Popis knjiga
Staro sucelje
Katekizam
Trazenje pojma

SZ NZ
Trazenje po broju
knjiga glava-od redak-od glava-do redak-do
0Knjiga Brojeva I. POPIS NA SINAJU Naredba za popis

1

1U Sinajskoj pustinji, u Šatoru sastanka, re?e Jahve Mojsiju prvoga dana drugoga mjeseca, druge godine po izlasku iz zemlje egipatske: 2 "Obavite popis sve zajednice izraelske po rodovima i porodicama, navode?i imena svih muškaraca, glavu po glavu. 3 Od dvadeset godina naviše, za borbu sposobne u Izraelu, ti i Aron pobilježite prema njihovim jedinicama. 4 Neka s vama bude po jedan ?ovjek od svakoga plemena, glavari svoga pradjedovskog doma. 5 Ovo su imena ljudi koji ?e vam pomagati: Elisur, sin Šedeurov, za pleme Rubenovo; 6 Šelumiel, sin Surišadajev, za pleme Šimunovo; 7 Nahšon, sin Aminadabov, za pleme Judino; 8 Netanel, sin Suarov, za pleme Jisakarovo; 9 Eliab, sin Helonov, za pleme Zebulunovo. 10 Za Josipove sinove: Elišama, sin Amihudov, za pleme Efrajimovo; Gamliel, sin Pedahsurov, za pleme Manašeovo; 11 Abidan, sin Gidonijev, za pleme Benjaminovo; 12 Ahiezer, sin Amišadajev, za pleme Danovo; 13 Pagiel, sin Okranov, za pleme Ašerovo; 14 Elijasaf, sin Deuelov, za pleme Gadovo; 15 Ahira, sin Enanov, za pleme Naftalijevo." 16 To bijahu saziva?i zajednice, knezovi pradjedovskih plemena i glavari rodova izraelskih. 17 Mojsije i Aron onda uzmu one ljude što su po imenu bili odre?eni 18 te prvoga dana drugoga mjeseca sazovu svu zajednicu. Tada se u popis prema rodovima i porodicama po redu unosio broj osoba starijih od dvadeset godina. 19 Kako je Jahve naredio Mojsiju, tako ih je on pobilježio u Sinajskoj pustinji. Popis plemena 20 Kad se utvrdi potomstvo Rubena, Izraelova prvoro?enca, prema njegovim rodovima i porodicama, pribilježiše, glavu po glavu, imena svih muškaraca od dvadeset godina naviše, svih za borbu sposobnih. 21 Popisanih od Rubenova plemena bilo je ?etrdeset i šest tisu?a i pet stotina. 22 Bili su popisani Šimunovi potomci prema njihovim rodovima i porodicama: pribilježiše se, glava po glava, imena svih muškaraca od dvadeset godina naviše, svih za borbu sposobnih. 23 Popisanih od Šimunova plemena bilo je pedeset i devet tisu?a i tri stotine. 24 Kad se utvrdi potomstvo sinova Gadovih prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih. 25 Popisanih od Gadova plemena bilo je ?etrdeset i pet tisu?a i šest stotina i pedeset. 26 Kad se utvrdi potomstvo sinova Judinih prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih. 27 Popisanih od Judina plemena bilo je sedamdeset i ?etiri tisu?e i šest stotina. 28 Kad se utvrdi potomstvo sinova Jisakarovih prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih. 29 Popisanih od Jisakarova plemena bilo je pedeset i ?etiri tisu?e i ?etiri stotine. 30 Kad se utvrdi potomstvo sinova Zebulunovih prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih. 31 Popisanih od Zebulunova plemena bilo je pedeset i sedam tisu?a i ?etiri stotine. 32 Josipovi sinovi: Kad se utvrdi potomstvo sinova Efrajimovih, prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih. 33 Popisanih od Efrajimova plemena bilo je ?etrdeset tisu?a i pet stotina. 34 Kad se utvrdi potomstvo sinova Manašeovih, prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više , svih za borbu sposobnih. 35 Popisanih od Manašeova plemena bilo je trideset i dvije tisu?e i dvjesta. 36 Kad se utvrdi potomstvo sinova Benjaminovih, prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih. 37 Popisanih od Benjaminova plemena bilo je trideset i pet tisu?a i ?etiri stotine. 38 Kad se utvrdi potomstvo sinova Danovih, prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih. 39 Popisanih od Danova plemena bilo je šezdeset i dvije tisu?e i sedam stotina. 40 Kad se utvrdi potomstvo sinova Ašerovih, prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih. 41 Popisanih od Ašerova plemena bila je ?etrdeset i jedna tisu?a i pet stotina. 42 Kad se utvrdi potomstvo sinova Naftalijevih, prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih. 43 Popisanih od Naftalijeva plemena bilo je pedeset i tri tisu?e i ?etiri stotine. 44 To su oni koje popisaše Mojsije i Aron sa dvanaest knezova izraelskih, po jedan na svaki pradjedovski dom. 45 Bili su popisani svi Izraelci, prema pradjedovskim domovima, od dvadeset godina i više, svi za borbu sposobni u Izraelu. 46 Bilo je, dakle, svih popisanih šest stotina i tri tisu?e i pet stotina i pedeset. Dužnosti Levijevaca 47 Me?u te nisu se ubrojili Levijevci prema svojem pradjedovskom plemenu. 48 Jahve je, naime, rekao Mojsiju: 49 "Nipošto nemoj popisivati Levijeva plemena niti ga unosi u popis Izraelaca. 50 Nego ti sam odredi Levijevce za službu u Prebivalištu svjedo?anstva; za sav njegov namještaj i sve što na nj spada; neka oni nose Prebivalište i sav njegov namještaj; neka oni u njemu poslužuju i oko njega tabore. 51 Kad se Prebivalište mora premještati, neka ga Levijevci rastave; a kad se s Prebivalištem treba utaboriti, neka ga Levijevci opet podignu. Svjetovnjak koji bi mu se primakao neka se pogubi. 52 Neka Izraelci logoruju svatko u svome taboru; svatko kod svoje zastave, po ?etama. 53 Levijevci neka borave oko Prebivališta svjedo?anstva, da se gnjev ne obori na izraelsku zajednicu. Neka tako Levijevci stražu straže oko Prebivališta svjedo?anstva." 54aelci u?ine kako je Jahve Mojsiju naredio. U svemu tako urade. Poredak plemena na putu i u taboru

2

1Jahve re?e Mojsiju i Aronu: 2 "Neka Izraelci logoruju svatko kod svoje zastave, pod znakovima svojih pradjedovskih domova; neka se utabore oko Šatora sastanka, ali malo podalje. 3 Sprijeda, s isto?ne strane, zastava Judina tabora, prema njihovim ?etama. Glavar je Judinih potomaka Nahšon, sin Aminadabov. 4 Njegova vojska broji sedamdeset i ?etiri tisu?e i šest stotina popisanih. 5 Do njega neka taboruje Jisakarovo pleme. Glavar je Jisakarovih potomaka Netanel, sin Suarov. 6 Njegova vojska broji pedeset ?etiri tisu?e i ?etiri stotine popisanih. 7 Onda pleme Zebulunovo. Glavar je Zebulunovih potomaka Eliab, sin Helonov. 8 Njegova vojska broji pedeset i sedam tisu?a i ?etiri stotine popisanih. 9 Prema njihovim ?etama, svih je upisanih u Judinu taboru sto osamdeset i šest tisu?a i ?etiri stotine. Neka oni prvi stupaju! 10 S juga je zastava tabora Rubenova, prema njihovim ?etama. Glavar je Rubenovih potomaka Elisur, sin Šedeurov. 11 Njegova vojska broji ?etrdeset i šest tisu?a i pet stotina popisanih. 12 Do njega neka taboruje pleme Šimunovo. Glavar je Šimunovih potomaka Šelumiel, sin Surišadajev. 13 Njegova vojska broji pedeset i devet tisu?a i tri stotine popisanih. 14 Onda pleme Gadovo. Glavar je Gadovih potomaka Elijasaf, sin Deuelov. 15 Njegova vojska broji ?etrdeset i pet tisu?a šest stotina i pedeset popisanih. 16 Prema njihovim ?etama, svih je upisanih u taboru Rubenovu sto pedeset i jedna tisu?a ?etiri stotine i pedeset. Neka oni stupaju drugi! 17 Potom neka ide Šator sastanka, tako da tabor levitski bude usred drugih tabora. Kako taboruju, onako neka i stupaju: svatko pod svojom zastavom. 18 Sa zapada, zastava tabora Efrajimova, prema njihovim ?etama. Glavar je Efrajimovih potomaka Elišama, sin Amihudov. 19 Njegova vojska broji ?etrdeset tisu?a i pet stotina popisanih. 20 Do njega je pleme Manašeovo. Glavar je Manašeovih potomaka Gamliel, sin Pedahsurov. 21 Njegova vojska broji trideset i dvije tisu?e i dvjesta popisanih. 22 Onda je pleme Benjaminovo. Glavar je po tomaka Benjaminovih Abidan, sin Gidonijev. 23 Njegova vojska broji trideset i pet tisu?a i ?etiri stotine popisanih. 24 Prema njihovim ?etama, svih je upisanih u Efrajimovu taboru sto i osam tisu?a i sto. Oni neka stupaju tre?i! 25 Sa sjevera, zastava tabora Danova, prema njihovim ?etama. Glavar je Danovih potomaka Ahiezer, sin Amišadajev. 26 Njegova vojska broji šezdeset i dvije tisu?e i sedam stotina popisanih. 27 Do njega neka se utabori pleme Ašerovo. Glavar je Ašerovih potomaka Pagiel, sin Okranov. 28 Njegova vojska broji ?etrdeset i jednu tisu?u i pet stotina popisanih. 29 Onda pleme Naftalijevo. Glavar je Naftalijevih potomaka Ahira, sin Enanov. 30 Njegova vojska broji pedeset i tri tisu?e i ?etiri stotine popisanih. 31 Svih je popisanih u taboru Danovu sto pedeset i sedam tisu?a i šest stotina. Neka oni stupaju posljednji pod svojim zastavama." 32 To su popisani Izraelci prema pradjedovskim domovima. Svih je upisanih u taborima, po njihovim ?etama, šest stotina i tri tisu?e i pet stotina i pedeset. 33 Levijevci nisu bili upisivani s Izraelcima, kako je Jahve naredio Mojsiju. 34vemu su Izraelci u?inili kako je Jahve naredio Mojsiju. Tako su taborovali pod svojim zastavama i tako išli, svatko prema svom rodu i porodici. LEVIJEVO PLEME Sve?enici

3

1Ovo je potomstvo Aronovo i Mojsijevo iz vremena kad je Jahve Mojsiju govorio na Sinajskom brdu. 2 Ovo su bila imena Aronovih sinova: prvoro?enac Nadab, zatim Abihu, Eleazar i Itamar. 3 To su imena Aronovih sinova, sve?enika pomazanih, za sve?eništvo posve?enih. 4 Ali Nadab i Abihu umriješe pred Jahvom kad su u Sinajskoj pustinji pred njim prinosili neposve?enu vatru. Kako nisu imali sinova, to su Eleazar i Itamar služili kao sve?enici u nazo?nosti svoga oca Arona. Leviti. Njihove dužnosti 5 Jahve re?e Mojsiju: 6 "Dozovi pleme Levijevo neka stane pred sve?enika Arona. Neka mu poslužuju; 7 neka vrše njegovu dužnost i dužnost sve zajednice pred Šatorom sastanka, služe?i Prebivalištu. 8 Neka se brinu za sav namještaj u Šatoru sastanka, za dužnost sinova izraelovih, i obavljaju službu u Prebivalištu. 9 Podaj levite Aronu i njegovim sinovima. Neka mu ih Izraelci potpuno daruju. 10 Arona i njegove sinove postavi da vrše svoju sve?eni?ku službu. A svjetovnjak koji bi se tome približio neka se pogubi." Izbor Levijevaca 11 Jahve re?e Mojsiju: 12 "Ja, evo, uzimam Levijevce izme?u Izraelaca namjesto svih prvoro?enaca - onih koji otvaraju materinju utrobu kod Izraelaca. Moji su, dakle, Levijevci! 13 Meni, naime, pripada svaki prvoro?enac. Onoga dana kad sam pobio sve prvence u zemlji egipatskoj, sebi sam posvetio sve prvoro?ence u Izraelu - i od ljudi i od stoke. Oni su moji. Ja sam Jahve." Popis Levijevaca 14 Jahve re?e Mojsiju u Sinajskoj pustinji: 15 "Popiši Levijevce po njihovim porodicama i rodovima; popiši sve muškarce od jednoga mjeseca i više." 16 Na zapovijed Jahvinu Mojsije ih popisa, kako mu je bilo nare?eno. 17 Ovo su poimenice bili sinovi Levijevi: Geršon, Kehat i Merari. 18 A ovo su imena Geršonovih sinova po njihovim rodovima: Libni i Šimi. 19 A sinovi su Kehatovi po svojim rodovima: Amram, Jishar, Hebron i Uziel. 20 Sinovi su Merarijevi po svojim rodovima: Mahli i Muši. To su Levijevi rodovi po svojim porodicama. 21 Od Geršona lozu vu?e rod Libnijev i rod Šimijev. To su rodovi Geršonovaca. 22 Njih je u popisu svih muškaraca od jednoga mjeseca naviše ubilježeno sedam tisu?a i pet stotina. 23 Rodovi Geršonovaca taborovali su za Prebivalištem prema zapadu. 24 Glava porodice Geršonovaca bijaše Elijasaf, sin Laelov. 25 Geršonovci su se u Šatoru sastanka brinuli za Prebivalište, za Šator i njegov krov, za zavjese na ulazu u Šator sastanka; 26 onda za dvorišne zavjese, za zavjesu na ulazu u dvorište što je oko Prebivališta i žrtvenika, za njihova užeta i za sve što spada na tu službu. 27 Od Kehata potje?e rod Amramov, rod Jisharov, rod Hebronov i rod Uzielov. To su rodovi Kehatovaca. 28 Kad se popisaše svi muškarci od jednoga mjeseca naviše, bilo ih je osam tisu?a i šest stotina. Oni su se brinuli za Svetište. 29 Rodovi Kehatovaca taborovali su s južne strane Prebivališta. 30 Glava rodova u domu Kehatovu bijaše Elisafan, sin Uzielov. 31 Oni su se brinuli za Kov?eg, stol, svije?njak, žrtvenik i sveti pribor kojim su se služili i, kona?no, za zavjesu i za sve što joj pripada. 32 Vrhovni poglavar levita bio je Eleazar, sin sve?enika Arona. On je vršio nadzor nad onima koji su se brinuli za Svetište. 33 Od Merarija potje?e rod Mahlijev i rod Mušijev. To su Merarijevi rodovi. 34 Njih je u popisu svih muškaraca od jednoga mjeseca i više ubilježeno šest tisu?a i dvije stotine. 35 Glava rodova u domu Merarijevu bijaše Suriel, sin Abihajilov. Oni su taborovali sa sjevern e strane Prebivališta. 36 Merarijevci su se brinuli za trenice Prebivališta, za njegove prije?nice, za stupce i njihova podnožja, za sav njegov pribor i za sve što spada na njegovu službu. 37 Povrh toga, za stupove uokolo predvorja, njihova podnožja, ko?i?e i užeta. 38 Pred Prebivalištem prema istoku, pred Šatorom sastanka s isto?ne strane, utaborivali se Mojsije, Aron i njihovi sinovi, kojima je u ime Izraelaca bila povjerena služba u Svetištu. Svjetovnjak koji bi se približio imao se pogubiti. 39 Svih popisanih Levijevaca od jednoga mjeseca naviše, koje je na Jahvinu zapovijed po njihovim rodovima popisao Mojsije i Aron, bijaše dvadeset i dvije tisu?e. Prvoro?en?ad i Levijevci 40 Jahve rekne Mojsiju: "Popiši sve muške prvoro?ence izraelske od jednoga mjeseca naviše te na?ini popis njihovih imena. 41 I levite dodijeli meni - ja sam Jahve - namjesto svih prvoro?enaca izraelskih, a stoku levitsku namjesto sve prven?adi stoke izraelske." 42 Tako Mojsije popiše sve prvoro?ence izraelske, kako mu je Jahve naredio. 43 Svih muških prvoro?enaca od jednoga mjeseca naviše bijaše u popisu imena dvadeset i dvije tisu?e i dvije stotine sedamdeset i tri. 44 Tada Jahve re?e Mojsiju: 45 "Uzmi levite namjesto svih prvoro?enaca izraelskih, a stoku levitsku namjesto stoke njihove; leviti neka budu moji. Ja sam Jahve. 46 A za otkupninu dvjesta sedamdeset i triju izraelskih prvoro?enaca što ih je više nego levita, 47 uzmi pet šekela po glavi, uzmi ih prema hramskom šekelu: dvadeset gera - jedan šekel. 48 Onda podaj taj novac Aronu i njegovim sinovima za otkupninu onih kojih je odviše." 49 Tako Mojsije primi taj novac kao otkupninu za prvoro?ence koji su nadilazili broj onih koje su leviti otkupili. 50 Od izraelskih je prvoro?enaca primio u srebru tisu?u trista šezdeset i pet šekela hramske mjere. 51nalogu Jahvinu Mojsije predade novac te otkupnine Aronu i njegovim sinovima, kako je Jahve Mojsiju naredio. RODOVI LEVITA Kehatovci

4

1Jahve re?e Mojsiju i Aronu: 2 "Izdvojite izme?u sinova Levijevih glavare Kehatovih sinova po rodovima i porodicama njihovim: 3 od trideset godina naviše, sve do pedeset godina - sve koji mogu u?i u red da vrše službe u Šatoru sastanka. 4 A služba je Kehatovih sinova u Šatoru sastanka: briga za svetinje nad svetinjama. 5 Kad se tabor diže na put, neka u?u Aron i njegovi sinovi te skinu zaštitnu zavjesu i njom pokriju Kov?eg svjedo?anstva. 6 Neka onda na nj stave pokrivalo od fine kože, a po njemu neka razastru platno, potpuno ljubi?asto. Potom neka Kov?egu namjeste motke. 7 Po stolu prinošenja neka prostru ljubi?asto platno. Onda neka na nj stave zdjele, žlice, kr?age i vr?eve za ljevanice. Kruh neprekidnog prinošenja neka tako?er bude na njemu. 8 To neka prekriju tamnocrvenim platnom, a preko njega neka prebace pokrivalo od fine kože. Potom neka stolu namjeste motke. 9 Neka zatim uzmu ljubi?asto platno i pokriju svije?njak za svjetlo i njegove svjetiljke, njegove useka?e, njegove lugare i sve posude za ulje kojima se ono poslužuje. 10 Neka ga stave sa svim njegovim priborom na pokrivalo od fine kože pa polože na nosiljku. 11 Po zlatnom žrtveniku neka razastru ljubi?asto platno i prekriju ga pokrivalom od fine kože. Potom neka mu namjeste motke. 12 Neka sad uzmu sav pribor što se upotrebljava za službu u Svetištu pa ga stave na ljubi?asto platno i onda prekriju pokriva?em od fine kože. Zatim neka sve to polože na nosiljku. 13 Neka pometu pepeo sa žrtvenika i po njemu razastru crveno platno. 14 Na nj neka postave sav pribor što se upotrebljava za službu: kadionike, viljuške, lopatice i zdjele - sve posu?e za žrtvenik. Po njemu onda neka razastru pokrivalo od fine kože. Zatim neka namjeste motke. 15 Pošto Aron i njegovi sinovi završe pokrivanje Svetišta i svega svetog posu?a, u ?asu kad imadne tabor krenuti na put, neka do?u potomci Kehatovi da to ponesu. No svetih se predmeta ne smiju doticati da ne poginu. To je dužnost Kehatovih potomaka u Šatoru sastanka. 16 A Eleazar, sin sve?e nika Arona, neka se brine za ulje svije?njaka, za mirisni kad, za trajnu prinosnicu i za ulje pomazanja; neka se brine za sve Prebivalište, za sve što je u njemu - za Svetište i njegovo posu?e." 17 Jahve re?e Mojsiju i Aronu: 18 "Ne dopustite da nestane pleme rodova Kehatovih izme?u levita. 19 Ovako postupajte s njima, da žive i ne izginu primi?u?i se najve?im svetinjama: neka do?u Aron i njegovi sinovi da postave svakoga od njih na njegovu službu i uz njegovu dužnost. 20 Oni neka ne ulaze ni da za?as pogledaju Svetište da ne bi poginuli." Geršonovci 21 Jahve re?e Mojsiju: 22 "Popiši i Geršonove sinove po njihovim porodicama i njihovim rodovima, od trideset godina naviše, sve do pedesete godine; 23 popiši ih sve koji mogu i?i u red da vrše službu u Šatoru sastanka. 24 A ovo je služba rodova Geršonovaca pri radu i prenošenju: 25 neka nose zavjese Prebivališta, Šator sastanka s njegovim krovom, pokrivalo od fine kože što je povrh njega, i zavjesu na ulazu u Šator sastanka; 26 onda, dvorišne zavjese, zavjesu s vrata na ulazu u predvorje što opkoljuje Prebivalište i žrtvenik, konopce i sav pribor za njihovu službu; što god treba oko tih stvari raditi, neka u?ine. 27 Neka Geršonovci obavljaju sve svoje dužnosti - sve što imaju nositi i sve što imaju raditi - po nalogu Arona i njegovih sinova. Njihovoj brizi povjerite sve što treba da nose. 28 To je služba rodova Geršonovaca u Šatoru sastanka. Njihova služba neka bude pod vodstvom Itamara, sina sve?enika Arona." Merarijevci 29 "Sinove Merarijeve popiši po rodovima i porodicama njihovim. 30 Popiši ih od trideset godina naviše, sve do pedeset godina, koji mogu u?i u red da vrše službu u Šatoru sastanka. 31 Za sve njihove službe u Šatoru sastanka dužnost im je da nose trenice za Prebivalište, njegove prije?nice, njegove stupce i njegova podnožja; 32 stupce što okružuju predvorje, njihova podnožja, njihove ko?i?e, njihove konopce, sa svim priborom za njihovu službu. Poimeni?no popišite predmete što su im povjereni da ih nose. 33 To je služba rodova Merarijevaca u svemu što imaju ?initi u Šatoru sastanka pod vodstvom Itamara, sina sve?enika Arona." Broj popisanih levita 34 Mojsije, Aron i glavari zajednice popisali su Kehatove sinove po njihovim rodovima i porodicama - 35 sve koji mogu u?i u red da vrše službu u Šatoru sastanka, od trideset godina naviše, sve do pedeset godina. 36 I popisanih po njihovim rodovima bijaše dvije tisu?e sedam stotina i pedeset. 37 To je popis rodova Kehatovaca, svih koji su služili u Šatoru sastanka, a koje popisa Mojsije i Aron na zapovijed što je Jahve dade Mojsiju. 38 Popisanih sinova Geršonovih po njihovim rodovima i porodicama, 39 od trideset godina naviše, sve do pedeset godina, svih koji mogu u?i u red da vrše službu u Šatoru sastanka - 40 popisanih, dakle, po njihovim rodovima i porodicama bijaše dvije tisu?e šest stotina i pedeset. 41 To je popis rodova Geršonovaca, svih koji su služili u Šatoru sastanka, a koje popisa Mojsije i Aron na Jahvinu zapovijed. 42 Popis rodova Merarijevih sinova po njihovim rodovima i porodicama, 43 od trideset godina naviše, sve do pedeset godina, svih koji mogu u?i u red da vrše službu u Šatoru sastanka - 44 popisanih, dakle, po njihovim rodovima bijaše tri tisu?e dvjesta. 45 To je popis Merarijevaca što su ga sastavili Mojsije i Aron na zapovijed koju je Jahve dao Mojsiju. 46 Svih, dakle, popisanih levita koje su popisali Mojsije, Aron i glavari izraelski po njihovim rodovima i porodicama, od trideset godina naviše do pedeset godina - 47 svih koji su ušli u službu posluživanja i službu prenošenja u Šatoru sastanka - 48 bilo je osam tisu?a pet stotina i osamdeset. 49zapovijed koju je Jahve dao Mojsiju svakoga su unijeli u popis prema onom u ?emu je služio i što je prenosio. Popisali su ih kako je Jahve zapovjedio Mojsiju. II. RAZLI?NI PROPISI I ZAKONI Isklju?enje ne?istih

5

1Jahve re?e Mojsiju: 2 "Naredi Izraelcima da iz tabora odstrane svakoga gubavca, svakoga koji imadne izljev i svakoga koji se one?isti mrtvim tijelom. 3 Odstranite i muške i ženske! Izvan tabora ih istjerajte da ne one?iste svoje tabore u kojima ja boravim me?u njima." 4 Izraelci tako u?ine: istjeraju ih iz tabora. Kako je Jahve rekao Mojsiju, tako Izraelci u?ine. Naknada štete 5 Jahve re?e Mojsiju: 6 "Kaži Izraelcima: Kad koji ?ovjek ili žena po?ini bilo kakav grijeh na štetu ?ovjeka ogriješivši se protiv Jahve, i osjeti se krivim, 7 neka prizna po?injeni grijeh, nadoknadi štetu što bolje može te još doda tome petinu i dadne onome kome je nanio nepravdu. 8 Ako ?ovjek ne bi imao bližeg ro?aka kome bi se nadoknada mogla uru?iti, dužna nadoknada pripada Jahvi za sve?enika, ne ra?unaju?i u to pomirbenoga ovna kojim ?e sve?enik izvršiti nad krivcem obred pomirenja. 9 I svaka podizanica od svih posve?enih stvari što ih Izraelci sve?eniku donose njemu pripada. 10 Svakome idu stvari koje je posvetio; i neka sve?eniku bude ono što njemu tko dadne." Ljubomora 11 Jahve re?e Mojsiju: 12 "Govori Izraelcima i reci im: Ako nekome žena po?e stranputicom te mu se iznevjeri 13 i netko s njom legne, ali to ostane sakriveno o?ima njezina muža i žena ostane neotkrivena iako se oskvrnula te protiv nje ne bude svjedoka budu?i da u ?inu nije bila uhva?ena - 14 i sad muža obuzme duh ljubomore i on postane ljubomoran na svoju ženu koja se oskvrnula; ili ako ga spopadne duh ljubomore te postane ljubomoran na svoju ženu a da se ona nije oskvrnula - 15 neka taj muž dovede svoju ženu sve?eniku. Neka za nju donese prinos: desetinu efe je?menog brašna. Neka po njemu ne polijeva ulja niti na nj stavlja tamjana, jer to je prinosnica za ljubomoru, spomen-prinosnica da podsjeti na grijeh. 16 Neka sve?enik povede tu ženu i postavi je pred Jahvu. 17 Sad neka sve?enik uzme posve?ene vode u kakvu zemljanu posudu i, uzevši prašine što je na podu Prebivališta, neka je sve?enik ubaci u vodu. 18 Pošto je sve?enik postavio ženu pred Jahvu, neka joj otkrije glavu a na njezine ruke stavi spomen-prinosnicu, to jest žitnu prinosnicu za ljubomoru, s sve?enik neka drži u ruci vodu gor?ine i prokletstva. 21 Ovdje neka sve?enik zakune ženu ovom kletvom: neka joj rekne: Jahve te postavio za prokletstvo i kletvu me?u tvojim narodom, u?inio da ti uvene rodnica i da ti se utroba nadme! 22 Neka ova voda prokletstva za?e u tvoju utrobu! Trbuh ti se od nje naduo, a rodnica uvenula! - A žena neka poprati: Amen! Amen! 23 Potom neka ta prokletstva sve?enik napiše na list pa ih ispere u vodu gor?ine. 24 Onda neka ženu napoji vodom gor?ine i prokletstva, da bi se voda gor?ine po njoj razišla i napunila je gorkoš?u. 25 Neka sve?enik onda uzme iz ženine ruke prinosnicu za ljubomoru, prinese je pred Jahvom kao žrtvu prikaznicu te je donese na žrtvenik. 26 Zagrabivši od prinosnice punu pregršt kao spomen-žrtvu, neka to sažeže u kad na žrtveniku. Napokon, neka ženu napoji vodom. 27 Pošto je napoji vodom, bude li oskvrnuta iznevjerivši se svome mužu, voda prokletstva u?i ?e u nju i napunit ?e je gor?inom; njezina ?e se utroba naduti a rodnica uvenuti - ta ?e žena postati prokletstvom u svome narodu. 28 A ako žena ne bude oskvrnuta nego nevina, ne?e joj biti ništa i imat ?e djece. 29 To je obred u slu?aju ljubomore, kad žena po?e stranputicom i oskvrne se dok je pod vlaš?u svoga muža; 30 ili kad kojega ?ovjeka obuzme duh ljubomore te postane ljubomoran na svoju ženu. Neka, dakle, postavi svoju ženu pred Jahvu, a sve?enik neka nad njom izvrši sav ovaj obred. 31a je muž slobodan od krivnje, a žena neka snosi svoju krivnju." Nazireat

6

1Jahve re?e Mojsiju: 3 neka se suzdržava od vina i svakoga opojnog pi?a. Neka ne pije ni ukiseljena vina niti ukiseljena opojnog pi?a; a niti kakva soka od grož?a neka ne pije; neka ne jede grož?a, ni svježa ni suha. 5 Sve dok traje njegov nazirejski zavjet, neka britva ne prelazi preko njegove glave; dok se ne navrši vrijeme što ga je Jahvi zavjetovao, neka bude posve?en i pusti kose da mu slobodno rastu na glavi. 6 Za sve vrijeme svoga zavjeta Jahvi neka se ne primi?e nikakvu mrtvacu. 7 Neka se ne one?iš?uje ni zbog svoga oca, ni zbog svoje majke, svoga brata ili svoje sestre ako bi umrli, jer na svojoj glavi nosi posve?enje svoga Boga. 8 Sve vrijeme svoga nazireata on je posve?en Jahvi. 9 Umre li tko nenadanom smr?u pokraj njega, one?istivši tako njegovu posve?enu glavu, neka na dan svoga o?iš?enja obrije svoju glavu - neka je obrije sedmoga dana. 10 A osmoga dana neka donese sve?eniku, na ulazu u Šator sastanka, dvije grlice ili dva golubi?a. 11 Neka sve?enik prinese jedno kao žrtvu okajnicu, a drugo kao žrtvu paljenicu, zatim neka nad njim izvrši obred pomirenja zbog ljage kojom se okaljao uz mrtvaca. Toga dana neka posveti svoju glavu; 12 neka zavjetuje Jahvi dane svoga nazireata; neka donese jednogodišnjeg janjca kao žrtvu naknadnicu. Prijašnje vrijeme neka se ne ra?una, jer je njegov nazireat bio oskvrnjen. 13 Ovo je obred za nazirejca: na dan kad se navrši vrijeme njegova nazireata, neka ga dovedu na ulaz Šatora sastanka. 14 Kao svoj prinos neka Jahvi donese: jednogodišnjeg janjca bez mane za žrtvu paljenicu; jednogodišnje žensko janje, bez mane, za žrtvu okajnicu; jednoga ovna, bez mane, za žrtvu pri?esnicu; 15 nadalje, košaru neukvasanih poga?a od najboljeg brašna, u ulju zamiješenih i neukvasanih kola?a, namazanih uljem, s njihovim prinosnicama i ljevanicama. 16 Sve?enik, pošto to donese pred Jahvu, neka prinese njegovu okajnicu i paljenicu. 17 Zatim neka prinese ovna Jahvi kao žrtvu pri?esnicu zajedno s košarom neukvasanih poga?a. I njegovu prinosnicu i njegovu ljevanicu neka prinese sve?enik. 18 Na ulazu u Šator sastanka neka nazirejac obrije svoju posve?enu glavu i, uzevši uvojke sa svoje posve?ene glave, neka ih stavi na vatru što gori pred žrtvom pri?esnicom. 19 Zatim neka sve?enik uzme kuhano ple?e ovna, jednu neukvasanu poga?u iz košare i jedan neukvasani kola? i stavi to na ruke nazirejcu pošto ovaj obrije svoje posve?ene kose. 20 Neka to sve?enik prinese kao žrtvu prikaznicu pred Jahvom. To je svetinja što pripada sve?eniku, osim grudi prikaznice i stegna podizanice. Poslije toga nazirejac može piti vina." 21 Ovo je obred nazirejca, ne ra?unaju?i ono što bi još mogla prinijeti njegova ruka. Ako je povrh svoga nazireata obe?ao kakav dar, neka povrh obreda svoga nazireata u?ini kako je zavjetovao. Sve?eni?ki blagoslov 22 Jahve re?e Mojsiju: 24 Neka te blagoslovi Jahve i neka te ?uva! 25 Neka te Jahve licem svojim obasja, milostiv ti bude!

7

1U onaj dan kad Mojsije završi podizanje Prebivališta i kad ga pomaza i posveti sa svim njegovim posu?em, a tako i žrtvenik sa svim njegovim priborom, 2 pristupe glavari izraelski, starješine njihovih pradjedovskih domova, to jest knezovi plemenski koji su vodili popisivanje, 3 i dovedu svoje prinose pred Jahvu: šestora teretna kola i dvanaest volova - jedna kola za dvojicu glavara i vola za svakoga pojedinoga. Dovedu ih pred Prebivalište. 4 Tada Jahve progovori Mojsiju: 5 "Primi to od njih za upotrebu pri službi u Šatoru sastanka; onda to podaj svakome levitu prema njegovoj službi." 6 Mojsije uze kola i volove pa ih dade levitima. 7 Dvoja kola i ?etiri vola dade Geršonovcima prema njihovoj službi, 8 a ?etvera kola i osam volova dade Merarijevcima prema njihovoj službi pod vodstvom Itamara, sina sve?enika Arona. 9 Kehatovcima nije dao ništa, jer je njihova zada?a bila nositi posve?ene predmete na ramenima. Prinos za posvetu žrtvenika 10 Tada glavari prinesu prinos za posvetu žrtvenika na dan njegova pomazanja. Dok su glavari prinosili svoje prinose pred žrtvenik, 11 Jahve progovori Mojsiju: "Svakoga dana neka po jedan glavar donese svoj prinos za posvetu žrtvenika!" 12 Prvoga dana donese svoj prinos Nahšon, sin Aminadabov, od plemena Judina. 13 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotli? od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; jedno i drugo bijaše napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu. 14 Onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana; 15 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu; 16 jedan jarac za žrtvu okajnicu, 17 a za žrtvu pri?esnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozli?a i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Nahšona, Aminadabova sina. 18 Drugoga dana donese svoj prinos Netanel, sin Suarov, glavar Jisakarovaca. 19 Za svoj prinos donio je: jednu srebrnu zdjelu tešku sto trideset šekela, jedan srebrni kotli? od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje puno najboljeg brašna, zamiješena u ulju, za prinosnicu; 20 onda jednu zlatnu posudicu od deset šekela punu tamjana; 21 jednog junca, jednoga ovna, jedno janje od godinu dana za paljenicu; 22 jednog jarca za okajnicu, 23 a za pri?esnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozli?a i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Netanela, Suarova sina. 24 Tre?ega dana donese svoj prinos glavar Zebulunovaca, Eliab, sin Helonov. 25 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotli? od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje puno najboljeg brašna, zamiješena u ulju, za prinosnicu; 26 jedna zlatna posudica puna tamjana; 27 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu; 28 jedan jarac za okajnicu, 29 a za pri?esnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozli?a i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Eliaba, Helonova sina. 30 ?etvrtog dana donese svoj prinos glavar Rubenovaca, Elisur , sin Šedeurov. 31 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela, jedan srebrni kotli? od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje puno najboljeg brašna, zamiješena u ulju, za prinosnicu; 32 onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana; 33 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu; 34 jedan jarac za okajnicu, 35 a za pri?esnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozli?a i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Elisura, Šedeurova sina. 36 Petoga dana donese svoj prinos glavar Šimunovaca, Šelumiel, sim Surišadajev. 37 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela, jedan srebrni kotli? od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu; 38 onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana; 39 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu; 40 jedan jarac za okajnicu, 41 a za pri?esnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozli?a i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Šelumiela, Surišadajeva sina. 42 Šestoga dana donese svoj prinos glavar Gadovaca, Elijasaf, sin Deuelov. 43 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela, jedan srebrni kotli? od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu; 44 onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana; 45 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu; 46 jedan jarac za okajnicu, 47 a za pri?esnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozli?a i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Elijasafa, Deuelova sina. 48 Sedmoga dana donese svoj prinos glavar Efrajimovaca, Elišama, sin Amihudov. 49 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotli? od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje puno najboljeg brašna, zamiješena u ulju, za prinosnicu; 50 onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana; 51 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu, 52 jedan jarac za okajnicu, 53 a za pri?esnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozli?a i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Elišama, Amihudova sina. 54 Osmoga dana donese svoj prinos glavar Manašeovaca, Gamliel, sin Pedahsurov. 55 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotli? od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu; 56 onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana; 57 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu; 58 jedan jarac za okajnicu, 59 a za pri?esnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozli?a i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Gamliela, Pedahsurova sina. 60 Devetoga dana donese svoj prinos glavar Benjaminovaca, Abidan, sin Gidonijev. 61 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotli? od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu; 62 onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana, 63 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu; 64 jedan jarac za okajnicu, 65 a za pri?esnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozli?a i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Abidana, Gidonijeva sina. 66 Desetoga dana donese svoj prinos glavar Danovaca, Ahiezer, sin Amišadajev. 67 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotli? od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prikaznicu; 68 onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana; 69 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu; 70 jedan jarac za okajnicu, 71 a za pri?esnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozli?a i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Ahiezera, Amišadajeva sina. 72 Jedanaestoga dana donese svoj prinos glavar Ašerovaca, Pagiel, sin Okr anov. 73 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotli? od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu; 74 onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana; 75 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu; 76 jedan jarac za okajnicu, 77 a za pri?esnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozli?a i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Pagiela, Okranova sina. 78 Dvanaestoga dana donese svoj prinos glavar Naftalijevaca, Ahira, sin Enanov. 79 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotli? od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu; 80 onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana; 81 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu; 82 jedan jarac za okajnicu, 83 a za pri?esnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozli?a i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Ahire, Enanova sina. 84 To su bili prinosi glavara izraelskih za posvetu žrtvenika na dan kad bijaše pomazan: dvanaest srebrnih zdjela, dvanaest srebrnih kotli?a i dvanaest zlatnih posudica. 85 Svaka srebrna zdjela težila je sto trideset šekela; svaki kotli? sedamdeset šekela. Svega srebra u posu?u bilo je dvije tisu?e i ?etiri stotine hramskih šekela. 86 Zlatnih posudica punih tamjana bilo je dvanaest, svaka posudica težila je deset hramskih šekela. Sve zlato u posudicama težilo je sto dvadeset šekela. 87 Sve stoke za paljenicu: dvanaest junaca, dvanaest ovnova, dvanaest jednogodišnjih janjaca s njihovim prinosima. Za okajnicu dvanaest jaraca. 88 Sve stoke za pri?esnicu: dvadeset i ?etiri vola, šezdeset ovnova, šezdeset kozli?a i šezdeset janjaca od godine dana. To je bio prinos za posvetu žrtvenika pošto bijaše pomazan. 89 bi Mojsije ulazio u Šator sastanka da razgovara s Njim, slušao bi glas kako mu govori ozgo s Pomirilišta što je bilo na Kov?e gu svjedo?anstva, me?u dva kerubina. Tada bi mu govorio. Zlatni svije?njak

8

1Jahve re?e Mojsiju: 3 Aron i u?ini tako: smjesti svjetionice na prednju stranu svije?njaka, kako je Jahve Mojsiju naredio. 4 Svije?njak bijaše skovan od zlata; skovan od svoga podnožja do svoje ?aške. Svije?njak je bio napravljen prema uzorku što ga je Jahve pokazao Mojsiju. Posveta levita 5 Jahve re?e Mojsiju: 6 "Uzmi levite izme?u Izraelaca i o?isti ih! 7 Ovako s njima postupi da ih o?istiš: poškropi ih vodom za okajavanje; a oni neka se obriju po svemu svome tijelu, neka operu svoju odje?u i bit ?e ?isti. 8 Neka zatim uzmu jednog junca i prinosnicu od najboljeg brašna, zamiješena u ulju. A ti uzmi drugog junca za okajnicu. 9 Dovedi onda levite pred Šator sastanka i skupi svu izraelsku zajednicu. 10 Kad dovedeš levite pred Jahvu, neka Izraelci stave na njih svoje ruke. 11 Neka zatim Aron prinese levite, kao prikaznicu pred Jahvom, u ime Izraelaca. Tako ?e njihov posao biti da služe Jahvi. 12 Neka potom leviti stave svoje ruke juncima na glave; onda jednoga prinesi kao okajnicu, a drugoga kao paljenicu Jahvi, da se izvrši obred pomirenja nad levitima. 13 Stavivši levite pred Arona i njegove sinove, prikaži ih Jahvi žrtvom prikaznicom. 14 Odvoji tako levite izme?u Izraelaca da budu moji. 15 Poslije toga, pošto ih o?istiš i prineseš žrtvom prikaznicom, neka leviti u?u u službu Šatora sastanka. 16 Jer oni su izme?u Izraelaca meni potpuno darovani; njih sam sebi uzeo namjesto svih koji otvaraju maj?inu utrobu, svih izraelskih prvoro?enaca. 17 Svako, naime, prvoro?en?e me?u Izraelcima, kako ?edo tako i živin?e, moje je; sebi sam ih posvetio onoga dana kad sam pobio svu prvoro?en?ad u zemlji egipatskoj. 18 Tako sam uzeo levite namjesto svih izraelskih prvoro?enaca. 19 I predao sam levite izme?u Izraelaca kao dar Aronu i njegovim sinovima da mjesto Izraelaca obavljaju službu u Šatoru sastanka; da nad njima obavljaju obred pomirenja, tako da kakva neda?a ne bi pogodila Izraelce što bi se približili Svetištu." 20 Mojsije, Aron i sva izraelska zajednica u?ine tako s levitima; kako je Jahve naredio Mojsiju za levite, tako im Izraelci i u?ine. 21 Leviti se o?iste i operu svoju odje?u; onda ih Aron prinese pred Jahvu žrtvom prikaznicom. Aron nad njima obavi obred pomirenja da ih o?isti. 22 Poslije toga u?u leviti u službu u Šator sastanka, u nazo?nosti Arona i njegovih sin ova. Kako je Jahve naredio Mojsiju za levite, tako su s njima i uradili. Dob za službu u Šatoru 23 Jahve re?e Mojsiju: 24 "I ovo se ti?e levita: od dvadeset i pet godina naviše neka leviti po redu preuzimaju službu u Šatoru sastanka. 25 A kad kome bude pedeset godina, neka istupi iz službe i neka više ne služi. 26 može pomagati svojoj bra?i u vršenju njihovih dužnosti u Šatoru sastanka, no sam ne mora vršiti službe. Tako postupi prema levitima za njihove dužnosti!" IV. PASHA I ODLAZAK Vrijeme Pashe

9

1Prvoga mjeseca druge godine nakon izlaska iz zemlje egipatske Jahve re?e Mojsiju u Sinajskoj pustinji: 2 "Neka Izraelci slave Pashu u njezino vrijeme. 3 Slavite je u njezino vrijeme, u suton, ?etrnaestoga dana ovoga mjeseca; slavite je prema svim njezinim propisima i obi?ajima." 4 Tako Mojsije re?e Izraelcima da slave Pashu. 5 I oni su je slavili u Sinajskoj pustinji, u suton, prvoga mjeseca, ?etrnaestoga dana u mjesecu. Kako je god Jahve Mojsiju naredio, tako su Izraelci i u?inili. 6 A bijaše ljudi one?iš?enih mrtvacem; ti nisu mogli slaviti Pashu onoga dana. Do?u tako pred Mojsija i Arona istoga dana 7 pa reknu: "Mrtvacem smo se one?istili; ipak, zašto bi nam bilo uskra?eno prinositi Jahvi žrtvu u njezino vrijeme usred Izraelovih sinova?" 8 Mojsije im re?e: "Strpite se da ?ujem što ?e Jahve za vas odrediti." 9 I Jahve re?e Mojsiju: 11 Neka je slave u suton ?etrnaestog dana drugoga mjeseca. Neka je blaguju s neukvasanim kruhom i gorkim zeljem; 12 neka ništa od nje ne ostavljaju za ujutro; neka ni jedne kosti na njoj ne lome. Neka je slave prema propisima Pashe. 13 Onaj koji je ?ist a ne bude na putovanju pa ipak propusti proslaviti Pashu, neka se iskorijeni iz svoga naroda. Budu?i da nije prinio Jahvi žrtve u njezino vrijeme, takav neka snosi svoju krivnju. 15 Na dan kad je podignuto Prebivalište oblak prekri Prebivalište, Šator svjedo?anstva. Od ve?eri do jutra stajao je u obliku ognja nad Prebivalištem. 16 Tako ga je oblak neprestano zaklanjao, a no?u bijaše poput ognja. 17 Kad bi se god oblak digao sa Šatora, Izraelci bi poslije toga krenuli. A gdje bi oblak stao, tu bi se i Izraelci utaborili. 18 Na zapovijed Jahvinu Izraelci su kretali na put i na Jahvinu se zapovijed utaborivali. Sve vrijeme što bi oblak stajao nad Prebivalištem oni su taborovali. 19 Ako bi oblak dugo stajao nad Prebivalištem, Izraelci su slušali Jahvin nalog i ne bi polazili na put. 20 Ali ako bi se dogodilo da oblak ostane nad Prebivalištem malo vremena, oni bi se na Jahvinu zapovijed utaborili i na Jahvinu zapovijed opet krenuli na put. 21 Ako bi se oblak digao pošto se zadržao od ve?eri do jutra, oni bi tada ujutro krenuli na put. Danju ili no?u, kad bi se oblak digao, oni bi krenuli na put. 22 Dva dana ili mjesec ili godinu - dok bi oblak ostajao nad Prebivalištem - Izraelci su taborovali, ne kre?u?i na put, a ?im bi se digao, oni bi krenuli. 23zapovijedi Jahvinoj stajahu u taboru i po zapovijedi Jahvinoj kretahu na put. Držali su se Jahvina naloga, kako Jahve bijaše zapovjedio Mojsiju. Srebrne trube

10

10Jahve re?e Mojsiju: 2 "Napravi sebi dvije trube; napravi ih od kovana srebra. Neka ti služe za sazivanje zajednice i za pokretanje tabora. 3 Kad se u njih zatrubi, neka se sva zajednica skupi k tebi na ulazu u Šator sastanka. 4 Ako li se zatrubi u jednu, neka se k tebi skupe glavari izraelski, tisu?nici. 5 Kad popratite trubljenje bojnim poklikom, neka krenu logori utaboreni na isto?noj strani. 6 Kad popratite trubljenje bojnim poklikom po drugi put, neka krenu logori utaboreni s južne strane: neka se trubljenje poprati bojnim poklikom da oni krenu. 7 Trubite i da skupite zajednicu, ali bez bojnog poklika. 8 Neka u trube trube sve?enici, sinovi Aronovi. Neka vam to bude trajnom uredbom za vaše naraštaje. 9 Kad u svojoj zemlji po?ete u rat na neprijatelja koji vas pritisne, zaorite na trube s bojnim poklikom, i Jahve, Bog vaš, sjetit ?e se vas i bit ?ete izbavljeni od svojih neprijatelja. 10 Na dan svoje sve?anosti, svojih blagdana ili svojih mjese?evih mla?aka, dok prinosite svoje paljenice i pri?esnice, trubite u trube. Neka to za vas bude spomen pred Bogom vašim. Ja sam Jahve, Bog vaš." V. PUTOVANJE OD SINAJA DO PARANA Polazak sa Sinaja 11 Druge godine drugoga mjeseca dvadesetog dana u mjesecu diže se oblak iznad Prebivališta svjedo?anstva. 12 Tada se Izraelci zapute iz Sinajske pustinje na svoja putovanja. Oblak se zaustavi u pustinji Paranu. 13 Tako na Jahvinu zapovijed danu Mojsiju krenuše prvi put. 14 Prva je krenula zastava tabora Judinih sinova u svojim ?etama. Nad njihovom vojskom bijaše Nahšon, sin Aminadabov; 15 nad vojskom plemena Jisakarovaca stajaše Netanel, sin Suarov, 16 a nad vojskom plemena Zebulunovaca bijaše Eliab, sin Helonov. 17 Zatim, pošto je rastavljeno Prebivalište, krenuše Geršonovci i Merarijevci nose?i Prebivalište. 18 Potom krenu zastava tabora Rubenova u svojim ?etama. Nad njihovom vojskom bijaše Elisur, sin Šedeurov; 19 nad vojskom plemena Šimunovaca stajao je Šelumiel, sin Surišadajev; 20 nad vojskom plemena Gadovaca bio je Elijasaf, sin Deuelov. 21 Potom krenuše Kehatovci nose?i posve?ene predmete. Tako je Prebivalište bilo podignuto prije njihova dolaska. 22 Onda krenu zastava tabora Efrajimovaca u svojim ?etama. Nad njihovom vojskom bijaše Elišama, sin Amihudov, 23 nad vojskom plemena Manašeovaca stajaše Gamliel, sin Pedahsurov; 24 nad vojskom plemena Benjaminovaca bijaše Abidan, sin Gidonijev. 25 A kao zalazna straža za sve tabore krenu, u svojim ?etama, zastava tabora Danovaca. Nad njihovom je vojskom stajao Ahiezer, sin Amišadajev. 26 Nad vojskom plemena Ašerovaca bio je Pagiel, sin Okranov; 27 a nad vojskom plemena Naftalijevaca bio je Ahira, sin Enanov. 28 Takav je bio red putovanja Izraelaca svrstanih u svoje ?ete. Tako su putovali. Mojsijev prijedlog Hobabu 30 "Ne idem", odgovori mu, "nego se vra?am u svoju zemlju; k svojima se vra?am." 31 "Molim te, ne ostavljaj nas!" - re?e. "Budu?i da znaš gdje nam se treba u pustinji utaboriti, valjat ?eš nam kao o?i. 32 Ako s nama po?eš, dobro?instva koja nam Jahve bude udijelio s tobom ?emo dijeliti." Odlazak 33 Od Jahvina brda putovali su tri dana hoda. Kov?eg Jahvina saveza išao je pred njima ta tri dana hoda da im potraži mjesto odmora. 34 Danju je opet Jahvin oblak bio nad njima, kako bi se iz tabora zaputili. 36ad bi se zaustavljao, popratio bi: "Vrati se, o Jahve! Izraelu ti si tisu?e bezbrojne!" Mrmljanje u Taberi

11

11I stade narod zlobno mrmljati u Jahvine uši. Kad to ?u Jahve, planu gnjevom. Jahvin oganj izbi me?u njima i spali jedan kraj tabora. 2 Narod zavapi Mojsiju, a Mojsije se pomoli Jahvi i oganj se utiša. 3 Ono se mjesto prozva Tabera, jer je Jahvin oganj ondje zaplamtio na njih. Jadanje zbog mÓane 4 Svjetinu koja se oko njih skupila obuzme pohlepa za jelom. Izraelci se opet upuste u jadikovanje govore?i: "Tko ?e nas nasititi mesom? 5 Sje?amo se kako smo u Egiptu jeli badava ribe, krastavaca, dinje, prÓase, luka i ?ešnjaka. 6 Sad nam život vene; nema ni?ega, osim mÓane, pred našim o?ima." 7 MÓana je bila kao zrno korijandera i nalik na bdelij. 8 Narod išao naokolo, skupljao je, a onda tro kamenom na kamenoj plo?i ili stÓupao u stÓupi. Kuhao ju je u loncu i od nje pravio kola?e. Okus joj bijaše kao okus kola?a zgotovljena u ulju. 9 Kad bi se no?u spuštala rosa po taborištu, s njome bi se spustila i mÓana. Mojsije posreduje kod Jahve 10 Mojsije je slušao kako jadikuje narod u svojim obiteljima, svatko na ulazu u svoj šator. Gnjev Jahvin žestoko planu i Mojsije se ražalosti. 11 "Zašto zlostavljaš slugu svoga?" - upravi Mojsije rije? Jahvi. "Zašto nisam stekao milost u tvojim o?ima kad si na me uprtio teret svega ovog naroda? 14 Ja sam ne mogu nositi sav ovaj narod. Preteško je to za me. 15 Ako ?eš ovako sa mnom postupati, radije me ubij, ako sam stekao milost u tvojim o?ima, da više ne gledam svoga jada." Jahvin odgovor 16 Onda Jahve re?e Mojsiju: "Skupi mi sedamdeset muževa izme?u starješina izraelskih za koje znaš da su starješine narodu i njegovi nadglednici. Dovedi ih u Šator sastanka pa neka ondje zauzmu svoja mjesta s tobom. 17 Ja ?u si?i i ondje s tobom govoriti; uzet ?u nešto duha koji je na tebi i stavit ?u ga na njih. Tako ?e s tobom nositi teret naroda da ga ne nosiš sam. 19 Ne?ete ga jesti samo jedan dan, ni dva dana, ni pet dana, ni deset dana, ni dvadeset dana, 22 Može li im se naklati sitne i krupne stoke da im dostane? Mogu li im se sve ribe iz mora zgrnuti da im bude dosta?" 23 Jahve re?e Mojsiju: "Zar je ruka Jahvina tako kratka? Sad ?eš vidjeti ho?e li se obistiniti moja rije? ili ne?e." Duh nad starješinama 24 Mojsije iza?e i kaza narodu Jahvine rije?i. Onda skupi sedamdeset muževa izme?u narodnih starješina i smjesti ih oko Šatora. 25 Jahve si?e u oblaku i po?e s njim govoriti. Zatim uze od duha koji bijaše na njemu i stavi na onu sedamdesetoricu starješina. Kad duh po?inu na njima, po?eše prorokovati, ali to više nikad ne u?iniše. 26 Dvojica ostadoše u taboru. Jednome je bilo ime Eldad, a drugome Medad. Duh je i na njima po?inuo - bili su i oni me?u upisanima, premda nisu došli u tabor - te po?eše u taboru prorokovati. 27 Neki mladi? otr?a te javi Mojsiju: "Eldad i Medad", re?e, "prorokuju u taboru!" 28 Jošua, sin Nunov, koji je posluživao Mojsija od svoje mladosti, prozbori i re?e: "Mojsije, gospodaru moj, ušutkaj ih!" 29 Mojsije mu odgovori: "Zar si zavidan zbog mene! Oh, kad bi sav narod Jahvin postao prorok! Kad bi Jahve na njih izlio svoga duha!" 30 Potom se Mojsije i starješine izraelske vrate u tabor. Prepelice 31 Tada Jahve zapovjedi te zapuhnu vjetar i nanese prepelice od mora i sasu ih na tabor, na dan hoda i s ove i s one strane tabora, na dva lakta iznad zemlje. 32 Narod je ustao te je toga cijeloga dana, svu no? i cio sutrašnji dan skupljao prepelice. Onaj tko ih je skupio najmanje imao je deset homera. 33 Zatim ih razastriješe oko tabora. Meso još bijaše me?u njihovim zubima - još ga nisu prožvakali - kadli planu Jahvin gnjev protiv naroda: Jahve udari narod strašnim pomorom. 34 Ono se mjesto prozva Kibrot Hataava, jer su ondje pokopali one koji se bijahu polakomili. 35Kibrot Hataave narod se zaputi u Haserot. I utabori se u Haserotu. Mirjam i Aron rogobore protiv Mojsija

12

12A Mirjam i Aron uzeše rogoboriti protiv Mojsija zbog žene Kušanke kojom se oženio; jer bijaše uzeo za ženu jednu Kušanku. 2 "Zar je samo Mojsiju govorio Jahve?" - rekoše mu. "Zar i nama nije govorio?" Jahve to ?u. 3 Mojsije je bio veoma skroman ?ovjek, najskromniji ?ovjek na zemlji. Jahvin odgovor 4 I odmah re?e Jahve Mojsiju, Aronu i Mirjami: "Vas se troje pojavite u Šatoru sastanka." Njih se troje pojavi. 5 U stupu oblaka si?e Jahve te stade na ulazu u Šator. Zovnu Arona i Mirjamu. Kad njih dvoje istupi naprijed, 6 re?e Jahve: "Saslušajte rije?i moje: Na?e li se me?u vama prorok, u vi?enju njemu ja se javljam, u snu njemu progovaram. 7 Ali nije tako sa slugom mojim Mojsijem. Od svih u ku?i mojoj najvjerniji je on. 8 Iz usta u usta njemu ja govorim, o?evidnoš?u, a ne zagonetkama, i lik Jahvin on smije gledati. Kako se onda niste bojali govoriti protiv sluge moga Mojsija?" 9 Uskipjevši gnjevom na njih, Jahve ode. 10 ?im se od šatora oblak udaljio, gle! Mirjam ogubavi, kao snijegom posuta. Aron se okrenu prema Mirjami, a to guba na njoj. Mojsije posreduje za Mirjamu 11 Tada rekne Aron Mojsiju: "Gospodaru moj, ne svaljuj na nas kazne za grijeh koji smo u ludosti po?inili i kojega smo krivci. 12 Ne daj da ona ostane kao mrtvo dijete kojemu je ve? na izlasku iz maj?ine utrobe meso napol uništeno!" 13 Tada zavapi Mojsije Jahvi: "Bože, molim te, ozdravi je!" 14 "Da joj je otac njezin pljunuo u lice", re?e Jahve Mojsiju, "zar se ne bi morala stidjeti sedam dana? Neka i ona bude odvojena izvan tabora sedam dana, pa neka se poslije opet pripusti." 15 Tako je Mirjam bila odvojena izvan tabora sedam dana. Narod nije na put polazio dok Mirjam nije opet bila pripuštena. 16lije toga narod krenu iz Haserota i utabori se u pustinji Paranu. Izvi?anje Obe?ane zemlje

13

13Jahve re?e Mojsiju: 2 "Pošalji ljude, po jednoga ?ovjeka iz pojedinog pradjedovskog plemena, da izvide kanaansku zemlju, koju dajem Izraelcima. Pošaljite sve njihove glavare!" 3 Na Jahvinu zapovijed Mojsije ih posla iz pustinje Parana. Svi ti ljudi bijahu glavari Izraelaca. 4 A ovo su njihova imena: Šamua, sin Zakurov, od plemena Rubenova; 5 Šafat, sin Horijev, od plemena Šimunova; 6 Kaleb, sin Jefuneov, od plemena Judina; 7 Jigal, sin Josipov, od plemena Jisakarova; 8 Hošea, sin Nunov, od plemena Efrajimova; 9 Palti, sin Rafuov, od plemena Benjaminova; 10 Gadiel, sin Sodijev, od plemena Zebulunova; 11 Gadi, sin Susijev, od plemena Josipova, od plemena Manašeova; 12 Amiel, sin Gemalijev, od plemena Danova; 13 Setur, sin Mikaelov, od plemena Ašerova; 14 Nahbi, sin Vofsijev, od plemena Naftalijeva; 15 Geuel, sin Makijev, od plemena Gadova. 16 To su imena ljudi koje je Mojsije poslao da izvide zemlju. A Hošeu, sina Nunova, Mojsije prozva Jošuom. 17 Posla ih Mojsije da izvide kanaansku zemlju pa im re?e: "Idite gore u Negeb, onda se popnite na brdo. 18 Razgledajte zemlju kakva je. Je li narod koji u njoj živi jak ili slab, malobrojan ili mnogobrojan? 19 Kakva je zemlja u kojoj živi: dobra ili r?ava? Kakvi su gradovi u kojima borave: otvoreni ili utvr?eni? 20 Kakvo je tlo: plodno ili mršavo? Ima li po njemu drve?a ili nema? Odvažni budite i ponesite plodova te zemlje." Bilo je upravo vrijeme ranog grož?a. 21 Odu oni gore da izvide zemlju od pustinje Sina do Rehoba, koji je na ulazu u Hamat. 22 Popnu se u Negeb i do?u do Hebrona, gdje su se nalazili Ahiman, Šešaj i Talmaj, Anakovi potomci. - Hebron je osnovan sedam godina prije nego Soan u Egiptu. - 23 Kada stigoše u Dolinu Eškol, odrezaše ondje lozu s grozdom i ponesoše ga, udvoje, na motki; ponesoše i mogranja i smokava. 24 Ono se mjesto prozva Dolina Eškol zbog grozda koji su ondje Izraelci odrezali. Izvještaj uhoda 25 Nakon ?etrdeset dana vrate se iz zemlje koju su izvi?ali. 26 Odu k Mojsiju i Aronu i svoj izraelskoj zajednici u Kadeš, u Paranskoj pustinji. Podnesu njima i svoj zajednici izvještaj, a onda im pokažu plodove zemlje. 27 Izvijeste ga oni: "Išli smo u zemlju u koju si nas poslao. Zaista njome te?e med i mlijeko. Evo njezinih plodova. 28 Ali je jak narod koji u onoj zemlji živi, gradovi su utvr?eni i vrlo veliki. A vidjesmo ondje i potomke Anakove. 29 Amale?ani borave u negepskom kraju: Hetiti, Jebusejci i Amorejci žive u brdu; a Kanaanci se nalaze uz more i duž Jordana." 30 Kaleb ušutka narod oko Mojsija i progovori: "Krenimo ne oklijevaju?i i zauzmimo je, jer je možemo nadvladati!" 31 Ali ljudi što su s njim išli odvratiše: "Ne možemo i?i na onaj narod jer je ja?i od nas." 32 I po?nu ozloglašivati Izraelcima zemlju koju su izvi?ali: "Zemlja kroz koju smo prošli da je izvidimo zemlja je što proždire svoje stanovništvo. Sav narod što ga u njoj vidjesmo ljudi su krupna stasa. 33jesmo ondje i divove - Anakovo potomstvo od divova. ?inilo nam se da smo prema njima kao skakavci. Takvi bijasmo i njima." Pobuna Izraelaca

14

14Tada zagraja sva zajednica i po?e vikati. I te no?i narod plakaše. 2 Svi su Izraelci mrmljali protiv Mojsija i Arona. Sva im je zajednica govorila: "Kamo sre?e da smo pomrli u zemlji egipatskoj! Ili da smo pomrli u ovoj pustinji! 3 Zašto nas Jahve vodi u tu zemlju da padnemo od ma?a a žene naše i djeca da postanu roblje! Zar nam ne bi bilo bolje da se vratimo u Egipat!" 4 Jedan je drugome govorio: "Postavimo sebi vo?u i vratimo se u Egipat!" 5 Mojsije i Aron padoše ni?ice pred svom okupljenom izraelskom zajednicom. 6 A Jošua, sin Nunov, i Kaleb, sin Jefuneov, koji bijahu me?u onima što su izvi?ali zemlju, razderaše svoju odje?u. 7 Zatim rekoše svoj zajednici izraelskoj: "Zemlja kroz koju smo prošli da je istražimo izvanredno je dobra. 8 Ako nam Jahve bude dobrostiv, u tu ?e nas zemlju dovesti i dat ?e nam je. To je zemlja u kojoj te?e med i mlijeko. 9 Samo, nemojte se buniti protiv Jahve! Ne bojte se naroda one zemlje: tÓa on je zalogaj za nas. Oni su bez zaštite, a s nama je Jahve! Ne bojte ih se!" Jahvina srdžba i Mojsijevo posredovanje 10 I dok je sva zajednica ve? mislila da ih kamenuje, pokaza se Slava Jahvina u Šatoru sastanka svima sinovima Izraelovim. 11 Tada re?e Mojsiju: "Dokle ?e me taj narod prezirati? Dokle mi ne?e vjerovati unato? svim znamenjima što sam ih me?u njima izvodio? 12 Udarit ?u ih pomorom i istrijebiti, a od tebe ?u u?initi narod ve?i i mo?niji od njega." 13 Onda Mojsije re?e Jahvi: "Egip?ani su shvatili da si ti, svojom mo?i, izveo ovaj narod izme?u njih. 14 Oni su to kazali žiteljima one zemlje. Ve? su saznali da si ti, Jahve, usred ovog naroda, kojemu se o?ituješ licem u lice, i da ti, Jahve, u oblaku stojiš nad njima; da obdan u stupu od oblaka, a obno? u stupu od ognja ideš pred njima. 15 Zato, ako pobiješ ovaj narod kao jednoga ?ovjeka, narodi koji su ?uli glas o tebi re?i ?e: 17 Zato neka se snaga moga Gospodina uzvisi, kako si najavio rekavši: 19 Oprosti krivnju ovome narodu po veli?ini svoga milosr?a, kao što si vodio ovaj narod od Egipta dovde." 20 "Opraštam po rije?i tvojoj", re?e Jahve. 21 "Ali ipak, tako ja živ bio i slave se Jahvine napunila sva zemlja, 22 ni jedan od ljudi koji su vidjeli slavu moju i znamenja što sam ih izveo u Egiptu i u pustinji, pa me ipak iskušavali ve? deset puta ne hote?i poslušati moj glas, 23 ne?e vidjeti zemlje što sam je pod zakletvom obe?ao njihovim ocima; nitko od onih koji me preziru ne?e je vidjeti. 24 A slugu svoga Kaleba, jer je u njemu druk?iji duh i jer mi bijaše poslušan, njega ?u ja dovesti u zemlju u koju je išao i njegovi ?e je potomci zaposjesti! Neka Amale?ani i Kanaanci samo ostanu u dolini. 25 Sutra se vratite i krenite u pustinju put Crvenog mora." Jahvina kazna 26 Još re?e Jahve Mojsiju i Aronu: 27 "Dokle ?e ta opaka zajednica mrmljati protiv mene? ?uo sam tužbe što ih Izraelci na me dižu. 28 Kaži im: Tako ja živ bio, objavljuje Jahve, kako ste na moje uši govorili, tako ?u vam i u?initi. 29 U ovoj pustinji popadat ?e vaša mrtva tijela: svih vas koji ste ubilježeni u bilo koji vaš popis od dvadeset godina pa naprijed, koji ste rogoborili protiv mene. 30 Ne?ete u?i u zemlju na koju sam svoju ruku digao da vas u njoj nastanim, osim Kaleba, sina Jefuneova, i Jošue, sina Nunova. 31 A vašu djecu, o kojoj kažete da bi postala roblje, njih ?u uvesti da nastane zemlju što ste je vi prezreli. 32 A vi? Neka vam tjelesa popadaju u ovoj pustinji! 33 Vaši sinovi neka lutaju pustinjom ?etrdeset godina, neka trpe zbog vaše nevjere dok vam ne ispropadaju tjelesa u ovoj pustinji. 34 Prema broju dana u koje ste istraživali zemlju - dana ?etrdeset, za svaki dan jednu godinu - ispaštajte svoje opa?ine ?etrdeset godina. Iskusite što zna?i mene napustiti. 35 Ja, Jahve, to kažem: tako ?u postupiti s ovom opakom zajednicom što se sjatila protiv mene. U ovoj istoj pustinji neka završi! Tu neka izgine." Jošua i Kaleb pošte?eni 36 A oni ljudi koje Mojsije bijaše poslao da istraže zemlju i koji su nakon povratka potakli svu zajednicu da rogobori protiv njega ozloglašuju?i zemlju; 37 oni, dakle, ljudi koji su zlobno ozloglasili zemlju bijahu pomoreni pred Jahvom. 38 Od onih ljudi koji su išli da istraže zemlju ostadoše na životu jedino Jošua, sin Nunov, i Kaleb, sin Jefuneov. Uzaludan pokušaj Izraelaca 39 Kad je Mojsije prenio te rije?i svim Izraelcima, narod se uvelike ražalosti. 40 I uranivši ujutro po?nu se uspinjati na vrh brda govore?i. "Evo uzlazimo na mjesto o kojem je govorio Jahve jer smo zgriješili." 41 A Mojsije rekne: "Zašto kršite zapovijed Jahvinu? Ne?ete uspjeti. 42 Ne penjite se, da vas ne potuku vaši neprijatelji, jer Jahve nije me?u vama. 43 Ta ondje se pred vama nalaze Amale?ani i Kanaanci te ?ete od ma?a pasti jer ste se odvratili od Jahve i jer Jahve ne?e biti s vama." 44 Ali se oni prkosno penjahu prema vrhu brda, iako se ni Kov?eg saveza Jahvina ni Mojsije nisu micali iz tabora. 45le?ani i Kanaanci koji su živjeli na onome brdu spuste se, udare po njima i rasprše ih sve do Horme. VI. PROPISI O ŽRTVAMA, PRAVA I DUŽNOSTI SVE?ENIKA I LEVITA Prinosi i žrtve

15

15Jahve re?e Mojsiju: 3 pa budete prinosili Jahvi paljenu žrtvu, paljenicu ili klanicu, zavjetnicu ili dragovoljnu žrtvu, ili žrtvu prigodom svojih svetkovina - prave?i tako od krupne ili sitne stoke ugodan miris Jahvi - 4 neka prinositelj prinese svoj dar Jahvi: prinosnicu od desetine efe najboljeg brašna, zamiješena u ?etvrtini hina ulja. 5 Uz paljenicu ili uz klanicu prinesi ?evrtinu hina vina za ljevanicu na svako janje. 6 Povrh ovna prinesi kao prinosnicu dvije desetine efe najboljeg brašna, zamiješena u jednoj tre?ini hina ulja; 7 i vina za ljevanicu prinesi tre?inu hina na ugodan miris Jahvi. 8 Ako Jahvi prinosiš junca kao paljenicu ili kao klanicu da izvršiš zavjet ili kao pri?esnicu, 9 neka se onda uz junca prinesu tri desetine efe najboljeg brašna, zamiješena u pola hina ulja, 10 a za ljevanicu prinesi pola hina vina kao paljenu žrtvu na ugodan miris Jahvi. 11 Neka se tako postupi uza svakoga vola i uza svakoga ovna, uza svaku glavu sitne stoke, ovce ili koze: 12 koliko ih god prinesete, za svako pojedino tako u?inite, ve? prema njihovu broju. 13 Svaki domorodac neka postupa ovako kad prinosi žrtvu paljenu na ugodan miris Jahvi. 14 I ako koji stranac koji živi me?u vama, ili ?e biti me?u vašim potomcima, htjedne prinijeti žrtvu paljenu na ugodan miris Jahvi, neka radi kako i vi radite. 15 Neka je jedan zakon i za vas i za stranca koji s vama boravi. To je trajan zakon za vaše naraštaje: pred Jahvom, kako je s vama, tako neka bude i sa strancem. 17 Jahve re?e Mojsiju: 19 i budete jeli kruh te zemlje, prinesite podizanicu Jahvi. 20 Kao prvinu iz svojih na?ava prinesite jedan kola? kao podizanicu; prinesite ga kao i podizanicu s gumna. 22 "Ako nehotice pogriješite te ne budete obdržavali koju od zapovijedi što ih je Jahve objavio po Mojsiju - 23 sve što vam je Jahve zapovjedio po Mojsiju, odonda kad vam je izdao zapovijedi pa dalje od koljena do koljena - 24 onda: ako je to po?injeno nepažnjom zajednice, neka sva zajednica prinese jednoga junca kao paljenicu na ugodan miris Jahvi s propisanom prikaznicom i ljevanicom i jednoga jarca kao okajnicu. 25 Neka sve?enik obavi obred pomirenja nad svom izraelskom zajednicom, pa ?e im biti oprošteno. Bila je samo nepažnja, a oni su prinijeli svoj dar - paljenu žrtvu Jahvi - i okajnicu pred Jahvom za svoju nepažnju. 26 Bit ?e oprošteno svoj izraelskoj zajednici, a tako i strancu koji me?u njima boravi, jer se sav narod iz nepažnje ogriješio. 27 Pogriješi li iz nepažnje pojedinac, neka prinese jedno žensko kozle od godine dana kao okajnicu. 28 Neka sve?enik obavi obred pomirenja pred Jahvom nad osobom koja je nehotice pogriješila od nepažnje. Kad nad njom obavi obred pomirenja, bit ?e joj oprošteno. 29 Kada tko pogriješi nepažnjom, neka vam jedan zakon vrijedi i za domoroca i za stranca koji boravi me?u vama. 30 Ali onaj koji nešto u?ini naumice, bio on domorodac ili stranac, taj na Jahvu huli. Takav neka se istrijebi izme?u svoga naroda 31 jer je prezreo Jahvinu rije? i prekršio njegovu zapovijed. Neka se takav iskorijeni. Neka njegova krivnja padne na nj!" Povreda subote 32 Kad su Izraelci bili u pustinji, na?u ?ovjeka kako kupi drva u subotnji dan. 33 I oni koji su ga našli da kupi drva dovedu ga Mojsiju i Aronu i svoj zajednici. 34 Stave ga pod stražu, jer još nije bilo odre?eno što treba s njim u?initi. 35 "Toga ?ovjeka treba pogubiti!" - re?e Jahve Mojsiju. "Neka ga kamenjem zaspe izvan tabora sva zajednica." 36 Sva ga zajednica izvede izvan tabora i zasu ga kamenjem te on poginu, kako je Jahve zapovjedio Mojsiju. Nošenje resa na odijelu 37 Re?e Jahve Mojsiju: 38 "Govori Izraelcima i reci im: neka od naraštaja do naraštaja prave rese na skutovima svojih haljina, a za resu svakoga skuta neka privezuju ljubi?astu vrpcu. 39 Imat ?ete rese zato da vas pogled na njih sje?a svih Jahvinih zapovijedi. Vršite ih, a ne zanosite se svojim srcem i svojim o?ima, što vas tako lako zavode na bludnost. 40 Tako ?ete se sje?ati svih mojih zapovijedi, vršit ?ete ih i bit ?ete posve?eni svome Bogu. 41sam Jahve, Bog vaš, koji sam vas izveo iz zemlje egipatske da vam budem Bogom. Ja, Jahve, Bog vaš." Pobuna Koraha, Datana i Abirama

16

16Korah, sin Jisharov, sin Kehatov, sin Levijev, pa Datan i Abiram, sinovi Eliabovi, i On, sin Peletov - potomci Rubenovi - 2 ustanu protiv Mojsija zajedno sa dvjesta pedeset Izraelaca, glavara zajednice, uglednih na skupštini i ljudi na glasu. 3 Oni se sjate oko Mojsija i Arona govore?i im: "Vi prelazite mjeru! Sva je zajednica, svi njezini ?lanovi, posve?ena i me?u njima je Jahve. Zašto se onda uzvisujete iznad zajednice Jahvine!" 4 Kad to ?u Mojsije, pade ni?ice. 5 Zatim re?e Korahu i svoj njegovoj družini: "Sutra ?e Jahve pokazati tko je njegov i tko je posve?en, kome dopušta da mu se približi. Koga sebi izabere, k sebi ?e ga i pustiti. 6 U?inite ovo: uzmite kadionike, Korah i sva njegova družina; 7 sutra stavite u njih vatre i metnite odozgo tamjana pred Jahvom. Koga Jahve odabere, taj neka bude posve?en. Vi prelazite mjeru, Levijevci!" 8 Potom Mojsije re?e Korahu: "Poslušajte, Levijevci! 9 Zar vam je malo što vas je Bog Izraelov izdvojio iz Izraelove zajednice da vas približi k sebi te da vršite službu u Jahvinu prebivalištu i da stojite pred zajednicom služe?i joj? 10 Promaknuo je tebe i s tobom svu tvoju bra?u Levijevce, a vi još tražite i sve?eništvo! 11 Ti i sva tvoja družina, dakle, sjatili ste se protiv Jahve; jer što je Aron da protiv njega rogoborite?" 12 Zatim posla Mojsije po Datana i Abirama, sinove Eliabove, ali oni odgovore: "Ne?emo do?i! 13 Zar je malo što si nas odveo iz zemlje kojom te?e med i mlijeko da nas pobiješ u ovoj pustinji, pa ho?eš da nasilno zagospodariš nad nama? 14 Nisi nas uveo u zemlju kojom te?e med i mlijeko i nisi nam dao u posjed njive i vinograde! Misliš li iskopati o?i ovim ljudima? Ne?emo do?i!" 15 Mojsije se vrlo razljuti i re?e Jahvi: "Ne obaziri se na njihovu prinosnicu! Ni jednoga njihova magarca nisam prisvojio niti sam ijednoga od njih oštetio." Kazna 16 Zatim Mojsije re?e Korahu: "Ti i sva tvoja družina stupite sutra pred Jahvu; ti, i oni, i Aron. 17 Neka svaki uzme svoj kadionik, stavi u nj tamjana i neka svaki donese svoj kadionik pred Jahvu - dvjesta i pedeset kadionika. A i ti i Aron donesite svaki svoj kadionik." 18 Svaki uzme svoj kadionik, stavi u nj vatre, onda odozgo metne tamjana i stane s Mojsijem i Aronom kod ulaza u Šator sastanka. 19 Kad, naprama njima, sabra Korah svu zajednicu na ulazu u Šator sastanka, onda se svoj zajednici pokaza slava Jahvina. 20 I re?e Jahve Mojsiju i Aronu: 21 "Odvojite se od te zajednice da je odmah satrem!" 22 Oni popadoše ni?ice i povikaše: "Bože! Bože životnog duha u svakome tijelu! Zar ?eš se razgnjeviti na svu zajednicu kad je samo jedan sagriješio!" 23 Onda Jahve re?e Mojsiju: 25 Mojsije ustade i po?e k Datanu i Abiramu. Za njim krenuše izraelske starješine. 26 Zatim ovako progovori zajednici: "Odstupite od šatora tih opakih ljudi! Ne doti?ite se ni?ega što je njihovo, da ne budete uništeni zbog svih njihovih grijeha." 27 Tako se oni udalje iz okolice prebivališta Korahova, Datanova i Abiramova. Uto iza?u Datan i Abiram te stanu na ulazu svojih šatora sa svojim ženama, svojim sinovima i svojom neja?adi. 28 "Po ovom ?ete vidjeti", re?e Mojsije, "da me Jahve poslao da vršim sva ova djela, a da ih ne ?inim sam od sebe: 29 ako ovi ljudi umru kao što umru i svi ljudi; ako ih pohodi sudbina kakva pohodi sve ljude, onda me Jahve nije poslao. 30 Ali ako Jahve u?ini ne?uveno: ako zemlja rastvori svoje ralje i proguta ih sa svim što je njihovo te živi si?u u Šeol, onda znajte da su ovi ljudi prezreli Jahvu." 31 A kad on završi sve te rije?i, tlo se pod njima raspukne; 32 zemlja rastvori svoje ralje i proguta ih s njihovim domovima, sa svim Korahovim ljudima i svim njihovim imanjem. 33 Živi si?u u Šeol, oni i sve njihovo. Onda se nad njima zemlja zatvori i oni iš?eznu iz zbora. 34 Na njihov vrisak svi Izraelci što su stajali oko njih pobjegoše govore?i: "Da i nas zemlja ne proguta!" 35 sukne oganj od Jahve te proždre dvjesta i pedeset ljudi koji su prinosili tamjan. Kadionici

17

17Jahve re?e Mojsiju: 2 "Kaži Eleazaru, sinu sve?enika Arona, da ukloni kadionike - jer su posve?eni - iz toga zgarišta, a neposve?enu vatru iz njih neka razaspe podalje. 3 Kadionici onih koji su sagriješili i grijehom život pokopali neka se prekuju u plo?ice za oblaganje žrtvenika. Doneseni su, naime, pred Jahvu, pa su posve?eni. Neka budu opomenom Izraelcima!" 4 Tako sve?enik Eleazar uze kadionike od tu?a što su ih prinosili oni koji izgorješe; prekovaše ih u plo?ice za oblaganje žrtvenika. 5 One su opomena Izraelcima da se nitko nepozvan - nitko tko nije od Aronova potomstva - ne smije približiti da pali tamjan pred Jahvom, kako mu se ne bi dogodilo kao Korahu i njegovoj družini, prema onom što je kazao Jahve po Mojsiju. Narod rogobori - Aron posreduje 6 Sutradan je sva zajednica rogoborila protiv Mojsija i Arona. "Pobili ste Jahvin narod!" - govorili su. 7 Dok se zajednica skupljala protiv Mojsija i Arona, oni se okrenuše prema Šatoru sastanka, i gle! oblak ga prekri i slava se Jahvina pokaza. 8 Tada Mojsije i Aron odoše pred Šator sastanka. 9 I Jahve re?e Mojsiju: 10 "Udaljite se od te zajednice; u tili ?u je ?as uništiti!" Oni padoše ni?ice. 11 Zatim Mojsije re?e Aronu: "Uzmi kadionik, stavi u nj vatre sa žrtvenika, metni tamjana, a onda se žuri do zajednice da obaviš nad njom obred pomirenja. Gnjev je Jahvin ve? izbio i zlo je po?elo!" 12 Aron uze što mu je Mojsije rekao te otr?a usred zbora, a kad tamo: pomor me?u narodom ve? po?eo. Stavi tamjana te obavi obred pomirenja nad narodom. 13 Zatim stade izme?u mrtvih i živih i zlo se ustavi. 14 Bilo ih je mrtvih od toga zla ?etrnaest tisu?a i sedam stotina, osim onih koji su poginuli zbog Koraha. 15 Aron se vrati k Mojsiju na ulaz u Šator sastanka: pomor se ustavi. Procvjetao Aronov štap 16 Jahve re?e Mojsiju: 17 "Razloži Izraelcima te od njih uzmi po jedan štap za svaki predjedovski dom; uzmi od svih njihovih starješina za njihove pradjedovske domove dvanaest štapova. Ime svakoga napiši na njegovu štapu. 18 A kako ima po jedan štap za svakoga starješinu pradjedovskih domova, Aronovo ime napiši na Levijevu štapu. 19 Onda ih pohrani u Šator sastanka pred Svjedo?anstvo; ondje gdje se s tobom sastajem. 20 Štap onoga ?ovjeka koga izaberem propupat ?e. Tako ?u maknuti od sebe rogoborenje Izraelaca kojim prigovaraju vama." 21 Mojsije tako kaza Izraelcima. Sve njihove starješine dadoše mu štap, po jedan štap za svakoga starješinu - dakle, dvanaest štapova za njihove pradjedovske domove. Me?u njihovim štapovima bio je i štap Aronov. 22 Mojsije pohrani štapove pred Jahvu u Šatoru svjedo?anstva. 23 Kad sutradan Mojsije u?e u Šator svjedo?anstva, gle: štap Arona iz doma Levijeva propupao! Potjerala mladica, procvjetao cvijet i sazreli bademi. 24 Tada iznese Mojsije ispred Jahve sve štapove sinovima Izraelovim. Oni ih razgledaše, a onda svatko uze svoj štap. 25 Jahve re?e Mojsiju: "Opet stavi Aronov štap pred Svjedo?anstvo, neka se ?uva za znak buntovnim sinovima. Dokon?aj tako njihovo rogoborenje protiv mene da ne izginu." 26 I u?ini Mojsije: kako mu je Jahve zapovjedio, tako u?ini. 27 "Izgibosmo!" - rekoše Izraelci Mojsiju. "Propadosmo! Svi odreda propadosmo! 28 god pri?e Jahvinu prebivalištu, umire ... Zar ?emo svi izginuti?" Dužnosti levita

18

18Tada Jahve re?e Aronu: "Ti, tvoji sinovi i tvoj pradjedovski dom s tobom bit ?ete odgovorni za grijehe u Svetištu; ti i tvoji sinovi s tobom bit ?ete odgovorni za grijehe svoga sve?eništva. 2 Pridruži k sebi i svoju bra?u od Levijeva plemena - tvoga pradjedovskog doma - neka ti se priklju?e da ti poslužuju, tebi i tvojim sinovima s tobom, pred Šatorom svjedo?anstva. 3 Neka stoje na službu tebi i svemu Šatoru, ali neka se ne približuju poku?stvu u Svetištu niti žrtveniku, da ne poginu i oni i vi. 4 Neka su, dakle, tebi pridruženi i neka preuzmu brigu za Šator sastanka, svaku službu oko Šatora. I neka se ni jedan svjetovnjak ne približuje vama, 5 a vi vršite službu u Svetištu i službu oko žrtvenika da se više ne izlijeva gnjev na Izraelce. 6 Uzeh, evo, vašu bra?u levite izme?u Izraelaca vama za dar; kao darovani pripadaju Jahvi da obavljaju službu oko Šatora sastanka. 7 Ti i tvoji sinovi s tobom preuzmite sve?eni?ke poslove oko svega što spada na žrtvenik i iza zavjese. Službu koju dajem na dar vašem sve?eništvu vi obavljajte. A svjetovnjak koji se primakne neka se pogubi." Prava sve?enika 8 Još re?e Jahve Aronu: "Tebi, evo, povjeravam brigu o onom što se meni prinosi. Sve što Izraelci posve?uju dodjeljujem tebi i tvojim sinovima kao baštinu trajnim zakonom. 9 Ovo neka pripadne tebi od svetinja nad svetinjama: od paljenih žrtava svi njihovi darovi, za sve njihove prinosnice, za sve njihove okajnice i za sve njihove naknadnice što ih budu meni uzvra?ali; ta vrlo sveta stvar neka pripadne tebi i tvojim sinovima! 10 Blagujte ih kao najve?e svetinje! Svaki muškarac može ih jesti. Neka ti budu svete! 11 I ovo neka bude za te: ono što se uzima od izraelskih prinosa da se prinese kao prikaznica - trajnim zakonom predajem tebi, tvojim sinovima i tvojim k?erima s tobom. Svatko tko u tvome domu bude ?ist može od toga jesti. 12 Najbolje od novoga ulja i najbolje od novoga vina i žita - prvine koje se prinose Jahvi - predajem tebi. 13 Prvi rodovi svega u njihovoj zemlji što ih budu donosili Jahvi neka budu tvoji. Tko je god ?ist u tvome domu može ih jesti. 15 Svako prvoro?en?e svih bi?a - kako ljudi tako i životinja - što se prinose Jahvi neka bude tvoje. Samo pusti da se otkupi prvenac od ljudi i prven?e od ne?iste stoke. 16 Kad budu stari mjesec dana, pusti da ih otkupljuju. A njihovu otkupnu cijenu odredi: pet srebrnih šekela, prema hramskom šekelu, a to je dvadeset gera. 17 Ali prven?e kravlje, prven?e ov?je i prven?e kozje neka se ne otkupljuje. Oni su svetinja. Krv njihovu izlij na žrtvenik, a pretilinu njihovu sažeži u kad kao žrtvu spaljenu na ugodan miris Jahvi. 18 Njihovo meso neka pripadne tebi; kao i grudi žrtve prikaznice i desno ple?e. 19 Sve posve?ene prinose što ih Izraelci podižu Jahvi predajem trajnim zakonom tebi, tvojim sinovima i tvojim k?erima s tobom. To je savez osoljen, trajan pred Jahvom, tebi i tvome potomstvu s tobom." 20 "Nemoj imati baštine u zemlji njihovoj", re?e Jahve Aronu, "niti sebi stje?i posjeda me?u njima! Ja sam tvoj dio i tvoja baština me?u Izraelcima." Prava levita 21 "Levijevim sinovima, evo, predajem u baštinu sve desetine u Izraelu za njihovu službu - za službu što je obavljaju u Šatoru sastanka. 22 A Izraelci neka se više ne primi?u Šatoru sastanka, da ne navuku na se grijeh i ne poginu. 23 Neka samo leviti obavljaju službu u Šatoru sastanka; i neka oni budu odgovorni za svoj grijeh. Trajna je to odredba za vaše naraštaje; me?u Izraelcima neka nemaju posjeda, 24 jer ja im predajem u posjed desetine što ih Izraelci prinose na dar Jahvi. Stoga sam za njih rekao: neka oni nemaju posjeda me?u Izraelcima." Desetine 25 Jahve re?e Mojsiju: 27 Prinos ?e vam biti zara?unan kao da je prinos s gumna i Óotoka iz badnja. 28 Tako isto prinosite podizanicu Jahvi i od svih svojih desetina što ih primate od Izraelaca. Od toga davajte podizanicu Jahvinu sve?eniku Aronu. 31 Na svakome ga mjestu možete jesti, i vi i vaši uku?ani, jer to vam je nagrada za vašu službu u Šatoru sastanka.

19

19Jahve re?e Mojsiju i Aronu: 2 "Ovo je zakonska odredba što ju je Jahve naredio: Reci Izraelcima neka ti dovedu crvenu junicu, zdravu, na kojoj nema mane i na koju još nije stavljan jaram. 3 A vi je predajte sve?eniku Eleazaru. Neka se zatim izvede izvan tabora i zakolje pred njim. 4 Sve?enik Eleazar neka uzme njezine krvi na svoj prst pa njome poškropi sedam puta prema pro?elju Šatora sastanka. 5 Neka se onda junica spali na njegove o?i; neka joj se spale: koža, meso, krv i ne?ist. 6 Potom neka sve?enik uzme cedrovine, izopa i crvenoga prediva pa ih baci usred vatre gdje se krava spaljuje. 7 Neka sve?enik opere svoju odje?u, a svoje tijelo u vodi okupa. Poslije toga neka se sve?enik vrati u tabor, ali neka je ne?ist do ve?eri. 8 I onaj koji ju je spaljivao neka svoju odje?u opere i okupa svoje tijelo u vodi te bude ne?ist do ve?eri. 9 A jedan ?ist ?ovjek neka pokupi pepeo od junice pa ga pohrani izvan tabora na ?isto mjesto da se ?uva izraelskoj zajednici za vodu o?iš?enja. To je žrtva okajnica. 10 I onaj koji skupi pepeo od junice neka opere svoju odje?u i bude ne?ist do ve?eri. Neka to bude trajan zakon i za Izraelce i za stranca koji me?u njima boravi." Op?i postupak o?iš?enja 11 "Tko se dotakne mrtva ljudskog tijela neka je ne?ist sedam dana. 12 Takav neka se opere tom vodom tre?ega dana i sedmoga dana pa ?e biti ?ist. Ako se ne opere tre?ega dana i sedmoga dana, ne?e biti ?ist. 13 Tko se dotakne mrtvaca, tijela preminula ?ovjeka, a ne opere se, oskvrnjuje Jahvino prebivalište. Takav neka se iskorijeni iz Izraela. Budu?i da vodom za o?iš?enje nije bio poliven, ne?ist je; njegova je ne?isto?a još na njemu." Posebna pravila o?iš?enja 14 "Ovo je zakon kad koji ?ovjek umre u šatoru; tko god u?e u šator i tko god bude u šatoru neka je ne?ist sedam dana. 15 Svaka otvorena posuda koja ne bude zatvorena poklopcem neka je ne?ista. 16 A na otvorenu polju tko se god dotakne poginuloga od ma?a, ili mrtvaca, ili ljudskih kostiju, ili groba neka je ne?ist sedam dana. 17 Neka se za onoga koji se one?istio uzme pepela od životinje spaljene za okajnicu i na nj, u kakvu sudu, nalije žive vode. 18 Onda neka ?ist ?ovjek uzme izopa, zamo?i ga u vodu te poškropi po šatoru, po svemu posu?u, po ljudima koji su tu bili, po onome koji se dotakao kostiju, ili ubijenoga, ili preminuloga, ili groba. 19 Neka ?isti ?ovjek škropi ne?istoga tre?ega i sedmoga dana. Tako ?e ga na sedmi dan o?istiti. Taj onda neka opere svoju odje?u, okupa se u vodi i neka je nave?er ?ist. 20 A bude li tko ne?ist pa se ne o?isti, neka se iskorijeni iz zajednice, jer je oskvrnuo Jahvino svetište; vodom za o?iš?enje nije bio poliven; ne?ist je! 21 Neka im i ovo bude trajnim zakonom: i onaj koji je škropio vodom za o?iš?enje neka opere svoju odje?u; i onaj koji je dirnuo vodu za o?iš?enje neka je ne?ist do ve?eri. 22a se god ne?isti dotakne neka je ne?isto; a osoba koja se njega dotakne neka je ne?ista do ve?eri." VII. PUTOVANJE OD KADEŠA DO MOABA Mirjamina smrt. Voda iz pe?ine

20

10Potom stigoše Izraelci, sva zajednica, u pustinju Sin u prvome mjesecu. Narod se nastani u Kadešu. Ondje umrije Mirjam i ondje je sahraniše. 2 Nije bilo vode za zajednicu. Stoga se udruže protiv Mojsija i protiv Arona. 3 Narod se po?e sva?ati s Mojsijem i govoriti: "Da smo bar izginuli kad su nam i bra?a poginula pred Jahvom! 4 Zašto ste doveli Jahvinu zajednicu u ovu pustinju da ovdje pomremo i mi i naša stoka? 5 Zašto ste nas izveli iz Egipta da nas dovedete u ovo nesretno mjesto; mjesto u kojem nema ni žita, ni smokava, ni loze, ni mogranja? Nema ni vode da pijemo." 6 Mojsije i Aron odu ispred zajednice do ulaza u Šator sastanka i padnu ni?ice. Tada im se pokaza slava Jahvina. 7 I Jahve re?e Mojsiju: 8 "Uzmi štap pa ti i tvoj brat Aron skupite zajednicu. Onda, na njihove o?i, progovorite pe?ini da ustupi svoje vode. Iz pe?ine im izvedi vodu te napoj zajednicu i njezino blago." 9 Mojsije uzme štap ispred Jahve kako mu je naredio. 10 Zatim Mojsije i Aron skupe zbor pred pe?inu pa im Mojsije rekne: "?ujte, buntovnici! Ho?emo li vam iz ove pe?ine izvesti vodu?" 11 Zatim Mojsije podigne ruku i dvaput udari štapom o pe?inu: voda provali u obilju, pa su mogli piti i zajednica i njezino blago. Kazna Mojsija i Arona 12 Potom ?e Jahve Mojsiju i Aronu: "Budu?i da se niste pouzdavali u me i niste me svetim o?itovali u o?ima sinova Izraelovih, ne?ete uvesti ovaj zbor u zemlju koju im dajem." 13 To su Meripske vode, kraj njih su se Izraelci prepirali s Jahvom, a on se pokazao svetim. Edom ne pušta Izraelce da pro?u 15 Naši se preci spustiše u Egipat. U Egiptu smo proboravili mnogo vremena. Egip?ani su s nama i s našim precima loše postupali. 16 Stoga smo vapili Jahvi, i on ?u naš glas i posla an?ela koji nas izbavi iz Egipta. Evo nas sad u Kadešu, gradu uz rub tvoga podru?ja. 17 Pusti nas da pro?emo kroz tvoju zemlju. Ne?emo i?i preko polja ni vinograda niti ?emo piti vodu iz bunara; i?i ?emo Kraljevskim putem, ne skre?u?i ni desno ni lijevo, dok ne pro?emo tvoje podru?je." 18 Edom mu odgovori: "Ne prolazi preko moje zemlje, jer eto me s ma?em preda te!" 19 "I?i ?emo utrenikom", rekoše Izraelci, "a budemo li pili tvoje vode, mi i naša stada, za to ?emo ti platiti. Ništa više, samo da pro?emo pješice." 20 "Ne prolazi!" - odgovori. I Edom mu iza?e u susret s mnogo ljudi i s velikom silom. 21 Tako Edom nije dopustio Izraelu da pro?e kroz njegovo podru?je i Izrael se okrenu od njega. Aronova smrt 22 Zaputivši se od Kadeša, stigoše Izraelci, sva zajednica, k brdu Horu. 23 Kod brda Hora, uz me?u edomsku, re?e Jahve Mojsiju i Aronu: 24 "Neka se Aron pridruži svojim precima! Ne?e u?i u zemlju koju dajem Izraelcima, jer ste se oprli mojoj zapovijedi kod Meripskih voda. 25 Uzmi Arona i njegova sina Eleazara, pa ih izvedi na brdo Hor. 26 I svuci Aronu njegove haljine pa ih obuci njegovu sinu Eleazaru. Aron ?e se pridružiti precima, umrijet ?e ondje." 27 Mojsije u?ini kako naredi Jahve. Pred svom zajednicom popeše se na brdo Hor. 28 Mojsije svu?e s Arona njegove haljine te ih obu?e njegovu sinu Eleazaru. Ondje navrh brda umrije Aron. Zatim se Mojsije i Eleazar spustiše s brda. 29 zajednica vidje da je Aron preminuo i sav dom Izraelov oplakivaše Arona trideset dana. Pobjeda kod Horme

21

11Kralj Arada, Kanaanac koji je živio u Negebu, ?u da Izrael dolazi Atarimskim putem, pa navali na Izraela i neke njegove zarobi. 2 Tada se Izrael ovako zavjetova Jahvi: "Ako u moje ruke izru?iš ovaj narod, potpuno ?u uništiti njegove gradove." 4 Od brda Hora zapute se prema Crvenom moru da zaobi?u zemlju edomsku. Narod putem postane nestrpljiv. 5 I po?ne govoriti i protiv Boga i protiv Mojsija: "Zašto nas izvedoste iz Egipta da pomremo u ovoj pustinji? Nema kruha, nema vode, a to bijedno jelo ve? se ogadilo dušama našim." 6 Onda Jahve pošalje na narod ljute zmije; ujedale ih one, tako te pomrije mnogo naroda u Izraelu. 7 Do?e narod k Mojsiju pa re?e: "Sagriješili samo kad smo govorili protiv Jahve i protiv tebe. Pomoli se Jahvi da ukloni zmije od nas!" Mojsije se pomoli za narod, 8 i Jahve re?e Mojsiju: "Napravi otrovnicu i stavi je na stup: tko god bude ujeden, ostat ?e na životu ako je pogleda." 9 Mojsije napravi zmiju od mjedi i postavi je na stup. Kad bi koga ujela ljutica, pogledao bi u mjedenu zmiju i ozdravio. Na putu prema Jordanu 10 Po?u Izraelci i utabore se u Obotu. 11 Potom se zapute iz Obota i utabore se kraj Ije-Abarima, u pustinji što je nasuprot Moabu, sa strane sun?eva izlaska. 12 Odande otputuju te se utabore u dolini Zaredu. 13 Odande krenu i utabore se s onu stranu Arnona, koji je u pustinji a izvire u podru?ju Amorejaca. Jer je Arnon granica moapska izme?u Moabaca i Amorejaca. 14 Zato se veli u "Knjizi Jahvinih vojni": "Vaheb kod Sufe i doline arnonske 15 i padine doline što se naginje prema mjestu Aru i naslanja se na granicu moapsku ..." 16 Odande odoše u Beer. To je bunar o kojem je Jahve rekao Mojsiju: "Skupi narod da im dam vode!" 17 Tada Izrael zapjeva ovu pjesmu: "Proklju?aj, studen?e! A vi ga uznosite: 18 knezovi ga iskopali, prvaci narodni izdubli žezlom, štapom svojim." Iz pustinje odu u Matanu, 19 iz Matane u Nahaliel, a iz Nahaliela u Bamot; 20 iz Bamota u dolinu što se stere u moapskom polju, prema vrhuncu Pisge, s koje se pruža vidik na pustaru. Pobjeda nad Amorejcima 21 Sad Izrael posla glasnike Sihonu, amorejskome kralju, s porukom: 22 "Pusti da pro?em preko tvoje zemlje. Ne?emo zalaziti u polja i u vinograde, niti ?emo piti vode iz bunara. I?i ?emo Kraljevskim putem dok ne pro?emo tvoje podru?je." 23 Ali Sihon ne dopusti Izraelu da pro?e njegovim podru?jem, nego skupi sav svoj narod te iza?e u pustinju da presretne Izraelce. Stigavši do Jahze, zavojuje na Izraela. 24 Ali ga Izrael potu?e oštrim ma?em i osvoji njegovu zemlju od Arnona do Jaboka, do Amonaca, jer je Az ležao na granici Amonaca. 25 Izrael zauzme sve one gradove i Izrael se nastani u svim onim gradovima Amorejaca; u Hešbonu i svim njegovim naseljima. 26 Kako je Hešbon bio glavni grad Sihona, amorejskog kralja, koji je ratovao protiv prijašnjega moapskoga kralja te osvojio svu njegovu zemlju do Arnona, 27 kažu zato pjesnici: "Hrabro, o Hešbone, dobro sazdani, ?vrsto posa?eni grade Sihonov! 28 Iz Hešbona oganj suknu, plamen iz grada Sihonova, sažga Ar moapski, proždrije visove arnonske. 29 Teško tebi, Moabe! Propao si, narode Kemošev! Od sinova bjegunce u?ini, a od k?eri svojih ropkinje Sihonu, kralju amorejskom. 30 Pobili smo ih; propao je Hešbon do Dibona: sve smo razorili do Nofaha, što je blizu Medebe ..." 31 Tako se Izrael nastani u zemlji Amorejaca. 32 Mojsije se uputi da izvidi Jazer. Potom zauzmu njegova naselja a rastjeraju Amorejce koji bijahu ondje. Pobjeda nad Ogom 33 Okrenu se onda i po?u prema Bašanu. A bašanski kralj Og presrete ih sa svim svojim narodom da zapodjene boj kod Edreja. 34 Ali Jahve re?e Mojsiju: "Ne boj ga se! Predao sam u tvoje ruke njega, sav njegov narod i njegovu zemlju. Postupi s njim kako si postupio s amorejskim kraljem Sihonom koji je boravio u Hešbonu." 35otukoše ga, i sinove njegove, i sav njegov narod, tako da nitko ne ute?e. Potom zaposjedoše njegovu zemlju. Moapski kralj Balak poziva u pomo? vra?a Bileama

22

12Poslije toga Izraelci otputuju i utabore se na Moapskim poljanama, s onu stranu Jordana, nasuprot Jerihonu. 2 Balak, sin Siporov, vidje sve što Izrael u?ini Amorejcima. 3 Moab se uvelike poboja toga naroda jer je bio brojan. Moaba obuze strah od Izraelaca. 4 Zato re?e Moab midjanskim starješinama: "Sad ?e ova rulja oko nas sve popasti kao što vol popase travu po polju." Balak, sin Siporov, bijaše moapski kralj u ono vrijeme. 5 On pošalje glasnike Bileamu, sinu Beorovu, u Petoru, koji se nalazi na Rijeci, u zemlji Amonaca. Pozove ga rekavši: "Evo je došao neki narod iz Egipta; evo je prekrio lice zemlje i naselio se uza me. 6 Zato do?i i prokuni mi ovaj narod jer je ja?i od mene. Tako ?u ga mo?i svladati i istjerati iz zemlje. A znam da je blagoslovljen onaj koga blagosloviš, a proklet onaj koga prokuneš." 7 Starješine moapske i starješine midjanske krenu s nagradom za vra?anje u svojim rukama. Stignu Bileamu i prenesu mu Balakovu poruku. 8 On im rekne: "Preno?ite ovdje te ?u vam odgovoriti prema onome što mi Jahve kaže." Tako moapski knezovi ostanu kod Bileama. 9 Bog do?e Bileamu i upita: "Tko su ti ljudi s tobom?" Bileam odgovori Bogu: 10 "Poslao ih k meni Balak, sin Siporov, moapski kralj, s porukom: 12 Ali Bog re?e Bileamu: "Nemoj i?i s njima! Nemoj proklinjati onaj narod jer je blagoslovljen." 13 Ujutro Bileam ustane te ?e Balakovim knezovima: "Odlazite u svoju zemlju jer mi ne da Jahve da po?em s vama." 14 Moapski se knezovi dignu, odu Balaku pa mu reknu: "Bileam nije htio po?i s nama." 15 Balak opet pošalje knezove, brojnije i uglednije od prvih. 18 Ali Bileam odgovori Balakovim slugama: "Da mi Balak dadne svoju ku?u punu srebra i zlata, ne bih mogao prestupiti zapovijedi Jahve, Boga svoga, da u?inim išta, bilo veliko bilo malo. 19 Ali provedite ovdje i vi no? da doznam što ?e mi Jahve još kazati." 20 No?u Bog do?e Bileamu pa mu rekne: "Ako su ti ljudi došli da te pozovu, ustani, po?i s njima! Ali da ?iniš samo što ti ja reknem!" Bileamova magarica 21 Ustane Bileam ujutro, osamari svoju magaricu i ode s moapskim knezovima. 22 No Božja srdžba usplamtje što je on pošao. Zato an?eo Jahvin stade na put da ga sprije?i. On je jahao na svojoj magarici, a pratila ga njegova dva momka. 23 Kad magarica opazi an?ela Jahvina kako stoji na putu s isukanim ma?em u ruci, skrene sa staze i po?e preko polja. Bileam po?e tu?i magaricu da je vrati na put. 24 An?eo Jahvin tada stade na uskom prolazu, me?u vinogradima, a bijaše ograda i s ove i s one strane. 25 Magarica, spazivši Jahvina an?ela, stisne se uza zid i o zid pritisne Bileamovu nogu. On je opet po?e tu?i. 26 An?eo Jahvin po?e naprijed te stade na usko mjesto gdje nije bilo prostora da se provu?e ni desno ni lijevo. 27 Kad je magarica ugledala Jahvina an?ela, legne pod Bileamom. Bileam pobjesni i po?e tu?i magaricu štapom. 28 Tada Jahve otvori usta magarici te ona progovori Bileamu: "Što sam ti u?inila da si me tukao tri puta?" 29 Bileam odgovori magarici: "Što sa mnom zbijaš šalu! Da mi je ma? u ruci, sad bih te ubio!" 30 A magarica uzvrati Bileamu: "Zar ja nisam tvoja magarica na kojoj si jahao svega svoga vijeka do danas? Jesam li ti obi?avala ovako?" - "Nisi!" - odgovori on. 31 Tada Jahve otvori o?i Bileamu i on opazi an?ela Jahvina kako stoji na putu s golim ma?em u ruci. Pognu on glavu i pade ni?ice. 32 Onda ?e mu an?eo Jahvin: "Zašto si tukao svoju magaricu ve? tri puta? TÓa ja sam istupio da te sprije?im, jer te put meni nao?igled vodi u propast. 33 Magarica me opazila i preda mnom se uklonila sva tri puta. Da mi se nije uklanjala, ve? bih te ubio, a nju ostavio na životu." 34 Onda ?e Bileam an?elu Jahvinu: "Sagriješio sam! Nisam znao da ti preda mnom stojiš na putu. Ali sad, ako je zlo u tvojim o?ima, ja ?u se vratiti." 35 Ali an?eo Jahvin odvrati Bileamu: "Idi s tim ljudima, ali samo ono govori što ti ja kažem." Tako Bileam ode s Balakovim knezovima. Bileam i Balak 36 Kad je Balak ?uo da Bileam dolazi, izi?e mu u susret do grada Moaba što se nalazi na granici Arnona, na kraju podru?ja. 37 "Zar nisam uporno po te slao i pozivao te? Zašto mi nisi došao?" re?e Balak Bileamu. "Zar te zaista ne mogu bogato nagraditi?" 38 "Evo sam ti došao", re?e Bileam Balaku. "Ali ho?u li ti mo?i sada što kazati? Samo što mi Bog stavi na jezik, to ?u govoriti." 39 Po?e zatim Bileam s Balakom i do?oše u Kirjat Husot. 40 Žrtvova Balak i krupne i sitne stoke te od toga pruži Bileamu i knezovima koji su ga pratili. 41radan uze Balak Bileama i odvede ga gore na Bamot-Baal, odakle mogaše vidjeti krajnji dio naroda.

23

13I Bileam re?e Balaku: "Ovdje mi na?ini sedam žrtvenika; ovdje mi pripravi sedam junaca i sedam ovnova." 2 Balak u?ini kako je Bileam rekao. A onda Balak i Bileam prinesu po jednoga junca i ovna na svakome žrtveniku. 3 Potom ?e Bileam Balaku: "Ti stoj kod svoje paljenice, a ja idem ne bih li se sreo s Jahvom, pa što mi o?ituje, kazat ?u ti." I ode na osamljeno mjesto. Bileamovo proro?anstvo 4 I Bog srete Bileama, koji mu re?e: "Sedam sam žrtvenika podigao i prinio na svakome po jednoga junca i ovna." 5 A Jahve stavi rije?i u usta Bileamu te mu zapovjedi: "Vrati se Balaku i ovako govori." 6 Bileam se vrati k njemu, a on stajaše uza svoju paljenicu i s njim svi knezovi moapski. 8 Kako mogu proklinjati koga Bog ne proklinje? Kako gromom udarati koga Jahve ne udara? 9 Jer s vrha hridi ja ga gledam, s visoka ga motrim brijega. Gle naroda koji odvojeno živi, me?u narode on se ne broji. 10 Prah Jakovljev tko ?e prebrojiti; pijesak Izraela tko ?e izmjeriti! O, da mi je umrijeti smr?u pravednika! O, da svršetak moj bude kao njegov!" 11 "Što mi to uradi!" - re?e Balak Bileamu. "Dovedoh te da prokuneš moje neprijatelje, a kad tamo, ti ih blagoslovom obasu!" 12 On odgovori: "Zar mi nije dužnost kazati što mi Jahve stavlja u usta?" 13 "Hajde sa mnom na drugo mjesto, odakle ga možeš svega vidjeti" zamoli ga Balak. "Odavde mu vidiš samo jedan kraj, a ne vidiš ga svega. Odande mi ga prokuni!" 14 Povede ga zatim na Sede Sofim, na vrh Pisge. Tu sagradi sedam žrtvenika i na svakom žrtveniku prinese po jednoga junca i ovna. 15 Bileam tada rekne Balaku: "Stoj ovdje kraj svoje paljenice, a ja odoh onamo na susret Bogu." 16 Jahve sretne Bileama; stavi rije?i u njegova usta te mu zapovjedi: "Vrati se k Balaku i tako govori!" 17 I vrati se on Balaku, koji stajaše uza svoju paljenicu i s njim moapski knezovi. Balak ga zapita: "Što je Jahve rekao?" 18 Tada Bileam zapo?e svoju pjesmu i re?e: "Ustani, Bala?e, i poslušaj! Uhom me posluhni, sine Siporov! 19 Bog nije ?ovjek da bi slagao, nije sin Adama da bi se kajao. Zar on kada rekne, a ne u?ini, zar obe?a, pa ne ispuni? 25 Zatim Balak re?e Bileamu: "Nemoj ga ni kletvom kleti, ali ni blagoslovom blagoslivljati." 26 Bileam odvrati Balaku. "Zar ti nisam rekao: sve što Jahve kaže, to ?u ?initi." 27 Potom Balak re?e Bileamu: "Hajde! Odvest ?u te na drugo mjesto. Možda ?e Bogu biti pravo da mi ga odande prokuneš." 28 I odvede Balak Bileama na vrh Peora, odakle se pruža vidik na pustaru. 29 "Sagradi mi ovdje sedam žrtvenika", re?e Bileam Balaku. "Nadalje, pripremi mi ovdje sedam junaca i sedam ovnova." 30ak u?ini kako je Bileam rekao i prinese po jednoga junca i ovna na svakome žrtveniku.

24

14Kad opazi Bileam da je Jahvi drago što on blagoslivlja Izraela, ne htjede više ni i?i kao prije u potragu za znamenjima, nego se licem okrenu prema pustari. 2 Bileam podiže o?i i vidje Izraela utaborena po njegovim plemenima. Na nj si?e Duh Božji 3 i on po?e svoju pjesmu te re?e: "Proro?anstvo Bileama, sina Beorova, proro?anstvo ?ovjeka pronicava pogleda, 4 proro?anstvo onoga koji rije?i Božje sluša, koji vidi vi?enja Svesilnoga, koji pada i o?i mu se otvaraju. 5 Kako su lijepi ti šatori, Jakove, i stanovi tvoji, Izraele! 6 Kao dolovi što se steru, kao vrtovi uz obalu rijeke, kao aloje što ih Jahve posadi, kao cedri pokraj voda! 9 Skupio se, polegao poput lava, poput lavice: tko ga podi?i smije? Blagoslovljen bio tko te blagoslivlje, proklet da je tko tebe proklinje!" 10 I usplamtje srdžbom Balak na Bileama i udari rukom o ruku. "Pozvao sam te da prokuneš moje n eprijatelje", re?e Balak Bileamu, "a kad tamo, ti ih blagoslovi evo triput! 11 Nosi se odmah u svoj kraj. Bio sam rekao: dostojno ?u te po?astiti! A eto, Jahve te liši ?asti." 12 Nato Bileam odgovori Balaku: "Zar nisam rekao i tvojim glasnicima koje si k meni poslao: 14 A sada, kad, evo, odlazim k svome narodu, hajde da ti objavim što ?e ovaj narod u?initi tvome narodu u budu?nosti!" 15 I po?e svoju pjesmu i re?e: "Proro?anstvo Bileama, sina Beorova, proro?anstvo ?ovjeka pronicava pogleda, 16 proro?anstvo onoga koji rije?i Božje sluša, koji poznaje mudrost Svevišnjega, koji vidi vi?enja Svesilnoga, koji pada i o?i mu se otvaraju. 18 Edom ?e njegovim postati posjedom, a Seir zemljom osvojenom. Razvija snagu svoju Izrael, 19 Jakov vlada nad neprijateljima i uništava preživjele iz Ira." 20 Bileam se zagleda u Amaleka te po?e svoju pjesmu i re?e: "Amalek je prvenac me?u narodima, ali vje?na propast njegov je svršetak." 21 Onda se zagleda u Kenijce te po?e svoju pjesmu i re?e: "Tvrd je stan tvoj, Kajine, na timoru ti gnijezdo savijeno! 23 Opet po?e svoju pjesmu i re?e: "Narodi pomorski sabiru se sa sjevera, 24 a brodovlje od strane Kitima. Podjarmljuju Ašur, podjarmljuju Heber, pa i njega ?e propast sti?i vje?ita." 25om ustade Bileam te se uputi natrag u svoj kraj. A i Balak ode svojim putem. Duhovna i tjelesna lutanja Izraelaca

25

15Dok je Izrael boravio u Šitimu, narod se upusti u blud s Moapkama. 2 One pozivahu narod na žrtvovanje svojim bogovima, a narod sudjelovaše u njihovim gozbama i klanjaše se njihovim bogovima. 3 Tako se Izrael osramoti s Baalom peorskim. I Jahve planu gnjevom na Izraela. 4 "Pokupi sve narodne glavare", re?e Jahve Mojsiju. "Objesi ih Jahvi usred bijela dana da se Jahvin gnjev odvrati od Izraela." 5 Onda Mojsije rekne izraelskim sucima: "Neka svatko pobije one svoje ljude koji su se osramotili s Baalom peorskim." 6 Baš tada neki Izraelac do?e i dovede k svojoj bra?i jednu Midjanku nao?igled Mojsija i nao?igled sve izraelske zajednice koja zaplaka na ulazu u Šator sastanka. 7 Kad to opazi Pinhas, sin Eleazara, sina sve?enika Arona, ustade ispred zajednice: uze koplje u ruku 8 i po?e za Izraelcem u odaje i probode ih oboje, Izraelca i ženu; nju kroza slabine. Tako pomor Izraelaca prestade. 9 A onih koji su od pomora pomrli bilo je dvadeset i ?etiri tisu?e. 10 Jahve re?e Mojsiju: 11 "Pinhas, sin Eleazara, sina sve?enika Arona, odvratio je moj gnjev od Izraelaca, obuzet me?u njima mojim revnovanjem. Zato u svome revnovanju nisam istrijebio izraelskoga naroda. 14 Ime Izraelcu koji je bio ubijen - onome što je ubijen s Midjankom - bijaše Zimri. Bio je sin Salua, glavara jedne od Šimunovih porodica. 15 A ime ubijene žene Midjanke bijaše Kozbi. Bila je k?i Surova. Sur je bio glavar jednog plemena, jedne porodice u Midjanu. 16 Jahve re?e Mojsiju: 17 "Navali na Midjance i potuci ih, 18 su i oni navaljivali na vas svojim lukavštinama kad su lukavo radili protiv vas u slu?aju Peora i svoje sestre Kozbi, k?eri glavara midjanskoga, koja je zaglavila u vrijeme pomora nastalog zbog Peora." VIII. NOVE ODREDBE Drugi popis

26

16Poslije toga zla Jahve re?e Mojsiju i Eleazaru, sinu sve?enika Arona: 2 "Obavite popis sve zajednice sinova Izraelovih, po njihovim porodicama, popišite sve, od dvadeset godina pa naviše, koji su u Izraelu sposobni za borbu." 3 Mojsije, dakle, i sve?enik Eleazar popišu ih na Moapskim poljanama, uz Jordan blizu Jerihona, 4 sve od dvadeset godina pa naviše, kako je Jahve naredio Mojsiju i Izraelcima. Sinovi Izraelovi koji su izašli iz zemlje egipatske bili su: 5 Izraelov prvoro?enac Ruben. Sinovi Rubenovi: od Henoka rod Henokovaca; od Palua rod Paluovaca; 6 od Hesrona rod Hesronovaca i od Karmija rod Karmijevaca. 7 To su rodovi Rubenovaca. Njih je bilo ?etrdeset i tri tisu?e sedam stotina i trideset. 8 Paluov sin bijaše Eliab, 9 a sinovi Eliabovi: Nemuel, Datan i Abiram. Taj Datan i Abiram bijahu ugledni ?lanovi zajednice koji se podigoše protiv Mojsija i Arona u buni Korahovoj, kad se pobuniše protiv Jahve. 10 Nato je zemlja rastvorila svoje ralje i progutala ih zajedno s Korahom, kad je smrt pograbila tu skupinu i oganj proždro dvjesta i pedeset ljudi. Tako su postali opomenom. 11 No sinovi Korahovi ne izginuše. 12 Sinovi Šimunovi po svojim rodovima: od Nemuela rod Nemuelovaca; od Jamina rod Jaminovaca; od Jakina rod Jakinovaca; 13 od Zeraha rod Zerahovaca i od Šaula rod Šaulovaca. 14 To su rodovi Šimunovaca, njih dvadeset i dvije tisu?e i dvjesta. 15 Sinovi Gadovi po svojim rodovima: od Sefona rod Sefonovaca; od Hagija rod Hagijevaca; od Šunija rod Šunijevaca; 16 od Oznija rod Oznijevaca; od Erija rod Erijevaca; 17 od Aroda roda Arodovaca i od Arelija rod Arelijevaca. 18 To su rodovi Gadovih potomaka. Njih je upisano ?etrdeset tisu?a i pet stotina. 19 Judini sinovi: Er i Onan. I Er i Onan umriješe u zemlji kanaanskoj. 20 Sinovi Judini po svojim rodovima bijahu: od Šele rod Šelinaca; od Peresa rod Peresovaca i od Zeraha rod Zerahovaca. 21 Peresovi su sinovi opet bili: od Hesrona rod Hesronovaca i od Hamula rod Hamulovaca. 22 To su Judini rodovi. Njih je upisano sedam deset i šest tisu?a i petsto. 23 Sinovi Jisakarovi, prema svojim rodovima: od Tole rod Tolinaca; od Puve rod Puvinaca; 24 od Jašuba rod Jašubovaca i od Šimrona rod Šimronovaca. 25 To su Jisakarovi rodovi. Njih je upisano šezdeset i ?etiri tisu?e i trista. 26 Sinovi Zebulunovi, po svojim rodovima: od Sereda rod Seredovaca; od Elona rod Elonovaca i od Jahleela rod Jahleelovaca. 27 To su rodovi Zebulunovaca. Njih je upisano šezdeset tisu?a i pet stotina. 28 Sinovi Josipovi, po svojim rodovima: Manaše i Efrajim. 29 Sinovi Manašeovi: od Makira rod Makirovaca. Makiru se rodio Gilead. Od Gileada rod Gileadovaca. 30 Ovo su bili sinovi Gileadovi: od Jezera rod Jezerovaca; od Heleka rod Helekovaca; 31 od Asriela rod Asrielovaca; od Šekema rod Šekemovaca; 32 od Šemide rod Šemidinaca i od Hefera rod Heferovaca. 33 Heferov sin Selofhad nije imao sinova, nego k?eri. Imena Selofhadovih k?eri bila su: Mahla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa. 34 To su Manašeovi rodovi. Njih je upisano pedeset i dvije tisu?e i sedam stotina. 35 Ovo su opet sinovi Efrajimovi, po svojim rodovima: od Šutelaha rod Šutelahovaca; od Bekera rod Bekerovaca i od Tahana rod Tahanovaca. 36 Ovo su sinovi Šutelahovi: od Erana rod Eranovaca. 37 To su rodovi Efrajimovih sinova. Njih je upisano trideset i dvije tisu?e i pet stotina. To su sinovi Josipovi, po svojim rodovima. 38 Sinovi Benjaminovi, po svojim rodovima: od Bele rod Belinaca; od Ašbela rod Ašbelovaca; od Ahirama rod Ahiramovaca; 39 od Šefufama rod Šefufamovaca i od Hufama rod Hufamovaca. 40 Belini sinovi bili su: Ard i Naaman. I tako, od Arda rod Ardovaca, a od Naamana rod Naamanovaca. 41 To su sinovi Benjaminovi, po svojim rodovima. Njih je upisano ?etrdeset i pet tisu?a i šest stotina. 42 Ovo su sinovi Danovi, po svojim rodovima: od Šuhama rod Šuhamovaca. To su sinovi Danovi, prema svojim rodovima. 43 Od svih rodova Šuhamovaca bilo je upisano šezdeset i ?etiri tisu?e i ?etiri stotine. 44 Sinovi Ašerovi, po svojim rodovima: od Jimne rod Jimninaca; od Jišvija ro d Jišvijevaca i od Berije rod Berijevaca. 45 Od sinova Berijinih: od Hebera rod Heberovaca i od Malkiela rod Malkielovaca. 46 Ašerovoj k?eri bilo je ime Serah. 47 To su rodovi Ašerovih sinova. Njih je upisano pedeset i tri tisu?e i ?etiri stotine. 48 Sinovi Naftalijevi, po svojim rodovima: od Jahseela rod Jahseelovaca; od Gunija rod Gunijevaca; 49 od Jesera rod Jeserovaca i od Šilema rod Šilemovaca. 50 To su rodovi Naftalijevaca. Po njihovim rodovima upisano ih je ?etrdeset i pet tisu?a i ?etiri stotine. 51 Bilo je, dakle, upisanih Izraelaca šest stotina i jedna tisu?a i sedam stotina i trideset. 52 Jahve re?e Mojsiju: 53 "Tima neka se razdijeli zemlja u baštinu prema broju osoba. 54 Ve?em broju pove?aj njegovu baštinu, a manjem smanji njegovu baštinu; neka se svakomu dadne njegova baština prema broju upisanih. 55 Ali zemlja neka se podijeli kockom: neka se primi u baštinu prema djedovskim plemenskim imenima. 56 Baština se ima podijeliti kockom svakom plemenu prema njegovoj veli?ini." Popis Levijevaca 57 Ovo je popis Levijevaca, po njihovim rodovima: od Geršona rod Geršonovaca; od Kehata rod Kehatovaca i od Merarija rod Merarijevaca. 58 Ovo su rodovi Levijevaca: rod Libnijevaca, rod Hebronovaca, rod Mahlijevaca, rod Mušijevaca i rod Korahovaca. Kehatu se rodio Amram. 59 Amramovoj ženi bijaše ime Jokebeda. Bila je k?i Levijeva, koja se Leviju rodila u Egiptu. Ona je Amramu rodila: Arona, Mojsija i njihovu sestru Mirjam. 60 Aronu se rodili: Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar. 61 Nadab i Abihu poginuli su kad su prinosili neposve?enu vatru pred Jahvom. 62 Svih je popisanih muškaraca od jednog mjeseca pa naviše bilo dvadeset i tri tisu?e. Oni nisu bili popisani s Izraelcima i nije im bila dodijeljena baština me?u Izraelcima. Osvrt na popis 63 To su, dakle, oni koje je popisao Mojsije i sve?enik Eleazar; oni su obavili ovaj popis Izraelaca uz Jordan, na Moapskim poljanama nasuprot Jerihonu. 64 Me?u njima nije bilo ni jednoga od onih koje su popisali Mojsije i sve?enik Aron kad su popisivali Izraelce u Sinajskoj pustinji. 65 Jahve bijaše za njih rekao: "Neka pomru u pustinji i neka nitko od njih ne ostane, osim Kaleba, sina Jefuneova, i Jošue, sina Nunova!" Zakon ženskog naslije?a

27

17Tada pristupiše k?eri Selofhada, sina Heferova, sina Gileadova, sina Makirova, sina Manašeova iz roda Josipova sina Manašea. A imena k?eri bila su: Mahla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa. 2 One stanu pred Mojsija, pred sve?enika Eleazara, pred glavare i svu zajednicu na ulazu u Šator sastanka pa reknu: 3 "Naš je otac umro u pustinji. Nije pripadao družini što se pobunila protiv Jahve - Korahovoj družini - nego je umro od svoga vlastitoga grijeha. Sinova nije imao. 4 Zašto bi se odstranilo ime našega oca iz njegova roda? Budu?i da nije imao sina, daj nama posjed me?u bra?om našega oca!" 5 Mojsije iznese njihov slu?aj pred Jahvu. 6 A Jahve re?e Mojsiju: 7 "Selofhadove k?eri pravo kažu. Treba svakako da im dadneš posjed koji ?e biti njihova baština me?u bra?om njihova oca. Prenesi na njih baštinu njihova oca. 9 Ne imadne li ni k?eri, predajte baštinu njegovoj bra?i. 10 Ako ne imadne ni bra?e, njegovu baštinu podajte bra?i njegova oca. 12 Jahve re?e Mojsiju: "Popni se na ovo brdo Abarim i razgledaj zemlju koju dajem Izraelcima. 13 A kad budeš razgledao, pridružit ?eš se svojim precima i ti, kako se pridružio i tvoj brat Aron. 14 Jer ste se u pobuni zajednice u pustinji Sin usprotivili mojim ustima umjesto da vodom o?itujete moju svetost pred njihovim o?ima." 0 su Meripske vode kod Kadeša u Sinskoj pustinji.) 15 A Jahvi Mojsije progovori ovako: 16 "Neka Jahve, Bog duhova u svakom tijelu, postavi ?ovjeka nad ovom zajednicom 17 koji ?e pred njom izlaziti; koji ?e pred njom stupati; koji ?e je izvoditi i uvoditi tako da Jahvina zajednica ne bude kao stado što nema pastira." 18 "Uzmi Jošuu, sina Nunova!" - re?e Jahve Mojsiju. "To je ?ovjek u kome ima duha. Na nj položi ruku svoju! 19 Onda ga odvedi pred sve?enika Eleazara i pred svu zajednicu te mu na njihove o?i daj naredbe! 20 Predaj mu dio svoje vlasti da ga sluša sva zajednica sinova Izraelovih. 21 Neka pristupa k sve?eniku Eleazaru, koji ?e za nj tražiti odluke Urima pred Jahvom. Na njegovu zapovijed neka izlaze i na njegovu zapovijed neka ulaze, oni i svi Izraelci s njim - sva zajednica." 22 Mojsije u?ini kako mu je Jahve naredio: uzme Jošuu te ga postavi pred sve?enika Eleazara i pred svu zajednicu. 23oži zatim na nj svoje ruke i dade mu svoje naredbe, kako je Jahve zapovjedio preko Mojsija. JAVNO BOGOSLUŽJE Svakodnevne žrtve

28

18Jahve re?e Mojsiju: 3 Reci im: Ovo su žrtve paljene koje ?ete prinositi Jahvi: Svaki dan dva jednogodišnja janjca bez mane kao trajnu paljenicu. 4 Jedno janje prinosite jutrom, a drugo janje prinosite u suton. 5 A za prinosnicu desetinu efe najboljeg brašna, zamiješena u ?etvrtini hina ?istoga ulja. 6 Trajna je to paljenica koja je ve? bila prinesena na Sinajskom brdu - žrtva spaljena na ugodan miris Jahvi. 7 Njezina ljevanica neka se sastoji od ?etvrtine hina za svako janje. Ljevanica vina neka se Jahvi izlijeva u Svetištu. 8 Drugo janje prinosite u suton. Prinosi ga kao i jutarnju prinosnicu i njezinu ljevanicu: kao žrtvu spaljenu Jahvi na ugodan miris." Subotnje žrtve 9 "Na subotnji dan: dva jednogodišnja janjeta bez mane i dvije desetine efe najboljeg brašna, zamiješena s uljem, za prinosnicu, s njezinom ljevanicom. 10 Neka se subotnja paljenica svake subote dodaje trajnoj paljenici i njezinoj ljevanici." Žrtve na mla?ak 11 "Na po?etku vaših mjeseci prinosite Jahvi za paljenicu: dva junca, jednoga ovna i sedam jednogodišnjih janjaca bez mane. 12 Za pojedinog junca kao prinosnicu: tri desetine najboljeg brašna zamiješena s uljem; za svakog ovna kao prinosnicu: dvije desetine efe najboljeg brašna zamiješena s uljem. 13 Za svako janje jednu desetinu efe najboljeg brašna zamiješena s uljem kao prinosnicu. To je paljenica spaljena na ugodan miris Jahvi. 14 Njihove ljevanice neka budu: na junca polovica hina vina; na ovna tre?ina hina; na janje ?etvrtina hina. To neka bude mjese?na paljenica na mla?ak svakog mjeseca u godini. 15 Povrh trajne paljenice neka se Jahvi prinosi jedan jarac kao okajnica s njezinom ljevanicom." Žrtve na Blagdan beskvasnih hljebova 16 "Prvoga mjeseca, ?etrnaestoga dana u mjesecu, Jahvina je Pasha, 17 a petnaestoga dana toga mjeseca jest blagdan. Neka se sedam dana jedu beskvasni hljebovi. 18 Prvog dana neka bude sveti saziv. Nikakva teža?kog posla nemojte raditi. 19 Prinesite Jahvi žrtvu paljenu, žrtvu paljenicu: dva junca, jednoga ovna i sedam jednogodišnjih janjaca. Neka vam budu bez mane. 20 Njihova prinosnica, od najboljeg brašna zamiješena s uljem, neka bude: tri desetine efe na junca, dvije desetine efe na ovna, 21 a na svakoga od onih sedam janjaca neka bude jedna desetina efe. 22 Neka bude jedan jarac kao okajnica, da se nad vama izvrši obred pomirenja. 23 Ovo prinosite povrh jutarnje paljenice, koje se prinosi kao trajna paljenica. 24 Tako ?inite svaki dan za sedam dana; to je hrana, žrtva paljena na ugodan miris Jahvi. To neka se prinosi povrh trajne paljenice i njezine ljevanice. 25 Sedmoga dana neka vam bude sveti savez. Nikakva teža?kog posla nemojte raditi!" Žrtva na Blagdan sedmica - Dan prvina 26 "I na Dan prvina - na svoj Blagdan sedmica - kad budete Jahvi prinosili prinosnicu, imajte sveti saziv: nikakva teža?kog posla nemojte raditi. 27 Za paljenicu na ugodan miris Jahvi prinesite dva junca, jednoga ovna i sedam jednogodišnjih janjaca. 28 Njihova prinosnica, od najboljeg brašna zamiješena s uljem, neka bude: na pojedinog junca tri desetine efe, na pojedinoga ovna dvije desetine efe, 29 a jedna desetina efe na svakoga od onih sedam janjaca. 30 Neka bude i jedan jarac kao okajnica, da se nad vama izvrši obred pomirenja. 31nosite ih povrh trajne paljenice i njezine prinosnice, a neka vam budu bez mane one i njihove ljevanice." Žrtva na Blagdan saziva

29

19"U sedmome mjesecu, na prvi dan mjeseca, imajte sveti saziv. Nikakva teža?kog posla nemojte raditi. Neka vam to bude Dan sazivanja. 2 Za paljenicu na ugodan miris Jahvi prinesite: jednoga junca, jednoga ovna i sedam jednogodišnjih janjaca bez mane. 3 Njihova prinosnica, od najboljeg brašna zamiješena s uljem, neka bude: tri desetine efe na junca, dvije desetine efe na ovna 4 i jedna desetina efe na svakoga od onih sedam janjaca. 5 Neka bude jedan jarac kao okajnica, da se nad vama izvrši obred pomirenja. 6 Neka to bude povrh paljenice o mla?aku mjesecu i njezine prinosnice, povrh trajne paljenice i njezine prinosnice i povrh njihovih propisanih ljevanica, žrtva spaljena na ugodan miris Jahvi." Žrtve na Dan pomirenja 7 "A desetoga dana toga sedmog mjeseca imajte sveti saziv. Postite i nemojte raditi nikakva posla. 8 Prinesite paljenicu Jahvi na ugodan miris: jednoga junca, jednoga ovna i sedam jednogodišnjih janjaca. Neka su vam bez mane. 9 Njihova prinosnica, od najboljeg brašna zamiješena s uljem, neka bude: tri desetine efe na junca, dvije desetine na jednoga ovna 10 i jedna desetina efe na svakoga od onih sedam janjaca. 11 Jedan jarac neka se prinese kao okajnica. To je povrh okajnice na Dan pomirenja, povrh trajne paljenice i njezine prinosnice i njihovih ljevanica." Žrtve na Blagdan sjenica 12 "Na petnaesti dan sedmoga mjeseca imajte sveti saziv. Nikakva teža?kog posla nemojte raditi. Sedam dana svetkujte sve?anost Jahvi. 13 A za paljenicu, spaljenu na ugodan miris Jahvi, prinesite: trinaest junaca, dva ovna i ?etrnaest jednogodišnjih janjaca. Neka su bez mane. 14 Njihova prinosnica, od najboljeg brašna zamiješena s uljem, neka bude: tri desetine efe na svakoga od trinaest junaca, dvije desetine efe na svakoga od dvaju ovnova 15 i jedna desetina efe na svako pojedino od ?etrnaestero janjadi. Neka se nadoda jedan jarac kao okajnica. 16 To neka bude povrh trajne paljenice, njezine prinosnice i njezine ljevanice. 17 Drugog dana: dvanaest junaca, dva ovna, ?etrnaest jednogodišnjih janjaca bez mane. 18 Njihovu prinosnicu i njihove ljevanice prinesite propisno prema broju junaca, ovnova i janjaca. 19 Prinesite jednoga jarca kao okajnicu povrh trajne paljenice, njezine prinosnice i njezinih ljevanica. 20 Tre?eg dana: jedanaest junaca, dva ovna, ?etrnaest jednogodišnjih janjaca bez mane. 21 Njihovu prinosnicu i njihove ljevanice prinesite propisno prema broju junaca, ovnova i janjaca. 22 Prinesite jednoga jarca kao okajnicu povrh trajne paljenice, njezine prinosnice i njezine ljevanice. 23 ?etvrtog dana: deset junaca, dva ovna, ?etrnaest jednogodišnjih janjaca bez mane. 24 Njihovu prinosnicu i njihove ljevanice prinesite propisno prema broju junaca, ovnova i janjaca. 25 Jednog jarca prinesite kao okajnicu povrh trajne paljenice, njezine prinosnice i njezine ljevanice. 26 Petog dana: devet junaca, dva ovna, ?etrnaest jednogodišnjih janjaca bez mane. 27 Njihovu prinosnicu i njihove ljevanice prinesite propisno prema broju junaca, ovnova i janjaca. 28 Prinesite jednog jarca kao okajnicu povrh trajne paljenice, njezine prinosnice i njezine ljevanice. 29 Šestog dana: osam junaca, dva ovna, ?etrnaest jednogodišnjih janjaca bez mane. 30 Njihovu prinosnicu i njihove ljevanice prinesite propisno prema broju junaca, ovnova i janjaca. 31 Jednoga jarca prinesite kao okajnicu po vrh trajne paljenice, njezine prinosnice i njezinih ljevanica. 32 Sedmog dana: sedam junaca, dva ovna, ?etrnaest jednogodišnjih janjaca bez mane. 33 Njihovu prinosnicu i njihove ljevanice prinesite propisno prema broju junaca, ovnova i janjaca. 34 Jednog jarca prinesite kao okajnicu povrh trajne paljenice, njezine prinosnice i njezine ljevanice. 35 Osmog dana imajte sve?ani zbor. Nikakva teža?kog posla nemojte raditi. 36 A za paljenicu, spaljenu na ugodan miris Jahvi, prinesite: jednog junca, jednoga ovna i sedam jednogodišnjih janjaca bez mane. 37 Njihovu prinosnicu i njihove ljevanice prinesite propisno prema broju junaca, ovnova i janjaca. 38 Jednog jarca prinesite kao okajnicu povrh trajne paljenice, njezine prinosnice i njezine ljevanice. 39svoje odre?ene blagdane prinesite to Jahvi osim svojih zavjetnica i svojih dragovoljnih žrtava, svojih paljenica, prinosnica, ljevanica i svojih pri?esnica."

30

10Sve kako mu je Jahve naredio Mojsije kaza Izraelcima. Dragovoljni zavjeti 2 Zatim re?e Mojsije glavarima plemena Izraelovih: "Ovo je Jahve naredio. 3 Ako koji ?ovjek u?ini zavjet ili se uz zakletvu obveže da ?e se ne?ega odre?i, neka ne krši svoje rije?i; neka izvrši sve što iz njegovih usta iza?e! 4 Ako koja žena u?ini Jahvi zavjet ili se obveže da ?e se ne?ega odre?i dok je još mlada, u o?evu domu, 5 a otac joj sazna za zavjet i obe?anje kojim se obvezala pa joj ništa ne rekne, tada su valjani svi njezini zavjeti i valjano je svako obe?anje kojim se obvezala. 6 Ali ako joj se otac usprotivi kad sazna, nikakav njezin zavjet ni njezino obe?anje kojim se vezala ne vrijedi. Jahve ?e joj oprostiti jer joj se otac usprotivio. 7 Ako se uda dok je pod svojim zavjetima ili pod obe?anjem koje je nepromišljeno izišlo iz njezinih usta, 8 pa njezin muž sazna i pošto je saznao ništa joj ne rekne, tada vrijede njezini zavjeti i vrijede obe?anja kojima se obvezala. 9 No ako se njezin muž usprotivi kad o tom sazna, ukida se time njezin zavjet i obe?anje što je nepromišljeno izišlo iz njezinih usta. I Jahve ?e joj oprostiti. 10 A zavjet udovice ili žene otpuštene i sve obveze koje je na se preuzela vrijede za nju. 11 Ako se zavjetuje ili se obveže zakletvom na obe?anje dok je u ku?i svoga muža, 12 pa njezin muž sazna i ništa joj ne rekne, ne usprotivi joj se, svaki je njezin zavjet valjan i valjano je svako obe?anje kojim se obvezala. 13 Ali ako ih njezin muž proglasi ništetnim kad o njima sazna, tada ništa što je izišlo iz njezinih usta, njezini zavjeti ili preuzete obveze ne?e vrijediti. Muž ih je njezin poništio, i Jahve ?e joj oprostiti. 14 Svaki zavjet i svaku zakletvu koja obvezuje ženu na neko mrtvenje njezin muž može uzdržati na snazi ili poništiti. 15 Ako joj muž od dana do dana ništa ne rekne, time potvr?uje sve njezine zavjete i sva njezina obe?anja kojima se obvezala; on ih je u?inio valjanima ako ništa nije rekao kad je o njima ?uo. 16 Ali ako ih poništi kasnije, pošto je o njima ve? ?uo, neka snosi njezinu krivnju." 17su uredbe koje je Jahve Mojsiju izdao za muža i njegovu ženu i za oca i njegovu k?er, koja, još mlada, živi u ku?i o?evoj. IX. PODJELA PLIJENA I DIOBA ZEMLJE Sveti rat protiv Midjanaca

31

11Jahve re?e Mojsiju: 2 "Iskali osvetu Izraelaca na Midjancima, a poslije toga pridružit ?eš se svojim precima." 3 A Mojsije re?e narodu: "Opremite ljude izme?u sebe za pohod na Midjance, 4 da na Midjancima izvrše Jahvinu osvetu. Na vojnu opremite po jednu tisu?u od svakoga izraelskog plemena!" 5 I tako su iz izraelskih porodica - tisu?u po plemenu - za vojnu skupili dvanaest tisu?a. 6 Posla ih Mojsije - tisu?u po plemenu - na vojnu zajedno s Pinhasom, sinom sve?enika Eleazara. On je nosio posve?ene stvari i trube. 7 Oni zavojuju na Midjance, kako je Jahve naredio Mojsiju, i pobiju sve muškarce. 8 Me?u ostalima pobili su i midjanske kraljeve: Evija, Rekema, Sura, Hura i Rebu - pet midjanskih kraljeva. Ma?em pogube i Bileama, Beorova sina. 9 Odvedu tada Izraelci u ropstvo midjanske žene s njihovom djecom i svu njihovu stoku, krupnu i sitnu, i zaplijene sve njihovo blago. 10 Ognjem spale sve gradove njihove u kojima se živjeli i sva njihova naselja, 11 a sve njihovo uzmu za plijen i plja?ku, i ljude i životinje. 12 Onda u tabor na Moapskim poljanama uz Jordan, nasuprot Jerihonu, dovedu Mojsiju, sve?eniku Eleazaru i svoj izraelskoj zajednici zarobljenike, plijen i plja?ku. 13 Mojsije, sve?enik Eleazar i svi glavari zajednice iza?u im u susret izvan tabora. 14 Mojsije se razljuti na zapovjednike vojske, tisu?nike i satnike, koji se bijahu vratili s toga bojnog pohoda. 15 Re?e im: "Što! Na životu ste ostavili sve ženskinje! 16 A baš su žene, po nagovoru Bileamovu, zavele Izraelce da u Peorovu slu?aju istupe protiv Jahve. Tako do?e pomor na Jahvinu zajednicu. 17 Stoga svu mušku djecu pobijte! A ubijte i svaku ženu koja je poznala muškarca! 18 A sve mlade djevojke koje nisu poznale muškarca ostavite na životu za se. 19 Vi pak proboravite izvan tabora sedam dana; svi vi koji ste koga ubili i koji ste se ubijenoga dotakli. ?istite se i vi i vaši zarobljenici tre?ega i sedmoga dana; 20 o?istite svu odje?u, sve mješine, sve od kostrijeti napravljeno i sve drvene predmete." 21 Zatim sve?enik Eleazar progovori borcima koji su se vratili iz boja: "Ovo je odredba koju je izdao Jahve Mojsiju: 24 Sedmoga dana operite svoju odje?u i bit ?ete ?isti. Poslije toga možete se vratiti u tabor." Dijeljenje plijena 25 Jahve re?e Mojsiju: 26 "Ti, sve?enik Eleazar i obiteljske starješine zajednice napravite popis ratnoga plijena, ljudstva i stoke, 27 a onda ratni plijen podijeli napola: na borce koji su išli u borbu i na svu ostalu zajednicu. 28 Od boraca koji su išli u borbu ustavi ujam za Jahvu: jednu glavu od svakih pet stotina, bilo ljudi, bilo krupnog blaga, magaradi ili sitne stoke. 29 Uzmi to od njihove polovice i podaj sve?eniku Eleazaru kao podizanicu za Jahvu. 30 A od polovice što zapadne druge Izraelce uzmi po glavu od pedeset, bilo ljudi, bilo krupnog blaga, magaradi ili sitne stoke - od svih životinja - pa ih podaj levitima koji vode brigu o Jahvinu prebivalištu." 31 Mojsije i sve?enik Eleazar u?ine kako je Jahve naredio Mojsiju. 32 Ratnoga je plijena bilo, osim plja?ke što su vojnici naplja?kali: šest stotina sedamdeset i pet tisu?a grla sitne stoke, 33 sedamdeset i dvije tisu?e grla krupne stoke, 34 šezdeset i jedna tisu?a magaradi, 35 a ljudskih duša - žena koje nisu poznale muškarca - bijaše u svemu trideset i dvije tisu?e. 36 Prema tome, polovica što je dodijeljena onima koji su išli u borbu bila je: tri stotine trideset i sedam tisu?a i pet stotina grla sitne stoke; 37 ujam za Jahvu od sitne stoke šest stotina sedamdeset i pet grla; 38 krupne je stoke bilo trideset i šest tisu?a grla, a njihov ujam za Jahvu sedamdeset i dva grla; 39 magaradi je bilo trideset tisu?a i pet stotina, a njihov ujam za Jahvu šezdeset i jedno. 40 Ljudskih je duša bilo šesnaest tisu?a, a njihov ujam za Jahvu trideset i dvije osobe. 41 Ujam predade Mojsije sve?eniku Eleazaru za podizanicu Jahvi, kako je Jahve naredio Mojsiju. 42 A od polovice koja je zapala druge Izraelce i koju Mojsije odijeli od one što je pripala ljudima koji su se borili - 43 dakle, polovica što je pripala zajednici iznosila je: trista trideset i sedam tisu?a i pet stotina grla sitne stoke, 44 a krupne stoke trideset i šest tisu?a grla; 45 magaradi trideset tisu?a i pet stotina, 46 a ljudskih duša šesnaest tisu?a. 46 7) Tako, od polovice što je pripala Izraelcima Mojsije ostavi po jedno od pedeset, i od ljudstva i od stoke, te ih predade levitima koji su se brinuli o Jahvinu prebivalištu, kako je Jahve naredio Mojsiju. Žrtveni darovi 48 Onda pristupiše k Mojsiju vojni?ki zapovjednici, tisu?nici i satnici, 49 i rekoše mu: "Tvoje sluge prebrojile su borce što bijahu pod našim zapovjedništvom i od nas nitko nije izgubljen. 50 Uz to smo donijeli svoje darove Jahvi: narukvica, orukvica, prstenja, naušnica i ogrlica - na kakvu je tko zlatninu ve? naišao - da se nad nama obavi obred pomirenja pred Jahvom." 51 Mojsije i sve?enik Eleazar prime od njih to zlato, to jest sve te izra?ene predmete. 52 Bilo je svega zlata što su kao svoju podizanicu Jahvi donijeli tisu?nici i satnici: šesnaest tisu?a sedam stotina i pedeset šekela. 53 Svaki je vojnik za se zadržao svoj plijen. 54o Mojsije i sve?enik Eleazar uzmu zlato od tisu?nika i satnika te ga donesu u Šator sastanka na spomen Izraelcima pred Jahvom. Razdioba podru?ja preko Jordana

32

12Rubenovci i Gadovci ima?ahu mnogo, vrlo mnogo blaga. Opaze, me?utim, da je zemlja jazerska i zemlja gileadska pogodna za sto?arstvo. 2 Zato Gadovci i Rubenovci do?u k Mojsiju, sve?eniku Eleazaru i glavarima zajednice pa reknu: 3 "Atarot, Dibon, Jazer, Nimra, Hešbon, Eleale, Sebam, Nebo i Beon - 4 kraj što ga Jahve osvoji pred izraelskom zajednicom - kraj je pogodan za sto?arstvo; a sluge tvoje bave se sto?arstvom. 5 Ako smo stekli blagonaklonost u tvojim o?ima", nastave, "neka se ovaj kraj dade u posjed tvojim slugama. Ne šalji nas preko Jordana!" 6 Mojsije odgovori Gadovcima i Rubenovcima: "Zar da vaša bra?a idu u rat, a vi da ostanete ovdje? 7 Zašto odvra?ate srca Izraelaca da ne prije?u u zemlju koju im je Jahve predao? 8 Tako su u?inili i vaši o?evi kad sam ih poslao iz Kadeš Barnee da izvide zemlju. 9 Popeli su se do Eškola i razgledali zemlju, ali su onda ubili sr?anost u Izraelcima da ne odu u zemlju koju im je Jahve dao. 10 Onog dana Jahve planu gnjevom. Zakle se i re?e: 12 Jahvu su jedino vjerno slijedili Kenižanin Kaleb, sin Jefuneov, i sin Nunov Jošua. 13 Jahve je gnjevom planuo na Izraelce pa ih je pustinjom povla?io ?etrdeset godina, sve dok ne pomrije sav naraštaj što je u o?ima Jahvinim zlo postupio. 14 A sad vi - grešni naraštaj - ustajete namjesto svojih o?eva da još pove?ate srdžbu Jahvinu na Izraela. 15 Ako se od njega odvratite, on ?e još produžiti vaš boravak u pustinji; tako ?ete upropastiti sav taj narod." 16 Onda se oni primaknu k njemu i reknu: "Mi bismo ovdje podigli torove za svoje blago i gradove za svoju neja?ad, 17 a sami ?emo pograbiti oružje i po?i na ?elu Izraelaca dok ih ne dovedemo na njihovo mjesto. Naša neja?ad neka ostane - zbog stanovništva ove zemlje - u utvr?enim gradovima. 18 Mi se svojim ku?ama ne?emo vra?ati sve dok svaki Izraelac ne zaposjedne svoj u baštinu. 19 S njima ne?emo dijeliti svoje posjede s onu stranu Jordana niti dalje, jer ?e nas zapasti naša baština s ovu stranu, na istok od Jordana." 20 Mojsije im re?e: "Ako tako uradite, ako po?ete pred Jahvom u boj; 21 ako vi svi naoružani prije?ete Jordan pred Jahvom dok on ne rastjera ispred sebe svoje neprijatelje: 22 tada, kad zemlja bude pokorena Jahvi, vi ?ete se mo?i vratiti. Tako ?ete biti oslobo?eni odgovornosti prema Jahvi i prema Izraelu, a ova ?e zemlja postati pred Jahvom vaše vlasništvo. 23 Ali ako tako ne uradite, sagriješit ?ete protiv Jahve i znajte da ?e vas sti?i kazna za vaš grijeh. 24 Sazidajte, dakle, gradove za svoju neja?ad i torove za svoju stoku, ali izvršite što ste obe?ali." 25 Gadovci i Rubenovci odgovore Mojsiju: "Tvoje ?e sluge u?initi kako gospodar naš nalaže. 26 Naša neja?ad, naše žene, naša stoka i sve naše blago neka ostanu ondje u gileadskim gradovima, 27 a tvoje sluge, svi koji su za boj sposobni, po?i ?e pred Jahvom u boj, kako naš gospodar nalaže." 28 Tada za njih Mojsije izda nalog sve?eniku Eleazaru, Nunovu sinu Jošui i glavarima obitelji izraelskih plemena. 29 I re?e im Mojsije: "Ako Gadovci i Rubenovci, svi oni koji nose oružje, s vama prije?u Jordan da se bore pred Jahvom i zemlja bude pokorena vama, onda im dajte gileadsku zemlju u vlasništvo. 30 Ali ako ne prije?u naoružani s vama, neka dobiju baštinu me?u vama u zemlji kanaanskoj." 31 Nato odgovore Gadovci i Rubenovci: "Što je god Jahve rekao tvojim slugama, to ?emo u?initi. 32 Mi ?emo naoružani prije?i pred Jahvom u zemlju kanaansku, ali neka nam bude posjed naše baštine s ove strane Jordana." 33 I tako njima - Gadovcima, Rubenovcima i polovici plemena Manašea, sina Josipova - dadne kraljevstvo amorejskoga kralja Sihona i kraljevstvo bašanskoga kralja Oga, zemlju s gradovima u njihovim granicama, gradove okolne zemlje. 34 Gadovci sagrade: Dibon, Atarot i Aroer, 35 Atrot Šofan, Jazer, Jogbohu, 36 Bet Nimru i Bet Haran, utvr?ene gradove i torove za stada. 37 Rubenovci sagr ade: Hešbon, Eleale, Kirjatajim, 38 Nebo, Baal Meon - nazivi su izmijenjeni - i Šibmu. Oni prozovu svojim imenima gradove koje su oni podigli. 39 Sinovi Makira, sina Manašeova, odu u Gilead, osvoje ga i protjeraju Amorejce koji bijahu ondje. 40 Mojsije preda Gilead Manašeovu sinu Makiru, i on se u njemu nastani. 41 A Manašeov sin Jair ode te zauzme njihova sela pa ih prozva "Jairova sela". 42om ode Nobah i zauzme Kenat i njegova podru?ja te ga nazove svojim imenom "Nobah". KRATKI PREGLED IZLASKA Uvod

33

13Ovo su postaje Izraelaca što ih prije?oše kad izi?oše iz zemlje egipatske u svojim ?etama pod vodstvom Mojsijevim i Aronovim. 2 Na zapovijed Jahvinu Mojsije je bilježio polazne to?ke njihova putovanja. Ovo su njihove postaje prema njihovim polaznim to?kama. 3 Iz Ramsesa krenuše u prvome mjesecu. Bio je petnaesti dan prvoga mjeseca - sutradan poslije Pashe - kad se Izraelci zaputiše uzdignutih pesnica i nao?igled sviju Egip?ana, 4 dok su Egip?ani pokopavali one koje je Jahve izme?u njih pobio, to jest sve prvoro?ence, i tako nad njihovim božanstvima izvršio pravdu. Od Ramsesa do Sinaja 5 Krenu dakle Izraelci iz Ramsesa i utabore se u Sukotu. 6 Zatim odu iz Sukota i utabore se u Etamu, baš na rubu pustinje. 7 Po?u iz Etama, a onda okrenu prema Pi Hahirotu, koji se nalazi nasuprot Baal Sefona. Tabore postave pred Migdolom. 8 Krenu od Pi Hahirota i prije?u posred mora u pustinju. Išli su tri dana pustinjom Etanom, a onda se utabore u Mari. 9 Zatim odu iz Mare i stignu u Elim. U Elimu je bilo dvanaest izvor-voda i sedamdeset palma. Tu su se utaborili. 10 Potom krenu iz Elima te se utabore uz Crveno more. 11 A otišavši od Crvenog mora, utabore se u pustinji Sinu. 12 Potom odu iz pustinje Sina i postave tabore u Dofki. 13 Otišavši iz Dofke, utabore se u Alušu. 14 Krenu iz Aluša i utabore se u Refidimu. Tu narod nije imao vode da pije. 15 Odu iz Refidima te se utabore u Sinajskoj pustinji. U pustinji 16 Krenu iz Sinajske pustinje te se utabore u Kibrot Hataavi. 17 Odu iz Kibrot Hataave te se utabore u Haserotu. 18 Onda odu iz Haserota i utabore se u Ritmi. 19 Krenu iz Ritme i utabore se u Rimon Peresu. 20 Odu iz Rimon Peresa i utabore se u Libni. 21 Iz Libne odu i utabore se u Risi. 22 Odu iz Rise te se utabore u Kehelati. 23 Odu iz Kehelate i utabore se na brdu Šeferu. 24 Odu s brda Šefera i utabore se u Haradi. 25 Odu iz Harade i utabore se u Makhelotu. 26 Odu iz Makhelota te se utabore u Tahatu. 27 Odu iz Tahata i utabore se u Tarahu. 28 Iz Taraha odu i utabore se u Mitki. 29 Odu iz Mitke i utabore se u Hašmoni. 30 Iz Hašmone odu i utabore se u Moserotu. 31 Odu iz Moserota i utabore se u Bene Jaakanu. 32 Odu iz Bene Jaakana i utabore se u Hor Gidgadu. 33 Odu iz Hor Gidgada i utabore se u Jotbati. 34 Odu iz Jotbate i utabore se u Abroni. 35 Iz Abrone odu i utabore se u Esion Geberu. 36 Iz Esion Gebera odu i utabore se u pustinji Sinu, to jest u Kadešu. Od Kadeša do Moaba 37 Iz Kadeša krenu te se utabore na brdu Horu, na granici zemlje edomske. 38 Na zapovijed Jahvinu sve?enik se Aron pope na brdo Hor i tu umre na prvi dan petoga mjeseca, u ?etrdesetoj godini nakon izlaska Izraelaca iz egipatske zemlje. 39 Aronu je bilo stotinu dvadeset i tri godine kad je preminuo na brdu Horu. 40 Aradski kralj, Kanaanac, koji je živio u kanaanskom kraju Negebu, ?uo je o dolasku Izraelaca. 41 S brda Hora odu te se utabore u Salmoni. 42 Odu iz Salmone i utabore se u Punonu. 43 Odu iz Punona i utabore se u Obotu. 44 Odu iz Obota i utabore se na moapskom podru?ju u Ije-Abarimu. 45 Odu iz Ije-Abarima i utabore se u Dibon Gadu. 46 Iz Dibon Gada odu i utabore se u Almon Diblatajimu. 47 Iz Almon Diblatajima odu i utabore se na Abarimskim bregovima, pred Nebom. 48 Odu s Abarimskih bregova i utabore se na Moapskim poljanama, uz Jordan, nasuprot Jerihonu; 49 taborovali su uz Jordan od Bet Haješimota sve do Abel Hašitima na Moapskim poljanama. Dužnosti Izraelaca u Kanaanu 50 Na Moapskim poljanama uz Jordan, nasuprot Jerihonu, Jahve re?e Mojsiju: 52 potjerajte ispred sebe sve stanovnike te zemlje, uništite sve njihove slike; uništite sve njihove salivene kumire i sve njihove uzvišice porušite. 53 Onda zaposjednite zemlju i u njoj se nastanite, jer sam vam je predao da je zaposjednete. 54 Zemlju razdijelite kockom me?u svoje rodove. Brojnijem pove?ajte dio, a manjem smanjite. Gdje god kocka padne, bilo za koga, neka je to njegovo, a prema ota?kim plemenima dijelite im baštinu. 55 Ako stanovnike zemlje ispred sebe ne potjerate, onda ?e oni koje od njih na životu ostavite biti trnje u vašim o?ima i bodljike u vašim bokovima; dosa?ivat ?e vam u zemlji u kojoj budete živjeli

34

14Jahve re?e Mojsiju: 3 Južna strana protezat ?e vam se od pustinje Sina uz Edom. Južna ?e vam granica po?eti s kraja Slanog mora na isto?noj strani. 4 Onda ?e vam granica skrenuti na jug, prema Akrabimskoj strmini, i nastaviti se preko Sina. Doprijet ?e na jugu do Kadeš Barnee; zatim ?e iza?i prema Hasar Adaru i nastaviti se do Asmone. 5 Od Asmone granica ?e skrenuti prema Egipatskom potoku i iza?i ?e na more. 6 Zapadna granica bit ?e vam Veliko more; neka vam je to granica prema zapadu. 7 A ovo ?e vam biti sjeverna granica: od Velikog mora povucite crtu na brdo Hor; 8 s brda Hora onda potegnite crtu do ulaza u Hamat; završetak granice bit ?e Sedada. 9 Onda ?e se granica protegnuti do Zifrona i završiti u Hasar Enanu. To ?e vam biti sjeverna granica. 10 Za svoju isto?nu granicu povucite crtu od Hasar Enana do Šefama. 11 Granica ?e se spuštati od Šefama do Rible, isto?no od Ajina. Odande ?e se granica spustiti i doprijeti do isto?ne obale Kineretskog jezera. 13 Tada Mojsije naredi Izraelcima: "To je zemlja koju ?ete kockom dobiti u baštinu, a za koju je zapovjedio Jahve da je dobije devet plemena i polovica jednog plemena. 14 Jer pleme Rubenovaca prema svojim porodicama, zatim pleme Gadovaca prema svojim porodicama ve? primiše svoju baštinu, kao što je svoju baštinu primila i polovica plemena Manašeova. 15 Ta dva plemena i pol primila su svoje baštine s one strane Jordana, nasuprot Jerihonu, s isto?ne strane." Odre?eni djelitelji zemlje 16 Jahve re?e Mojsiju: 17 "Ovo su imena ljudi koji ?e vam zemlju podijeliti: sve?enik Eleazar i Nunov sin Jošua; 18 i od svakoga plemena uzmi po jednoga glavara za razdiobu zemlje. 19 Ovo su imena tih ljudi: Kaleb, sin Jefuneov; od plemena Judina; 20 Šemuel, sin Amihudov, od plemena Šimunova; 21 Elidad, sin Kislonov, od plemena Benjaminova; 22 knez Buki, sin Joglijev, od plemena Danovaca. 23 Od sinova Josipovih: knez Haniel, sin Efodov, od plemena Manašeovaca; 24 knez Kemuel, sin Šiftanov, od plemena Efrajimovaca; 25 knez Elisafan, sin Parnakov, od plemena Zebulunovaca; 26 knez Paltiel, sin Azanov, od plemena Jisakarovaca; 27 knez Ahihud, sin Šelomijev, od plemena Ašerovaca; 28 knez Pedahel, sin Amihudov, od plemena Naftalijevaca." 29su oni kojima je Jahve naložio da Izraelcima izdijele baštinu u zemlji kanaanskoj. Levitski gradovi

35

15Re?e Jahve Mojsiju na Moapskim poljanama kod Jordana, nasuprot Jerihonu: 2 "Naredi Izraelcima da ustupe levitima od baštine koju posjeduju gradove gdje ?e stanovati i pašnjake oko gradova. To dajte levitima. 3 Neka gradovi budu njima za stanovanje, a okolni pašnjaci neka budu za njihova goveda, njihovo blago i sve njihove životinje. 4 Pašnjaci uz gradove koje ustupite levitima neka zahvate od gradskih zidina van do tisu?u lakata naokolo. 5 Izmjerite od grada van dvije tisu?e lakata s isto?ne strane, dvije tisu?e lakata s južne strane, dvije tisu?e lakata sa zapadne strane i sa sjeverne strane dvije tisu?e lakata, tako da grad bude u sredini. To neka im budu gradski pašnjaci. 6 Od gradova koje budete dali levitima šest ?e ih biti gradovi-uto?išta, koje ?ete ustupiti da ubojica može tamo pobje?i. Ovima dodajte još ?etrdeset i dva grada. 7 Tako ?e svih gradova koje ustupite levitima biti ?etrdeset i osam gradova s njihovim pašnjacima. 8 A gradove koje budete izdvajali od vlasništva Izraelaca, od onih koji ih imaju mnogo uzmite više, a manje od onih koji imaju malo. Neka svatko ustupi gradove levitima prema omjeru baštine koju bude primio." Gradovi-uto?išta 9 Nadalje re?e Jahve Mojsiju: 11 ozna?ite sebi gradove koji ?e vam služiti kao gradovi-uto?išta, kamo može pobje?i ubojica koji nehotice koga ubije. 12 Ti gradovi neka vam budu uto?ište od osvetnika, tako da ubojica ne moradne poginuti dok ne stane na sud pred zajednicu. 13 Od gradova koje ustupite bit ?e vam šest gradova za uto?ište. 14 Dodijelite tri grada s onu stranu Jordana, a tri grada u zemlji kanaanskoj. Neka to budu gradovi-uto?išta. 15 Tih šest gradova neka budu za uto?ište kako Izraelcima tako i strancu i došljaku koji me?u njima borave, kamo može pobje?i tko god ubije koga nehotice. 16 Ali ako tko udari koga gvozdenim predmetom te ga usmrti, to je onda ubojica. Ubojica mora glavom platiti. 17 Udari li ga iz ruke kamenom od kojega ?ovjek može poginuti i zbilja pogine, to je opet ubojica. Ubojica mora glavom platiti. 18 Ili ako ga udari iz ruke kakvim drvenim predmetom od kojega može umrijeti i zbilja umre, i to je ubojica. Ubojica mora glavom platiti. 19 Krvni osvetnik mora sam ubojicu usmrtiti. Kad ga sretne, neka ga ubije. 20 Nadalje, ako tko koga gurne iz mržnje ili na nj nešto baci namjerno te ga usmrti, 21 ili ga udari rukom iz zlobe te udareni umre, napada? mora zaglaviti - on je ubojica. Krvni osvetnik neka ubojicu ubije ?im ga sretne. 22 No gurne li ga slu?ajno, ne iz neprijateljstva, ili nešto na nj baci, ali ne iz zasjede, 23 ili iz nepažnje na njega obori kakav kamen od kojega ?ovjek može poginuti te ga usmrti, a nije mu bio neprijatelj niti mu je zlo želio - 24 tada neka zajednica prosudi izme?u ubojice i krvnog osvetnika prema ovim pravilima: 25 Zajednica mora izbaviti ubojicu iz ruku krvnog osvetnika; onda neka ga zajednica vrati u grad-uto?ište kamo je pobjegao; tu neka on ostane do smrti velikoga sve?enika koji je bio pomazan svetim uljem. 26 Ali ako ubojica ikad iza?e izvan granice uto?išta kamo je pobjegao, 27 pa na nj nabasa krvni osvetnik izvan granica njegova gr ada-uto?išta te krvni osvetnik ubije ubojicu, to mu se ne ra?una u krvoproli?e, 28 jer ubojica mora ostati u gradu-uto?ištu do smrti velikoga sve?enika. A poslije smrti velikoga sve?enika može se vratiti na svoj posjed. 29 Neka vam takvi budu sudbeni postupci od naraštaja do naraštaja svuda gdje budete boravili. 30 Za svako ubojstvo ?ovjeka kazna smrti nad ubojicom može se izvršiti na dokaz svjedoka. Nitko se ne može smr?u kazniti na dokaz samo jednog svjedoka. 31 Ne smijete primati otkupnine za život ubojice koji je zaslužio smrt: on mora umrijeti. 32 Niti smijete primati otkupnine od bilo koga koji, pošto je pobjegao u svoj grad-uto?ište, ho?e da se vrati i da živi na svome tlu prije smrti velikoga sve?enika. 33 Nemojte oskvrnjivati zemlje u kojoj živite. A krvoproli?em zemlja se oskvrnjuje. Za zemlju na kojoj je krv prolivena pomirenje se ne može pribaviti, osim krvlju onoga koji ju je prolio.

36

16Tada pristupe obiteljski glavari od roda sinova Gileada, sina Makirova, sina Manašeova, jednoga roda Josipovih sinova, te pred Mojsijem i starješinama, glavarima obitelji, 2 reknu: "Jahve je naredio našemu gospodaru da kockom dade ovu zemlju u baštinu Izraelcima; nadalje, našem je gospodaru naredio Jahve da baštinu našega brata Selofhada dade njegovim k?erima. 3 Ali ako se one udaju za koga iz drugog izraelskoga plemena, onda ?e njihova baština biti otrgnuta od naše djedovske baštine i biti priklju?ena baštini plemena kojemu one pripadnu. Tako ?e se okrnjiti baština koja kockom pripadne nama. 4 A kada nastupi jubilej Izraelcima, baština ?e se tih žena dodati baštini plemena kojemu pripadnu. Tako ?e njihova baština biti oduzeta od baštine našega pradjedovskog plemena." 5 I po zapovijedi Jahvinoj Mojsije naredi Izraelcima: "Pleme Josipovih sinova pravo govori. 6 Ovo nare?uje Jahve za Selofhadove k?eri: Neka se one udaju za onoga koji im se u?ini dobar, samo neka se udaju u rod svoga o?inskoga plemena. 7 Baština Izraelaca ne smije se prenositi iz jednoga plemena u drugo; i svaki Izraelac mora ostati privezan uz pradjedovsku baštinu svoga plemena. 8 Zato se svaka djevojka koja ste?e baštinu u izraelskim plemenima mora udati za nekoga u plemenu kojemu pripada rod joj o?ev, tako da bi svaki Izraelac sa?uvao baštinu svoga oca. 9 Tako se baština ne?e prenositi iz jednoga plemena u drugo, nego ?e svako izraelsko pleme prianjati uza svoju baštinu." 10 Kako je Jahve Mojsiju naredio, tako su i u?inile k?eri Selofhadove: 11 Mahla, Tirsa, Hogla, Milka i Noa, k?eri Selofhadove, udaše se za sinove svojih stri?eva. 12 Kako su se udale u rod potomstva Manašea, Josipova sina, njihova je baština ostala u plemenu kojemu pripadaše rod im o?ev. Zaklju?ak