Popis knjiga
Staro sucelje
Katekizam
Trazenje pojma

SZ NZ
Trazenje po broju
knjiga glava-od redak-od glava-do redak-do
0Levitski zakonik I. ŽRTVENI OBREDNIK Žrtva paljenica

1

1Zovnu Jahve Mojsija te mu iz Šatora sastanka re?e: 3 Ako njegov prinos za žrtvu paljenicu bude od krupne stoke, neka prinese muško bez mane. Neka ga dovede k ulazu u Šator sastanka da pred Jahvom bude primljen. 4 Neka stavi svoju ruku na glavu žrtve paljenice da mu za njegovo ispaštanje bude primljena. 5 Neka zatim zakolje junca pred Jahvom. A Aronovi sinovi, sve?enici, neka prinesu krv. Neka njome zapljusnu sve strane žrtvenika koji stoji pred ulazom u Šator sastanka. 6 Potom neka se žrtva sadre i rasije?e na dijelove. 7 Neka sinovi Aronovi, sve?enici, nalože vatru na žrtveniku i na vatru metnu drva. 8 Neka zatim sinovi Aronovi, sve?enici, naslažu dijelove, s glavom i lojem, na drva što su na vatri na žrtveniku. 10 Ako bi htio prinijeti za žrtvu paljenicu od sitne stoke - od ovaca ili koza - neka prinese muško bez mane. 11 Neka ga zakolje pred Jahvom, na žrtveniku sa sjeverne strane. Neka zatim Aronovi sinovi, sve?enici, zapljusnu žrtvenik krvlju sa svih strana. 12 Potom neka je rasijeku na dijelove, a sve?enik neka ih, s glavom i lojem, naslaže na drva što su na vatri na žrtveniku. 13 Drobina i noge neka se operu u vodi. Onda sve?enik neka sve prinese i na žrtveniku sažeže. To je žrtva paljenica, žrtva paljena Jahvi na ugodan miris. 14 Ako bi hto prinijeti Jahvi ptice kao žrtvu paljenicu, neka onda prinese grlicu ili golubi?a. 15 Neka ga sve?enik prinese k žrtveniku i, zavrnuvši mu vratom, otkine glavu i na žrtveniku sažeže. Zatim neka mu krv iscijedi žrtveniku sa strane. 16 Neka mu gušu i perje ukloni i pobaca ih na isto?nu stranu žrtvenika, na mjesto za otpatke. 17a ga raspori duž obaju krila, ali neka ih ne rastavlja. Onda neka ga sve?enik na žrtveniku sažeže na drvima što su na vatri. To je žrtva paljenica, žrtva paljena Jahvi na ugodan miris." Žrtva prinosnica

2

1"Kad tko želi prinijeti Jahvi žrtvu prinosnicu, neka njegov dar bude od najboljeg brašna; neka ga polije uljem i na nj stavi tamjana. 2 Neka ga onda donese Aronovim sinovima, sve?enicima. Zatim neka zagrabi šaku od toga brašna i ulja i sav tamjan, pa neka sve?enik na žrtveniku to sažeže u kad za spomen-žrtvu. To je žrtva paljena Jahvi na ugodan miris. 3 A što od žrtve prinosnice ostane, neka pripadne Aronu i njegovim sinovima - najsvetije od žrtava Jahvi paljenih. 4 Ako za žrtvu prinosnicu želiš prinijeti tijesta pe?ena u pe?i, neka to budu beskvasne poga?e od najboljeg brašna, zamiješene u ulju, ili beskvasne prevrte uljem namazane. 5 Ako tvoj dar bude žrtva prinosnica pe?ena na tavi, neka bude od najboljeg brašna, neukvasana i u ulju zamiješena. 6 U komade je izlomi i po njima ulja polij: žrtva je to prinosnica. 7 Bude li tvoja prinosnica kuhana u kotluši, neka bude od najboljeg brašna, pripravljena s uljem. 8 Donosi Jahvi žrtvu prinosnicu tako pripravljenu! Neka se preda sve?eniku, a on ?e je polagati na žrtvenik. 9 Neka sve?enik odvoji od žrtve prinosnice dio kao spomen-žrtvu, pa neka ga sažeže u kad na žrtveniku - kao žrtvu paljenu Jahvi na ugodan miris! 10 A što od žrtve prinosnice ostane, neka pripadne Aronu i njegovim sinovima - najsvetije od žrtava Jahvi paljenih. 11 Nikakva žrtva prinosnica koju budeš prinosio Jahvi neka ne bude prire?ivana s kvasom, jer ne smiješ u kad sažigati ni kvasa ni meda kao žrtvu paljenicu. 12 Prinosite ih Jahvi kao prvine plodova, ali neka se sa žrtvenika ne viju na ugodan miris. 13 Svaku svoju žrtvu prinosnicu posoli. Ne ostavljaj svoje žrtve prinosnice bez soli Saveza sa svojim Bogom: sa svakim svojim prinosom prinesi i sol. 14 Ako prinosiš Jahvi žrtvu prinosnicu od prvina, prinesi tu žrtvu od prvina svojih plodova u obliku klasa pržena na vatri ili brašna od samljevenog zrnja. 15 Dodaj još ulja i na nju stavi tamjana. To je žrtva prinosnica. 16a neka sve?enik sažeže u kad za spomen-žrtvu dio kruha i ulja i sav tamjan kao žrtvu Jahvi pal jenu." Žrtva pri?esnica

3

1"Ako tko prinosi žrtvu pri?esnicu te ako prinosi gove?e - žensko ili muško - neka je bez mane što prinosi pred Jahvom. 2 Neka stavi svoju ruku na glavu svoje žrtve i zakolje je na ulazu u Šator sastanka. Neka zatim Aronovi sinovi, sve?enici, zapljusnu krvlju sve strane žrtvenika. 3 Od žrtve pri?esne, kao žrtvu paljenu, neka prinese loj što omotava drobinu, sav loj što je oko drobine; 4 oba bubrega i loj što je na njima i na slabinama; pa privjesak s jetre: neka i njega s bubrezima izvadi. 5 Zatim neka Aronovi sinovi te dijelove sažegu na žrtveniku sa žrtvom paljenicom koja bude na drvima na vatri. To neka je žrtva paljena Jahvi na ugodan miris. 6 Ako tko prinosi za žrtvu pri?esnicu od sitne stoke Jahvi, neka prinese bez mane, bilo muško ili žensko. 7 Ako na dar prinosi ovcu, neka je prinese pred Jahvom. 8 Neka stavi svoju ruku na glavu svoje žrtve i neka je zakolje pred Šatorom sastanka. Zatim neka Aronovi sinovi zapljusnu njezinom krvlju sve strane žrtvenika. 9 Od žrtve pri?esnice neka prinesu žrtvu paljenu Jahvi: njezin loj, cio pretili rep, otkinuvši ga tik uz hrptenja?u; loj što omotava drobinu, sav loj što je oko drobine; 10 oba bubrega i loj što je na njima i na slabinama; pa privjesak s jetre: neka i njega s bubrezima izvadi. 11 Onda neka sve?enik to sažeže na žrtveniku u kad - kao hranu vatre u ?ast Jahvi. 12 Ako li prinosi kozu, neka je prinese pred Jahvom: 13 neka stavi svoju ruku na glavu svoje žrtve i neka je zakolje pred Šatorom sastanka. Neka zatim Aronovi sinovi zapljusnu njezinom krvlju sve strane žrtvenika. 14 Onda neka od nje prinese, kao paljenu žrtvu Jahvi, loj što omotava drobinu, sav loj što je oko drobine; 15 oba bubrega i loj što je na njima i na slabinama; pa privjesak s jetre; neka i njega s bubrezima izvadi. 16 Onda neka ih sve?enik sažeže na žrtveniku - žrtvu paljenu Jahvi na ugodan miris. Sav loj pripada Jahvi. 17a ovo bude zakon za sva vremena svim vašim naraštajima u kojem god mjestu budete boravili: nipošto ne smijete jesti ni loja ni krvi." Žrtve okajnice

4

1Jahve re?e Mojsiju: 3 Bude li to pomazanjem posve?eni sve?enik koji pogriješi i navu?e tako krivnju na narod, onda za grijeh koji u?ini neka prinese Jahvi jedno grlo krupne stoke, jednoga junca bez mane, kao žrtvu okajnicu. 4 Neka junca dovede pred Jahvu do ulaza u Šator sastanka; neka juncu na glavu položi svoju ruku i onda junca zakolje pred Jahvom. 5 Zatim neka pomazanjem posve?eni sve?enik uzme krvi od junca i donese je u Šator sastanka. 6 Onda neka sve?enik zamo?i svoj prst u krv i tom krvlju neka sedam puta poškropi prednju stranu zavjese Svetišta, pred Jahvom. 7 Potom neka sve?enik stavi te krvi na rogove žrtvenika za miomirisni kad koji se dimi pred Jahvom u Šatoru sastanka. Svu ostalu krv od junca neka izlije podno žrtvenika za žrtve paljenice što se nalazi na ulazu u Šator sastanka. 8 Iz junca što ga prinosi kao žrtvu okajnicu neka izvadi: loj što omotava drobinu, sav loj što je oko drobine; 9 oba bubrega i loj što je na njima i na slabinama, privjesak s jetre; neka i njega izvadi s bubrezima; 10 onako kako se uzima dio iz vola žrtve pri?esnice. Neka ih zatim sve?enik sažeže u kad na žrtveniku za žrtve paljenice. 11 Kožu od junca, sve meso od njega, njegovu glavu, njegove noge, drobinu i njegovu ne?ist 13 "Ako sva izraelska zajednica nehoti?no pogriješi po?inivši štogod što je Jahve zabranio pa tako postanu krivi a ne budu svjesni krivnje, 14 onda, kad se sazna za u?injeni prijestup, neka zajednica prinese jedno grlo krupne stoke - jednoga junca bez mane - kao žrtvu okajnicu. Neka ga dovedu pred Šator sastanka. 15 Tu pred Jahvom neka starješine zajednice polože svoje ruke juncu na glavu. Neka se onda junac zakolje pred Jahvom. 16 Neka zatim pomazanjem posve?eni sve?enik donese krvi od junca u Šator sastanka; 17 neka sve?enik zamo?i svoj prst u krv i sedam puta poškropi prednju stranu zavjese, pred Jahvom. 18 Neka zatim stavi krvi na rogove žrtvenika koji se nalazi pred Jahvom u Šatoru sastanka. Svu ostalu krv neka izlije podno žrtvenika za žrtve paljenice što se nalazi na ulazu u Šator sastanka. 19 S junca neka skine sav loj i sažeže ga u kad na žrtveniku. 20 I s juncem neka uradi kako je uradio s onim juncem žrtve okajnice - tako neka u?ini i s tim. I pošto sve?enik nad ?lanovima zajednice izvrši obred pomirenja, bit ?e im oprošteno. 21 Neka odnese junca izvan tabora i spali ga kako je spalio i prvoga junca. To je žtrva za prijestup zajednice." 3. Okajnica za glavara 22 "Ako nehoti?no pogriješi glavar i u?ini štogod što je Jahve, Bog njegov, zabranio i tako sagriješi, 23 onda, kad ga obznane o prijestupu koji je po?inio, neka kao svoj prinos donese muško jare bez mane. 24 Položivši svoju ruku jaretu na glavu, neka ga zakolje na mjestu gdje se kolju pred Jahvom žrtve paljenice. To je žrtva okajnica. 25 Sve?enik neka uzme na svome prstu krvi od žrtve okajnice pa je stavi na rogove žrtvenika za žrtve paljenice. A svu ostalu krv neka izlije podno žrtvenika za žrtve paljenice. 26 Sav loj neka sažeže u kad na žrtveniku kao i loj sa žrtve pri?esnice. Neka tako sve?enik nad glavarom izvrši obred pomirenja za njegov grijeh, pa ?e mu biti oprošteno." 4. Okajnica za pojedinca iz naroda 27 "Ako tko od obi?noga puka nehoti?no pogriješi u?inivši štogod što je Jahve zabranio i tako sagriješi, 28 onda, kad ga obznane o prijestupu koji je po?inio, neka kao svoj prinos za grijeh koji je po?inio donese žensko jare bez mane. 29 Neka stavi svoju ruku na glavu okajnice i zakolje žrtvu okajnicu na mjestu za žrtve paljenice. 30 Neka sve?enik uzme krvi na svome prstu pa je stavi na rogove žrtvenika za žrtve paljenice. A svu ostalu krv neka izlije podno žrtvenika. 31 Neka zatim izvadi sav njezin loj kao što se vadi loj iz žrtve pri?esnice; neka ga onda sve?enik sažeže u kad na žrtveniku kao ugodan miris Jahvi. Kad sve?enik izvrši nad tim ?ovjekom obred pomirenja, bit ?e mu oprošteno. 32 Ako bi tko htio dovesti janje kao žrtvu okajnicu, neka dovede žensko bez mane. 33 Položivši svoju ruku na glavu žrtve okajnice, neka je zakolje kao žrtvu okajnicu na mjestu gdje se kolju žrtve paljenice. 34 Neka onda sve?enik uzme krvi od žrtve okajnice na svome prstu pa je stavi na rogove žrtvenika za žrtve paljenice. A svu ostalu krv neka izlije podno žrtvenika. 35a zatim izvadi sav njezin loj kao što se vadi loj iz žrtve pri?esnice. Neka to sve?enik sažeže u kad povrh žrtava paljenih Jahvi u ?ast. Neka tako sve?enik izvrši nad tim ?ovjekom obred pomirenja za grijeh koji je po?inio, pa ?e mu biti oprošteno." 5. Žrtva naknadnica i okajnica

5

1"Zgriješi li tko tako što ?uje rije?i proklinjanja a odbije da svjedo?i iako je mogao biti svjedokom jer je ili sam vidio ili doznao pa tako nosi krivnju na sebi; 2 ili ako tko dirne kakav ne?ist predmet, strv ne?iste zvijeri, strv ne?ista živin?eta ili strv ne?ista puzavca - i u neznanju postane ne?ist i odgovoran; 3 ili kad se tko dotakne ne?isto?e ?ovje?je, bilo to što mu drago od ?ega se ne?istim postaje i toga ne bude svjestan, kad dozna, biva odgovoran; 4 nadalje, kad tko nepromišljeno izusti zakletvu na dobro ili zlo - na što se ve? ?ovjek nepromišljeno zaklinje - i toga ne bude svjestan, onda, kad dozna, biva odgovoran; 5 ako, dakle, tko postane odgovoran u bilo ?emu od toga, neka prizna po?injeni grijeh. 6 I neka prinese Jahvi kao žrtvu naknadnicu za po?injeni grijeh jednu ženku od sitne stoke, janje ili kozle, kao žrtvu okajnicu. Neka sve?enik izvrši nad njim obred pomirenja koji ?e ga osloboditi od njegova grijeha." 6. Okajnica siromaha 7 "Ako mu sredstva ne dopuštaju da pribavi glavu sitne stoke, neka Jahvi, kao naknadnicu za po?injeni grijeh, prinese dvije grlice ili dva golubi?a; jedno kao žrtvu okajnicu, a drugo kao žrtvu paljenicu. 8 Neka ih donese sve?eniku, a on neka najprije prinese ono što je odre?eno kao žrtva okajnica. Stisnuvši ga za vrat, neka mu slomi šiju, ali neka glave ne otkida. 9 Neka krvlju žrtve poškropi žrtvenik sa strane, a ostatak krvi neka se iscijedi podno žrtvenika. To je žrtva okajnica. 10 Onda neka drugo prinese kao žrtvu paljenicu prema propisu. Neka tako sve?enik nad tim ?ovjekom izvrši obred pomirenja za grijeh koji je po?inio, i bit ?e mu oprošteno. 11 Ako mu sredstva ne dopuštaju da pribavi dvije grlice ili dva golubi?a, neka Jahvi, u zadovoljštinu za po?injeni grijeh, prinese jednu desetinu efe njaboljeg brašna. Ulja u nj neka ne ulijeva niti na nj tamjana stavlja jer je žrtva okajnica. 12 Kada to donese sve?eniku, neka sve?enik zagrabi punu pregršt kao spomen-žrtvu i na žrtveniku sažeže u ?ast Jahvi povrh paljenih žrtava. To je žrtva okajnica. 13 Neka tako sve?enik izvrši nad tim ?ovjekom obred pomirenja za grijeh koji je po?inio u bilo kojem od tih slu?ajeva, pa ?e mu biti oprošteno. Ono ostalo neka pripadne sve?eniku kao i od žrtve prinosnice." Još o žrtvi naknadnici 14 Još re?e Jahve Mojsiju: 15 "Ako tko po?ini pronevjerenje ogriješivši se nehoti?no o svete stvari Jahvine, neka za naknadu, kao žrtvu naknadnicu, prinese Jahvi, iz svoga stada, ovna bez mane, vrijedna - po tvojoj procjeni - najmanje dva šekela srebra - prema cijeni hramskog šekela. 16 Neka nadoknadi koliko se ogriješio o svete stvari i tome doda još petinu i neka dadne sve?eniku. Neka sve?enik nad njim izvrši obred pomirenja ovnom žrtve naknadnice, i bit ?e mu oprošteno. 17 Ako tko i ne znaju?i pogriješi i u?ini štogod što je Jahve zabranio, kriv je, pa neka snosi posljedice svoje krivnje. 18 Neka sve?eniku dovede za naknadnicu iz svoga stada ovna bez mane, prema tvojoj procjeni. Neka sve?enik nad tim ?ovjekom izvrši obred pomirenja za pogrešku što je po?inio u neznanju, i bit ?e mu oprošteno. 19 To je žrtva naknadnica; on je doista bio odgovoran Jahvi." 20 Jahve još re?e Mojsiju: 21 "Kad se tko ogriješi i po?ini pronevjeru prema Jahvi prevarivši svoga bližnjega u pologu ili pohrani, a tako i kra?om ili iskorištavanjem svoga bližnjega; 22 ili, na?e li što je bilo izgubljeno pa slaže i krivo se zakune u bilo kojem grijehu što ga ?ovjek može u?initi; 23 ako tko tako pogriješi i kriv postane, onda ono što je kra?om oduzeo ili što je iskorištavanjem namakao; ili polog što mu je bio povjeren; ili izgubljenu stvar što ju je našao; 24 ili ono za što se bio krivo zakleo - neka u cijelosti vrati i, dodavši tome petinu, neka dadne onome kome pripada istoga dana kad spozna svoju krivnju. 25 Neka potom sve?eniku za naknadu, kao žrtvu naknadnicu Jahvi, dovede iz svog stada jednoga ovna bez mane, prema tvojoj procjeni, 26ve?enik neka nad tim ?ovjekom izvrši obred pomirenja pred Jahvom, i bit ?e mu oprošteno, ma kakvo bilo nedjelo kojega je krivac." SVE?ENIŠTVO I ŽRTVE 1. Žrtva paljenica

6

1Jahve još re?e Mojsiju: 3 Neka sve?enik stavi na se lanenu košulju, na svoje tijelo neka navu?e lanene ga?e; zatim neka zgrne zamaš?eni pepeo u što je vatra pretvorila žrtvu paljenicu na žrtveniku i neka ga stavi pokraj žrtvenika. 4 Potom neka svu?e svoje ruho i na se obu?e drugo te neka odnese zamaš?eni pepeo na ?isto mjesto izvan tabora. 5 Vatra na žrtveniku mora uvijek gorjeti; ne smije se gasiti. Neka svako jutro sve?enik na nju naloži drva i onda na nju naslaže žrtvu paljenicu. Tu neka u kad sažiže loj sa žrtava pri?esnica. 7 "Ovo je obred za žrtvu prinosnicu: neka je Aronovi sinovi pronose u nazo?nosti Jahve pred žrtvenikom. 8 Pošto jedan od njih zagrabi pregršt najboljeg brašna i ulja sa žrtve prinosnice i sav tamjan što bude na njoj, pošto to sažeže na žrtveniku kao spomen-žrtvu, ugodan miris Jahvi, 9 neka ostatak u obliku beskvasnih kruhova pojedu Aron i njegovi sinovi; neka ga jedu na posve?enu mjestu - u dvorištu Šatora sastanka. 10 Neka se ne pe?e s kvascem. To je dio žrtava meni paljenih što im ga ja dajem - dio najsvetiji, jednako kao i žrtva okajnica i kao žrtva naknadnica. 11 Svaki muškarac Aronova potomstva može jesti taj dio od žrtava paljenih Jahvi, i to je vje?ni zakon za sve vaše naraštaje: i tko ih se god dotakne, bit ?e posve?en." 12 Jahve još re?e Mojsiju: 13 "Neka Aron i njegovi sinovi na dan svoga pomazanja prinesu Jahvi ovaj prinos: desetinu efe najboljeg brašna kao redovitu žrtvu prinosnicu, polovinu ujutro, a polovinu uve?er. 14 Neka bude pripravljena u tavi na ulju. Donesi je dobro namo?enu i prinesi Jahvi kao ugodan miris, kao žrtvu prinosnicu od više komada. 15 Neka je tako pripravi sve?enik koji od njegovih sinova bude pomazan da ga naslijedi. To je vje?ni zakon. Neka se ta žrtva Jahvi sva sažeže! 16 Svaka sve?eni?ka žrtva prinosnica treba da bude posve spaljena; neka se od nje ne jede." 3. Žrtva okajnica 17 Još re?e Jahve Mojsiju: 19 Sve?enik koji prinosi tu žrtvu okajnicu neka od nje i jede; neka se ona jede na posve?enu mjestu, u dvorištu Šatora sastanka. 20 Tko se god dotakne njezina mesa bit ?e posve?en; ako krv poštrapa odijelo, poštrapani dio neka se ispere na posve?enu mjestu. 21 A posuda od ilova?e u kojoj bude meso kuhano neka se razbije; a ako bude kuhano u posudi od tu?a, neka se istare i vodom ispere. 22 Svaki muški od sve?eni?ke loze može od nje jesti - presveta je!

7

1"Ovo je obred za žrtvu naknadnicu. 2 Nadasve je sveta! Neka se žrtva naknadnica zakolje na mjestu gdje se kolju žrtve paljenice, a njezinom krvlju neka sve?enik zapljusne sve strane žtrvenika. 3 Zatim neka prinese sav loj s nje: pretili rep, loj što omotava drobinu, 4 oba bubrega i loj što je na njima i na slabinama; pa privjesak s jetre: neka i njega izvadi s bubrezima! 5 Neka ih sve?enik sažeže na žrtveniku kao žrtvu u ?ast Jahvi paljenu. To je žrtva naknadnica. 6 Svaki muški od sve?eni?ke loze može od nje jesti. Neka je jedu na posve?enu mjestu - presveta je! 7 Kakva je žrtva okajnica, takva je i žrtva naknadnica; jedno je pravilo za njih: neka pripadne sve?eniku koji njome vrši obred pomirenja. 8 Tako isto koža od žrtve koju tko preda sve?eniku da bude prinesena za žrtvu paljenicu neka pripadne sve?eniku. 9 Nadalje, svaka žrtva prinosnica što bude pe?ena u pe?i, kao i svaka što bude zgotovljena u kotluši ili na tavi, neka pripadne sve?eniku koji je prinosi. 10 A svaka žrtva prinosnica, zamiješena s uljem ili nasuho, neka pripadne svim Aronovim sinovima bez razlike!" 5. Žrtve pri?esnice a) Zahvalnica 11 "Ovo je obred za žrtvu pri?esnicu koja ?e se prinositi Jahvi. 12 Ako se prinosi u zahvalu, neka se zajedno sa žrtvom zahvalnicom prinesu i beskvasne poga?e uljem zamiješene; beskvasne prevrte uljem namazane i kola?i od najboljeg brašna, zamiješeni uljem. 13 Ovaj prinos, nadopunjen kola?ima od ukvasanoga tijesta, neka se prinosi zajedno sa žrtvom pri?esnicom u zahvalu. 14 Od svake ovakve žrtve neka se prinese po jedan kola? na dar Jahvi. To neka bude za sve?enika koji zapljuskuje krv od žrtve pri?esnice. 15 A meso žrtve pri?esnice neka se pojede istoga dana kad bude žrtvovana; neka se od nje ne ostavlja ništa za sutradan. b) Zavjetnica 16 A bude li prinos žrtva zavjetnica ili žrtva dragovoljna, neka se jede na dan kad se žrtva prinosi. Što ostane od nje neka se jede sutradan. 17 A što još mesa od žrtve prete?e, neka se tre?i dan na vatri spali." Op?i propisi 18 "Ako bi tko jeo meso žrtve pri?esnice i tre?i dan, žrtva ne?e biti primljena niti ?e onome koji je prinosi biti ura?unata. To je meso kvarno, i onaj koji od toga jede neka i posljedice krivnje snosi! 19 Meso koje se dotakne bilo ?ega ne?ista neka se ne jede nego na vatri spali! Ina?e, tko je god ?ist može jesti meso. 20 A tko bi ne?ist jeo mesa od žrtve pri?esnice što je bila Jahvi prinesena takav neka se iskorijeni iz svoga naroda. 21 Kad se tko dotakne bilo ?ega ne?ista - bila to ne?ist ?ovje?ja, kakva ne?ista životinja ili bilo kakvo ne?isto stvorenje - pa pojede mesa od žrtve pri?esnice koja je prinesena Jahvi takav neka se iskorijeni iz svoga naroda!" 22 Re?e Jahve Mojsiju: 24 Loj sa životinje koja ugine, ili koju divlje zvijeri razderu, može se upotrijebiti za bilo što, ali ga ne smijete jesti. 25 Tko god jede loj od životinje koja se može prinijeti Jahvi kao žrtva paljenica takav neka se iskorijeni iz svoga naroda. 26 Ne smijete uživati krvi ni od ptica ni od stoke ni u kojem svome prebivalištu. 28 Jahve još re?e Mojsiju: 30 Svojim vlastitim rukama neka prinese Jahvi žrtvu paljenicu; neka prinese loj i grudi; grudi neka se prinesu pred Jahvom kao žrtva prikaznica. 31 Neka sve?enik sažeže loj na žrtveniku, a grudi neka pripadnu Aronu i njegovim sinovima. 32 Desno ple?e od svojih žrtava pri?esnica dajte sve?eniku na dar. 33 Onome Aronovu sinu koji bude prinosio krv i loj sa žrtve pri?esnice neka u dio pripadne desno ple?e. 34 Jer ja uzimam od Izraelaca grudi od žrtava pri?esnica što se prinose kao žrtva prikaznica i ple?e žrtve podizanice te ih predajem sve?eniku Aronu i njegovim sinovima. To je trajna odredba za Izraelce. 35 To je dohodak Aronov i njegovih sinova od žrtava paljenih u ?ast Jahvi; dodjeljuje im se od onog dana kad se dovedu da vrše sve?eni?ku službu u ?ast Jahvi. 37 To je obred za žrtvu paljenicu, prinosnicu, okajnicu, naknadnicu, žrtvu posvetnicu i žrtvu pri?esnicu 38i je Jahve naredio Mojsiju na Sinajskom brdu kad je zapovjedio Izraelcima da Jahvi u Sinajskoj pustinji prinose žrtve. II. POSVETA, PRAVA I DUŽNOSTI SVE?ENIKA Obred sve?eni?kog posve?enja

8

1Jahve re?e Mojsiju: 2 "Uzmi Arona, a s njim i njegove sinove; ruho, ulje pomazanja, junca žrtve okajnice, dva ovna i košaru beskvasnih kruhova 3 te skupi svu zajednicu na ulazu u Šator sastanka." 4 Mojsije u?ini kako mu je Jahve naredio, i zajednica se sabra na ulazu u Šator sastanka. 5 Tada Mojsije progovori zajednici: "Ovo je Jahve zpovjedio da se u?ini." 6 Izvede zatim Mojsije Arona i njegove sinove pa ih u vodi opra. 7 Obu?e na nj haljinu, opasa ga pojasom, ogrnu ga ogrta?em i stavi mu ople?ak. Zatim ga opasa tkanicom ople?ka i njome pritegnu uza nj ople?ak. 8 Stavi mu naprsnik, a u naprsnik metnu Urim i Tumim. 9 Na glavu mu stavi mitru, a sprijeda na mitru postavi zlatnu plo?icu - sveti vijenac - kako je Jahve naredio Mojsiju. 10 Uzme zatim Mojsije ulje pomazanja te pomaže Prebivalište i sve što je u njemu da ih posveti. 11 Sedam puta poškropi njime žrtvenik te pomaže žrtvenik i sav njegov pribor, umivaonik s njegovim stalkom da ih posveti. 12 Izlije ulja pomazanja Aronu na glavu te ga pomaže da ga posveti. 13 Potom Mojsije dovede Aronove sinove; na njih obu?e haljine, pasovima ih opaše i poveze im zavije, kako je Jahve Mojsiju naredio. 14 Dovede potom junce žrtve okajnice. Aron i njegovi sinovi stave svoje ruke na glavu juncu žrtve okajnice. 15 Zatim ga Mojsije zakolje. Onda uzme krvi pa je svojim prstom stavi na rogove oko žrtvenika. Tako žrtvenik o?isti. Zatim izlije krv podno žrtvenika; posveti ga, izvršivši na njemu obred pomirenja. 16 Zatim Mojsije uzme sav loj što je bio oko drobine, privjesak s jetre, oba bubrega i njihov loj, pa to sažeže u kad na žrtveniku. 17 A kožu od junca, njegovo meso i njegovu ne?ist spali u vatri izvan tabora, kako je Jahve naredio Mojsiju. 18 Dovede potom ovna za žrtvu paljenicu. Aron i njegovi sinovi stave svoje ruke ovnu na glavu. 19 Sad ga Mojsije zakolje. Onda krvlju zapljusne žrtvenik sa svih strana. 20 Pošto isije?e ovna na dijelove, Mojsije sažeže u kad glavu, dijelove i loj. 21 U vodi opere drobinu i noge pa u kad sažeže n a žrtveniku svega ovna. Bila je to žrtva paljenica na ugodan miris - žrtva u ?ast Jahvi paljena - kako je Jahve naredio Mojsiju. 22 Zatim dovede drugoga ovna, ovna za žrtvu posvetnicu. Aron i njegovi sinovi stave svoje ruke ovnu na glavu. 23 Mojsije ga zakolje. Onda uzme krvi pa stavi na resu Aronova desnog uha, na palac njegove desne ruke i na palac njegove desne noge. 24 Potom Mojsije dovede Aronove sinove, pa im stavi iste krvi na resu desnog uha, na palac desne ruke i na palac desne noge. Zatim Mojsije krvlju zapljusne žrtvenik sa svih strana. 25 Poslije toga uzme loj, pretili rep, loj što je bio oko drobine, privjesak s jetre, oba bubrega i njihov loj - i desno ple?e; 26 a iz košare beskvasnih kruhova, što je stajala pred Jahvom, uzme jednu beskvasnu poga?u, jednu prevrtu s uljem i jedan kola? i postavi ih na loj i desno ple?e. 27 Sve to položi na ruke Arona i na ruke njegovih sinova pa to prinese kao žrtvu prikaznicu pred Jahvom. 28 Potom Mojsije opet to uzme s njihovih ruku i sažeže u kad na žrtveniku povrh žrtve paljenice. Bila je to žrtva posvetnica na ugodan miris, žrtva u ?ast Jahvi paljena. 29 Naposljetku Mojsije uzme grudi i prinese ih kao žrtvu prikaznicu pred Jahvom. To je bila pristojbina Mojsiju od ovna žrtve posvetnice, kako je Jahve Mojsiju naredio. 30 Zatim Mojsije uze ulja za pomazanje i krvi što je bila na žrtveniku te poškropi Arona i njegove haljine, a tako i njegove sinove i njihove haljine. Tako posveti Arona i njegove haljine; njegove sinove i njihove haljine. 31 Onda re?e Mojsije Aronu i njegovim sinovima: "Skuhajte to meso na ulazu u Šator sastanka i ondje ga blagujte s kruhom što je u košari za žrtvu posvetnicu, kako sam naredio. Neka ga jedu Aron i njegovi sinovi! 32 A što od mesa i kruha ostane, spalite na vatri. 33 Sedam dana ne odlazite s ulaza Šatora sastanka - do dana kad se navrši rok vašega sve?eni?kog posve?enja. Jer sedam dana treba za vaše posve?enje. 34 Kako se radilo danas, Jahve je naredio da se tako radi dalje, da se nad vama izvrši obred po mirenja. 35 Zato ostanite na ulazu Šatora sastanka sedam dana, danju i no?u vrše?i što je Jahve naredio, da ne pomrete. Takvu sam ja zapovijed dobio." 36n i njegovi sinovi u?iniše sve što je Jahve naredio preko Mojsija. Nastup u sve?eni?ku službu

9

1Osmoga dana Mojsije pozva Arona, njegove sinove i starješine Izraelove 2 i re?e Aronu: "Uzmi jedno tele za žrtvu okajnicu, jednoga ovna za žrtvu paljenicu, oboje bez mane, i dovedi ih pred Jahvu. 5 Dovedu oni pred Šator sastanka što je Mojsije naredio; naprijed stupi sva zajednica i stane pred Jahvu. 6 "Ovo je zapovijed", re?e Mojsije, "koju je Jahve izdao. Izvršite je, da vam se pokaže slava Jahvina." 7 Zatim Mojsije re?e Aronu: "Stupi k žrtveniku, prinesi svoju žrtvu okajnicu i svoju žrtvu paljenicu i tako izvrši obred pomirenja za se i svoj dom; onda prinesi dar naroda i za nj izvrši obred pomirenja, kako je Jahve naredio." 8 Aron se prima?e žrtveniku i zakla tele žrtve za svoj vlastiti grijeh. 9 Zatim mu Aronovi sinovi donesu krvi. On u nju zamo?i svoj prst i stavi je na rogove žrtvenika. Potom ostalu krv izli podno žrtvenika. 10 A loj, bubrege i privjesak s jetre žrtve okajnice sažeže u kad na žrtveniku, kako je Jahve naredio Mojsiju. 11 Meso i kožu spali na vatri izvan tabora. 12 Zakolje poslije toga žrtvu paljenicu, od koje mu sinovi Aronovi pruže krv. On njome zapljusne žrtvenik sa svih strana. 13 Dodaju mu i žrtvu paljenicu, dio po dio, a tako i glavu, i on je sažeže u kad na žrtveniku. 14 Drobinu i noge opere pa i njih na žrtveniku sažeže u kad povrh žrtve paljenice. 15 Zatim prinese dar naroda. Uze jarca žrtve okajnice za grijehe naroda, zakla ga i prinese kao žrtvu okajnicu, isto onako kao i prijašnju. 16 Donese potom žrtvu paljenicu i prinese je prema propisu. 17 Donijevši poslije toga žrtvu prinosnicu, od nje zagrabi pregršt i sažeže na žrtveniku u kad povrh jutarnje žrtve paljenice. 18 Napokon zakolje junca i ovna kao žrtvu pri?esnicu za narod. Aronovi mu sinovi pruže krv, a on zapljusne žrtvenik s a svih strana; 19 dodaju mu i loj s junca i ovna, pretili rep, loj oko drobine, bubrege i privjesak s jetre. 20 Metnuvši te masne dijelove na grudi, sažga ih u kad na žrtveniku. 21 A grudi i desno ple?e Aron prinese kao žrtvu prikaznicu pred Jahvom, kako je Mojsije naredio. 22 Tada Aron podiže ruke spram naroda i blagoslovi ga. Pošto prinese žrtvu okajnicu, paljenicu i pri?esnicu, si?e. 23 Poslije toga Mojsije i Aron u?oše u Šator sastanka. Kad izi?oše, blagosloviše narod. Slava Jahvina pokaza se svemu narodu. 24red Jahve izbi oganj i sažga žrtvu paljenicu i masne komade na žrtveniku. A sav narod, vidjevši to, viknu od veselja i pade ni?ice. Vjernost obrednim propisima

10

10A sinovi Aronovi Nadab i Abihu uzmu svaki svoj kadionik; stave u nj vatre i na nju metnu tamjana da prinesu pred Jahvom neposve?enu vatru, koju im on ne bijaše propisao. 2 Ali izbije plamen ispred Jahve te ih proguta - poginuše oni pred Jahvom. 3 Nato ?e Mojsije Aronu: "To je ono što je Jahve navijestio: Po onima koji su mi blizu svetim ?u se pokazati; pred svim ?u se pukom proslaviti." Aron je šutio. 4 Mojsije zovnu Mišaela i Elsafana, sinove Aronova strica Uziela, pa im re?e: "Do?ite i odnesite svoju bra?u ispred Svetišta u polje izvan tabora!" 5 Oni do?u i odnesu ih u njihovim košuljama u polje izvan tabora, kako je Mojsije rekao. 6 Poslije toga Mojsije re?e Aronu i njegovim sinovima, Eleazaru i Itamaru: "Ne raš?upavajte svoje kose niti razdirite svojih haljina da ne poginete i da se On ne razljuti na svekoliku zajednicu. Vaša bra?a i sav dom Izraelov neka oplakuje one koje je vatra Jahvina sažegla. 7 Ne smijete odlaziti s ulaza u Šator sastanka da ne pomrete, jer na vama je Jahvino ulje pomazanja." Oni u?ine po rije?i Mojsijevoj. Trijeznost sve?enika 8 Jahve re?e Aronu: 9 "Kad ulazite u Šator sastanka, nemojte piti vina niti opojnoga pi?a, ni ti ni tvoji sinovi s tobom! Tako ne?ete poginuti. To je trajan zakon za vaše naraštaje; 10 da možete lu?iti posve?eno od obi?noga, ?isto od ne?istoga; 11 da možete u?iti Izraelce svim zakonima što ih je Jahve predao preko Mojsija." Dijelovi žrtava za sve?enike 12 Onda Mojsije rekne Aronu i njegovim preživjelim sinovima, Eleazaru i Itamaru: "Uzimajte od žrtve prinosnice što preostaje nakon prinesene žrtve u ?ast Jahvi paljene i beskvasnu je uza žrtvenik jedite jer je vrlo sveta. 13 Blagujte je u svetom mjestu, jer to je - tako je meni nare?eno - pristojbina tvoja i pristojbina tvojih sinova od žrtava paljenih u ?ast Jahvi. 14 A grudi žrtve prikaznice i ple?e žrtve podizanice ti i tvoji sinovi i tvoje k?eri s tobom jedite na bilo kojem ?istom mjestu. Jer to je dodijeljeno za pristojbinu tebi i tvojim sinovima od izraelskih žrtava pri?esnica. 15 Ple?e žrtve podizanice i grudi žrtve prikaznice što se donose zajedno s lojem, na vatri paljenim - pošto budu prineseni za žrtvu prikaznicu pred Jahvom - neka pripadnu tebi i tvojim sinovima s tobom. To je, kako je Jahve naredio, trajan zakon." Posebni propisi o žrtvama okajnicama 16 Potom se Mojsije potanje raspita o jarcu žrtve okajnice. Ve? je bio spaljen. On se razljuti na Eleazara i Itamara, Aronove preživjele sinove, pa rekne: 17 "Zašto ste jeli žrtvu okajnicu na svetome mjestu? Vrlo ja sveta! To vam je dao Jahve da uklanjate krivnju sa zajednice vrše?i nad njom obred pomirenja pred Jahvom. 18 Budu?i da krv žrtve nije bila unesena unutar Svetišta, morali ste je blagovati u Svetištu, kako mi je bilo zapovje?eno." 19 Nato ?e Aron Mojsiju: "Danas su, eto, prinijeli svoju žrtvu okajnicu i svoju žrtvu paljenicu pred Jahvom! Što bi se meni dogodilo da sam ja danas jeo od žrtve okajnice? Bi li to bilo milo Jahvi?" 20 Mojsije to ?u, odobri. III. OBREDNA ?ISTO?A I NE?ISTO?A ?ISTE I NE?ISTE ŽIVOTINJE 1. Kopnene životinje

11

11Jahve re?e Mojsiju i Aronu: 3 svaku koja ima papke, ali papke razdvojene, i koja preživa možete jesti. 4 Ali ove, iako preživaju ili papke imaju, ne smijete jesti: devu, jer iako preživa, razdvojena papka nema - za vas je ne?ista; 5 svisca, jer iako preživa, razdvojena papka nema - za vas je ne?ist; 6 arnebeta, iako preživa, razdvojena papka nema - za vas je ne?ist. 7 A svinja, iako ima papak, i to papak razdvojen, ne preživa - za vas je ne?ista. 9 Od svih vodenih životinja ove možete jesti: sve što živi u vodi, bilo u morima, bilo u rijekama, a ima peraje i ljuske možete jesti. 10 A što u morima i rijekama nema peraja i ljusaka - sve životinjice u vodi, sva živa vodena bi?a - neka su vam odvratna 11 i odvratna neka vam ostanu! Mesa od njih nemojte jesti, a njihove strvine držite za odvratnost. 12 Sve, dakle, što je u vodi a nema peraja i ljusaka neka je za vas odvratno." 3. Ptice 13 "Od ptica neka su vam ove odvratne i neka se ne jedu - odvratnost su: orao, orao strvinar i jastreb, 14 tetrijeb i sokol bilo koje vrste; 15 gavran svih vrsta; 16 noj, kobac i galeb; lastavica svake vrste; 17 sova, gnjurac, ušara, 18 labud, pelikan, droplja; 19 roda, ?aplja svake vrste; pupavac i šišmiš." 4. Ostale krilate životinje 20 "Svi krilati kukci što hodaju ?etveronoške neka su vam odvratni! 21 Od svih tih krilatih kukaca što hodaju ?etveronoške možete jesti samo one koji imaju na svojim nožicama listove za skakutanje po zemlji. 22 Od njih možete jesti: svaku vrstu skakavaca, cvr?aka i zrikavaca. 23 A svi drugi krilati kukci na ?etiri nožice neka su vam odvratni! 24 I od njih ?ete se one?istiti: tko se god dotakne njihove crkotine, neka je ne?ist do ve?eri; 25 tko god ponese crkotinu bilo koje od njih, neka opere svoju odje?u i ne?istim se smatra do ve?eri; 26 i životinje s nerazdvojenim papkom što ne preživaju za vas su ne?iste, i tko ih se dotakne neka je ne?ist! 27 Onda, ?etveronožne životinje koje hodaju na ?etiri šape za vas su ne?iste. Tko se dotakne njihova strva, neka je ne?ist do ve?eri. 28 A onaj koji ponese njihov strv, neka opere svoju odje?u i bude ne?ist do ve?eri. Za vas su one ne?iste." 5. Gmizavci 29 "Od životinja što po zemlji gmižu neka su za vas ove ne?iste: krtica, miš i svaka vrsta guštera; 30 zidni macaklin, kameleon, daždevnjak, zelemba? i tinšamet. 31 Te su životinje od svih što gmižu za vas ne?iste. Tko ih se mrtvih dotakne neka je ne?ist do ve?eri. 32 A na što koja od njih mrtva padne, neka je one?iš?eno: bio to kakav drveni predmet ili odje?a, koža ili vre?a. Svaki takav predmet koji se upotrebljava neka se zamo?i u vodu i ostane ne?ist do ve?eri. Onda ?e postati ?ist. 33 Upadne li što od njih u kakvu zemljanu posudu, razbijte je; sve je u njoj one?iš?eno. 34 A bilo kakva hrana što se jede, ako na nju kapne voda iz te posude, bit ?e one?iš?ena. Svaka teku?ina što se pije u svakoj takvoj posudi neka se smatra ne?istom. 35 A sve na što padne bilo što od njihove crkotine neka je ne?isto; bude li to pe? ili ognjište, neka se sruše: one?iš?eni su za vas i neka ne?isti budu. 36 A vrelo ili ?atrnja koja drži vodu neka se smatraju ?istima. Ali tko dirne strvinu životinje neka je ne?ist. 37 Ako što od njihova strva padne na žitno sjemenje što ?e se sijati, ono ostaje ?isto; 38 ali ako se sjemenje nakvasi vodom, a onda na nj padne što od njihove crkotine, neka je za vas ne?isto. 39 Ako ugine koja životinja što vam služi za hranu, onaj koji dotakne njezinu strvinu neka je ne?ist do ve?eri; 40 a koji pojede od njezine strvine neka opere svoju odje?u i bude ne?ist do ve?eri; koji ponese njezinu strvinu neka opere svoju odje?u i bude ne?ist do ve?eri. 41 Svaka životinja što po tlu gmiže odvratna je. Neka se ne jede! 42 Ništa što puže na trbuhu, ništa što god ide na ?etiri noge ili na više nogu - nikakve puzavce što po tlu gmižu nemojte jesti jer su odvratni! 43 Nemojte sami sebe poganiti svim tim puzavcima što gmižu; ne prljajte se njima, da i vi zbog njih ne postanete ne?isti. 44 Ta ja - Jahve - Bog sam vaš! Posve?ujte se, dakle, da sveti budete, jer svet sam ja! Nijednim se puzavcem što po tlu gmiže ne prljajte! 45 Jest, ja sam Jahve; izveo sam vas iz zemlje egipatske da vam budem Bog. Budite, dakle, sveti jer sam svet ja!" Zaklju?ak 46 To je odredba koja se odnosi na ptice i sva živa bi?a što se u vodi kre?u i na sve stvorove koji po zemlji gmižu. 47ha joj je da se razlikuje ne?isto od ?istoga; životinja koja se može jesti od životinje koja se ne smije jesti. ZDRAVSTVENI PROPISI O?iš?enje žene poslije poroda

12

12Jahve re?e Mojsiju: 3 Osmoga dana neka se dijete obreže. 4 A ona neka ostane još trideset i tri dana da se o?isti od svoje krvi; ne smije dirati ništa posve?eno niti dolaziti u Svetište dok se ne navrši vrijeme njezina ?iš?enja. 5 Ako rodi žensko ?edo, neka je ne?ista dva tjedna, kao za svoga mjese?nog pranja, i neka ostane još šezdeset i šest dana da se o?isti od svoje krvi. 6 A kad se navrši vrijeme njezina ?iš?enja - bilo za sin?i?a, bilo za k?erkicu - neka donese sve?eniku na ulaz u Šator sastanka jednogodišnje janje za žrtvu paljenicu i jednoga golubi?a ili grlicu za žrtvu okajnicu. 7 Neka on to prinese pred Jahvom i nad njom izvrši obred pomirenja. Tako ?e ona biti o?iš?ena od svoga krvarenja. To je odredba koja se odnosi na ženu kad rodi bilo muško bilo žensko ?edo.

13

13Re?e Jahve Mojsiju i Aronu: 2 "Ako se kome na koži pojavi oteklina ili lišaj ili bjelkasta pjega što bi bila nagovještaj gube na koži njegova tijela, neka se takav dovede sve?eniku Aronu ili kojemu od njegovih sinova sve?enika. 3 Neka sve?enik pregleda zaraženo mjesto na koži njegova tijela. Ako je dlaka na zaraženom mjestu postala bijela i u?ini se da je ono dublje od kože njegova tijela, onda je to guba. Pošto ga sve?enik pregleda, neka ga proglasi ne?istim. 4 Ali ako se pokaže da bjelkasta pjega na koži njegova tijela nije dublja nego i koža, a dlaka na njoj nije pobijeljela, neka onda sve?enik bolesnika osami sedam dana. 5 Neka ga sedmoga dana opet sve?enik pregleda. Ako ustanovi svojim o?ima da zaraza još postoji, ali da se po koži dalje ne širi, neka ga osami još sedam dana. 6 Sedmoga dana neka ga opet pregleda. Bude li zaraženo mjesto manje upadno, a bolest se kožom ne bude proširila, neka ga proglasi ?istim: to je samo lišaj. Pošto opere svoje haljine, bit ?e ?ist. 7 Ali ako se lišaj kožom proširi, pošto je sve?enik bolesnika pregledao i proglasio ga ?istim, neka se ponovo pokaže sve?eniku. 8 Neka ga sve?enik pregleda. Bude li se lišaj proširio po koži, neka ga sve?enik proglasi ne?istim: to je guba. 9 Ako se na ?ovjeku pokaže guba, neka ga dovedu sve?eniku. 10 Neka ga sve?enik pregleda. Ako po koži bude bjelkasta oteklina s pobijeljelom dlakom i napetim ?irom, 11 to je duboko ukorijenjena guba po koži njegova tijela. Neka ga sve?enik proglasi ne?istim. Ne treba ga osamljivati, jer je sigurno ne?ist. 12 Ako guba izbije po koži tako da bolesniku prekrije svu kožu od glave do pete - sve što sve?enikove o?i vide - 13 neka sve?enik obavi pregled. Bude li guba prekrila sve njegovo tijelo, neka ga proglasi ?istim. Budu?i da je sav pobijelio, ?ist je. 14 Ali onog dana kad se na njemu pokaže ?ir, bit ?e ne?ist. 15 Kad sve?enik vidi taj ?ir, neka bolesnika proglasi ne?istim: ?ir je ne?ista stvar, to je guba. 16 Ali ako se ?ir promijeni u bijelo, neka ?ovjek do?e k sve?eniku. 17 Sve?enik neka ga pregleda. Bude li rana postala bijela, neka sve?enik proglasi bolesnika ?istim - ?ist i jest." ?ir 18 "Kad se kome na koži napne ?ir i zacijeli, 19 i ondje gdje je bio ?ir pojavi se bjelkasta oteklina ili mjesto izblijedi i postane bjelkasto, ili izbije bijelocrvenkasta pjega, neka se taj ?ovjek pokaže sve?eniku. 20 Neka ga sve?enik pregleda. Prona?e li da je tu koža udubljenija a dlaka pobijeljela, neka ga sve?enik proglasi ne?istim - to je onda guba što je izbila u ?iru. 21 Ali ako sve?enik ustanovi da tu dlaka nije pobijeljela, da koža nije udubljenija nego drugdje, da mjesto tamni, neka bolesnika osami sedam dana. 22 Proširi li mu se bolest po koži, neka ga sve?enik proglasi ne?istim - to je guba. 23 Ako pjega ostane na mjestu i ne proširi se, to je ožiljak od ?ira. Neka toga ?ovjeka sve?enik proglasi ?istim." Opeklina 24 "Kome na koži bude opeklina, pa mjesto opekline postane pjega bijelocrvenkasta ili bjelkasta, 25 neka to sve?enik pregleda. Ako dlaka na mjestu bude pobijeljela i u?ini se da je to mjesto udubljenije od kože, onda je to guba što je u opeklini izbila. Neka ga sve?enik proglasi ne?istim; to je guba. 26 Ali ako sve?enik ustanovi da dlaka nije pobijeljela, da mjesto nije udubljenije od kože i da tamni, neka ga osami sedam dana. 27 Sedmoga dana neka ga pregleda. Ako se pjega po koži proširi, neka ga sve?enik proglasi ne?istim: to je guba. 28 Ostane li ozljeda na mjestu i proširi se po koži, to je onda oteklina od opekline. Neka ?ovjeka sve?enik proglasi ?istim: to je ožiljak od opekline." Šuga 29 "Ako se na glavi ili na bradi kojega ?ovjeka ili žene pokaže bolest, 30 neka sve?enik bolest pregleda. Ustanovi li se da je dublje od kože i da je tu dlaka požutjela i otan?ala, neka bolesnika sve?enik proglasi ne?istim. To je šuga, to jest guba na glavi ili na bradi. 31 Ali ako sve?enik, pregledavši oboljelo mjesto, ustanovi da nije dublje od kože, ali da tu ipak nema crne dlake, neka sve?enik odstrani šugavca sedam dana. 32 Sedmoga dana neka ga sve?enik pregleda. Ako se šuga nije proširila niti dlaka požutjela, te ako se ?ini da šuga nije dublja od kože, 33 neka se bolesnik obrije - ali ošugano mjesto da ne brije! - i neka ga sve?enik odstrani od drugih sedam dana. 34 Sedmoga dana neka opet sve?enik pregleda šugavo mjesto. Ako se šuga kožom ne bude proširila i u?ini se da nije dublja od kože, neka tog bolesnika sve?enik proglasi ?istim. On neka opere svoju odje?u i bude ?ist. 35 Proširi li se šuga po koži pošto je bio ?istim proglašen, 36 neka ga sve?enik ponovo pregleda. Ako se šuga kožom bude proširila - sve?enik neka više i ne traži žute dlake - bolesnik ja ne?ist. 37 Ali ako opazi da je šuga stala i da je nikla crna dlaka, šuga je zacijeljela - on je ?ist. Neka ga sve?enik proglasi ?istim." Osip 38 "Ako se na koži kojeg ?ovjeka ili žene pokažu pjege te ako su te pjege bijele, 39 neka ih sve?enik pregleda. Ako te pjege po koži budu tamnobijele, onda je to osip što je izbio po koži: bolesnik je ?ist." ?elavost 40 "Ako ?ovjeku opadne kosa s glave, o?elavio mu je zatiljak, ali je ?ist. 41 Ako mu sprijeda opadne kosa s glave, o?elavio je na ?elu, ali je ?ist. 42 Ali ako se po ?elavu zatiljku ili po o?elavljelu ?elu pojavi crvenkastobijela bolest, to je guba što je izbila po njegovu ?elavom zatiljku ili o?elavljelu ?elu. 43 Neka ga sve?enik pregleda. Ako ustanovi da je osip na ?elavu zatiljku ili po o?elavljelu ?elu bjelkastocrvenkast - naizgled kao i guba na koži tijela - 44 ?ovjek se ogubavio, ne?ist je. Sve?enik ga mora proglasiti ne?istim - guba mu je na glavi." Propisi za gubavce 45 "Onaj koji se bude ogubavio, neka nosi rasparanu odje?u; kosa neka mu je raš?upana; gornju usnu neka prekrije i vi?e: "Ne?ist! Ne?ist!" 46 Sve dok na njemu bude bolest, neka ne?istim ostane, a kako je ne?ist, neka stanuje nasamo: neka mu je stan izvan tabora." Guba na odje?i 47 "Kad se zaraza gube pokaže na odijelu, bilo vunenu bilo lanenu, 48 na osnovi ili na potki od lana ili vune; ili na koži; ili na bilo kakvu predmetu od kože; 49 pa ako mrlja na odijelu ili koži, na osnovi ili na potki, ili na bilo kakvu predmetu od kože, bude zelenkasta ili crvenkasta, to je guba i neka se sve?eniku pokaže. 50 Neka sve?enik, pošto pregleda što je zaraženo, to stavi na osamu sedam dana. 51 Onda neka sedmoga dana zarazu pregleda. Ako se zaraza proširi po odijelu, po osnovi ili potki, ili po koži, ili po kakvu god predmetu od kože, to je zarazna guba. Stvar je ne?ista. 52 To odijelo - bilo osnova bilo potka, od vune ili lana - ili kakav kožni predmet za koji je zaraza prionula, gubom se zarazio; neka na vatri izgori. 53 Ali ako sve?enik opazi da se zaraza nije proširila na odijelu - na osnovi ni na potki - niti na bilo kakvu kožnom predmetu, 54 onda neka naredi da se zaražena stvar opere. Neka je zatim stavi nasamo drugih sedam dana. 55 A ako, pošto je stvar bila oprana, sve?enik opazi da se zaraženo mjesto nije promijenilo, ipak, mada se bolest nije raširila, stvar je ne?ista. Neka se na vatri spali: trula je i iznutra i izvana. 56 Opazi li sve?enik da se bolest smanjuje nakon pranja, neka to mjesto izreže, bilo ono na odijelu ili na koži, na osnovi ili na potki. 57 Ako se na odijelu opet pojavi, u osnovi ili potki, ili bilo kakvu kožnom predmetu, onda je to zaraza, i zaraženi predmet neka u vatri izgori. 58 Ako li bolest nestane s odijela - osnove ili potke - ili bilo kakva kožnoga predmeta pošto je bio opran, neka se opere opet, pa neka je ?ist." 59su propisi za bolest gube na odijelu od vune ili lana - u osnovi ili potki - ili bilo kakvu predmetu od kože da se proglase ?istim ili ne?istim. O?iš?enje gubavoga

14

14Jahve re?e Mojsiju: 2 "Neka ovo bude obred za gubavca na dan njegova ?iš?enja: neka se dovede sve?eniku; 3 neka sve?enik izi?e iz tabora i obavi pregled. Ako ustanovi da je gubavac od gube ozdravio, 4 neka naredi da se za ?ovjeka koji se ima ?istiti uzmu dvije ptice, ?iste i žive, cedrovine, grimiznog prediva i izopa. 5 Neka zatim sve?enik naredi da se jedna ptica zakolje nad živom vodom u zemljanoj posudi. 6 Potom neka uzme živu pticu, a onda zajedno živu pticu, cedrovinu, grimizno predivo i izop zamo?i u krv ptice što je bila zaklana povrh žive vode. 7 Sada neka sedam puta poškropi onoga koji se od gube ?isti, a onda ga ?istim proglasi. Poslije toga neka pusti živu pticu na otvorenu polju. 8 Onaj koji se ?isti neka opere svoju odje?u, obrije sve svoje dlake i u vodi se okupa. Tako neka je ?ist. Poslije toga neka u?e u tabor, ali sedam dana neka stanuje izvan svoga šatora. 9 Sedmi dan neka obrije sve svoje dlake: kosu, bradu i obrve; neka obrije sve ostale svoje dlake. Pošto u vodi opere svoju odje?u i okupa se, neka je ?ist. 10 Osmoga dana neka uzme muško janje bez mane, jedno žensko janje od godine dana, tako?er bez mane, tri desetine efe najboljeg brašna zamiješena u ulju za žrtvu prinosnicu i jedan log ulja. 11 Sve?enik koji vrši ?iš?enje neka ih stavi pred Jahvu na ulazu u Šator sastanka s ?ovjekom koji se ima ?istiti. 12 Neka zatim sve?enik uzme jedno muško janje pa ga s ono ulja u logu prinese kao žrtvu naknadnicu. Neka ih prinese pred Jahvom kao žrtvu prikaznicu. 13 Neka janje zakolje ondje gdje se kolju žrtve okajnice i žrtve paljenice - na svetome mjestu, jer žrtva naknadnica kao i okajnica pripada sve?eniku: vrlo je sveta! 14 Potom neka sve?enik uzme krvi od žrtve naknadnice, pa neka njome namaže resicu desnoga uha, palac desne ruke i palac desne noge onoga koji se ?isti. 15 Poslije toga neka uzme log s uljem i izlije na dlan svoje lijeve ruke. 16 Zamo?ivši sve?enik svoj desni prst u ulje na svojoj lijevoj ruci, neka uljem sa svoga prsta obavi škropljenje pred Jahvom sedam puta. 17 Od ulja što mu preostane u ruci neka sve?enik, po krvi od žrtve naknadnice, pomaže resicu desnoga uha, palac desne ruke i palac desne noge onoga koji se ?isti. 18 Ostatak ulja sa svoje ruke neka sve?enik metne na glavu onoga koji se ?isti. Tako ?e sve?enik nad njim izvršiti obred pomirenja pred Jahvom. 19 Neka sve?enik poslije toga prinese žrtvu okajnicu i nad onim koji se ?isti neka obavi obred pomirenja za njegovu ne?isto?u. Napokon neka zakolje žrtvu paljenicu, 20 a onda neka sve?enik žrtvu paljenicu i žrtvu prinosnicu podigne na žrtvenik. Kad tako sve?enik nad njim obavi obred pomirenja, neka je ?ist. 21 Ako bude siromašan te ne mogne to priskrbiti, neka uzme samo jedno muško janje za žrtvu naknadnicu i neka se ono prinese kao žrtva prinosnica da se nad tim ?ovjekom izvrši obred pomirenja. I neka uzme samo desetinu efe najboljeg brašna zamiješena u ulju za žrtvu prinosnicu, jedan log ulja, 22 k tome dvije grlice ili dva golubi?a - prema svojim mogu?nostima - jedno za žrtvu okajnicu, a drugo za žrtvu paljenicu. 23 Osam dana nakon svoga o?iš?enja neka ih donese sve?eniku na ulaz u Šator sastanka pred Jahvu. 24 Neka sve?enik uzme janje za žrtvu naknadnicu i log s uljem pa ih prinese pred Jahvom kao žrtvu prikaznicu. 25 Neka se onda zakolje janje žrtve naknadnice, a sve?enik neka uzme njegove krvi i neka njome namaže resicu desnoga uha, palac desne ruke i palac desne noge onoga koji se ?isti. 26 Poslije toga neka sve?enik izlije ulje na dlan svoje lijeve ruke. 27 A onda neka od ulja što mu je na dlanu lijeve ruke obavi škropljenje sedam puta prstom svoje desne ruke pred Jahvom. 28 Od ulja iz svoje ruke neka sve?enik, po krvi žrtve naknadnice, namaže resicu desnog uha, palac desne ruke i palac desne noge onoga koji se ?isti. 29 Ostatak ulja što bude na dlanu neka sve?enik stavi na glavu onoga koji se ?isti, vrše?i nad njim obred pomirenja pred Jahvom. 30 Neka zatim prinese jednu od dviju grlica ili jednoga od dvaju golubi?a - što je ve? mogao pribaviti - 31 kao žrtvu okajnicu, a drugu kao žrtvu paljenicu zajedno sa žrtvom prinosnicom. Neka tako sve?enik izvrši obred pomirenja pred Jahvom nad onim koji se ?isti." 32 To je propis za onoga koji je gubom zaražen a ne može priskrbiti sve za svoje o?iš?enje. Ku?na guba 33 Jahve re?e Mojsiju i Aronu: 34 "Kad u?ete u kanaansku zemlju koju ?u vam dati u posjed, a ja pustim gubu na koju ku?u u zemlji što je budete zaposjeli, 36 Neka sve?enik naredi da se ku?a isprazni prije nego on do?e da bolest pregleda, da ne bi sve što je u ku?i bilo proglašeno ne?istim; poslije toga neka sve?enik u?e da ku?u pregleda. 37 Ako nakon pregleda zapazi da je bolest na ku?nim zidovima od zelenkastih ili crvenkastih udubina i pri?ini mu se da idu dublje od površine zida, 38 neka sve?enik izi?e iz ku?e na ku?na vrata i neka ku?u zatvori sedam dana. 39 Sedmi dan neka sve?enik opet do?e i pregleda: ako se bolest bude proširila po zidovima ku?e, 40 neka sve?enik naredi da se povadi zaraženo kamenje i baci na koje ne?isto mjesto izvan grada. 41 Zatim neka zapovjedi da se svi unutarnji zidovi ku?e ostružu i da se sastrugani prah baci na koje ne?isto mjesto izvan grada. 42 Onda neka se uzme drugo kamenje i umetne namjesto onoga kamenja. Potom neka se uzme druga žbuka i ku?a ponovo ožbuka. 43 Ako se pošast na ku?i opet pojavi pošto je kamenje bilo pova?eno i ku?a ostrugana i opet ožbukana, 44 neka sve?enik ode da pregleda: bude li se bolest po ku?i proširila, to je onda u ku?i zarazna guba; ku?a je ne?ista. 45 Neka se ku?a poruši, a njezino kamenje, njezina drvena gra?a i sva žbuka s ku?e neka se odnese izvan grada na koje ne?isto mjesto. 46 Tko u?e u ku?u dok je zatvorena, neka je ne?ist do ve?eri. 47 Tko u ku?i legne, mora oprati svoju odje?u. I tko u ku?i objeduje, mora svoju odje?u oprati. 48 Ako li sve?enik do?e i vidi da se bolest po ku?i nije proširila pošto je ku?a opet bila ožbukana, neka sve?enik ku?u proglasi ?istom, jer se bolest izlije?ila. 49 A za o?iš?enje ku?e neka uzme: dvije ptice, cedrovine, grimizna prediva i izopa. 50 Jednu od ptica neka zakolje nad živom vodom u zemljanoj posudi. 51 Potom neka uzme: cedrovinu, izop, grimizno predivo i pticu živu te ih zamo?i u krv ptice zaklane i u živu vodu pa ku?u poškropi sedam puta. 52 O?istivši tako od grijeha ku?u krvlju ptice, živom vodom, živom pticom, cedrovinom, izopom i grimiznim predivom, 53 neka pticu živu pusti izvan grada na otvorenu polju. Kad tako obavi obred pomirenja nad ku?om, bit ?e ?ista." 54 To je propis za svaku vrst gube i šuge, 55 za gubu odje?e ili ku?e, 56 za otekline, lišaje ili pjege. 57odre?uje vrijeme ne?isto?e i ?isto?e. To je zakon o gubi. Spolna ne?isto?a muškarca

15

15Jahve re?e Mojsiju i Aronu: 3 Evo u ?emu je njegova ne?isto?a ako ima taj izljev: ispusti li njegovo tijelo izljev ili ga zadrži, on je ne?ist. 4 Svaka postelja na koju legne onaj koji ima izljev neka je ne?ista; i svaki predmet na koji sjedne neka je ne?ist. 5 A svaki koji se dotakne njegove posteljine neka opere svoju odje?u, u vodi se okupa i ne?istim ostane do ve?eri. 6 Tko god sjedne na predmet na kojemu je sjedio onaj koji je imao izljev neka opere svoju odje?u, u vodi se okupa i ne?istim ostane do ve?eri. 7 Tko se dotakne tijela onoga koji je imao izljev neka opere svoju odje?u, u vodi se okupa i do ve?eri ne?istim ostane. 8 Ako onaj koji ima izljev pljune na koga tko je ?ist neka taj opere svoju odje?u, u vodi se okupa i ne?istim ostane do ve?eri. 9 Neka je ne?isto i svako sjedalo na koje za vožnje sjedne onaj koji ima izljev; 10 i tko se dotakne ?ega što je pod tim bolesnikom bilo neka je ne?ist do ve?eri. Tko ponese štogod takvo neka svoju odje?u opere, u vodi se okupa i ostane ne?istim do ve?eri. 11 A svaki koga se onaj koji ima izljev dotakne neopranih ruku neka svoju odje?u opere, u vodi se okupa i ostane ne?istim do ve?eri. 12 Zemljana posuda koje se dotakne onaj s izljevom neka se razbije, a svaki drveni sud neka se vodom ispere. 13 Kad se onaj koji ima izljev od toga izlije?i, neka onda nabroji sedam dana za svoje o?iš?enje; neka opere svoju odje?u, okupa se u živoj vodi i neka je ?ist. 14 Osmoga pak dana neka uzme dvije grlice ili dva golubi?a, do?e pred Jahvu na ulaz u Šator sastanka pa ih sve?eniku preda. 15 Neka ih sve?enik prinese jedno kao žrtvu okajnicu, a drugo kao žrtvu paljenicu. Time ?e sve?enik izvršiti obred pomirenja nad tim ?ovjekom za njegov izljev. 16 Kad ?ovjek imadne sjemeni izljev, neka u vodi okupa cijelo svoje tijelo i ostane ne?istim do ve?eri. 17 Svaka haljina i svaka koža na koju dospije takav sjemeni izljev neka se u vodi opere i ostane ne?istom do ve?eri. 19 "Kad žena imadne krvarenje, izljev krvi iz svoga tijela, neka ostane u svojoj ne?isto?i sedam dana; tko se god nje dotakne neka je ne?ist do ve?eri. 20 Na što god bi legla za svoje ne?isto?e neka je ne?isto; na što god sjedne neka je ne?isto. 21 Tko se dotakne njezine posteljine neka opere svoju odje?u, u vodi se okupa i do ve?eri ostane ne?istim. 22 Tko god dotakne bilo koji predmet na kojemu je ona sjedila neka svoju odje?u opere, u vodi se okupa i ne?ist ostane do ve?eri. 23 A ako bi se dotakao ?ega što je bilo na njezinoj postelji ili na predmetu na kojem je ona sjedila, neka je ne?ist do ve?eri. 24 Ako koji ?ovjek s njom legne, njezina ne?isto?a za nj prianja, pa neka je ne?ist sedam dana. Svaka postelja na koju on legne neka je ne?ista. 25 Ako žena imadne krvarenje dulje vremena izvan svoga mjese?nog pranja, ili ako se njezino mjese?no pranje produžuje, neka se smatra ne?istom sve vrijeme krvarenja kao da su dani njezina mjese?nog pranja. 26 Svaka postelja na koju legne za sve vrijeme svoga krvarenja bit ?e joj kao i postelja za njezina mjese?nog pranja. I svaki predmet na koji sjedne neka postane ne?istim kao što bi bio ne?ist u vrijeme njezina mjese?nog pranja. 27 A svatko tko ih se dotakne neka je ne?ist; neka opere svoju odje?u, okupa se u vodi i ostane ne?istim do ve?eri. 28 Ako ozdravi od svog krvarenja, neka namiri sedam dana, a poslije toga neka je ?ista. 29 Osmoga dana neka uzme dvije grlice ili dva golubi?a te ih donese sve?eniku na ulaz u Šator sastanka. 30 Neka jedno sve?enik prinese kao žrtvu okajnicu, a drugo kao žrtvu paljenicu. Tako ?e sve?enik obaviti pred Jahvom obred pomirenja nad njom, za njezino ne?isto krvarenje." Zaklju?ak 31 "Odvra?ajte Izraelce od njihovih ne?isto?a, da ne bi zbog njih pomrli oskvrnjuju?i moje Prebivalište koje se nalazi me?u njima. 32 To je propis za ?ovjeka koji ima izljev; za onoga koga ?ini ne?istim sjemeni izljev; 33ženu u vrijeme ne?isto?e njezina mjese?nog pranja; za svakoga - bilo muško bilo žensko - tko imadne izljev, a tako i za ?ovjeka koji legne s one?iš?enom ženom." VELIKI DAN POMIRENJA

16

16Poslije smrti dvojice Aronovih sinova, koji su poginuli prinose?i pred Jahvom neposve?enu vatru, progovori Jahve Mojsiju. 2 Jahve re?e Mojsiju: "Kaži svome bratu Aronu da ne ulazi u svako doba u Svetište iza zavjese, pred Pomirilište koje se nalazi na Kov?egu, da ne pogine. Jer ja ?u se pojavljivati nad Pomirilištem u oblaku. 3 Neka Aron ulazi u Svetište ovako: s juncem za žrtvu okajnicu i ovnom za žrtvu paljenicu. 4 Neka se obu?e u posve?enu košulju od lana; na svoje tijelo neka navu?e ga?e od lana; neka se opaše lanenim pasom, a na glavu stavi mitru od lana. To je posve?eno ruho koje ima obu?i pošto se okupa u vodi. 5 Od zajednice izraelske neka primi dva jarca za žrtvu okajnicu i jednoga ovna za žrtvu paljenicu. 6 Pošto Aron prinese junca za žrtvu okajnicu za svoj grijeh i izvrši obred pomirenja za se i za svoj dom, 7 neka uzme oba jarca i postavi ih pred Jahvu na ulaz u Šator sastanka. 8 Neka Aron baci kocke za oba jarca te jednoga odredi kockom Jahvi, a drugoga Azazelu. 9 Jarca na kojega je kocka pala da bude Jahvi neka Aron prinese za žrtvu okajnicu. 10 A jarac na kojega je kocka pala da bude Azazelu neka se smjesti živ pred Jahvu, da se nad njim obavi obred pomirenja i otpremi Azazelu u pustinju. 11 Zatim neka Aron prinese junca za žrtvu okajnicu za svoj grijeh; i obavi obred pomirenja za se i za svoj dom: i neka zakolje toga junca za žrtvu okajnicu za svoj grijeh. 12 Potom neka uzme kadionik pun užarena ugljevlja sa žrtvenika ispred Jahve i dvije pune pregršti miomirisnoga tamjana u prah smrvljenoga. Neka to unese iza zavjese. 13 Sad neka stavi tamjan na vatru pred Jahvom da oblak od tamjana zastre Pomirilište što je na Svjedo?anstvu. Tako ne?e poginuti. 14 Poslije toga neka uzme krvi od junca i svojim prstom poškropi isto?nu stranu Pomirilišta; a ispred Pomirilišta neka svojim prstom poškropi sedam puta tom krvlju. 15 Neka potom zakolje jarca za žrtvu okajnicu za grijeh naroda; neka unese njegovu krv za zavjesu te s njegovom krvi u?ini kako je u?inio s krvlju od junca: ne ka njome poškropi po Pomirilištu i pred njim. 16 Tako ?e obaviti obred pomirenja nad Svetištem zbog ne?isto?a Izraelaca, zbog njihovih prijestupa i svih njihovih grijeha. A tako neka u?ini i za Šator sastanka što se me?u njima nalazi, sred njihovih ne?isto?a. 17 Kad on u?e da obavi obred pomirenja u Svetištu, neka nikoga drugog ne bude u Šatoru sastanka dok on ne izi?e. Obavivši obred pomirenja za se, za svoj dom i za svu izraelsku zajednicu, 18 neka ode k žrtveniku koji se nalazi pred Jahvom te nad žrtvenikom obavi obred pomirenja. Neka uzme krvi od junca i krvi od jarca pa stavi na rogove oko žrtvenika. 19 Neka svojim prstom poškropi žrtvenik istom krvlju sedam puta. Tako ?e ga o?istiti od ne?isto?a Izraelaca i posvetiti. 20 Kad svrši obred pomirenja Svetišta, Šatora sastanka i žrtvenika, neka primakne jarca živoga. 21 Neka mu na glavu Aron stavi obje svoje ruke i nad njim ispovjedi sve krivnje Izraelaca, sve njihove prijestupe i sve njihove grijehe. Položivši ih tako jarcu na glavu, neka ga pošalje u pustinju s jednim prikladnim ?ovjekom. 22 Tako ?e jarac na sebi odnijeti sve njihove krivnje u pusti kraj. Otpremivši jarca u pustinju, 23 neka se Aron vrati u Šator sastanka, sa sebe svu?e lanenu odje?u u koju se bio obukao kad je ulazio u Svetište i neka je ondje ostavi. 24 Neka potom opere svoje tijelo vodom na posve?enu mjestu, na se obu?e svoju odje?u te izi?e da prinese svoju žrtvu paljenicu i žrtvu paljenicu naroda i obavi obred pomirenja za se i za narod. 25 Loj sa žrtve okajnice neka sažeže u kad na žrtveniku. 26 Onaj koji je odveo jarca Azazelu neka opere svoju odje?u, svoje tijelo u vodi okupa i poslije toga može opet do?i u tabor. 27 A junca žrtve okajnice i jarca žrtve okajnice od kojih je krv bila donesena u Svetište da se obavi obred pomirenja neka odnesu izvan tabora pa neka na vatri spale njihove kože, njihovo meso i njihovu ne?ist. 28 Tko ih bude spaljivao, neka opere svoju odje?u, svoje tijelo okupa u vodi i poslije toga može opet do?i u tabor. 29 Ovaj zakon neka za vas trajno vrijedi. U sedmom mjesecu, deseti dan toga mjeseca, postite i ne obavljajte nikakva posla: ni domorodac ni stranac koji me?u vama boravi. 30 Jer toga dana nad vama se ima izvršiti obred pomirenja da se o?istite od svih svojih grijeha te da pred Jahvom budete ?isti. 31 Neka je to za vas subotnji po?inak kad postite. Trajan je to zakon. 32 Neka obred pomirenja obavi onaj sve?enik koji bude pomazan i posve?en za vršenje sve?eni?ke službe namjesto svoga oca. Neka se obu?e u posve?eno laneno ruho; 33 on neka obavi obred pomirenja za posve?eno Svetište, za Šator sastanka i za žrtvenik. Zatim neka izvrši obred pomirenja nad sve?enicima i nad svim narodom zajednice. 34o neka to bude za vas trajan zakon; jednom na godinu neka se nad Izraelcima obavi obred pomirenja za sve njihove grijehe." Mojsije je u?inio kako mu je Jahve naredio. IV. ZAKON SVETOSTI Jedno Prebivalište - jedan žrtvenik

17

17Jahve re?e Mojsiju: 3 svaki onaj od Izraelova doma koji u taboru ili izvan tabora zakolje vola, ili ovcu, ili kozu, 5 Zato neka Izraelci svoje žrtve koje bi htjeli klati vani u polju dovedu na ulaz u Šator sastanka, k sve?eniku, i neka ih prinose kao žrtve pri?esnice. 6 Neka sve?enik izlije krv po Jahvinu žrtveniku koji se nalazi na ulazu u Šator sastanka, a loj spali na ugodan miris Jahvi, 7 tako da ubudu?e ne prinose svojih žrtava klanica jarcima s kojima se odaju bludu. Neka je ovo trajan zakon za njih i njihove naraštaje. 10 "Nadalje, protiv svakoga pojedinca od Izraelova doma, a tako i protiv svakoga pridošlice me?u vama koji bi blagovao bilo kakvu krv, ja ?u se okrenuti, svakoga tko blaguje krv odstranit ?u iz njegova naroda. 11 Jer je život živoga bi?a u krvi. Tu krv ja sam vama dao da na žrtveniku njome obavljate obred pomirenja za svoje živote. Jer krv je ono što ispašta za život. 12 Zato sam kazao Izraelcima: neka nitko od vas ne jede krvi; neka ni stranac koji me?u vama bude ne jede krvi. 13 Tko god, Izraelac ili stranac koji me?u vama boravi, uhvati u lovu kakvu zvijer ili pticu što se može jesti neka joj prolije krv i zatrpa zemljom. 14 Jer život svakoga živog bi?a jest njegova krv. Zato sam i rekao Izraelcima: ne smijete jesti krvi ni od kakva živog bi?a, jer život svakoga živog bi?a jest njegova krv. Tko god je bude jeo, neka se odstrani. 15 Tko bi god, Izraelac ili stranac, jeo što je uginulo ili što su zvijeri rastrgale neka opere svoju odje?u, u vodi se okupa i ostane ne?istim do ve?eri. Tada ?e postati ?ist. 16 ako je ne opere i ne okupa svoga tijela, neka snosi posljedice svoje krivnje." Svetost bra?nih odnosa

18

18Jahve re?e Mojsiju: 3 Nemojte raditi kako se radi u zemlji egipatskoj, gdje ste boravili; niti radite kako se radi u zemlji kanaanskoj, kamo vas vodim; ne povodite se za njihovim obi?ajima! 4 Vršite moje naredbe; vršite moje zapovijedi; prema njima hodite. Ja sam Jahve, Bog vaš. 5 Zato držite moje zakone i moje naredbe; tko ih vrši - u njima ?e na?i život. Ja sam Jahve! 6 Neka se nitko od vas ne približuje svojoj krvnoj rodbini da otkriva njezinu golotinju. Ja sam Jahve! 7 Ne otkrivaj golotinje svoga oca ni golotinje svoje majke. Majka ti je, ne otkrivaj njezine golotinje! 8 Ne otkrivaj golotinje žene svoga oca! I to je golotinja tvoga oca! 9 Ne otkrivaj golotinje svoje sestre - k?eri svoga oca ili k?eri svoje majke - bila ro?ena u ku?i ili izvan nje! 10 Ne otkrivaj golotinje k?eri svoga sina niti golotinje k?eri svoje k?eri! TÓa njihova je golotinja tvoja vlastita golotinja. 11 Ne otkrivaj golotinje k?eri žene svoga oca! Jer, ro?ena od tvog oca, ona ti je sestra. 12 Ne otkrivaj golotinje sestre svoga oca! Ona je krv tvoga oca. 13 Ne otkrivaj ni golotinje sestre svoje majke! Ta i ona je krv tvoje majke! 14 Ne otkrivaj golotinje svoga strica! To jest, nemoj se približavati njegovoj ženi. Ta ona je tvoja strina. 15 Ne otkrivaj golotinje svoje snahe! Ona je žena tvoga sina. Ne otkrivaj golotinje njezine. 16 Ne otkrivaj golotinje žene svoga brata! Ta to je golotinja tvoga brata. 17 Ne otkrivaj golotinje koje žene i njezine k?eri! Nemoj se ženiti k?erju njezina sina niti k?erju njezine k?eri te im golotinju otkrivati. Oni su krvna rodbina. To bi bila pokvarenost. 18 Ne uzimaj sebi koju ženu u isto vrijeme kad i njezinu sestru da je ljubomorom žalostiš otkrivaju?i golotinju ovoj preko nje za njezina života! 19 Ne približuj se ni jednoj ženi kad je u ne?isto?i svoga mjese?nog pranja da joj otkrivaš golotinju! 20 Ne lijegaj sa ženom bližnjega svoga; od nje bi postao ne?ist. 21 Ne smiješ dopuštati da koje tvoje dijete bude žrtvovano Moleku; ne smiješ tako obeš?aš?ivati ime Boga svoga. Ja sam Jahve! 22 Ne lijegaj s muškarcem kako se liježe sa ženom! To bi bila grozota. 23 Da nisi legao ni s jednom životinjom - od nje bi postao ne?ist. Žena ne smije stati pred životinju da se s njom pari. To bi bila krajnja opa?ina. 24 Ni?im se od toga nemojte one?iš?avati! Ta svim su se tim one?iš?avali narodi koje ja ispred vas tjeram. 25 I zemlja je postala ne?ista. Zato ?u kazniti njezinu opa?inu, i zemlja ?e ispljuvati svoje stanovnike. 26 Vi pak držite moje zakone i moje naredbe: ni jedne od tih opa?ina nemojte po?injati - ni vi ni stranac koji me?u vama boravi. 27 Sve je te zlo?e po?injao svijet koji je bio u toj zemlji prije vas te je zemlja postala ne?ista. 28 Ne?e li, ako je u?inite ne?istom, zemlja ispljuvati i vas kako je ispljuvala narod koji je bio prije vas? 29 Jest, svi koji bi po?inili bilo koju od tih zlo?a bit ?e odstranjeni iz svoga naroda.

19

19Jahve re?e Mojsiju: 3 Svoje se majke i svoga oca svaki bojte! Subote moje držite! Ja sam Jahve, Bog vaš! 4 Ne obra?ajte se na ništavila! Ne pravite sebi lijevanih kumira! Ja sam Jahve, Bog vaš! 5 Kad prinosite Jahvi žrtvu pri?esnicu, prinesite je tako da budete primljeni. 6 Neka se pojede na dan kad je prinosite ili sutradan. Što preostane za prekosutra neka se spali na vatri. 7 Kad bi se jelo od toga jela tre?i dan, bilo bi odvratno i žrtva ne bi bila primljena. 8 A onaj koji je ipak jede neka snosi posljedice svoje krivnje. Budu?i da je oskvrnuo ono što je Jahvi posve?eno, neka se takav odstrani iz svoga naroda. 9 Kad žetvu žanjete po svojoj zemlji, ne žanjite dokraja svoje njive; niti pabir?ite ostatke poslije svoje žetve. 10 Ne paljetkuj svoga vinograda; ne kupi po svom vinogradu palih boba nego ih ostavljaj sirotinji i strancu! Ja sam Jahve, Bog vaš. 11 Nemojte krasti; nemojte lagati i varati svoga bližnjega. 12 Nemojte se krivo kleti mojim imenom i tako oskvrnjivati ime svoga Boga. Ja sam Jahve! 13 Ne iskoriš?uj svoga bližnjega niti ga plja?kaj! Radnikova zarada neka ne ostane pri tebi do jutra. 14 Nemoj psovati gluhoga niti pred slijepca stavljaj zapreku. Svoga se Boga boj! Ja sam Jahve! 15 Ne po?injajte nepravde u osudama! Ne budi pristran prema neznatnome, niti popuštaj pred velikima; po pravdi sudi svome bližnjemu! 16 Ne raznosi klevete me?u svojim narodom; ne izvrgavaj pogibli krv svoga bližnjega. Ja sam Jahve! 17 Ne mrzi svoga brata u svom srcu! Dužnost ti je koriti svoga sunarodnjaka. Tako ne?eš pasti u grijeh zbog njega. 18 Ne osve?uj se! Ne gaji srdžbe prema sinovima svoga naroda. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Ja sam Jahve! 19 Držite moje zapovijedi! Ne daj svome blagu da se pari s drugom vrstom. Svoga polja ne zasijavaj dvjema vrstama sjemena. Ne stavljaj na se odje?e od dvije vrste tkanine. 20 Ako bi tko legao s ropkinjom koja je zaru?ena za drugoga, a ona ne bude ni otkupljena ni oslobo?ena, treba ga kazniti, ali ne smr?u, jer ona nije slobodna. 21 Neka on na ulazu u Šator sastanka prinese Jahvi žrtvu naknadnicu, to jest jednoga ovna kao žrtvu naknadnicu. 22 Neka sve?enik tim ovnom žrtve naknadnice izvrši nad tim ?ovjekom obred pomirenja pred Jahvom za po?injeni grijeh. I grijeh koji je po?inio bit ?e mu oprošten. 23 Kad u?ete u zemlju i zasadite bilo kakvu vo?ku, smatrajte njezine plodove za neobrezane. Tri godine neka vam budu neobrezani: neka se ne jedu. 24 ?etvrte godine neka se svi njezini plodovi posvete na svetkovinu zahvale Jahvi. 25 Istom pete godine jedite njezin plod i ubirite sebi njezin urod. Ja sam Jahve, Bog vaš! 26 Ništa s krvlju nemojte jesti! Ne gatajte! Ne ?arajte! 27 Ne zaokružujte kose na svojim sljepoo?nicama; ne šišajte okrajka svoje brade. 28 Ne urezujte zareza na svome tijelu za pokojnika; niti na sebi usijecajte kakvih biljega. Ja sam Jahve! 29 Ne obeš?aš?uj svoje k?eri daju?i je za javnu bludnicu. Tako se zemlja ne?e podati bludnosti niti ?e se napuniti pokvarenoš?u. 30 Držite moje subote; štujte moje Svetište. Ja sam Jahve! 31 Ne obra?ajte se na zaziva?e duhova i vra?are; ne pitajte ih za savjet. Oni bi vas opoganili. Ja sam Jahve, Bog vaš! 32 Ustani pred sijedom glavom; poštuj lice starca; boj se svoga Boga. Ja sam Jahve! 33 Ako se stranac nastani u vašoj zemlji, nemojte ga ugnjetavati. 34 Stranac koji s vama boravi neka vam bude kao sunarodnjak; ljubi ga kao sebe samoga. TÓa i vi ste bili stranci u egipatskoj zemlji. Ja sam Jahve, Bog vaš. 35 Ne po?injajte nepravde u osudama, u mjerama za duljinu, težinu i obujam. 36 Neka su vam mjerila to?na; utezi jednaki; efa prava; prav hin. Ja sam Jahve, Bog vaš, koji sam vas izveo iz zemlje egipatske.

20

10Jahve re?e Mojsiju: 3 Ja ?u se okrenuti protiv toga ?ovjeka i odstraniti ga iz njegova naroda, jer je on, ustupivši svoje ?edo Moleku, okaljao moje Svetište i obeš?astio moje sveto ime. 4 A ako narod zatvori svoje o?i nad tim ?ovjekom kad svoje ?edo ustupi Moleku te ga ne smakne, 5 ja ?u se suprotstaviti tome ?ovjeku i njegovoj obitelji; odstranit ?u ih iz njihova naroda, njega i sve koji poslije njega po?u za Molekom da se podaju bludu s Molekom. 6 Ako se tko obrati na zaziva?e duhova i vra?are da se za njima poda javnom bludu, ja ?u se okrenuti protiv takva ?ovjeka i odstranit ?u ga iz njegova naroda. 7 Posve?ujte se da budete sveti! TÓa ja sam Jahve, Bog vaš. 9 "Tko god prokune svoga oca i svoju majku, neka se smakne. Jer je oca svoga i majku svoju prokleo, neka njegova krv padne na nj. 10 ?ovjek koji po?ini preljub sa ženom svoga susjeda neka se kazni smr?u - i preljubnik i preljubnica. 11 ?ovjek koji bi legao sa ženom svoga oca - otkrio bi golotinju svoga oca - neka se oboje kazne smr?u, krv njihova neka padne na njih. 12 Legne li tko sa svojom snahom, neka se oboje kazne smr?u. U?inili su rodoskvrnu?e i neka krv njihova padne na njih. 13 Ako bi muškarac legao s muškarcem kao što se liježe sa ženom, obojica bi po?inila odvratno djelo. Neka se smaknu i krv njihova neka padne na njih. 14 ?ovjek koji se oženi k?erju i njezinom majkom - krajnja je to pokvarenost! - neka se u vatri spali i on i one, da me?u vama ne bude pokvarenosti. 15 ?ovjek koji bi spolno op?io sa životinjom ima se smaknuti. Životinju ubijte! 16 Ako bi se žena primakla bilo kakvoj životinji da se s njom pari, ubij i ženu i životinju. Neka se smaknu i njihova krv neka padne na njih. 17 ?ovjek koji bi se oženio svojom sestrom, k?erju svoga oca ili k?erju svoje majke te vidio njezinu golotinju, a ona vidjela njegovu - pogrdno je to djelo! - neka se istrijebe pred o?ima naroda. Otkrio je golotinju svoje sestre, pa neka snosi i posljedice svoje krivnje. 18 ?ovjek koji bi legao sa ženom za njezina mjese?nog pranja te otkrio njezinu golotinju - razgolio izvor njezine krvi i ona sama otkrila izvor svoje krvi - neka se oboje odstrane iz svoga naroda. 19 Ne otkrivaj golotinje sestre svoje majke niti sestre svoga oca - to je otkrivanje golotinje svoga roda, neka snose posljedice svoje krivnje. 20 ?ovjek koji bi legao sa svojom strinom otkrio bi golotinju svoga strica. Neka snose posljedice svoga grijeha: neka umru bez poroda. 21 ?ovjek koji bi se oženio ženom svoga brata - golotinju bi svoga brata otkrio - i to je ne?isto. Neka ostanu bez poroda." Svetost i vjernost Zakonu 22 "Zato držite sve moje zakone, sve moje naredbe i vršite ih da vas ne ispljune zemlja u koju vas vodim da se u njoj nastanite. 23 Nemojte živjeti po zakonima naroda koje ja ispred vas tjeram. TÓa oni su ?inili sve to, i zato mi se zgadili. 24 A vama sam ja rekao: vi ?ete zaposjesti njihovu zemlju; vama ?u je predati u posjed - zemlju kojom te?e mlijeko i med. Ja sam Jahve, vaš Bog, koji sam vas odvojio od tih naroda. 25 Pravite, dakle, razliku izme?u ?iste životinje i ne?iste; izme?u ?iste ptice i ne?iste. Nemojte sami sebe opoganjivati ni životinjom, ni pticom, ni bilo ?im što zemljom puže: što sam vam ja odlu?io kao ne?isto. 26 Budite mi dakle sveti, jer sam ja, Jahve, svet; ja sam vas odvojio od tih naroda da budete moji. 27jek ili žena koji me?u vama postanu zaziva?i duhova ili vra?ari neka se kazne smr?u; neka se kamenuju i neka njihova krv padne na njih." Sve?eni?ka svetost

21

11Jahve još re?e Mojsiju: "Govori sve?enicima, Aronovim sinovima, i reci im: Neka se nitko ne okalja dodirom pokojnika u svome narodu, 2 osim svoje najbliže rodbine: svoje majke, svoga oca, svoga sina, svoje k?eri i svojega brata. 3 I svojom sestrom, djevicom, koja mu je tako?er najbliža, jer nije bila udata, može se okaljati. 4 Ali neka se ne okalja svojom svojtom i tako se oskvrne. 5 Neka ne briju glave; neka ne šišaju okrajke svojih brada niti prave ureze na svome tijelu. 6 Neka budu posve?eni svome Bogu; neka ne oskvrnjuju ime svoga Boga, jer oni prinose žrtve u ?ast Jahvi paljene, hranu Boga svoga. Zato moraju biti sveti. 7 Neka se ne žene javnom bludnicom i obeš?aš?enom ženom; niti se smiju ženiti onom koju je njezin muž otpustio. Jer je sve?enik posve?en svome Bogu. 8 Svetim ga drži, jer on prinosi hranu tvoga Boga. Neka ti je svet, jer sam svet ja, Jahve, koji vas posve?ujem. 9 Ako se k?i kojeg sve?enika oskvrne podavši se javnom bludništvu, ona oca svoga skvrne, pa se mora na vatri spaliti." Propisi za velikog sve?enika 10 "A sve?enik koji je najve?i me?u svojom bra?om, na ?iju je glavu bilo izliveno ulje pomazanja i koji je posve?en da nosi svetu odje?u, neka ne ide raš?upane kose niti razdire svoje odje?e. 11 Neka ne ulazi nijednom mrtvacu; ne smije se okaljati ni za svojim ocem ni za svojom majkom. 12 Neka ne izlazi iz Svetišta, tako da ne oskvrne Svetište svoga Boga, jer na sebi nosi posve?enje uljem pomazanja Boga svoga. Ja sam Jahve! 13 Neka za ženu uzme djevicu. 14 Udovicom, otpuštenicom, obeš?aš?enom i bludnicom ne smije se ženiti. Jedino djevicom izme?u svoga naroda neka se ženi; 15 tako ne?e oskvrnuti svoga potomstva me?u svojim narodom, jer ja, Jahve, njega posve?ujem." Tjelesna besprijekornost sve?enika 16 Jahve re?e Mojsiju: 18 Ni jedan na kome bude mane ne smije se primaknuti: nitko koji je slijep ili sakat; nitko izobli?en ili iznakažena kojeg uda; 19 nitko tko ima slomljenu nogu ili ruku; 20 ni poguren, ni kržljav, ni bolesnih o?iju, ni lišajav, ni krastav, niti uškopljenik. 21 Dakle, ni jedan od potomaka sve?enika Arona koji imadne manu neka se ne primi?e da prinosi u ?ast Jahvi paljenu žrtvu; budu?i da ima manu, neka se ne primi?e da prinosi hranu svoga Boga. 22 Može blagovati hranu svoga Boga i od žrtava presvetih, i svetih, 24sije to kaza Aronu, njegovim sinovima i svim Izraelcima. Svetost pri?esnika svetih žrtava 1. Sve?enici

22

12Jahve re?e Mojsiju: 2 "Reci Aronu i njegovim sinovima da sveto postupaju sa svetim prinosima Izraelaca; neka ne oskvrnjuju moje sveto ime koje oni - ta moje je! - moraju svetiti. Ja sam Jahve! 4 Neka nitko od Aronovih potomaka koji bude gubav ili imadne izljev ne blaguje svetih prinosa dok ne postane ?ist. Onaj koji se dotakne bilo ?ega što je mrtvo tijelo okaljalo ili onaj koji iz sebe prospe sjemeni izljev; 5 onaj koji se dotakne kakva puzavca koji ga one?isti; ili ?ovjeka od kojega se okalja bilo kakvom ne?isto?om - 6 onaj koji se dotakne ?ega takva neka je ne?ist do ve?eri i neka ne blaguje svetih prinosa dok ne okupa svoje tijelo u vodi. 7 ?im sunce za?e, ?ist je. Poslije toga može blagovati od svetih prinosa jer mu je to hrana. 8 Neka ne jede ni strva ni što je zvjerad rastrgla. Time bi se okaljao. 9 Neka drže moje naredbe, da ne navuku na se krivnju i zbog nje, oskvrnuvši se, ne poginu. Ta ja, Jahve, njih posve?ujem." 2. Svjetovnjaci 10 "Neka nijedan svjetovnjak ne blaguje od prinosa; ni uku?anin ni sve?enikov sluga ne smije jesti od svetoga prinosa. 11 Ali ako sve?enik ste?e koga novcem u svoje vlasništvo, taj to može jesti kao onaj što se rodi u njegovoj ku?i; oni mogu jesti od njegove hrane. 12 Ako se sve?enikova k?i uda za svjetovnjaka, ne smije blagovati od podizanih svetih prinosa. 13 Ali ako sve?enikova k?i obudovi ili bude otpuštena, a nema djece pa se vrati u o?evu ku?u, može se hraniti o?evom hranom kao u svojoj mladosti. Nikakav svjetovnjak ne smije što od toga jesti. 14 Bude li tko iz neznanja jeo sveti prinos, neka ga nadoknadi sve?eniku dodaju?i petinu. 15 Neka ne oskvrnjuju svetih prinosa što ih Izraelci Jahvi podižu. 16 Jedu?i ih, navukli bi na se krivnju koja bi ih obvezivala na nadoknadu, jer ja, Jahve, posvetio sam te prinose." Besprijekornost životinja za žrtvu 17 Jahve re?e Mojsiju: 19 mora prinijeti muško bez mane, bilo to gove?e, ovca ili koza. 20 Nikakvo s manom na njemu nemojte prinositi jer vam to ne?e biti primljeno. 21 Ako tko prinosi Jahvi žrtvu pri?esnicu da izvrši kakav zavjet ili u?ini dragovoljan prinos, bilo od krupne ili sitne stoke, ta životinja, da bude primljena, mora biti bez mane; nikakve mane na njoj ne smije biti. 22 Nikakvu slijepu, ili hromu, ili osaka?enu, gušavu, šugavu ili krastavu životinju, nikakvu takvu Jahvi nemoj prinositi niti ikakvu takvu na žrtvenik kao paljenu žrtvu Jahvi polagati. 23 Junca ili ovcu s kakvim udom protegnutim ili prika?enim možeš prinijeti kao dragovoljan prinos, ali kao žrtva zavjetnica ne?e biti primljena. 24 Jahvi nemojte prinositi životinje sa zgnje?enim, stu?enim, rastrgnutim ili odsje?enim mošnjama. To u svoj zemlji ne ?inite 26 Jahve re?e Mojsiju: 27 "Kad se tele oteli, janje se ojanji ili se kozle okozi, sedam dana neka ostane uza svoju majku. Od osmoga dana može biti primljeno kao paljena žrtva Jahvi. 28 Ne koljite krave ni ovce u isti dan s njezinim mladim. 29 Kad Jahvi žrtvujete žrtvu zahvalnicu, žrtvujte je tako da budete primljeni. 30 Neka se žrtva blaguje onoga istog dana; od nje ništa ne ostavljajte za ujutro. Ja sam Jahve!" Zaklju?na opomena 31 "Moje zapovijedi držite i vršite ih. Ja sam Jahve! 32 Ne oskvrnjujte moga svetog imena, nego neka budem proglašen svetim me?u Izraelcima - ja, Jahve, koji vas posve?ujem. 33koji sam vas izbavio iz zemlje egipatske da budem vaš Bog, ja, Jahve." SVETKOVINE

23

13Jahve re?e Mojsiju: 2 "Kaži Izraelcima i reci im: Blagdani Jahvini koje imate sazivati jesu sveti zborovi. Ovo su moji blagdani: 1. Subota 3 Šest dana neka se posao obavlja, a sedmi je dan subota - dan potpunog odmora, dan svetoga zbora, kad ne smijete raditi nikakva posla. Gdje god boravili, subota je Jahvina." 2. Pasha i Blagdan beskvasnih kruhova 4 "A ovo su blagdani Jahvini - sveti zborovi - koje imate proglasiti u njihovo odre?eno vrijeme: 5 U prvom mjesecu ?etrnaestoga dana u suton jest Pasha u ?ast Jahvi; 6 petnaestoga dana toga mjeseca jest Blagdan beskvasnih kruhova u ?ast Jahvi - sedam dana jedite beskvasan kruh. 7 Prvoga dana neka vam bude sveti zbor; nikakva teža?kog posla nemojte raditi. 8 Sedam dana prinosite paljenu žrtvu u ?ast Jahvi, a sedmoga dana neka opet bude sveti zbor; nikakva teža?kog posla ne radite." 3. Prva žetva 9 Jahve re?e Mojsiju: 11 Neka ga on prinese kao žrtvu prikaznicu pred Jahvom da budete primljeni. Sutradan po suboti neka ga sve?enik prinese kao žrtvu prikaznicu. 12 A u dan kad budete prinosili snop kao žrtvu prikaznicu, prinesite Jahvi jednogodišnjeg janjca bez mane kao žrtvu paljenicu. 13 Uz to žrtva prinosnica neka bude: dvije desetine efe najboljeg brašna zamiješena u ulju, kao paljena žrtva Jahvi na ugodan miris; a s njom ljevanica od vina neka bude ?etvrt hina. 15 "A po?evši od sutrašnjega dana po suboti - dana u koji donesete snop za žrtvu prikaznicu - nabrojte punih sedam tjedana. 16 Onda na dan po sedmoj suboti, na Pedesetnicu, prinesite Jahvi novu žrtvu. 17 Donesite iz svojih stanova po dva kruha za žrtvu prikaznicu. Neka svaki bude od dvije desetine efe najboljeg brašna; neka budu ispe?eni ukvas, kao prvine Jahvi. 18 S kruhom prinesite sedam jednogodišnjih janjaca bez mane, jednoga junca i dva ovna kao žrtvu paljenicu Jahvi zajedno sa žrtvom prinosnicom i ljevanicom, žrtvom paljenom na ugodan miris Jahvi. 19 Prinesite i jednoga jarca kao žrtvu okajnicu, a dva janjca od godine dana za žrtvu pri?esnicu. 20 Neka ih sve?enik prinese pred Jahvom kao žrtvu prikaznicu povrh kruha od prvina. Uz oba janjca, i ovo je Jahvi sveto i neka pripadne sve?eniku. 21 Toga istog dana sazovite zbor. Neka vam to bude posve?en zbor - nikakva teža?kog posla ne radite. To je trajan zakon za vaše naraštaje gdje god vi boravili. 22 Kad budete želi žetvu sa svoje zemlje, nemoj žeti dokraja svoje njive niti pabir?iti poslije svoje žetve. Ostavi to sirotinji i strancu. Ja sam Jahve, Bog vaš." 5. Prvi dan sedmoga mjeseca 23 Jahve re?e Mojsiju: 26 Re?e Jahve Mojsiju: 27 "Povrh toga, u deseti dan toga sedmog mjeseca pada Dan pomirenja. Neka vam to bude prigoda za sveti zbor; postite i prinesite u ?ast Jahvi paljenu žrtvu. 28 Toga dana nemojte raditi nikakva posla. To je, naime, Dan pomirenja, kada ?e se za vas obaviti obred pomirenja pred Jahvom, Bogom vašim. 29 Jest, tko god ne bude postio toga dana, neka se odstrani iz svoga naroda. 30 A tko bi god radio kakav posao na taj dan, toga ?u ja istrijebiti iz njegova naroda. 31 Nikakva posla nemojte raditi. To je trajan zakon za vaše naraštaje gdje god vi boravili. 32 Neka vam je to subotnji po?inak. Postite! Nave?er devetoga dana u mjesecu - od ve?eri do ve?eri - prestanite raditi." 7. Blagdan sjenica 33 Jahve re?e Mojsiju: 35 Prvoga dana, u dan svetoga zbora, nikakva teža?kog posla nemojte raditi. 37 "To su blagdani Jahvini koje imate sazvati - sveti zborovi odre?eni za prinošenje žrtava u ?ast Jahvi; žrtava paljenica, prinosnica, žrtava klanica i ljevanica; svaku na njezin pravi dan, 38 povrh Jahvinih subota, povrh vlastitih prinosa, povrh svojih zavjetnih i dragovoljnih darova koje ina?e prinosite Jahvi." Još o Blagdanu sjenica 39 "Osim toga, petnaestoga dana mjeseca sedmoga, pošto pokupite sa zemlje plodove, svetkujte Jahvin blagdan sedam dana. Na prvi dan i na osmi dan neka je potpun po?inak. 40 Uzmite ve? prvoga dana lijepih plodova, palmovih grana, gran?ica s lisnatih drveta i poto?ne vrbovine pa se veselite u nazo?nosti Jahve, Boga svoga, sedam dana. 41 Svetkujte tako blagdan u ?ast Jahvi sedam dana svake godine. Neka je to trajan zakon za vaše naraštaje. Svetkujte taj blagdan sedmoga mjeseca. 42 Sedam dana stanujte u sjenicama. Svi Izraelovi domoroci neka proborave u sjenicama, 43 da vaši potomci znaju kako sam ja u?inio da Izraelci žive u sjenicama kad sam ih izbavio iz zemlje egipatske. Ja sam Jahve, Bog vaš." 44ako Mojsije objavi Izraelcima Jahvine blagdane. DODATNI OBREDNI PROPISI Vje?na vatra

24

14Jahve re?e Mojsiju: 2 "Naredi Izraelcima da ti za svije?njak donose ?istoga ulja od istupanih maslina, da se uvijek održava svjetlo. 3 Neka ga Aron svagda sprema pred Jahvom od ve?eri do jutra u Šatoru sastanka, pred zavjesom Svjedo?anstva. Neka je ovo trajan zakon vašim naraštajima. 4 Neka Aron neprekidno održava svjetlila na ?istome svije?njaku pred Jahvom." Kruhovi na zlatnom žrtveniku 5 "Potom uzmi najboljeg brašna i od njega ispeci dvanaest poga?a. Neka u svakoj poga?i budu dvije desetine efe. 6 Onda ih poredaj u dva reda - po šest u redu - na ?istome stolu što je pred Jahvom. 7 Na svaki red stavi ?istoga tamjana. Neka to bude hrana prinesena kao spomen - paljena žrtva Jahvi. 8 Svake subote, bez prijekida, neka se postavljaju pred Jahvu. To neka Izraelci vrše zbog vje?noga Saveza. 9 Neka pripadnu Aronu i njegovim sinovima. Oni ih imaju blagovati na posve?enu mjestu. To je njemu vrlo svet dio Jahvinih paljenih žrtava. To neka bude trajna odredba." Psovka i zakon odmazde 10 A sin jedne Izraelke, komu otac bijaše Egip?anin, izi?e me?u Izraelce i zametne u taboru sva?u s nekim Izraelcem. 11 Uto sin Izraelke pogrdi Ime i opsuje ga. Tada ga dovedu Mojsiju. - Mati mu se zvala Šelomit, a bila je k?i Dibrijeva iz plemena Danova. - 12 Stave ga u zatvor dok im se ne o?ituje volja Jahvina. 13 Onda Jahve re?e Mojsiju: 14 "Izvedi psova?a iz tabora. Potom svi oni koji su ga ?uli neka stave svoje ruke na njegovu glavu. A onda neka ga sva zajednica kamenuje. 15 Poslije toga ?eš ovako prozboriti Izraelcima: Tko god opsuje Boga svoga neka snosi svoju krivnju; 16 tko izgovori hulu na ime Jahvino neka se smakne - neka ga sva zajednica kamenuje; bio stranac ili domorodac, ako pohuli ime Jahvino, mora mrijeti. 17 Ako ?ovjek zada smrtan udarac drugome, mora se smaknuti. 18 Tko usmrti živin?e mora ga nadomjestiti: život za život. 19 Tko ozlijedi svoga bližnjega neka mu se u?ini kako je on u?inio: 20 lom za lom, oko za oko, zub za zub - rana koju je on zadao drugome neka se zada i njemu. 21 Tko usmrti živin?e mora ga nadoknaditi, ali tko ubije ?ovjeka mora umrijeti. 22 Neka vam je jednak sud i strancu i domorocu. Jer ja sam Jahve, Bog vaš." 23to je Mojsije to izložio Izraelcima, oni izvedu psova?a izvan tabora i zaspu ga kamenjem. U?ine, dakle, Izraelci kako je Jahve Mojsiju naredio. Sedma godina

25

15Jahve re?e Mojsiju na Sinajskom brdu: 2 "Govori Izraelcima i kaži im: Kad u?ete u zemlju koju vam dajem, neka ta zemlja održava Jahvin subotni po?inak. 3 Šest godina zasijavaj svoju njivu, šest godina svoj vinograd obrezuj i beri njegov plod. 4 Ali sedme godine neka i zemlja uživa subotnji po?inak, Jahvinu subotu: svoje njive ne zasijavaj niti obrezuj svoga vinograda. 5 Što samo od sebe uzraste na tvojoj njivi nemoj žeti niti beri grož?e s neobrezane loze. Neka to bude zemlji godina po?ivanja. 6 Zemljišni po?inak neka vam priskrbi prehranu: tebi, tvome sluzi, tvojoj sluškinji, tvome najamniku koji s tobom živi; 7 a i tvojoj stoci i zvjeradi u tvojoj zemlji neka njezini plodovi služe za hranu." Jubilejska godina 8 "Nabroj sedam sedmica takvih godina, sedam puta sedam godina. Sedam sedmica godina iznosit ?e ti ?etrdeset devet godina. 9 A onda zaori u trubu! U sedmome mjesecu, desetoga dana toga mjeseca, na Dan pomirenja, zatrubite u trubu širom svoje zemlje. 10 Tu pedesetu godinu proglasite svetom! Zemljom proglasite osloba?anje svim njezinim stanovnicima. To neka vam bude jubilej, oprosna godina. Neka se svatko vaš vrati na svoju o?evinu; neka se svatko vrati k svome rodu! 11 Ta pedesetogodišnjica neka vam je jubilejska godina: nemojte sijati, nemojte žeti što samo od sebe uzraste niti berite grož?e s neobrezane loze. 12 Jer jubilej vam mora biti svet! Hranite se onim što njiva donese od sebe. 13 Te jubilejske godine neka se svatko vrati na svoju o?evinu. 14 Zato, kad prodajete imanje svome sunarodnjaku ili kupujete od svoga sunarodnjaka, nemojte nanositi štete svome bratu! 15 Od svoga sunarodnjaka kupuj, odbivši samo broj godina poslije jubileja, a on neka ti proda prema broju proizvodnih godina. 16 Što više godina, više i cijenu povisi; što manje godina, neka je i cijena manja. Jer, ono što ti on prodaje jest broj ljetina. 17 Neka nitko od vas ne nanosi štete svome sunarodnjaku, nego se boj Boga svoga! Jer ja sam Jahve, Bog vaš. 18 Vršite moje zakone i moje naredbe; vjerno ih provodite u djelo pa ?ete u sigurnosti živjeti na zemlji. 19 Zemlja ?e davati svoj rod, jest ?ete do sitosti i živjet ?ete u sigurnosti. 21 evo, blagoslov ?u svoj pustiti na vas: šesta godina rodom ?e roditi za tri godine. 22 Kad budete sijali osme godine, hranit ?ete se starim prihodom sve do devete godine; dok ne do?e njezin prihod, jest ?ete stari." POSLJEDICE SVETOSTI 1. Vra?anje vlasništva 23 "Zemlja se ne smije prodati potpuno, jer zemlja pripada meni, dok ste vi samo stranci i gosti kod mene. 24 Zato u svakome kraju gdje imate zemljišne posjede morate dopustiti otkupljivanje zemlje. 25 Ako tvoj brat zapadne u škripac te moradne prodati dio svoje o?evine, neka do?e njegov najbliži izbavitelj i otkupi što je njegov brat prodao. 26 Ako nema koga da mu ga otkupi, a poslije i sam postane imu?an te stekne sredstva da je otkupi, 27 neka prebroji godine od prodaje, isplati kupcu svotu za preostalo vrijeme i vrati se na svoju o?evinu. 28 Ako nema sredstava da je vrati, onda prodano neka ostane u rukama kupca do jubilejske godine. A stupivši u jubilej, neka se vrati na svoju o?evinu. 29 Ako tko proda stojnu ku?u u gradu zidom obzidanu, može je otkupiti dokle se ne navrši godina poslije prodaje; otkupni rok neka je, dakle, jedna godina. 30 Ako je ne otkupi u roku od godine, onda ku?a u gradu zidom opasana prelazi potpuno kupcu i njegovim potomcima: ni za jubileja neka se ne vra?a. 31 Ali ku?e po selima što nemaju zidova oko sebe neka se smatraju kao posjedi u polju; mogu se otkupljivati. U jubileju kupac mora iz njih izi?i. 32 Ku?e koje u levitskim gradovima pripadaju levitima mogu leviti otkupiti u svako vrijeme. 33 Ako se koji levit ne posluži svojim pravom otkupa, onda ?e ku?a što bude prodana u gradu njegova vlasništva biti za jubileja vra?ena. Jer kod Izraelaca ku?e u gradovima levita njihovo su vlasništvo. 34 Neogra?ena zemlja oko njihovih gradova ne može se prodati, jer je ona njihovo vlasništvo za sva vremena." 2. Pravo na pravednost i slobodu 35 "Ako tvoj brat zapadne u škripac i ne mogne održavati svoje odnose s tobom, primi ga; i neka s tobom živi kao stranac ili gost. 36 Ne uzimaj od njega ni lihve ni kamata. Boga se svoga boj, i neka tvoj brat živi s tobom! 37 Ne uzajmljuj mu novac na kamate niti mu lihvarski davaj svoju hranu. 38 Ja, Jahve, Bog vaš, izbavio sam vas iz zemlje egipatske da vam dadem zemlju kanaansku i budem vaš Bog. 39 Ako li tvoj brat padne u škripac dok je s tobom u urednim odnosima te se moradne tebi prodati, nemoj ga prisiliti da služi kao rob; neka bude kod tebe kao najamnik ili nadni?ar. 40 Neka služi kod tebe do jubilejske godine. 41 Onda neka bude slobodan da ode od tebe - i on i njegova djeca s njim; neka ide natrag svome rodu i opet zaposjedne svoju djedovinu. 42 TÓa oni su moji službenici, ja sam ih izbavio iz zemlje egipatske; oni se ne smiju prodavati kao robovi. 43 Nemoj s njim grubo postupati! Boga se svoga boj! 44 A robove i ropkinje, budeš li ih htio imati, možete kupiti, i muške i ženske, od naroda koji su oko vas. 45 Možete ih kupovati i od pridošlica koji s vama borave; od njihovih obitelji što žive s vama i ro?eni su u vašoj zemlji. Takvi mogu postati vašim vlasništvom. 46 Njih možete predati u nasljedstvo svojoj djeci da ih zavazda naslijede u baštinu. Prema njima možete postupati kao prema robovima. Ali prema svojoj bra?i, Izraelcima, nitko ne smije grubo postupati. 47 Ako se stranac s tobom nastanjen obogati, a tvoj brat, u svojim odnosima prema njemu, zapadne u škripac te se proda strancu koji je s tobom nastanjen ili kojemu god potomku stran?eve obitelji, 48 on ima pravo i nakon prodaje biti otkupljen. Neka ga otkupi netko od njegove bra?e; 49 ili neka ga otkupi njegov stric, njegov ro?ak ili bilo tko od njegove obitelji koji bude od njegove krvi. Ili, ako ima sredstava, neka se sam otkupi. 50 Sa svojim kupcem neka prora?una vrijeme od godine kad mu se prodao do jubilejske godine. Cijena za njegovo oslobo?enje neka bude prema broju godina. Vrijeme što ga je proveo sa svoji m vlasnikom neka se procijeni kao vrijeme jednog najamnika. 51 Ako ostaje još mnogo godina, neka isplati za svoju otkupninu u omjeru svoje prodajne svote. 52 A ako ostaje samo nekoliko godina do jubilejske godine, neka izra?una pa isplati za svoj otkup prema godinama službe. 53 Prema njemu neka bude kao prema najamniku koji se iznajmljuje od godine na godinu. Neka se na tvoje o?i s njim ne postupa grubo. 54 Ne bude li iskupljen ovako, onda i on i njegova djeca s njim neka odu u jubilejskoj godini. 55 Izraelci su moji službenici; oni su moji službenici koje sam ja izveo iz zemlje egipatske, ja, Jahve, Bog vaš." Zaklju?ak

26

16"Ne pravite sebi kumira; ne podižite sebi ni kipa ni spomen-stupa; ne postavljajte u svojoj zemlji kamenja s likovima da pred njih padate. 2 Održavajte moje subote; poštujte moje Svetište - jer ja sam Jahve, Bog vaš." Blagoslov 3 "Budete li živjeli prema mojim zakonima, održavali moje zapovijedi i u djelo ih provodili, 4 davat ?u vam kiše u pravo vrijeme te ?e zemlja ra?ati rodom a stabla po polju donositi plodove. 5 Vršidba ?e vam stizati berbu, a berba stizati sjetvu. Jest ?ete kruh svoj do sitosti i u svojoj ?ete zemlji živjeti u sigurnosti. 6 Zemlji ?u dati mir; tako ?ete po?ivati a da vas nitko ne plaši. Štetne ?u životinje iz zemlje ukloniti; ma? ne?e prolaziti vašom zemljom. 7 U bijeg ?ete nagoniti svoje neprijatelje, a oni ?e padati pred vama od ma?a. 8 Petorica vas nagonit ?e u bijeg stotinu njih, a stotina vas nagonit ?e u bijeg deset tisu?a njih. Da, vaši ?e neprijatelji padati pred vama od ma?a. 9 K vama ?u se okrenuti te vas rodnima ?initi i razmnažati. Držat ?u svoj Savez s vama. 10 Starom ?ete se zalihom hraniti; štoviše, trebat ?e vam zalihe ispražnjavati da mognete sasipati novo žito. 11 Me?u vama ?u postaviti svoje Prebivalište i ne?u vas odbaciti; 12 me?u vama ?u hoditi i bit ?u vam Bog, a vi ?ete mi biti narod. 13 Ja, Jahve, Bog vaš, izveo sam vas iz zemlje egipatske da im više ne budete roblje; polomio sam palice vaših jarmova i u?inio da hodate uspravno." Prokletstvo 14 "Ali ako me ne poslušate i u djelo ne provedete sve ove moje zapovijedi; 15 ako odbacite moje zakone, pogazite moje naredbe i prekršite moj Savez, ne provode?i u djelo sve moje zapovijedi, 16 evo što ?u ja u?initi vama: podvrgnut ?u vas strepnji, iznemoglosti i groznici što o?i troše a život gase. 17 Sjetve ?ete svoje uzalud sijati - neprijatelji vaši njima ?e se hraniti. Ja ?u se protiv vas okrenuti, a vaši ?e vas neprijatelji ametice tu?i. Oni koji vas mrze gospodarit ?e nad vama. Bježat ?ete i onda kad vas nitko ne bude progonio. 18 Pa ako me i unato? tome ne poslušate, ja ?u vas sedmerostruko kažnjavati za vaše grijehe. 19 Slomit ?u ja vašu drsku silu. Vaša ?u nebesa u?initi poput gvož?a, a zemlju vašu poput tu?a. 20 Uzalud ?e se trošiti vaša snaga. Zemlja vam više ne?e davati svoga roda niti ?e stabla na zemlji donositi svojih plodova. 21 Budete li se još i dalje protivili, ne htjednete li me poslušati, sedmerostruko ?u još na vama povisiti rane za vaše grijehe. 22 Na vas ?u pustiti šumsku zvjerad da vas liši djece, blago vam podavi a vas prorijedi tako da vam putovi postanu pusti. 23 Ako vas ni to ne popravi nego nastavite življenje koje se meni protivi, 24 onda ?u se i ja suprotstaviti vama i sam ?u vas još sedmerostruko udariti za vaše grijehe. 25 Na vas ?u dovesti ma? neka se iskali osvetom za Savez. A kad se zbijete u svoje gradove, poslat ?u na vas kugu i bit ?ete predani u ruke neprijatelju. 26 Još kad vam obustavim namicanje kruha, deset žena mo?i ?e vam pe?i kruh u jednoj pe?i i na mjeru ?e vam kruh davati. Jest ?ete, ali se ne?ete nasititi. 27 Ako me ni tada ne poslušate nego mi se dalje budete suprotstavljali, 28 i ja ?u se vama suprotstaviti - sedmerostruko ?u vas kazniti za vaše grijehe. 29 Jest ?ete meso od svojih sinova, jest ?ete meso od svojih k?eri. 30 Porušit ?u vaše idolske uzvišice; oborit ?u vaše kadione žrtvenike, zgrnut ?u vaša mrtva trupla na trupla vaših kumira i odbacit ?u vas. 31 Gradove ?u vaše pretvoriti u ruševine; svetišta ?u vaša opust ošiti, vaš ugodni miris ne?u više mirisati. 32 Zemlju ?u ja pretvoriti u zgarište tako da ?e se vaši neprijatelji koji se u njoj nastane zaprepastiti nad njom. 33 Vas ?u rasijati po narodima; izvu?i ?u protiv vas ma? iz korica tako da ?e vam se zemlja pretvoriti u pustaru a gradovi u ruševine. 34 Tada ?e zemlja namiriti svoje subote za sve vrijeme dok bude pusta i vi budete u zemlji svojih neprijatelja. Otpo?inut ?e tada zemlja i mo?i ?e namiriti svoje subote. 35 Sve dok bude pusta, imat ?e po?inak koji nije imala za vaših subota dok ste vi u njoj stanovali. 36 A onima od vas koji na životu ostanu po zemljama svojih neprijatelja, njima ?u strah u srce utjerati. U bijeg ?e ih nagoniti šuštaj lista što zatrepti. Bježat ?e kao što se bježi od ma?a; padat ?e, iako ih nitko ne?e progoniti. 37 Spoticat ?e se jedan o drugoga kao kad se bježi ispred ma?a, premda ih nitko ne?e progoniti. Ne?ete se održati pred svojim neprijateljima; 38 izginut ?ete me?u narodima - proždrijet ?e vas zemlja vaših neprijatelja. 39 A koji od vas prežive venut ?e u zemljama svojih neprijatelja zbog svojih opa?ina; venut ?e i zbog opa?ina svojih otaca. 40 Priznat ?e tada svoju opa?inu i opa?inu svojih otaca što su je protiv mene po?inili izdajom, što su mi se protivili. 41 I ja sam sa morao suprotstaviti njima i odvesti ih u zemlju njihovih neprijatelja." Bog ostaje vjerni Saveznik "Onda ?e se napokon njihovo tvrdokorno srce poniziti; ispaštat ?e oni svoju krivnju. 42 Tada ?u se ja sjetiti svoga Saveza s Jakovom i svoga Saveza s Izakom; sjetit ?u se svoga Saveza s Abrahamom - zemlje ?u se sjetiti. 43 Zemlja ?e, ostavljena od njih, namiriti svoje subote kad ostane pusta zbog njih. A oni ?e ispaštati svoju krivnju što su odbacili moje zapovijedi; što su prezreli moje zakone. 44 Ali ni onda dok budu u zemlji svojih neprijatelja, ne?u ih zabaciti niti ?u ih prezreti tako da ih posve uništim i da prekršim svoj Savez s njima. TÓa ja sam Jahve, Bog njihov. 45 Radi njih sjetit ?u se Saveza s njihovim precima koje sam izveo iz zemlje egipatske nao?igled naroda da budem njihov Bog, ja Jahve." 46su odredbe, uredbe i zakoni koje je Jahve uglavio izme?u sebe i Izraelaca po Mojsiju na Sinajskome brdu. DODATAK Otkup zavjetovanih osoba i stvari

27

17Jahve re?e Mojsiju: 3 neka ti je mjerilo: muškarca od dvadeset do šezdeset godina starosti procijeni pedeset šekela u srebru, prema hramskom šekelu, 4 a žensku procijeni trideset šekela. 5 A za dob od pet do dvadeset godina neka tvoja procjena bude: za muškarca dvadeset šekela, a za žensku deset šekela. 6 Je li dob od jednoga mjeseca do pet godina, neka ti je procjena: za muško pet šekela u srebru, a procjena za žensko tri šekela u srebru. 7 Bude li u starosti od šezdeset godina ili više, neka ti je procjena: za muškarca petnaest šekela, a za žensku deset šekela. 8 Ali ako je tko siromašan te ne može platiti svoju cijenu, neka ga dovedu pred sve?enika i neka ga sve?enik procijeni. Ali neka sve?enik procijeni prema onome što zavjetovalac može dati. 9 Ako zavjetovani prinos bude od životinja koje se mogu Jahvi prinositi, svaki takav prinos Jahvi bit ?e posve?ena stvar. 10 Neka se ne nadomješta niti zamjenjuje za što drugo - bilo dobro za loše, bilo loše za dobro. Ako li se napravi zamjena jednoga živin?eta za drugo, onda ?e i zavjetovano i ono koje ga je zamijenilo biti posve?ena stvar. 11 Bude li zavjetovani prinos od ne?iste životinje koja se ne može Jahvi prinositi, neka se takvo živin?e dovede k sve?eniku 12 pa neka ga on procijeni. Bilo skupo, bilo jeftino, kako sve?enik procijeni, neka tako bude. 13 Zaželi li ga tko otkupiti, neka doda njegovoj procjeni jednu petinu. 14 Ako tko posveti svoju ku?u zavjetovavši je Jahvi, neka sve?enik procijeni da li je dobra ili loša. Kako sve?enik prosudi, neka tako ostane. 15 Ako onaj koji je svoju ku?u zavjetovao zaželi da je otkupi, neka dometne jednu petinu svoti na koju je procijenjena pa neka bude njegova. 16 Ako tko zavjetuje Jahvi dio zemljišta od svoga vlasništva, procijeni ga prema njegovu usjevu: za jedan homer je?mena sjemena pedeset šekela u srebru. 17 Zavjetuje li zemljište za jubilejske godine, neka ostane prema ovoj procjeni. 17 18) Ali ako zemljište zavjetuje poslije jubilejske godine, neka sve?enik prora?una cijenu prema godinama što preostaju do jubilejske godine i prema tome smanji procjenu. 19 Ako onaj tko je zemljište zavjetovao zaželi da ga otkupi, neka doda jednu petinu svoti na koju je procijenjeno pa neka mu ostane. 20 Ako zemljište ne otkupi nego ga proda drugome, ne može se više otkupiti. 21 Kad zemljište bude oslobo?eno u jubilejskoj godini, neka se posveti Jahvi kao zavjetovano zemljište i postane sve?enikov posjed. 22 Zavjetuje li tko Jahvi kupljeno zemljište koje nije dio njegove o?evine, 23 neka mu sve?enik prora?una razmjernu procjenu do jubilejske godine. I toga istog dana neka isplati iznos kao stvar posve?enu Jahvi. 24 U jubilejskoj godini zemljište se ima vratiti onome od koga je kupljeno - kome pripada zemljišno vlasništvo. 25 Svaka procjena neka se vrši prema hramskom šekelu: dvadeset gera jedan šekel. 26 Ali neka nitko ne zavjetuje prvinu od stoke. TÓa prvina ionako pripada Jahvi - Jahvina je, pa bila od sitnoga bila od krupnoga blaga. 27 Bude li od ne?iste stoke, može se otkupiti prema procjeni, dometnuvši petinu cijene. Ako se ne otkupi, neka se prema procjeni proda. 30 Svaka desetina sa zemljišta, bilo od poljskih usjeva bilo od plodova sa stabala, pripada Jahvi; to je Jahvi posve?eno. 31 Ako bi tko htio otkupiti koji dio svoje desetine, mora tome dodati jednu petinu cijene. 32 Svaka desetina od krupnoga i sitnoga blaga, to jest svako deseto od svega što prolazi ispod pastirskog štapa, neka bude posve?eno Jahvi.