Popis knjiga
Staro sucelje
Katekizam
Trazenje pojma

SZ NZ
Trazenje po broju
knjiga glava-od redak-od glava-do redak-do
0Knjiga Ezrina I. POVRATAK IZ PROGONSTVA I OBNOVA HRAMA Povratak Sionista

1

1Prve godine perzijskoga kralja Kira, da bi se ispunila rije? Jahvina objavljena na Jeremijina usta, nadahnu Jahve perzijskoga kralja Kira te on objavi po svemu svojem kraljevstvu, usmeno i pismeno: 3 Tko je god me?u vama od svega njegova naroda, Bog njegov bio s njim! Neka ide u Jeruzalem u Judeji i neka gradi Dom Jahvi, Bogu Izraelovu, Bogu koji stoluje u Jeruzalemu. 5 Tada ustadoše glavari obitelji Jude i Benjamina, sve?enici i leviti, i svi kojima je Bog potaknuo duh i krenuše graditi Dom Jahvin u Jeruzalemu. 6 I svi su im susjedi pomagali: srebrom, zlatom, darovima u naravi, stokom, dragocjenostima mnogim, osim svega što su dragovoljno prilagali. 7 Kralj Kir iznese posu?e Jahvina Doma koje Nabukodonozor bijaše odnio iz Jeruzalema i stavio u hram svoga boga. 8 Kir, kralj perzijski, uru?i ga Mitredatu, rizni?aru, koji ga izbroji judejskom knezu Šešbasaru. 9 Evo njegova popisa. Zlatnih zdjela: trideset; srebrnih zdjela: tisu?u i dvadeset devet; 10 zlatnih ?aša: trideset; srebrnih ?aša: ?etiri stotine i deset; ostalog posu?a: tisu?u. 11ga zlatnog i srebrnog posu?a: pet tisu?a i ?etiri stotine. Sve je to odnio Šešbasar kada se sužnji vra?ahu iz Babilona u Jeruzalem. Popis Sionista

2

1Ovo su ljudi one pokrajine koji su se vratili iz sužanjstva u Babilonu, kamo ih bijaše odveo babilonski kralj Nabukodonozor. Vratili su se u Jeruzalem i Judeju, svaki u svoj grad. 2 Stigli su oni i s njima Zerubabel, Ješua, Nehemija, Seraja, Reelaja, Nahamani, Mordokaj, Bilšan, Mispar, Bigvaj, Rehum i Baana. Evo popisa ljudi od naroda Izraelova: 3 sinovi Paroševi: dvije tisu?e stotinu sedamdeset i dva; 4 sinovi Šefatjini: tri stotine sedamdeset i dva; 5 Arahovi sinovi: sedam stotina sedamdeset i pet; 6 sinovi Pahat-Moabovi, to jest sinovi Ješuini i Joabovi sinovi: dvije tisu?e osam stotina i dvanaest; 7 Elamovi sinovi: tisu?u dvije stotine pedeset i ?etiri; 8 sinovi Zatuovi: devet stotina ?etrdeset i pet; 9 Zakajevi sinovi: sedam stotina i šezdeset; 10 Banijevi sinovi: šest stotina ?etrdeset i dva; 11 Bebajevi sinovi: šest stotina dvadeset i tri; 12 sinovi Azgadovi: tisu?u dvije stotine dvadeset i dva; 13 Adonikamovi sinovi: šest stotina šezdeset i šest; 14 sinovi Bigvajevi: dvije tisu?e pedeset i šest; 15 Adinovi sinovi: ?etiri stotine pedeset i ?etiri; 16 sinovi Aterovi, od Ezekije: devedeset i osam; 17 Besajevi sinovi: tri stotine dvadeset i tri; 18 sinovi Jorini: stotinu i dvanaest; 19 Hašumovi sinovi: dvije stotine dvadeset i tri; 20 sinovi Gibarovi: devedeset i pet; 21 ljudi iz Betlehema: stotinu dvadeset i tri; 22 ljudi iz Netofe: pedeset i šest; 23 ljudi iz Anatota: stotinu dvadeset i osam; 24 ljudi iz Bet Azmaveta: ?etrdeset i dva; 25 ljudi iz Kirjat Jearima, Kefire i Beerota: sedam stotina ?etrdeset i tri; 26 ljudi iz Rame i Gebe: šest stotina dvadeset i jedan; 27 ljudi iz Mikmasa: stotinu dvadeset i dva; 28 ljudi iz Betela i Aja: dvije stotine dvadeset i tri; 29 nebonski sinovi: pedeset i dva; 30 sinovi Magbiša: stotinu pedeset i šest; 31 sinovi jednoga drugog Elama: tisu?u dvije stotine pedeset i ?etiri; 32 Harimovi sinovi: tri stotine i dvadeset; 33 sinovi Loda, Hadida i Onona: sedam stotina dvadeset i pet; 34 sinovi Jerihona: tri stotine ?etrdeset i pet; 35 sinovi Senajini: tri tisu?e šest stotina trideset. 36 Sve?enici: Jedajini sinovi, to jest iz ku?e Ješuine: devet stotina sedamdeset i tri; 37 sinovi Imerovi: tisu?u pedeset i dva; 38 Pašhurovi sinovi: tisu?u dvije stotine ?etrdeset i sedam; 39 sinovi Harimovi: tisu?u i sedamnaest. 40 Leviti: sinovi Ješuini i Kadmielovi od Hodavjinovaca: sedamdeset i ?etiri. 41 Pjeva?i: sinovi Asafovi: stotinu dvadeset i osam. 42 Vratari: sinovi Šalumovi, sinovi Aterovi, sinovi Talmonovi, sinovi Akubovi, sinovi Hatitini i sinovi Šobajevi: u svemu stotinu trideset i devet. 43 Netinci - sluge hramske: Sihini sinovi, sinovi Hasufini, sinovi Tabaotovi, 44 Kerosovi sinovi, Siahini sinovi, Fadonovi sinovi, 45 sinovi Lebanovi, sinovi Hagabini, sinovi Akubovi, 46 Hagabovi sinovi, Šamlajevi sinovi, Hananovi sinovi, 47 sinovi Gidelovi, sinovi Gaharovi, sinovi Reajini, 48 Resinovi sinovi, Nekodini sinovi, Gazamovi sinovi, 49 sinovi Uzini, sinovi Faseahini, sinovi Besajevi, 50 Asnanini sinovi, Meunimovi sinovi, Nefusimovi sinovi, 51 sinovi Bakbukovi, sinovi Hakufini, sinovi Harhurovi, 52 Baslutovi sinovi, Mehidini sinovi, Haršini sinovi, 53 sinovi Barkosovi, sinovi Sisrini, sinovi Tamahovi, 54 Nesiahovi sinovi, Hatifini sinovi. 55 Sinovi slugu Salomonovih: sinovi Sotajevi, sinovi Hasoferetovi, sinovi Farudini, 56 Jalini sinovi, Darkonovi sinovi, Gidelovi sinovi, 57 sinovi Šefatjini, sinovi Hatilovi, sinovi Pokeret-Hasebajimovi, sinovi Amijevi. 58 Svega netinaca i sinova slugu Salomonovih: tri stotine dvadeset i dva. 59 Oni koji su pošli iz Tel Melaha, Tel Harše, Keruba, Adana, Imera, a nisu mogli dokazati da li je njihov dom i njihovo sjeme izraelskog podrijetla: 60 sinovi Dalajini, sinovi Tobijini, sinovi Nekodini - njih šest stotina pedeset i dva. 61 A od sve?eni?kih sinova: Hobajini sinovi, Hakosovi sinovi, sinovi Barzilaja - onoga koji je uzeo za ženu jednu k?er Barzilaja Gilea?anina te se prozvao tim imenom. 62 Oni su tražili svoje rodoslovne popise, al i ih nisu našli. Bili su izlu?eni iz sve?eništva. 63 I namjesnik im zabrani jesti od svetinja sve dok se ne pojavi sve?enik za Urim i Tumim. 64 Sav je zbor brojio ?etrdeset i dvije tisu?e tri stotine i šezdeset duša, 65 ne ra?unaju?i njihove sluge i sluškinje, kojih bijaše sedam tisu?a tri stotine i sedam. Bijaše i dvije stotine pjeva?a i pjeva?ica. 66 Njihovih je konja bilo sedam stotina trideset i šest, njihovih mazga dvije stotine ?etrdeset i pet, 67 deva je bilo ?etiri stotine trideset i pet, a njihovih magaraca ukupno šest tisu?a sedam stotina i dvadeset. 68 Stanovit broj obiteljskih glavara kad su stigli u Dom Jahvin, koji je u Jeruzalemu, dragovoljno su priložili darove za Dom Božji da bi se podigao na svome mjestu. 69 Dali su prema svojim mogu?nostima u riznicu šezdeset tisu?a drahmi zlata, pet tisu?a mina srebra i stotinu sve?eni?kih haljina. 70?enici, leviti i dio naroda nastaniše se u Jeruzalemu; a vratari, pjeva?i, netinci i svi ostali Izraelci u svojim gradovima. Obnova bogoslužja

3

1Kad je došao sedmi mjesec - sinovi su Izraelovi bili ve? u svojim gradovima - sabrao se sav narod kao jedan ?ovjek u Jeruzalemu. 2 Tada Ješua, sin Josadakov, sa svojom bra?om sve?enicima, i Zerubabel, sin Šealtielov, sa svojom bra?om, po?eše graditi žrtvenik Bogu Izraelovu da bi prinosili paljenice, kako je pisano u Zakonu Mojsija, ?ovjeka Božjeg. 3 I podigoše žrtvenik na starome mjestu - iako su bili u strahu od naroda u zemlji - i prinosili su paljenice Jahvi, paljenice jutarnje i ve?ernje; 4 i slavili su Blagdan sjenica, kako je pisano: prinosili su svakodnevno broj paljenica propisan za svaki dan. 5 Osim toga prinosili su svakidašnje paljenice, zatim žrtve odre?ene za mla?ak i za sve blagdane Jahvine i za sve one koji su htjeli dragovoljno žrtvovati Jahvi. 6 Od prvoga dana u sedmom mjesecu po?eli su prinositi Jahvi žrtve paljenice, premda još nisu bili položeni temelji svetišta Jahvina. 7 I dadoše novac kamenarima i drvodjelcima; Sidoncima i Tircima poslaše hranu i pi?e i ulje da dovezu drva cedrova s Libanona do Jafe po dopuštenju perzijskoga kralja Kira. 8 A druge godine poslije njihova dolaska k Domu Božjemu u Jeruzalemu, drugoga mjeseca kako su Zerubabel, sin Šealtielov, i Ješua, sin Josadakov, s ostalom svojom bra?om sve?enicima, levitima i sa svim narodom koji se iz ropstva vratio u Jeruzalem po?eli graditi, postavili su levite od dvadeset godina naviše da upravljaju poslovima oko Doma Jahvina. 9 Ješua, njegovi sinovi i bra?a njegova Kadmiel, Binuj i Hodavja bijahu postavljeni da kao jedan upravljaju poslenicima na gradnji Doma Božjega. 10 Kad su zidari bili postavili temelje Svetišta Jahvina, postavili su se sve?enici u sve?anim odje?ama, s trubama, a tako i leviti, sinovi Asafovi, s cimbalima da slave Jahvu prema odredbama Davida, kralja Izraelova. 11 I pjevahu Jahvi hvalu i slavu: "Jer je dobar, jer je vje?na njegova ljubav prema Izraelu." I sav je narod klicao hvale?i Jahvu, jer je Dom Jahvin bio postavljen na svoje temelje. 12 Zaista, mnogi sve?enici, mnogi leviti i glavar i obiteljski i starješine, koji su svojim o?ima vidjeli temelje prijašnjega Hrama, plakahu iza glasa, a mnogi opet snažno klicahu od radosti. 13ako nitko nije mogao razlikovati radosno klicanje od pla?a u narodu; jer je narod glasno klicao i vika se ?ula vrlo daleko. Protusamarijansko raspoloženje - samarijanske smetnje pod Kirom

4

1Ali kada su ?uli Judini i Benjaminovi neprijatelji da povratnici iz sužanjstva grade svetište Jahvi, Bogu Izraelovu, 2 potražiše Zerubabela, Ješuu i glavare obiteljske i rekoše im: "Mi želimo s vama graditi, jer, kao i vi, tražimo Boga vašega i njemu prinosimo žrtve od vremena Esar Hadona, asirskoga kralja, koji nas je ovamo doveo." 3 Zerubabel, Ješua i glavari izraelskih obitelji odgovoriše im: "Nije na vama da s nama gradite Dom našemu Bogu: gradit ?emo mi sami Jahvi, Bogu Izraelovu, kako nam je naredio Kir, kralj perzijski." 4 Tada je narod one zemlje plašio ljude Judeje i smetao im u gradnji. 5 Podmitili su savjetnike da im ometaju naum: tako je bilo za vrijeme perzijskoga kralja Kira sve do perzijskoga kralja Darija. Samarijanske smetnje za Kserksove i Artakserksove vladavine 6 Za Kserksova kraljevanja, na po?etku njegove vladavine, sastaviše tužbu protiv stanovnika Judeje i Jeruzalema. 7 I za vremena Artakserksova pisali su Bišlam, Mitredat, Tabel i ostali njihovi drugovi protiv Jeruzalema perzijskom kralju Artakserksu. Podnesak je bio pisan aramejskim pismom i jezikom. 8 Zatim su upravitelj Rehum i tajnik Šimšaj napisali kralju Artakserksu slijede?e pismo protiv Jeruzalema - 9 upravitelj Rehum, tajnik Šimšaj i ostali drugovi njihovi: perzijski suci, poslanici, ?inovnici; Arkevajci, Babilonci, Suzanci - to jest Elamci - 10 i ostali narodi koje je veliki i slavni Asurbanipal bio odveo u sužanjstvo i naselio ih u gradove Samarije i druge krajeve s onu stranu Rijeke. 11 Evo prijepisa pisma koje su mu poslali: "Kralju Artakserksu, tvoje sluge, ljudi s onu stranu Rijeke. Sada, dakle, 12 neka zna kralj da su Judejci stigli k nama od tebe; došavši u Jeruzalem, žele ponovo sagraditi odmetni?ki i opaki grad; podižu zidine, a temelje su ve? postavili. 13 Neka zna kralj: ako ovaj grad bude sagra?en i zidovi podignuti, ne?e se više pla?ati porez, ni danak, ni carina, i ovaj ?e grad biti na štetu kraljevske riznice. 14 Budu?i da jedemo dvorsku sol, ne ?ini nam se doli?nim gledati ovu sramot u nanesenu kralju. Zato, dakle, obavještavamo kralja: 15 neka se poduzmu istraživanja u ljetopisima tvojih o?eva: u tim ?eš ljetopisima na?i i utvrditi da je ovaj grad odmetni?ki grad, nesretan za kraljeve i pokrajine i da su se u njemu od davnine dizale bune. Zato je ovaj grad bio razoren. 16 Obavješ?ujemo kralja da ne?e biti više tvoje podru?je preko Rijeke ako ovaj grad bude ponovo sagra?en i zidovi podignuti!" 17 Kralj je poslao ovaj odgovor: "Rehumu, upravitelju, Šimšaju, tajniku, i ostalim drugovima njihovim koji borave u Samariji i drugdje, s onu stranu Rijeke - mir! Evo, 18 podnesak koji ste mi poslali bio je preda mnom pri?itan u njegovu prijevodu. 19 Po mojoj su naredbi poduzeli istraživanja i utvrdili da se taj grad dizao od davnine protiv kraljeva i da su u njemu bivali ustanci i bune. 20 I mo?ni su kraljevi kraljevali u Jeruzalemu, koji su gospodarili svime s onu stranu Rijeke: njima se pla?ao danak, porez i carina. 21 Zapovjedite, dakle, da se prekine pothvat onih ljudi: taj se grad ne?e zidati dok ja o tome ne odlu?im. 22 ?uvajte se svakog propusta u postupku, da ne bi zlo poraslo na štetu kraljeva." 23 Pošto je prijepis otpisa kralja Artakserksa pro?itan pred Rehumom, upraviteljem, Šimšajem, tajnikom, i pred njihovim drugovima, oni brzo odoše u Jeruzalem k Judejcima te im oružanom snagom zabraniše radove. 24 Tako su obustavljeni poslovi oko gradnje Doma Božjega u Jeruzalemu. Bili su prekinuti sve do druge godine kraljevanja Darija, perzijskoga kralja. Gradnja Hrama 520

5

1Tada su proroci Hagaj i Zaharija, sin Adonov, po?eli prorokovati Judejcima u Judeji i Jeruzalemu, u ime Boga Izraelova, koji je bio nad njima; 2 na to ustadoše Zerubabel, sin Šealtielov, i Ješua, sin Josadakov, i po?eše zidati Dom Božji u Jeruzalemu: proroci su Božji bili s ljudima i bodrili ih. 3 U to vrijeme do?oše k njima Tatnaj, satrap s onu stranu Rijeke, Šetar Boznaj i drugovi njihovi poslanici i upitaše ih: "Tko vam je dopustio da gradite ovaj hram i da podižete ove zidove? 4 Kako se zovu ljudi koji su sagradili ovu zgradu?" 5 Ali je oko Božje bdjelo nad starješinama judejskim, te im nisu zabranili da rade dok obavijest nije otišla Dariju i stigao o tom pismeni odgovor. 6 Ovo je prijepis pisma koje su kralju Dariju poslali Tatnaj, satrap s one strane Rijeke, Šetar Boznaj i njihovi drugovi poslanici s one strane Eufrata. 7 Oni su mu uputili izvješ?e ovog sadržaja: "Kralju Dariju svaki mir! 8 Neka znade kralj da smo došli u pokrajinu Judeju k Domu Boga velikoga: grade ga od krupnog kamenja, drvetom oblažu zidove; posao se brižljivo izvodi i napreduje u njihovim rukama. 10 Pitali smo ih i za njihova imena da bismo ti javili. Tako smo i zapisali imena onih koji zapovijedaju ljudstvu. 12 Ali kad su naši oci rasrdili Boga neba, on ih je predao u ruke Nabukodonozora Kaldejca, babilonskog kralja, koji je razorio ovaj Hram i odveo narod u sužanjstvo u Babilon. 13 Ali prve godine Kira, kralja babilonskog, zapovjedio je kralj Kir da se ponovo sazida ovaj Dom Božji. 14 Još i zlatno i srebrno posu?e Doma Božjega, koje Nabukodonozor bijaše odnio iz svetišta u Jeruzalemu i prenio ga u svetište babilonsko, uzeo je kralj Kir iz svetišta u Babilonu i predao ?ovjeku po imenu Šešbasaru, koga je postavio u praviteljem, 17a, dakle, ako kralj želi, neka se istraži u pismohrani kraljevoj u Babilonu je li zaista kralj Kir izdao zapovijed da se sagradi Dom Božji u Jeruzalemu. A kraljeva odluka o tome neka nam se saop?i."

6

1Tada, po naredbi kralja Darija, uzeše tražiti u Babilonu, u spremištu gdje je bila pismohrana, 2 i na?oše u Ekbatani, tvr?avi u medijskoj pokrajini, svitak s ovom poveljom: "Na spomen. 3 Prve godine kraljevanja Kira proglasio je kralj Kir: Dom Božji u Jeruzalemu. Dom neka se sagradi kao mjesto gdje ?e se prinositi žrtve i gdje ?e se donositi prinosi za paljenje. Neka bude visok šezdeset lakata i širok šezdeset lakata. 4 Tri reda neka budu od velikog kamenja, a jedan od drveta. Trošak ?e se podmiriti iz kraljevskog dvora. 5 Povrh toga, posu?e zlatno i srebrno iz Doma Božjeg koje Nabukodonozor bijaše uzeo iz svetišta u Jeruzalemu i prenio u Babilon neka se vrati i bude na svome mjestu u svetištu jeruzalemskom i neka se postavi u Domu Božjem." 6 "Sada, dakle, Tatnaju, satrape s onu stranu Rijeke, Šetar Boznaju i drugovi vaši poslanici s onu stranu Rijeke, udaljite se odatle! 7 Pustite neka taj Dom Božji grade upravitelji i starješine židovske. Dom Božji treba sagraditi na njegovu prvotnom mjestu. 8 Evo mojih naredaba o vašem držanju prema starješinama judejskim kako bi se ponovo sagradio taj Dom Božji: od kraljevskog blaga - to jest od danka s onu stranu Rijeke - neka se pla?a onim ljudima brižljivo, bez prijekida, 9 i što im bude trebalo za žrtve paljenice Bogu neba: junaca, ovnova i jaganjaca, i pšenice, soli, vina i ulja, neka im se redovito daje svakoga dana, prema uputama sve?enika u Jeruzalemu. 10 Neka prinose žrtve na ugodan miris Bogu neba, neka mole za život kralja i njegovih sinova. 11 Nare?ujem osim toga: tk o god prekrši ovu naredbu, neka mu se izvadi greda iz ku?e pa neka na njoj bude pogubljen, a ku?a da mu zato postane bunište. 12 I Bog, koji je ondje nastanio svoje Ime, neka obori svakog kralja i narod koji bi se drznuo da prekrši moju naredbu i sruši Dom Božji u Jeruzalemu! Ja, Darije, izdao sam ovu zapovijed. Neka se to?no vrši!" 13 Tada Tatnaj, satrap s onu stranu Rijeke, Šetar Boznaj i njihovi drugovi u?iniše onako kako je zapovjedio kralj Darije. 14 A židovske su starješine nastavile uspješno graditi po nadahnu?u proroka Hagaja i Zaharije, sina Adonova. Dovršili su gradnju po naredbi Boga Izraelova i po naredbi Kira i Darija i Artakserksa, kralja perzijskoga. 15 Hram je zavšen dvadeset i tre?eg dana mjeseca Adara. Bilo je to šeste godine vladavine kralja Darija. 16 Izraelci - sve?enici, leviti i ostatak povratnika iz sužanjstva - radosno posvetiše taj Dom Božji. 17 Žrtvovaše za posve?enje Doma Božjega stotinu junaca, dvije stotine ovnova, ?etiri stotine janjaca i, kao žrtvu za grijehe svega Izraela, dvanaest jaraca - prema broju plemena Izraelovih. 18 Zatim postaviše sve?enike po njihovim redovima i levite po njihovim razredima za službu Domu Božjem u Jeruzalemu, kako je propisano u knjizi Mojsijevoj. Pasha 515. godine 19 Povratnici iz sužanjstva slavili su Pashu ?etrnaestog dana prvoga mjeseca. 20 Svi su se leviti, kao jedan ?ovjek, o?istili: svi su bili ?isti; žrtvovali su pashu za sve povratnike iz ropstva, za svoju bra?u sve?enike i za sebe. 21 Blagovali su pashu Izraelci koji su se vratili iz ropstva i svi oni koji su im se, prekinuvši s ne?isto?om naroda zemlje, pridružili da traže Jahvu, Boga Izraelova. 22vetkovahu radosno Blagdan beskvasnih hljebova sedam dana: jer ih je Jahve ispunio radoš?u i obratio prema njima srce asirskog kralja da oja?a njihove ruke u radovima oko Doma Boga, Boga Izraelova. II. EZRINO I NEHEMIJINO URE?ENJE ZAJEDNICE Zada?a i li?nost Ezrina

7

1Poslije tih doga?aja, za kraljevanja Artakserksa, kralja perzijskoga, Ezra - sin Seraje, sina Azarje, sina Hilkije, 2 sina Šaluma, sina Sadoka, sina Ahituba, 3 sina Amarje, sina Azarje, sina Merajota, 4 sina Zerahje, sina Uzije, sina Bukija, 5 sina Abišue, sina Pinhasa, sina Eleazara, sina vrhovnog sve?enika Arona - 6 taj Ezra vrati se iz Babilona. Bio je književnik vješt Mojsijevu Zakonu, koji je dao Jahve, Bog Izraelov. Kako je ruka Jahve, Boga njegova, bila nad njim, kralj mu je dao sve što je tražio. 7 Stanovit broj Izraelaca, sve?enika, levita, pjeva?a, vratara i sluga krenuše u Jeruzalem sedme godine kralja Artakserksa. 8 A Ezra je došao u Jeruzalem petoga mjeseca: bilo je to sedme godine kraljeve. 9 Pošao je iz Babilona prvoga dana prvoga mjeseca, a stigao je u Jeruzalem prvoga dana petoga mjeseca: nad njim je bila blaga ruka Boga njegova! 10 Jer je Ezra nastojao svim srcem proniknuti Zakon Jahvin, vršiti ga i pou?avati Izraela u zakonima i obi?ajima. Artakserksov ukaz 11 Evo prijepisa isprave koju je kralj Artakserkso dao sve?eniku Ezri, književniku vještu naredbama i zakonima što ih je Jahve dao Izraelu: 12 "Artakserkso, kralj kraljeva, sve?eniku Ezri, pisaru Zakona Boga nebeskoga, potpuni mir. 13 Evo mojih zapovijedi: Tko god u mome kraljevstvu od naroda izraelskog, njegovih sve?enika ili od njegovih levita želi po?i u Jeruzalem, može i?i s tobom. 14 Osim toga, šalje te kralj i njegovih sedam savjetnika da pregledaš Judeju i Jeruzalem prema Zakonu Boga tvoga, koji ti je u ruci, 15 i da odneseš srebro i zlato koje kralj i njegovih sedam savjetnika dragovoljno prinose Bogu Izraelovu, koji prebiva u Jeruzalemu, 16 i sve srebro i zlato koje skupiš po svoj pokrajini babilonskoj s dragovoljnim prinosima koje narod i sve?enici prinesu za Dom svoga Boga u Jeruzalemu. 17 I pobrini se da tim novcem kupiš junaca, ovnova i jaganjaca, a tako i darova i naljeva koji uz to idu: to prinesi na žrtvenik Doma Boga vašega u Jeruzalemu. 18 Sa srebrom i zlatom što preostane u?inite ti i tvoja bra?a kako vam se bude najviše svidjelo, vrše?i volju Boga vašega. 19 Posu?e koje si primio za službu Domu Boga tvoga ostavi pred Bogom tvojim, u Jeruzalemu. 20 I što bi još trebalo za Dom Boga tvoga i što bi trebalo nabaviti primit ?eš iz kraljevskih riznica. 21 Ja, kralj Artakserkso, još zapovijedam svim rizni?arima s one strane Rijeke: sve što od vas zatraži sve?enik Ezra, pisar Zakona Boga nebeskoga, podajte odmah najto?nije, 22 do stotinu talenata srebra, stotinu kora pšenice, do stotinu bata vina, do stotinu bata ulja, a soli po želji. 23 Sve što naredi Bog nebeski, neka se odmah izvrši u svoj gorljivosti za Dom Boga nebeskog, da gnjev njegov ne do?e na kraljevstvo kraljevo i na djecu njegovu. 24 I još vam javljamo da se ne smije udariti danak, ni porez, ni carina ni na jednoga od sve?enika, levita, pjeva?a, netinaca i drugih službenika toga Doma Božjega. 25 A ti, Ezra, po mudrosti Boga svoga koju imaš u rukama, postavi ?inovnike i suce koji ?e suditi svemu narodu s onu stranu Rijeke, to jest svima koji poznaju Zakon Boga tvoga. Tko ne zna, vi ga pou?ite. 26 Tko ne bude držao Zakona Boga tvojega - koji je i kraljev zakon - neka se oštro osudi: na smrt, na progonstvo, na nov?anu globu ili na tamnicu." Ezrino putovanje iz Babilona u Palestinu 27 "Blagoslovljen neka je Jahve, Bog otaca naših, koji je nadahnuo srce kraljevo da proslavi Dom Jahvin u Jeruzalemu 28oji je okrenuo prema meni naklonost kralja, njegovih savjetnika i svih najmo?nijih kraljevskih ?inovnika. A ja se osmjelih jer ruka Jahve, Boga mojega, bijaše nada mnom i sabrah glavare Izraela da po?u sa mnom."

8

1Evo glavara obitelji s rodoslovljem koji su sa mnom pošli iz Babilona za vladavine kralja Artakserksa: 2 Od Pinhasovih sinova: Geršom; od Itamarovih sinova: Daniel; od Davidovih sinova: Hatuš, 3 Šekanijini sinovi; od sinova Paroševih: Zaharija i s njim upisanih muškaraca stotinu i pedeset; 4 od Pahat-Moabovih sinova: Elijoenaj, sin Zerahjin, i s njim dvije stotine muškaraca; 5 od Zatuovih sinova: Šekanija, sin Jahazielov, i s njim tri stotine muškaraca; 6 od sinova Adinovih: Ebed, sin Jonatanov, i s njim pedeset muškaraca; 7 od Elamovih sinova: Izaija, sin Atalijin, i s njim sedamdeset muškaraca; 8 od Šefatjinih sinova: Zebadja, sin Mihaelov, i s njim osamdeset muškaraca; 9 od Joabovih sinova: Obadja, sin Jehielov, i s njim dvije stotine i osamnaest muškaraca; 10 od sinova Banijevih: Šelomit, sin Josifjin, i s njim stotinu i šezdeset muškaraca; 11 od Bebajevih sinova: Zaharija, sin Bebajev, i s njim dvadeset i osam muškaraca; 12 od Azgadovih sinova: Johanan, sin Hakatanov, i s njim stotinu i deset muškaraca; 13 od posljednjih Adonikamovih sinova poimence: Elifelet, Jeiel i Šemaja, i s njima šezdeset muškaraca; 14 i od sinova Bigvajevih: Utaj, sin Zabudov, i s njim sedamdeset muškaraca. 15 Sabrao sam ih kod rijeke koja te?e prema Ahavi. Utaborili smo se za tri dana ondje. Pregledao sam svjetovnjake i sve?enike, ali nisam ondje našao ni jednog levita. 16 Tada sam poslao glavare Eliezera, Ariela, Šemaju, Elnatana, Jariba, Elnatana, Natana, Zahariju, Mešulama i u?itelje Jojariba i Elnatana 17 i uputio sam ih Idonu, poglavaru mjesta Kasifje. Stavio sam u njihova usta rije?i koje ?e re?i Idonu i njegovoj bra?i koja su se nalazila u mjestu Kasifji da n am pribave sluge za Dom Boga našega. 18 Milostiva ruka Boga našega bijaše nad nama i oni nam dovedoše razumna ?ovjeka izme?u sinova Mahlija, sina Levijeva, sina Izraelova: Šerebju s njegovim sinovima i bra?om - njih osamnaest. 19 Još Hašabju i s njim njegova brata Izaiju, sina Merarijeva, i njihove sinove: njih dvadeset. 20 A od poslužitelja koje su David i glavari postavili levitima da im služe: dvije stotine i dvadeset poslužitelja. Svi su bili poimence zabilježeni. 21 Ja sam ondje, kraj rijeke Ahave, proglasio post: da bismo se ponizili pred Bogom svojim i od njega izmolili sretan put sebi, svojoj djeci i svemu blagu svojem. 22 Jer bih se stidio moliti od kralja vojske i konjanika da nas štite putem od neprijatelja; izjavili smo, naprotiv, kralju: "Ruka je Boga našega ispružena da blagoslovi sve one koji ga traže; njegova snaga i gnjev njegov nad onima su koji ga ostavljaju." 23 I tako smo postili i molili Boga svoga na ovu nakanu, i on nas usliša. 24 Izabrao sam dvanaest glavara sve?eni?kih, Šerebju i Hašabju, i s njima desetoricu njihove bra?e; 25 izmjerih im srebro, zlato i posu?e, darove koje su kralj, njegovi savjetnici, velikaši i svi Izraelci darovali za Dom Boga našega. 26 Izmjerih i stavih u njihove ruke šest stotina i pedeset talenata srebra, stotinu srebrnih posuda od po dva talenta, stotinu talenata zlata, 27 dvadeset zlatnih ?aša od tisu?u darika i dva vr?a od dobre pozla?ene mjedi, skupocjene kao zlato. 28 I rekoh im: "Vi ste Jahvi posve?eni; ovo je posu?e posve?eno, ovo srebro i zlato dragovoljno je darovano Jahvi, Bogu otaca vaših. 29 Pazite i ?uvajte ovo sve dok ne izmjerite pred glavarima sve?eni?kim i pred levitima i glavarima obitelji Izraelovih u Jeruzalemu, u dvoranama Doma Jahvina." 30 Sve?enici i leviti primiše, dakle, izmjereno srebro, zlato i posu?e da ga odnesu u Jeruzalem, u Dom Boga našega. 31 Dvanaestog dana prvoga mjeseca krenusmo od rijeke Ahave da po?emo u Jeruzalem: ruka Boga našega bijaše nad nama; on nas je na putu štitio od napada neprijatelja i od plja?kaša. 32 Stigli smo u Jeruzalem i ondje smo se tri dana odmarali. 33 ?etvrtoga dana izmjereno je srebro, zlato i posu?e u Domu Boga našega i predano je u ruke Merimotu, sinu Urijinu, s kojim je bio Eleazar, sin Pinhasov; a pred njima bijahu leviti: Jozabad, sin Ješuin, i Noadja, sin Binujev. 34 Sve je bilo na broju i težini. Zabilježena je tada sveukupna težina. U to vrijeme 35 oni koji su se vratili iz sužanjstva, povratnici, priniješe žrtvu paljenicu Bogu Izraelovu: dvanaest junaca za sav Izrael, devedeset i šest ovnova, sedamdeset i sedam janjaca, dvanaest jaraca za grijehe - sve to kao paljenicu Jahvi. 36im predaše kraljeve naredbe kraljevskim satrapima i upraviteljima s one strane Rijeke i oni pomogoše narod i Dom Božji. Prekid brakova sa strancima

9

1Pošto je sve to ure?eno, do?oše mi glavari govore?i: "Izraelski narod, sve?enici i leviti nisu se odvojili od naroda zemlje, okorjelih u njihovim gnusobama: nisu se odijelili od Kanaanaca, Hetita, Perižana, Jebusejaca, Amonaca, Moabaca, Egip?ana i Amorejaca, 2 nego su za sebe i za sinove svoje uzimali za žene njihove k?eri: sveti rod pomiješao se s narodima zemlje; glavari i savjetnici prvi su po?inili tu nevjernost." 3 Na tu vijest razderah svoju odje?u i svoj ogrta?, ?upao sam kosu i bradu svoju i sjedoh utu?en. 4 Svi koji su strahovali od rije?i Božje sakupili se oko mene zbog nevjernosti onih povratnika. A ja sam sveudilj sjedio utu?en, sve do ve?ernje žrtve. 5 A o ve?ernjoj žrtvi trgnuh se iz svoga jada i, razderane odje?e i ogrta?a, padoh na koljena, raširih ruke prema Jahvi, Bogu svome, 6 i rekoh: "Bože moj! Stid me i bojim se podi?i svoje lice k tebi, Bože moj! Jer su se umnožila zlodjela naša preko glave i grijesi su se naši nagomilali do neba. 7 Od vremena otaca svojih pa do danas u krivnji smo velikoj i zbog zlodjela svojih bijasmo predani u ruke zemaljskih kraljeva: mi, kraljevi naši i sve?enici naši - pod ma?, u sužanjstvo, u plijen i na sramotu, kao što je to i danas. 8 Ali sada, za kratko vrijeme, u?inio nam je Jahve, Bog naš, milost i ostavi nam Ostatak i dade nam uto?ište u svome svetom mjestu: tako nam je Bog naš prosvijetlio o?i i dao nam malo života u robovanju našem. 9 Jer mi smo robovi, ali nas u ropstvu našem nije nikada ostavio Bog naš: nego nam dade te na?osmo milost u perzijskih kraljeva, dade nam snage da podignemo Dom Boga našega i da obnovimo njegove ruševine i pribavi nam uto?ište u Judeji i Jeruzalemu. 10 Ali sada, što možemo re?i, Bože moj, kad smo poslije svega toga odnemarili zapovijedi tvoje 13 I poslije svega što nas je stiglo zbog zlih djela naših i zbog naše velike krivice, dobro je, o Bože naš, što si naša zlodjela smatrao manjima nego što je zlo?a njihova i što si nam ostavio ovaj Ostatak! 14 Zar možemo i dalje kršiti naredbe tvoje i vezivati se s ovim gnusnim narodima? Ne bi li se ti razgnjevio i satro nas da ni Ostatka ni ikoga spašena više ne bi bilo? 15ve, Bože Izraelov, po pravednosti tvojoj mi ostadosmo Ostatak, kao što smo danas: evo nas pred tobom s grijehom svojim! Zaista ne bismo zbog njega smjeli stajati pred tobom!"

10

10Dok je Ezra molio i priznavao grijehe, pla?u?i i leže?i pred Domom Božjim, skupilo se oko njega mnoštvo Izraelaca, ljudi, žena i djece: i taj je narod gorko plakao. 2 Tada Šekanija, sin Jehielov, jedan od sinova Elamovih, uzimaju?i rije? re?e Ezri: "Mi smo izdali Boga svoga žene?i se tu?inkama iz naroda zemlje. Ali još ima nade Izraelu. 3 Obnovimo sada Savez s Bogom svojim: obe?ajmo da ?emo, prema savjetu moga gospodara i onih koji osje?aju strahopo?itanje prema zapovijedi Boga našega, otpustiti svoje žene tu?inke i djecu koju su rodile. U?inimo dakle po Zakonu! 4 Ustani, jer to je tvoja dužnost, a mi ?emo biti uza te. Budi hrabar i na djelo!" 5 Tada ustade Ezra i zakle glavare sve?eni?ke, i levite, i sve Izraelce da ?e u?initi kako im bijaše rekao. I zakleše se. 6 Ezra se udalji ispred Doma Božjega i u?e u dvoranu Johanana, sina Elijašibova. Ondje provede no? i nije jeo ni kruha niti je pio vode jer tugovaše zbog nevjernosti povratnika. 7 Zatim je objavljeno u Judeji i Jeruzalemu svima povratnicima da se skupe u Jeruzalemu: 8 a tko ne bude došao u Jeruzalem za tri dana, toga ?e pozvati glavari i starješine, bit ?e mu zaplijenjeno imanje i isklju?it ?e ga iz zbora povratnika. 9 Svi su se ljudi od Jude i Benjamina sakupili tako za tri da na u Jeruzalemu. Bilo je to devetoga mjeseca, dvadesetoga dana u mjesecu. Sav se narod smjestio na trgu pred Domom Božjim, drš?u?i zbog svega toga i zbog jake kiše. 10 Tada, ustavši, sve?enik Ezra re?e im: "Vi ste se iznevjerili kad ste se oženili tu?inkama. Tako ste pove?ali grijeh Izraelov! 11 Ali podajte sada hvalu Jahvi, Bogu otaca svojih, i izvršite volju njegovu te se rastavite od naroda zemlje i od žena tu?inki." 12 Sav je zbor odgovorio snažnim glasom: "Jest, dužnost nam je u?initi po tvome savjetu! 13 Ali naroda ima mnogo i dažd nahodi: vani se ne može stajati. Osim toga, nije to posao od dan-dva, jer nas je mnogo koji smo u tome sagriješili. 14 Mogu nas na zajedni?kom zboru zastupati naši glavari: svi koji su po našim gradovima oženjeni tu?inkama mogu do?i u odre?eno vrijeme u pratnji starješina i sudaca svakoga grada, sve dok ne budemo odvratili gnjev Boga svojega zbog ovoga." 15 Samo Jonatan, sin Asahelov, i Jahzija, sin Tikvin, bijahu se usprotivili; a podupirahu ih Mešulam i levit Šabetaj. 16 Povratnici u?iniše tako: rastaše se. Sve?enik Ezra izabra za pomo?nike glavare obitelji, prema njihovim domovima, i svi su bili poimence odre?eni. Po?eli su zasjedati prvoga dana desetoga mjeseca da bi sve ispitali. 17 I prvoga dana prvoga mjeseca završiše sa svima koji se bijahu oženili tu?inkama. Popis prijestupnika 18 Me?u pripadnicima sve?enstva evo koji bijahu oženjeni tu?inkama: izme?u sinova Ješue, sina Josadakova, i me?u njegovom bra?om: Maaseja, Eliezer, Jarib i Gedalija; 19 oni dadoše svoju ruku da ?e otpustiti svoje žene i da ?e za svoj grijeh prinijeti ovna kao naknadnicu. 20 Od sinova Imerovih: Hanani i Zebadja; 21 od Harimovih sinova: Maaseja, Ilija, Šemaja, Jehiel i Uzija; 22 od Pašhurovih sinova: Elijoenaj, Maaseja, Jišmael, Netanel, Jozabad i Elasa. 23 Od levita: Jozabad, Šimej, Kelaja - nazvan Kelita - Petahja, Juda i Eliezer. 24 Od pjeva?a: Elijašib i Zakur. Od vratara: Šalum, Telem i Uri. 25 A izme?u Izraelaca: od sinova Paroševih: Ramja, Jizija, Malkija, Mijamin, Eleazar, Malkija i Benaja; 26 od sinova Elamovih: Matanija, Zaharija, Jehiel, Abdi, Jeremot i Ilija; 27 od sinova Zatuovih: Elijoenaj, Elijašib, Matanija, Jeremot, Zabad i Aziza; 28 od sinova Bebajevih: Johanan, Hananija, Zabaj i Atlaj; 29 od Banijevih sinova: Mešulam, Maluk, Adaja, Jašub, Šeal i Ramot; 30 od Pahat-Moabovih sinova: Adna, Kelal, Benaja, Maaseja, Matanija, Besalel, Binuj i Manaše; 31 od sinova Harimovih: Eliezer, Jišija, Malkija, Šemaja, Šimun, 32 Benjamin, Maluk, Semarja; 33 od sinova Hašumovih: Matnaj, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremaj, Manaše, Šimej; 34 od sinova Banijevih: Maadaj, Amram, Joel, 35 Benaja, Bedja, Kelu, 36 Vanija, Meremot, Elijašib, 37 Matanija, Matnaj i Jaasaj; 38 od sinova Binujevih: Šimej, 39 Šelemja, Natan i Adaja; 40 od Zakajevih sinova: Šašaj, Šaraj, 41 Azareel, Šelemja, Šemarja, 42 Šalum, Amarja, Josip; 43 od Nebovih sinova: Jeiel, Matitja, Zabad, Zebina, Jadaj, Joel, Benaja.