Popis knjiga
Staro sucelje
Katekizam
Trazenje pojma

SZ NZ
Trazenje po broju
knjiga glava-od redak-od glava-do redak-do
0Prva knjiga Ljetopisa I. DAVID I NJEGOVA RODOSLOVLJA 1. OD ADAMA DO IZRAELA Tri velike skupine

1

1Adam, Šet, Enoš, 2 Kenan, Mahalalel, Jared, 3 Henok, Metušalah, Lamek, 4 Noa, Šem, Ham i Jafet. Jafetovci 5 Sinovi Jafetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešek i Tiras. 6 Gomerovi sinovi: Aškenaz, Rifat i Togarma. 7 Javanovi sinovi: Eliša, Taršiš, Kitijci i Dodanci. Hamovci 8 Hamovi sinovi: Kuš, Misrajim, Put i Kanaan. 9 Kuševi sinovi: Seba, Havila, Sabta, Rama i Sabteka; Ramini sinovi: Šeba i Dedan. 10 Kušu se rodi Nimrod, koji bijaše prvi vlastodržac na zemlji. 11 Od Misrajima potekli su Ludijci, Anamijci, Lehabijci, Neftuhijci, 12 Patrušani i Kasluhijci, od kojih su potekli Filistejci i Kaftorci. 13 Kanaan rodi Sidona, svog prvenca, i Heta, 14 i Jebusejce, Amorejce, Girgašane, 15 Hivijce, Arkijce, Sinijce, 16 Arvadijce, Semarijce i Hamatijce. Šemovci 17 Šemovi sinovi: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud i Aram. Aramovi sinovi: Us, Hul, Geter i Mešek. 18 Arpakšadu se rodi Šelah, Šelahu se rodi Eber. 19 Eberu se rodiše dva sina: jednom bješe ime Peleg, jer se za njegova doba razdijelila zemlja. Njegovu je bratu bilo ime Joktan. 20 Od Joktana se rodiše Almodad, Šelef, Hasarmavet, Jerah, 21 Hadoram, Uzal, Dikla, 22 Obal, Abimael, Šeba, 23 Ofir, Havila i Jobab. Svi su to sinovi Joktanovi. Od Šema do Abrahama 24 Šem, Arpakšad, Šalah, 25 Eber, Peleg, Rau, 26 Serug, Nahor, Tarah, 27 Abram, to jest Abraham. 28 Abrahamovi sinovi: Izak i Jišmael. 29 Ovo je njihovo rodoslovlje: Jišmaelci Jišmaelov prvenac Nebajot, zatim Kedar, Adbeel, Mibsam, 30 Mišma, Duma, Masa, Hadad, Tema, 31 Jetur, Nafiš i Kedma. To su Jišmaelovi sinovi. 32 Sinovi Keture, Abrahamove ino?e: ona rodi Zimrana, Jokšana, Medana, Midjana, Jišbaka i Šuaha. Sinovi Jokšanovi jesu: Šeba i Dedan. 33 Midjanovi su sinovi bili: Efa, Efer, Henok, Abida i Eldaa. Svi su oni bili Keturini sinovi. Izak i Ezav 34 Abrahamu se rodi Izak; Izakovi su sinovi bili: Ezav i Izrael. 35 Ezavovi su sinovi bili: Elifaz, Reuel, Jeuš, Jalam i Korah. 36 Elifazovi su sinovi bili: Teman, Omar, Sefi, Gatan, Kenaz, Timna i Amalek. 37 Reuelovi su sinovi bili: Nahat, Zerah, Šama i Miza. Seir 38 Seirovi su sinovi bili: Lotan, Šobal, Sibeon, Ana, Dišon, Eser i Dišan. 39 Lotanovi su sinovi bili: Hori i Homam; Lotanova je sestra bila Timna. 40 Šobalovi su sinovi bili: Alvan, Manahat, Ebal, Šefi i Onam. Sibeonovi su sinovi bili: Aja i Ana. 41 Anin je sin bio Dišon, a Dišonovi su sinovi bili: Hamram, Ešban, Jitran i Keran. 42 Eserovi su sinovi bili: Bilhan, Zaavan i Jaakan. Dišonovi su sinovi bili Us i Aran. Edomski kraljevi 43 Evo kraljeva koji su kraljevali u zemlji edomskoj prije nego je zavladao kralj sinova Izraelovih: Bela, sin Beorov; gradu mu je bilo ime Dinhaba. 44 Kad je umro Bela, na njegovo se mjesto zakraljio Jobab, sin Zareha iz Bosre. 45 Kad je umro Jobab, zakraljio se na njegovo mjesto Hušam iz temanske zemlje. 46 Kad je umro Hušam, zakraljio se na njegovo mjesto Bedadov sin Hadad, koji je potukao Midjance na Moapskom polju; gradu mu je bilo ime Avit. 47 Kad je umro Hadad, zakraljio se na njegovo mjesto Samla iz Masreke. 48 Kad je umro Samla, zakraljio se na njegovo mjesto Šaul iz Rehobota na Rijeci. 49 Kad umrije Šaul, zavlada Baal Hanan, Akborov sin. 50 Kad je umro Baal Hanan, zavladao je Hadad; gradu mu je bilo ime Pai. Žena mu se zvala Mehetabela. Bila je k?i Matredova iz Me Zahaba. Edomski knezovi 51 Kad je umro Hadad, nastali su knezovi u Edomu: knez Timna, knez Alva, knez Jetet, 52 knez Oholibama, knez Ela, knez Pinon, 53 knez Kenaz, knez Teman, knez Mibsar, 54z Magdiel i knez Iram. To su bili knezovi edomski. 2. JUDA Izraelovi sinovi

2

1Evo Izraelovih sinova: Ruben, Šimun, Levi, Juda, Jisakar i Zebulun, 2 Dan, Josip i Benjamin, Naftali, Gad i Ašer. Judini potomci 3 Judini sinovi: Er, Onan i Šela. Ta mu je tri rodila Kanaanka, Šuina k?i. Ali Er, Judin prvenac, bijaše nevaljao u Jahvinim o?ima i Jahve ga pogubi. 4 Njegova nevjesta Tamara rodi mu Peresa i Zeraha. U svemu je bilo pet Judinih sinova. 5 Peresovi su sinovi bili: Hesron i Hamul. 6 Zerahovi su sinovi bili: Zimri, Etan, Heman, Kalkol i Dara; u svemu pet. 7 Karmijevi su sinovi bili: Akar, koji je nanio zlo Izraelu prekršivši kletvu. 8 A sinovi Etanovi: Azarja. Davidovo podrijetlo 9 Hesronovi sinovi koji mu se rodiše bijahu: Jerahmeel, Ram i Kelubaj. 10 Ram rodi Aminadaba, a Aminadab rodi Nahšona, kneza Judinih sinova. 11 Nahšon rodi Salmu, Salma rodi Boaza. 12 Boaz rodi Obeda, Obed rodi Jišaja. 13 Jišaj rodi prvenca Eliaba, drugog Abinadaba, tre?eg Šimu, 14 ?etvrtog Netanela, petog Radaja, 15 šestog Osema, sedmoga Davida. 16 Sestre im: Sarviju i Abigajilu. Sarvijini su sinovi bili: Abišaj, Joab, Asahel, trojica. 17 Abigajila je rodila Amasu, Amasin je otac bio Jišmaelac Jeter. Kaleb 18 Hesronov sin Kaleb imao je sa ženom Azubom i s Jeriotom sinove, a sinovi su mu bili: Ješer, Šobab i Ardon. 19 Kad je umrla Azuba, uze Kaleb za ženu Efratu i ona mu rodi Hura. 20 Hur rodi Urija, a Uri rodi Besalelu. 21 Potom Hesron uze k?er Makira, oca Gileadova; uzeo ju je za ženu kad mu je bilo šezdeset godina i ona mu rodi Seguba. 22 Segub rodi Jaira, koji je imao dvadeset i tri grada u gileadskoj zemlji. 23 Ali su Gešurci i Aramejci osvojili od njih Jairova Sela, Kenat sa selima, šezdeset gradova. To su sve osvojili sinovi Makira, oca Gileadova. 24 Kad je umro Hesron u Kaleb Efrati, Hesronova žena Abija rodi mu Ašhura, oca Tekoina. Jerahmeel 25 Sinovi Jerahmeela, Hesronova prvenca, bili su: prvenac Ram, pa Buna, Oren, Osem i Ahija. 26 Jerahmeel je imao i drugu ženu, zvala se Atara, koja je bila Onamova majka. 27 Sinovi Rama, Jerahmeelova prvenca, bili su Maas, Jamin i Eker. 28 Onamovi su sinovi bili: Šamaj i Jada; Šamajevi sinovi: Nadab i Abišur. 29 Abišurova se žena zvala Abihajla, koja mu rodi Ahbana i Molida. 30 Nadabovi su sinovi bili: Seled i Afajim, ali je Seled umro bez djece. 31 Sinovi su Afajimovi bili: Jiši; Jišijevi sinovi: Šešan; Šešanov sin Ahlaj. 32 Sinovi Jade, brata Šamajeva, bili su: Jeter i Jonatan; ali je Jeter umro bez djece. 33 Jonatanovi su sinovi bili: Pelet i Zaza. To su bili Jerahmeelovi sinovi. 34 Šešan nije imao sinova, nego k?eri; ali je Šešan imao slugu Egip?anina po imenu Jarhu. 35 Zato je Šešan dao k?er sluzi Jarhi za ženu i ona mu rodi Ataja. 36 Ataj rodi Natana, Natan rodi Zabada. 37 Zabad rodi Eflala, Eflal rodi Obeda; 38 Obed rodi Jehua, Jehu rodi Azarju, 39 Azarja rodi Helesa, Heles rodi Elasu; 40 Elasa rodi Sismaja, Sismaj rodi Šaluma, 41 Šalum rodi Jekamju, Jekamja rodi Elišamu. Kaleb 42 Sinovi Kaleba, Jerahmeelova brata, bili su: njegov prvenac Meša, otac Zifov; sinovi oca Mareše bili su: Hebron. 43 Hebronovi sinovi Korah, Tapuah, Rekem i Šema. 44 Šema rodi Rahama, oca Jorkoamova, a Rekem rodi Šamaja. 45 Šamajev je sin bio Maon, a Maon je bio otac Bet-Sarov. 46 Efa, Kalebova ino?a, rodila je Harana, Mosu i Gazeza; Haran je rodio Gazeza. 47 Johdajevi su sinovi bili: Regem, Jotam, Gešan, Felet, Efa i Šaaf. 48 Maaka, Kalebova ino?a, rodila je Šebera i Tirhanu. 49 Rodila je Šaafa, oca Madmanina, Ševu, oca Makbenina, i oca Gibina; a Kalebova je k?i bila Aksa. 50 To su bili sinovi Kalebovi. Hur A sinovi Hura, Efratina prvenca: Šobal, otac Kirjat Jearimov, 51 Salma, otac Betlehemov, i Haref, otac Bet-Gaderov. 52 A sinovi Šobala, oca Kirjat Jearimova: Reaja, polovica Manaha?ana. 53 Kirjatjearimske su porodice bile: Jitrani, Pu?ani, Šuma?ani i Mišrani; od njih su potekli Sora?ani i Eštaoljani. 54 Salmini su sinovi: Betlehem, Netofa?ani, Atrot, Bet Joab i polovina Manaha?ana, Sara?ani. 55iževni?ke obitelji koje su živjele u Jabesu bile su: Tira?ani, Simea?ani, Suka?ani. To su Kinejci koji su potekli od Hamata, oca Rekabova doma. 3. KU?A DAVIDOVA Davidovi sinovi

3

1Ovo su Davidovi sinovi koji mu se rodiše u Hebronu: prvenac Amnon od Jizreelke Ahinoame, drugi Daniel od Karmelke Abigajle, 2 tre?i Abšalom, sin Maake, k?eri Talmaja, gešurskoga kralja, ?etvrti Adonija, sin Hagitin, 3 peti Šefatja od Abitale, šesti Jitream od njegove žene Egle. 4 Šest mu se sinova rodilo u Hebronu, gdje je kraljevao sedam godina i šest mjeseci; a trideset je i tri godine kraljevao u Jeruzalemu. 5 Ovi mu se sinovi rodiše u Jeruzalemu: Šimeja, Šobab, Natan i Salomon; ?etiri od Bat-Šebe, k?eri Amielove. 6 Jibhar, Elišama, Elifalet, 7 Nogah, Nefeg, Jafija, 8 Elišama, Elijada, Elifelet: devet. 9 Sve Davidovi sinovi osim ino?kih sinova i njihove sestre Tamare. Judini kraljevi 10 Salomonov je sin bio Roboam, njegov sin Abija, njegov sin Asa, njegov sin Jošafat, 11 njegov sin Joram, njegov sin Ahazja, njegov sin Joaš, 12 njegov sin Amasja, njegov sin Azarja, njegov sin Jotam, 13 njegov sin Ahaz, njegov sin Ezekija, njegov sin Manaše, 14 njegov sin Amon, njegov sin Jošija. 15 Jošijini su sinovi bili: prvenac Johanan, drugi Jojakim, tre?i Sidkija, ?etvrti Šalum. 16 Jojakimovi su sinovi bili: Jekonija, njegov sin, i Sidkija, njegov sin. Nakon sužanjstva 17 Sinovi sužnja Jekonje bili su Šealtiel, njegov sin, 18 Malkiram, Pedaja, Šenasar, Jekamja, Jošama i Nebadja. 19 Pedajini su sinovi bili: Zerubabel i Šimej; Zerubabelovi sinovi: Mešulam i Hananija, i sestra im Šelomita. 20 Hašuba, Ohel, Berekja, Hasadja i Jušab-Hesed, njih petorica. 21 Hananijini su sinovi bili: Pelatja i Jišaja, Refajini sinovi, Arnanov sin, Obadjin sin, Šekanijin sin. 22 Šekanijini su sinovi bili: Šemaja, a Šemajini su sinovi bili: Hatuš, Jigal, Barijah, Nearja i Šafat, šestorica. 23 Nearjini su sinovi bili Elijoenaj, Ezekija i Azrikam, trojica. 24joenajevi su sinovi bili Hodavja, Elijašib, Felaja, Akub, Johanan, Delaja i Anani, sedmorica. 4. JUŽNA PLEMENA Juda - Šobal

4

1Judini su sinovi bili: Peres, Hesron, Karmi, Hur i Šobal. 2 Šobalov sin Reaja rodi Jahata, a Jahat rodi Ahumaja i Lahada. To su soratski rodovi. Hur 3 Ovo su sinovi od oca Etama: Jizreel, Jišma i Jidbaš, a njihovoj je sestri bilo ime Haslelponija. 4 Fenuel je bio otac Gedoru, a Ezer je bio Hušin otac. Ašhur To su bili sinovi Hura, prvenca Efrate, oca Betlehema. 5 A otac Tekoe Ašhur imao je dvije žene, Helu i Naaru. 6 Naara mu je rodila Ahuzama, Hefera, Temnance i Ahaštarce. To su Naarini sinovi. 7 Helini su sinovi bili: Seret, Sohar i Etnan. 8 Kos rodi Anuba i Hasobebu i porodice Harumova sina Aharhela. 9 Jabes je bio izvrsniji me?u bra?om i mati mu je nadjela ime Jabes govore?i: "Rodila sam ga s bolom." 10 Jabes je prizvao Izraelova Boga govore?i: "Ako me odista blagoslivljaš, raširi moje podru?je, neka bude tvoja ruka uza me i sa?uvaj me oda zla, tako da se ne mu?im!" Ispuni mu Bog za što ga je molio. Kaleb 11 Šuhin brat Kelub rodi Mehira; on je bio Eštonov otac. 12 Od Eštona pote?e Bet Rafa, Paseah i Tehina, otac Ir Nahaša. To su Rekini ljudi. 13 A Kenazovi su sinovi bili: Otniel i Seraja. Otnielovi sinovi: Hatat i Meonotaj. 14 Meonotaj rodi Ofru; Šeraja rodi Joaba, oca onih što žive u Dolini rukotvoraca, jer bijahu rukotvorci. 15 Sinovi Jefuneova sina Kaleba bili su: Ir, Ela i Naam; Elin je sin bio Kenaz. 16 Jehalelelovi su sinovi bili Zif, Zifa, Tirja i Asrael. 17 Ezrini sinovi: Jeter, Mered, Efer i Jalon; Jeter rodi Mirjamu, Šamaja i Jišboha, Eštemoina oca. 18 Njegova žena Judejka rodila je Jereda, Gedorova oca, Hebera, Sokova oca, i Jekutiela, Zanoahova oca. To su bili sinovi Bitje, faraonove k?eri koju je za ženu uzeo Mered. 19 Sinovi Hodijine žene, sestre Nahama, Keilina oca, bili su: Šimun, otac Jomama Garmijca, i Eštemoa Maaka?anin. 20 Šimunovi su sinovi bili: Amnon, Rina, Ben-Hanan i Tilon. Išijevi sinovi: Zohet i Ben-Zohet. Šela 21 Sinovi Judina sina Šele bili su: Er, Lekin otac, Lada, Marešin otac, i obitelji platnarske ku?e u Bet Ašbeji; 22 Jokim i ljudi iz Kozebe Joaš i Saraf, koji su vladali nad Moabom i vratili se u Betlehem. Ali su to stari doga?aji. 23 To su bili lon?ari koji su živjeli u Netajimu i u Gederi kod kralja i bili su ondje zaposleni u njega. Šimun 24 Šimunovi su sinovi bili Nemuel, Jamin, Jarib, Zerah i Šaul. 25 Njegov je sin bio Šalum, a njegov je sin Mibsam, njegov sin Mišma. 26 Mišmini su sinovi bili: Hamuel, sin mu, i njegov sin Zakur i njegov sin Šimej. 27 Šimej je imao šesnaest sinova i šest k?eri; njegova bra?a nisu imala mnogo sinova, i sve njihove porodice nije bilo tako mnogo kao Judinih sinova. 28 Živjeli su u Beer Šebi, Moladi i Hasar Šualu, 29 u Bilhi, u Esemu, u Toladu, 30 u Betuelu, u Hormi, u Siklagu, 31 u Bet Markabotu, u Hasar Susimu, u Bet Biriju i u Šaarajimu. To su bili njihovi gradovi do Davidova kraljevanja. 32 A njihova su naselja bila: Etam i Ajin, Rimon, Token i Ašan, pet gradova. 33 I sva njihova naselja što su bila oko tih gradova do Baala. To su bili njihovi stanovi i njihovi plemenski popisi. 34 Mešobad, Jamlek i Amasjin sin Joša, 35 Joel i Jehu, sin Jošibje, sina Serajina, sina Asielova, 36 Elijoenaj, Jaakoba, Ješohaja, Asaja, Adiel, Jesimiel i Benaja, 37 Ziza, sin Šifija, sina Alonova, sina Jedajeva, sina Šimrijeva, sina Šemajina. 38 Ti su imenovani bili starješine svojim rodovima i njihove su se porodice veoma umnožile. 39 Zato su otišli do mjesta kako se ide u Gedor do isto?ne strane doline da traže pašu stoci. 40 Našli su obilatu i dobru pašu i prostranu, sigurnu i mirnu zemlju. Budu?i da su ondje prije živjeli Hamovi potomci, 41 Šimunovci, poimence popisani, navališe za vremena judejskoga kralja Ezekije te razbiše njihove šatore i njihove zaklone koji se na?oše ondje. Baciše na njih kletvu, koja traje do današnjega dana, i nastaniše se na njihovo mjesto jer su ondje bili pašnjaci za njihovu stoku. 42 Onda su neki me?u onima što su pripadali Šimunovim sinovima, njih pet stotina, izbili na planinu Seir, na ?elu s Felatjom, Nearjom, Refajom i Uzielom, Išijevim sinovima. 43 pobiše ostatak koji se spasio izme?u Amale?ana i naseliše se ondje do današnjega dana. 5. PREKOJORDANSKA PLEMENA Ruben

5

1Sinovi Izraelova prvenca Rubena. On je doista bio prvenac; ali kad je oskvrnuo o?evu postelju, njegovo je pravo prvorodstva bilo dano sinovima Izraelova sina Josipa, ali im nije bilo upisano u rodovnik, 2 jer je Juda nadvladao me?u bra?om, a od njega se rodio knez. Ipak je pravo prvorodstva pripalo Josipu. 3 Sinovi Izraelova prvenca Rubena bili su Henok, Falu, Hesron i Karmi. Joel 4 Joelovi sinovi: njegov sin Šemaja, njegov sin Gog, njegov sin Šimej, 5 njegov sin Mika, njegov sin Reaja, njegov sin Baal, 6 njegov sin Beera, koga je odveo u sužanjstvo asirski kralj Tiglat Pileser; on je bio poglavar Rubenova plemena. 7 Njegovoj bra?i, po obiteljima, kad su se zapisali u plemenski rodovnik po naraštajima, bio je poglavar Jeiel, Zaharija, 8 Bela, sin Azazov, sin Šemin, sin Joelov. Rubenova naseobina On je živio u Aroeru i do Neba i Baal Meona. 9 Prema istoku njegova se zemlja prostirala do ulaza u pustinju, od rijeke Eufrata, jer mu se stoka umnožila u gileadskoj zemlji. 10 Za Šaulovih vremena vojevali su s Hagrijcima koji su izginuli od njihove ruke; tako su se naselili u njihove šatore po svemu isto?nom podru?ju od Gileada. Gad 11 Gadovi su sinovi živjeli blizu njih u bašanskoj zemlji do Salke. 12 Poglavar je bio Joel, a drugi Šafan, pa Janaj i Šafat u Bašanu. 13 Njihova su bra?a po svojim rodovima bila: Mihael, Mešulam, Šeba, Joraj, Jakan, Zija, Eber, sedmorica. 14 To su bili sinovi Abihajila, sina Hurija, sina Jaroaha, sina Gileada, sina Mihaela, sina Ješišaja, sina Jahdona, sina Buza. 15 Ahi, sin Abdiela, Gunijeva sina, bio je poglavar njihova roda. 16 Živjeli su u Gileadu i u njihovim zaseocima te po svim šaronskim pašnjacima do njihovih krajeva. 17 Svi su bili zapisani u plemenski rodovnik za vremena judejskoga kralja Jotama i za vremena izraelskoga kralja Jeroboama. 18 Rubenovih i Gadovih sinova, i polovine Manašeova plemena, hrabrih junaka koji su nosili štit i ma? te zapinjali luk i bili vješti boju, bijaše ?etrdeset tisu?a sedam stotina i šezdeset vojnika. 19 Ratovali su protiv Hagrijaca, Iturejaca, Nafišejaca i Nodabejaca. 20 U boju su zavapili k Bogu i on ih je uslišao jer su se pouzdali u nj: potpomognuti su protiv neprijatelja te su im predani u ruke Hagrijci sa svim njihovim saveznicima. 21 Zaplijenili su njihovu stoku - pedeset tisu?a deva, dvije stotine i pedeset tisu?a ovaca i koza i dvije tisu?e magaraca - i odveli u ropstvo sto tisu?a ljudi. 22 Pobijenih je mnogo palo, jer je taj boj bio od Boga; onda se naseliše na njihovo mjesto do sužanjstva. Pola Manašeova plemena 23 Sinovi polovine Manašeova plemena nastanili su se u toj zemlji od Bašana do Baal Hermona i Šenira i do Hermonske gore. I bijahu se umnožili. 24 Ovo su bili poglavari njihovih rodova: Efer, Jiši, Eliel, Azriel, Jeremija, Hodavja i Jahdiel, hrabri junaci i ugledni muževi: poglavari u svojim rodovima. 25 Ali kad su se iznevjerili Bogu svojih otaca i odali se preljubu s bogovima naroda one zemlje koje je Bog iskorijenio pred njima, 26 probudio je Izraelov Bog neprijateljstvo asirskoga kralja Pula i neprijateljstvo asirskoga kralja Tiglat Pilesera. Oni su odveli u sužanjstvo Rubenovo i Gadovo pleme i polovinu Manašeova plemena. Doveli su ih u Helah, Habor i Haru i na Gozansku rijeku do današnjega dana. 6. LEVI Rodoslovlje velikih sve?enika 27 Levijevi su sinovi bili Geršom, Kehat i Merari. 28 Kehatovi sinovi: Amram, Jishar, Hebron i Uziel. 29 Amramovi sinovi: Aron, Mojsije i Mirjama. Aronovi sinovi: Nabad i Abihu, Eleazar i Itamar. 30 Eleazar rodi Pinhasa, Pinhas rodi Abišuu; 31 Abišua rodi Bukija, Buki rodi Uziju; 32 Uzija rodi Zerahju; Zerahja rodi Merajota. 33 Merajot rodi Amarju; Amarja rodi Ahituba; 34 Ahitub rodi Sadoka; Sadok rodi Ahimaasa; 35 Ahimaas rodi Azarju, Azarja rodi Johanana; 36 Johanan rodi Azarju, koji je bio sve?enik u Hramu što ga je sagradio Salomon u Jeruzalemu. 37 Azarja rodi Amarju; Amarja rodi Ahituba; 38 Ahitub rodi Sadoka, Sadok rodi Šaluma; 39 Šalum rodi Hilkiju, Hilkija rodi Azarju; 40 Azarja rodi Seraju; Seraja rodi Josadaka. 41adak je otišao kad je Jahve odveo u sužanjstvo Judu i Jeruzalem Nabukodonozorovom rukom. Levijevci

6

1Levijevi su sinovi bili Geršom, Kehat i Merari. 2 Evo imena Geršomovih sinova: Libni i Šimej. 3 Kehatovi su sinovi bili: Amram, Jishar, Hebron i Uziel. 4 Merarijevi sinovi: Mahli i Muši. Ovo su rodovi Levijevaca po svojim ocima. 5 Od Geršoma: sin mu Libni, njegov sin Jahat, njegov sin Zima, 6 njegov sin Joah, njegov sin Ido, njegov sin Zerah, njegov sin Jeatraj. 7 Kehatovi sinovi: sin mu Aminadab, njegov sin Korah, njegov sin Asir, 8 njegov sin Elkana, njegov sin Ebjasaf, njegov sin Asir; 9 njegov sin Tahat, njegov sin Uriel, njegov sin Uzija, njegov sin Šaul. 10 Elkanini sinovi: Amasaj i Ahimot; 11 njegov sin Elkana, njegov sin Sufaj, njegov sin Nahat; 12 njegov sin Eliab, njegov sin Jeroham, njegov sin Elkana. Elkanini sinovi: 13 Samuel, njegov prvenac, drugi Abija. 14 Merarijevi sinovi: Mahli, njegov sin Libni, njegov sin Šimej, njegov sin Uza, 15 njegov sin Šima, njegov sin Hagija, njegov sin Asaja. Pjeva?i 16 Ovo su oni koje je postavio David da se brinu za pjevanje u Domu Jahvinu kad je Kov?eg ondje našao svoje po?ivalište; 17 oni koji su služili pred Prebivalištem, Šatorom sastanka, pjevaju?i, dok nije Salomon sagradio Dom Jahvin u Jeruzalemu i koji su obavljali službu po propisanom redoslijedu. 18 Evo onih što su obavljali službu i njihovih sinova: od Kehatovih sinova: pjeva? Heman, sin Joela, sina Samuela, 19 sina Elkane, sina Jerohama, sina Eliela, sina Toaha, 20 sina Sifa, sina Elkane, sina Mahata, sina Amasaja, 21 sina Elkane, sina Joela, sina Azarje, sina Sefanije, 22 sina Tahata, sina Asira, sina Abjasafa, sina Koraha, 23 sina Jishara, sina Kehata, sina Levija, sina Izraelova. 24 Brat mu Asaf stajao je s desne strane; Asaf je bio sin Berekje, sina Šime, 25 sina Mihaela, sina Baaseja, sina Malkije, 26 sina Etnija, sina Zeraha, sina Adaje, 27 sina Etana, sina Zime, sina Šimeja, 28 sina Jahata, sina Geršoma, sina Levijeva. 29 Merarijevi sinovi, njihova bra?a, stajala su mu s lijeve strane: Etan, sin Kušija, sina Abdija, sina Maluka, 30 sina Hašabje, sina Amasje, sina Hilkije, 31 sina Amsija, sina Banija, sina Šomera, 32 sina Mahlija, sina Mušija, sina Merarija, sina Levijeva. Ostali leviti 33 Njihova bra?a leviti bili su postavljeni za svu službu u svetom Prebivalištu, u Domu Božjem. 34 Aron i njegovi sinovi prinosili su kad na žrtveniku za paljenice i na kadionom žrtveniku, obavljaju?i sav posao u Svetinji nad svetinjama i izvršuju?i obred pomirenja nad Izraelom, prema svemu što je zapovjedio Božji sluga Mojsije. 35 Ovo su Aronovi sinovi: sin mu Eleazar, njegov sin Pinhas, njegov sin Abišua, 36 njegov sin Buki, njegov sin Uzi, njegov sin Zerahja, 37 njegov sin Merajot, njegov sin Amarja, njegov sin Ahitub, 38 njegov sin Sadok, njegov sin Ahimaas. Naseobine Aronovaca 39 Ovo su im boravišta po naseljima u njihovu podru?ju: Aronovim sinovima od Kehatove obitelji - jer na njih je pao ždrijeb - 40 dali su Hebron u judejskoj zemlji s pašnjacima oko njega. 41 Gradsko polje i njegova sela dali su Jefuneovu sinu Kalebu. 42 Dali su, dakle, Aronovim sinovima gradove-uto?išta Hebron i Libnu s pašnjacima, Jatir i Eštemou s pašnjacima, 43 Hilez s pašnjacima, Debir s pašnjacima, 44 Ašan s pašnjacima i Bet Šemeš s pašnjacima. 45 Od Benjaminova plemena: Gebu s pašnjacima, Alemet s pašnjacima i Anatot s pašnjacima; dakle trinaest gradova po njihovim rodovima. Naseobine ostalih levita 46 Ostalim Kehatovim sinovima prema plemenskim rodovima pripalo je ždrijebom deset gradova od polovine Manašeova plemena. 47 Geršomovim sinovima po njihovim rodovima pripalo je od Jisakarova plemena, od Ašerova plemena, od Naftalijeva plemena i od Manašeova plemena u Bašanu trinaest gradova. 48 Merarijevim sinovima po njihovim rodovima pripalo je ždrijebom od Rubenova plemena, od Gadova plemena i od Zebulunova plemena dvanaest gradova. 49 Tako su Izraelovi sinovi dali levitima te gradove s pašnjacima. 50 Dali su ždrijebom od plemena Judinih sinova, od plemena Šimunovih sinova i od plemena Benjaminovih sinova te gradove koje su spomenuli poimence. 51 Onima koji su bili od rodova Kehatovih sinova te dobili ždrijebom gradove od Efrajimova plemena 52 dali su kao gradove-uto?išta Šekem s pašnjacima u Efrajimovoj gori i Gezer s pašnjacima, 53 Jokmeam s pašnjacima, Bet Horon s pašnjacima, 54 Ajalon s pašnjacima i Gat-Rimon s pašnjacima. 55 Od polovine Manašeova plemena dali su rodovima ostalih Kehatovih sinova: Aner s pašnjacima i Bileam s pašnjacima. 56 Geršomovim sinovima dali su od rodova polovine Manašeova plemena Golan u Bašanu s pašnjacima i Aštarot s pašnjacima. 57 Od Jisakarova plemena Kedeš s pašnjacima, Dobrat s pašnjacima, 58 Ramot s pašnjacima i Anem s pašnjacima. 59 Od Ašerova plemena Mašal s pašnjacima, Abdon s pašnjacima, 60 Hukok s pašnjacima i Rehob s pašnjacima. 61 Od Naftalijeva plemena Kedeš u Galileji s pašnjacima, Hamon s pašnjacima i Kirjatajim s pašnjacima. 62 Ostalim Merarijevim sinovima dali su od Zebulunova plemena Rimon s pašnjacima i Tabor s pašnjacima. 63 S onu stranu Jordana, prema Jerihonu, na isto?noj strani Jordana, dali su im od Rubenova plemena Beser u pustinji s pašnjacima, Jahsu s pašnjacima, 64 Kedemot s pašnjacima i Mefaat s pašnjacima. 65 Od Gadova plemena Ramot u Gileadu s pašnjacima, Mahanajim s pašnjacima, 66bon s pašnjacima i Jazer s pašnjacima. 7. SJEVERNA PLEMENA Jisakar

7

1Jisakarovi su sinovi bili Tola i Fua, Jašub i Šimron, njih ?etvorica. 2 Tolini sinovi: Uzi, Refaja, Jeriel, Jahmaj, Jibsam i Samuel, glavari obitelji od Tole, hrabri junaci svrstani po srodstvu; bilo ih je na broju za Davidova vremena dvadeset i dvije tisu?e i šest stotina. 3 Uzijevi sinovi: Jizrahja; Jizrahjini sinovi: Mihael, Obadja, Joel i Jišija, u svemu pet glavara. 4 S njima je po obiteljima srodnih bilo u vojnim ?etama za rat trideset i šest tisu?a ljudi, jer su imali mnogo žena i sinova. 5 Njihove bra?e po svim Jisakarovim rodovima, hrabrih junaka, bilo je svega osamdeset i sedam tisu?a i svi su bili popisani u plemenskim rodovnicima. Benjamin 6 Benjaminovi sinovi: Bela, Beker i Jediael, njih trojica. 7 Belini sinovi: Esbon, Uzi, Uziel, Jerimot i Iri, pet obiteljskih glavara, hrabrih junaka; u plemenskom popisu bilo je zapisanih dvadeset dvije tisu?e i trideset ?etiri. 8 Bekerovi sinovi: Zimra, Joaš, Eliezer, Elijoenaj, Omri, Jerimot, Abija, Anatot i Alamet, svi Bekerovi sinovi. 9 U plemenskom popisu po koljenima, po obiteljskim glavarima, hrabrih junaka, bilo je zapisano dvadeset tisu?a i dvije stotine. 10 Jediaelovi sinovi: Bilhan, Bilhanovi sinovi: Jeuš, Benjamin, Ahud, Kenaana, Zetan, Taršiš i Ahišahar. 11 Svih Jediaelovih sinova po obiteljskim glavarima, hrabrih junaka, bilo je sedamnaest tisu?a i dvije stotine, sve za rat sposobnih. 12 Šupim i Hupim. Sinovi Irovi: Hušim; njegov sin Aher. Naftali 13 Naftalijevi sinovi: Jahasiel, Guni, Jeser i Šalum. Bilhini sinovi. Manaše 14 Manašeovi sinovi: Asriel, koga je rodila Manašeova ino?a Aramejka; ona je rodila i Makira, Gileadova oca. 15 Makir je oženio Hupima i Šupima; sestra mu se zvala Maaka; ime drugome bilo je Selofhad, a Selofhad je imao k?eri. 16 Makirova žena Maaka rodila je sina, komu je nadjela ime Pereš. Bratu mu je dala ime Šareš, a njegovi su sinovi bili Ulam i Rakem. 17 Ulamovi sinovi: Bedan. To su sinovi Gileada, sina Makira, Manašeova sina. 18 Njegova sestra Hamoleketa rodila je Išhoda, Abiezera i Mahlu. 19 Šemidini su sinovi bili: Ahjan, Šekem, Likhi i Aniam. Efrajim 20 Efrajimovi sinovi: Šutelah, njegov sin Bered, njegov sin Tahat, njegov sin Elada, njegov sin Tahat, 21 njegov sin Zabad, njegov sin Šutelah, Ezer i Elad. Njih su ubili gatski gra?ani, ro?eni u zemlji, jer su sišli da im otmu stoku. 22 Zato je njihov otac Efrajim tugovao dugo vremena, a bra?a su mu odlazila da ga tješe. 23 Onda je ušao k svojoj ženi i ona je zatrudnjela i rodila sina, a on mu nadjenu ime Berija, jer se nesre?a dogodila u njegovoj ku?i. 24 K?i mu je bila Šeera, koja je sagradila Donji i Gornji Bet Horon i Uzen Šeeru. 25 Sin mu je bio Refah i Rešef, njegov sin Telah, njegov sin Tahan, 26 njegov sin Ladan, njegov sin Amihud, njegov sin Elišama, 27 njegov sin Nun, njegov sin Jošua. 28 Njihov posjed i njihova naselja bili su Betel i njegova sela, s istoka Naaran, sa zapada Gazer i njegova sela, Šekem i njegova sela do Gaze s njezinim selima. 29 U rukama Manašeovih sinova bio je Bet Šean sa svojim selima, Tanak sa svojim selima, Megido sa svojim selima, Dor sa svojim selima. U njima su živjeli sinovi Izraelova sina Josipa. Ašer 30 Ašerovi su sinovi bili: Jimna, Jišva, Jišvi i Berija, i njihova sestra Seraha. 31 Berijini sinovi: Heber i Malkiel; on je bio Birzajitov otac. 32 Heber postade otac Jafletu, Šomeru, Hotamu i njihovoj sestri Šui. 33 Jafletovi su sinovi bili: Pasak, Bimhal i Ašvat; to su bili Jafletovi sinovi. 34 A sinovi njegova brata Šomera: Rohga, Huba i Aram. 35 Sinovi njegova brata Helema: Sofah, Jimna, Šeleš i Amal. 36 Sofahovi sinovi: Suah, Harnefer, Šual, Beri, Jimra, 37 Beser, Hod, Šama, Šilša, Jitran i Bera. 38 Jeterovi sinovi: Jefune, Fispa i Ara. 39 Ulini sinovi: Arah, Haniel i Risja. 40 su oni bili Ašerovi sinovi, obiteljski glavari, probrani hrabri junaci, glavari me?u knezovima; kad su bili popisani, bilo ih je dvadeset i šest tisu?a ljudi u bojnim ?etama. 8. BENJAMIN I JERUZALEM Benjaminovi potomci

8

1Benjamin rodi prvenca Belu, drugog Ašbela, tre?eg Ahraba, 2 ?etvrtog Nohu i petog Rafu. 3 Belini su sinovi bili: Adar, Gera, Ehudov otac, 4 Abišua, Naaman, Ahoah, 5 Gera, Šefufan i Huram. U Gebi 6 Oni su bili Ehudovi sinovi i bili su obiteljski glavari onima koji su živjeli u Gebi, odakle su ih odveli u sužanjstvo u Manahat; 7 Naaman, Ahija i Gera; on ih je vodio u sužanjstvo i rodio Uzu i Ahihuda. U Moabu 8 Šaharajim, pošto je otpustio žene Hušimu i Baru, dobio je sinove u Moapskom polju: 9 sa svojom ženom Hodešom imao je sinove Jobaba, Sibju, Mešu, Malkama, 10 Jeusa, Sakju i Mirmu; to su bili njegovi sinovi, obiteljski glavari. U Onu i Ludu 11 S Hušimom je rodio Abituba i Elpaala. 12 Elpaalovi su sinovi bili: Eber, Mišam i Šamed; on je sagradio Ono i Lod s njihovim selima. U Ajalonu 13 Zatim Berija i Šema. Oni su bili obiteljski glavari onima koji su živjeli u Ajalonu i istjerali su gatske stanovnike. 14 Njegov brat: Šešak. U Jeruzalemu Jeremot, 15 Zabadja, Arad i Eder, 16 Mihael, Jišpa i Joha bili su Berijini sinovi. 17 Zebadja, Mešulam, Hizki, Haber, 18 Jišmeraj, Jizlia i Jobab bili su Elpaalovi sinovi. 19 Jakim, Zikri, Zabdi, 20 Elijoenaj, Siltaj, Eliel, 21 Adaja, Beraja i Šimrat bili su Šimijevi sinovi. 22 Jišpan, Eber, Eliel, 23 Abdon, Zikri, Hanan, 24 Hananija, Elam, Antotija, 25 Jifdeja, Fenuel bili su Šešakovi sinovi. 26 Šamšeraj, Šeharja, Atalija, 27 Jaarešja, Elija i Zikri bili su Jerohamovi sinovi. 28 To su bili glavari obitelji svrstanih po koljenima. Živjeli su u Jeruzalemu. U Gibeonu 29 U Gibeonu su živjeli: praotac Gibeon, ?ija se žena zvala Maaka. 30 Njegov je sin prvenac bio Abdon, pa Sur, Kiš, Baal, Nadab, 31 Gedor, Ahjo, Zaker, 32 i Miklot, koji je rodio Šimu; pa su i oni živjeli kod svoje bra?e u Jeruzalemu, sa svojom bra?om. Šaul i njegova obitelj 33 Ner rodi Kiša, a Kiš rodi Šaula, Šaul rodi Jonatana, Malki-Šua, Abinadaba, Ešbaala, 34 Jonatanov je sin bio Merib Baal; Merib Baal rodi Miku. 35 Mikini su sinovi bili: Piton, Melek, Tarea i Ahaz. 36 Ahaz rodi Joadu; Joada rodi Alemeta, Azmaveta i Zimrija; Zimri rodi Mosu. 37 Mosa rodi Biniju, ?iji je sin bio Rafa, a njegov sin Elasa, njegov sin Asel. 38 Asel je imao šest sinova, kojima su imena: Azrikam, njegov prvenac, Bokru, Jišmael, Šearja, Obadja i Hanan; svi su oni bili Aselovi sinovi. 39 Sinovi njegova brata Ešeka bili su: Ulam, prvenac mu, drugi Jehuš, tre?i Elifelet. 40movi su sinovi bili hrabri junaci koji su zapinjali luk i imali mnogo sinova i unuka, sto pedeset. Svi su oni bili od Benjaminovih sinova. Sveti grad Jeruzalem

9

1Svi su Izraelci bili upisani u plemenskim rodovnicima, a zapisani su i u Knjizi izraelskih kraljeva. A Judejci su zbog nevjere bili odvedeni u sužanjstvo u Babilon. 2 Prvi su stanovnici na svojem posjedu i u svojim gradovima bili Izraelci, sve?enici, leviti i netinci. 3 U Jeruzalemu su živjeli ljudi od Judinih sinova, od Benjaminovih sinova, od Efrajimovih i Manašeovih sinova, i to: 4 Utaj, sin Amihuda, sina Omrija, sina Imrija, sina Banija, od sinova Judina sina Peresa. 5 Od Šilonaca: Asaja, prvenac, sa svojim sinovima. 6 Od Zarehovih sinova: Jeuel i njegova bra?a, šest stotina i devedeset. 7 Od Benjaminovih sinova Salu, sin Mešulama, sina Hodavje, Hasenuina sina; 8 Ibneja, Jerohamov sin, i Ela, sin Uzije, Mokrijeva sina, i Mešulam, sin Šefatje, sina Reuela, Ibnijina sina. 9 Imali su po svojim rodovima devet stotina pedeset i šestero bra?e. Svi su oni bili glavari, svaki svoga roda. 10 Od sve?enika: Jedaja, Jojarib i Jakin, 11 Azarja, sin Hilkije, sina Mešulama, sina Sadoka, sina Merajota, Ahitubova sina, predstojnik Doma Božjeg. 12 Adaja, sin Jerohama, sina Pašhura, Malkijina sina, Masaj, sin Adiela, sina Jahzere, sina Mešulama, sina Mešilemita, Imerova sina. 13 Njihove bra?e, glava obitelji, boraca što su obavljali službu u Domu Božjem, bilo je tisu?u sedam stotina i šezdeset. 14 Od levita Šemaja, sin Hašuba, sin Azrikama, Hašabjina sina, izme?u Merarijevih sinova; 15 Bakbakar, Hereš, Galal i Matanija, sin Mike, sina Zikrija, Asafova sina; 16 Obadja, sin Šemaje, sina Galala, Jedutunova sina, i Berekja, sin Ase, Elkanina sina, koji je živio u Netofatskim selima. 17 Vratari: Šalum, Akub, Talmon i Ahiman, i njihova bra?a; Šalum je bio poglavar, 18 i dosad je bio na kraljevskim vratima prema istoku. Oni su bili vratari po ?etama levita. 19 Šalum, sin Korea, sina Abjasafa, Korahova sina, sa svojom bra?om Korahovcima iz njihove obitelji, bili su odgovorni za bogoslužje; oni su ?uvali pragove Šatora, dok su njihovi oci ?uvali ulaz u Jahvin tabor. 20 Eleazarov sin Pinhas bio j e predstojnik nad njima nekada 0 bio s njim!). 21 Mešelemjin sin Zaharija bio je vratar na vratima Šatora sastanka. 22 Svih izabranih vratara pragova bilo je dvjesta i dvanaest. Bili su upisani u rodovnike u svojim selima. Postavili su ih u službu David i vidjelac Samuel zbog njihove vjernosti. 23 Oni i njihovi sinovi ?uvali su stražu na vratima Doma Jahvina, Doma Šatora. 24 Vratari su stajali na ?etiri strane: na istoku, na zapadu, na sjeveru i na jugu. 25 Njihova bra?a po selima dolazila su od vremena do vremena da im se pridruže po sedam dana. 26 Samo su ?etiri vratarska predstojnika bila neprestano u službi. Bili su leviti, postavljeni nad sobama i nad riznicama Božjega Doma. 27 No?ivali su oko Božjega Doma jer im je bila dužnost da stražare i da otklju?avaju svako jutro. 28 Neki su od njih bili odgovorni za bogoslužno posu?e. Prebrojavali su ga kad bi ga unosili i kad bi ga iznosili. 29 Neki su se od njih brinuli za poku?stvo, sve posve?ene stvari, fino brašno, vino, ulje, tamjan i miomirise; 30 a neki od sve?eni?kih sinova miješali su pomast od miomirisa. 31 Matitja, jedan od levita, prvenac Šaluma Korahovca, brinuo se za stvari koje se peku na tavi. 32 Neki od Kehatovaca, njihove bra?e, bili su odgovorni za kruhove što se postavljaju svake subote. 33 Oni su bili i pjeva?i, glavari levitskih obitelji. Kad su bili slobodni, živjeli su u hramskih sobama, jer su dan i no? bili na dužnosti. 34 To su bili glavari levitskih obitelji prema svom srodstvu. Ti su poglavari živjeli u Jeruzalemu. 9. DAVIDOV PRETHODNIK ŠAUL Šaulovo rodoslovlje 35 U Gibeonu su živjeli: Gibeonov otac Jeiel, ?ijoj je ženi bilo ime Maaka. 36 Sin mu je prvenac bio Abdon, pa Sur, Kiš, Baal, Ner, Nadab, 37 Gedor, Ahjo, Zaharija i Miklot. 38 Miklot rodi Šimeama. I oni su živjeli u Jeruzalemu, naprama svojoj bra?i. 39 Ner rodi Kiša; a Kiš rodi Šaula; Šaul rodi Jonatana, Malki-Šuu, Abinadaba i Ešbaala. 40 Jonatanov je sin bio Merib Baal. Merib Baal rodi Miku. 41 Mikini su sinovi bili: Piton, Melek, Tahrea i Ahaz. 42 Ahaz rodi Jaru; Jara rodi Alemeta, Azmaveta i Zimrija; Zimri rodi Mosu. 43 Mosa rodi Binu; njegov je sin bio Rafaja, njegov sin Elasa, njegov sin Asel. 44l je imao šest sinova, kojima su imena: Azrikam, Bokru, Jišmael, Šearja, Obadja i Hanan; to su Aselovi sinovi. Šaulova smrt

10

10Filistejci su zavojštili na Izraelce. Izraelci su pobjegli pred njima i padali pobijeni po gori Gilboi. 2 Filistejci stisnuše Šaula i njegove sinove i pogubiše Šaulove sinove Jonatana, Abinadaba i Malki-Šuu. 3 Boj je postao žeš?i oko Šaula. Iznenadiše ga strijelci s lukovima i on pade ranjen od strijelaca. 4 Tada Šaul re?e svome štitonoši: "Izvuci svoj ma? i probodi me da ne do?u ti neobrezanci i ne narugaju mi se." Ali se njegov štitonoša prestravi i ne htjede toga u?initi. Zato Šaul uze ma? i baci se na nj. 5 Kad je štitonoša vidio da je Šaul umro, baci se i on na svoj ma? i umrije s njim. 6 Tako onog dana pogiboše zajedno Šaul, njegova tri sina i sav njegov dom. 7 Kad su svi Izraelci koji su bili u dolini vidjeli da su sinovi Izraelovi pobjegli i da je poginuo Šaul sa sinovima, ostavili su svoje gradove i razbježali se. Filistejci do?oše i nastaniše se u njima. 8 Kad su sutradan došli Filistejci da oplijene pobijene, našli su Šaula s njegovim sinovima gdje leže mrtvi na gori Gilboi. 9 Svukavši ga, uzeše mu glavu i oružje te poslaše po filistejskoj zemlji unaokolo javljaju?i veselu vijest svojim idolima i narodu. 10 Potom su oružje metnuli u hram svoga boga, a lubanju mu izložili u Dagonovu hramu. 11 Kad su ?uli svi Jabeš-Gilea?ani što su Filistejci u?inili od Šaula, 12 ustali su svi hrabri ljudi i uzeli Šaulovo mrtvo tijelo i tjelesa njegovih sinova i, donijevši ih u Jabeš, pokopali su njihove kosti pod tamarisom u Jabešu; i postiše sedam dana. 13 Tako je poginuo Šaul za svoju nevjeru kojom se iznevjerio Jahvi: nije držao Jahvine zapovijedi i povrh toga je pitao za savjet baja?icu, 14ije pitao Jahvu; zato ga je ubio i prenio kraljevstvo na Jišajeva sina Davida. II. DAVID - USTANOVITELJ BOGOSLUŽJA 1. DAVIDOVO KRALJEVANJE David pomazan za kralja

11

11Tada se sabraše svi Izraelci k Davidu u Hebron i rekoše: "Evo, mi smo od tvoje kosti i tvojeg mesa. 3 Tako do?oše sve izraelske starješine kralju u Hebron, a kralj David s njima sklopi savez u Hebronu pred Jahvom i pomazaše Davida za kralja nad Izraelom, kako bijaše Jahve rekao Samuelu. Osvojenje Jeruzalema 4 Onda je otišao David sa svim Izraelom na Jeruzalem, a to je Jebus, jer su ondje bili Jebusejci i živjeli su u onoj zemlji. 5 Ali su Jebusejci poru?ili Davidu: "Ne?eš u?i ovamo!" Ipak David osvoji Sionsku tvr?avu, to jest Davidov grad. 6 Jer je David rekao: "Tko prvi porazi Jebusejce, bit ?e vrhovni vojvoda i knez." Prvi se popeo Sarvijin sin Joab i postao vojvoda. 7 Tada se David nastanio u toj tvr?avi; zato su je prozvali Davidovim gradom. 8 Sazidao je tada grad unaokolo, od Milona do ograde, a Joab je obnovio ostali dio grada. 9 David je postajao sve silniji, jer je Jahve nad vojskama bio s njim. Davidovi junaci 10 Evo vojvoda Davidovim junacima koji su juna?ki radili uza nj za njegovo kraljevstvo sa svim Izraelom da ga po Jahvinoj rije?i zakralje nad Izraelom. 11 Evo popisa Davidovih junaka: Hakmonijev sin Jašobam, glavar nad tridesetoricom; on je mahnuo svojim kopljem na tri stotine i pobio ih odjednom. 12 Za njim Dodonov sin Eleazar, Ahošanin, jedan izme?u tri junaka. 13 On je bio s Davidom u Pas Damimu, kad su se Filistejci skupili na boj, a ondje je bilo polje puno je?ma; kad je narod po?eo bježati ispred Filistejaca, 14 oni su stali usred toga polja i obranili ga pobivši Filistejce. Tako im Jahve dade veliku pobjedu. 15 Trojica su izme?u tridesetorice jednom sišla do hridi k Davidu u Adulamsku pe?inu kad su filistejske ?ete stajale u taboru u Refaimskoj dolini. 16 David je tada bio u svojoj kuli, a filistejska je posada tada bila u Betlehemu. 17 David uzdahnu: "O kad bi me tko napojio vodom iz betlehemskoga studenca što je kod vrata!" 18 Tada ta trojica prodriješe kroz filistejski tabor i, zahvativši vode iz betlehemskoga studenca što je kod vrata, donesoše je i dadoše Davidu. Ali je David ne htjede piti nego je proli kao ljevanicu Jahvi 19 govore?i: "Ne dao mi moj Bog da to u?inim! Zar da pijem krv ovih ljudi? TÓa izlažu?i život pogibli donijeli su vode." I nije htio piti. To su, eto, u?inila ta tri junaka. 20 Abišaj, Joabov brat, bio je vojvoda nad tridesetoricom; on je vitlao kopljem na tri stotine, pobio ih i proslavio se me?u tridesetoricom. 21 Bio je me?u trojicom ugledniji od druge dvojice i bio im vojvoda, ali prve trojice nije dostigao. 22 Jojadin sin Benaja, junak iz Kabseela, bogat juna?kim djelima, ubio je dva sina Ariela iz Moaba; on je jednoga snježnog dana sišao i ubio lava usred jame. 23 Ubio je i nekog Egip?anina, ?ovjeka od pet lakata. Egip?anin je imao u ruci koplje kao tkala?ko vratilo, a on je izišao preda nj sa štapom i, istrgavši Egip?aninu koplje iz ruke, ubio ga njegovim kopljem. 24 To je u?inio Jojadin sin Benaja i proslavio se imenom me?u ona tri junaka. 24 5) Bio je najznamenitiji me?u tridesetoricom, ali one prve trojice nije dostigao. David ga postavi za zapovjednika svoje tjelesne straže. 26 Hrabri su junaci bili: Joabov brat Asahel, Dodonov sin Elhanan iz Betlehema, 27 Haroranin Šamot, Pelonjanin Heles; 28 Akešov sin Ira, Tekoanin, Abiezer Anato?anin; 29 Sibkaj Huša?anin, Ilaj Ahošanin; 30 Mahraj Netofa?anin, Baanin sin Heled, Netofa?anin; 31 Ribajev sin Itaj iz Gibeata sinova Benjaminovih, Benaja Piratonjanin; 32 Huraj iz Gaaških potoka, Abiel Arba?anin; 33 Azmavet Bahurimljanin, Eljahba Šaalbonjanin. 34 Sinovi Hašema Gizonjanina: Sagejin sin Jonatan, Hararanin; 35 Sakarov sin Ahiam, Hararanin, Urov sin Elipal; 36 Hefer Mekeranin, Ahija Pelonjanin; 37 Hesro Karmelac, Ezbajev sin Naaraj; 38 Natanov brat Joel, Hagrijev sin Mibhar; 39 Amonac Selek, Bero?anin Nahraj, štitonoša Sarvijina sina Joaba; 40 Ira Jitranin, Gareb Jitranin; 41 Urija Hetit, Ahlajev sin Zabad; 42 Šizin sin Adina, Rubenovac, vojvoda Rubenova plemena, i s njime tridesetorica. 43 Maakin sin Hanan i Jošafat Mitnjanin. 44 Uzija Aštaro?anin, Šama i Jeiel, sinovi Aroerca Hotama; 45 Šimrijev sin Jediael i njegov brat Joha Tišanin. 46 Mahavac Eliel i Elnaamovi sinovi Jeribaj i Jošavja i Moabac Jitma; 47el i Obed i Mesobajanin Jaasiel. Prve Davidove pristaše

12

12Evo onih što do?oše k Davidu u Siklag dok se još uklanjao od Kiševa sina Šaula i bili su mu me?u junacima pomaga?i u boju; 2 umjeli su rukovati lukom i desnicom i ljevicom i znali se služiti kamenjem i strijelama. Izme?u Šaulove bra?e, Benjaminovaca: 3 vojvoda Ahiezer i Joaš, sinovi Gibeanca Šemaje, pa Jeziel i Pelet, Azmavetovi sinovi, i Beraka i Jehu Anato?anin; 4 Gibeonac Išmaja, junak me?u tridesetoricom i nad tridesetoricom, 5 Jeremija, Jahaziel, Johanan i Jozabad Gedero?anin; 6 Eluzaj, Jerimot, Bealja, Šemarja i Šefatja Harufejac; 7 Elkana, Jišija, Azarel, Joezer i Jašobam Korhinjani, 8 Joel i Zebadja, sinovi Jerohama Gedorca. 9 Neki su Gadovci prešli k Davidu u tvr?avu u pustinju, hrabri junaci, ratnici vješti boju, naoružani štitom i kopljem; lica im bijahu kao lavovska, a brzi bijahu kao gazele po gorama: 10 vojvoda Ezer, drugi Obadja, tre?i Eliab; 11 ?etvrti Mišmana, peti Jeremija, 12 šesti Ataj, sedmi Eliel; 13 osmi Johanan, deveti Elzabad, 14 deseti Jeremija, jedanaesti Makbanaj. 15 To su bile od Gadovih sinova vojne starješine, najmanji nad stotinom, a najve?i nad tisu?om. 16 To su oni koji su prvoga mjeseca prešli preko Jordana kad se razlio preko svih svojih obala i koji su rastjerali sve stanovnike iz dubokih dolina na istok i na zapad. 17 Došli su i od Benjaminovih i Judinih sinova k Davidu u tvr?avu. 18 David je izašao pred njih i, progovorivši, rekao im: "Ako dolazite s mirom k meni da mi pomognete, moje ?e se srce ujediniti s vama; ako li ste došli da me izdate mojim neprijateljima, neka Bog naših otaca vidi i neka osudi, jer nema nepravde na mojim rukama!" 19 Tada duh obuze Amasaja, vojvodu nad tridesetoricom, i on re?e: "Tebi, Davide! S tobom, sine Jišajev, mir! Mir s tobom, mir s onim tko ti pomaže, jer tvoj pomo?nik jest tvoj Bog!" Tako ih je David primio i postavio ih me?u vojvode nad ?etama. 20 Od Manašeovih su sinova neki prešli k Davidu kad je išao s Filistejcima na Šaula u boj, ali im nije pomogao, jer su ga filistejski knezovi, dobro promisl ivši, otpustili govore?i: "Mogao bi prije?i k svome gospodaru Šaulu, a to bi nas stajalo glava." 21 Kad se, dakle, vra?ao u Siklag, prešli su k njemu od Manašeova plemena: Adna, Jozabad, Jedael, Mihael, Jozabad, Elihu i Siltaj, glavari tisu?nici u Manašeovu plemenu. 22 Oni su pomagali Davidu protiv razbojni?kih ?eta jer su svi bili hrabri junaci te su postali zapovjednici u njegovoj vojsci. 23 Iz dana u dan odista su dolazili k Davidu da mu pomažu, sve dok njegov tabor ne postade divovski, kao Božji tabor. Ratnici koji Davida uzdižu za kralja 24 Evo broja ljudi naoružanih za rat koji su došli k Davidu u Hebron da Šaulovo kraljevstvo prenesu na nj po Jahvinoj zapovijedi: 25 Judinih sinova, koji su nosili štit i koplje, šest tisu?a i osam stotina naoružanih za rat. 26 Od Šimunovih sinova, hrabrih junaka za rat, sedam tisu?a i sto. 27 Od Levijevih sinova ?etiri tisu?e i šest stotina. 28 Tako i Jojada, poglavar Aronovim potomcima, i s njim tri tisu?e i sedam stotina; 29 i mladi Sadok, hrabar junak, i od njegova roda dvadeset i dva kneza. 30 A od Benjaminovih sinova, Šaulove bra?e, tri tisu?e, jer ih je dotad najve?i dio još ostao vjeran Šaulovoj ku?i. 31 Efrajimovih sinova dvadeset tisu?a i osam stotina, sve hrabrih junaka, ljudi na glasu u svojim porodicama. 32 Od polovine Manašeova plemena osamnaest tisu?a, poimence spomenutih, da do?u da zakralje Davida. 33 Od Jisakarovih sinova, koji su umjeli proniknuti svoje vrijeme i spoznati što treba da u?ini Izrael; njihovih poglavara dvije stotine. Sva su im njihova bra?a bila podložna. 34 Od Zebulunovih sinova, sposobnih za rat i naoružanih za boj svakojakim bojnim oružjem, pedeset tisu?a, koji su se odvažna srca vrstali u bojne redove. 35 Od Naftalijeva plemena tisu?u knezova i s njima trideset i sedam tisu?a ljudi sa štitovima i kopljima; 36 od Danova plemena dvadeset i osam tisu?a i šest stotina naoružanih za boj, 37 a od Ašerova plemena ?etrdeset tisu?a sposobnih za vojsku i za boj opremljenih. 38 Od onih s onu stranu Jordana, od Rubenova, od Gadova i od polovine Manašeova plemena, sto i dvadeset tisu?a ljudi sa svakojakim ratnim oružjem. 39 Svi ti vojnici, svrstani u bojne redove, do?oše poštena srca u Hebron da zakralje Davida nad svim Izraelom; i svi su ostali Izraelci bili jednodušni da Davida postave za kralja. 40 Proveli su s Davidom tri dana, jedu?i i piju?i. Bra?a sve spremiše za njih. 41hovi su najbliži susjedi, sve do Jisakara, Zebuluna i Naftalija, donosili hranu na magarcima, devama i mazgama, a na volovima jela: brašna, smokvenih kola?a, suha grož?a, v ina, ulja, krupne i sitne stoke izobila, jer je bilo veselje u Izraelu. Kov?eg saveza prenose iz Kirjat Jearima

13

13David je vije?ao s tisu?nicima, stotnicima i sa svim vo?ama. 2 I re?e on svemu zboru Izraelovu: "Ako vam je pravo te ako je naš Bog Jahve odlu?io tako, poslat ?emo glasnike k svojoj ostaloj bra?i u svim izraelskim zemljama, a tako i sve?enicima s njima i levitima po gradovima pašnjaka njihovih, da se ujedine s nama. 3 Prenijet ?emo k sebi Kov?eg svoga Boga, jer ga nismo doista tražili za Šaulovih dana." 4 Sav zbor odlu?i da se tako u?ini, jer je to bilo pravo u o?ima svega naroda. 5 Tako je David sabrao sav narod Izraelov od Egipatskoga Šihora pa do Ulaza u Hamat da donesu Kov?eg Božji iz Kirjat Jearima. 6 Pošao je David sa svim Izraelom u Baalu, u Kirjat Jearim, koji je u Judi, da odande ponesu Kov?eg Božji nazvan imenom Jahve, koji stoluje nad kerubinima. 7 Povezli su Kov?eg Božji na novim kolima iz Abinadabove ku?e; a Uza i Ahjo upravljali su kolima. 8 David i sav Izrael igrali su pred Bogom iz sve snage pjevaju?i uza zvuke citara, harfa, bubnjeva, cimbala i truba. 9 Kad su došli do Kidonova gumna, posegnu Uza rukom da pridrži Kov?eg jer ga volovi umalo ne prevrnuše. 10 Ali se Jahve razgnjevio na Uzu i udario ga zato što je pružio ruku prema Kov?egu. Umro je ondje pred Bogom. 11 Davidu bijaše žao što je Jahve onako udario Uzu i on prozva ono mjesto Peres Uza, kako se zove i dan-danas. 12 Toga se dana David uplaši Boga i re?e: "Kako ?u donijeti k sebi Kov?eg Božji?" 13 Nije dao svratiti Kov?ega k sebi u Davidov grad nego ga skloni u ku?u Obed-Edoma Gitejca. 14stade Kov?eg Božji kod Obed-Edomove obitelji, u njegovoj ku?i, tri mjeseca. Jahve stoga blagoslovi Obed-Edomovu ku?u i sve što je imao. Davidov dvor

14

14Tirski kralj Hiram posla k Davidu izaslanstvo i cedrovih drva, zidara i tesara da mu grade dvor. 2 Tada David spozna da ga je Jahve potvrdio za kralja nad Izraelom i da je uzvisio njegovo kraljevstvo radi svojega izraelskog naroda. 3 David je uzeo još žena u Jeruzalemu i imao još sinova i k?eri. 4 Evo imena djece koja mu se rodiše u Jeruzalemu: Šamua, Šobab, Natan, Salomon, 5 Jibhar, Elišua, Elpalet, 6 Nogah, Nefeg, Jafija, 7 Elišama, Beeljada i Elifelet. Pobjeda nad Filistejcima 8 Kad su Filistejci ?uli da su Davida pomazali za kralja nad svim Izraelom, izi?oše svi da se do?epaju Davida. David, ?uvši to, izi?e pred njih. 9 Filistejci do?oše i raširiše se po Refaimskoj dolini. 10 Tada David upita Boga: "Mogu li napasti Filistejce? Ho?eš li ih predati meni u ruke?" Jahve mu odgovori: "Napadni, jer ?u ih predati tebi u ruke!" 11 Tada krenuše u Baal Perasim i David ih ondje pobi. David re?e: "Bog je prodro me?u moje neprijatelje mojom rukom, kao što voda prodire." Stoga se ono mjesto prozvalo Baal Perasim. 12 Ostavili su ondje svoje bogove; a David zapovjedi da ih spale. 13 Opet se Filistejci raširiše po onoj dolini. 14 David opet upita Boga, a Bog mu odgovori: "Ne idi za njima nego ih opkoli i navali na njih s protivne strane Bekaima. 15 Pa kad za?uješ topot koraka po bekaimskim vrhovima, onda iza?i u boj, jer ?e tada i?i Bog pred tobom da pobije filistejsku vojsku." 16 David u?ini kako mu je zapovjedio Bog; i pobili su filistejsku vojsku od Gibeona do Gezera. 17idovo se ime pro?ulo po svim zemljama, a Jahve uli strah od njega svim narodima. 2. PRIJENOS KOV?EGA U JERUZALEM Priprave za prijenos

15

15Onda je David sazidao dvore u Davidovu gradu, pripravio mjesto za Kov?eg Božji i razapeo mu Šator. 2 Potom je rekao David: "Ne smije nositi Kov?eg Božji nitko osim levita, jer je njih izabrao Jahve da nose Kov?eg Jahvin i da mu služe dovijeka." 3 David je sakupio sav Izrael u Jeruzalem da prenesu Kov?eg Jahvin gore na njegovo mjesto koje mu bijaše pripravio. 4 Skupio je David i Aronove sinove i levite. 5 Od Kehatovih sinova: kneza Uriela i sto dvadeset njegove bra?e; 6 od Merarijevih sinova: kneza Asaju i dvjesta dvadeset njegove bra?e; 7 od Geršomovih sinova: kneza Joela i sto trideset njegove bra?e. 8 Od Elisafanovih sinova: kneza Šemaju i dvjesta njegove bra?e. 9 Od Hebronovih sinova: kneza Eliela i osamdeset njegove bra?e; 10 od Uzielovih sinova: kneza Aminadaba i sto dvanaest njegove bra?e. 11 Tada David pozva sve?enike Sadoka i Ebjatara i levite Uriela, Asaju, Joela, Šemaju, Eliela i Aminadaba, 12 pa im re?e: "Vi ste glavari levitskih porodica; posvetite sebe i svoju bra?u da prenesete gore Kov?eg Jahve, Izraelova Boga, na mjesto koje sam mu pripravio. 13 Jer nas je pobio Jahve, Bog naš, zato što prvi put vi niste bili nazo?ni i što ga nismo tražili onako kako je trebalo." 14 Posvetiše se tada sve?enici i leviti da prenesu gore Kov?eg Jahve, Izraelova Boga. 15 Levitski su sinovi ponijeli Božji Kov?eg, na svojim ramenima, o motkama, kako je zapovjedio Mojsije po Jahvinoj rije?i. 16 Tada David re?e levitskim knezovima da izme?u svoje bra?e postave pjeva?e s glazbalima, s harfama, citrama i cimbalima da se ?uje i da gromko odjekuje radosno pjevanje. 17 Leviti su postavili Joelova sina Hemana, a od njegove bra?e Berekjina sina Asafa, i od njihove bra?e, Merarijevih sinova, Kušajina sina Etana. 18 S njima njihovu bra?u drugoga reda: Zahariju, sina Jaazielova, Šemiramota, Jehiela, Unija, Eliaba, Benaju, Maaseju, Matitju, Eliflehua, Mikneju, Obed Edoma i Jeiela, vratare. 19 A pjeva?i, Heman, Asaf i Etan gromko su udarali u mjedene cimbale. 20 A Zaharija, Uziel, Šemiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maaseja i Benaja u harfe s visokim zvucima; 21 a Matitja, Eliflehu, Mikneja, Obed Edom, Jeiel i Azazja u citre, u osminskoj pratnji. 22 Kenanja, knez onih levita koji su nosili Kov?eg, upravljao je prenošenjem jer je bio vješt u tome. 23 Berekja i Elkana bili su vratari kod Kov?ega. 24 Šebanija, Jošafat, Netanel, Amasaj, Zaharija, Benaja i Eliezer, sve?enici, trubili su u trube pred Božjim Kov?egom; Obed Edom i Jehija bili su vratari kod Kov?ega. Sve?anost prijenosa 25 Tako je David s izraelskim starješinama i tisu?nicima radosno išao prenose?i gore Kov?eg saveza Jahvina iz Obed-Edomove ku?e. 26 Kad je Bog pomogao levitima koji su nosili Kov?eg saveza Jahvina, žrtvovali su sedam junaca i sedam ovnova. 27 David bijaše ogrnut plaštem od tanka platna, a tako i svi leviti što su nosili Kov?eg, kao i pjeva?i i Kenanija koji je upravljao pjeva?ima. David je imao na sebi lanen ople?ak. 28 Tako je sav Izrael prenosio gore Kov?eg saveza Jahvina, radosno kli?u?i uz jeku rogova, truba i cimbala, igraju?i uza zvuke harfe i citre. 29 je Kov?eg saveza Jahvina ulazio u Davidov grad, Šaulova k?i Mikala, gledaju?i s prozora, vidje kralja Davida kako ska?e i igra i prezre ga ona u svom srcu.

16

16Tada unesoše Kov?eg Božji i postaviše ga usred šatora koji mu bijaše razapeo David. Onda su prinijeli paljenice i pri?esnice pred Bogom. 2 Pošto je prinio paljenice i pri?esnice, David blagoslovi narod Jahvinim imenom. 3 Onda razdijeli svim Izraelcima, ljudima i ženama, svakome po jedan okrugao kruh, komad mesa i kola? od suhoga grož?a. Levitska služba pred Kov?egom 4 Onda je postavio pred Jahvinim Kov?egom službenike me?u levitima da uznose, slave i hvale Jahvu, Boga Izraelova, i to: 5 poglavara Asafa, a drugoga za njim Zahariju, zatim Jeiela, Šemiramota, Jehiela, Matitju, Eliaba, Benaju, Obed Edoma i Jeiela s harfama i citrama; Asaf je udarao u cimbale. 6 Sve?enici Benaja i Jahaziel bili su bez prijekida s trubama pred Kov?egom saveza Jahvina. 7 Toga dana povjeri David prvi put Asafu i njegovoj bra?i da slave Jahvu ovom pohvalnicom: 8 "Hvalite Jahvu, prizivajte mu ime; navješ?ujte me?u narodima djela njegova! 9 Pjevajte mu, svirajte mu, propovijedajte sva njegova ?udesa! 10 Di?ite se svetim imenom njegovim, neka se raduje srce onih što traže Jahvu! 11 Tražite Jahvu i njegovu snagu, tražite svagda njegovo lice! 12 Sjetite se ?udesa koja u?ini, njegovih ?uda i sudova usta njegovih. 13 Izraelov rod njegov je sluga, sinovi Jakovljevi njegovi izabranici. 14 On je Jahve, Bog naš; po svoj su zemlji njegovi sudovi! 15 Sje?ajte se uvijek njegova Saveza, Rije?i koju objavi tisu?i naraštaja; 16 Saveza koji sklopi s Abrahamom i njegove zakletve Izaku. 17 Ustanovi je kao zakon Jakovu, Izraelu vje?ni Savez. 20 Išli su od naroda do naroda, iz jednoga kraljevstva k drugom narodu. 21 Ne dopusti nikom da ih tla?i, kažnjavaše zbog njih kraljeve: 23 Pjevaj Jahvi, sva zemljo, Navješ?ujte iz dana u dan spasenje njegovo! 24 Kazujte poganima njegovu slavu, svim narodima ?udesa njegova. 25 Velik je Jahve, hvale predostojan, strašniji od svih bogova. 26 Ništavni su svi bozi naroda. Jahve stvori nebesa. 27 Slava je i veli?anstvo pred njim, sila i radost u Svetištu njegovu. 28 Dajte Jahvi, narodna plemena, dajte Jahvi slavu i silu! 29 Dajte Jahvi slavu imena njegova, nosite prinose i dolazite pred njegovo lice! Poklonite se Jahvi u sjaju svetosti njegove! 30 Strepi pred njim, zemljo sva! U?vrstio je svemir da se ne poljulja. 33 Neka klik?e šumsko drve?e pred Jahvom, jer dolazi da sudi zemlji. 34 Slavite Jahvu jer je dobar, jer je vje?na ljubav njegova. 37 I ondje pred Kov?egom saveza Jahvina ostaviše Asafa i njegovu bra?u da služe pred Kov?egom bez prestanka, koliko treba iz dana u dan; 38 i Obed-Edoma s njegovom bra?om, njih šezdeset i osam, i Obed-Edoma, Jedutunova sina, i Hosu, da budu vratari; 39 a sve?enika Sadoka s njegovom bra?om sve?enicima pred Jahvinim Prebivalištem na uzvišici u Gibeonu 40 da prinose paljenice Jahvi na žrtveniku za paljenice bez prestanka, jutrom i ve?erom, i da vrše sve što je napisano u Zakonu koji je Jahve odredio Izraelu; 41 s njima Hemana i Jedutuna i ostale izabrane, koji su bili poimence spomenuti, da slave Jahvu, "jer je vje?na njegova ljubav"; 42 i to Hemana i Jedutuna da trube u trube i udaraju u cimbale i druga glazbala Bogu na ?ast; a Jedutunove sinove da budu vratari. 43a se razišao sav narod, svatko svojoj ku?i; a David se vratio da blagoslovi svoj dvor. Natanovo proro?anstvo

17

17Kad se David nastanio u dvoru, rekao je proroku Natanu: "Pogledaj! Ja, evo, stojim u dvoru od cedrovine, a Kov?eg saveza Jahvina pod zavjesama!" 2 Natan odgovori Davidu: "Što ti je god na srcu, ?ini, jer je Bog s tobom." 3 Ali još iste no?i do?e Natanu ova Božja rije?: 5 Nisam nikad prebivao u ku?i otkako sam izveo Izraela iz Egipta pa do današnjega dana, nego sam išao od šatora do šatora i od prebivališta do prebivališta. 8 Bio sam s tobom kuda si god išao, iskorijenio sam sve tvoje neprijatelje pred tobom. Ja ?u ti pribaviti veliko ime, kao što je velikaško ime na zemlji. 9 Odredit ?u prebivalište svome izraelskom narodu i posadit ?u ga da živi na svojem mjestu i da ne luta više naokolo niti da ga zlikovci mu?e kao prije, 10 onda kad sam odredio suce nad svojim izraelskim narodom. Pokorit ?u sve tvoje neprijatelje i u?init ?u te velikim. Jahve ?e ti podi?i dom. 11 Jer kad se ispune tvoji životni dani i do?e vrijeme da po?ineš kod otaca, podi?i ?u tvoga potomka nakon tebe, koji ?e biti izme?u tvojih sinova, i utvrdit ?u njegovo kraljevstvo. 12 On ?e mi sagraditi dom, a ja ?u utvrditi njegovo prijestolje zauvijek. 13 Ja ?u njemu biti otac, a on ?e meni biti sin: svoje naklonosti ne?u odvratiti od njega, kao što sam je odvratio od tvoga prethodnika. 15 Natan prenese Davidu sve te rije?i i cijelo vi?enje. Davidova molitva 16 Tada kralj David do?e i stade pred Jahvu i re?e: "Tko sam ja, o Bože Jahve, i što je moj dom te si me doveo dovde? 17 Pa i to je bilo premalo u tvojim o?ima, o Bože, nego si dao obe?anja domu svoga sluge i za daleku budu?nost i pogledao si na me kako se gleda na ugledna ?ovjeka, o Bože Jahve! 18 Pa što da ti još David govori o slavi tvoga sluge; tÓa ti poznaješ svoga slugu! 19 Jahve, radi svoga sluge i po svome srcu u?inio si sve ovo veliko djelo, obznanivši ove veli?ajnosti. 20 Jahve, nema takvoga kakav si ti, niti ima Boga osim tebe, po svemu što smo ušima svojim ?uli. 21 Postoji li ijedan narod na zemlji kao tvoj izraelski narod, radi kojega je Bog išao da ga izbavi sebi za narod, da tako ste?eš sebi ime velikim i strašnim ?udesima, izgone?i krivoboža?ka plemena pred svojim narodom koji si otkupio iz Egipta? 22 Tako si u?inio svoj izraelski narod svojim narodom zauvijek, a ti si mu, Jahve, postao Bogom. 23 Zato sada, Jahve, neka bude ?vrsta dovijeka rije? koju si dao svome sluzi i njegovu domu i u?ini kako si obrekao. 24 Neka bude ?vrsta, da se veli?a tvoje ime zauvijek i da se govori: Jahve nad vojskama, Izraelov Bog, jest Bog nad Izraelom, a dom tvoga sluge Davida neka stoji ?vrsto pred tobom. 25 Jer si ti, moj Bože, javio uhu svoga sluge da ?eš mu podi?i dom, zato je tvoj sluga smogao hrabrosti da se pomoli pred tobom. 26 Uistinu, Jahve, ti si Bog i ti si ovo lijepo obe?anje dao svome sluzi. 27o se sada udostoj blagosloviti dom svoga sluge da ostane dovijeka pred tobom, jer kad ti, Jahve, blagosloviš, bit ?e blagoslovljen zasvagda." Davidove pobjede

18

18Poslije toga David porazi Filistejce i pokori ih te ote Gat s njegovim selima iz filistejskih ruku. 2 Porazio je i Moapce i oni postadoše Davidovi podanici koji su mu donosili danak. 3 David je porazio i Hadadezera, sopskoga kralja u Hamatu, kad je izišao da utvrdi svoju vlast do rijeke Eufrata. 4 David zarobi od njega tisu?u bojnih kola, sedam tisu?a konjanika i dvadeset tisu?a pješaka; ispresijecao je petne žile svim konjima od bojnih kola, ostavio ih je samo stotinu. 5 Damaš?anski su Aramejci bili došli u pomo? Hadadezeru, sopskome kralju, ali je David pobio me?u Aramejcima dvadeset i dvije tisu?e ljudi. 6 Postavio je namjesnike u Damaš?anskom Aramu. Tako Aramejci postadoše Davidovi podanici i moradoše mu pla?ati danak. Jahve je davao pobjedu Davidu kuda je god išao. 7 David zaplijeni zlatne štitove što ih imahu Hadadezerove sluge i donese ih u Jeruzalem. 8 I iz Hadadezerovih gradova Tibhata i Kuna odnio je silni tu? od kojega je Salomon na?inio mjedeno more, stupove i tu?ano posu?e. 9 Kad je ?uo hamatski kralj Tou da je David porazio svu vojsku Hadadezera, sopskoga kralja, 10 posla svoga sina Hadorama kralju Davidu da ga pozdravi i da mu ?estita što je vojevao protiv Hadadezera i porazio ga, jer je Tou bio u ratu s Hadadezerom; i da mu odnese svakojakih zlatnih, srebrnih i tu?anih predmeta. 11 I njih je kralj David posvetio Jahvi sa srebrom i zlatom što ga bijaše uzeo od svih naroda, od Edomaca, Moabaca, Amonaca, Filistejaca i Amale?ana. 12 Sarvijin sin Abišaj pobio je osamnaest tisu?a Edomaca u Slanoj dolini. 13 David je postavio namjesnike po Edomu. Tako su svi Edomci postali Davidove sluge. I kuda je god David išao, Jahve mu davaše pobjedu. Davidovi dvorani i ?asnici 14 David kraljevaše nad svim Izraelom ?ine?i pravo i pravicu svemu svome narodu. 15 Sarvijin je sin Joab bio zapovjednik vojske; Ahiludov sin Jošafat bijaše tajni savjetnik. 16 Ahitubov sin Sadok i Ahimelekov sin Ebjatar bili su sve?enici, Šavša pisar. 17adin sin Benaja bio je nad Kere?anima i Pele?anima, a Davidovi su sinovi bili prvi do kralja.

19

19Poslije toga umrije Nahaš, kralj Amonaca, i zakralji mu se sin na njegovo mjesto. 2 David re?e u sebi: "Iskazat ?u ljubav Nahaševu sinu Hanunu jer je i njegov otac iskazao milost meni." David uputi poslanike da mu izraze su?ut zbog smrti njegova oca. Kad su Davidove sluge došle u zemlju Amonaca k Hanunu da mu izraze su?ut, 3 rekoše knezovi Amonaca Hanunu: "Zar misliš da je David poslao ljude da ti izraze su?ut zato što bi htio iskazati ?ast tvome ocu? Nisu li zato došle njegove sluge k tebi da razvide, istraže i uhode zemlju?" 4 Tada Hanun pograbi Davidove sluge i obrija ih, podreza im haljine dopola, do zadnjice, i posla ih natrag! 5 Kad su to javili Davidu, posla on ?ovjeka pred njih, jer su bili vrlo osramo?eni, i poru?i im: "Ostanite u Jerihonu dok vam ne naraste brada pa se onda vratite." 6 Kad su Amonovi sinovi vidjeli da su se omrazili s Davidom, poslao je Hanun s Amonovim sinovima tisu?u srebrnih talenata da za pla?u najme bojnih kola i konjanika iz Aram Naharajima, iz Aram Maake i iz Soba. 7 Najmili su za pla?u trideset i dvije tisu?e bojnih kola, i kralja Maake s njegovim narodom te su oni došli i utaborili se pred Medebom. Amonovi su se sinovi skupili iz svojih gradova i došli u boj. 8 Kad je to ?uo David, poslao je Joaba sa svom svojom juna?kom vojskom. 9 Amonovi sinovi izi?oše i svrstaše se u bojni red pred gradskim vratima; a kraljevi koji su došli stajali su zasebno na polju. 10 Vidjevši postavljene bojne redove prema sebi, sprijeda i straga, Joab probra najvrsnije me?u Izraelcima i svrsta ih prema Aramejcima. 11 Ostalu vojsku predade bratu Abišaju da je svrsta prema Amoncima. 12 I re?e mu: "Ako Aramejci budu ja?i od mene, onda ti meni prisko?i u pomo?; ako li Amonci budu ja?i od tebe, ja ?u tebi pohrliti u pomo?. 13 Budi hrabar i juna?ki se držimo radi naroda i radi gradova svoga Boga; a Jahve neka u?ini što je dobro u njegovim o?ima." 14 Tada se Joab i vojska koja je bila s njim po?eše primicati da udare na Aramejce, ali oni pobjegoše pred njima. 15 Kad su Amonci vidjeli da su Aramejci pobjegli, umakoše i oni ispred njegova brata Abišaja i povukoše se u grad. Tada se Joab vrati u Jeruzalem. 16 A Aramejci, vidjevši gdje su ih potukli Izraelci, uputili su poslanike i doveli Aramejce što su s onu stranu Rijeke, na ?elu sa Šofakom, vojvodom Hadadezerove vojske. 17 Pošto su to javili Davidu, on skupi sve Izraelce i, prešavši preko Jordana, prima?e se Aramejcima i svrsta se prema njima; kad se David svrstao prema Aramejcima u bojni red, oni zametnuše s njime boj. 18 Ali Aramejci udariše u bijeg ispred Izraelaca i David im pobi sedam tisu?a konja od bojnih kola i ?etrdeset tisu?a pješaka; pogubio je i vojvodu Šofaka. 19 Hadadezerove sluge vidješe da ih je razbio Izrael, sklopiše mir s Davidom i po?eše mu služiti. A Aramejci se više nisu usu?ivali pomagati Amoncima.

20

10Slijede?e godine, u doba kad kraljevi izlaze u rat, izvede Joab vojsku i po?e pustošiti zemlju amonsku. Došavši, opsjeo je Rabu; David bijaše ostao u Jeruzalemu. Joab je osvojio Rabu i razorio je. 2 Tada je David uzeo njihovu kralju s glave krunu i vidio da je teška jedan zlatni talenat, a na njoj je bilo drago kamenje. Stavili su je na glavu Davidu, koji je iz grada odnio vrlo velik plijen. 3 Narod koji bijaše u gradu izvede van i stavi ga da radi pilama, gvozdenim pijucima i sjekirama. Tako je David u?inio svim gradovima Amonovih sinova. Potom se vratio sa svim narodom u Jeruzalem. 4 Poslije toga opet izbi rat s Filistejcima u Gezeru; tada je Hušanin Sibkaj pogubio Sipaja, koji je bio od Refaimovih potomaka; i bili su pokoreni. 5 Uz to je nastao i rat s Filistejcima, u kojem je Jairov sin Elhanan pogubio Lahmija, brata Golijata Gitejca, koji je imao koplja?u kao tkala?ko vratilo. 6 Potom opet izbi rat u Gatu, gdje je bio neki ?ovjek visoka rasta: imaše taj na svakoj ruci i nozi po šest prstiju, dakle dvadeset i ?etiri; i on bijaše Rafin potomak. 7 Kad je po?eo ružiti Izraela, ubi ga Jonatan, sin Davidova brata Šimeja. 8 su bili Rafini potomci u Gatu koji su izginuli od Davidove ruke i od ruke njegovih slugu. 3. PRIPREME ZA GRADNJU HRAMA Prebrojavanje naroda

21

11Tada Satan ustade na Izraela i pota?e Davida da izbroji Izraelce. 2 Kralj re?e Joabu i narodnim knezovima: "Idite, izbrojte Izraelce od Beer Šebe pa do Dana, onda se vratite i kažite mi koliko ih je na broju." 3 Joab re?e: "Neka Jahve dade svome narodu još sto puta ovoliko koliko ga je sada! Nisu li, moj gospodaru kralju, svi oni sluge mome gospodaru? Zašto traži to moj gospodar? Zašto da bude na krivicu Izraelu?" 4 Ali kraljeva rije? bijaše ja?a od Joabove. Tako je Joab otišao i po?eo obilaziti sav Izrael, a onda se, najposlije, vrati u Jeruzalem. 5 Joab dade Davidu popis naroda; Izraelaca bijaše milijun i sto tisu?a ljudi vi?nih ma?u, a Judejaca ?etiri stotine i sedamdeset tisu?a vi?nih ma?u. 6 Ali nije pobrojio me?u njima ni Levijeva ni Benjaminova plemena, jer je Joabu bila odvratna kraljeva zapovijed. Božja kazna i oproštenje 7 Bilo je to mrsko i u Božjim o?ima, pa Bog udari Izraela. 8 David re?e Bogu: "Veoma sam sagriješio što sam to u?inio. Ali oprosti krivicu svome sluzi jer sam vrlo ludo radio!" 9 Jahve re?e Davidovu vidiocu Gadu: 13 David re?e Gadu: "Na velikoj sam muci! Ah, neka padnem u Jahvine ruke, jer je veliko njegovo milosr?e, a u ljudske ruke da ne zapadnem!" 14 Tako je Jahve poslao kugu na Izraela te pomrije sedamdeset tisu?a Izraelaca. 15 Bog je poslao an?ela na Jeruzalem da ga istrebljuje; a kad je po?eo istrebljivati, pogledao je Jahve i sažalilo mu se zbog zla, pa je rekao an?elu zatorniku: "Dosta je sada, spusti ruku!" Jahvin je an?eo stajao kraj gumna Jebusejca Ornana. 16 David, podigavši o?i, vidje Jahvina an?ela kako stoji izme?u zemlje i neba drže?i u ruci isukan ma? koji je podigao na Jeruzalem, i on pade ni?ice sa starješinama obu?enim u kostrijet. 17 David re?e Bogu: "Nisam li ja zapovjedio da se izbroji narod? Ja sam, dakle, onaj koji sam sagriješio i grdno zlo na?inio, a što u?iniše te ovce? Jahve, Bože moj, neka tvoja ruka do?e na me i na moju obitelj, a ne na taj narod da ga pomori!" Žrtvenik na Ornanovu gumnu 18 Tada Jahvin an?eo re?e Gadu da kaže Davidu neka uzi?e i neka podigne žrtvenik Jahvi na gumnu Jebusejca Ornana. 19 David je otišao po rije?i koju mu je Gad rekao u Jahvino ime. 20 A Ornan, okrenuvši se, opazi an?ela, a njegova se ?etiri sina sakriše. Ornan je vrhao pšenicu. 21 Uto do?e David do Ornana, a on, pogledavši i opazivši Davida, do?e s gumna i pokloni se Davidu licem do zemlje. 22 Tada David re?e Ornanu: "Daj mi to gumno da sagradim na njemu žrtvenik Jahvi; za potpunu cijenu daj mi ga da bi prestao pomor u narodu!" 23 Ornan odgovori Davidu: "Neka ga uzme i neka ?ini moj gospodar kralj što je dobro u njegovim o?ima; evo, dajem ti goveda za paljenice, i mlatilice za drva, i pšenicu za prinosnicu; sve ti to poklanjam." 24 Kralj David re?e Ornanu: "Ne, nego ho?u da kupim u tebe i da platim, jer ne?u da prinosim Jahvi što je tvoje, da prinosim paljenice koje su mi poklonjene." 25 I David dade Ornanu za ono mjesto šest stotina zlatnih šekela na mjeru. 26 Tada sagradi ondje žrtvenik Jahvi i prinese paljenice i pri?esnice; a kad je prizvao Jahvu, on ga usliša spustivši oganj s neba na žrtvenik za paljenice. 27 Jahve zapovjedi an?elu da vrati ma? u korice. 28 U ono vrijeme, vidjevši da ga je Jahve uslišio na gumnu Jebusejca Ornana, David po?e prinositi žrtve ondje. 29 Jahvino prebivalište, koje je napravio Mojsije u pustinji, i žrtvenik za paljenice bio je u to vrijeme na uzvisini u Gibeonu. 30id nije mogao i?i k njemu da traži Boga jer ga je bio spopao strah od ma?a Jahvina an?ela.

22

12Zato David re?e: "Ovo je Dom Jahve i ovo je žrtvenik za paljenice Izraelu!" Neposredne pripreme za gradnju 2 David zapovjedi da se skupe stranci koji su bili u izraelskoj zemlji i odredi klesare da propisno klešu kamenje za gradnju Doma Božjeg. 3 David je pripravio mnogo željeza za ?avle na vratnim krilima i za kva?ice; i bez mjere mnogo tu?a. 4 Mnogo cedrovine, jer su Sidonci i Tirci dovozili mnogo cedrovih drva Davidu. 5 Jer David mišljaše: "Moj je sin Salomon mlad i nježan, a Dom koji treba graditi Jahvi mora biti veli?anstven, na slavu i ?ast po svim zemljama. Hajde da mu sve pripravim." I David je pripravio mnogo toga prije svoje smrti. 6 Potom dozva sina Salomona i zapovjedi mu da sagradi Dom Jahvi, Bogu Izraelovu. 7 Još David re?e Salomonu: "Sine! Bio sam nakanio u srcu da sagradim Dom imenu Jahve, svoga Boga. 9 Gle, rodit ?e ti se sin; on ?e biti miroljubac i dat ?u mu mir od svih njegovih neprijatelja odasvud unaokolo; ime ?e mu biti Salomon. Mir i pokoj dat ?u Izraelu za njegova vremena. 11 Sada, moj sine, neka bude Jahve s tobom da izvršiš i sagradiš Dom Jahve, svoga Boga, kao što je rekao za te. 12 Samo neka ti Jahve poda razum i mudrost kad te postavi nad Izraelom zato da se držiš Zakona Jahve, svoga Boga! 13 Bit ?eš sretan budeš li brižno vršio uredbe i zakone koje je Jahve preko Mojsija dao Izraelu. Budi junak i hrabar, ne boj se i ne plaši se! 14 Ja sam, evo, svojim trudom pripravio za Dom Jahvin sto tisu?a zlatnih talenata i milijun srebrnih talenata, a tu?a i željeza bez mjere, jer ga je tako mnogo. Pripravio sam i drva i kamenja, a i ti dodaj nešto k tomu. 15 Imaš mnogo valjanih radnika, klesara, zidara, tesara i svakovrsnih vještaka u svakom umije?u; 16 zlatu, srebru, tu?u i željezu nema mjere; idi, dakle, i gradi, i neka Jahve bude s tobom!" 17 Tada David zapovje di svim izraelskim knezovima da pomažu njegovu sinu Salomonu: 18 "Nije li s vama Jahve, Bog vaš, koji vam je dao mir odasvud unaokolo jer je predao u moje ruke stanovnike ove zemlje i zemlja je pokorena pred Jahvom i pred njegovim narodom. 19a, dakle, pregnite svojim srcem i svojom dušom da tražite Jahvu, svoga Boga; idite i gradite Svetište Bogu Jahvi, unesite Kov?eg saveza Jahvina i Božje sveto posu?e u Dom koji ?e se sagraditi Jahvinu imenu!" Rodovi i službe levita

23

13Ostarjevši i nauživši se dana, postavi David svoga sina Salomona kraljem nad Izraelom. 2 Potom skupi sve izraelske knezove, sve?enike i levite. 3 On izbroji levite od trideset godina naviše, i bilo ih je po muškim glavama trideset i osam tisu?a. 4 Izme?u njih bilo je dvadeset i ?etiri tisu?e onih koji su upravljali poslom oko Jahvina Doma, a šest tisu?a nadzornika i sudaca, 5 ?etiri tisu?e vratara i ?etiri tisu?e onih koji su hvalili Jahvu uz glazbala što ih je napravio za hvalu. 6 David ih razdijeli na redove po Levijevim sinovima: Geršonu, Kehatu i Merariju. 7 Od Geršonova su koljena bili: Ladan i Šimej. 8 Ladanovi sinovi: poglavari Jehiel, Zetam i Joel, njih trojica. 9 Šimejevi sinovi: Šelomit, Haziel i Haram, njih trojica; to su poglavari Ladanovih obitelji. 10 Šimejevi sinovi: Jahat, Zina, Jeuš i Berija. Ta su ?etvorica Šimejevi sinovi. 11 Jahat je bio poglavar, a drugi Ziza; a Jeuš i Berija nisu imali mnogo djece, zato su se brojili u jednu obitelj, u jedan razred. 12 Kehatovi sinovi: Amram, Jishar, Hebron i Uziel, ?etvorica. 13 Amramovi sinovi: Aron i Mojsije. Aron je bio odre?en da posve?uje Svetinju nad svetinjama; on i njegovi sinovi dovijeka da kade pred Jahvom, da mu služe i da blagoslivljaju u njegovo ime dovijeka. 14 Mojsije je bio Božji ?ovjek. Njegovi se sinovi broje u Levijevo pleme. 15 Mojsijevi su sinovi Geršom i Eliezer. 16 Geršomovi sinovi: poglavar Šebuel. 17 Eliezerovi su sinovi bili: poglavar Rehabja. Eliezer nije imao drugih sinova, nego su se Rehabjini sinovi vrlo namnožili. 18 Jisharovi sinovi: poglavar Šelomit. 19 Hebronovi sinovi: poglavar Jerija, drugi Amarja, tre?i Jahaziel, ?etvrti Jekamam. 20 Uzielovi sinovi: poglavar Mika, drugi Ješija. 21 Merarijevi sinovi: Mahli i Muši. Mahlijevi sinovi: Eleazar i Kiš. 22 Eleazar je umro nemaju?i sinova, nego samo k?eri, koje su sebi uzeli za žene njihovi ro?aci, Kiševi sinovi. 23 Mušijevi sinovi: Mahli, Eder i Jerimot, trojica. 24 To su bili Levijevi sinovi po obiteljima, poglavari porodica, k oji su bili popisani poimence; oni su radili posao za službu Jahvina Doma u dobi od dvadeset godina naviše. 25 David je rekao: "Jahve, Izraelov Bog, dao je mir svojem narodu i živjet ?e u Jeruzalemu zauvijek. 26 Zato ni leviti ne?e više nositi Prebivališta ni svakovrsnog pribora za njegovu službu." 27 Po posljednjim Davidovim rije?ima, bili su izbrojeni Levijevi sinovi od dvadeset godina naviše. 28 Bili su odre?eni da budu kraj Aronovih sinova u službi u Jahvinu Domu, u predvorjima i u dvoranama, da ?iste sve svete stvari, da rade u službi oko Jahvina Doma, 29 oko prinesenih hljebova, oko sitnog brašna za prinos, oko beskvasnih kola?a pripravljenih na tavi i u ulju zamiješenih i oko mjera za sadržaj i dužinu; 30 da pristupaju svakoga jutra, da slave i hvale Jahvu; tako i ve?erom. 31 A kad se god prinose paljenice Jahvi, subotom, za mla?aka i na blagdane, da dolaze prema svom broju, po svom redu, svagdje pred Jahvu. 32a vrše što treba vršiti u Šatoru sastanka, službu u Svetištu i službu za svoju bra?u, Aronove sinove, u službi oko Jahvina Doma. Sve?eni?ki redovi

24

14Aronovi su sinovi imali svoje redove. Sinovi Aronovi bili su: Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar. 2 Ali su Nadab i Abihu umrli prije oca i nisu imali djece; zato su sve?eni?ku službu vršili Eleazar i Itamar. 3 David je razdijelio na redove njih i Sadoka, od Eleazarovih sinova, i Ahimeleka, od Itamarovih sinova, po njihovu redu u njihovoj službi. 4 Ali se u Eleazarovih sinova našlo više muških poglavara nego u Itamarovih sinova, pa kad ih podijeliše, od Eleazarovih je sinova bilo šesnaest porodi?nih poglavara, a od Itamarovih sinova samo osam porodi?nih poglavara. 5 Zato su ih razdijelili ždrebovima, jedne i druge, jer su posve?eni knezovi i Božji knezovi bili i od Eleazarovih sinova i od Itamarovih sinova. 6 Popisao ih je Netanelov sin Šemaja, pisar od Levijeva plemena, pred kraljem, knezovima, sve?enikom Sadokom, Ebjatarovim sinom Ahimelekom, pred poglavarima porodica me?u sve?enicima i levitima, uzevši po jednu porodicu za Eleazara, a po jednu opet za Itamara. 7 Prvi je ždrijeb pao na Jojariba, drugi na Jedaju, 8 tre?i na Harima, ?etvrti na Seorima, 9 peti na Malkiju, šesti na Mijamina, 10 sedmi na Hakosa, osmi na Abiju, 11 deveti na Ješuu, deseti na Šekaniju, 12 jedanaesti na Elijašiba, dvanaesti na Jakima, 13 trinaesti na Hupu, ?etrnaesti na Ješebaba, 14 petnaesti na Bilgu, šesnaesti na Imera, 15 sedamnaesti na Hezira, osamnaesti na Hapisesa, 16 devetnaesti na Petahju, dvadeseti na Ezekiela, 17 dvadeset i prvi na Jakina, dvadeset i drugi na Gamula, 18 dvadeset i tre?i na Delaju, dvadeset i ?etvrti na Maazju. 19 To je njihov red u službi kojim treba da idu u Jahvin Dom, po svom pravilu, primljenu od oca im Arona, kako mu je zapovjedio Jahve, Bog Izraelov. 20 Od ostalih Levijevih sinova bio je od Amramovih sinova Šubael; od Šubaelovih sinova Jehdeja; 21 od Rehabje, od Rehabjinih sinova poglavar Jišija; 22 od Jisharovaca Šelomot; od Šelomotovih sinova Jahat. 23 Od Jerijinih sinova: drugi Amarja, tre?i Jahaziel, ?etvrti Jekaman. 24 Od sinova Uzielovih Mika; od Mikini h sinova Šamir; 25 Mikin brat Jišija; od Jišijinih sinova Zaharija; 26 Merarijevi sinovi: Mahli i Muši; sinovi Jaazije, njegova sina. 27 Merarijevi sinovi po Jaaziji, njegovu sinu: Šoham, Zakur i Ibri; 28 po Mahliju Eleazar, koji nije imao djece; 29 po Kišu, Kišovi sinovi, Jerahmeel. 30 Mušijevi sinovi: Mahli, Eder i Jerimot. To su bili levitski sinovi po svojim porodicama. 31ni su bacali ždrebove kao njihovi ro?aci, Aronovi sinovi, pred kraljem Davidom, Sadokom, Ahimelekom i porodi?nim poglavarima me?u sve?enicima i levitima, i to jednako glavar obitelji kao i njegov najmla?i brat. Pjeva?i

25

15David je s vojni?kim zapovjednicima izabrao za službu Asafove, Hemanove i Jedutunove sinove koji ?e zanosno pjevati hvalu uz citre, harfe i cimbale; izme?u njih su bili izbrojeni ljudi za posao u svojoj službi: 2 od Asafovih sinova: Zakur, Josip, Netanija i Asarela; Asafovi sinovi pod upravom Asafa, koji je zanosno pjevao hvalu po kraljevoj uredbi. 3 Od Jedutuna: Jedutunovih šest sinova: Gedalija, Sori, Ješaja, Šimej, Hašabja i Matitja pod upravom svog oca Jedutuna koji je zanosno pjevao hvalu uz citru slave?i i hvale?i Jahvu. 4 Od Hemana: Hemanovi sinovi: Bukija, Matanija, Uziel, Šebuel, Jerimot, Hananija, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti-Ezer, Jošbekaša, Maloti, Hotir, Mahaziot. 5 Svi su oni bili sinovi kraljeva vidioca Hemana koji je objavljivao Božje stvari da uzvisi njegovu mo?; a Bog je dao Hemanu ?etrnaest sinova i tri k?eri. 6 Svi su oni pod vodstvom svoga oca Asafa te Jedutuna i Hemana pjevali u Jahvinu Domu uz cimbale, harfe i citre za službu u Božjem Domu, po kraljevoj uredbi. 7 Bilo ih je, s njihovom bra?om, uvježbanih u pjevanju Jahvinih pjesama, dvjesta osamdeset i osam, sve samih vještaka. 8 Bacili su ždrebove za svoju službenu dužnost, najmanji isto kao i najve?i, u?itelj kao i u?enik. 9 Prvi je ždrijeb pao na Asafovca Josipa, drugi na Gedaliju s njegovom bra?om i sinovima, njih dvanaest, 10 tre?i na Zakura s njegovim sinovima i bra?om, njih dvanaest; 11 ?etvrti na Jisrija s njegovim sinovima i bra?om, njih dvanaest; 12 peti na Netaniju s njegovim sinovima i bra?om, njih dvanaest; 13 šesti na Bukiju s njegovim sinovima i bra?om, njih dvanaest, 14 sedmi na Isarelu s njegovim sinovima i bra?om, njih dvanaest; 15 osmi na Ješaja s njegovim sinovima i bra?om, njih dvanaest; 16 deveti na Mataniju s njegovim sinovima i bra?om, njih dvanaest; 17 deseti na Šimeja s njegovim sinovima i bra?om, njih dvanaest; 18 jedanaesti na Azarela s njegovim sinovima i bra?om, njih dvanaest; 19 dvanaesti na Hašabju s njegovim sinovima i bra?om, njih dvanaest; 20 trinaesti na Šuba ela s njegovim sinovima i bra?om, njih dvanaest; 21 ?etrnaesti na Matitju s njegovim sinovima i bra?om, njih dvanaest; 22 petnaesti na Jeremota s njegovim sinovima i bra?om, njih dvanaest; 23 šesnaesti na Hananiju s njegovim sinovima i bra?om, njih dvanaest; 24 sedamnaesti na Jošbekaša s njegovim sinovima i bra?om, njih dvanaest; 25 osamnaesti na Hananija s njegovim sinovima i bra?om, njih dvanaest; 26 devetnaesti na Malotija s njegovim sinovima i bra?om, njih dvanaest; 27 dvadeseti na Elijatu s njegovim sinovima i bra?om, njih dvanaest; 28 dvadeset i prvi na Hotira s njegovim sinovima i bra?om, njih dvanaest; 29 dvadeset i drugi na Gidaltija s njegovim sinovima i bra?om, njih dvanaest; 30 dvadeset i tre?i na Mahaziota s njegovim sinovima i bra?om, njih dvanaest; 31deset i ?etvrti na Romamti-Ezera s njegovim sinovima i bra?om, njih dvanaest. Vratari

26

16Vratarski su redovi bili: od Korahovaca: Korahov sin Mešelemja izme?u Asafovih sinova; 2 a Mešelemjini sinovi: prvenac Zaharija, drugi Jediael, tre?i Zebadja, ?etvrti Jatniel; 3 peti Elam, šesti Johanan, sedmi Elijoenaj. 4 Sinovi Obed-Edomovi: prvenac Šemaja, drugi Jozabad, tre?i Joah, ?etvrti Sakar, a peti Netanel, 5 šesti Amiel, sedmi Jisakar, osmi Peuletaj, jer ga je blagoslovio Bog, 6 a njegovu su se sinu Šemaji rodili sinovi koji su bili poglavari u porodici jer bijahu hrabri junaci. 7 Šemajini su sinovi bili: Otni, Rafael, Obed, Elzabad sa svojom bra?om, vrsnim ljudima, Elihu i Semakja. 8 Svi su oni bili od Obed-Edomovih sinova, oni i njihovi sinovi i njihova bra?a, vrsni ljudi, sposobni za službu; bilo ih je šezdeset i dva od Obed-Edoma. 9 Mešelemjinih sinova i bra?e, vrsnih ljudi, bilo je osamnaest. 10 Hosini sinovi od Merarijevih sinova: poglavar Šimri, iako nije bio prvenac, njegov ga je otac postavio za poglavara; 11 drugi Hilkija, tre?i Tebalija, ?etvrti Zaharija; Hosinih svih sinova i bra?e bilo je trinaest. 12 Ovo su vratarski redovi. Glavari ovih junaka bili su, kao i njihova bra?a, ?uvari u službi Jahvina Doma. 13 Bacali su ždrebove, najmanji kao i najve?i, po obiteljima za svaka pojedina vrata. 14 Ždrijeb na istok pao je Šelemji; njegov sin Zaharija bio je mudar savjetnik. Kad su bacili ždrebove, dopao mu je ždrijeb na sjever, 15 Obed-Edomu na jug; a njegovim sinovima na spremište; 16 Šufimu i Hosi na zapad Šaleketskim vratima, na putu koji vodi k usponu; straža je bila do straže. 17 S istoka šest levita, sa sjevera ?etiri na dan, s juga ?etiri na dan; a kod spremišta po dva. 18 Na hramskoj prigradnji, sa zapada, ?etiri na usponu, dva kod prigradnje. 19 To su vratarski redovi me?u Korahovim i Merarijevim sinovima. Druge dužnosti levita 20 Leviti, njihova bra?a, bili su: Ahija nad blagom Božjega Doma i nad blagom posve?enih stvari. 21 Ladanovi sinovi, Geršonovci po Ladanu, poglavari obitelji Ladana Geršonovca, bili su Jehielovci. 22 Jehielovci Zetam i brat mu Joel bili su nadstojnici nad blagom Jahvina Doma. 23 Od Amramovaca, Jisharovaca, Hebronovaca i Uzielovaca bili su: 24 Šebuel, sin Mojsijeva sina Geršoma, nadstojnik nad blagom. 25 Njegova bra?a po Eliezeru: Rehabja, sin mu, njegov sin Izaija, njegov sin Joram, njegov sin Zikri, njegov sin Šelomit. 26 Taj je Šelomit sa svojom bra?om bio odgovoran za sve blago od posve?enih stvari koje je posvetio kralj David s porodi?nim poglavarima, s tisu?nicima, stotnicima i vojnim zapovjednicima. 27 Posvetili su dio ratnog plijena da se bolje oja?a Jahvin Dom. 28 Što je god bio posvetio vidjelac Samuel, Kišev sin Šaul, Nerov sin Abner i Sarvijin sin Joab, sve posve?eno, bilo je pod nadzorom Šelomita i njegove bra?e. 29 Jisharovci Kenanija i njegovi sinovi bili su nad svjetovnim poslovima kao nadzornici i suci u Izraelu. 30 Hebronovci Hašabja i njegova bra?a, tisu?u i sedam stotina vrsnih ljudi, upravljali su Izraelom s ovu stranu Jordana na zapadu u svakom Jahvinu poslu i u kraljevskoj službi. 31 Poglavar Hebronovaca bio je Jerija. ?etrdesete godine Davidova kraljevanja potražili su obiteljska rodoslovlja Hebronovaca i našlo se me?u njima vrsnih ljudi u Gileadskom Jazeru. 32gove bra?e, vrsnih ljudi, bilo je dvije tisu?e i sedam stotina porodi?nih poglavara; kralj David postavio ih je nad Rubenovim i Gadovim plemenom i nad polovinom Manašeova plemena za sve Božje poslove i za kraljevske poslove. Vojni?ko i civilno ure?enje

27

17Izraelovi sinovi po svome broju. Poglavari porodica, tisu?nici, stotnici i nadzornici služili su kralju u svakom poslu. U redovima su dolazili i odlazili od mjeseca do mjeseca, u svim godišnjim mjesecima; svaki je red imao dvadeset i ?etiri tisu?e ljudi. 2 Nad prvim je redom, prvoga mjeseca, bio Zabdielov sin Jašobam. U svom je redu imao dvadeset i ?etiri tisu?e ljudi. 3 Pripadao je Peresovim sinovima i bio zapovjednik svih vojvoda u vojsci prvoga mjeseca. 4 Nad redom drugoga mjeseca bio je Ahošanin Dodaj, a predstojnik u njegovu redu bio je Mikelot. U svom je redu imao dvadeset i ?etiri tisu?e ljudi. 5 Vojvoda tre?e vojske, tre?ega mjeseca, bio je sin sve?enika Jojade, poglavar Benaja. U svom je redu imao dvadeset i ?etiri tisu?e. 6 Taj je Benaja bio junak me?u tridesetoricom i nad tridesetoricom i u njegovu je redu bio sin mu Amizabad. 7 ?etvrti, ?etvrtoga mjeseca, bio je Joabov brat Asahel, a za njim sin mu Zebadja. U svom je redu imao dvadeset i ?etiri tisu?e. 8 Peti, petoga mjeseca, bio je vojvoda Jizrahanin Šamhut. U svom je redu imao dvadeset i ?etiri tisu?e. 9 Šesti, šestoga mjeseca, bio je Ikešov sin Ira, Tekoanac. U svom je redu imao dvadeset i ?etiri tisu?e. 10 Sedmi, sedmoga mjeseca, bio je Pelonjanin Heles od Efrajimovih sinova. U svom je redu imao dvadeset i ?etiri tisu?e. 11 Osmi, osmoga mjeseca, bio je Huša?anin Sibkaj, Zarhijevac. U svom je redu imao dvadeset i ?etiri tisu?e. 12 Deveti, devetoga mjeseca, bio je Anato?anin Abiezer, Benjaminovac. U svom je redu imao dvadeset i ?etiri tisu?e. 13 Deseti, desetoga mjeseca, bio je Netofa?anin Mahraj, Zarhijevac. U svom je redu imao dvadeset i ?etiri tisu?e. 14 Jedanaesti, jedanaestoga mjeseca, bio je Piratonjanin Benaja, Efrajimovac. U svom je redu imao dvadeset i ?etiri tisu?e. 15 Dvanaesti, dvanaestoga mjeseca, bio je Netofa?anin Heldaj, Otnielovac. U svom je redu imao dvadeset i ?etiri tisu?e. 16 Nad Izraelovim plemenima bili su knezovi: nad Rubenovim Zikrijev sin knez Eliezer; nad Šimunovim Maakin sin Šefatja; 17 ) nad Levijevim Kemuelov sin Hašabja; nad Aronovim Sadok; 18 nad Judinim Elihu od Davidove bra?e; nad Jisakarovim Mihaelov sin Omri; 19 nad Zebulunovim Obadjin sin Jišmaja; nad Naftalijevim Azrielov sin Jerimot. 20 Nad Efrajimovim sinovima Azazjin sin Hošea; nad polovinom Manašeova plemena Pedajin sin Joel, 21 nad drugom polovinom Manašeova plemena u Gileadu Zaharijin sin Jido; nad Benjaminom Abnerov sin Jaasiel; 22 nad Danom Jerohamov sin Azarel. To su bili knezovi izraelskih plemena. 23 Ali David nije dao izbrojiti onih kojima bijaše dvadeset godina i manje, jer Jahve bijaše rekao da ?e umnožiti Izraelce kao nebeske zvijezde. 24 Sarvijin je sin Joab po?eo vršiti popis, ali ga nije dovršio. Stoga je Srdžba došla na Izrael i zato taj broj nije bio primljen u broj?ani izvještaj Ljetopisa kralja Davida. 25 Nadstojnik nad kraljevim blagom bio je Adielov sin Azmavet, a nadstojnik za blago u zemlji, u gradovima, selima i tvr?avama, bio je Uzijin sin Jonatan. 26 Nadstojnik nad poljskim radnicima koji su obra?ivali zemlju bio je Kelubov sin Ezri. 27 Nadstojnik nad vinogradarima Rama?anin Šimej. Nadstojnik nad vinogradrskim klijetima bio je Šifmejac Zabdi. 28 Nadstojnik nad maslinama i dudovima što su po Šefeli bio je Gederac Hanan; nadstojnik nad skladištima ulja Joaš. 29 Nadstojnik nad govedima što su pasla u Šaronu bio je Šaronac Šitraj. Nadstojnik nad krupnom stokom u dolinama bio je Edlajev sin Šafat. 30 Nadstojnik nad devama Jišmaelac Obil. Nadstojnik nad magaricama Merono?anin Jehdeja. 31 Nadstojnik nad ovcama i kozama Hagrijac Jaziz. Svi su oni bili nadstojnici nad imanjem kralja Davida. 32 Savjetnik je bio Davidov stric Jonatan, mudar ?ovjek; bio je i književnik; a Hakmonijev sin Jehiel bio je s kraljevim sinovima. 33 Ahitofel je bio kraljev savjetnik, Arkijac Hušaj kraljev prijatelj. 34tofela su naslijedili Benajin sin Jojada i Ebjatar, kraljev je vojvoda bio Joab. David pou?ava Salomona

28

18David sakupi u Jeruzalem sve izraelske knezove, plemenske knezove i poglavare od redova koji su služili kralja, tisu?nike, stotnike i nadstojnike nad svim imanjem i blagom kraljevim i blagom njegovih sinova, zajedno s dvoranima i junacima i svim hrabrim vojnicima. 2 Ustavši na noge, kralj David re?e: "?ujte me, moja bra?o i moj narode! Ja sam bio namislio u svom srcu da sagradim dom gdje bi po?ivao Kov?eg saveza Jahvina i da bude podnožje nogama našega Boga te sam pripravio što treba za gradnju. 4 Jahve, Izraelov Bog, izabrao je mene od sveg moga roda da budem kralj nad Izraelom zauvijek; jer je Judu izabrao za kneza, a iz Judina doma dom moga oca; izme?u sinova moga oca bilo mu je drago da mene postavi kraljem nad svim Izraelom. 5 Tako je izme?u mojih sinova, jer mi je mnogo sinova dao Jahve, izabrao moga sina Salomona da sjedi na prijestolju Jahvina kraljevstva nad Izraelom. 8 Sada, dakle, pred o?ima sveg Izraela, Jahvina zbora, i pred svojim Bogom, koji nas sluša, velim: držite i tražite sve zapovijedi Jahve, svoga Boga, da biste zadržali u posjedu ovu dobru zemlju i ostavili je u baštinu svojim sinovima nakon sebe dovijeka. 9 A ti, sine moj Salomone, poznaj Boga, svoga oca, i služi mu ?itavim srcem i spremnom dušom, jer Jahve ispituje sva srca i zna sve misli i namjere; ako ga budeš tražio, dat ?e ti se da ga na?eš; ako li ga ostaviš, odbacit ?e te zauvijek. 10 Uvidi sada da te Jahve izabrao da gradiš Dom za Svetište, budi junak i radi!" 11 Tada David predade sinu Salomonu uzorak trijema, njegovih ku?a, riznica, gornjih soba, ?elija i doma Pomirilišta; 12 uzorak svega što bijaše smislio u duhu za predvorja Jahvina Doma, za sve sobe unaokolo, za riznicu D oma Božjega, za riznicu posve?enih stvari, 13 za sve?eni?ke i levitske redove, za svaki posao u službi oko Doma Jahvina: 14 zlato u šipkama, zlato potrebno za sve zlatno posu?e ove ili one službe; srebro u šipkama potrebno za sve srebrno posu?e, za sve posu?e ove ili one službe; 15 šipke za zlatne svije?njake sa zlatnim svjetiljkama, prema težini svakoga svije?njaka i njegovih svjetiljaka, i za srebrne svije?njake prema težini svakoga svije?njaka i njegovih svjetiljaka i prema namjeni svakog svije?njaka; 16 zlato u šipkama za stolove na kojima ?e stajati prineseni hljebovi, za svaki stol; srebro za srebrne stolove, 17 za viljuške i kotli?e, za ?aše od ?ista zlata, za zlatne pehare, zlato u šipkama za svaki pehar; za srebrne pehare, srebro u šipkama za svaki pehar, 18 za kadioni žrtvenik žeženoga zlata u šipkama; za uzorak od kola sa zlatnim kerubinima koji ?e raširenim krilima zaklanjati Jahvin Kov?eg. 19 Sve to u skladu s onim što Jahve napisa vlastitom rukom da bi razjasnio cijelo djelo za koje on pribavi uzorak. 20 Tada David re?e svome sinu Salomonu: "Budi junak, hrabar, i radi! Ne boj se i ne plaši se, jer ?e Jahve, Bog, moj Bog, biti s tobom! Ne?e te napustiti niti te ostaviti dok ne svršiš sav posao za službu oko Jahvina Doma. 21 sve?eni?kih i levitskih redova za svaku službu u Božjem Domu; imaš uza se za svaki posao svakovrsnih ljudi, spremnih i vještih svakoj službi, knezovi i sav narod pod tvojim su zapovjedništvom." Prinosi

29

19Kralj David re?e svemu zboru: "Bog je izabrao moga sina Salomona, mlado i nježno mom?e, a ovo je velik posao, jer ne?e biti za ?ovjeka dvor nego za Boga Jahvu. 2 Pripremio sam, koliko sam mogao, za Dom svoga Boga zlata za zlatne stvari i srebra za srebrne, tu?a za tu?ane, željeza za željezne, drva za drvene; oniksova kamenja i dragulja za ukivanje, dragulja za ukras i šarenih dragulja, svakojakoga dragog kamenja i izobila mramora. 3 Iz ljubavi prema Bogu dajem još i svoga zlata i srebra za Dom svoga Boga, osim svega što sam pripravio za sveti Dom. 4 Tri tisu?e zlatnih talenata ofirskoga zlata i sedam tisu?a talenata ?istoga srebra da se oblože zidovi prostorija. 5 Zlato za zlatne stvari, a srebro za srebrne i za svako djelo umjetni?kih ruku. Bi li danas još tko htio dragovoljno što priložiti svojom rukom Jahvi?" 6 Tada su dragovoljno priložili knezovi obitelji i knezovi izraelskih plemena, tisu?nici, stotnici i nadstojnici nad kraljevskim poslovima. 7 Dali su za službu u Božjem Domu zlata pet tisu?a talenata i deset tisu?a zlatnih darika, srebra deset tisu?a talenata, tu?a osamnaest tisu?a talenata, željeza sto tisu?a talenata. 8 U koga se god našlo dragulja, svi su darivali u riznicu Jahvina Doma na ruke Jehiela Geršonovca. 9 Narod se veselio što su dragovoljno prilagali, jer su prilagali iskrena srca Jahvi; i kralj David radovao se od srca. 10 Potom David blagoslovi Jahvu pred svim zborom. I re?e David: "Blagoslovljen da si, Jahve, Bože našeg oca Izraela, od vijeka do vijeka! 11 Tvoja je, Jahve, veli?ina, sila, slava, sjaj i veli?anstvo, jer je tvoje sve što je na nebu i na zemlji; tvoje je, Jahve, kraljevstvo i ti si uzvišen povrh svega, Poglavar svega! 12 Od tebe je bogatstvo i slava, ti vladaš nad svim, u tvojoj je ruci sila i mo?, u tvojoj je vlasti da u?iniš velikim i jakim sve. 13 I slavimo te, Bože naš, i hvalimo tvoje di?no ime. 14 Tko sam ja i što je moj narod da bismo imali snage ovoliko prinijeti tebi dragovoljno? Od tebe je sve, i iz tvojih ruku primivši, dali smo tebi ! 15 Pridošlice smo pred tobom, naseljenici kao svi naši o?evi; naši dani na zemlji prolaze kao sjena i nema nade. 16 Jahve, Bože naš, sve ovo mnogo blago koje smo pripravili za gradnju Doma tebi, tvome svetom imenu, iz tvoje je ruke i sve je tvoje! 17 Ali znam, o Bože moj, da ti iskušavaš srca i da ljubiš iskrenost; ja sam iskrena srca dragovoljno prinio sve ovo i s radoš?u sam gledao tvoj narod koji je ovdje kako ti dragovoljno prinosi. 18 Jahve, Bože naših otaca Abrahama, Izaka i Jakova, sa?uvaj dovijeka u srcu svoga naroda tu misao i namjeru i upravi njegovo srce k sebi! 19 A mome sinu Salomonu daj pošteno srce da bi se držao tvojih zapovijedi, tvojih odredaba i tvojih uredaba, da bi vršio sve i da bi sagradio dvor za koji sam sve spremio!" Salomon stupa na prijestolje - Davidov kraj 20 Tada David re?e svemu zboru: "Blagoslovite sada Jahvu, svoga Boga!" I sav je zbor blagoslovio Jahvu, Boga svojih otaca, i, pavši ni?ice, poklonio se Jahvi i kralju. 21 Žrtvovali su Jahvi klanice i prinijeli Jahvi paljenice sutradan: tisu?u junaca, tisu?u ovnova, tisu?u jaganjaca s njihovim ljevanicama, mnogo drugih žrtava za sav Izrael. 22 Jeli su i pili pred Jahvom onoga dana vrlo se raduju?i. Zakraljili su po drugi put Davidova sina Salomona i pomazali ga po Jahvinoj volji za kneza, a Sadoka za sve?enika. 23 Tako je Salomon sjeo na Jahvino prijestolje da kraljuje namjesto svoga oca Davida. Bio je sretan i slušao ga je sav Izrael. 24 Svi su knezovi i junaci i svi sinovi kralja Davida pružili ruku kralju Salomonu i sve?ano mu obe?ali pokornost. 25 Jahve je vrlo uzvisio Salomona pred o?ima sveg Izraela i dao njegovu kraljevstvu veli?anstvo kakvo nijedan kralj prije njega nije imao u Izraelu. 26 Tako je Jišajev sin David kraljevao nad svim Izraelom. 27 Nad Izraelom je kraljevao ?etrdeset godina; u Hebronu je kraljevao sedam godina, u Jeruzalemu je kraljevao trideset i tri godine. 28 Umro je u lijepoj starosti, nauživši se života, bogatstva i slave. Na njegovo se mjesto zakraljio sin mu Salomon. 29 Djela kralja Davida, od prvog do posljednjeg, zapisana su u povijesti vidioca Samuela, u povijesti proroka Natana i u povijesti vidioca Gada,