Popis knjiga
Staro sucelje
Katekizam
Trazenje pojma

SZ NZ
Trazenje po broju
knjiga glava-od redak-od glava-do redak-do
0Malahija

1

1Proroštvo. Rije? Gospodnja Izraelu po Malahiji. Ljubav Gospodnja prema Izraelu 2 Ljubio sam vas - govori Jahve, a vi pitate: "Po ?emu si nas ljubio?" Ne bijaše li Ezav brat Jakovljev? - rije? je Jahvina - 3 ali Jakova sam zavolio, a Ezav mi omrznu: gradove mu u pustoš pretvorih, a baštinu njegovu dadoh pustinjskim šakalima. 4 Jer, rekne li Edom: Bili smo smrvljeni, ali ?emo opet podi?i ruševine!" ovako kaže Jahve nad Vojskama: Neka grade oni, a ja ?u razgraditi! Zvat ?e ih zemljom bezbožni?kom i narodom na koji se Jahve srdi dovijeka! 5 Vaše ?e o?i vidjeti, i re?i ?ete: "Velik je Jahve preko granica zemlje izraelske." Optužba protiv sve?enika 6 Sin ?asti oca, a sluga gospodara. Ali, ako sam ja otac, gdje je ?ast moja? Ako sam gospodar, gdje je strah od mene? To govori Jahve nad Vojskama vama, sve?enici, koji moje ime prezirete, a pitate: "?ime smo prezreli ime tvoje?" 7 Oskvrnjen kruh na mome prinosite žrtveniku i još pitate: "?ime te oskvrnismo?" Time što kažete "Stol je Jahvin stvar nevažna!" 8 A kada za žrtvu slijepu stoku prinosite, zar to nije zlo? I kad prinosite hromo i bolesno, zar to nije zlo? Donesi takvo što svome namjesniku, ho?e li biti zadovoljan i dobro te primiti? - govori Jahve nad Vojskama. 9 Sada umilostivite lice Božje da nam se smiluje. To donose ruke vaše, ho?e li vas dobro primiti? - govori Jahve nad Vojskama. 10 O kada bi tko od vas zatvorio vrata da mi zaludu ne palite ognja na žrtveniku! Niste mi mili - govori Jahve nad Vojskama - i ne primam žrtve iz ruke vaše. 11 Jer od istoka do zapada veliko je ime moje me?u narodima, i na svakom mjestu prinosi se kad i žrtva ?ista Imenu mojemu, jer veliko je Ime moje me?u narodima - govori Jahve nad Vojskama. 12 Ali vi ga skvrnite kada govorite: "Stol je Gospodnji okaljan i hrana na njemu ni za što nije!" 13 Kažete još: "Gle, šteta truda!" i prezirete ga - govori Jahve nad Vojskama. Kada dovodite stoku otetu, hromu i bolesnu, te je prinosite kao dar žrtveni, zar da to iz vaše ruke milostivo primim? - govori Jahve nad Vojskama. 14klet bio varalica koji u stadu ima ovna što mi ga je zavjetovao, a žrtvuje mi ovcu jalovicu. Jer ja sam velik kralj - govori Jahve nad Vojskama - i strašno je Ime moje me?u narodima.

2

1A sad vas opominjem, sve?enici! 2 Ako ne budete poslušali, ako ne budete k srcu uzeli da proslavite Ime moje - govori Jahve nad Vojskama - kletvu ?u na vas svaliti i proklet ?u vaš blagoslov. I ve? ga prokleh jer to niste k srcu uzeli. 3 I slomit ?u vam ruku, bacit ?u vam u lice izmetine, izmetine vaših svetkovina, i s njima ?u vas splaviti. 4 Po tom ?ete znati: to je bila moja opomena da ostane Savez moj s Levijem - govori Jahve nad Vojskama. 5 A mo j Savez s njim, to bijaše život i mir - ja sam mu ih dao: bijaše to strah - i on me se bojao, Imena se moga plašio. 6 Zakon istine bijaše u njegovim ustima i pakost mu ne kaljaše usana; u miru i pravi?nosti hodio je sa mnom i mnoge je od grijeha odvratio. 7 Da, usne sve?enikove treba da ?uvaju znanje, a iz njegovih usta treba tražiti Zakon: ta on je glasnik Jahve nad Vojskama. 8 Ali vi ste s puta zašli, u?inili ste da se mnogi o Zakon spoti?u, raskinuli ste Savez Levijev - govori Jahve nad Vojskama. 9 Zato u?inih da vas preziru i ponizuju svi narodi jer se putova mojih vi držali niste, nego ste bili pristrani primjenjuju? Zakon. Mješovita vjen?anja i razvodi 10 Nemamo li svi jednog Oca? Nije li nas jedan Bog stvorio? Zašto smo onda jedan drugome nevjerni te skvrnimo Savez svojih otaca? 11 Iznevjerio se Juda: u?inili su sramotu u Izraelu i Jeruzalemu, jer Juda je oskvrnuo Svetinju, Jahvi dragu, i ženi se k?erju tu?ega božanstva. 12 Svakog tko tako u?ini, ma tko bio on, nek iskorijeni Jahve iz šatora Jakovljevih i izme? onih koji prinose žrtvu Jahvi nad Vojskama! 13 I ovo još vi ?inite: zalijevate suzama Jahvin žrtvenik tuže?i i ridaju?i, jer on više ne?e da se žr tvi prikloni, iz ruke mu vaše ona nije ugodna. 14 I vi pitate: "Zašto?" Zato što je Jahve bio svjedok izme?u tebe i žene mladosti tvoje kojoj si nevjeran premda ti drugarica bijaše i žena tvoga saveza. 15 Nije li On na?inio jedno jedino bi?e dahom životnim obdareno? A što to jedino bi?e traži? Božanski naraštaj! Poštuj dakle život svoj i ne budi nevjeran ženi svoje mladosti. 16 Jer ja mrzim otpuštanje žena - govori Jahve, Bog Izraelov - i onog koji nevjerom haljine svoje kalja - govori Jahve nad Vojskama! Poštujte dakle život svoj, ne budite nevjerni! Dan gospodnji 17a?ujete Jahvi svojim rije?ima, a pitate: "U ?emu mu dosa?ujemo?" Time što govorite: "Svi koji zlo ?ine dobro su vi?eni u o?ima Jahvinim i takvi su mu mili!" ili: "Gdje je Bog pravde?"

3

1Evo šaljem glasnika da put preda mnom pripravi. I do?i ?e iznenada u Hram svoj Gospod koga vi tražite i an?eo Saveza koga žudite. Evo ga, dolazi ve? - govori Jahve nad Vojskama. 2 Ali tko ?e podnijeti dan njegova dolaska i tko ?e opstati kad se on pojavi? Jer on je kao oganj ljeva?ev i kao lužina bjelio?eva. 3 I zasjest ?e kao onaj što topi srebro i pro?iš?ava. O?istit ?e sinove Levijeve i pro?istit ?e ih kao zlato i srebro, da prinose Jahvi žrtvu u pravednosti. 4 Tad ?e biti draga Jahvi žrtva Judina i jeruzalemska kao u drevne dane i kao prvih godina. 5 Do?i ?u k vama na sud i bit ?u spreman svjedok protiv vra?eva i preljubnika, protiv onih koji se lažno kunu, protiv onih koji zakidaju pla?u radniku, udovici i siroti, protiv onih koji gaze pravo stranaca i mene se ne boje - govori Jahve nad Vojskama. Desetina za Hram 6 Jer ja, Jahve, ne mijenjam se, a vi se, sinovi Jakovljevi, mijenjate bez prestanka! 7 Od vremena svojih otaca odstupate od mojih uredaba i ne ?uvate ih. Vratite se meni, a ja ?u se vratiti vama - govori Jahve nad Vojskama. Pitate: "Kako da se vratimo?" 8 Smije li ?ovjek prikra?ivati Boga? A vi mene prikra?ujete. I pitate: "U ?emu te prikratismo?" U desetini i u prinosu. 9 Udareni ste prokletstvom jer me prikra?ujete vi, sav narod! 10 Donesite ?itavu desetinu u riznicu da u mojoj ku?i bude hrane. Tada me iskušajte - govori Jahve nad Vojskama - ne?u li vam otvoriti ustave nebeske i ne?u li izliti na vas punom mjerom blagoslov, 11 ne?u li zbog vas zaprijetit skakavcu da vam više ne kvari usjeva i da vam ne bude nerodna loza u polju - govori Jahve nad Vojskama. 12 Svi ?e vas narodi tad držati sretnima, jer ?ete biti zemlja blaženstva - govori Jahve nad Vojskama. Slavlje pravednika na Dan Gospodnji 13 Teške su besjede vaše protiv mene - govori Jahve. 14 Vi ipak pitate: "Što smo izme?u sebe govorili protiv tebe?" Govorili ste: "Zaludu je Bogu služiti i kakva je korist što njegove ?uvamo propise i žalosni hodimo pred Jahvom nad Vojskama. 15 Odsad ?emo sretnim zvati oholice: napreduju oni koji zlo ?ine, i premda Boga iskušavaju, izvuku se!" 16 Ali kad se razgovaraju oni koji se Boga boje, Jahve pazi, sluša ih, i to se pred njim piše u knjigu spomenicu u korist onih koji se boje Jahve i štuju Ime njegovo. 17 Moji ?e biti, moja ste?evina - govori Jahve nad Vojskama. U Dan koji spremam bit ?u im milostiv kao što je milostiv otac sinu koji mu služi. 18 I tada ?ete opet razlikovati pravednika od grešnika, onoga koji služi Bogu od onoga koji mu ne služi. 19 Jer evo dan dolazi poput pe?i užaren; oholi i zlikovci bit ?e kao strnjika: dan koji se bliži spalit ?e ih - govori Jahve nad Vojskama - da im ne?e ostati ni korijena ni gran?ice. 20 A vama koji se Imena moga bojite sunce pravde ?e ogranuti sa zdravljem u zrakama, i vi ?ete izlaziti poskakuju?i kao telad na pašu. 21 I gazit ?ete bezbožnike kao prah pod nogama u dan koji spremam" - govori Jahve nad Vojskama. Dodaci 22 "Spomenite se Zakona Mojsija, sluge moga, kome sam na Horebu propisao zakone i uredbe za sav Izrael. 23 Evo, poslat ?u vam proroka Iliju prije nego do?e Dan Jahvin, dan velik i strašan.