Ukazanje u Galileji. Sveop?e poslanje 0 16,14-18; Lk 24,36-49; Iv 20,19-23; Dj 1,6-8) 16 Jedanaestorica po?oše u Galileju na goru kamo im je naredio Isus. 17 Kad ga ugledaše, padoše ni?ice preda nj. A neki posumnjaše. 18 Isus im pristupi i prozbori: "Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! 19 Po?ite dakle i u?inite mojim u?enicima sve narode krste?i ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga