Popis knjiga
Staro sucelje
Katekizam
Trazenje pojma

SZ NZ
Trazenje po broju
knjiga glava-od redak-od glava-do redak-do
0Hošea Natpis

1

1Rije? Jahvina koja do?e Hošei, sinu Beerijevu, u dane Uzije, Jotama, Ahaza i Ezekije, kraljeva judejskih, u dane Jeroboama, sina Joaševa, kralja izraelskog. I. HOŠEINA ŽENIDBA I NJEZINO SIMBOLI?KO ZNA?ENJE Hošea se ženi i dobiva djecu 2 Po?etak rije?i Jahvinih Hošei. Jahve re?e Hošei: "Idi, oženi se bludnicom i izrodi djecu bludni?ku, jer se zemlja bludu odala, odmetnuvši se od Jahve!" 3 I on ode, uze Gomeru, k?er Diblajimovu, koja za?e i rodi mu sina. 4 Jahve mu re?e: "Nadjeni mu ime Jizreel, jer još samo malo i kaznit ?u pokolje jizreelske na domu Jehuovu i dokon?at ?u kraljevstvo doma Izraelova. 5 I u taj dan slomit ?u luk Izraelov u Dolini jizreelskoj." 6 I ona opet za?e i rodi k?er. I re?e mu Jahve: "Nadjeni joj ime Nemila, jer mi odsad ne?e biti mila ku?a Izraelova, od nje ?u se povu?i; 7 a omiljet ?e mi ku?a Judina, spasit ?u je Jahvom, Bogom njihovim, a ne?u je spasiti lukom, ma?em ni kopljem, ni konjima ni konjanicima." 8 Kad odoji Nemilu, za?e opet i rodi sina. 9re?e Jahve: "Nadjeni mu ime Ne-narod-moj, jer više niste narod moj i ja vama nisam više Onaj koji jest." Budu?nost Izraela 2 Ujedinit ?e se sinovi Judini i sinovi Izraelovi, postavit ?e sebi jednoga glavara i oti?i ?e iz zemlje; jer velik ?e biti dan jizreelski. 6 Ja joj djece ne?u milovati, jer djeca su to bludni?ka. 8 Stoga ?u put joj trnjem zagraditi, zidom opkoliti, da ne na?e više svojih staza. 10 I ona nije razumjela da joj ja davah i žito i mošt i ulje, da je ja obasipah srebrom i zlatom od kojega na?iniše baale. 11 Stoga ?u uzeti natrag svoje žito u svoje vrijeme i svoj mošt u pravi ?as; oduzet ?u svoju vunu i svoj lan kojima je imala pokriti golotinju svoju; 12 sad ?u joj otkriti sramotu na o?i njenih milosnika, i nitko je iz moje ne?e izbaviti ruke. 13 U?init ?u kraj svim njenim veseljima, svetkovinama, mla?acima, subotama i svim blagdanima njezinim. 15 Kaznit ?u je za dane Baalove kojima je kad palila, kitila se grivnom i kolajnom i tr?ala za svojim milosnicima; a mene je zaboravljala - rije? je Jahvina. 19 Uklonit ?u joj iz usta imena baalska i ne?e im više ime spomin jati. 20 U onaj dan, u?init ?u za njih savez sa životinjama u polju, sa pticama nebeskim i gmazovima zemskim; luk, ma? i boj istrijebit ?u iz zemlje da mirno u njoj po?iva. 21 Zaru?it ?u te sebi dovijeka; zaru?it ?u te u pravdi i u pravu, u nježnosti i u ljubavi; 22 zaru?it ?u te sebi u vjernosti i ti ?eš spoznati Jahvu. 23 U onaj dan - rije? je Jahvina - odazvat ?u se nebesima, a ona ?e se zemlji odazvati; 24 zemlja ?e se odazvati žitu, moštu i ulju, a oni ?e se odazvati Jizreelu.

3

1Potom mi Jahve re?e: "Idi opet, ljubi ženu koja drugog ljubi i ?ini preljub, kao što Jahve ljubi djecu Izraelovu dok se oni k drugim bogovima okre?u i žude za kola?ima od grož?a." 2 Ja je tad kupih za petnaest srebrnika, za homer i letek je?ma, 3 i rekoh joj: "Za mnogo dana ostat ?eš mi povu?ena, ne?eš se odavati bludu ni podavati nikojem ?ovjeku, a ni ja ne?u k tebi prilaziti." 4 Jer mnogo ?e dana sinovi Izraelovi ostati bez kralja i bez kneza, bez žrtve i bez stupa, bez ople?ka i bez kumira. 5slije toga, sinovi ?e se Izraelovi vratiti; tražit ?e Jahvu, Boga svoga, i Davida, svoga kralja; sa strahom ?e pristupiti k Jahvi i k njegovim dobrima, na kraju dana. II. ZLO?INI IZRAELOVI I KAZNA Op?a iskvarenost

4

1?ujte rije? Jahvinu, sinovi Izraelovi, jer Jahve se parbi sa stanovnicima zemlje. 2 Nema više vjernosti, nema ljubavi, nema znanja Božjega u zemlji, ve? proklinjanje i laž, ubijanje i kra?a, preljub i nasilje, jedna krv drugu stiže. 3 Stoga tuguje zemlja i ginu svi stanovnici s poljskim zvijerima i pticama nebeskim te ugibaju i ribe u moru. Protiv sve?enika 4 Ipak neka se nitko ne parbi, neka nitko ne kori! Ali s tobom se moram parbiti, sve?eni?e. 5 Danju ti posr?eš, a no?u s tobom posr?e i prorok; pogubit ?u mater tvoju. 6 Moj narod gine: nema znanja; jer si ti znanje odbacio, i ja odbacujem tebe iz sve?enstva svoga; jer si Zakon svoga Boga zaboravio, i ja ?u tvoje zaboraviti sinove. 7 Što ih je više bivalo, više su protiv mene griješili, Slavu su svoju Sramotom zamijenili. 8 Grijesima mog naroda oni se hrane, duša im hlepi za bezakonjem njegovim. 10 Jest ?e, ali se nasititi ne?e; bludni?it ?e, ali se ne?e množiti, jer oni su prestali štovati Jahvu - 11 blud, mošt i vino zarobiše im srce. Idolopoklonstvo i razvrat 12 Narod moj savjet traži od drva, palica mu njegova daje odgovore: jer duh razvratni njih zavodi te se od Boga svoga bludu odaju. 13 Oni žrtvuju na gorskim vrhuncima i na bregovima pale kad, pod hrastom, jablanom i dubom; jer je tako lagodno pod njihovom sjenom. I zato, odaju li se vaše k?eri bludu, ?ine li preljub vaše nevjeste, 14 ne?u vam kazniti k?eri što bludni?e niti nevjeste vaše što preljub ?ine; jer oni sami idu nasamo s bludnicama i žrtvuju s milosnicama hramskim. Tako, bez razuma narod u propast srlja! Opomena Judi 15 Ako li se ti bludu odaješ, Izraele, neka bar Juda ne griješi! I ne idite u Gilgal, ne penjite se u Bet Aven, ne kunite se "živoga mi Jahve." Izrael, tvrdoglava junica 17 Efrajim se udružio s kumirima: pusti ga! 18 A kad završe pijanku, bluda se prihva?aju, Sramotu vole više nego Slavu svoju.

5

1Poslušajte ovo, sve?enici, pazi, dome Izraelov, dome kraljev, de posluhni, jer vaš je sud! Vi ste bili zamka u Mispi i mreža napeta na Taboru. 2 Jamu su duboko iskopali prestupnici, ali ?u ih sve kazniti. 3 Poznajem ja Efrajima, Izrael mi nije sakriven: da, Efrajime, bludu si se odao, okaljao si se, Izraele. 4 Ne daju im djela njihova da se Bogu svome vrate, jer je duh bluda me?u njima; oni Jahve ne poznaju. 5 Ponos Izraelov svjedo?i protiv njega; svojom krivnjom posrnu Efrajim, posrnut ?e i Juda s njim. 6 I?i ?e s ovcama i govedima Jahvu tražiti ali ga na?i ne?e - povukao se od njih! 7 Jahvu su iznevjerili: rodili su kopilad; vjetar ?e žarki proždrijeti polja njihova. Bratoubila?ki rat 8 Zasvirajte u rog u Gibeji, u trublju u Rami, uzbunite Bet Aven: za petama su ti, Benjamine! 9 Opustošit ?e Efrajima u dan kazne: me?u plemenima Izraelovim objavljujem ono što je sasvim pouzdano. 11 Efrajim je tla?itelj, on pravdu gazi jer mu se svidjelo i?i za ništavilom. 12 A ja ?u biti poput moljca Efrajimu, kao gnjilež ku?i Judinoj. Ispraznost saveza sa strancima 15i ?u, vratit ?u se na svoje mjesto, dok krivnju ne priznaju i lice moje ne potraže; kad u nevolji budu, iskat ?e me. Privremeni povratak Jahvi

6

1"Hajde, vratimo se Jahvi! On je razderao, on ?e nas iscijeliti: on je udario, on ?e nam poviti rane; 2 poslije dva dana oživit ?e nas, tre?eg ?e nas dana podignuti i mi ?emo živjeti pred njim. 6 Jer ljubav mi je mila, ne žrtve, poznavanje Boga, ne paljenice. Izraelova prošla i sadašnja zlodjela 8 Gilead je grad zlikova?ki, pun krvavih tragova. 9 Družba je sve?eni?ka kao zasjeda razbojni?ka: ubijaju na šekemskom putu; odista, sramotu po?injaju! 10 Strahotu vidjeh u domu Izraelovu; Efrajim se ondje bludu odaje i skvrni se Izrael. 11ebi sam, Judo, žetvu odredio kad okrenem udes naroda svoga.

7

1Kad ho?u Izraela lije?iti, otkriva se bezakonje Efrajimovo i zlo?a Samarije; prijevarom se bave oni: tat u ku?u provaljuje, a vani napadaju razbojnici. 2 I u srcu svome oni ne kažu da ja pamtim svu zlopakost njihovu! Ali djela su ih njihova sad opkolila, pred licem mojim ona stoje. Zavjera 3 Svojom zlo?om razveseljuju kralja, a knezove podloš?u svojom. 4 Svi su oni preljubnici, kao pe? su ražarena koju pekar više ne potpaljuje kad zamijesi tijesto pa dok ne ukisne. 5 U dan kralja našega knezovi obolješe od žestine vina, a on ruku pruža pijanima. 7 poput pe?i svi se raspalili te proždiru svoje suce. Padoše svi njihovi kraljevi, a nijedan od njih zazvao me nije. Izrael se upropaštava pozivaju?i strance 8 Efrajim se miješa s narodima, Efrajim je poga?a što je ne prevrnuše. 9 Tu?inci proždiru snagu njegovu, a on toga i ne zna! Sjedine mu pobijeliše glavu, a on toga i ne zna! 10 Naprasitost Izraelova protiv njih samih svjedo?i; i oni se ne vra?aju Jahvi, Bogu svome, i uza sve to oni ga ne traže! 11 Efrajim je kao golubica plaha i bez razuma; oni pozivaju Egipat, idu u Asiriju. 12 Kamo god otišli, na njih ?u razapeti svoju mrežu, oborit ?u ih kao ptice nebeske, za njihovu ih kazniti zlo?u. Nezahvalnost i kazna Izraela 14 Oni me ne prizivlju iz srca kada kukaju na svojim ležajima; razdiru svoje lice zbog žita i mošta, ali protiv mene se bune. 15 Dok sam im ja mišicu krijepio, oni su zlosti smišljali protiv mene! 16e?u se prema ništavostima, oni su poput varljiva luka. Poradi razbješnjela jezika knezovi ?e im od ma?a pasti, bit ?e im to na ruglo u zemlji egipatskoj! Uzbuna

8

1Trublju na usta, poput stražara na Domu Jahvinu; jer oni moj Savez prestupiše, otpadoše od moga Zakona. 2 Meni vi?u: "Poznajemo te, Bože Izraelov." 3 Ali je Izrael odbacio dobro, dušman ?e ga progoniti. Bezvla?e i idolopoklonstvo 4 Kraljeve su postavljali bez mene, knezove birali bez znanja moga. Od srebra svog i zlata na?iniše sebi kumire da budu uništeni. 5 Odbacih tvoje tele, Samarijo, na njih se gnjev moj rasplamtio. Dokle ?e ostati ne?isti sinovi Izraelovi? 6 Umjetnik ga je neki na?inio, i ono Bog nije. Prometnut ?e se u komadi?e tele samarijsko. 7 Posijali su vjetar, i požet ?e oluju; žito im ne?e proklijati, ne?e brašna dati; ako ga i dade proždrijet ?e ga tu?inci. Izrael se upropaštava pozivaju?i strance 8 Progutan je Izrael, evo ga me?u narodima poput nevrijedne posude; 9 jer oti?oše k Asircu, divljem magarcu što sam živi! Efrajim obdaruje milosnike. 10 Neka ih samo obdaruje, me?u narode ?u ih sada razasuti: i doskora ?e uzdrhtati pod teretom kralja knezova. Protiv grešnog bogoslužja 11 Žrtvenike je umnožio Efrajim, za grijeh su mu oni poslužili. 12 Da mu i tisu?u zakona svojih napišem, oni ih smatraju tu?ima. 14ael je zaboravio tvorca svoga i sebi dvorove sagradio; Juda je namnožio gradove tvrde. Oganj ?u pustiti na gradove njegove; vatra ?e mu dvorove progutati. Nevolje izgnanstva 2 Ni gumno ni kaca ne?e ih hraniti, i mlado ?e ih vino prevariti. 3 Ne?e više živjeti u zemlji Jahvinoj, Efrajim ?e se vratiti u Egipat i ne?ista ?e jela jesti u Asuru. 5 Što ?ete ?initi na dan blagdanski, na dan svetkovine Jahvine? 6 Jer, evo gdje odoše pred pustošenjem; prihvatit ?e ih Egipat, sahraniti Memfis, srebrna im blaga kopriva ?e baštiniti, šatore ?e njihove obrasti trnje. Progon proroka 8 Efrajim uhodi šator prorokov, stavljaju mu zamke po svim putovima, odmazda je u ku?i Boga njegova. 9 U duboku su pali pokvarenost kao u dane Gibeje; spomenut ?e se Jahve bezakonja njihova i grijehe ?e njihove kazniti. Kazna za zlo?in u Baal Peoru 10 Kao grož?e u pustinji na?oh ja Izraela, kao rani plod na smokvi vidjeh oce vaše; oni do?oše u Baal Peor, posvetiše se sramoti i postadoše grozote kao ljubimci njihovi. 11 Odletje poput ptice slava Efrajimova: od ro?enja, od utrobe, od za?e?a. 12 Ako i podignu svoje sinove, oduzet ?u ih prije dobi muževne, da, teško njima kada ih ostavim! 14 Daj im, o Jahve! A što da im dadeš? Daj im krilo jalovo, dojke usahle. Kazna za zlo?in u Gilgalu 15 U Gilgalu sva je njihova zlo?a, ondje sam ih zamrzio. Zbog njihovih djela opakih iz ku?e svoje ?u ih izagnati, voljeti ih više ne?u, svi su im knezovi odmetnici. 16 Pogo?en je Efrajim, korijen mu je usahnuo; roda ne?e imati. Ako im se i rodi djece, ubit ?u im mili plod utrobe. 17acit ?e ih Bog moj jer ga nisu poslušali; i potucat ?e se me?u narodima. Uništenje Izraelovih kumira

10

10Bujna je loza bio Izrael, rod bogat ona je nosila. I što mu je više rodilo plodova, to je više umnažao žrtvenike; što mu je bogatija zemlja bila, to je ki?enije dizao stupove. 2 Srce je njihovo prijevarno, okajat ?e to oni! Porušit ?e im On žrtvenike, polomiti stupove njihove. 3 Kazat ?e tada: "Mi kralja nemamo jer se Jahve bojali nismo. TÓa ?emu bi nam bio kralj?" 5 Za tele betavensko strepe stanovnici Samarije; da, zbog njega tuguje narod njegov, sve?enici njegovi kukaju nad njim, nad slavom njegovom jer je od njega prognana. 6 A njega samog odvu?i ?e u Asiriju na dar velikome kralju. Efrajima stid ?e spopasti, crvenjet ?e se Izrael zbog svoje odluke. 7 Uništena je Samarija. Njen kralj tek trunak je vodi na površju. 8 Bit ?e razorene sramne uzvišice, grijeh Izraelov; trnje ?e i ?i?ak rasti po žrtvenicima njihovim. Tad ?e govoriti brdima: "Pokrijte nas!" i bregovima: "Padnite na nas!" Protiv Gibeje 9 Ve?ma no u dane gibejske griješio si, Izraele! A da se i ondje zaustaviše, ne bi li ih zatekao rat kao bezakonike gibejske? 10 Kako mi se svidi, kaznit ?u ih: sabrat ?e se protiv njih narodi da ih za dvostruko kazne bezakonje. Prijetnje i poziv na obra?enje 12 Sijte pravednost, požet ?ete ljubav; kr?ite zemlje nove: vrijeme je da Jahvu tražite dok ne do?e i podaždi vam pravdom. Prijetnja ratom 13 Orali ste bezbožnost, želi bezakonje, jeli plod prijevare. Pouzdao si se u kola svoja i u mnoštvo svojih ratnika, 15 što vam Betel u?ini jer ste u zlu ogrezli: u zoru ?e zavijek nestati kralja Izraelova! Neuzvra?ena o?inska ljubav

11

11Dok Izrael bijaše dijete, ja ga ljubljah, iz Egipta dozvah sina svoga. 5 U zemlju egipatsku on ?e se vratiti, Asirac ?e mu kraljem biti, jer se ne htjede vratiti k meni. 6 Ma? ?e bješnjeti njegovim gradovima, uništiti prijevornice njegove, proždirat ?e zbog spletaka njegovih. Ljubav je ja?a 7 Narod je moj sklon otpadu; i premda ga k Višnjem dozivlju, nitko da ga podigne. 8 Kako da te dadem, Efrajime, kako da te predam, Izraele! Kako da te dadem kao Admu, da u?inim s tobom kao Sebojimu? Srce mi je uznemireno, uzavrela mi sva utroba: 9 ne?u više gnjevu dati maha, ne?u opet zatirati Efrajima, jer ja sam Bog, a ne ?ovjek: Svetac posred tebe - ne?u više gnjevan dolaziti! Povratak iz izgnanstva

12

12Opkolio me lažju Efrajim i prijevarom Izraelov dom. A i Juda još je nestalan Bogu, Svecu vjernome. 2 Efrajim pase vjetar, za vjetrom isto?nim tr?i cio dan, sve više je laži njegovih i nasilja. Savez sklapaju s Asirijom, ulje nose u Egipat. Protiv Jakova 3 S Izraelom ima Jahve parnicu, kaznit ?e Jakova prema postupcima, vratit ?e mu po djelima njegovim. 4 Ve? u krilu materinu brata je potisnuo, u snazi muževnoj s Bogom se borio. 5 S An?elom se borio i nadvladao ga, plakao je i zaklinjao ga. Našao ga je u Betelu i ondje mu je govorio. 6 Da, Jahve, Bog nad Vojskama, Jahve je ime njegovo. 7 Ti se dakle Bogu svojem vrati, ?uvaj ljubav i pravednost i u Boga se svoga uzdaj svagda! Pohlepa i kazna Izraelova 8 U ruci je Kanaanu kriva tezulja, on voli zakidati. 9 I re?e Efrajim: "Samo sam se obogatio, blago sam nagomilao." Ali ništa mu od sveg dobitka ne?e ostati, jer se ogriješio bezakonjima. Izgledi za pomirenje 10 Ja sam Jahve, Bog tvoj, sve od zemlje egipatske, još ?u ti dati da stanuješ pod šatorima kao u dane Sastanka; 11 govorit ?u prorocima, umnožit ?u vi?enja i po prorocima prispodobom u?iti. Nove prijetnje 13 Jakov pobježe u kraj aramski, za ženu služaše Izrael, za ženu jednu stada ?uvaše. 15gorko ga Efrajim uvrijedi: stoga ?e krv njegovu na nj svaliti, platit ?e mu Gospod njegov za pogrde. Kazna za idolopoklonstvo 3 Zato, bit ?e oni kao oblak jutarnji, kao rosa koje brzo nestaje, kao pljeva raznesena s gumna, kao dim što kroz otvor izlazi. Kazna za nezahvalnost 4 A ja sam Jahve, Bog tvoj sve od zemlje egipatske: drugog Boga osim mene ne ljubi! Osim mene nema spasitelja. 5 Ja te ljubljah u pustinji, u zemlji suhoj. 6 Ja ih pasoh, i siti bijahu; nasi?enima srce se uzoholi; i tako me zaboraviše. 7 Stoga ?u im biti kao lav, kao leopard što na putu vreba; 9 Uništit ?u te, Izraele, i tko ?e ti pomo?i? 10 TÓa gdje ti je kralj da te spasi, gdje tvoji knezovi da te brane - oni za koje si govorio: "Daj mi kralja i knezove!" 11 U gnjevu svom kralja ti dadoh i u srdžbi ti ga uzimam. Neizbježna propast 12 Dobro se ?uva bezakonje Efrajimovo, grijeh je njegov dobro pohranjen. 13 Do?oše na nj trudovi porodiljski, ali on je ludo ?edo, ne izlazi na vrijeme iz utrobe materine! 14 Ja ?u ih izbaviti od vlasti Podzemlja, od smrti ?u ih spasiti! Gdje je tvoja kuga, o smrti, gdje pomor tvoj, Podzemlje! Samilost se sakri od mojih o?iju! 15o je rodan me?u bra?om Efrajim, ali ?e do?i vjetar isto?ni, vjetar Jahvin iz pustinje: isušit ?e mu izvore, presahnuti studence, oplja?kat mu riznicu, blago odnijeti.

14

14Ispaštat ?e Samarija jer se protiv Boga svoga pobunila. Od ma?a past ?e oni, djecu ?e njihovu smrskati, žene trudne rasporiti. III. IZRAELOVO OBRA?ENJE I ZADOBIVANJE MILOSTI POGLED U BUDU?NOST Izraelov iskren povratak Jahvi 2 Vrati se, Izraele, Jahvi Bogu svome, jer zbog svojeg si bezakonja posrnuo. 3 Uzmite sa sobom rije?i i Jahvi se vratite. Recite mu: "Skini sa nas bezakonje i dobrohotno primi da ti prinesemo plod svojih usana. 5 Iscijelit ?u ih od njihova otpada, od svega ?u ih srca ljubiti; jer gnjev se moj odvratio od njih. 6 Bit ?u kao rosa Izraelu; kao ljiljan on ?e cvasti, pustit ?e korijen poput jablana, 7 nadaleko pružat ?e izdanke. Ljepota ?e mu biti kao u masline, miris poput libanonskog. 9 Efrajime, što ti imaš još s kumirima? Ja sam ga uslišao i pogledao. Ja sam poput zelena ?empresa: po meni si rodan plodovima. Završna opomena