Popis knjiga
Staro sucelje
Katekizam
Trazenje pojma

SZ NZ
Trazenje po broju
knjiga glava-od redak-od glava-do redak-do
0Amos Uvod

1

1Rije?i Amosa, pastira iz Tekoe. Njegova vi?enja o Izraelu u doba judejskoga kralja Uzije i Jeroboama, sina Joaša, izraelskoga kralja, dvije godine prije potresa. 2 Veli on: "Jahve grmi sa Siona, iz Jeruzalema glas mu se ori; sto?arski pašnjaci tuže i suši se vrh Karmela." I. SUD NAD IZRAELOM I OKOLNIM NARODIMA Damask 3 Ovako govori Jahve: "Za tri zlo?ina Damaska, za ?etiri zlo?ina, odluka je neopoziva: jer su vrhli Gilead cijepom željeznim, 4 pustit ?u oganj na dom Hazaelov da sažeže Ben-Hadadove dvorce; 5 polomit ?u zasune Damaska, istrijebiti živalj Bikat Avena i žezlonošu iz Bet Edena; narod ?e aramski u ropstvo u Kir," veli Jahve Gospod. Gaza i Filisteja 6 Ovako govori Jahve: "Za tri zlo?ina Gaze, za ?etiri zlo?ina, odluka je neopoziva: jer odvedoše sve u izgnanstvo i Edomu predadoše, 7 pustit ?u oganj na zidine Gaze da dvorce joj sažeže. 8 Istrijebit ?u žitelje ašdodske i žezlonošu iz Aškelona. Pružit ?u ruku na Ekron da ostatak filistejski pogine," veli Jahve Gospod. Tir i Fenicija 9 Ovako govori Jahve: "Za tri zlo?ina Tira, za ?etiri zlo?ina, odluka je neopoziva: jer predade sve izgnanike Edomu i nisu se sjetili bratskog saveza, 10 pustit ?u oganj na zidove Tira da sažeže njihove dvorce." 12 pustit ?u oganj na Teman da sažeže dvorce u Bosri." Amon 13 Ovako govori Jahve: "Za tri zlo?ina Amonovih sinova, za ?etiri zlo?ina, odluka je neopoziva: jer parahu trudnice gileadske da rašire granice svoje, 14 potpalit ?u oganj na zidinama Rabe da dvorce joj sažeže, s bojnom grajom u dan rata, s burama u dan vihora,

2

1Ovako govori Jahve: "Za tri zlo?ina Moaba, za ?etiri zlo?ina, odluka je neopoziva: jer kosti edomskoga kralja spališe u vapno, 2 pustit ?u oganj na Moab da dvorce kerijotske sažeže, a Moab ?e umrijet u metežu, s bojnom grajom i sa zvukom trube; 3 oborit ?u suca u njemu i poklati sve knezove s njime," veli Jahve Gospod. Juda 4 Ovako govori Jahve: "Za tri zlo?ina Judina, za ?etiri zlo?ina, odluka je neopoziva: jer odbaciše Zakon Jahvin i njegovih se odredaba ne držahu; zavedoše ih lažni bozi za kojima i?ahu o?evi njihovi, 5 pustit ?u oganj na Judu, da sažeže dvorce jeruzalemske." Izrael 6 Ovako govori Jahve: "Za tri zlo?ina Izraela, za ?etiri zlo?ina, odluka je neopoziva: jer prodavahu pravednika za srebro i nevoljnika za sandale; 7 jer gaze po glavi siromahu i sirotinju na zlo vode; sin i otac k istoj djevojci idu da oskvrnu moje sveto ime; 8 i na haljinama u zalog uzetima leže kraj svakoga žrtvenika; i piju vino oglobljenih u Domu Boga svojega. 10 Ja vas izvedoh iz zemlje egipatske i ?etrdeset vas godina vodih po pustinji da zaposjednete zemlju amorejsku. 14 ne?e biti bijega brzu, jaka ne?e u?vrstiti snaga, junak se ne?e spasiti,

3

1Po?ujte, sinovi Izraelovi, ovu rije? koju Jahve zbori protiv vas, protiv svakoga roda što ga izvedoh iz zemlje egipatske: 2 "Me?u svim plemenima zemaljskim samo vas poznah, zato ?u vas kazniti za sve grijehe vaše." Proro?ki je poziv neotklonjiv 3 Idu li dvojica zajedno da se ne dogovore? 4 Ri?e li lav u šumi ako plijena nema? Reži li lavi? u brlogu ako ništa ne ulovi? 6 Trubi li truba po gradu da se narod ne uzbuni? Ho?e li kob pogoditi grad ako je Jahve ne pošalje? 7 Ništa ne ?ini Jahve Gospod a da osnove svoje ne otkrije slugama svojim prorocima. 8 Lav ri?e: tko da se ne prestravi? Gospod Jahve govori: tko da ne prorokuje? Pokvarena ?e Samarija propasti 9 Proglasite ovo po dvorcima asirskim i po dvorcima u zemlji egipatskoj; recite: "Skupite se na planini Samarije, pogledajte velik nered u njoj i tla?enje posred nje." 10 Jer ne znaju ?initi pravo - rije? je Jahvina - u dvorcima gomilaju nasilje i tla?enje. 11 Stog ovako govori Jahve Gospod: "Neprijatelj ?e opkoliti zemlju, utvrde ?e tvoje razvaliti, tvoje dvorce oplijeniti." 12 Ovako govori Jahve: "Kao kad pastir istrgne dvije golijeni ili komadi? uha iz lavljih ralja, tako ?e se istrgnuti sinovi Izraelovi koji sjede u Samariji na rubu po?ivaljke i na divanima." Protiv Betela i raskošnih stanova 13 ?ujte i posvjedo?ite protiv doma Jakovljeva - rije? je Jahve Gospoda, Boga nad Vojskama: 14 "Onoga dana kad kaznim Izraela za zlo?ine, kaznit ?u i žrtvenike betelske; žrtveni?ki ?e se rozi odlomiti i na tlo popadati. 15orit ?u zimsku ku?u i ljetnu ku?u, propast ?e ku?e bjelokosne. Mnogih ?e ku?a nestati" - rije? je Jahvina. Protiv Samarijanki

4

1Po?ujte ovu rije?, krave bašanske, što boravite na samarijskoj gori, tla?ite potrebite, ugnjetavate siromahe, govorite muževima: "Donesi da pijemo!" 2 Zakle se Jahve Gospod svetoš?u svojom: "Dolaze vam, evo, dani kad ?e vas izvla?iti kukama, a posljednju od vas ostima. 4 "Idite samo u Betel i griješite, u Gilgal i množite grijehe svoje! Prinosite svakog jutra žrtve, i desetine svaki tre?i dan. 5 Palite tijesto uskislo na žrtvu zahvalnicu, oglasite žrtve dragovoljne, razglasite ih, jer to volite, sinovi Izraelovi" - rije? je Jahve Gospoda. 6 "Zato dadoh da vam zubi ?isti ostanu u svim gradovima vašim, ostavih vas bez kruha u svim selima vašim; pa ipak se ne obratiste k meni" - rije? je Jahvina. 8 Dva-tri grada lutahu tako u tre?i da piju vode, ali se ne mogoše napiti, pa ipak se ne obratiste k meni" - rije? je Jahvina. 9 "Udarah vas snije?u i medljikom, sasuših vam vrtove i vinograde, proždriješe vam skakavci smokve i masline, pa ipak se ne obratiste k meni" - rije? je Jahvina. 12 "Stog ?u, Izraele, ovako s tobom postupiti, i jer ?u tako s tobom postupiti, pripravi se, Izraele, da susretneš Boga svoga!" Hvalospjev 13, gle, on sazda planine i stvori vjetar, otkriva ?ovjeku misao svoju, on tvori zoru i mrak, i penje se na vrh visova zemaljskih, Jahve, Bog nad Vojskama, njegovo je ime. Tužaljka nad Izraelom

5

1Po?ujte ovu rije? što je iznosim protiv vas, naricaljku, dome Izraelov: 2 Pade i više ne?e ustati djevica izraelska. Na tlu svojem ona leži, nikog da je digne. 3 Jer ovako govori Jahve Gospod domu Izraelovu: u gradu iz kojeg izlažaše tisu?a, ostat ?e stotina, iz kojeg izlažaše stotina, ostat ?e ih deset. Bez obra?enja nema spasenja 4 Jer ovako govori Jahve domu Izraelovu: "Tražite i živjet ?ete. 5 Ne tražite Betela, ne idite u Gilgal, ne putujte u Beer Šebu, jer ?e Gilgal bit odveden u izgnanstvo, a Betel ?e se prometnuti u ništa. 7 Jao onima koji pravdu pretvaraju u pelin, u prah bacaju poštenje! 8 On napravi Vlaši?e i Štapce, on obr?e mrak u zoru, a dan u najglušu no?. On saziva morske vode i valja ih preko lica zemlje. Jahve mu je ime. 9 Nenadano šalje pustoš na tvr?avu i utvrdi propast nosi. 10 Mrze ?ovjeka što na vratima pravdu dijeli i grde onog što zbori pošteno. 13 Mudrac šuti u ovo vrijeme, jer vremena su tako zla. Poticaj 14 Tražite dobro, a ne zlo, da biste živjeli, i da Jahve, Bog nad Vojskama, odista s vama bude kao što velite da jest. 17 bit ?e jauk u svakom vinogradu, jer ?u pro?i posred tebe" - veli Jahve. Dan Jahvin 18 "Jao vama što žudite za danom Jahvinim! Što ?e vam biti dan Jahvin? Tama, a ne svjetlost. 20 Ne?e li dan Jahvin biti tama, a ne svjetlost? Mrklina, a ne sun?an sjaj? Protiv izvanjskoga bogoštovlja 21 Mrzim i prezirem vaše blagdane i nisu mi mile vaše sve?anosti. 22 Paljenice kad mi prinosite, prinosnice mi vaše nisu mile, na pri?esnice se od ugojenih telaca vaših i ne osvr?em. 23 Uklonite od mene dreku svojih pjesama, ne?u da slušam zvuke vaših harfa. 25 Prinosiste li mi žrtve i prinos u pustinji ?etrdeset godina, dome Izraelov? 26 Nosit ?ete Sikuta, svoga kralja, i Kevana, boga svoga, likove što ih sebi napraviste, 27 vas budem odvodio onkraj Damaska," govori Jahve - Bog nad Vojskama njemu je ime. Protiv bezbrižnih vo?a

6

1Jao bezbrižnima na Sionu i spokojnima na samarijskoj gori, nazvanima "prvina naroda", kojima se obra?a dom Izraelov. 2 Krenite u Kalnu i vidite, idite odande u Veliki Hamat, si?ite u Gat filistejski. Jeste li bolji od tih kraljevstava? Je li im podru?je ve?e od vašega? 3 Mislite: daleko je kobni dan, a primi?ete vlast nasilja. 4 Leže?i na bjelokosnim posteljama, na po?ivaljkama izvaljeni, jedu janjad iz stada i telad iz staje; 7 Stog ?e prvi sad biti prognani; umuknut ?e veselje raskošnika. Kazna ?e biti strašna 8 Zakle se Gospod Jahve samim sobom - rije? je Jahve, Boga nad Vojskama: "Gnušam se oholosti Jakovljeve i mrzim dvorce njegove, predat ?u grad i sve u njemu." 9 Ako i deset ljudi ostane u jednoj ku?i, umrijet ?e. 10 Ro?ak ?e i spaljiva? prionuti da iznesu kosti iz ku?e; ako bi tko upitao onog u kutu ku?e: "Je li još tko ostao s tobom?" on ?e odvratiti: "Ne! Pst! Jahvino se ime ne smije spomenuti." 11 Jer, gle, Jahve zapovjedi, i velika se ku?a ruši u komade, mala se ku?a ori u komadi?e. 12 Jure li konji po litici, ore li se more volovima, da vi pretvarate pravdu u otrov a plod pravednosti u pelin? 13 Vi se radujete Lo Dabaru kad velite: "Nismo li svojom snagom zauzeli Karnajim?" 14, evo, dome Izraelov, dižem na te - rije? je Jahve, Boga nad Vojskama - narod što ?e vas tla?iti od Ulaza hamatskoga do Pustinjskog potoka." III. VI?ENJA Prvo vi?enje: Skakavci

7

1Evo što mi pokaza Jahve Gospod: gle, sazda skakavce kad otava po?e nicati, otava nakon kraljevske kosidbe. 2 Kad izjedoše sav zemaljski usjev, rekoh: "Jahve Gospode, oprosti, molim te! Kako ?e Jakov preživjeti onako malen?" 3 I Jahve se stoga pokaja: "Ne?e biti", re?e Jahve. Drugo vi?enje: Suša 4 Evo što mi pokaza Jahve Gospod: Gle, Jahve Gospod pozva oganj da kažnjava; ve? proždrije veliki Bezdan i uprav po?e gutati polje. 5 A ja ?u: "Stani, Jahve Gospode, molim te! Kako ?e Jakov preživjeti onako malen?" 6 I Jahve se stog pokaja: "Ni ovoga ne?e biti", re?e Jahve Gospod. Tre?e vi?enje: Visak 7 Evo što mi Jahve Gospod pokaza: gle, ?ovjek stoji na zidu, u ruci mu visak. 8 "Što vidiš, Amose?" - upita me Jahve. "Visak", rekoh. Tada Gospod re?e: "Evo, izmjerit ?u viskom svoj narod izraelski; ne?u ga više štedjeti. 9 Razorit ?e se uzvišice Izakove, opustjeti svetišta izraelska, i s ma?em ?u ustati na ku?u Jeroboamovu." 10 Amasja, sve?enik betelski, poru?i izraelskom kralju Jeroboamu: "Amos se urotio protiv tebe usred doma Izraelova; zemlja ne može više podnijeti njegovih rije?i. 12 Amasja re?e Amosu: "Odlazi, vidio?e! Bježi u zemlju Judinu, ondje jedi kruh i ondje prorokuj! 13 Ali u Betelu da više nisi prorokovao, jer ovo je kraljevsko svetište, kraljevski hram." 14 "Nisam bio prorok ni proro?ki sin" - odgovori Amos Amasji - "bio sam sto?ar i gajio sam divlje smokve:

8

1Evo što mi pokaza Jahve Gospod: gle, kotarica zrela ploda: 2 "Što vidiš, Amose?" - upita me. "Kotaricu zrela ploda", rekoh. Tada mi Jahve re?e: "Moj narod izraelski dozreo je za propast; ne?u ga više štedjeti. 3 I hramske ?e pjeva?ice jaukati toga dana - rije? je Jahve Gospoda - bit ?e mnoštvo trupla, svuda ?e se bacati." Protiv varalica i plja?kaša 4 Slušajte ovo, vi što gazite potrebnika i satirete uboge u zemlji! 6 da kupimo siromaha za novac, potrebita za sandale, i da prodajemo otražak od žita. 7 Zakle se Jahve Ponosom Jakovljevim: "Dovijeka ne?u zaboraviti nijednoga vašeg djela." 9 "Toga ?u dana - rije? je Jahve Gospoda - u?initi da sunce zapadne u podne, i pomra?it ?u zemlju u po bijela dana. 10 Okrenut ?u svetkovine vaše u kuknjavu i sve vaše pjevanje u tužaljku; obu?i ?u u kostrijet svako bedro, o?elavit ?u svaku glavu. Bit ?e kao kad se tuži za jedincem, i što ostane, bit ?e kao dan gor?ine." Glad i že? za Rije?ju Božjom 11 "Evo, dani dolaze - rije? je Jahve Gospoda - kad ?u poslati glad na zemlju, ne glad kruha ni že? vode, ve? slušanja rije?i Jahvine. 12 Tumarat ?e od mora do mora, od sjevera do istoka potucati se ištu?i rije? Jahvinu, ali je ne?e na?i. Novi navještaj kazne 13 U onaj ?e dan obamirati od že?i lijepe djevojke i mladi?i.

9

1Vidjeh Gospoda gdje stoji kraj žrtvenika i govori: "Udari u glavice stupova, neka se pragovi zatresu! Svima ?u satrti glave, što ostane, pod ma? ?u udariti. Nijedan ne?e ute?i, nitko se ne?e spasiti. 2 Zariju li se i u Podzemlje, iš?upat ?e ih ruka moja. Popnu li se i na nebo, odande ?u ih skinuti. 3 Ako se sakriju i navrh Karmela, na?i ?u ih i pohvatati. Ako se od mog pogleda na dno morsko skriju, zapovjedit ?u Zmaju da ih proždre. 4 Ako i u izgnanstvo odu pred neprijateljem, naredit ?u ma?u da ih sasije?e; upravit ?u o?i na njih, ali na nesre?u, ne na dobro." Hvalospjev 6 On sazda sebi prijesto na nebesima, i svod svoj na zemlji osnova; on poziva morske vode i lijeva ih zemlji preko lica - Jahve mu je ime. Nema povlastica Izraelu 7 "Sinovi Izraelovi, niste li za me kao i Kušani" - rije? je Jahvina. "Ne izvedoh li ja Izraela iz zemlje egipatske, kao Filistejce iz Kaftora i Aramejce iz Kira?" Samo ?e grešnici propasti 8 Gle, o?i Jahve Gospoda uprte su na grešno kraljevstvo, izbrisat ?e ga s lica zemlje. "Ipak ne?u sasvim zatrti dom Jakovljev" - rije? je Jahvina. 12 da osvoje ostatak Edoma i svih naroda nad kojima je zazvano ime moje" - rije? je Jahve Gospoda, tvorca svega toga. 14 Okrenut ?u sudbinu naroda moga Izraela: obnovit ?e gradove srušene i živjeti u njima, saditi vinograde i vino im piti, zasaditi vrtove i jesti njihov rod.