Popis knjiga
Staro sucelje
Katekizam
Trazenje pojma

SZ NZ
Trazenje po broju
knjiga glava-od redak-od glava-do redak-do
0Joel

1

1Rije? Jahvina koja do?e Joelu, sinu Petuelovu. I. NAVALA SKAKAVACA 1. BOGOSLUŽJE ŽALOSTI I PROŠNJE Tužaljka zbog pohare 3 Recite ovo svojim sinovima, vaši sinovi svojim sinovima, a njihovi sinovi potonjem koljenu. 4 Što ostavi šaška, proždrije skakavac, što ostavi skakavac, proždrije gusjenica, što ostavi gusjenica, proždrije ljupilac. 5 Probudite se, pijanice, i pla?ite! Sve vinopije, tužite za novim vinom: iz usta vam je oteto. 6 Jer prekri moju zemlju narod mo?an i bezbrojan; zubi su mu kao zubi lavlji, o?njaci mu kao u lavice. 7 Opustoši mi lozu vinovu i polomi smokve moje; oguli ih i razbaca, grane su im pobijeljele. 9 Nestade prinosnice i ljevanice iz Doma Jahvina. Tuže sve?enici, sluge Jahvine. 10 Opustošeno polje, zemlja poharana. Poharano žito, vino propade, presahnu ulje. 11 Tugujte, težaci, kukajte, vinogradari, za pšenicom i za je?mom, jer propade žetva poljska. 12 Loza usahnu, uvenu smokva, mogranj, palma i jabuka: svako se drvo poljsko sasuši. Da, nestade radosti izme?u sinova ljudskih. Poziv na pokoru i molitvu 13 Sve?enici, opašite kostrijet i tužite! Službenici žrtvenika, nari?ite! Do?ite, preno?ite u kostrijeti, službenici Boga mojeg! Jer iz Doma Boga našeg nesta prinosnice i ljevanice! 14 Naredite sveti post, proglasite zbor sve?ani; starješine, saberite sve stanovnike zemlje u ku?u Jahve, Boga svojeg. Zavapijte Jahvi: 16 Ne iš?eznu li hrana pred našim o?ima? Nije li nestalo radosti i sre?e iz Doma Boga našega? 17 Istrunu zrnje pod grudama; puste su žitnice, porušene spreme jer žita nesta. 18 Kako li stoka uzdiše! Krda goveda podivljala lutaju jer im nema paše. ?ak i stada ovaca kaznu podnose. 19 Tebi, Jahve, vapijem: oganj popali pašnjake pustinjske, plamen sažga sva stabla poljska. 20 i zvijeri ?eznu za tobom, jer presušiše potoci, oganj popali pašnjake pustinjske. Dan Jahvin i sadašnja nesre?a Uzbuna na Dan Jahvin

2

1Trubite u trubu na Sionu! Dižite uzbunu na svetoj mi gori! Neka svi stanovnici zemlje drš?u, jer dolazi Jahvin dan. Da, on je blizu. 4 Nalik su na konje, jure poput konjanika. 6 Pred njima narodi drš?u i svako lice problijedi. 9 Na grad navaljuju, na zidine ska?u, penju se na ku?e i kroz okna ulaze poput lupeža. Vi?enje dana Jahvina 10 Pred njima se zemlja trese, nebo podrhtava, sunce, mjesec mr?aju, zvijezdama se trne sjaj. 11 I Jahve glas svoj šalje pred vojsku svoju. I odista, tabor mu je silno velik, zapovijedi njegove mo?an izvršitelj. Da, velik je Jahvin dan i vrlo strašan. Tko ?e ga podnijeti? Poziv na pokoru 13 Razderite srca, a ne halje svoje! Vratite se Jahvi, Bogu svome, jer on je nježnost sama i milosr?e, spor na ljutnju, a bogat dobrotom, on se nad zlom ražali. 14 Tko zna ne?e li se opet ražaliti, ne?e li blagoslov ostaviti za sobom! Prinose i ljevanice Jahvi, Bogu našemu! 15 Trubite u trubu na Sionu! Sveti post naredite, oglasite zbor sve?ani, 16 narod saberite, posvetite zbor. Saberite starce, sakupite djecu, ?ak i neja? na prsima. Neka ženik izi?e iz svadbene sobe a nevjesta iz odaje. 17 Izme?u trijema i žrtvenika neka tuže sve?enici, sluge Jahvine. Neka mole: "Smiluj se, Jahve, svojem narodu! Ne prepusti baštine svoje sramoti, poruzi naroda. Zašto da se kaže me?u narodima: Gdje im je Bog?" 2. JAHVIN ODGOVOR 18 Tad Jahve, ljubomoran na zemlju svoju, smilova se svom narodu. Oslobo?enje 19 Odgovori Jahve svojem narodu: "Šaljem vam, evo, žita, vina i ulja da se njime nasitite. Nikad više ne?u pustiti da budete na sramotu narodima. 20 Protjerat ?u Sjevernjaka od vas daleko, odagnat ga u zemlju suhu i pustu, prethodnicu u Isto?no more, zalaznicu u Zapadno more. Di?i ?e se njegov smrad, dizat ?e se trulež njegova." 0 u?ini stvari velike.) Vi?enje obilja 21 O zemljo, ne boj se! Budi sretna, raduj se, jer Jahve u?ini djela velika. 22 Zvijeri poljske, ne bojte se; pašnjaci u pustinji opet se zelene, vo?ke daju rod, smokva i loza nose izobila. 23 Sinovi sionski, radujte se, u Jahvi se veselite, svojem Bogu; jer vam daje kišu jesensku u pravoj mjeri, izli na vas kišu, jesensku i proljetnu kišu kao neko?. 24 Gumna ?e biti puna žita, kace ?e se prelijevati od vina i ulja. 25 "Nadoknadit ?u vam godine koje izjedoše skakavac, gusjenica, ljupilac i šaška, silna vojska moja što je poslah na vas." 26 Jest ?ete izobila, jest ?ete do sita, slavit ?ete ime Jahve, svojeg Boga, koji je s vama ?udesno postupao. 0 se narod ne?e postidjeti nikad više.") 27at ?ete da sam posred Izraela, da sam ja Jahve, vaš Bog, i nitko više. Moj se narod ne?e postidjeti nikad više." II. NOVO DOBA I JAHVIN DAN 1. DUH BOŽJI NA LJUDIMA

3

1"Poslije ovoga izlit ?u Duha svoga na svako tijelo, i proricat ?e vaši sinovi i k?eri, vaši ?e starci sanjati sne, a vaši mladi?i gledati vi?enja. 2 ?ak ?u i na sluge i sluškinje izliti Duha svojeg u dane one. 3 Pokazat ?u znamenja na nebu i zemlji, krv i oganj i stupove dima." 5i što prizivaju ime Jahvino spašeni ?e biti, jer ?e na brdu Sionu i u Jeruzalemu biti spasenje, kao što Jahve re?e, a me?u preživjelima oni koje Jahve pozove. 2. SUD NARODIMA Op?enito

4

1"Jer, gle, u one dane i u ono vrijeme, kad okrenem udes Judeji i Jeruzalemu, 2 sakupit ?u sve narode i povesti ih u dolinu Jošafat. Ondje ?u im suditi zbog Izraela, naroda mog i moje baštine, koju rastjeraše me?u narode i razdijeliše moju zemlju me?u se. 3 Baciše ždrijeb za moj narod; davali su dje?ake za bludnice, djevojke prodavali za vino i pili." Pritužbe 4 "I vi, Tire i Sidone, što ho?ete od mene? I vi, filistejski kraljevi? Želite li mi se osvetiti? Ako se budete svetili meni, osveta ?e brzo na vaše glave. 5 Na vas što mi oteste srebro i zlato, što odnesoste bogate mi riznice u svoje hramove, 6 na vas koji prodavaste Grcima sinove Jude i Jeruzalema da biste ih otjerali od domovine njihove. 7 Gle, ja ih kanim di?i s mjesta gdje god ih prodaste, i u?init ?u da vam zlo?in vaš padne na glave. 9 Razglasite ovo me?u narodima! Posvetite se za rat! Dižite junake! Naprijed, navalite, svi ratnici! 11 Pohitajte i do?ite, svi okolni narodi, i ondje se saberite! 0 onamo pošalji svoje junake!) 12 "Budite se, narodi, stupajte u Dolinu Jošafat, jer ?u ondje sjesti da sudim svim okolnim narodima. 13 Hvatajte se srpa: ljetina je zrela. Ustanite, si?ite: tijesak je pun, prelijevaju se kace, jer je velika zlo?a njihova." 14 Mnoštvo, mnoštvo u Dolini Odluke! Da, blizu je dan Jahvin u Dolini Odluke! Jahvin dan 15 Sunce i mjesec pomr?aše, zvijezde potamnješe. 16 Jahve grmi sa Siona, glas diže iz Jeruzalema; nebo se i zemlja tresu. Ali je Jahve uto?ište svome narodu i zaštita sinovima Izraela. 17 "Znat ?ete tada da sam ja Jahve vaš Bog što stoluje na Sionu, svetoj gori svojoj. Jeruzalem ?e biti svetište, tu?inac više ne?e kroza nj pro?i." 3.RAJSKO DOBA OBNOVE IZRAELA 18 Kad do?e taj dan, kapat ?e gore moštom, iz bregova ?e brizgati mlijeko, kroza sva korita rije?na u Judeji voda ?e prote?i. Vrelo ?e šiknuti iz ku?e Jahvine da natopi Dolinu sitimsku. 19 Egipat ?e opustjeti, Edom ?e postati beživotna pustinja zbog nasilja u?injena sinovima Judinim, jer proliše krv nevinu u njihovoj zemlji. 20 Judeja ?e dovijek biti naseljena i Jeruzalem u sva koljena.