Popis knjiga
Staro sucelje
Katekizam
Trazenje pojma

SZ NZ
Trazenje po broju
knjiga glava-od redak-od glava-do redak-do
0Knjiga Nehemijina Poziv Nehemijin - Njegovo poslanje u Judeji

1

1Povijest Nehemije, sina Hakalijina. Mjeseca Kisleva, dvadesete godine, kad sam bio u Susi, 2 do?e Hanani, jedan od moje bra?e, s nekim ljudima iz Judeje. Ja ih zapitah o Židovima - o Ostatku što se spasio od sužanjstva i o Jeruzalemu. 3 Oni mi odgovoriše: "Ostatak, oni koji su nakon sužanjstva ostali u zemlji, u velikoj su nevolji i sramoti. Jeruzalemski je zid sav razoren, a vrata mu ognjem spaljena." 4 Kad sam ?uo te vijesti, sjedoh i zaplakah. Tugovao sam više dana, postio i molio se pred Bogom nebeskim. 5 I rekoh: "O, Jahve, Bože nebeski, veliki i strašni Bože koji ?uvaš Savez i naklonost onima koji te ljube i drže zapovijedi tvoje! 6 Neka uho tvoje bude pažljivo i o?i tvoje otvorene da ?uješ molitvu sluge svoga. Molim ti se sada, danju i no?u, za sinove Izraelove, sluge tvoje, i ispovijedam grijehe sinova Izraelovih koje smo u?inili protiv tebe; sagriješili smo i ja i ku?a oca mojega! 7 Veoma smo zlo ?inili prema tebi, ne drže?i naredaba tvojih, zakona i obi?aja koje si ti naredio po Mojsiju, sluzi svome. 10 A, eto, oni su tvoje sluge i tvoj narod, koji si izbavio svojom velikom mo?i i snažnom rukom svojom. 11 Gospode, neka uho tvoje bude pažljivo na molitvu sluge tvoga, na molitvu slugu tvojih, koji su spremni bojati se tvoga Imena. Smjerno te molim, udijeli danas sre?u sluzi svome i u?ini da na?e milost pred ovim ?ovjekom." A ja bijah tada peharnik kraljev.

2

1Mjeseca Nisana, dvadesete godine kraljevanja Artakserksova, stajalo je vino pred kraljem. Uzeh ga i ponudih kralju. Nikada pred njim nisam bio tužan. 2 Tada mi kralj re?e: "Što ti je tužno lice? Nisi li možda bolestan? Nije drugo nego je tuga u tvome srcu!" Ja se veoma uplaših 3 i rekoh kralju: "Neka uvijek živ i kralj! Kako mi lice ne bi bilo tužno kad je grad gdje su grobovi mojih otaca razoren, a vrata mu ognjem spaljena?" 4 Kralj me upita: "Što, dakle, želiš?" Zazvah Boga nebeskoga 5 i odgovorih kralju: "Ako je kralju po volji i ako ti je mio sluga tvoj, pusti me da odem u Judeju, u grad grobova mojih otaca, da ga obnovim." 6 Kralj me upita pred kraljicom, koja je sjedila kraj njega: "Koliko bi trajao tvoj put? Kada ?eš se vratiti?" Pošto sam utvrdio vrijeme koje je odgovaralo kralju, pusti me da odem. 7 Još rekoh kralju: "Ako je kralju po volji, mogao bih ponijeti pisma upraviteljima s onu stranu Rijeke da me propuste do Judeje; 8 i pismo Asafu, nadgledniku kraljeve šume, da mi dadne drva za gradnju vrata na tvr?i Hrama, za gradski bedem i za ku?u u kojoj ?u se nastaniti." I dade mi kralj, jer dobrostiva ruka Boga moga bijaše nada mnom. 9 I do?oh tako k upraviteljima s onu stranu Rijeke i dadoh im kraljeva pisma. A kralj posla sa mnom ?asnike i konjanike. 10 Kad to ?u Sanbalat, Horonac, i sluga Tobija, Amonac, bi im vrlo mrsko što je došao ?ovjek da se zauzme za dobro Izraelaca. Odluka o obnovi jeruzalemskog zida 11 Stigavši u Jeruzalem, ostadoh ondje tri dana. 12 Zatim ustah no?u, u pratnji nekoliko ljudi, nikomu ne povjerivši što mi je Bog moj nadahnuo da u?inim za Jeruzalem; a nisam imao druge životinje osim kljuseta na kojem sam jahao. 13 Izi?oh, dakle, no?u na Dolinska vrata i uputih se Zmajevskom izvoru, a zatim prema Smetlišnim vratima: razgledao sam jeruzalemski zid gdje je bio razoren i vrata koja su bila spaljena. 14 Nastavio sam put prema Izvorskim vratima i Kraljevskom ribnjaku, ali nisam našao prolaza za životinju na kojoj sam jahao. 15 Uspeo sam se zato no?u uz Potok, i dalje razgledaju?i zid, i ponovo sam ušao na Dolinska vrata. Tako sam se vratio, 16 a da savjetnici nisu primijetili kamo sam otišao i što sam u?inio. Sve do sada nisam ništa rekao Židovima: ni sve?enicima, ni velikašima, ni savjetnicima, ni drugima nadstojnicima. 17 Tada im rekoh: "Vidite u kakvoj smo nevolji: Jeruzalem je u ruševinama, a vrata mu spaljena. Hajte, sagradimo jeruzalemski zid da više ne budemo izloženi ruglu." 18 I objasnih im kako je dobrostiva ruka Boga moga bila nada mnom, a saop?ih im i rije?i koje mi kralj bijaše rekao. "Ustanimo", povikaše oni, "i gradimo!" I ukrijepiše im se ruke na dobro djelo. 19 Na te vijesti po?eše nam se rugati Sanbalat, Horonac, i sluga Tobija, Amonac, i Gešem, Arapin. Prezirno su nam govorili: "Što radite ovdje? Ho?ete li se pobuniti protiv kralja?" 20 im ja odgovorih ovim rije?ima: "Nebeski ?e nam Bog dati da uspijemo. Mi, sluge njegove, ustasmo da gradimo. A vi nemate ni dijela, ni prava, ni spomena u Jeruzalemu." Dragovoljni graditelji

3

1Tada usta veliki sve?enik Elijašib sa svojom bra?om sve?enicima te sagradiše Ov?ja vrata. Posvetiše ih, postaviše im krila i nastaviše graditi sve do kule Meaha i do Hananelove kule. 2 Kraj njih su gradili Jerihonci, a do njih je gradio Zakur, sin Imrijev. 3 Sinovi Hasnaini gradili su Riblja vrata, stavili dovratke, utvrdili krila, stožere i prijevornice. 4 Kraj njih je popravljao Merimot, sin Urije, sina Hakosova; a do njega je popravljao Mešulam, sin Berekje, sina Mešezabelova; a do njega je popravljao Sadok, sin Baanin. 5 Kraj njih su popravljali Tekoanci, ali su njihovi plemenitaši odbili da prignu šiju na službu svojim gospodarima. 6 Stara vrata popravljali su Jojada, sin Paseahov, i Mešulam, sin Besodjin. Oni su stavili dovratke, u?vrstili krila, stožere i prijevornice. 7 A kraj njih obnavljahu Melatja Gibeonjanin, Jadon Merono?anin i ljudi iz Gibeona i Mispe, podložnici upravitelja s onu stranu Rijeke. 8 A do njih je popravljao Uziel, Harhajin sin, zlatar, a do njega je popravljao Hananija, jedan od pomastara: oni su utvrdili Jeruzalem sve do Širokog zida. 9 Do njih je popravljao Refaja, sin Hurov, glavar polovice jeruzalemskog okruga. 10 A do njega je popravljao Jedaja, sin Harumafov, pred svojom ku?om; a do njega je popravljao Hatuš, sin Hašabnejin. 11 Malkija, sin Harimov, i Hašub, sin Pahat-Moabov, popravljali su dio sve do Pe?ne kule. 12 A do njih je popravljao Šalum, sin Halohešov, glavar polovice okruga, on i njegovi sinovi. 13 Dolinska vrata popravljao je Hanum i stanovnici Zanoaha: sagradili su ih, u?vrstili krila, stožere i prijevornice i postavili tisu?u lakata zida do Smetlišnih vrata. 14 Smetlišna vrata popravljao je Malkija, sin Rekabov, glavar bethakeremskog okruga, sa svojim sinovima: u?vrstili su krila, stožere i prijevornice. 15 Izvorska vrata popravljao je Šalum, sin Kol-Hozeov, glavar nad mispanskim okrugom: sagradio ih je, pokrio ih, utvrdio vratna krila, stožere i prijevornice. On je popravio i zid kod ribnjaka Šiloaha, koji se proteže od Kraljevskog vr ta do stepenica što silaze iz Davidova grada. 16 Za njim je popravljao Nehemija, sin Azbukov, glavar nad polovicom betsurskog okruga, sve do nasuprot Davidovim grobnicama i do umjetnog ribnjaka i Vojarne. 17 Za njim su popravljali leviti: Rehum, sin Banijev; a do njega je popravljao Hašabja, glavar nad polovicom keilskog okruga, za svoje podru?je. 18 Do njih su popravljala njihova bra?a: Bavaj, sin Henadadov, glavar nad polovicom keilskog kotara; 19 a do njega Ezer, sin Ješuin, glavar Mispe, popravljao je drugi dio, su?elice usponu prema Oružarnici na uglu. 20 Za njim je popravljao Baruk, sin Zabajev, i popravio je drugi dio, od ugla do ku?nih vrata velikog sve?enika Elijašiba. 21 Za njim je popravljao Meremot, sin Urije, sina Hakosova, drugi dio: od Elijašibova ku?nog ulaza do kraja Elijašibove ku?e. 22 Za njima su radili na popravcima sve?enici koji su živjeli u Okružju. 23 Za njima su pak popravljali Benjamin i Hašub su?elice svojim ku?ama. Za njima je popravljao Azarja, sin Ananijina sina Maaseje, nasuprot svojoj ku?i. 24 Za njima je popravljao Binuj, sin Henadadov, drugi dio - od Azarjine ku?e do ugla, do zidnog kruništa. 25 Palal, sin Uzajev, popravljao je nasuprot uglu i kuli koja se uzdiže iznad Gornje kraljevske pala?e, a nalazi se prema dvorištu Tamnice. Za njim je Pedaja, sin Parošev, popravljao 26 sve do Vodenih vrata, u smjeru istoka, i sve do pred Uzdignutu kulu. 27 Za njima su popravljali Tekoanci drugi dio nasuprot velikoj Uzdignutoj kuli, sve do Ofelskog zida. 28 Od Konjskih vrata popravljali su sve?enici, svaki nasuprot svojoj ku?i. 29 Za njima je Sadok, sin Imerov, popravljao nasuprot svojoj ku?i. Za njim je popravljao Šemaja, sin Šekanijin, ?uvar Isto?nih vrata. 30 Za njim su Hananija, sin Šelemjin, i Hanun, šesti sin Salafov, popravljali drugi dio. Za njima je popravljao Mešulam, sin Berekjin, nasuprot svome stanu. 31 Za njim je Malkija, zlatar, popravljao sve do prebivališta netinaca i trgovaca, nasuprot Nadgledni?kim vratima do Gornje dvorane na zidnom krun ištu. 32 A zlatari su i trgovci popravljali izme?u Gornje dvorane na zidnom kruništu do Ov?jih vrata. Židovski se neprijatelji protive 33 Kad je Sanbalat ?uo da gradimo zid, razljutio se. Bio je veoma srdit, ismijavao je Židove 34 i vikao je pred svojom bra?om i samarijanskom vojskom: "Što poduzimaju ovi jadni Židovi? Kane li možda popraviti, žrtvovati i završiti sve u jedan dan? Zar ?e iz hrpe praha dozvati u život spaljeno kamenje?" 35 Tobija, Amonac, koji je bio uz njega, re?e: "Neka samo grade! Ali popne li se lisica, srušit ?e im kamene zidove." 36 ?uj, o Bože naš, kako nas preziru! Navrni njihove poruge na njihovu glavu. Predaj ih kao plijen u zemlju ropstva. 37 Ne pokrivaj njihova bezakonja i grijeh njihov neka ne bude izbrisan pred licem tvojim jer su se rugali graditeljima. 38o smo gradili zid, koji je uskoro bio završen do pola visine. Narod je imao oduševljenja za rad.

4

1Kad su Sanbalat, Tobija, Arapi, Amonci i Ašdo?ani ?uli da napreduje popravljanje jeruzalemskih zidova - jer su se po?ele zatvarati pukotine - veoma se ražestiše. 2 Zakleše se svi zajedno da ?e napasti Jeruzalem i da ?e nas smesti. 3 Mi smo tada zazvali Boga našega i postavljali smo dnevnu i no?nu stražu da bismo zaštitili grad. 4 A Židovi govorahu: "Snage su nosa?ima klonule, a ruševina je mnogo: ne?emo nikada sti?i sagraditi zida!" 5 A naši neprijatelji rekoše: "Uvu?i ?emo se me?u njih prije nego što doznaju i opaze nas: tada ?emo ih poubijati i tako osujetiti pothvat!" 6 A kad bi došli Židovi koji žive kraj njih, po deset bi nas puta upozoravali: "Idu protiv vas iz svih mjesta u kojima stanuju!" 7 Postavili smo se u nizinama, iza zida i na goletima; rasporedio sam narod po rodovima, s ma?evima, kopljima i lukovima. 8 Kad sam vidio kako se boje, ustao sam i objavio velikašima, odli?nicima i ostalom narodu ovo: "Ne bojte se ovih ljudi! Mislite na Gospoda, velikoga i strašnoga, i borite se za svoju bra?u, za sinove i k?eri svoje, za žene i ku?e svoje!" 9 Kad su naši neprijatelji ?uli da smo obaviješteni i da je Bog osujetio njihovu osnovu, mogli smo se vratiti k zidu, svaki svome poslu. 10 Ali je od toga dana samo polovica mojih moma ka obavljala posao, a ostali su držali koplja, štitove, lukove i oklope, a glavari stajali iza doma Judina, 11 koji je gradio zid. I nosa?i tereta držali su oružje: jednom je rukom svaki radio svoj posao, a u drugoj mu bilo oružje. 12 Svaki je od graditelja, dok je radio, nosio ma? pripasan uz bok. Truba? je stajao kraj mene. 13 Rekao sam velikašima, odli?nicima i ostalom narodu: "Posao je velik i zamašan, a mi se rasuli po zidu, daleko jedni od drugih: 14 skupite se oko nas na mjesto gdje ?ujete glas trube, a Bog naš borit ?e se za nas." 15 Tako smo obavljali posao od rane zore do prvih zvijezda. Polovica je bila naoružana kopljima. 16 U to sam vrijeme još rekao narodu: "Svaki sa svojim slugom neka no?i u Jeruzalemu: po redu ?emo no?u stražariti, a danju raditi." 17ja, ni moja bra?a, ni moji momci, ni stražari koji su me pratili nismo skidali svojih haljina, svatko je držao pri ruci svoje oružje. Društvene poteško?e za Nehemije - Obrana njegove uprave

5

1Velika se vika digla me?u ljudima i ženama protiv njihove bra?e Židova. 2 Jedni su govorili: "Zalažemo svoje sinove i k?eri da bismo mogli nabaviti pšenice te jesti i živjeti." 3 Drugi su govorili: "Zalažemo svoja polja, vinograde svoje i ku?e svoje da bismo mogli nabaviti pšenice za vrijeme gladi." 4 Drugi su opet govorili: "Moramo uzaimati novac na polja svoja i vinograde da bismo mogli isplatiti kraljeve namete. 5 Tijelo je naše kao tijelo bra?e naše, sinovi su naši kao i njihovi, a mi moramo predavati u ropstvo svoje sinove i k?eri; me?u našim k?erima neke su ve? robinje! A mi ne možemo ništa jer polja naša i vinograde drže drugi." 6 Razljutio sam se veoma kad sam ?uo njihovu viku i te rije?i. 7 Pošto sam u sebi promislio, prekorio sam velikaše i odli?nike rije?ima: "Vi name?ete teret svojoj bra?i!" I sazvao sam protiv njih velik zbor. 8 I rekao sam: "Mi smo, koliko smo mogli, otkupili svoju židovsku bra?u koja bijahu prodana poganima. A sada vi prodajete svoju bra?u da bismo ih otkupili!" Svi su šutjeli i nitko nije odgovorio. 9 Nastavio sam: "Nije dobro to što ?inite. Ne treba li da hodite u strahu Boga našega da se tako uklonimo ruglu neprijateljskih naroda? 10 I ja, i moja bra?a, i moji momci davali smo im novaca i žita. Ali smo im dug oprostili. 11 Vratite im i vi još danas njihova polja, vinograde, maslinike i ku?e njihove i oprostite im postotak u novcu, u žitu, u vinu, u ulju, što ste im ga nametnuli." 12 A oni odgovoriše: "Vratit ?emo; ne?emo od njih ništa tražiti. U?init ?emo kako si rekao." Tada pozvah sve?enike i naredih neka se zakunu da ?e u?initi kako su obe?ali. 13 Zatim istresoh skute svoje odje?e govore?i: "Neka Bog ovako istrese iz vlastite ku?e i imanja svakog ?ovjeka koji se ne bude držao ovog obe?anja! Tako bio istresen i ispražnjen!" A sav zbor odgovori "Amen!" hvale?i Jahvu. I narod je u?inio prema ovom dogovoru. 14 I od dana kad mi je kralj naredio da budem upravitelj u zemlji Judinoj, od dvadesete do trideset i druge godine kraljevanja Artakserksa, za dv anaest godina ja i moja bra?a nismo nikada jeli upraviteljskog kruha. 15 Ali prijašnji upravitelji, moji prethodnici, ugnjetavahu narod: svakoga su dana od njega uzimali ?etrdeset šekela srebra za kruh; i njihove su sluge ugnjetavale narod. A ja nisam nikada tako ?inio, zbog straha Božjega. 16 ?ak sam se jednako držao posla oko zida i nisam kupio ni jedne njive! Svi su moji momci bili ondje okupljeni na poslu. 17 Za mojim su stolom jeli Židovi i odli?nici, njih stotinu i pedeset na broju, osim onih koji su k nama dolazili iz okolnih naroda. 18 Svakoga se dana o mom trošku pripremalo jedno gove?e, šest biranih ovaca i peradi; svakih deset dana donosilo se obilje vina za sve. A opet nisam nikada tražio upraviteljskog poreza na kruh, jer je narod ve? bio teško optere?en. 19meni se, Bože moj, za moje dobro svega što sam u?inio ovome narodu! Spletke Nehemijinih neprijatelja - Svršetak zida

6

1Kad su Sanbalat, Tobija, Gešem Arapin i ostali naši neprijatelji do?uli da sam obnovio zid i da nije u njemu ostalo pukotine - do toga vremena nisam zapravo bio namjestio krila na vratima - 2 poru?iše mi Sanbalat i Gešem: "Do?i da se sastanemo u Kefiri, u Dolini ononskoj." Ali su mi oni zlo mislili. 3 Zato sam im poslao glasnike s ovim odgovorom: "Zauzet sam velikim poslom i ne mogu si?i: posao bi zastao kad bih ga ostavio da do?em k vama!" 4 ?etiri su mi puta slali isti poziv i ja sam im odvra?ao isti odgovor. 5 Tada, peti put, s istom nakanom, posla mi Sanbalat svoga slugu s otvorenim pismom. 6 U njemu je pisalo: "?uje se u narodima - a Gašmu potvr?uje - da se ti i Židovi spremate na bunu; zato da i gradiš zid i da želiš postati njihovim kraljem, kako vele. 7 I da si postavio proroke da proglase tvoj uspjeh u Jeruzalemu i da kažu: Judeja ima kralja! Sada ?e ti glasovi sti?i kralju do ušiju: zato do?i da se posavjetujemo." 8 Ali sam mu ja odgovorio: "Ništa nije tako kao što tvrdiš; sve je to samo izmišljotina tvoga srca." 9 Jer su nas oni htjeli uplašiti govore?i: "Klonut ?e im ruke od posla i ne?e ga završiti nikada." A ja sam, naprotiv, ukrijepio ruke svoje! 10 Pošao sam Šemaji, sinu Delaje, sina Mehetabelova, koji se bijaše zatvorio u svojoj ku?i. On mi objavi: "Na?imo se u Domu Božjemu, usred Hekala, i zatvorimo vrata Hekala jer ?e do?i da te ubiju. Jest, još no?as do?i ?e da te ubiju!" 11 A ja odgovorih: "Zar da bježi ?ovjek kao što sam ja? Koji ?ovjek, meni sli?an, može u?i u Hekal i ostati živ? Ne, ja ne idem." 12 I tada razabrah: nije ga poslao Bog, nego mi je objavio proroštvo, jer su ga Tobija i Sanbalat podmitili, 13 da bih, uplašen, u?inio onako te sagriješio. To bi im poslužilo da me ozloglase i da mi se rugaju! 14 Sjeti se, Bože moj, Tobije i Sanbalata prema ovim njihovim djelima, a i proro?ice Noadje i ostalih proroka što me htjedoše uplašiti. 15 Zid je završen dvadeset i petog Elula, za pedeset i dva dana. 16 A kad su ?uli svi naši neprijatelji i vidjeli svi poga ni oko nas, bilo je to ?udo u o?ima njihovim, jer su shvatili da je Bog naš u?inio to djelo. 17 A onih dana mnogi su židovski velikaši ?esto slali svoja pisma Tobiji i mnoga su primali od Tobije. 18 Jer u Judeji bijahu mnogi s njime zakletvom povezani: tÓa bio je u rodu sa Šekanijom, sinom Arahovim, i sinom njegovim Johananom, koji je uzeo za ženu k?er Mešulama, sina Berekjina. 19eli?ali su preda mnom njegova djela, a njemu prenosili moje rije?i. Zato je Tobija i slao pisma da me uplaši.

7

1A kad je zid bio sagra?en i kad sam namjestio vratna krila, postavljeni su ?uvari na vratima i pjeva?i i leviti. 2 Upravu sam Jeruzalema povjerio Hananiju, svome bratu, i Hananiji, zapovjedniku tvr?ave, jer je ovaj bio ?ovjek povjerenja i bojao se Boga kao malo tko. 3 Rekao sam im: "Jeruzalemska vrata neka se ne otvaraju dok sunce ne ogrije; a dok ono bude još visoko, neka ih zatvore i prebace prijevornice. Treba postaviti straže uzete izme?u žitelja jeruzalemskih: svakoga na njegovo mjesto, svakoga nasuprot njegovoj ku?i. Jeruzalem ponovo naseljen 4 Grad je bio prostran i velik, ali je u njemu bilo malo stanovnika jer nije bilo sagra?enih ku?a. 5 A Bog me moj nadahnuo te sam skupio velikaše, odli?nike i narod da se unesu u rodovnike. Tada sam našao rodovnik onih koji su se prije vratili. U njemu na?oh zapisano: Popis prvih Sionista 6 Evo ljudi iz pokrajine koji su došli iz sužanjstva u koje ih bijaše odveo Nabukodonozor, babilonski kralj. Vratili su se u Jeruzalem i Judeju, svaki u svoj grad. 7 Došli su sa Zerubabelom, Ješuom, Nehemijom, Azarjom, Raamjom, Nahamanijem, Mordokajem, Bilšanom, Misperetom, Bigvajem, Nehumom, Baanom. Broj ljudi naroda Izraelova: 8 Paroševih sinova: dvije tisu?e stotinu sedamdeset i dva; 9 sinova Šefatjinih: tri stotine sedamdeset i dva; 10 Arahovih sinova: šest stotina pedeset i dva! 11 Pahat-Moabovih sinova, to jest Ješuinih i Joabovih sinova: dvije tisu?e osam stotina i osamnaest; 12 sinova Elamovih: tisu?u dvjesta pedeset i ?etiri; 13 Zatuovih sinova: osam stotina ?etrdeset i pet; 14 sinova Zakajevih: sedam stotina i šezdeset; 15 Binujevih sinova: šest stotina ?etrdeset i osam; 16 sinova Bebajevih: šest stotina dvadeset i osam; 17 Azgadovih sinova: dvije tisu?e tri stotine dvadeset i dva; 18 sinova Adonikamovih: šest stotina šezdeset i sedam; 19 Bigvajevih sinova: dvije tisu?e šezdeset i sedam; 20 sinova Adinovih: šest stotina pedeset i pet; 21 Aterovih sinova, to jest od Ezekije: devedeset i osam; 22 sinova Hašumovih: trista dvadeset i osam; 23 Besajevih sinova: trista dvadeset i ?etiri; 24 sinova Harifovih: stotinu i dvanaest; 25 Gibeonovih sinova: devedeset i pet; 26 ljudi iz Betlehema i Netofe: stotinu osamdeset i osam; 27 ljudi iz Anatota: stotinu dvadeset i osam; 28 ljudi iz Bet Azmaveta: ?etrdeset i dva; 29 ljudi iz Kirjat Jearima, Kefire i Beerota: sedam stotina ?etrdeset i tri; 30 ljudi iz Rame i Gabe: šest stotina dvadeset i jedan; 31 ljudi iz Mikmasa: stotinu dvadeset i dva; 32 ljudi iz Betela i Aja: stotinu dvadeset i tri; 33 ljudi iz Neba: pedeset i dva; 34 sinova drugoga Elama: tisu?u dvjesta pedeset i ?etiri; 35 Harimovih sinova: trista dvadeset; 36 ljudi iz Jerihona: trista ?etrdeset i pet; 37 ljudi iz Loda, Hadida i Onona: sedam stotina dvadeset i jedan; 38 sinova Senajinih: tri tisu?e devet stotina i trideset. 39 Sve?enika: sinova Jedajinih, to jest iz ku?e Ješuine: devet stotina sedamdeset i tri; 40 Imerovih sinova: tisu?u pedeset i dva; 41 sinova Fašhurovih: tisu?u dvjesta ?etrdeset i sedam; 42 Harimovih sinova: tisu?u i sedamnaest. 43 Levita: Ješuinih sinova, to jest Kadmielovih i Hodvinih: sedamdeset i ?etiri. 44 Pjeva?a: Asafovih sinova: stotinu ?etrdeset i osam. 45 Vratara: sinova Šalumovih, sinova Aterovih, sinova Talmonovih, sinova Akubovih, Hatitinih sinova, sinova Šobajevih: stotinu trideset i osam. 46 Netinaca: sinova Sihinih, sinova Hasufinih, sinova Tabaotovih, 47 sinova Kerosovih, sinova Sijajevih, sinova Fadonovih, 48 sinova Lebaninih, sinova Hagabinih, sinova Šalmajevih, 49 sinova Hananovih, sinova Gidelovih, sinova Gaharovih, 50 sinova Reajinih, sinova Resinovih, sinova Nekodinih, 51 sinova Gazamovih, sinova Uzinih, sinova Fasealovih, 52 sinova Besajevih, sinova Merinimovih, sinova Nefišesimovih, 53 sinova Bakbukovih, sinova Hakufinih, sinova Harhurovih, 54 sinova Baslitovih, sinova Mehidinih, sinova Haršinih, 55 sinova Barkošovih, sinova Sisrinih, sinova Tamahovih, 56 sinova Nasijahovih, sinova Hatifinih. 57 Sinova Salomonovih slugu: sinova Sotajevih, sinova Soferetovih, sinova Feridinih, 58 sinova Jaalinih, sinova Darkonovih, sinova Gidelovih, 59 sinova Šefatjinih, sinova Hatilovih, sinova Pokeret-Sebajinih, sinova Amonovih. 60 Svega netinaca i sinova Salomonovih slugu tri stotine devedeset i dva. 61 Slijede?i ljudi koji su došli iz Tel Melaha, Tel Harše, Keruba, Adona i Imera nisu mogli dokazati da su njihove obitelji i njihov rod izraelskog podrijetla: 62 sinovi Delajini, sinovi Tobijini, sinovi Nekodini: šest stotina ?etrdeset i dva. 63 A od sve?enika: sinovi Hobajini, sinovi Hakosovi, sinovi Barzilaja - onoga koji se oženio jednom od k?eri Barzilaja Gilea?anina te uzeo njegovo ime. 64 Ovi su ljudi tražili svoj zapis u rodovnicima, ali ga nisu mogli na?i: bili su isklju?eni iz sve?eništva 65 i namjesnik im zabrani blagovati od svetinja sve dok se ne pojavi sve?enik za Urim i Tumin. 66 Ukupno je na zboru bilo ?etrdeset i dvije tisu?e tri stotine i šezdeset osoba, 67 ne ra?unaju?i njihove sluge i sluškinje, kojih bijaše sedam tisu?a tri stotine trideset i sedam. Bilo je i dvije stotine ?etrdeset i pet pjeva?a i pjeva?ica, 68 ?etiri stotine trideset i pet deva i šest tisu?a sedam stotina i dvadeset magaraca. 69 Pojedini glavari obitelji dadoše priloge za gradnju. Namjesnik je položio u riznicu tisu?u drahmi zlata, pedeset vr?eva, trideset sve?eni?kih haljina. 70 Neki su od glavara obitelji dali u poslovnu riznicu dvadeset tisu?a drahmi zlata i dvije tisu?e dvije stotine mina srebra. 71 A darova ostalog puka bilo je do dvadeset tisu?a drahmi zlata, dvije tisu?e mina srebra i šezdeset i sedam sve?eni?kih haljina. 72?enici, leviti, vratari, pjeva?i, netinci i sav Izrael naseliše se svaki u svoj grad. A kada se približio sedmi mjesec, ve? su sinovi Izraelovi bili u svojim gradovima. Nastanak židovstva - Ezra ?ita Zakon - Blagdan sjenica

8

1Tada se skupi sav narod kao jedan ?ovjek na trg koji je pred Vodenim vratima. Rekoše književniku Ezri da donese knjigu Mojsijeva zakona što ga je Jahve dao Izraelu. 2 I prvoga dana sedmoga mjeseca sve?enik Ezra donese Zakon pred zbor ljudi, žena i sviju koji su bili sposobni da ga razumiju. 3 Na trgu koji je pred Vodenim vratima po?eo je ?itati knjigu, od ranoga jutra do podneva, pred ljudima, ženama i pred onima koji su bili zreli. Sav je narod pozorno slušao knjigu Zakona. 4 Književnik Ezra stajaše na drvenu besjedištu koje su podigli za tu zgodu. Kraj njega stajahu: s desne strane Matitja, Šema, Anaja, Urija, Hilkija i Maaseja, a s lijeve strane Pedaja, Mišael, Malkija, Hašum, Hašbadana, Zaharija i Mešulam. 5 Ezra je otvorio knjigu nao?igled svemu narodu - jer je bio poviše od svega naroda - a kad ju je otvorio, sav narod ustade. 6 Tada Ezra blagoslovi Jahvu, Boga velikoga, a sav narod, podignutih ruku, odgovori: "Amen! Amen!" Zatim su kleknuli i poklonili se pred Jahvom, licem do zemlje. 7 A leviti Ješua, Bani, Šerebja, Jamin, Akub, Šabtaj, Hodija, Maaseja, Kelita, Azarja, Jozabad, Hanan i Pelaja objašnjavahu Zakon narodu, a narod stajaše na svome mjestu. 8 I ?itahu iz knjige Božjeg zakona po odlomcima i razlagahu smisao da narod može razumjeti što se ?ita. 9 Potom namjesnik Nehemija, i sve?enik i književnik Ezra, i leviti koji pou?avahu narod rekoše svemu narodu: "Ovo je dan posve?en Jahvi, Bogu vašemu! Ne tugujte, ne pla?ite!" Jer sav narod plakaše slušaju?i rije?i Zakona. 10 I još im re?e Nehemija: "Po?ite i jedite masna jela, i pijte slatko, i pošaljite dio onima koji nemaju ništa pripremljeno, jer ovo je dan posve?en našem Gospodu. Ne žalostite se: radost Jahvina vaša je jakost." 11 I leviti umirivahu sav narod govore?i: "Umirite se: ovaj je dan svet. Ne tugujte!" 12 I ode sav narod da jede i pije, i da šalje obroke, i da slavi veliko slavlje: jer su shvatili rije?i koje su im objavljene. 13 Drugog dana skupiše se glavari obitelji svega naroda, sve?enici i leviti oko književni ka Ezre da prou?e rije?i Zakona. 14 I na?oše napisano u Zakonu što ga je Jahve naredio preko sluge Mojsija: "Sinovi Izraelovi neka borave pod sjenicama za sve?anosti u sedmom mjesecu." 15 ?im su ?uli, proglasiše u svim svojim gradovima i u Jeruzalemu: "Idite u goru i donesite granja maslinova i granja divlje masline, mirtovih i palmovih grana i granja ostaloga lisnatog drve?a da na?inimo sjenice, kako je propisano." 16 I ode narod i donese granja i na?iniše sjenice, svaki na svom krovu i svojim dvorištima, u predvorjima Doma Božjega, na trgu kod Vodenih vrata i na onom kod Efrajimovih vrata. 17 Sav zbor onih koji su se vratili iz sužanjstva na?ini sjenice i boravili su u njima - Izraelci nisu toga ?inili od vremena Jošue, sina Nunova, sve do toga dana. I bila je veoma velika radost. 18a je ?itao knjigu Zakona Božjeg svakog dana, od prvoga do posljednjega. Sedam se dana svetkovao blagdan, a osmoga je dana bio sve?ani zbor, kako je propisano. Pokorni?ko bogoslužje

9

1Dvadeset i ?etvrtoga dana toga mjeseca skupiše se Izraelci na post, u pokorni?kim vre?ama i posuti prašinom. 2 Rod se Izraelov odvojio od svih tu?inaca: pristupili su i ispovijedali svoje grijehe i bezakonja svojih otaca. 3 Stajali su, svatko na svome mjestu, i ?itali knjigu Zakona Jahve, Boga svoga, ?etvrtinu dana; za druge su ?etvrtine ispovijedali svoje grijehe i klanjali se Jahvi, Bogu svome. 4 A Ješua, Bani, Kadmiel, Šebanija, Buni, Šerebja, Bani i Kenani, popevši se na poviše mjesto za levite, vapili su snažnim glasom Jahvi, Bogu svome. 5 I govorahu leviti Ješua, Kadmiel, Bani, Hašabneja, Šerebja, Hodija, Šebanija i Petahja: "Ustanite, blagoslivljajte Jahvu, Boga našega! Blagoslovljen da si, Jahve, Bože naš, odvijeka dovijeka! I neka je blagoslovljeno tvoje Ime slavno, iznad svakog blagoslova i hvale uzvišeno. 6 Ti si, Jahve, Jedini! Ti si stvorio nebo, i nebesa nad nebesima, i vojsku njihovu, zemlju i sve što je na njoj, mora i što je u njima. Ti sve to oživljavaš, i vojske se nebeske tebi klanjaju. 7 Ti si, Jahve, Bog, koji si Abrama izabrao, iz Ura kaldejskoga njega izveo i dao mu ime Abraham. 8 Vjerno si srce njegovo pred sobom našao i Savez s njim sklopio da ?eš mu dati zemlju kanaansku, i hetitsku i amorejsku, i perižansku, jebusejsku i girgašansku, njemu i potomstvu njegovu. I svoja si obe?anja ispunio, jer si pravedan. 9 Nevolju si otaca naših u Egiptu vidio, i vapaj si njihov ?uo kraj Mora crvenoga. 10 Znacima si se i ?udesima oborio na faraona i na sve sluge njegove, i na sav narod zemlje njegove; jer znao si kolika je bila protiv njih drskost njihova. Sebi si ime stekao koje do danas traje. 11 More si pred njima razdvojio: prešli su usred mora po suhu. U dubine si utopio progonitelje njihove kao kamen me?u vode silovite. 12 Stupom oblaka danju si ih vodio, a no?u si stupom ognjenim svijetlio im po putu kojim su hodili. 13 Na goru si Sinajsku sišao i s neba im govorio; i dao si im pravedne naredbe, ?vrste zakone, zapovijedi izvrsne i uredbe. 14 Ti si im objavio svoju svetu subotu, zapovijedi, naredbe i Zakon si im propisao po glasu sluge svoga Mojsija. 15 S neba si ih hranio kruhom za njihove gladi, za njihovu si že? iz stijene vodu izveo. Ti si im zapovjedio da po?u zaposjesti zemlju za koju si se zakleo da ?eš im dati. 16 Ali se oni i oci naši uzjoguniše, vratove ukrutiše i zapovijedi tvojih nisu slušali. 17 Poslušnost su odbili, zaboravili ?udesa što si ih za njih u?inio; ukrutili su vratove, a u glavu uvrtjeli da u ropstvo se svoje vrate, u Egipat. Ali ti si Bog praštanja, milosrdan i blag, na gnjev si spor, a u milosrd?u velik: i nisi ih ostavio! 19 a ti u beskrajnom milosr?u nisi ih napuštao u pustinji: stup se oblaka nije pred njima skrivao, danju ih je putem vodio, a stup je plameni no?u pred njima svijetlio putem kojim su hodili. 20 Dao si im svoga Duha dobrog da ih nau?iš mudrosti, mÓane svoje nisi uskratio njihovim ustima, i u že?i si im vode pružio. 21 ?etrdeset godina krijepio si ih u pustinji: ništa im nije nedostajalo: niti im se odijelo deralo, niti su im noge oticale. 22 I dao si im kraljevstva i narode i razdijelio ih granicama: zaposjeli su zemlju Sihona, kralja hešbonskoga, i zemlju Oga, kralja bašanskoga. 23 I sinove si im umnožio kao zvijezde nebeske, i u zemlju si ih doveo za koju si rekao njihovim ocima da ?e u?i u nju i zaposjesti je. 24 Sinovi su ušli i pokorili zemlju, a ti si pred njima svladao stanovnike zemlje, Kanaance, i predao si u ruke njihove kraljeve i narode zemlje da rade s njima što ih je volja; 25 osvojili su gradove tvrde i zemlju plodnu i naslijedili ku?e pune svakog dobra, isklesane zdence, vinograde, maslinike i mnogo plodnog drve?a: jeli su, sitili se i debljali i uživali u velikoj dobroti tvojoj. 26 Ali su se bunili i odvrgli tebe, i Zakon su tvoj bacili za le?a, ubijali su proroke, koji su ih obra?ali da se tebi vrate, i grdno su hulili. 27 U ruke si ih tada predao osvaja?ima, koji su ih tla?ili. A u vrijeme muke svoje tebi su vapili i ti si ih s neba uslišio i u velikoj dobroti svojoj slao si im izbavitelje, koji su ih iz ruku tla?itelja njihovih izbavljali. 28 Ali ?im bi se smirili, opet su pred tobom zlo ?inili, a ti si ih puštao u ruke neprijatelja njihovih, koji su ih mu?ili. I opet su k tebi vapili i ti si ih s neba uslišio: u milosr?u svojem mnogo si ih puta izbavio. 29 Ti si ih opominjao da se vrate tvome Zakonu: ali se oni uzjoguniše, nepokorni tvojim zapovijedima; griješili su protiv naredaba tvojih, a ?ovjek živi kad ih obdržava. Le?a su izvla?ili, šije ukru?ivali i nisu slušali. 30 Mnogo si godina bio strpljiv s njima i svojim si ih Duhom opominjao po službi svojih proroka; no nisu slušali. Tada si ih predao u ruke naroda zemaljskih. 31 U velikom milosr?u svojem ti ih nisi uništio, ni ostavio ih nisi, jer si ti Bog milostiv i pun samilosti. 32 A sada, o Bože naš, veliki Bože, jaki i strašni, koji ?uvaš Savez i dobrohotnost, neka ne bude pred licem tvojim neznatna sva ova nevolja koja je snašla nas, kraljeve naše i knezove, sve?enike i proroke naše, o?eve naše i sav narod tvoj od vremena asirskih kraljeva pa do danas. 33 Ti si pravedan u svemu što nas je snašlo, jer si ti pokazao vjernost, a mi zlo?u svoju. 34 Kraljevi naši i knezovi, sve?enici i oci naši nisu vršili Zakona tvoga, nisu osluškivali naredaba tvojih i opomena koje si im davao. 35 Premda su bili u svom kraljevstvu, u velikim dobrima koja si im ?inio, u prostranoj i plodnoj zemlji koju si im dao, oni ti nisu služili i od svojih zlih djela nisu se odvra?ali. 36 Mi smo danas, evo, robovi i u zemlji koju si bio dao ocima našim da uživaju njene plodove i njena dobra, evo u njoj mi robujemo. 37ni obilni prihodi idu kraljevima koje si nam postavio zbog grijeha naših, i gospodare oni po volji svojoj tjelesima našim i stokom našom. Ah, u velikoj smo nevolji! Obaveze zajednice

10

10I zbog svega toga obvezujemo se pismeno na vjernost." Na zape?a?enoj ispravi stajala su imena naših knezova, levita i sve?enika ... 2 Na zape?a?enoj ispravi su bili: namjesnik Nehemija, sin Hakalijin, i Sidkija, 3 Seraja, Azarja, Jeremija, 4 Pašhur, Amarja, Malkija, 5 Hatuš, Šebanija, Maluk, 6 Harim, Meremot, Obadja, 7 Daniel, Gineton, Baruk, 8 Mešulam, Abija, Mijamin, 9 Maazja, Bilgaj, Šemaja - to su sve?enici. 10 Zatim leviti: Ješua, sin Azanijin, Binuj, od sinova Henadadovih - Kadmiel, 11 i bra?a njihova: Šekanija, Hodija, Kelita, Pelaja, Hanan, 12 Mika, Rehob, Hašabja, 13 Zakur, Šerebja, Šebanija, 14 Hodija, Bani, Beninu. 15 Glavari naroda: Paroš, Pahat Moab, Elam, Zatu, Bani, 16 Buni, Azgad, Bebaj, 17 Adonija, Bigvaj, Adin, 18 Ater, Ezekija, Azur, 19 Hodija, Hašum, Besaj, 20 Harif, Anatot, Nebaj, 21 Magpijaš, Mešulam, Hazir, 22 Mešezabel, Sadok, Jadua, 23 Pelatja, Hanan, Anaja, 24 Hošea, Hananija, Hašub, 25 Haloheš, Pilha, Šobek, 26 Rehum, Hašabna, Maaseja, 27 Ahija, Hanan, Anan, 28 Maluk, Harim, Baana. 29 ... ali i ostali narod, sve?enici, leviti - vratari, pjeva?i, netinci - i svi koji su se prema Zakonu Božjem odvojili od zemaljskih naroda, a i njihove žene, sinovi i k?eri, svi koji su bili sposobni da razumiju, 30 priklju?ili su se svojoj bra?i i glavarima te su se obvezali prisegom i zakletvom da ?e stupati prema Zakonu Božjem, koji je dan po rukama Mojsija, sluge Božjega, i da ?e držati i vršiti sve zapovijedi Jahve, Boga našega, njegove naredbe i zakone. 31 I osobito: da ne?emo davati svojih k?eri narodima zemaljskim i njihovih k?eri ne?emo uzimati svojim sinovima. 32 I ako narodi zemlje donesu na prodaju robu ili kakvo god žito u dan subotnji, mi ništa ne?emo od njih kupovati u subotu ni u drugi posve?eni dan. Svake sedme godine ostavljat ?emo zemlju da po?ine i otpuštati dugove svake ruke. 33 Uzeli smo kao obavezu: da ?emo svake godine davati tre?inu šekela za bogoslužje u Domu Boga svojega: 34 za postavljeni kruh, za trajne prin osnice i za svagdanje paljenice, za žrtve subotnje, mladog mjeseca, blagdanske i za okajnice, da se pomiri Izrael; i za svaku službu u Domu Boga našega. 35 Mi sve?enici, leviti i narod bacili smo ždrijeb za prinos drva koja treba da odre?enog dana svake godine prema svojim obiteljima donosimo u Dom Boga našega za vatru na žrtveniku Jahve, Boga našega, kako je zapisano u Zakonu; 36 da ?emo svake godine donositi u Dom Jahvin prvine od plodova zemlje i prve plodove svakoga drveta 37 i prvoro?ene sinove i prvine svoje stoke, kako je to pisano u Zakonu - prvine od krupne i sitne stoke neka se odnose u Dom Boga našega, jer su odre?ene sve?enicima koji služe u Domu Boga našega. 38 Povrh toga prvine svojih na?ava, plodova svakog drveta, novoga vina i ulja nosit ?emo sve?enicima u sobe Doma Boga našega; a desetinu od svoje zemlje levitima, jer leviti uzimaju desetinu u svim mjestima gdje radimo. 39 Sve?enik, sin Aronov, neka prati levite kad skupljaju desetinu. Leviti neka donose desetinu desetine u Dom Boga našega, u sobe riznice, 40 su onamo dužni, Izraelci i leviti donositi prinos od žita, vina i ulja. Ondje se nalaze posude svetišta, sve?enici u službi, vratari i pjeva?i. Ne?emo više zanemarivati Doma Boga svojega. Naseljavanje Židova u Jeruzalemu

11

11Tada se nastaniše knezovi narodni u Jeruzalemu. Ostali je narod bacao ždrijeb da od svakih deset ljudi iza?e jedan koji ?e stanovati u svetom gradu Jeruzalemu, dok ?e ostalih devet ostati u drugim gradovima. 2 I narod je blagoslovio sve ljude koji su dragovoljno htjeli živjeti u Jeruzalemu. 3 A evo glavara pokrajinskih koji su se nastanili u Jeruzalemu i po gradovima Judeje. Izrael, sve?enici, leviti, netinci i sinovi Salomonovih slugu nastanili su se u svojim gradovima, svaki na svome posjedu. 4 U Jeruzalemu se nastaniše sinovi Judini i sinovi Benjaminovi. Od sinova Judinih: Ataja, sin Uzije, sina Zaharijina, sina Amarjina, sina Šefatjina, sina Mahalalelova, od sinova Faresovih; 5 Maaseja, sin Baruha, sina Kol-Hozea, sina Hazaje, sina Adaje, sina Jojariba, sina Zaharije, sina Šelina. 6 Svega je bilo Faresovih sinova u Jeruzalemu ?etiri stotine šezdeset i osam ljudi sposobnih za boj. 7 Evo Benjaminovih sinova: Salu, sin Mešulama, sina Joedova, sina Pedajina, sina Kolajina, sina Maasejina, sina Itielova, sina Ješajina, 8 i bra?a njegova: sposobnih za boj devet stotina dvadeset i osam. 9 Joel, sin Zikrijev, bio je njihov zapovjednik, i Juda, sin Hasenuin, drugi upravitelj grada. 10 Od sve?enika: Jedaja, Jojarib, Jakin, 11 Seraja, sin Hilkije, sina Mešulama, sina Sadoka, sina Merajota, sina Ahituba, predstojnik Doma Božjega, i 12 njihova bra?a koja su vršila službu u Domu: osam stotina dvadeset i dvojica; i Adaja, sin Jerohama, sina Pelalije, sina Amsija, sina Zaharije, sina Pašhura, sina Malkijina, 13 i njegova bra?a, glavari obitelji: dvjesta ?etrdeset i dvojica; i Amasaj, sin Azarela, sina Ahzaja, sina Mešilemota, sina Imerova, 14 i njihove bra?e, sposobnih za boj: stotinu dvadeset i osam. Zapovjednik nad njima bio je Zabdiel, sin Hagedolimov. 15 Od levita: Šemaja, sin Hašuba, sina Azrikama, sina Hašabje, sina Bunijeva; 16 i Šabtaj i Jozabad, od glavara levitskih, za nadzor vanjskih poslova Doma Božjega; 17 i Matanija, sin Miheja, sina Zabdijeva, sina Asafova, koji je ravnao p salmima, po?injao zahvale i molitve; i Bakbukja, drugi me?u svojom bra?om; i Abda, sin Šamue, sina Galala, sina Jedutunova. 18 Svega je levita bilo u Svetom gradu: dvjesta osamdeset i ?etiri. 19 A vratari: Akub, Talmon i njihova bra?a koja su ?uvala stražu na vratima: stotinu sedamdeset i dva. U ostalim gradovima 20 A ostali Izraelci, sve?enici i leviti, nastaniše se u svim gradovima Judeje, svaki na svojoj baštini i po naseljima u njihovim poljima. 21 Netinci su stanovali u Ofelu; Siha i Gišpa bijahu na ?elu netinaca. 22 Predstojnik je levitima u Jeruzalemu bio Uzi, sin Banija, sina Hašabje, sina Matanije, sina Mihejina. On je bio od sinova Asafovih, koji su bili pjeva?i za službu Doma Božjega. 23 Jer je za njih bila kraljeva zapovijed i uredba za svakodnevnu službu. 24 Petahja, sin Mešezabelov, od sinova Zeraha, sina Judina, bio je kraljev povjerenik za sve poslove s narodom. 25 Od sinova Judinih nastanili su se u Kirjat Haarbi i njezinim zaseocima, u Dibonu i njegovim zaseocima, u Jekabseelu i njegovim naseljima, 26 u Jesui, u Moladi, u Bet Peletu, 27 u Hasar Šualu, u Beer Šebi i u njenim zaseocima, 28 u Siklagu, u Mekoni i njenim zaseocima, 29 u En Rimonu, u Sori, u Jarmutu, 30 Zanoahu, Adulamu i njihovim naseljima; u Lakišu i njegovim poljima, u Azeki i njenim zaseocima: tako su se naselili od Beer Šebe sve do Hinomske doline. 31 Benjaminovi sinovi življahu u Gebi, Mikmasu, Aju i Betelu i u njihovim zaseocima, 32 u Anatotu, Nobu, Ananiji, 33 Hasoru, Rami, Gitajimu, 34 Hadidu, Seboimu, u Nebalatu, 35 Lodu, Ononu i u Dolini rukotvoraca. 36pine levita nalazile su se u Judi i Benjaminu. Sve?enici i leviti, povratnici iz sužanjstva

12

12Ovo su sve?enici i leviti koji su došli sa Zerubabelom, sinom Šealtielovim, i Ješuom: Seraja, Jeremija, Ezra, 2 Amarja, Maluk, Hatuš, 3 Šekanija, Rehum, Meremot, 4 Ido, Gineton, Abija, 5 Mijamin, Maadja, Bilga, 6 Šemaja, Jojarib, Jedaja, 7 Salu, Amok, Hilkija i Jedaja. To su bili glavari sve?eni?ki i njihova bra?a za Ješuina vremena. 8 A leviti: Ješua, Binuj, Kadmiel, Šerebja, Juda i Matanija - ovaj potonji i njegova bra?a ravnali su hvalospjevima. 9 Bakbukja i Uni i bra?a njihova izmjenjivali su se s njima u službi. Rodoslovlje velikih sve?enika 10 Ješua rodi Jojakima; Jojakim rodi Elijašiba, a Elijašib Jojadu; 11 Jojada rodi Jonatana, a Jonatan rodi Jaduu. Sve?enici i leviti u vrijeme velikog sve?enika Jojakima 12 U Jojakimovo vrijeme glavari sve?eni?kih obitelji bijahu: Serajine obitelji Meraja; Jeremijine Hananja; 13 Ezrine Mešulam; Amarjine Johanan; 14 Malukove Jonatan; Šebanijine Josip; 15 Harimove Adna; Meremotove Helkaj; 16 Idove Zaharija; Ginetonove Mešulam; 17 Abijine Zikri; Minjaminove ...; obitelji Moadjine Piltaj; 18 Bilgine Šamua; Šemajine Jonatan; 19 Jojaribove Matenaj; Jedajine Uzi; 20 Saluove Kelaj; Amokove Eber; 21 Hilkijine Hašabja; Jedajine Netanel. 22 U vrijeme Elijašiba, Jojade, Johanana i Jadue bili su popisani glavari levitskih obitelji i sve?enici sve do kraljevanja Darija Perzijanca. 23 Sinovi Levijevi: glavari obitelji bili su zabilježeni u Knjizi ljetopisa, do vremena Johanana, sina Elijašibova. 24 Glavari levitski bili su: Hašabja, Šerebja, Ješua, Binuj, Kadmiel, a njihova bra?a, koja su stajala prema njima da pjevaju naizmjeni?no pohvale i zahvalnice prema uredbama Davida, Božjeg ?ovjeka, 25 bijahu: Matanija, Bakbukja i Obadja. A Mešulam, Talmon i Akub, vratari, ?uvali su stražu kod skladišta blizu vrata. 26 Ti su živjeli u vrijeme Jojakima, sina Ješue, sina Josadakova, i u vrijeme upravitelja Nehemije i književnika sve?enika Ezre. Posveta jeruzalemskog zida 27 Kad je bila posveta jeruzalemskoga zida, potražili su levite svugdje gdje su stanovali da ih dovedu u Jeruzalem te proslave posvetu radoš?u, zahvalnicama i pjesmom uz cimbale, harfe i citre. 28 I skupiše se pjeva?i, sinovi Levijevi, iz kraja oko Jeruzalema, iz netofatskih sela, 29 iz Bet Hagilgala, iz Gebe i polja Azmaveta: jer su pjeva?i sebi sagradili sela oko Jeruzalema. 30 Sve?enici i leviti o?istili su sebe, a zatim su o?istili narod, vrata i zid. 31 Tada sam izveo judejske knezove na zid i sastavio dva velika zbora. Prvi je išao desno niza zid, prema Smetlišnim vratima; 32 za njima su išli Hošaja i polovina judejskih knezova - 33 Azarja, Ezra i Mešulam, 34 Juda, Benjamin, Šemaja i Jeremija, 35 a od sve?eni?kih sinova s trubljama: Zaharija, sin Jonatana, sina Šemaje, sina Matanije, sina Mikaje, sina Zakura, sina Asafa, 36 s bra?om njihovom Šemajom, Azarelom, Milalajem, Gilalajem, Maajem, Netanelom, Judom, Hananijem, s glazbalima Davida, Božjega ?ovjeka. A Ezra, književnik, išao je pred njima. 37 Kod Izvorskih vrata popeli su se njima nasuprot kraj stepenica Davidova grada, zidnim usponom od Davidove pala?e sve do Vodenih vrata na istoku. 38 Drugi zbor, a za njim ja i polovica narodnih knezova, išao je nalijevo zidom i Pe?kom kulom sve do Tržnog zida, 39 pa onda iznad Efrajimovih vrata, Starih vrata, Ribljih vrata, Hananelove kule, kule Meaha, sve do Ov?jih vrata. Zaustavili su se kod Zatvorskih vrata. 40 Potom su oba zbora zauzela mjesto u Domu Božjem. Tako i ja i sa mnom polovica odli?nika, 41 sve?enici Elijakim, Maaseja, Minjamin, Mikaja, Elijoenaj, Zaharija, Hananija s trubama, 42 zatim Maaseja, Šemaja, Eleazar, Uzi, Johanan, Malkija, Elam i Ezer. Pjeva?i su pjevali pod ravnanjem Jizrahjinim. 43 Toga su dana prinesene velike žrtve, ljudi su dali oduška radosti, jer ih je Bog ispunio velikom radoš?u, veselile se i žene i djeca. I radost Jeruzalema ?ula se nadaleko. 44 U to su vrijeme postavljeni ljudi da nadziru spremišta prinosa, prvina, desetina i da s polja uz gr adove sabiru dijelove koje Zakon dodjeljuje sve?enicima i levitima. Jer su se Judejci radovali sve?enicima i levitima koji su bili u službi. 45 Oni su vršili službu Bogu svome i službu o?iš?enja - kao i pjeva?i i vratari - prema odredbi Davida i njegova sina Salomona. 46 Jer od Davidovih i Asafovih dana, od davnine, postoje pjeva?ki glavari i pjesme pohvalne i zahvalnice Bogu. 47o je sav Izrael u vrijeme Zerubabela i u Nehemijino vrijeme dan za danom davao dijelove odre?ene za pjeva?e i vratare. Davali su levitima posve?ene darove, a leviti su davali sinovima Aronovim. Isklju?enje stranaca

13

13U ono vrijeme ?itala se narodu knjiga Mojsijeva i ondje se našlo zapisano da Amonac i Moabac ne smiju nikada u?i u zbor Božji, 2 jer nisu sinovima Izraelovima izašli u susret s kruhom i vodom, nego su ?ak najmili protiv njih Bileama da ih prokune, ali je naš Bog obratio kletvu u blagoslov. 3 Kad su ?uli Zakon, isklju?ili su iz Izraela sve strance. Drugo Nehemijino poslanje 4 A prije toga sve?enik Elijašib, postavljen nad sobama Doma Boga našega, bijaše svom ro?aku Tobiji 5 uredio prostranu sobu gdje su se prije ostavljali prinosi, tamjan, posu?e, desetine žita, vina i ulja, odre?ene za levite, pjeva?e i vratare, i doprinosi za sve?enike. 6 U to vrijeme nisam bio u Jeruzalemu, jer sam trideset i druge godine babilonskog kralja Artakserksa otišao kralju; ali poslije nekog vremena izmolio sam u kralja 7 da se mogu vratiti u Jeruzalem. Tada doznadoh za zlo djelo što ga u?ini Elijašib uredivši Tobiji sobu u predvorjima Doma Božjega. 8 To me veoma rasrdilo: izbacih iz sobe sav namještaj Tobijina stana 9 i naredih da se sobe o?iste, zatim unesoh onamo posu?e Doma Božjega, prinose i tamjan. 10 Doznadoh i to da levitima nisu davali njihovih dijelova i da su se i leviti i pjeva?i, odre?eni za službu, razbježali svaki u svoje polje. 11 I prekorih odli?nike i rekoh: "Zašto je zapušten Dom Božji?" Zatim skupih levite i pjeva?e i vratih ih k njihovim službama. 12 Tada je sva Judeja donosila u spremišta desetinu žita, vina i ulja. 13 Nad spremištima postavio sam sve?enika Šelemju, književnika Sadoka i levita Pedaju, a uz njih Hanana, sina Zakura, sina Matanijina. Njih su smatrali pouzdanima; njihova je dužnost bila da dijele svojoj bra?i. 14 Zato, sjeti se mene, Bože moj: ne prezri mojih pobožnih djela koja u?inih za Dom Boga svoga i za službu u njemu. 15 U ono sam vrijeme vidio u Judeji ljude koji gaze u tijescima u dan subotnji; drugi su nosili snopove žita, tovarili na magarce vino, grož?e, smokve i svakojake terete da ih u dan subotnji unesu u Jeruzalem. I prekorih ljude što u taj dan prodaju živež. 16 A Tirci koji su živjeli u Jeruzalemu donosili su onamo ribu i svakovrsnu robu da je prodaju Židovima u subotu. 17 Prekorih judejske velikaše i rekoh im: "Kakvo to zlo djelo ?inite i skrnavite dan subotnji? 18 Nisu li tako ?inili i vaši oci te je Bog naš doveo svu ovu nesre?u na nas i na ovaj grad? A zar vi želite umnažati gnjev protiv Izraela skrnave?i subotu?" 18 19) I zapovjedih još da uo?i subote, kad se mrak spusti na jeruzalemska vrata, zatvore njihova krila i rekoh neka se ne otvaraju do iza subote! Postavio sam nekoliko svojih momaka na vrata da se ne unosi nikakav tovar u dan subotnji. 20 Jednom su ili dvaput trgovci i prodava?i svakovrsne robe proveli no? izvan Jeruzalema, 21 ali sam ih upozorio i rekao im: "Zašto provodite no? pod zidom? Ako to ponovite, dignut ?u na vas ruku!" Od toga vremena nisu više dolazili u subotu. 22 Zapovjedio sam levitima da se o?iste i da do?u ?uvati vrata, kako bi se svetkovao dan subotnji. I za ovo se spomeni mene, Bože moj, i smiluj mi se po svome velikom milosr?u! 23 Onih sam dana vidio i Židove koji se bijahu oženili Ašdo?ankama, Amonkama i Moapkama. 24 Polovica njihovih sinova govorila je ašdodski ili jezikom ovoga ili onoga naroda: više nisu znali govoriti židovski. 25 Korio sam ih i proklinjao, neke sam i tukao, ?upao im kose i zaklinjao ih Bogom: "Ne dajite svojih k?eri njihovim sinovima i ne uzimajte žene od njihovih k?eri za svoje sinove, a ni za sebe! 26 Nije li u tome sagriješio Salomon, kralj Izraelov? Me?u mnogim narodima nije bilo kralja njemu ravna. Bio je drag Bogu svome i Gospod ga je postavio kraljem nad svim Izraelom. Ali su i njega tu?inke navele na grijeh! 27 Treba li slušati kako i vi ?inite veliko zlo i postajete nevjerni Bogu našemu žene?i se tu?inkama?" 28 Jedan od sinova Jojade, sina velikog sve?enika Elijašiba, bijaše zet Horonjaninu Sanbalatu. Njega sam otjerao od sebe. 29 Spomeni se, Bože moj, ovih ljudi, jer su oskvrnuli sve?eništvo i zavjet sve?eni?ki i levitski. 30 Tako sam ih o?istio od svega tu?ega i opet uspostavio službe sve?enika i levita dodijelivši svakome njegov posao.