Popis knjiga
Staro sucelje
Katekizam
Trazenje pojma

SZ NZ
Trazenje po broju
knjiga glava-od redak-od glava-do redak-do
0Otkrivenje PROSLOV

1

1Otkrivenje Isusa Krista: njemu ga dade Bog da on pokaže slugama svojim ono što se ima dogoditi ubrzo. I on to ozna?i poslavši svog an?ela sluzi svomu Ivanu 2 koji posvjedo?i za rije? Božju i za svjedo?anstvo Isusa Krista - za sve što vidje. 3 Blago onomu koji ?ita i onima što slušaju rije?i ovog proroštva te ?uvaju što je u njem napisano. Jer vrijeme je blizu! I. PISMA MALOAZIJSKIM CRKVAMA Pozdrav 4 Ivan sedmerim crkvama u Aziji. Milost vam i mir od Onoga koji jest i koji bijaše i koji dolazi i od sedam duhova što su pred Prijestoljem njegovim 5 i od Isusa Krista, Svjedoka vjernoga, Prvoro?enca od mrtvih, Vladara nad kraljevima zemaljskim. Njemu koji nas ljubi, koji nas krvlju svojom otkupi od naših grijeha 6 te nas u?ini kraljevstvom, sve?enicima Bogu i Ocu svojemu: Njemu slava i vlast u vijeke vjekova! Amen! 7 dolazi s oblacima i gledat ?e ga svako oko, svi koji su ga proboli, i naricat ?e nad njim sva plemena zemaljska. Da! Amen. 8 Ja sam Alfa i Omega, govori Gospodin Bog - Onaj koji jest i koji bijaše i koji dolazi, Svevladar. Uvodno vi?enje 9 Ja, Ivan, brat vaš i suzajedni?ar u nevolji, kraljevstvu i postojanosti, u Isusu: bijah na otoku zvanu Patmos radi rije?i Božje i svjedo?anstva Isusova. 10 Zanijeh se u duhu u dan Gospodnji i za?uh iza sebe jak glas, kao glas trublje. 11 Govoraše: "Što vidiš, napiši u knjigu i pošalji sedmerim crkvama: U Efez, Smirnu, Pergam, Tijatiru, Sard, Filadelfiju, Laodiceju." 12 Okrenuh se da vidim glas koji govoraše sa mnom. I okrenuvši se, vidjeh sedam zlatnih svije?njaka, 13 a posred svije?njaka netko kao Sin ?ovje?ji, odjeven u dugu haljinu, oko prsiju opasan zlatnim pojasom; 14 glava mu i vlasi bijele poput bijele vune, poput snijega, a o?i mu kao plamen ognjeni; 15 mu nalik mjedi ugla?enoj, kao u pe?i užarenoj, a glas mu kao šum voda mnogih; 16 u desnici mu sedam zvijezda, iz usta mu izlazi ma? dvosje?an, oštar, a lice mu kao kad sunce sjaji u svoj svojoj snazi. 17 Kad ga vidjeh, padoh mu k nogama kao mrtav. A on stavi na me desnicu govore?i: "Ne boj se! Ja sam Prvi i Posljednji, 18 i Živi! Mrtav bijah, a evo živim u vijeke vjekova te imam klju?e Smrti, i Podzemlja. 19 Napiši dakle što si vidio: ono što jest i što se ima dogoditi poslije. 20de tajne onih sedam zvijezda koje vidje u mojoj desnici i sedam zlatnih svije?njaka: sedam zvijezda an?eli su sedam crkava, sedam svije?njaka sedam je crkava." Crkvi u Efezu: ohladnjela ljubav

2

1An?elu Crkve u Efezu napiši: "Ovo govori Onaj koji drži sedam zvijezda u desnici, Onaj koji stupa posred sedam zlatnih svije?njaka: 2 Znam tvoja djela, tvoj trud i postojanost tvoju i da ne možeš podnijeti opakih. Iskušao si one koji se prave apostolima, a nisu, i otkrio si da su lažljivci. 3 Postojan si, podnio si za ime moje i nisi smalaksao. 4 Ali imam protiv tebe: prvu si ljubav svoju ostavio. 5 Spomeni se dakle odakle si pao, obrati se i ?ini prva djela. Ina?e dolazim k tebi i - uklonit ?u tvoj svije?njak s mjesta njegova ako se ne obratiš. 6 Ali ovo imaš: mrziš nikolaitska djela koja i ja mrzim." 7 "Tko ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama! Pobjedniku ?u dati jesti od stabla života koje je u raju Božjem." Crkvi u Smirni: vjernost u progonu 8 I an?elu Crkve u Smirni napiši: "Ovo govori Prvi i Posljednji, Onaj koji bijaše mrtav i oživje: 9 Znam tvoju nevolju i siromaštvo - ali ti si bogat! - i pogrde od onih koji se nazivaju Židovima, a nisu, nego su sinagoga Sotonina. 10 Ne boj se onoga što ti je trpjeti! Evo, Sotona, ?e neke od vas baciti u tamnicu da budete iskušani. Bit ?ete u nevolji deset dana. Budi vjeran do smrti i dat ?u ti vijenac života." 11 "Tko ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama! Pobjedniku ne?e nauditi druga smrt." Crkvi u Pergamu: jasno opredjeljenje 12 I an?elu Crkve u Pergamu napiši: "Ovo govori Onaj u koga je ma? dvosjek, oštar: 13 Znam gdje prebivaš - ondje gdje je Sotonino prijestolje - a ?vrsto se držiš moga imena te nisi zanijekao moje vjere ni u one dane kad je Antipa, moj svjedok, vjerni moj, ubijen kod vas - gdje Sotona prebiva. 14 Ali imam nešto malo protiv tebe: imaš ondje nekih što drže nauk Bileama što pou?i Balaka da stupicu stavi sinovima Izraelovim te blaguju od mesa žrtvovana idolima i bludu se podadu. 15 Tako i ti imaš takvih koji drže nauk nikolaitski. 16 Obrati se dakle! Ina?e dolazim ubrzo k tebi da ratujem s njima ma?em usta svojih." 17 "Tko ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama! Pobjedniku ?u dati mane sakrivene i bijel ?u mu kamen dati, a na kamenu napisano ime novo koje nitko ne zna doli onaj koji ga prima." Crkvi u Tijatiri: kriva snošljivost 18 I an?elu Crkve u Tijatiri napiši: "Ovo govori Sin Božji, Onaj u koga su o?i kao plamen ognjeni, a noge mu nalik na mjed ugla?enu: 19 Znam tvoja djela: tvoju ljubav, i vjeru, i služenje, i postojanost - i tvoja posljednja djela obilatija od prvašnjih. 20 Ali imam protiv tebe: puštaš ženu Jezabelu, koja se pravi proro?icom, da u?i i zavodi moje sluge te se bludu podaju i blaguju od mesa žrtvovana idolima. 21 Dadoh joj vremena za obra?enje, ali ona ne?e da se obrati od bludnosti svoje. 22 Evo, bacam je na postelju, a bludne drugare njene u veliku nevolju ako se ne odvrate od njezinih djela; 23 i djecu ?u joj smr?u pobiti. I znat ?e sve crkve: Ja sam Onaj koji istražuje bubrege i srca - i dat ?u vam svakomu po djelima. 24 Vama pak velim - vama drugim u Tijatiri koji ne drže ovog nauka te ne upoznaše takozvanih dubina sotonskih: Ne stavljam na vas drugoga bremena 25 nego - što imate, ?vrsto držite dok ne do?em." 26 "Pobjedniku, onomu što do kraja bude vršio moja djela, dat ?u vlast nad narodima 27 i vladat ?e njima palicom gvozdenom, kao posu?e glineno satirati ih - 28 kao što i ja to primih od Oca svoga. I dat ?u mu zvijezdu Danicu. 29 ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama!" Crkvi u Sardu: prividno krš?anstvo

3

1I an?elu Crkve u Sardu napiši: "Ovo govori Onaj koji ima sedam duhova Božjih i sedam zvijezda: Znam tvoja djela: imaš ime da živiš, a mrtav si. 2 Budan budi i utvrdi ostatak koji tek što ne umre. Doista, ne na?oh da su ti djela pred Bogom mojim savršena. 3 Spomeni se dakle: kako si primio Rije? i poslušao, tako je i ?uvaj - i obrati se. Ne budeš li dakle budan, do?i ?u kao tat, a ne?eš znati u koji ?u ?as do?i na te. 4 Ali imaš u Sardu nekolicinu imena što ne okaljaše svojih haljina; oni ?e hoditi sa mnom u bjelini jer su dostojni." 5 "Tako ?e pobjednik biti odjeven u bijele haljine i ne?u izbrisati imena njegova iz knjige života i priznat ?u ime njegovo pred Ocem svojim i an?elima njegovim." 6 "Tko ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama!" Crkvi u Filadelfiji: hrabra izdržljivost 7 I an?elu Crkve u Filadelfiji napiši: "Ovo govori Sveti, Istiniti, Onaj koji ima klju? Davidov i kad otvori, nitko ne?e zatvoriti; kad zatvori, nitko ne?e otvoriti: 8 Znam tvoja djela. Evo, otvorio sam pred tobom vrata kojih nitko zatvoriti ne može. Doista, malena je tvoja snaga, a o?uvao si moju rije? i nisi zatajio mog imena. 9 Evo, dovest ?u neke iz sinagoge Sotonine - koji sebe zovu Židovi, a nisu, nego lažu - evo, prisilit ?u ih da do?u da ti se do nogu poklone te upoznaju da te ja ljubim. 10 Budu?i da si o?uvao moju rije? o postojanosti, i ja ?u o?uvati tebe od ?asa kušnje koji ima do?i na sav svijet da se iskušaju svi pozemljari. 11 Dolazim ubrzo. ?vrsto drži što imaš da ti nitko ne ugrabi vijenca." 12 "Pobjednika ?u postaviti stupom u hramu Boga moga i odande on više ne?e izi?i i napisat ?u na njemu ime Boga svoga i ime grada Boga svoga, novog Jeruzalema koji si?e s neba od Boga mojega, i ime moje novo." 13 "Tko ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama!" Crkvi u Laodiceji: posvjetovnja?enje i mlakost 14 I an?elu Crkve u Laodiceji napiši: "Ovo govori Amen, Svjedok vjerni i istiniti, Po?etak Božjeg stvorenja: 15 Znam tvoja djela: nisi ni studen ni vru?. O da si studen ili vru?! 16 Ali jer si mlak, ni vru? ni studen, povratit ?u te iz usta. 18 Savjetujem ti: kupi od mene zlata u vatri žežena da se obogatiš i bijele haljine da se odjeneš da se ne vidi tvoja sramotna golotinja; i pomasti da o?i pomažeš i vidiš. 19 Ja korim i odgajam one koje ljubim. Revan budi i obrati se! 20 Evo, na vratima stojim i kucam; posluša li tko glas moj i otvori mi vrata, uni?i ?u k njemu i ve?erati s njim i on sa mnom." 21 "Pobjednika ?u posjesti sa sobom na prijestolje svoje, kao što i ja, pobijedivši, sjedoh s Ocem svojim na prijestolje njegovo." 22o ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama!" II. PRORO?KA VI?ENJA 1. DOGA?AJI PRIJE VELIKOGA DANA BOŽJEGA Bog Janjetu povjerava sudbinu svijeta

4

1Nakon toga vidjeh: gle, vrata otvorena na nebu! A onaj prijašnji glas, što ga ono za?uh kao glas trublje što govoraše sa mnom, re?e: "Uzi?i ovamo i pokazat ?u ti što se ima dogoditi nakon ovoga!" 2 I odmah se u duhu zanijeh kad gle: prijestolje stajaše na nebu i na prijestolje Netko sjede. 3 Taj što sjede bijaše nalik na jaspis i sard. A uokolo prijestolja duga sli?na smaragdu. 4 Uokolo prijestolja dvadeset i ?etiri prijestolja, a na prijestolja sjedoše dvadeset i ?etiri starješine, obu?ene u bijele haljine, sa zlatnim vijencima na glavi. 5 Od prijestolja izlaze munje, i glasovi, i gromovi; pred prijestoljem gori sedam ognjenih zubalja, to jest sedam duhova Božjih, 6 a pred prijestoljem kao neko stakleno more, nalik na prozirac. U sredini prijestolja, oko prijestolja, ?etiri bi?a, sprijeda i straga puna o?iju: 7 bi?e sli?no lavu, drugo bi?e sli?no juncu, tre?e bi?e s licem kao ?ovje?jim, ?etvrto bi?e sli?no lete?em orlu. 8 Ta su ?etiri bi?a - u svakoga po šest krila - sve naokolo i iznutra puna o?iju. Bez predaha dan i no? govore: "Svet! Svet! Svet Gospodin, Bog Svevladar, Onaj koji bijaše i koji jest i koji dolazi!" 9 I kad god bi?a dadu slavu i ?ast pohvalnicu Onomu koji sjedi na prijestolju, Živomu u vijeke vjekova, 10 dvadeset i ?etiri starješine padnu ni?ice pred Onim koji sjedi na prijestolju i poklone se njemu - Živomu u vijeke vjekova. I stavljaju svoje vijence pred prijestolje govore?i: 11stojan si, Gospodine, Bože naš, primiti slavu i ?ast i mo?! Jer ti si sve stvorio, i tvojom voljom sve postade i bi stvoreno!"

5

1I vidjeh: na desnici Onoga koji sjedi na prijestolju - knjiga, iznutra i izvana ispisana, zape?a?ena sa sedam pe?ata! 2 I vidjeh snažna an?ela gdje iza glasa proglašuje: "Tko je dostojan otvoriti knjigu i otpe?atiti pe?ate njezine?" 3 I nitko - ni na nebu, ni na zemlji, ni pod zemljom - nije mogao otvoriti knjige i pogledati u nju. 4 Briznem u pla? jer se nitko ne na?e dostojan otvoriti knjigu i pogledati u nju. 5 A jedan od starješina re?e: "Ne pla?i! E vo, pobijedi Lav iz plemena Judina, Korijen Davidov, on ?e otvoriti knjigu i sedam pe?ata njezinih. 6 I vidjeh: posred prijestolja i ?etiriju bi?a i posred starješina stoji, kao zaklan, Jaganjac sa sedam rogova i sedam o?iju, to jest sedam duhova Božjih, po svoj zemlji poslanih. 7 On pristupi te iz desnice Onoga koji sjedi na prijestolju uzme knjigu. 8 A kad on uze knjigu, ?etiri bi?a i dvadeset i ?etiri starješine padoše ni?ice pred Jaganjca. U svakoga bijahu citre i zlatne posudice pune kada, to jest molitava sveta?kih. 9 Pjevaju oni pjesmu novu: "Dostojan si uzeti knjigu i otvoriti pe?ate njezine jer si bio zaklan i otkupio, krvlju svojom, za Boga ljude iz svakoga plemena i jezika, puka i naroda; 10 u?inio si ih Bogu našemu kraljevstvom i sve?enicima i kraljevat ?e na zemlji." 11 I vidjeh, i za?uh glas an?ela mnogih uokolo prijestolja, i bi?a i starješina. Bijaše ih na mirijade mirijada i tisu?e tisu?a. 12 Klicahu iza glasa: "Dostojan je zaklani Jaganjac primiti mo?, i bogatstvo, i mudrost, i snagu, i ?ast, i slavu, i blagoslov!" 13 I za?ujem: sve stvorenje, i na nebu, i na zemlji, i pod zemljom, i u moru - sve na njima i u njima govori: "Onomu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu blagoslov i ?ast, i slava i vlast u vijeke vjekova!" 14etiri bi?a ponavljahu: "Amen!" A starješine padnu ni?ice i poklone se. Jaganjac otvara sedam pe?ata

6

1I vidjeh: kad Jaganjac otvori prvi od sedam pe?ata, za?ujem gdje prvo od ?etiri bi?a govori glasom kao gromovnim: "Do?i!" 2 Pogledam, a ono konj bijelac i u njegova konjanika luk. I dan mu je vijenac te kao pobjednik po?e da pobijedi. 3 Kad Jaganjac otvori drugi pe?at, za?ujem drugo bi?e gdje govori: "Do?i!" 4 I izi?e drugi konj, ri?an. I njegovu je konjaniku dano dignuti mir sa zemlje da se ljudi me?u sobom pokolju. I dan mu je ma? velik. 5 Kad Jaganjac otvori tre?i pe?at, za?ujem tre?e bi?e gdje govori: "Do?i!" Pogledam, a ono konj vranac i njegovu konjaniku u ruci tezulja. 6 Tada za?ujem kao neki glas isred ?etiriju bi?a gdje govori: "Mjera pšenice za denar! Tri mjere je?ma za denar! A ulju i vinu ne udi!" 7 Kad Jaganjac otvori ?etvrti pe?at, za?ujem glas ?etvrtoga bi?a gdje govori: "Do?i!" 8 Pogledam, a ono konj sivac; konjaniku njegovu ime je "Smrt" i prati ga Podzemlje. Dana im je vlast nad ?etvrtinom zemlje: ubijati ma?em i gla?u i smr?u i zvijerima zemaljskim. 9 Kad Jaganjac otvori peti pe?at, vidjeh pod žrtvenikom duše zaklanih zbog rije?i Božje i zbog svjedo?anstva što ga imahu. 10 Vikahu iza glasa: "Ta dokle, Gospodaru sveti i istiniti! Zar ne?eš suditi i osvetiti krv našu na pozemljarima?" 11 I svakome je od njih dana bijela haljina i re?eno im je neka se strpe još malo vremena dok se ne ispuni broj njihovih sudrugova u službi i bra?e njihove koja imaju biti pobijena kao i oni. 12 I vidjeh: kad Jaganjac otvori šesti pe?at, potres velik nasta. I sunce pocrnje kao dlakava kostrijet, sav mjesec posta kao krv. 13 I zvijezde padoše s neba na zemlju kao što smokva smokvice stresa kad je potrese žestok vjetar. 14 Nebo iš?eznu kao savijena knjiga, a sve se planine i otoci pokrenuše s mjesta. 15 Kraljevi zemaljski, i velikaši, i vojvode, i bogataši, i mogu?nici, rob i slobodnjak - svi se sakriše u spilje i pe?ine gorske 16 govore?i gorama i pe?inama: "Padnite na nas i sakrijte nas od lica Onoga koji sjedi na prijestolju i od srdžbe Jaganj?eve. 17 do?e Dan onaj veliki srd žbe njihove i tko ?e opstati!" Sluge Božje bit ?e pošte?ene

7

1Nakon toga vidjeh: ?etiri an?ela stoje na ?etiri kraja zemlje zadržavaju?i ?etiri vjetra zemaljska da nikakav vjetar ne puše ni zemljom ni morem nit ikojim drve?em. 2 I vidjeh drugoga jednog an?ela gdje uzlazi od istoka sun?eva s pe?atom Boga živoga. On povika iza glasa onoj ?etvorici an?ela kojima bi dano nauditi zemlji i moru: 3 "Ne udite ni zemlji ni moru ni drve?u dok ne ope?atimo sluge Boga našega na ?elima!" 4 I za?ujem broj ope?a?enih - sto ?etrdeset i ?etiri tisu?e ope?a?enih iz svih plemena sinova Izraelovih: 5 iz plemena Judina dvanaest tisu?a ope?a?enih, iz plemena Rubenova dvanaest tisu?a, iz plemena Gadova dvanaest tisu?a, 6 iz plemena Ašerova dvanaest tisu?a, iz plemena Naftalijeva dvanest tisu?a, iz plemena Manašeova dvanaest tisu?a, 7 iz plemena Šimunova dvanaest tisu?a, iz plemena Levijeva dvanaest tisu?a, iz plemena Jisakarova dvanaest tisu?a, 8 iz plemena Zebulunova dvanaest tisu?a, iz plemena Josipova dvanaest tisu?a, iz plemena Benjaminova dvanaest tisu?a ope?a?enih. Slavodobi?e izabranika na nebu 9 Nakon toga vidjeh: eno velikoga mnoštva, što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svakoga naroda, i plemena, i puka, i jezika! Stoje pred prijestoljem i pred Jaganjcem odjeveni u bijele haljine; palme im u rukama. 10 Vi?u iz glasa: "Spasenje Bogu našemu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu!" 11 I svi an?eli, što stajahu uokolo prijestolja i starješina i ?etiriju bi?a, padoše pred prijestoljem ni?ice, na svoja lica, 12 i pokloniše se Bogu govore?i: "Amen! Blagoslov i slava, i mudrost, i zahvalnica, i ?ast, i mo? i snaga Bogu našemu u vijeke vjekova. Amen." 13 I jedan me od starješina upita: "Ovi odjeveni u bijele haljine, tko su i odakle do?oše?" 14 Odgovorih mu: "Gospodine moj, ti to znaš." A on ?e mi: "Oni do?oše iz nevolje velike i oprali su haljine svoje i ubijelili ih u krvi Jaganj?evoj. 15 Zato su pred prijestoljem Božjim i služe mu dan i no? u hramu njegovu, i Onaj koji sjedi na prijestolju razapet ?e Šator svoj nad njima. 16 Ne?e više gladovati ni že?ati, ne?e ih više paliti sunce nit ikakva žega 17 - Jaganjac koji je posred prijestolja bit ?e pastir njihov i vodit ?e ih na izvore voda života. I otrt ?e Bog svaku suzu s o?iju njihovih." Sedmi pe?at

8

1Kad Jaganjac otvori sedmi pe?at, nasta muk na nebu oko pola sata. Molitve svetih pospješuju Veliki dan 2 I vidjeh: sedmorici an?ela što stoje pred Bogom dano je sedam trubalja. 3 I drugi jedan an?eo pristupi i sa zlatnom kadionicom stane na žrtvenik. I dano mu je mnogo kada da ga s molitvama svih svetih prinese na zlatni žrtvenik pred prijestoljem. 4 I vinu se dim kadni s molitvama svetih iz ruke an?elove pred lice Božje. 5 An?eo uze kadionicu, napuni je vatrom sa žrtvenika i prosu na zemlju. I udariše gromovi, i glasovi, i munje, i potres. Prve ?etiri trublje 6 A sedam an?ela sa sedam trubalja pripremiše se da zatrube. 7 Prvi zatrubi. I nastadoše tu?a i oganj, pomiješani s krvlju, i budu ba?eni na zemlju. I tre?ina zemlje izgorje, i tre?ina stabala izgorje, i sva zelena trava izgorje. 8 Drugi an?eo zatrubi. I nešto kao gora velika, ognjem zapaljena, ba?eno bi u more. I tre?ina se mora pretvori u krv 9 te izginu tre?ina stvorenja što u moru žive i tre?ina la?a propade. 10 Tre?i an?eo zatrubi. I pade s neba zvijezda velika - gorjela je kao zublja - pade na tre?inu rijeka i na izvore voda. 11 Zvijezdi je ime Pelin. I tre?ina se voda pretvori u pelin te mnoštvo ljudi poginu od zagor?enih voda. 12 ?etvrti an?eo zatrubi. I bi udarena tre?ina sunca i tre?ina mjeseca i tre?ina zvijezda te pomr?aše za tre?inu. I dan izgubi tre?inu svoga sjaja, a tako i no?. 13idjeh i za?uh orla: letio posred neba i vikao iza glasa: "Jao! Jao! Jao pozemljarima od novih glasova trubalja preostale trojice an?ela koji ?e sad-na zatrubiti!" Peta trublja

9

1Peti an?eo zatrubi. I vidjeh: zvijezda je s neba na zemlju pala i dani su joj klju?i zjala Bezdanova. 2 Ona otvori zjalo Bezdanovo i vinu se iz zjala dim kao dim iz pe?i goleme te pomr?a sunce i zrak od dima iz zjala. 3 Iz dima pak izi?oše na zemlju skakavci i dana im je mo? kakvu imaju štipavci zemaljski. 4 I zapovje?eno im je da ne ude travi zemaljskoj nit ikojem zelenilu nit ikojem stablu, nego samo ljudima koji nemaju pe?ata Božjega na ?elu. 5 I dano im je ne da ih ubijaju, nego samo da ih mu?e pet mjeseci, a muka njihova da bude kao muka od uboda štipavaca. 6 U one ?e dane ljudi iskati smrt, ali je ne?e na?i; poželjet ?e umrijeti, ali smrt ?e bježati od njih. 7 Skakavci bijahu izgledom nalik na konje za boj spremne. Na glavama im kao neki zlatni vijenci, lica im kao u ljudi, 8 kose kao u žena, a zubi kao u lavova. 9 Imahu oklope kao od željeza, a šum krila njihovih kao štropot bojnih kola s mnogo konja što u boj jure. 10 Repovi im kao u štipavaca, sa žalcima, a u repovima im mo? da ude ljudima pet mjeseci. 11 Nad njima je kralj, an?eo Bezdana, hebrejski mu ime Abadon, gr?ki Apolion - Upropastitelj. 12 Prvi Jao pro?e. Evo, za njim dolaze još dva druga Jao. Šesta trublja 13 Šesti an?eo zatrubi. I za?ujem neki glas iz rogova zlatnoga žrtvenika pred Bogom. 14 Govoraše šestom an?elu koji je držao trublju: "Odriješi ona ?etiri an?ela svezana na Rijeci velikoj, Eufratu." 15 I odriješena bijahu ?etiri an?ela, spremna za taj ?as i dan i mjesec i godinu, da pobiju tre?inu ljudi. 16 A broj ?eta konjani?kih, kako sam ?uo, bijaše dvije mirijade mirijada. 17 Ovako u vi?enju vidjeh konje i njihove jaha?e: imahu oklope ognjene, plavetne i sumporne boje; glave im kao u lavova, iz usta im sukljao oganj, dim i sumpor. 18 Od ovih triju zala poginu tre?ina ljudi - od ognja, dima i sumpora što sukljahu konjima iz usta. 19 Doista, snaga je ovim konjima u ustima i repovima: repovi im kao u zmija, s glavama kojima ude. 20 Ipak, preostali ljudi, što ne poginuše od tih zala, ne obratiše se od djela ruku svojih, da se više ne klanjaju zlodusima i kumirima - ni zlatnima, ni srebrnima, ni mjedenima, ni kamenima ni drvenima koji niti vide niti ?uju nit hodaju - 21e obratiše se od svojih ubojstava ni od svojih ?aranja ni od svoga bluda niti od svojih kra?a. Prijeti kona?na kazna

10

10I vidjeh drugoga jednog, snažnog an?ela: silazio s neba ogrnut oblakom, na glavi mu duga, lice mu kao sunce, a noge kao ognjeno stupovlje; 2 u ruci drži otvorenu knjižicu. I zakora?i desnom nogom na more, lijevom na zemlju pa povika iza glasa kao kad lav ri?e. 3 I kad povika, oglasi se sedam gromova tutnjavom. 4 A kad se oglasi sedam gromova, htjedoh pisati, ali za?ujem glas s neba: "Zape?ati to što prozbori sedam gromova! Toga ne piši!" 5 I onaj an?eo što ga vidjeh gdje stoji na moru i zemlji, podiže k nebu desnicu 6 zakle se Živim u vijeke vjekova, koji stvori nebo i sve što je na njemu, zemlju i sve što je na njoj, more i sve što je u njemu: "Ne?e više biti vremena! 7 Nego - u dane kad se oglasi sedmi an?eo, ?im zatrubi, dovršit ?e se otajstvo Božje kao što on to navijesti slugama svojim prorocima." 8 I glas što ga za?uh s neba opet prozbori sa mnom: "Idi, uzmi otvorenu knjigu iz ruke an?ela što stoji na moru i na zemlji!" 9 Pristupim k an?elu i zamolim ga da mi dade knjižicu. A on ?e mi: "Uzmi je i progutaj! Zagor?it ?e ti utrobu, ali ?e ti u ustima biti slatka kao med." 10 Uzeh knjižicu iz ruke an?elove i progutah je. I bijaše mi u ustima kao med slatka, ali kad je progutah, zagor?i mi utrobu. 11e?eno mi je: "Treba da ponovno prorokuješ proti pucima i narodima i kraljevima mnogim!" Dva svjedoka

11

11I dana mi je trska sli?na palici i re?eno mi je: "Ustani i izmjeri hram Božji i žrtvenik i poklonike u njemu! 2 Vanjsko dvorište hrama mimoi?i, ne mjeri ga jer je dano poganima: gazit ?e svetim gradom ?etrdeset i dva mjeseca. 3 I ja ?u poslati dva svoja svjedoka da, obu?eni u kostrijet, prorokuju tisu?u dvjesta i šezdeset dana. 4 Oni su dvije masline i dva svije?njaka što stoje pred Gospodarom zemlje. 5 Ako im tko ho?e nauditi, oganj su?e iz usta njihovih i proždire njihove neprijatelje. Doista, htjedne li im tko nauditi, tako treba da pogine. 6 Oni imaju vlast zaklju?ati nebo da ne pada kiša dok prorokuju; imaju vlast pretvoriti vode u krv i udariti zemlju kojim god zlom kad god htjednu. 7 A kada dovrše svoje svjedo?anstvo, Zvijer koja izlazi iz Bezdana zaratit ?e s njima, pobijediti ih i ubiti. 8 I njihova ?e trupla ležati na trgu grada velikoga koji se duhovno zove Sodoma i Egipat, gdje je i Gospodin njihov raspet. 9 Ljudi iz svih puka i plemena i jezika i naroda gledat ?e njihova trupla tri i pol dana i ne?e dopustiti da im se trupla u grob polože. 10 Pozemljari ?e se radovati i veseliti zbog njihove nesre?e i darivati jedan drugoga jer su ta dva proroka zadavala muku pozemljarima. 11 Ali nakon tri i pol dana duh životni od Boga u?e u njih i stadoše na noge te strah velik obuze one koji ih promatrahu. 12 I za?uše glas s neba silan: "Uzi?ite ovamo!" I uzi?oše na oblaku u nebo na o?igled svojih neprijatelja. 13 U taj ?as nasta velik potres: pade desetina grada, a u potresu poginu sedam tisu?a ljudi. Preživjele spopade strah te proslaviše Boga nebeskoga. Sedma trublja 14 Drugi Jao pro?e. Evo, tre?i Jao dolazi ubrzo! 15 I sedmi an?eo zatrubi. I na nebu odjeknuše silni glasovi: "Uspostavljeno je nad svijetom kraljevstvo Gospodara našega i Pomazanika njegova i kraljevat ?e u vijeke vjekova!" 16 Tada dvadeset i ?etiri starješine, što pred Bogom sjedoše na prijestolja, 17 padoše ni?ice i pokloniše se Bogu govore?i. "Zahvaljujemo ti, Gospodaru, Bože, Svevladaru, koji jesi i koji bijaše, zato što uze u ruke mo? svoju veliku i zakralji se! 18 Gnjevili se narodi, ali do?e srdžba tvoja i ?as da se sudi mrtvima i naplata dade slugama tvojim prorocima i svetima i svima koji se boje imena tvojega, malima i velikima; i da se unište oni koji kvare zemlju." 19tvori se hram Božji na nebu i pokaza se Kov?eg saveza njegova u hramu njegovu te udare munje i glasovi i gromovi i potres i tu?a velika. Žena i Zmaj

12

12I znamenje veliko pokaza se na nebu: Žena odjevena suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od dvanaest zvijezda. 2 Trudna vi?e u poro?ajnim bolima i mukama ra?anja. 3 I pokaza se drugo znamenje na nebu: gle, Zmaj velik, ognjen, sa sedam glava i deset rogova; na glavama mu sedam kruna, 4 a rep mu povla?i tre?inu zvijezda nebeskih - i obori ih na zemlju. Zmaj stade pred Ženu koja imaše roditi da joj, ?im rodi, proždre Dijete. 5 I ona porodi sina, muški?a, koji ?e vladati svim narodima palicom gvozdenom. I Dijete njeno bi uzeto k Bogu i prijestolju njegovu. 6 A Žena pobježe u pustinju gdje joj Bog pripravi sklonište da se ondje hrani tisu?u dvjesta i šezdeset dana. 7 I nasta rat na nebu: Mihael i njegovi an?eli zarate se sa Zmajem. Zmaj u?e u rat i an?eli njegovi, 8 ali ne nadvlada. I ne bijaše im više mjesta na nebu. 9 Zba?en je Zmaj veliki, Stara zmija - imenom ?avao, Sotona, zavodnik svega svijeta. Ba?en je na zemlju, a s njime su ba?eni i an?eli njegovi. 10 I za?ujem glas na nebu silan: "Sada nasta spasenje i snaga i kraljevstvo Boga našega i vlast Pomazanika njegova! Jer zba?en je tužitelj bra?e naše koji ih je dan i no? optuživao pred Bogom našim. 11 Ali oni ga pobijediše krvlju Jaganj?evom i rije?ju svojega svjedo?anstva: nisu ljubili života svoga - sve do smrti. 12 Zato veselite se, nebesa i svi nebesnici! A jao vama, zemljo i more, jer ?avao si?e k vama, gnjevan veoma, znaju?i da ima malo vremena!" 13 Kad Zmaj vidje da je zba?en na zemlju, stade progoniti Ženu koja rodi muški?a. 14 No Ženi bijahu dana dva velika krila orlujska da odleti u pustinju, u svoje sklonište gdje se, sklonjena od Zmije, hrani jedno vrijeme i dva vremena i polovicu vremena. 15 I Zmija iz usta pusti za Ženom vodu poput rijeke da je rijeka odnese. 16 Ali zemlja prite?e u pomo? Ženi: otvori usta i popi rijeku što je Zmaj pusti iz usta. 17 I razgnjevi se Zmaj na Ženu pa ode i zarati se s ostatkom njezina potomstva, s onima što ?uvaju Božje zapovijedi i drže svjedo?anstvo Isusovo. 18tad e na morski žal. Zmaj i Zvijer

13

13I vidjeh: iz mora Zvijer izlazi sa deset rogova i sedam glava; na rogovima joj deset kruna, na glavama bogohulna imena. 2 Ta Zvijer što je vidjeh bijaše nalik na leoparda, noge joj kao medvje?e, usta kao usta lavlja. Zmaj joj dade svoju silu i prijestolje i vlast veliku. 3 Jedna joj glava bijaše kao na smrt zaklana, ali joj se smrtna rana zalije?ila. Sva se zemlja, za?u?ena, zanijela za Zvijeri 4 i svi se pokloniše Zmaju koji dade takvu vlast Zvijeri. Pokloniše se i Zvijeri govore?i: "Tko je kao Zvijer! Tko bi smio ratovati s njom?" 5 I dana su joj usta da govori drskosti i hule i dana joj je vlast da to ?ini ?etrdeset i dva mjeseca. 6 I ona otvori usta da huli Boga, da huli ime njegovo, njegov Šator i nebesnike. 7 I dano joj je da se zarati sa svecima i da ih pobijedi. Dana joj je vlast nad svakim plemenom i pukom i jezikom i narodom: 8 da joj se poklone svi pozemljari, oni kojima ime nije zapisano u knjizi života zaklanog Jaganjca, od postanka svijeta. 9 Tko ima uho, nek posluša! 10 Je li tko za progonstvo, u progonstvo ?e i?i! Je li tko za ma?, da bude pogubljen, ma?em ?e biti pogubljen! U tom je postojanost i vjera svetih. 11 I vidjeh: druga jedna Zvijer uzlazi iz zemlje, ima dva roga poput jaganjca, a govori kao Zmaj. 12 Vrši svu vlast one prve Zvijeri, u njenoj nazo?nosti. Prisiljava zemlju i sve pozemljare da se poklone prvoj Zvijeri kojoj ono zacijeli smrtna rana. 13 ?ini znamenja velika: i oganj spušta s neba na zemlju nao?igled ljudi. 14 Tako zavodi pozemljare znamenjima koja joj je dano ?initi u nazo?nosti Zvijeri: svjetuje pozemljarima da na?ine kip Zvijeri koja bijaše udarena ma?em, ali preživje. 15 I dano joj je udahnuti život kipu Zvijeri te kip Zvijeri progovori i poubija sve koji se god ne klanjaju kipu Zvijeri. 16 Ona postiže da se svima - malima i velikima, bogatima i ubogima, slobodnjacima i robovima - udari žig na desnicu ili na ?elo, 17 i da nitko ne mogne kupovati ili prodavati osim onog koji nosi žig s imenom Zvijeri ili s brojem imena njezina. 18 vome je mudrost: u koga je uma, nek odgoneta broj Zvijeri. Broj je to jednog ?ovjeka, a broj mu je šest stotina šezdeset i šest. Pratnja Jaganj?eva

14

14I vidjeh: gle, Jaganjac stoji na gori Sionu, a s njime sto ?etrdeset i ?etiri tisu?e - na ?elima im napisano ime njegovo i ime Oca njegova! 2 I za?ujem s neba glas, kao šum voda mnogih i tutnjavu silna groma; glas taj koji za?uh bijaše kao glas citraša što sviraju na citrama. 3 Pjevali su pjesmu novu pred prijestoljem i pred ?etiri bi?a i pred starješinama. Nitko ne mogaše nau?iti te pjesme doli one sto ?etrdeset i ?etiri tisu?e - otkupljeni sa zemlje. 4 Ti se ne okaljaše sa ženama, djevci su! Oni prate Jaganjca kamo god po?e. Otkupljeni su od ljudi kao prvine Bogu i Jaganjcu; 5 na ustima se njihovim laž ne na?e, neporo?ni su. An?eli navješ?uju ?as suda 6 I vidjeh: drugi jedan an?eo leti posred neba s evan?eljem vje?nim da ga proglasi svim pozemljarima, svakom narodu i plemenu i jeziku i puku. 7 Vi?e iza glasa: "Bojte se Boga i dajte mu slavu jer do?e ?as suda njegova! I poklonite se njemu koji stvori nebo i zemlju i more i izvore voda!" 8 Za njim eto drugog an?ela koji govori: "Pade, pade Babilon, veliki koji vinom gnjeva i bluda svojega opi sve narode!" 9 Za njima eto i tre?eg an?ela koji vikaše iza glasa: "Tko god se klanja Zvijeri i kipu njezinu te primi žig na ?elo ili ruku, 10 pit ?e vino gnjeva Božjega, nerazvodnjeno, nato?eno ve? u ?aši srdžbe njegove! I bit ?e udaren na muke u ognju i sumporu svetim an?elima nao?igled i nao?igled Jaganjcu. 11 Dim muke njihove suklja u vijeke vjekova. Ni danju ni no?u nemaju po?inka oni koji se klanjaju Zvijeri i kipu njezinu i tko god primi žig s imenom njezinim." 12 U tom je postojanost svetih - onih što ?uvaju zapovijedi Božje i vjeru Isusovu. 13 I za?ujem glas s neba: "Piši! Od sada blaženi mrtvi koji umiru u Gospodinu! Da, govori Duh, neka otpo?inu od svojih trudova! Jer prate ih djela njihova!" Kosidba pogana 14 I vidjeh: gle, bijel oblak, a na oblak sjede Netko kao Sin ?ovje?ji; na glavi mu zlatan vijenac, u ruci oštar srp. 15 I drugi jedan an?eo izi?e iz hrama vi?u?i iza glasa onomu što sjedi na oblaku: "Mahni srpom i žanji jer do?e ?as žetvi, zrela je žetva zemaljska!" 16 I onaj što sjedi na oblaku baci srp na zemlju i zemlja bi požnjevena. 17 I drugi jedan an?eo izi?e iz hrama nebeskoga. I on imaše oštar srp. 18 I od žrtvenika izi?e drugi an?eo - onaj koji ima vlast nad ognjem - pa povika iza glasa onomu, s oštrim srpom: "Mahni oštrim srpom i poberi grozdove u vinogradu zemaljskom jer sazri grož?e!" 19 I an?eo baci srp na zemlju i obra vinograd zemaljski, a obrano baci u veliku kacu gnjeva Božjega. 20ila se kaca izvan grada te pote?e krv iz kace konjima do uzda, tisu?u i šest stotina stadija uokolo. Mojsijev i Jaganj?ev hvalospjev

15

15I vidjeh drugo znamenje na nebu, veliko i ?udesno: sedam an?ela sa sedam zala posljednjih - s njima se navršuje gnjev Božji. 2 I vidjeh kao neko more od prozirca pomiješano s ognjem. Oni koji pobijediše Zvijer i kip njezin i broj imena njezina stoje u moru od prozirca s citrama Božjim u ruci. 3 Pjevaju pjesmu Mojsija, sluge Božjega, i pjesmu Jaganj?evu: "Velika su i ?udesna djela tvoja, Gospodine, Bože, Svevladaru! Pravedni su i istiniti putovi tvoji, Kralju naroda! 4 Tko da te se ne boji, Gospodine, tko da ne slavi ime tvoje! Ti si jedini svet! I zato svi ?e narodi do?i i klanjati se pred tobom jer se o?itovahu pravedna djela tvoja!" Sedam ?aša gnjeva Božjega 5 Nakon toga vidjeh: otvori se hram Šatora svjedo?anstva na nebu! 6 Izi?e sedam an?ela sa sedam zala iz hrama; odjeveni bijahu u blistav bijeli lan, oko prsiju opasani zlatnim pojasom. 7 Jedno od ?etiri bi?a dade sedmorici an?ela sedam zlatnih ?aša, punih gnjeva Boga koji živi u vijeke vjekova. 8hram se napuni dimom od Slave Božje i od njegove snage te nitko ne mogaše u?i u hram dok se ne navrši sedam zala sedmorice an?ela.

16

16I za?ujem iz hrama jak glas koji viknu sedmorici an?ela: "Hajdete, izlijte sedam ?aša gnjeva Božjega na zemlju!" 2 Ode prvi i izli svoju ?ašu na zemlju. I pojavi se ?ir, koban i bolan, na ljudima što nose žig Zvijerin i klanjaju se kipu njezinu. 3 Drugi izli svoju ?ašu na more. I ono posta krv kao krv mrtva?eva te izginu sve živo u moru. 4 Tre?i izli svoju ?ašu na rijeke i izvore voda. I postadoše krv. 5 I za?ujem an?ela voda gdje govori: "Pravedan si, Ti koji jesi i koji bijaše, Sveti, što si tako dosudio! 6 Oni su prolili krv svetih i proroka i stoga ih krvlju napajaš! Zavrijedili su!" 7 I za?ujem žrtvenik kako govori: "Da, Gospode, Bože, Svevladaru! Istiniti su i pravedni sudovi tvoji!" 8 ?etvrti izli svoju ?ašu na sunce. I suncu je dano da pali ljude ognjem. 9 I silna je žega palila ljude te su hulili ime Boga koji ima vlast nad tim zlima, ali se ne obratiše da mu slavu dadu. 10 Peti izli svoju ?ašu na prijestolje Zvijeri. I kraljevstvo joj prekriše tmine. Ljudi su grizli jezike od muke 11 i hulili Boga nebeskoga zbog muka i ?ireva, ali se ne obratiše od djela svojih. 12 Šesti izli svoju ?ašu na Eufrat, rijeku veliku. I presahnu voda te na?ini prolaz kraljima s istoka sun?eva. 13 I vidjeh: iz usta Zmajevih i iz usta Zvijerinih i iz usta Lažnoga proroka izlaze tri duha ne?ista, kao žabe. 14 To su dusi zloduha što ?ine znamenja, a po?oše sabrati kraljeve svega svijeta na rat za Dan veliki Boga Svevladara. 15 Evo dolazim kao tat! Blažen onaj koji bdije i ?uva haljine svoje da ne ide gol te mu se ne vidi sramota! 16 I skupiše ih na mjesto koje se h ebrejski zove Harmagedon. 17 I sedmi izli svoju ?ašu na zrak. Uto iz hrama, s prijestolja, izi?e jak glas i viknu: "Svršeno je!" 18 I udariše munje i glasovi i gromovi i nasta potres velik, kakva ne bijaše otkako je ljudi - tako bijaše silan potres taj. 19 I prasnu natroje grad veliki i gradovi naroda padoše. Spomenu se Bog Babilona velikoga da mu dade piti iz ?aše vina gnjevne srdžbe Božje. 20 I pobjegoše svi otoci, iš?ezoše gore, 21z neba se spusti na ljude tu?a velika, poput talenta. Ljudi su hulili Boga zbog zla tu?e jer zlo njezino bijaše silno veliko. 2. KAZNA BABILONA Bludnica velika

17

17I do?e jedan od sedam an?ela što nose sedam ?aša i prozbori mi: "Do?i pokazat ?u ti sud nad Bludnicom velikom što sjedi nad vodama velikim, 2 s kojom su bludni?ili kraljevi zemlje i pozemljari se opiše vinom bluda njezina." 3 I odnese me u duhu u pustinju. Tu vidjeh Ženu koja sjede na skrletnu Zvijer, punu bogohulnih imena, sa sedam glava i deset rogova. 4 Žena bijaše odjevena u grimiz i skrlet, sva u zlatu, dragom kamenju i biserju. U ruci joj zlatna ?aša puna gnusobe i ne?isti bluda njezina. 5 Na ?elo joj napisano ime - tajna: "Babilon veliki, mati bludnica i gnusoba zemljinih." 6 I vidjeh: Žena je pijana od krvi svetih i od krvi svjedoka Isusovih. Kad je vidjeh, ?udom se silnim za?udih. 7 Nato ?e mi an?eo: "Što se ?udiš? Ja ?u ti kazati tajnu te žene i Zvijeri koja je nosi, Zvijeri sa sedam glava i deset rogova." Zvijer i Bludnica 8 "Zvijer koju vidje bijaše i više nije; zamalo izlazi iz Bezdana i ide u propast. I zapanjit ?e se pozemljari - oni kojima ime, od postanka svijeta, nije zapisano u knjigu života - kad vide da Zvijer bijaše i više nije, a opet je tu. 9 Tu se ho?e mudre pameti! Sedam glava sedam je bregova na kojima žena sjedi. A i sedam kraljeva: 10 pet ih ve? pade, jedan jest, a jedan još ne do?e: kada do?e, ostati mu je zamalo. 11 I Zvijer koja bijaše i više nije, osma je, a iz broja je njih sedmero, i ide u propast. 12 Deset rogova što ih vidje deset je kraljeva; oni još ne primiše kraljevstva, ali ?e - samo za jedan sat - primiti vlast kao kraljevi zajedno sa Zvijeri. 13 Jedne su misli: svu svoju silu i vlast predati Zvijeri. 14 Ratovat ?e protiv Jaganjca, ali ?e ih pobijediti Jaganjac - i njegovi pozvanici, izabranici, vjernici - jer on je Gospodar gospodara i Kralj kraljeva." 15 I re?e mi an?eo: "Vode što ih vidje, na kojima Bludnica sjedi, to su puci i mnoštva i narodi i jezici. 16 I onih deset rogova što ih vidje i Zvijer - oni ?e zamrziti Bludnicu, opustošiti je i ogoliti, najesti se mesa njezina i ognjem je spaliti. 17 Jer Bog im u srce stavi izvršiti naum njegov: da jednodušno predadu kraljevstvo svoje Zvijeri dok se ne ispune rije?i Božje. 18a koju vidje grad je veliki što kraljuje nad kraljevima zemaljskim." An?eo navješ?uje pad Babilona - Bludnice

18

18Nakon toga vidjeh: jedan drugi an?eo silazi s neba s mo?i velikom! Sva se zemlja zasvijetlila od njegova sjaja. 2 On povika iza glasa: "Pade, pade Babilon veliki - Bludnica - i postade prebivalištem zloduha, nastambom svih duhova ne?istih, nastambom svih ptica ne?istih mrskih 3 jer se gnjevnim vinom bluda njezina opiše narodi; s njom su bludni?ili svi kraljevi zemaljski, a trgovci se zemaljski obogatiše od silna raskošja njezina." Narod Božji mora bježati 4 Za?ujem i drugi glas s neba: "Izi?ite iz nje, narode moj, da vas ne zadese zla njezina te ne budete suzajedni?ari grijeha njezinih! 5 Jer njezini grijesi do neba dopriješe i spomenu se Bog zlo?ina njezinih. 6 joj milo za drago, naplatite joj dvostruko po djelima! U ?ašu u koju je ona natakala nato?ite dvostruko! 8 Stoga u isti ?e je dan zla zadesiti: smrt i jad i glad te ?e sva u ognju biti spaljena. Jer silan je Gospod, Bog, Sudac njezin!" Tužaljke nad Babilonom - Bludnicom 9 I plakat ?e i naricati za njom kraljevi zemlje što su s njome bludni?ili i raskošno živjeli kad gledali budu dim požara njezina. 10 Prestrašeni mukama njezinim, izadaleka ?e stajati i naricati: "Jao, jao, grade veliki, Babilone, grade silni! Kako li te u tren oka stiže osuda!" 11 I trgovci zemaljski pla?u nad njom i tuguju jer im trga nitko više ne kupuje: 12 ni zlata, ni srebra, ni dragoga kamenja, ni biserja, ni tanana lana, ni grimiza, ni svile, ni skrleta: nit ikakva mirisava drveta, nit ikakva predmeta od slonove kosti, nit ikakva predmeta od skupocjena drveta, nit od mjedi, nit od željeza, nit od mramora; 13 ni cimeta, ni balzama, ni miomirisa, ni pomasti, ni tamjana, ni vina, ni ulja, ni bijeloga brašna, ni pšenice; ni goveda, ni ovaca, ni konja, ni ko?ija, ni roblja nit ikoje žive duše. 14 "Vo?e za kojim ti duša žudjela pobježe od tebe, sav raskoš i sjaj propade ti - ne, nema ga više!" 15 Trgovci što svim tim trgovahu, što ih ona obogati, izdaleka ?e stajati, prestrašeni mukama njezinim, plakat ?e i tugovati: 16 "Jao, jao, grade veliki, odjeveni neko? u lan tanan i grimiz i skrlet, naki?eni zlatom i dragim kamenjem i biserjem! 17 U tren oka opustje toliko bogatstvo!" I svi kormilari i putnici, svi mornari i moreplovci izdaleka stoje 18 i, gledaju?i dim njezina požara, zapomažu: "Koji li je grad sli?an gradu ovom velikom?" 19 I posuše glavu pepelom te pla?u?i i tuguju?i viknuše: "Jao, jao, grada li velikoga! Dragocjenostima se njegovim obogatiše svi posjednici morskih brodova, a evo - u tren oka opustje!" 20 Veseli se nad njom, nebo, i svi sveti i apostoli i proroci jer Bog osudivši nju, vama pravo dosudi! 21 I jedan snažan an?eo uze kamen, velik poput mlinskoga kamena, i baci ga u more govore?i: "Tako ?e silovito biti strovaljen Babilon, grad veliki, i nikada ga više biti ne?e!" 22 "Glas citraša i pjeva?a i svira?a i trublja?a u tebi se više ne?e ?uti! Obrtnik vješt kojem god umije?u u tebi se više ne?e na?i! Klopot žrvnja u tebi se više ne?e ?uti! 23 Svjetlost svjetiljke u tebi više ne?e sjati! Glas zaru?nika i zaru?nice u tebi se više ne?e ?uti! Jer trgovci tvoji bijahu velikaši zemlje i ?aranja tvoja zavedoše sve narode; 24 tebi se našla krv proroka i svetaca i svih zaklanih na zemlji." Pobjedni?ka pjesma u nebu

19

19Nakon toga za?ujem kao jak glas silnoga mnoštva na nebu: "Aleluja! Spasenje i slava i mo? Bogu našemu! 2 Doista, istiniti su i pravedni sudovi njegovi jer osudi veliku Bludnicu, što pokvari zemlju bludom svojim, i osveti na njoj krv slugu svojih!" 3 I ponove: "Aleluja! Dim njezin suklja u vijeke vjekova!" 4 Nato starješine, njih dvadeset?etvorica, i ona ?etiri bi?a padoše ni?ice i p okloniše se Bogu, koji sjedi na prijestolju, govore?i: "Amen! Aleluja!" 5 I s prijestolja izi?e glas: "Hvalite Boga našega, sve sluge njegove, svi koji se njega bojite, i mali i veliki!" 6 I za?uh kao glas silna mnoštva i kao šum voda mnogih i kao prasak gromova silnih: "Aleluja! Zakraljeva Gospod, Bog naš Svevladar! 7 Radujmo se i kli?imo i slavu mu dajmo jer do?e svadba Jaganj?eva, opremila se Zaru?nica njegova! 8 Dano joj je odjenuti se u lan tanan, blistav i ?ist!" A lan - pravedna su djela svetih. 9 I re?e mi: "Piši! Blago onima koji su pozvani na svadbenu gozbu Jaganj?evu!" I re?e mi: "Ove su rije?i istinite, Božje." 10 Padoh mu pred noge da mu se poklonim. A on ?e mi: "Nipošto! Sluga sam kao i ti i bra?a tvoja koja imaju svjedo?anstvo Isusovo. Bogu se pokloni!" Jer svjedo?anstvo Isusovo duh je proro?ki. 3. ISTREBLJENJE POGANSKIH NARODA Prvi boj za dovršenje djela Božjega 11 I vidjeh: nebo otvoreno - i gle, konj bijelac, a na nj sjeo On, zvani Vjerni i Istiniti, a sudi i vojuje po pravdi; 12 o?i mu plamen ognjeni, na glavi mu mnoge krune; nosi napisano ime kojeg nitko ne zna doli on sam; 13 ogrnut je ogrta?em krvlju natopljenim; ime mu: Rije? Božja. 14 Prate ga na bijelcima Vojske nebeske, odjevene u lan tanan, bijel i ?ist. 15 Iz usta mu izlazi oštar ma? kojim ?e posje?i narode. Vladat ?e njima palicom gvozdenom. On gazi u kaci gnjevne srdžbe Boga Svevladara. 16 Na ogrta?, o boku, napisano mu ime: "Kralj kraljeva i Gospodar gospodara." 17 I vidjeh jednog an?ela: stajaše na suncu vi?u?i iza glasa svim pticama što nebom lete: "Ovamo! Skupite se na veliku gozbu Božju 18 se najedete mesa kraljeva, i mesa vojvoda, i mesa mogu?nika, i mesa konja i konjanika njihovih, i mesa svih mogu?ih ljudi, slobodnjaka i robova, malih i velikih!" 19 I vidjeh: Zvijer i kraljevi zemlje i vojske njihove skupiše se u boj da se zarate s Onim što sjedi na konju i s vojskom njegovom. 20 I Zvijer bi uhva?ena, a s njom i Lažni prorok koji je u njenoj nazo?nosti ?inio znamenja i njima zavodio one što su primili žig Zvijeri i klanjali se njezinu kipu. Živi su oboje ba?eni u ognjeno jezero što gori sumporom. 21rugi su posje?eni ma?em što izi?e iz usta Onoga koji sjedi na konju i sve se ptice nasitiše mesa njihova. Tisu?godišnje kraljevstvo

20

10I vidjeh an?ela: si?e s neba s klju?ima Bezdana i s velikim okovima u ruci. 2 Zgrabi Zmaja, Staru zmiju, to jest ?avla, Sotonu, i okova ga za tisu?u godina. 3 Baci ga u Bezdan koji nad njim zatvori i zape?ati da više ne zavodi narode dok se ne navrši tisu?u godina. Nakon toga ima biti odriješen za malo vremena. 4 I vidjeh prijestolja - onima što sjedoše na njih dano je suditi - i duše pogubljenih zbog svjedo?anstva Isusova i zbog Rije?i Božje i sve koji se ne pokloniše Zvijeri ni kipu njezinu te ne primiše žiga na ?ela svoja ni na ruke. Oni oživješe i zakraljevaše s Kristom tisu?u godina. 5 Drugi mrtvi ne oživješe dok se ne navrši tisu?u godina. To je ono prvo uskrsnu?e. 6 Blažen i svet onaj tko je dionik toga prvog uskrsnu?a! Nad njim druga smrt nema vlasti: oni ?e biti sve?enici Božji i Kristovi i s njime ?e kraljevati tisu?u godina. Drugi boj za dovršenje djela Božjega 7 A kad se navrši tisu?u godina, Sotona ?e iz svoga zatvora biti pušten: 8 izi?i ?e zavesti narode sa ?etiri kraja zemlje, Goga i Magoga, i skupiti ih u boj. Bit ?e ih kao pijeska morskoga. 9 Skupiše se na prostrano polje zemlje i opkoliše tabor svetih i ljubljeni grad. Ali oganj si?e s neba te ih proguta. 10 A njihov zavodnik, ?avao, ba?en bi u jezero ognjeno i sumporno, gdje se nalaze i Zvijer i Lažni prorok: ondje ?e se mu?iti danju i no?u u vijeke vjekova. Sud nad narodima 11 I vidjeh veliko bijelo prijestolje i Onoga što sjede na nj: pred licem njegovim pobježe zemlja i nebo; ni mjesta im se više ne na?e. 12 I vidjeh mrtve, velike i male: stoje pred prijestoljem, a knjige se otvoriše. I otvori se jedna druga knjiga, knjiga života. I mrtvi bijahu su?eni po onome što stoji napisano u knjigama, po djelima svojim. 13 More predade svoje mrtvace, a Smrt i Podzemlje svoje: i svaki bi su?en po djelima svojim. 14 A Smrt i Podzemlje bili su ba?eni u jezero ognjeno. Jezero ognjeno - to je druga smrt: 15 se god ne na?e zapisan u knjizi života, bio je ba?en u jezero ognjeno. 4. NOVO NEBO I NOVA ZEMLJA Nebeski Jeruzalem

21

11I vidjeh novo nebo i novu zemlju jer - prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema. 2 I Sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaru?nica naki?ena za svoga muža. 3 I za?ujem jak glas s prijestolja: "Evo Šatora Božjeg s ljudima! On ?e prebivati s njima: oni ?e biti narod njegov, a on ?e biti Bog s njima. 4 otrt ?e im svaku suzu s o?iju te smrti više ne?e biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više ne?e biti jer - prijašnje uminu." 5 Tada Onaj što sjedi na prijestolju re?e: "Evo, sve ?inim novo!" I doda: "Napiši: Ove su rije?i vjerne i istinite." 6 I još mi re?e: "Svršeno je! Ja sam Alfa i Omega, Po?etak i Svršetak! Ja ?u žednomu dati s izvora vode života zabadava. 7 To ?e biti baština pobjednikova. I ja ?u njemu biti Bog, a on meni sin. 8 Kukavicama pak, nevjernima i okaljanima, ubojicama, bludnicima, vra?arima i idolopoklonicima i svim lažljivcima udio je u jezeru što gori ognjem i sumporom. To je druga smrt." Novi Jeruzalem 9 I do?e jedan od sedam an?ela što imaju sedam ?aša punih zala kona?nih te progovori sa mnom: "Do?i, pokazat ?u ti Zaru?nicu, Ženu Jaganj?evu!" 10 I prenese me u duhu na goru veliku, visoku i pokaza mi sveti grad Jeruzalem: silazi s neba od Boga, 11 sav u slavi Božjoj, blistav poput dragoga kamena, kamena sli?na kristalnom jaspisu; 12 okružen zidinama velikim i visokim, sa dvanaest vrata: na vratima dvanaest an?ela i napisana imena dvanaest plemena Izraelovih. 13 istoka vrata troja, od sjevera vrata troja, od juga vrata troja, od zapada vrata troja. 14 Gradske su zidine imale dvanaest temelja, a na njima dvanaest imena dvanaestorice apostola Jaganj?evih. 15 Moj subesjednik imaše mjeru, zlatnu trsku, da izmjeri grad, vrata njegova i zidine. 16 Grad se stere u ?etvorini: dužina mu jednaka širini. On izmjeri trskom grad: dvanaest tisu?a stadija - dužina mu i širina i visina jednaka. 17 Izmjeri i njegove zidine: sto ?etrdeset i ?etiri lakta po ?ovjekovoj mjeri kojom je mjerio an?eo. 18 Zidine su gradske sagra?ene od jaspisa, a sam grad od ?istoga zlata, sli?na ?istu staklu. 19 Temelji su gradskih zidina urešeni svakovrsnim dragim kamenjem: prvi je temelj od jaspisa, drugi od safira, tre?i od kalcedona, ?etvrti od smaragda, 20 peti od sardoniksa, šesti od sarda, sedmi od krizolita, osmi od berila, deveti od topaza, deseti od krizopraza, jedanaesti od hijacinta, dvanaesti od ametista. 21 Dvanaest vrata - dvanaest bisera: svaka od svoga bisera. A gradski trg - ?isto zlato, kao prozirno staklo. 22 Hrama u gradu ne vidjeh. Ta Gospod, Bog, Svevladar, hram je njegov - i Jaganjac! 23 I gradu ne treba ni sunca ni mjeseca da mu svijetle. Ta Slava ga Božja obasjala i svjetiljka mu Jaganjac! 24 Narodi ?e hoditi u svjetlosti njegovoj, a kraljevi zemaljski u nj donositi slavu svoju. 25 Vrata mu se ne zatvaraju obdan, a no?i ondje i nema. 26 U nj ?e se donijeti slava i ?ast naroda. 27 u nj ne?e uni?i ništa ne?isto i nijedan tko ?ini gadost i laž, nego samo oni koji su zapisani u Jaganj? evoj knjizi života.

22

12I pokaza mi rijeku vode života, bistru kao prozirac: izvire iz prijestolja Božjeg i Jaganj?eva. 2 Posred gradskoga trga, s obje strane rijeke, stablo života što rodi dvanaest puta, svakog mjeseca svoj rod. A liš?e stabla za zdravlje je narodima. 3 I ne?e više biti nikakva prokletstva. I prijestolje ?e Božje i Jaganj?evo biti u gradu i sluge ?e mu se njegove klanjati 4 i gledati lice njegovo, a ime ?e im njegovo biti na ?elima. 5 No?i više biti ne?e i ne?e trebati svjetla od svjetiljke ni svjetla sun?eva: obasjavat ?e ih Gospod Bog i oni ?e kraljevati u vijeke vjekova. 6 I re?e mi: "Ove su rije?i vjerne i istinite jer Gospod Bog, nadahnitelj proroka, posla svoga an?ela da on pokaže slugama njegovim što se ima dogoditi ubrzo. 7 I evo, dolazim ubrzo! Blago onomu koji ?uva rije?i proroštva ove knjige!" 8 Ja, Ivan, ?uo sam i vidio sve ovo. I kad sam to vidio i ?uo, padoh pred noge an?elu koji mi to pokaza da mu se poklonim. 9 A on ?e mi: "Nipošto! Sluga sam kao i ti i bra?a tvoja proroci i svi koji ?uvaju rije?i ove knjige. Bogu se pokloni!" 10 A zatim ?e mi: "Ne zape?ati rije?i proroštva ove knjige jer - vrijeme je blizu! 11 Nepravednik neka samo i dalje ?ini nepravdu! Okaljan neka se i dalje kalja! Pravednik neka i dalje živi pravedno! Svet neka se i dalje posve?uje!" 12 "Evo, dolazim ubrzo i pla?a moja sa mnom: naplatit ?u svakom po njegovu djelu!" 13 "Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, Po?etak i Svršetak! 14 Blago onima koji peru svoje haljine: imat ?e pravo na stablo života i na vrata ?e smjeti u grad! 15 Vani pak ostaju psi i vra?ari, bludnice, ubojice i idolopoklonici i tko god ljubi i ?ini laž." ZAVRŠETAK 16 "Ja, Isus, poslah an?ela svoga posvjedo?iti ovo po crkvama. Ja sam korijen i izdanak Davidov, sjajna zvijezda Danica." 17 I Duh i Zaru?nica govore: "Do?i!" I tko ovo ?uje, neka rekne: "Do?i!" Tko je žedan, neka do?e; tko ho?e, neka zahvati vode života zabadava! 18 Ja svjedo?im svakomu tko sluša rije?i proroštva u ovoj knjizi: Tko ovomu što doda, Bog ?e njemu dodati zla napisana u ovoj knjizi. 19 I tko oduzme od rije?i proroštva u ovoj knjizi, Bog ?e mu oduzeti udio na stablu života i na svetom gradu - na svemu što je napisano u ovoj knjizi. 20 Svjedok za sve ovo govori: "Da, dolazim ubrzo!" Amen! Do?i, Gospodine Isuse!