Popis knjiga
Staro sucelje
Katekizam
Trazenje pojma

SZ NZ
Trazenje po broju
knjiga glava-od redak-od glava-do redak-do
0Ponovljeni zakon I. VELIKA JAHVINA DJELA Uvod

1

1Ovo su rije?i što ih je Mojsije upravio svemu Izraelu s onu stranu Jordana - u pustinji, u Arabi nasuprot Sufu, izme?u Parana i Tofela, Labana, Hazerota i Di Zahaba - 2 od Horeba do Kadeš Barnee, Seirskom gorom, jedanaest dana hoda. 3 Bilo je to godine ?etrdesete, prvog dana mjeseca jedanaestoga, kad Mojsije re?e Izraelcima sve što mu je Jahve za njih nare?ivao. 4 Pošto je porazio amorejskoga kralja Sihona, koji je živio u Hešbonu, i bašanskoga kralja Oga, koji je živio u Aštarotu i Edreju, 5 dakle s onu stranu Jordana, u zemlji moapskoj, po?e Mojsije razlagati ovaj Zakon. Govoraše on: Božja zapovijed i Božje obe?anje 7 Krenite na put! Idite u gorski kraj Amorejaca i svih njihovih susjeda, u Arabu, u Gorje, u Šefelu i u Negeb, na morsku obalu, u zemlju kanaansku i u Libanon, sve do Velike rijeke, rijeke Eufrata. 10 Jahve, Bog vaš, toliko vas je razmnožio da vas danas ima kao zvijezda na nebu. 11 Neka vas Jahve, Bog vaših otaca, umnoži još tisu?u puta! Neka vas blagoslivlja kako vam je obe?ao! 12 Ali kako bih ja sam mogao nositi vaš teret, vaše breme i vaše sporove? 15 Zato sam uzeo prvake iz vaših plemena, ljude pametne i ugledne, te ih postavio za poglavare: tisu?nike, stotnike, pedesetnike, desetnike i vaše plemenske nadglednike. 18 Tako sam vam onda naložio sve što vam je ?initi. Nevjera u Kadešu 19 Krenusmo iz Horeba i, na putu u gorske krajeve Amorejaca, kako nam je naredio Jahve, Bog naš, prije?osmo svu onu veliku i strašnu pustinju koju ste vidjeli. Stigosmo u Kadeš Barneu. 23 Svidje mi se što rekoste. Zato uzeh dvanaest ljudi izme?u vas, po jednoga iz svakog plemena. 24 Krenuli su na pogorje, stigli do Eškolske doline te izvidjeli kraj. 26 Ali vi niste htjeli onamo; pobunili ste se protiv naredbe Jahve, Boga svoga. 31 A vidio si, uostalom, i u pustinji, gdje te Jahve, Bog tvoj, cijeloga puta što ste ga prevalili dok ste stigli do ovoga mjesta, nosio kao što ?ovjek nosi svoga sin?i?a. 32 Ali, unato? tome, vi niste imali pouzdanja u Jahvu, Boga svoga, 33 u onoga koji je na putu išao pred vama da vam potraži mjesto za taborovanje - u ognju obno? da vam osvijetli put kojim ?ete i?i, a obdan u oblaku. 34 Jahve ?u graju vašu i zakle se u svojoj srdžbi: 38 U?i ?e onamo Jošua, sin Nunov, koji te služi. Njega ti osokoli, jer ?e on uvesti Izraela u posjed. 39 A i vaši mališani, o kojima rekoste da ?e postati roblje, sinovi vaši koji još ne znaju razlikovati dobro i zlo, oni ?e u nju u?i; njima ?u je u posjed dati. 43 Tako sam vam i govorio, ali niste poslušali. Oprli ste se zapovijedi Jahvinoj i, puni drskosti, krenuli u brda. 44 Ali Amorejci, koji žive u onome gorju, udariše na vas, pognaše vas, za vama se natisnuše kao p?ele te su vas tukli od Seira do Horme. 45 Vrativši se, plakali ste pred Jahvom, ali Jahve nije slušao vašega jauka niti je okrenuo svoga uha k vama. 46adešu vam valjade ostati dugo vremena, onoliko koliko ste ve? ostali. Putovanje kroz podru?je s onu stranu Jordana

2

1Onda se okrenusmo i po?osmo u pustinju prema Crvenome moru, kako mi je Jahve naredio. Dugo smo se vrtjeli oko gore Seira. 2 I re?e mi Jahve: 5 s njima ne zame?ite boja jer vam ne?u dati ni stope njihove zemlje: goru Seir predao sam Ezavu u vlasništvo. 7 Ta Jahve te, Bog tvoj, blagoslovio u svim djelima tvojih ruku; on je bdio nad tvojim putovanjem onom velikom pustinjom; ovih ?etrdeset godina Jahve, Bog tvoj, bijaše s tobom i ništa ti nije nedostajalo. 8 Tako smo svoju bra?u, potomke Ezavove što žive u Seiru, zaobišli putem što vodi u Arabu, Elat i Esjon Geber, a onda udarismo prema Moapskoj pustinji. 10 Prije su ondje živjeli Emijci. Bio je to mo?an narod i brojan; krupna stasa kao i Anakovci. 11 Poput Anakovaca, i njih smatraju Refaimcima, ali ih Moapci nazivaju Emijcima. 12 Isto su tako u Seiru živjeli prije Horijci, ali su ih Ezavovi potomci izvlastili, istrijebili ih i naselili se na njihovo, kako je, uostalom, u?inio Izrael sa zemljom - baštinom svojom - koju mu je Jahve predao. 14 Vrijeme što smo išli od Kadeš Barnee pa dok smo prešli preko potoka Zereda iznosilo je trideset i osam godina - sve dok nije izumro iz tabora sav onaj naraštaj ljudi sposobnih za borbu, kako im se Jahve i zakleo. 15 I zbilja! Ruka Jahvina bila je protiv njih: istrebljivala ih je isred tabora dok ih nije nestalo. 16 I tako, kad je smrt istrijebila iz naroda sve ljude sposobne za borbu, 17 re?e mi Jahve: 20 I nju smatraju refaimskom zemljom. U njoj su prije živjeli Refaimci, koje Amonci zovu Zamzumijcima. 21 Bio je to narod mo?an i brojan; krupna stasa kao i Anakovci. No Jahve ih uništi pred Amoncima - koji ih izvlastiše i naseliše se na njihovo, 22 kako je, uostalom, u?inio i potomcima Ezavovim, koji su nastanjeni u Seiru, kad je pred njima uništio Horijce, koje su oni otjerali s posjeda i do danas žive na njihovim mjestima. 23 I Avijce, koji su živjeli po zaseocima sve do Gaze, istrijebiše Kaftorci koji su došli iz Kaftora te se naseliše na njihovo mjesto. 26 Tada sam iz pustinje Kedmot uputio glasnike kralju hešbonskom Sihonu s miroljubivim rije?ima: 28 Hranu mi prodavaj za novac da mogu jesti; i vodu za pi?e davaj mi za novac. Pusti me samo da pješice pro?em, 30 Ali hešbonski kralj Sihon ne htjede nas pustiti preko svoga; jer Jahve, Bog tvoj, duh mu zaslijepi a srce otvrdnu, da ga preda u tvoje šake, gdje je i danas. 32 Kod Jahasa presrete nas Sihon. 33 Navali on i sav njegov narod. Ali Jahve, Bog naš, predade nam ga, tako da potukosmo njega, njegove sinove i sav njegov narod. 34 Tada osvojismo sve njegove gradove i prokletstvom udarismo sve gradove s ljudima, ženama i djecom, ništa ne štede?i, 35 izuzev stoke, koju uzesmo kao plijen, skupa s plijenom iz gradova što smo ih osvojili. 36 Od Aroera, koji se nalazi na obali potoka Arnona, i od grada koji je u njegovoj dolini pa do Gileada nije bilo grada koji bi nam odolio: sve nam ih je Jahve, Bog naš, predao. 37ino se nisi primicao zemlji Amonaca, kraju uz potok Jabok, i gradovima u pogorju, kako je Jahve, Bog naš, odredio.

3

1Tada se okrenusmo i po?osmo prema Bašanu. Presrete nas bašanski kralj Og sa svim svojim narodom i nametnu nam boj kod Edreja. 3 Tako je Jahve, Bog naš, u ruke naše predao i bašanskoga kralja Oga sa svim njegovim narodom. Tukli smo ga tako da mu nitko na životu nije ostao. 4 Osvojili smo tada sve njegove gradove. Nije bilo grada koji im nismo oteli - šezdeset gradova, zapravo svu argopsku krajinu, Ogovo kraljevstvo u Bašanu. 5 Svi su oni gradovi bili utvr?eni visokim zidinama, vratima i prijevornicama. Uz njih je bilo veoma mnogo otvorenih zaselaka. 6 Udarismo ih prokletstvom - kako smo u?inili i sa Sihonom, kraljem hešbonskim - zatrvši svaki grad, ljude, žene i djecu. 7 A svu stoku i plijen po tim gradovima zadržasmo za se. 8 Tako smo u ono vrijeme iz ruku dvaju amorejskih kraljeva uzeli zemlju što se nalazi s onu stranu Jordana, od potoka Arnona do brda Hermona 0 Sidonci zovu Hermon Sirjon, a Amorejci ga zovu Senir): 10 sve gradove po Visoravni, sav Gilead i sav Bašan, sve do Salke i Edreja - gradove Ogova kraljevstva u Bašanu. 0 Bašanski kralj Og jedini je od preostalih Refaimovaca. Krevet njegov, odar od željeza, još se nalazi u Rabi, gradu sinova Amonovih: deset je lakata - obi?nih lakata - dug, a ?etiri lakta širok.) Zemlja je dar Božji 12 To je, dakle, bila zemlja koju smo zauzeli u ono vrijeme, po?ev od Aroera, koji je na potoku Arnonu. Polovicu gileadskog pogorja s njegovim gradovima dao sam Rubenovcima i Gadovcima. 13 Ostatak Gileada i sav Bašan, Ogovo kraljevstvo, dodijelio sam polovini Manašeova plemena. 0 argopska krajina i sav Bašan zove se zemlja refaimska. 14 Manašeov sin Jair zauzeo je svu argopsku krajinu do me?e Gešurovaca i Maakinovaca. On ta mjesta bašanska nazva svojim imenom, pa se još i danas zovu Jairova Sela.) 15 Makiru sam dodijelio Gilead. 16 Rubenovcima i Gadovcima dao sam od Gileada do potoka Arnona - sredina potoka jest me?a - i do potoka Jaboka, amonske granice. 17 A granicom su služile Araba i Jordan od Kinereta do mora uz Arabu - Slanog mora - na podnožju obronaka Pisge prema istoku. Posljednje upute Mojsijeve 19 Jedino žene vaše, djeca vaša i stoka vaša - znam da imate mnogo stoke - neka ostanu u vašim gradovima što vam ih dodijelih 23 Tada zamolih milost u Jahve: 27 Popni se na vrhunac Pisge i upri o?i svoje na zapad, sjever, jug i istok. Razmotri dobro o?ima svojim, jer preko Jordana ne?eš prije?i. 29o smo ostali u toj dolini kraj Bet Peora." II. JAHVINA DJELA OBVEZUJU JAHVIN NAROD Izraelci treba da slušaju Jahvu

4

1"A sada, Izraele, poslušaj zakone i uredbe kojima vas u?im da biste ih vršili i tako poživjeli te unišli i zaposjeli zemlju koju vam daje Jahve, Bog otaca vaših. 2 Niti što nadodajite onome što vam zapovijedam niti što od toga oduzimljite; vršite zapovijedi Jahve, Boga svoga, što vam ih dajem. 3 Vidjeli ste svojim o?ima što je Jahve u?inio s Baal Peorom: jer Jahve, Bog tvoj, iskorijenio je iz tvoje sredine svakoga koji je slijedio Baal Peora. 4 A svi vi koji se ?vrsto držite Jahve, Boga svoga, živi ste i danas. 5 Ja sam vas, eto, pou?io o zakonima i uredbama, kako mi je Jahve, Bog moj, naredio da ih vršite u zemlji u koju idete da je zaposjednete. 7 Jer koji je to narod tako velik da bi mu bogovi bili tako blizu kao što je Jahve, Bog naš, nama kad god ga zazovemo? 8 Koji je to narod tako velik da bi imao zakone i uredbe pravedne kao što je sav ovaj Zakon koji vam ja danas iznosim? 9 Zato pazi i dobro se ?uvaj da ne zaboraviš doga?aje što si ih svojim o?ima vidio; neka ti ne iš?eznu iz srca ni jednoga dana tvoga života; naprotiv, pou?i o njima svoje sinove i sinove svojih sinova. 11 Vi ste se onda primakli i stali pod brdo. S usplamtjeloga brda plamen je sukljao do sred neba zamra?ena tmastim oblakom. 12 Isred ognja Jahve je govorio vama; ?uli ste zvuk rije?i, ali lika niste nazreli - ništa osim glasa. 13 Objavio vam je svoj Savez i naložio vam da ga vršite - Deset zapovijedi, što ih ispisa na dvije kamene plo?e. 14 A meni je Jahve naredio da vas pou?im o zakonima i uredbama što ?ete ih vršiti u zemlji u koju odlazite da je zaposjednete. Pogibao idolopoklonstva 15 Pazite dobro! Onoga dana kad vam je Jahve, Bog vaš, govorio isred ognja na Horebu, niste vidjeli nikakva lika, 16 da se ne biste pokvarili te da ne biste pravili sebi kakva klesana lika, kipa muškoga ili ženskoga obli?ja, 17 ni obli?ja kakve životinje što je na zemlji, ni obli?ja kakve ptice što pod nebom lijeta, 18 ni obli?ja bilo ?ega što po zemlji gmiže, ni obli?ja kakve ribe što je u vodi pod zemljom 19 i da se ne bi, kad digneš svoje o?i prema nebu te vidiš sunce, mjesec i zvijezde - svu nebesku vojsku - dao zavesti da im se klanjaš i da im iskazuješ štovanje. Njih je Jahve, Bog tvoj, dao svim narodima, svugdje pod nebom. 20 A vas je uzeo Jahve i izveo vas iz Egipta - iz one pe?i ražarene - da postanete narod njegove baštine, to što ste danas. 21 Ali se zbog vas Jahve na me razljutio i zakleo da ja ne?u prije?i preko Jordana i uni?i u blaženu zemlju koju ti Jahve, Bog tvoj, daje u baštinu. 22 Tako, ja ?u umrijeti u ovoj zemlji; ja preko Jordana ne?u prije?i. A vi ?ete prije?i i zaposjesti onu krasnu zemlju. 23 Zato pazite da ne zaboravljate Saveza što ga je Jahve, Bog vaš, sklopio s vama te sebi ne pravite klesanih likova bilo ?ega što je Jahve, Bog tvoj, zabranio. 24 Jer Jahve, Bog tvoj, oganj je što proždire; on je Bog ljubomoran. 25 Kad budete izrodili djecu i unu?ad i budete dulje u onoj zemlji proboravili, a pokvarite se prave?i sebi bilo kakve klesane likove i ?ine?i zlo u o?ima Jahve, Boga svojega, tako da ga na srdžbu izazovete, 26 znajte - uzimam za svjedoke protiv vas nebesa i zemlju - da ?e vas brzo nestati sa zemlje u koju idete preko Jordana da je zaposjednete: ne?ete dugo u njoj živjeti nego ?ete biti iskorijenjeni. 27 Jahve ?e vas raspršiti po narodima i ostat ?e vas samo malen broj me?u narodima me?u koje vas Jahve odvede. 28 Ondje ?ete se klanjati bogovima što su ih ljudske ruke na?inile od drveta i kamena, bogovima koji ne mogu ni vidjeti ni ?uti, ni jesti ni mirisati. 29 Ondje ?eš tražiti Jahvu, Boga svoga. I na?i ?eš ga ako ga budeš tražio svim srcem svo jim i svom dušom svojom. 30 U nevolji tvojoj sna?i ?e te sve to, ali u posljednje vrijeme ti ?eš se obratiti Jahvi, Bogu svomu, i poslušati njegov glas. 31 TÓa Jahve, Bog tvoj, Bog je milosrdan; ne?e te on zapustiti ni upropastiti niti ?e zaboraviti Saveza što ga je pod zakletvom sklopio s ocima tvojim. Jahve je pravi Bog 32 Ispitaj samo prijašnja vremena što su protekla prije tebe, sve otkad je Bog stvorio ?ovjeka na zemlji: je li ikad, s jednoga kraja nebesa do drugoga, bilo ovako veli?anstvena doga?aja? Je li se što takvo ?ulo? 33 Je li ikad koji narod ?uo glas Boga gdje govori isred ognja kao što si ti ?uo i na životu ostao? 34 Ili, pokuša li koji bog da ode i uzme sebi jedan narod isred drugog naroda kušnjama, znakovima, ?udesima i ratom, jakom rukom i ispruženom mišicom, uza silne strahote, kao što je sve to, na vaše o?i, u?inio za vas Jahve, Bog vaš, u Egiptu? 35 Tebi je to pokazano da znaš da je Jahve pravi Bog i da nema drugoga uz njega. 36 S neba ti se oglasio svojim glasom da te pou?i; dopustio ti je da vidiš njegov veliki oganj na zemlji; i isred ognja ?uo si njegove rije?i. 37 Zbog toga što je ljubio o?eve tvoje, izabrao je poslije njih njihovo potomstvo; on, glavom, izveo te iz Egipta svojom silnom mo?i; 38 ispred tebe rastjerao je narode, i brojnije i ja?e od tebe, da te dovede u njihovu zemlju i preda je tebi u baštinu, kao što je i danas. 39 Danas, dakle, spoznaj i zasadi u svoje srce: Jahve je Bog gore na nebu i ovdje na zemlji - drugoga nema. 40 Drži njegove zakone i njegove zapovijedi koje ti dajem danas da dobro bude tebi i tvojoj djeci poslije tebe; da dugo poživiš na zemlji koju ti Jahve, Bog tvoj, daje zauvijek." Gradovi-uto?išta 41 Tada Mojsije izabra tri grada preko Jordana, na isto?noj strani, 42 kamo ?e se mo?i skloniti ubojica koji nehotice ubije svoga bližnjega a da prije nije imao mržnje prema njemu: da bi, bježe?i u koji od ovih gradova, mogao spasiti svoj život. 43 To su: Bezer u pustinji, u zemlji Mišoru, za Rubenovce; Ramot u Gileadu za Gadovce, i Golan u Bašanu za Manašeovce. 1. BOŽJI ZAKON Uvod 44 Ovo je Zakon što ga je Mojsije postavio pred Izraelce; 45 ovo su upute, zakoni i uredbe što ih je Mojsije dao Izraelcima kad su izišli iz Egipta, 46 s one strane Jordana, u dolini nasuprot Bet Peoru, u zemlji amorejskoga kralja Sihona, koji je živio u Hešbonu i koga su potukli Mojsije i Izraelci pošto izi?oše iz Egipta. 47 Njegovu su zemlju zauzeli i zemlju bašanskoga kralja Oga, dvaju amorejskih kraljeva koji su živjeli preko Jordana na istoku, 48 od Aroera, koji se nalazi na obali potoka Arnona, do brda Sirjona, to jest Hermona, 49vu Arabu preko Jordana, s istoka do mora u Arabi, pod obroncima Pisge. Deset zapovijedi

5

1Mojsije sazva sav Izrael te im re?e: "?uj, Izraele, naredbe i zapovijedi što ih danas izri?em u tvoje uši! Nau?ite ih, držite i vršite. 2 Jahve, Bog naš, sklopio je s nama Savez na Horebu. 3 Nije Jahve sklopio taj Savez s našim o?evima, nego baš s nama svima koji smo danas ovdje živi. 4 Licem je u lice Jahve govorio s vama na brdu isred ognja. 5 Ja sam u ono vrijeme stajao izme?u Jahve i vas da vam objavim Jahvine rije?i, jer se vi, u strahu od ognja, niste htjeli peti na brdo. Rekao je: 7 Nemoj imati drugih bogova uz mene! 8 Ne pravi sebi lika ni obli?ja bilo ?ega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom. 9 Ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, Jahve, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kažnjavam grijeh otaca - onih koji me mrze - na djeci do tre?eg i ?etvrtog koljena, 10 a iskazujem milosr?e tisu?ama koji me ljube i vrše moje zapovijedi. 11 Ne uzimaj uzalud imena Jahve, Boga svoga, jer Jahve ne oprašta onome koji uzalud izgovara ime njegovo. 12 Dan subotnji obdržavaj i svetkuj, kako ti je naredio Jahve, Bog tvoj. 13 Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao. 14 A sedmoga je dana subota, po?inak posve?en Jahvi, Bogu tvome. Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti, ni sin tvoj, ni k?i tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni vol tvoj, ni magarac tvoj, niti ikakvo živin?e tvoje, niti došljak koji je unutar tvojih vrata; tako da mogne otpo?inuti i sluga tvoj, i sluškinja tvoja kao i ti. 15 Sjeti se da si i ti bio rob u zemlji egipatskoj i da te odande izbavio Jahve, Bog tvoj, rukom jakom i ispruženom mišicom. Zato ti je zapovjedio Jahve, Bog tvoj, da držiš dan subotnji. 16 Poštuj oca svoga i majku svoju, kako ti je Jahve, Bog tvoj, zapovjedio, da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji koju ti Jahve, Bog tvoj, daje. 17 Ne ubij! 18 Ne u?ini preljuba! 19 Ne ukradi! 20 Ne svjedo?i lažno na bližnjega svoga! 22 Te je rije?i na brdu, isred ognja, oblaka i guste tmine, jakim glasom upravio Jahve svemu vašem zboru. Ništa nije dodavao nego ih je ispisao na dvije kamene plo?e te ih predao meni. 23 A onda, kad ?uste glas iz tmine, dok je brdo plamtjelo u ognju, k meni pristupiše svi vaši plemenski glavari i vaše starješine 25 A sad, zašto da umremo? Ovaj bi nas veliki oganj mogao proždrijeti; budemo li dalje slušali glas Jahve, Boga svoga, mogli bismo umrijeti. 26 Jer, koji je smrtnik ikad slušao glas Boga živoga kako govori isred ognja - kao mi - i ostao na životu? 29 Kad bi samo njihova srca bila takva da me se uvijek boje i drže sve moje zapovijedi, da tako vazda budu sretni, oni i njihovo potomstvo! 30 Hajde, reci im: Vratite se u svoje šatore! 32 Pazite, dakle, da radite kako vam je Jahve, Bog vaš, naložio! Ne skre?ite ni desno ni lijevo. 33jedite potpuno put koji vam je Jahve, Bog vaš, ozna?io, da tako uzmognete živjeti, imati sre?u i dug život u zemlji koju ?ete zaposjesti. Svrha Zakona

6

1Ovo su zapovijedi, zakoni i uredbe koje mi Jahve, Bog vaš, zapovjedi da vas u njima pou?im, kako biste ih vršili u zemlji u koju odlazite da je zaposjednete; 2 da se svega svog vijeka bojiš Jahve, Boga svoga, ti, sin tvoj i sin tvoga sina, vrše?i sve zakone njegove i sve zapovijedi njegove što ti ih danas propisujem, pa da imaš dug život. 3 Slušaj, Izraele, drži ih i vrši da ti dobro bude i da se razmnožiš u zemlji kojom te?e med i mlijeko, kao što ti je obe?ao Jahve, Bog otaca tvojih. Ljubav prema Bogu - srž Zakona 4 ?uj, Izraele! Jahve je Bog naš, Jahve je jedan! 5 Zato ljubi Jahvu, Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom! 6 Rije?i ove što ti ih danas nare?ujem neka ti se urežu u srce. 7 Napominji ih svojim sinovima. Govori im o njima kad sjediš u svojoj ku?i i kad ideš putem; kad liježeš i kad ustaješ. 8 Priveži ih na svoju ruku za znak i neka ti budu kao zapis me?u o?ima! 9 Ispiši ih na dovratnicima ku?e svoje i na vratima svojim! 10 A kad te Jahve, Bog tvoj, dovede u zemlju za koju se zakleo tvojim ocima, Abrahamu, Izaku i Jakovu, da ?e je tebi dati - u velike i lijepe gradove kojih nisi zidao; 11 u ku?e pune svakog dobra kojih nisi punio; na iskopane ?atrnje kojih nisi kopao; u vinograde i maslinike kojih nisi sadio - i sit se najedeš: 12 pazi da ne zaboraviš Jahvu koji te izveo iz zemlje egipatske, iz ku?e ropstva. 13 Boj se Jahve, Boga svoga; njemu iskazuj štovanje; njegovim imenom polaži prisegu. 14 Ne idite za drugim bogovima izme?u bogova drugih naroda što su oko vas. 15 Jer je Jahve, Bog tvoj, što stoji u sredini tvojoj, ljubomoran Bog; gnjev bi Jahve, Boga tvoga, usplamtio protiv tebe i istrijebio te sa zemlje. 16 Ne iskušavajte Jahvu, Boga svoga, kao što ste ga iskušavali kod Mase. 17 To?no vršite zapovijedi Jahve, Boga svoga, upute njegove i zakone njegove koje je izdao. 18 ?ini što je pravo i dobro u o?ima Jahve da ti dobro bude i da se domogneš dobre zemlje za koju se Jahve zakleo tvojim ocima 19 da ?e iz nje protjerati sve tvoje neprijatelje ispred tebe; tako je obe?ao Jahve. Pouka djece 20 A kad te sutra zapita tvoj sin: što su te upute, zakoni i uredbe što ih je Jahve, Bog naš, vama propisao - 22 Na naše je o?i Jahve u?inio velike i strašne znakove i ?udesa protiv Egipta, protiv faraona i protiv svega doma njegova, 23 a nas je odande izveo da nas dovede i dade nam zemlju koju je zakletvom obe?ao ocima našim. 25a ?e, dakle, pravednost biti: držati i vršiti sve ove zapovijedi pred Jahvom, Bogom našim, kako nam je naredio. Držanje prema poganstvu

7

1Kad te Jahve, Bog tvoj, uvede u zemlju u koju ideš da je zaposjedneš i kad ispred tebe otjera mnoge narode: Hetite, Girgašane, Amorejce, Kanaance, Perižane, Hivijce i Jebusejce - sedam naroda brojnijih i ja?ih od tebe - 2 te kad ih Jahve, Bog tvoj, preda tebi i ti ih poraziš, udari ih prokletstvom; nemoj sklapati s njima saveza niti im iskazuj milosti. 3 Ne sklapaj ženidbe s njima, ne udavaj svoje k?eri za njihova sina niti ženi svoga sina njihovom k?eri; 4 jer bi ona odvratila od mene sina tvoga; drugim bi bogovima on služio; Jahve bi se razgnjevio protiv vas i brzo bi te istrijebio. 5 Nego ovako u?inite prema njima: porušite njihove žrtvenike, porazbijajte njihove stupove, njihove ašere po?upajte a njihove kumire spalite. Izrael je narod posve?en Jahvi 6 TÓa ti si narod posve?en Jahvi, Bogu svome; tebe je Jahve, Bog tvoj, izabrao da me?u svim narodima koji su na zemlji budeš njegov predragi vlastiti narod. 7 Nije vas Jahve odabrao i prihvatio zato što biste vi bili brojniji od svih naroda - vi ste zapravo najmanji - 8 nego zato što vas Jahve ljubi i drži zakletvu kojom se zakleo vašim ocima. Stoga vas je Jahve izveo jakom rukom i oslobodio vas iz ku?e ropstva, ispod vlasti faraona, kralja egipatskoga. 9 Zato znaj da je Jahve, Bog tvoj, pravi Bog, Bog vjeran, koji drži svoj Savez i milost svoju iskazuje do tisu?u koljena onima koji ga ljube i drže njegove zapovijedi. 10 A onima koji ga mrze uzvra?a izravno njima samima; uništava bez odga?anja onoga koji ga mrzi: uzvra?a izravno njemu samomu. 11 Stoga drži zapovijedi, zakone i uredbe koje ti danas nalažem da ih vršiš. Nagrada za vjernost 12 A za nagradu - budeš li slušao ove naloge, držao ih te izvršavao - Jahve, Bog tvoj, držat ?e ti Savez svoj i milost za koje se zakleo tvojim ocima. 13 Ljubit ?e te, blagoslivljati i razmnažati; blagoslivljat ?e plod utrobe tvoje i rod zemlje tvoje: žito tvoje, vino tvoje, ulje tvoje, mlad krava tvojih i prirast stoke tvoje u zemlji za koju se zakleo ocima tvojim da ?e je tebi dati. 14 Bit ?eš blagoslovljen nad sve narode; ne?e u tebe biti ni neplodna ni neplodne, ni me?u tvojom ?eljadi ni me?u stokom tvojom. 15 Jahve ?e od tebe maknuti svaku bolest; ne?e na te pustiti ni jedno od strašnih zala egipatskih za koja znaš nego ?e njima pritiskati one koji te mrze. 16 Uništavaj sve narode koje ti Jahve, Bog tvoj, bude predavao. Neka ih ne sažaljuje oko tvoje. Nemoj se klanjati njihovim kumirima, jer bi ti to bilo zamkom. Jahve - snaga Izraelova 18 Ne boj ih se! Sjeti se što je Jahve, Bog tvoj, u?inio faraonu i svemu Egiptu! 19 Pomisli na velike kušnje što si ih vidio na svoje o?i; na one znakove i ?udesa pa na jaku ruku i ispruženu mišicu kojima te Jahve, Bog tvoj, izveo. Tako ?e Jahve, Bog tvoj, u?initi sa svim narodima kojih se plašiš. 20 Povrh toga, me?u njih ?e Jahve, Bog tvoj, slati stršljene dok ne izginu koji bi preostali i sakrili se pred tobom. 21 Ne strepi, dakle, pred njima! TÓa Jahve, Bog tvoj, u sredini je tvojoj, Bog silan i strahovit. 22 Malo ?e pomalo Jahve, Bog tvoj, ispred tebe uništiti one narode; i ne?eš ih mo?i ujedanput sve istrijebiti da se zvijeri ne bi protiv tebe razmnožile. 23 Ali Jahve, Bog tvoj, tebi ?e ih predati i me?u njih unositi stravu dok ne budu uništeni. 24 I njihove ?e kraljeve predati u tvoje ruke da zatreš ime njihovo pod nebom. Nijedan se ne?e održati pred tobom dok ih ne uništiš. 25 Likove njihovih kumira spali! Ne hlepi za srebrom i zlatom što je na njima; ne uzimlji ga da ne budeš njime zaveden; jer bi to bilo gadno Jahvi, Bogu tvome. 26unosi gnusobe u svoju ku?u da ne budeš udaren prokletstvom kao i ona; duboko je prezri i grozi se od nje jer je prokleta. 2. POUKA IZ PROŠLOSTI Stega je potrebna i korisna

8

1Držite i vršite sve zapovijedi koje vam danas nare?ujem da biste živjeli i raznmožili se i da biste ušli i zaposjeli zemlju koju je Jahve pod zakletvom obe?ao ocima vašim. 2 Sje?aj se svega puta kojim te Jahve, Bog tvoj, vodio po pustinji ovih ?etrdeset godina da te ponizi, iskuša i dozna što ti je u srcu: ho?eš li držati zapovijedi njegove ili ne?eš. 3 Ponižavao te i gla?u morio, a onda te hranio manom - za koju nisi znao ni ti ni tvoji oci - da ti pokaže kako ?ovjek ne živi samo o kruhu nego da ?ovjek živi o svemu što izlazi iz usta Jahvinih. 4 Tvoja se odje?a na tebi nije izderala niti su ti noge oticale ovih ?etrdeset godina. 5 Priznaj onda u svome srcu da te Jahve, Bog tvoj, odgaja i popravlja, kao što ?ovjek odgaja sina svoga. 6 I drži zapovijedi Jahve, Boga svoga, hode?i putovima njegovim i boje?i se njega! 7 TÓa Jahve, Bog tvoj, vodi te u dobru zemlju: zemlju potoka i vrela, dubinskih voda što izviru u dolinama i bregovima; 8 zemlju pšenice i je?ma, loze, smokava i šipaka, zemlju meda i maslina; 9 zemlju u kojoj ne?eš sirotinjski jesti kruha i gdje ti ništa ne?e nedostajati; zemlju gdje kamenje ima željeza i gdje ?eš iz njezinih brdina vaditi mjed. 10 Do sita ?eš jesti i blagoslivljati Jahvu, Boga svoga, zbog dobre zemlje koju ti je dao. Vjernost Jahvi u blagostanju 11 ?uvaj se da ne zaboraviš Jahvu, Boga svoga, zanemaruju?i njegove zapovijedi, njegove uredbe i njegove zakone koje ti danas dajem. 12 I pošto se najedeš do sitosti, posagradiš lijepe ku?e i u njima se nastaniš; 13 kad ti se krupna i sitna stoka namnoži; kad se nakupiš srebra i zlata i kada sve tvoje uznapreduje, 14 nemoj da se uznese srce tvoje i da zaboraviš Jahvu, Boga svoga, koji te izveo iz zemlje egipatske, iz ku?e ropstva; 15 koji te proveo kroz onu veliku i strašnu pustinju, kroz zemlju plamenih zmija i štipavaca, suhim i bezvodnim krajem; koji ti je izveo vodu iz stijene tvrde kao kremen; 16 koji te u pustinji hranio manom, nepoznatom tvojim ocima, da te ponizi i da te iskuša te da na kraju budeš sretan. 17 Ne reci tada u svome srcu: svojom sam mo?i i snagom svojih ruku sebi namakao ovo bogatstvo. 18 Sjeti se Jahve, Boga svoga! TÓa on ti je dao snagu da stje?eš bogatstvo da tako ispuni - kao što je danas - svoj Savez za koji se zakleo tvojim ocima. 19 Ako li zaboraviš Jahvu, Boga svoga, i po?eš za drugim bogovima te njima budeš iskazivao štovanje, njima se klanjao, kunem vam se danas da ?ete zacijelo izginuti; 20ut naroda koje ?e Jahve pogubiti pred vama, tako ?e i vas nestati jer niste poslušali glasa Jahve, Boga svoga. Pobjeda i spasenje dolazi od Boga, a ne od ?ovjeka

9

1Slušaj, Izraele! Danas prelaziš preko Jordana da sebi podvrgneš narode i ve?e i brojnije nego što si ti; velike gradove, s utvrdama do nebesa; 3 Znaj dakle danas da Jahve, Bog tvoj, ide pred tobom. On je vatra što proždire; on ?e ih oboriti, tebi ih podvrgnuti. A ti ?eš ih onda rastjerati i ubrzo pobiti, kako ti je Jahve i rekao. 5 Ne ideš ti da zaposjedneš njihovu zemlju zbog svoje pravednosti i ?estitosti svoga srca, nego zato što Jahve, Bog tvoj, zbog opa?ine onih naroda tjera njih ispred tebe da tako održi rije? kojom se zakleo tvojim ocima: Abrahamu, Izaku i Jakovu. 6 Znaj, dakle, da ti Jahve, Bog tvoj, ne daje ovu dobru zemlju u posjed zbog tvoje pravednosti, jer si ti narod tvrde šije! Naj?eš?i i najopasniji oblik idolopoklonstva 7 Sje?aj se i ne zaboravljaj kako si u pustinji ljutio Jahvu, Boga svoga. Od dana kad ste izašli iz zemlje egipatske do dolaska na ovo mjesto, Jahvi ste se opirali. 8 Na Horebu ste rasrdili Jahvu i Jahve je na vas tako planuo da vas je htio uništiti. 9 Popeo sam se na brdo da primim kamene plo?e, plo?e Saveza što ga s vama sklopi Jahve. Na brdu sam ostao ?etrdeset dana i ?etrdeset no?i: niti sam jeo kruha niti pio vode. 10 I dade mi Jahve dvije kamene plo?e, ispisane prstom Božjim, na kojima bijahu sve rije?i što vam ih je Jahve isred ognja na brdu rekao na dan zbora. 11 Kad je prošlo ?etrdeset dana i ?etrdeset no?i, Jahve mi dade dvije kamene plo?e - plo?e Saveza. 15 Okrenuh se i si?oh niz brdo, a brdo svejednako plamtjelo u ognju. Dvije plo?e Saveza bijahu mi u rukama. 16 Pogledah: zbilja ste sagriješili protiv Jahve, Boga svoga. Salili ste sebi tele od kovine. Tako ste brzo zašli s puta što vam ga Jahve bijaše ozna?io. 17 Pograbih dvije plo?e te ih bacih od sebe objema rukama - razbih plo?e pred vašim o?ima. 18 Onda se ni?ice bacih pred Jahvu. ?etrdeset dana i ?etrdeset no?i - kao i prije - niti sam jeo kruha niti pio vode zbog svih grijeha koje ste po?inili rade?i zlo u o?ima Jahve i srde?i ga. 19 Jer se bojah srdžbe i gnjeva kojim je Jahve usplamtio na vas da vas zatre. Ali me i tada Jahve usliša. 20 I na Arona se Jahve silno rasrdio, htio ga uništiti. Tada se zauzeh i za Arona. 21 Vaš grijeh, tele što bijaste na?inili, uzeh i sažegoh ga u vatri. U prah ga satrh i prah mu bacih u potok što te?e s brda. 22 Kod Tabere, kod Mase i Kibrot Hataave srdili ste Jahvu. 24 Nepokorni bijaste Jahvi otkad vas poznajem. Mojsijev zagovor 25 Zato sam pao ni?ice i ležao pred Jahvom ?etrdeset dana i ?etrdeset no?i, jer Jahve bijaše rekao da ?e vas uništiti. 27 Sjeti se slugu svojih: Abrahama, Izaka i Jakova, a ne obaziri se na tvrdokornost ovoga naroda, na njegovu opa?inu, na grijeh njegov, 28 da se ne rekne u zemlji iz koje si nas izbavio: Jahve ih nije mogao uvesti u zemlju koju im je obe?ao, ili ih je mrzio pa ih je zato odveo da ih pomori u pustinji. 3 Na?inih kov?eg od bagremovine, isklesah dvije kamene plo?e kao što bijahu prve, pa se, s dvjema plo?ama u ruci, popeh na brdo. 4 I napisa na te plo?e, kao i prije, Deset rije?i koje vam je Jahve rekao na brdu, isred ognja, na dan zbora. Onda ih Jahve dade meni. 5 Okrenuh se i si?oh s brda. Položih plo?e u kov?eg koji bijah napravio. I stadoše ondje, kako mi je Jahve naredio. 6 Od Beerota sinova Jaakanovih odoše Izraelci u Moseru. Ondje umrije Aron i ondje bi pokopan. Sve?enikom mjesto njega postade njegov sin Eleazar. 7 Odande odoše u Gudgodu; iz Gudgode u Jotbatu, u kraj bogat potocima. 8 U to vrijeme odvoji Jahve pleme Levijevo da nosi Kov?eg saveza Jahvina; da pred Jahvom stoji u njegovoj službi te da u njegovo ime blagoslivlja, kako radi i danas. 9 Stoga Levi nema udjela ni baštine sa svojom bra?om: Jahve je njegova baština, kako mu je Jahve, Bog tvoj, i rekao. 10 Na brdu sam ostao, kao i prvi put, ?etrdeset dana i ?etrdeset no?i. I usliša me Jahve i taj put; nije htio da te uništi, 12 Dakle, Izraele, što od tebe traži Jahve, Bog tvoj? Samo to da se bojiš Jahve, Boga svoga; da po svim putovima njegovim hodiš; da ga ljubiš i služiš Jahvi, Bogu svome, svim srcem svojim i svom dušom svojom; 13 da držiš Jahvine zapovijedi i njegove zakone što ti ih danas za tvoje dobro dajem. 14 Evo, Jahvi, Bogu tvome, pripada nebo i nebo nad nebesima, zemlja i sve što je na njoj. 15 Ali Jahvi samo vaši oci omilješe i poslije njih izabrao je vas, potomke njihove, izme?u svih naroda, kako je i danas. 16 Srce svoje obrežite; šiju više ne ukru?ujte! 17 Jer Jahve, Bog vaš, Bog je nad bogovima, Gospodar nad gospodarima, Bog velik, jak i strašan, koji nije pristran i ne da se podmititi; 18 daje pravdu siroti i udovici; ljubi pridošlicu, daje mu hranu i odje?u. 19 Ljubite i vi pridošlicu, jer ste i sami bili pridošlice u zemlji egipatskoj. 20 Boj se Jahve, Boga svojeg; njemu služi; uza nj se priljubi; njegovim imenom priseži. 21 On je tvoja slava, Bog tvoj, koji je radi tebe u?inio velika i ?udesna djela što su ih vidjele tvoje o?i. 22jih otaca, kad su se spustili u Egipat, bješe samo sedamdeset, a sad je Jahve, Bog tvoj, u?inio te vas ima kao zvijezda na nebu. Poslušnost pribavlja baštinu

11

11Ljubi, dakle, Jahvu, Boga svoga, i vrši u sve dane njegove naredbe, njegove zakone, uredbe i zapovijedi. 2 Vi, a ne vaši sinovi, koji nisu ni upoznali ni vidjeli pouke Jahve, Boga vašega, danas ste se osvjedo?ili o njegovoj veli?ajnosti, o njegovoj mo?noj ruci, ispruženoj mišici, 3 o znamenjima njegovima i o djelima što ih u?ini usred Egipta na faraonu, kralju egipatskom, i na svoj zemlji njegovoj; 4 što je u?inio egipatskoj vojsci, njihovim konjima i kolima; kako ih je preplavio vodama Crvenog mora kad su vas progonili i kako ih je zatro do današnjeg dana; 5 što je za vas radio u pustinji dok ne stigoste do ovoga mjesta; 6 što je u?inio s Datanom i Abiramom, sinovima Eliaba, Rubenova potomka, kad zemlja rastvori ralje svoje te ih proguta sred svega Izraela, njih i njihove obitelji, njihove šatore i sve što imahu. 7 Vaše su o?i vidjele sva ta velika djela što ih je Jahve u?inio. 8 Zato držite sve zapovijedi što vam ih danas nare?ujem da budete jaki te uzmete u posjed zemlju u koju idete da je osvojite; 9 napokon, da dugo živite u zemlji za koju se zakleo Jahve ocima vašim da ?e je dati njima i njihovu potomstvu - zemlju kojom te?e med i mlijeko. 10 Jer zemlja u koju ideš da je zaposjedneš nije kao zemlja egipatska iz koje ste izašli, gdje si, posijavši sjeme, morao svoj usjev svojom nogom natapati kao što se natapa povrtnjak. 11 Zemlja u koju idete da je zaposjednete zemlja je bregova i dolova i natapa je dažd nebeski; 12 zemlja nad kojom Jahve, Bog tvoj, bdi; na kojoj o?i Jahve, Boga tvoga, uvijek po?ivaju, od po?etka do svršetka godine. 13 Zato, ako doista poslušate zapovijedi koje vam danas izdajem i budete ljubili Jahvu, Boga svoga, i služili mu svim srcem svojim i svom dušom svojom, 14 davat ?u vašoj zemlji kišu u pravo vrijeme: u jesen i u prolje?e, i mo?i ?eš sabirati svoje žito, svoje vino i svoje ulje; 15 travu ?u davati po tvome polju tvome blagu. Tako ?eš jesti i biti sit. 16 Pazite da se vaše srce ne zavede, da ne po?ete stranputicom, da drugim bogovima ne iskazujete štovanje i da im se ne klanjate. 17 Jer tada bi na vas Jahve usplamtio gnjevom: nebesa bi zatvorio; kiše ne bi bilo; zemlja ne bi davala roda i vas bi brzo nestalo s te dobre zemlje koju vam Jahve daje. 18 Utisnite ove moje rije?i u svoje srce i svoju dušu; kao znak ih privežite na svoju ruku; neka vam budu kao zapis me?u o?ima! 19 Pou?ite u njima svoje sinove; izgovarajte ih kad sjedite u svojoj ku?i i kad idete putem; kad liježete i kad ustajete. 20 Ispišite ih na dovratnike svoje ku?e i na svoja vrata 21 da vaši dani i dani vaših sinova u zemlji za koju se Jahve zakleo vašim ocima da ?e im je dati - budu brojni kao dani nebesa nad zemljom. 22 Ako budete vjerno držali sve ove zapovijedi koje vam nare?ujem, vršili ih i ljubili Jahvu, Boga svoga, hodili svim njegovim putovima i ?vrsto se priljubili uz njega, 23 Jahve ?e ispred vas protjerati sve te narode i vi ?ete s posjeda odagnati narode brojnije i ja?e od sebe. 24 Svako mjesto na koje stupi vaša noga bit ?e vaše; od pustinje i Libanona, od Rijeke, rijeke Eufrata, do Zapadnog mora sterat ?e se vaše podru?je. 25 Nitko se ne?e održati pred vama; strah i trepet raširit ?e Jahve, Bog vaš, po svoj zemlji u koju stupite, kako vam je rekao. Blagoslov i prokletstvo 26 Gledajte! Nudim vam danas blagoslov i prokletstvo: 27 blagoslov, budete li slušali zapovijedi Jahve, Boga svoga, koje vam danas dajem; 28 a prokletstvo, ne budete li slušali zapovijedi Jahve, Boga svoga, nego sa?ete s puta koji vam danas odre?ujem te po?ete za drugim bogovima kojih niste poznavali. 29 Kada te Jahve, Bog tvoj, uvede u zemlju u koju ideš da je zaposjedneš, tada nad gorom Gerizimom izreci blagoslov, a prokletstvo nad gorom Ebalom. 30 Te se gore izdižu, kako znate, s onu stranu Jordana, za putom prema zapadu, u zemlji Kanaanaca, koji žive u Arabi, nasuprot Gilgalu, uz Hrast More. 31 Eto ?ete prije?i preko Jordana da zaposjednete zemlju koju vam daje Jahve, Bog vaš. Zaposjednite je i nastanite se u njoj. 32 držite i vršite sve zakone i uredbe koje vam danas izlažem. 3. BOGOSLUŽJE BOŽJEG NARODA Jedinstvo bogoslužja

12

12Ovo su zakoni i uredbe što vam ih valja držati i vršiti u zemlji koju vam Jahve, Bog otaca vaših, daje u posjed za sve dane što budete živjeli na zemlji. 2 Sravnite sa zemljom sva mjesta na kojima su narodi koje ?ete protjerati iskazivali štovanje svojim bogovima, nalazila se ona na visokim brdima, na humovima ili pod kakvim zelenim drvetom. 3 Porušite njihove žrtvenike, porazbijajte njihove stupove, spalite im ašere; smrvite kipove njihovih bogova, zatrite im imena s onih mjesta. 4 Jahvi, Bogu svome, nemojte onako iskazivati štovanje. 5 Jahvu, Boga svoga, tražite jedino na mjestu koje je on odabrao, sred svih vaših plemena, da ondje stavi svoje ime i da ondje prebiva; 6 onamo donosite svoje paljenice i svoje klanice, svoje desetine i darove svojih ruku, svoje zavjetne i dragovoljne prinose i prvine od svoga krupnoga i sitnoga blaga. 7 Blagujte ondje, vi i vaše obitelji, u nazo?nosti Jahve, Boga svoga; veselite se svime što su vaše ruke namaknule i što vam je Jahve, Bog vaš, blagoslovom udijelio. 8 Nemojte raditi ?ak ni kako radimo ovdje danas - svatko što se njemu ?ini dobro - 9 jer još niste stigli u Po?ivalište, u baštinu koju ti daje Jahve, Bog tvoj. 10 Ali kad prije?ete preko Jordana i nastanite se u zemlji koju vam Jahve, Bog vaš, daje u baštinu, kad vas smiri od svih neprijatelja koji budu oko vas te budete živjeli bez straha, 11 onda ?ete donositi sve što vam nare?ujem: svoje paljenice, svoje klanice, svoje desetine, darove svojih ruku i sve svoje izabrane zavjetnice koje budete zavjetovali Jahvi - na mjesto koje Jahve, Bog vaš, odabere da ondje nastani svoje ime. 12 Veselite se tada pred Jahvom, Bogom svojim, vi, vaši sinovi i k?eri, vaše sluge i sluškinje i levit koji bude u vašim gradovima, jer on nema s vama udjela ni baštine. 13 Pazi da ne prinosiš svojih žrtava paljenica na bilo kojem mjestu što ga zamijetiš, 14 nego samo na mjestu što ga odabere Jahve, u jednome od tvojih plemena. Tu prinosi svoje paljenice i tu obavljaj sve što ti nare?ujem. 15 Ali svaki put kad ti srce zaželi, možeš zaklati i jesti mesa u svim svojim gradovima, prema blagoslovu koji ti Jahve, Bog tvoj, bude davao. I ne?ist i ?ist može ga jesti, kao da je od srne ili jelena. 16 Ali krvi nemojte blagovati; isto?ite je na zemlju kao vodu. 17 Po svojim gradovima nemojte jesti desetine svoga žita, svoga vina, svoga ulja ni prvine svoga krupnog ili sitnog blaga; niti išta od svojih zavjetovanih i od svojih dragovoljnih prinosa, ni od prinosa svojih ruku, 18 nego ?eš to blagovati pred Jahvom, Bogom svojim, u mjestu koje Jahve, Bog tvoj, odabere, ti, tvoj sin, tvoja k?i, tvoj sluga, tvoja sluškinja i levit koji bude u tvojim gradovima. Proveseli se u nazo?nosti Jahve, Boga svoga, svime što ti ruka namakne. 19 Pazi da nikad ne zaboraviš levita dok si na svojoj zemlji. 21 Bude li mjesto koje Jahve, Bog tvoj, odabere da u njemu svoje ime smjesti daleko od tebe, onda možeš zaklati bilo što od svoje krupne ili sitne stoke što ti je Jahve dadne - kako sam ti ve? naredio - te jesti u bilo kojem svome gradu koliko ti duša želi. 22 Jedi ga ipak onako kako se jede srna ili jelen: neka ga jedu zajedno ?isti i ne?isti. 23 Samo, pazi da ne jedeš krvi! Ta krv je život. Ne smiješ jesti život s mesom. 24 Ne blaguj je; isto?i je na zemlju kao vodu. 25 Ne smiješ je jesti, da bude dobro i tebi i tvojim sinovima poslije tebe kad ?iniš što je pravo u o?ima Jahvinim. 26 Ali svoje posve?ene prinose i svoje zavjetne prinose uzmi i nosi na mjesto koje Jahve odabere. 27 Tu prinesi svoje paljenice, meso i krv, na žrtveniku Jahve, Boga svoga. Ali krv od svojih klanica isto?i na žrtvenik Jahve, Boga svoga, a meso pojedi. 28 Drži i vrši sve ove naredbe što ti ih propisujem, da bude dobro zauvijek tebi i tvojim sinovima poslije tebe kad ?iniš što je dobro i pravedno u o?ima Jahve, Boga svoga. 29 A kad Jahve, Bog tvoj, istrijebi narode na koje ideš da ih otjeraš s posjeda ispred sebe i kad ih otjeraš te se u njihovoj zemlji nastaniš, 31oj onako postupati prema Jahvi, Bogu svome. TÓa Jahvi je zazorno i mrsko sve što su oni ?inili svojim bogovima. ?ak su svoje sinove i k?eri spaljivali u ?ast svojim bogovima. Protiv idolopoklonstva

13

13Sve što vam nare?ujem držite; tomu ništa ne dome?i i ništa ne oduzimaj. 2 Ako se u tvojoj sredini pojavi kakav prorok ili ?ovjek sa snovi?enjima pa ti iznese kakvo znamenje ili ?udo; 4 nemoj slušati rije?i toga proroka ni sne toga sanja?a: tÓa to vas iskušava Jahve, Bog vaš; ho?e da dozna ljubite li zbilja Jahvu, Boga svoga, svim srcem svojim i svom dušom svojom. 5 Idite samo za Jahvom, Bogom svojim; njega se bojte; njegove zapovijedi vršite; njegov glas slušajte; njemu štovanje iskazujte; uz njega se priljubite. 6 A onaj prorok ili sanja? neka se pogubi jer je poticao na otpad od Jahve, Boga vašega, koji vas je izveo iz zemlje egipatske i otkupio vas iz ku?e ropstva. Onaj te htio zavesti s puta kojim ti je Jahve, Bog tvoj, naredio da ideš. Tako treba da iskorijeniš zlo iz svoje sredine. 8 bogovima onih naroda što oko vas budu, bilo tebi blizu bilo od tebe daleko, od jednoga kraja zemlje do drugoga - 9 nemoj pristati niti ga slušaj! Neka ga tvoje oko ne sažaljuje; ne štedi ga i ne sakrivaj ga 10 nego ga ubij! Neka se najprije tvoja ruka digne na nj da ga usmrtiš, a onda ruka svega naroda. 11 Zaspi ga kamenjem dok ne umre, jer je kušao da te odvrati od Jahve, Boga tvoga, koji te izvede iz zemlje egipatske, iz ku?e ropstva. 12 Sav ?e se Izrael, kad to ?uje, napuniti strahom te više ne?e po?injati takva zla u tvojoj sredini. 13 Ako u kojem tvome gradu što ti ga Jahve, Bog tvoj, dadne da se u njemu nastaniš, ?uješ gdje govore: 15 tada dobro istraži, raspitaj se i temeljito izvidi. Bude li istina i doista se ta grozota u?inila u tvojoj sredini, 16 onda posijeci oštrim ma?em stanovništvo toga grada, izvrši nad njim kleto uništenje i nad svime što bude u njemu. 17 Snesi onda sav plijen nasred trga te spali grad sa svim plijenom kao paljenicu Jahvi, Bogu svome. Neka zauvijek ostane ruševina i neka se više nikada ne sazida. 18 Od onoga što je bilo prokletstvom udareno neka ništa ne prione za tvoju ruku, da Jahve odustane od žestine svoga gnjeva; da ti iskaže milosr?e, smiluje ti se i razmnoži te, kako se zakleo tvojim ocima 19 ti budeš slušao glas Jahve, Boga svoga, drže?i sve njegove zapovijedi koje ti danas nare?ujem i vrše?i što je pravo u o?ima Jahve, Boga tvoga. Protiv jednoga poganskog obi?aja

14

14Vi ste sinovi Jahve, Boga svoga. Nemojte na sebi praviti ureza ni podstriga na ?elu za pokojnikom. 2 TÓa ti si narod posve?en Jahvi, Bogu svome; Jahve je odabrao tebe izme?u svih naroda na zemlji da budeš njegov narod, njegova predraga svojina. ?ista i ne?ista hrana 3 Ništa odvratno nemojte jesti. 4 Ovo su životinje koje možete jesti: vol, ovca, koza, 5 jelen, srna, srnda?, kozorog, antilopa, bivol i divokoza; 6 možete jesti svaku životinju koja ima razdvojene papke - nadvoje posve razdvojene - i koja preživa. 7 Samo od preživa?a ili od životinja s razdvojenim ?aporcima ne možete jesti ove : devu, arnebeta i svisca. Te, naime, iako preživaju, nemaju razdvojenih papaka; neka su za vas ne?iste. 8 A svinja, premda ima papke razdvojene, ne preživa: neka je za vas ne?ista. Njezina mesa nemojte jesti niti se njezina strva doticati. 9 A od svega što u vodi živi ovo možete jesti: što god ima ljuske i peraje, možete jesti. 10 A što nema ljusaka i peraja, ne smijete jesti. To neka je za vas ne?isto. 11 Svaku ?istu pticu možete jesti. 12 Ali ovih ne smijete jesti: orla strvinara i jastreba, 13 tetrijeba, sokola bilo koje vrste; 14 gavrana bilo koje vrste; 15 noja, kopca, galeba ni kraguja bilo koje vrste; 16 sove, jejine i labuda; 17 pelikana, bijelog strvinara i gnjurca; 18 rode, ?aplje bilo koje vrste; pupavca i šišmiša. 19 Svi krilati kukci neka su za vas ne?isti - ne smijete ih jesti. 20 Sve krilato ?isto možete jesti. 21 Ne smijete jesti ništa što crkne. Daj to pridošlici koji boravi u tvojim gradovima neka jede ili pak prodaj tu?incu. Jer ti si narod posve?en Jahvi, Bogu svome. Ne kuhaj kozleta u mlijeku njegove majke! Desetina 22 Odvajaj desetinu dohotka svake godine od svega što tvoj usjev u polju donese. 23 A onda blaguj desetine svoga žita, svoga vina, svoga ulja i prvine svoje krupne i sitne stoke u nazo?nosti Jahve, Boga svoga, na mjestu koje on odabere da svoje ime ondje nastani; da se tako nau?iš zauvijek bojati se Jahve, Boga svoga. 24 Bude li ti put predug te ne mogneš donijeti desetine - jer je mjesto što ga Jahve odabere da u njemu nastani svoje ime previše daleko od tebe - tada, kad te Jahve, Bog tvoj, blagoslovi, 25 prodaj to za novac, uzmi novac u ruku pa idi u mjesto što ga odabere Jahve, Bog tvoj. 26 Ondje za novac kupi što želiš: gove?e, sitno živin?e, vino ili opojno pi?e - što god ti duša zaželi. Ondje u nazo?nosti Jahve, Boga svoga, blaguj i veseli se ti i tvoji uku?ani. 27 Ne zanemaruj levita koji bude u tvojim gradovima, jer on nema udjela ni baštine s tobom. 28 Na kraju svake tre?e godine iznesi svu desetinu svoga prihoda od te godine i položi je na svoja vrata. 29neka do?e levit - jer nema udjela ni baštine s tobom - došljak, sirota i udovica koji budu živjeli u tvom gradu i neka jedu i neka se nasite. Tako ?e te blagoslivljati Jahve, Bog tvoj, u svim poslovima što ih tvoja ruka poduzme. Godina oproštenja

15

15Na završetku sedme godine opraštaj dugove. 2 Ovako neka bude opraštanje: neka svatko oprosti dužniku svoje potraživanje; neka ne utjeruje duga od svoga bližnjega ni od svoga brata kad se jednom proglasi Jahvino otpuštanje dugova. 3 Možeš tražiti od tu?ina, ali ono što se tvoga na?e kod tvoga brata treba da otpustiš, 4 da ne bude siromaha kod tebe. TÓa Jahve ?e te obilno blagoslivljati u zemlji koju ti Jahve, Bog tvoj, daje u baštinu da je zaposjedneš, 5 samo ako budeš dobro slušao glas Jahve, Boga svoga, drže?i i vrše?i sve ove zapovijedi što ti ih danas nare?ujem. 6 Jahve, Bog tvoj, blagoslivljat ?e te kako ti je obe?ao te ?eš mo?i zajmove davati mnogim narodima, a sam ih ne?eš morati uzimati; i nad mnogim ?eš narodima vladati, dok oni nad tobom ne?e gospodariti. 7 Na?e li se kod tebe kakav siromah, netko od tvoje bra?e u kojem god gradu u zemlji što ti je Jahve, Bog tvoj, dadne, ne budi tvrda srca niti zatvaraj svoje ruke prema svome siromašnome bratu, 8 nego mu širom rastvori svoju ruku i spremno mu daj što mu nedostaje. 10 Daj mu rado, a ne da ti srce bude zlovoljno kad mu daješ, jer ?e te zbog toga blagoslivljati Jahve, Bog tvoj, u svakom poslu tvome i u svakom pothvatu ruku tvojih. 11 Kako siromaha nikad ne?e nestati iz zemlje, zapovijedam ti: širom otvaraj svoju ruku svome bratu, svome siromahu i potrebitu u zemlji svojoj. Ograni?enje ropstva 12 Ako se tebi proda brat tvoj - Hebrejac ili Hebrejka - neka ti služi šest godina, a sedme ga godine otpusti od sebe slobodna. 13 Kad ga slobodna od sebe otpustiš, ne šalji ga praznih ruku. 14 Daruj ga ?ime izme?u stoke svoje, s gumna svoga i iz badnja svoga; ?ime te ve? Jahve, Bog tvoj, blagoslovio, od toga i njemu daj. 15 Sje?aj se kako si bio rob u zemlji egipatskoj i kako te Jahve, Bog tvoj, otkupio. Zato ti ovo zapovijedam danas. 17 uzmi tada šilo i probuši mu uho na vratima, i neka ti bude robom zauvijek! Tako isto u?ini i sa svojom sluškinjom. 18 Kad ga budeš otpuštao od sebe slobodna, neka ti ne bude teško, jer je zavrijedio dvostruku najamni?ku pla?u za šest godina što ti je služio. Zato ?e te Jahve, Bog tvoj, blagosloviti u svemu što budeš radio. Prinos prvina 19 Sve muške prvine što ih omladi tvoja krupna i sitna stoka posveti Jahvi, Bogu svome! Stoga vola prvenca nemoj uprezati niti stri?i prvenca od svoje sitne stoke. 20 Blaguj ga ti i tvoj dom svake godine u nazo?nosti Jahve, Boga svoga, u mjestu što ga odabere Jahve. 21 Ali ako bi imali kakvu manu, ako bi bili hromi ili slijepi ili imali kakvu god ružnu manu, nemoj ih žrtvovati Jahvi, Bogu svomu! 22 Pojedi ih u svojoj ku?i. I ne?ist i ?ist mogu ih jesti, kao srnu i jelena. 23ino krvi njihove ne smiješ jesti! Isto?i je na zemlju kao vodu. Pasha

16

16Drži mjesec Abib i slavi Pashu u ?ast Jahvi, Bogu svome, jer te Jahve, Bog tvoj, u mjesecu Abibu izveo no?u iz Egipta. 2 Kao pashu u ?ast Jahvi, Bogu svome, žrtvuj ovce i goveda u mjestu koje Jahve odabere da u njemu nastani ime svoje. 3 Ništa ukvasano nemoj s njome jesti; nego sedam dana jedi beskvasan kruh - kruh nevoljni?ki - budu?i da si u žurbi izišao iz zemlje egipatske: da se svega svog vijeka sje?aš dana kad si izišao iz zemlje egipatske. 4 Neka se sedam dana u tebe ne vidi kvasac na svemu tvome podru?ju i ništa od mesa žrtve što je zakolješ nave?er prvoga dana ne smije ostati preko no?i do jutra. 5 Nije ti dopušteno žrtvovati pashu u bilo kojem gradu što ti ga dadne Jahve, Bog tvoj, 6 nego u mjestu koje odabere Jahve, Bog tvoj, da ondje nastani ime svoje; samo tu žrtvuj pashu u predve?erje, o zalasku sunca, jer u to si vrijeme izišao iz Egipta. 7 Skuhaj je i pojedi na mjestu koje odabere Jahve, Bog tvoj. Ujutro se onda okreni i zaputi svojim šatorima. 8 Šest dana jedi beskvasan kruh, a sedmoga dana neka bude sve?ani zbor u ?ast Jahvi, Bogu tvome. Posla nikakva ne radi! Svetkovina žetve 9 Nabroj sedam tjedana; a tih sedam tjedana uzmi brojiti kad srp po?ne žeti klasje. 10 Tada drži Blagdan sedmica u ?ast Jahvi, Bogu svome, prinose?i dragovoljni prinos iz svoje ruke, kako te ve? Jahve, Bog tvoj, bude blagoslovio. 11 I proveseli se tada u nazo?nosti Jahve, Boga svoga - na mjestu što ga Jahve, Bog tvoj, odabere da ondje nastani ime svoje - ti, sin tvoj i k?i tvoja, sluga tvoj i sluškinja tvoja, levit koji bude u tvome gradu, došljak, sirota i udovica što budu kod tebe. 12 Sje?aj se da si i sam bio rob u Egiptu. Zato drži i vrši ove uredbe. Svetkovina sjenica 13 Blagdan sjenica slavi sedam dana pošto pokupiš plodove sa svoga gumna i iz svoga badnja. 14 Proveseli se na svoj blagdan ti, sin tvoj, k?i tvoja, sluga tvoj, sluškinja tvoja, levit i došljak, sirota i udovica što se na?e u tvome gradu. 15 Svetkuj u ?ast Jahvi, Bogu svome, sedam dana na mjestu koje odabere Jahve, jer ?e te Jahve, Bog tvoj, blagoslovom obasipati u svim tvojim žetvama, u svakom poslu ruku tvojih, da budeš potpuno veseo. Godišnja hodo?aš?a 16 Triput u godini neka se pokažu svi tvoji muškarci pred Jahvom, Bogom tvojim, na mjestu koje on odabere: na Blagdan beskvasnog kruha, na Blagdan sedmica i na Blagdan sjenica. Ali neka nitko ne do?e pred Jahvu praznih ruku, 17 nego neka svatko prinese što može, prema blagoslovu koji ti je udijelio Jahve, Bog tvoj. Suci 18 U svakom gradu koji ti dade Jahve, Bog tvoj, postavi suce i nadglednike za svoja plemena da narodom pravedno upravljaju. 19 Ne iskrivljuj pravde; ne budi pristran; ne primaj mita, jer mito zasljepljuje o?i mudrih, a ugrožava stvar pravednih. 20 Teži za samom pravdom, da dugo živiš i zaposjedneš zemlju koju ti Jahve, Bog tvoj, daje. ?uvanje ?isto?e bogoslužja 21 Ne postavljaj ašere ni od kakva drveta oko žrtvenika Jahve, Boga svoga, koji podigneš; 22e podiži stupova, jer su na zazor Jahvi, Bogu tvome.

17

17Ne žrtvuj Jahvi, Bogu svome, ni vola ni ovna koji bi na sebi imao manu ili kakvo zlo, jer bi to bilo ružno pred Jahvom, Bogom tvojim. 2 Ako se u tvojoj sredini - u bilo kojem tvojem gradu što ti ga dade Jahve, Bog tvoj - na?e ?ovjek ili žena da u?ini što je zlo u o?ima Jahve, Boga tvoga, i krši njegov Savez: 3 otišavši da iskazuje štovanje drugim bogovima te se pokloni njima, suncu, mjesecu ili bilo ?emu od nebeske vojske, a što sam ja zabranio, 4 i tebi se to javi i ti to ?uješ, onda pomno istraži; i bude li istina i doista se ta grozota u?inila u Izraelu, 5 onda toga ?ovjeka ili tu ženu koji u?iniše takvu opa?inu izvedi na gradska vrata te ih kamenuj da poginu. 6 Na smrt osu?eni neka se pogubi na iskaz dvojice ili trojice svjedoka. Na rije? jednoga svjedoka ne smije se pogubiti. 7 Neka najprije svjedoci dignu ruku na nj da ga smaknu, a poslije toga neka je digne sav narod. Tako ?eš iskorijeniti zlo iz svoje sredine. Vrhovni sud 8 Bude li ti preteško štogod rasuditi: ubojstvo, sukob o pravima, kakvu ozljedu ili sva?u u tvome gradu, tada ustani i po?i u mjesto što ga odabere Jahve, Bog tvoj. 9 Obrati se sve?enicima, levitima i sucu koji bude za ono vrijeme. Njih pitaj, oni ?e ti rasuditi. 10 I u?ini onako kako ti budu kazali u mjestu koje Jahve odabere. Pazi: sve u?ini kako te upute. 11 Uradi prema uputi koju ti dadnu i prema presudi koju donesu. Od presude koju ti kažu ne odstupaj ni desno ni lijevo. 12 Ako bi se tko drsko odupro i ne bi poslušao ni sve?enika koji ondje stoji da služi Jahvi, Bogu tvome, ni suca, neka se taj ?ovjek pogubi. Tako ?eš iskorijeniti zlo iz Izraela, 13 a sav ?e se narod, kad sazna, bojati i više se ne?e drsko odupirati. Kralj 15 tada ?eš onoga koga Jahve, Bog tvoj, odabere, sebi postaviti za kralja. Nekoga od svoje bra?e postavi sebi za kralja, a ne smiješ postavljati nad sobom tu?ina koji ti nije brat. 17 I neka nema mnogo žena da mu srce ne po?e stranputicom; i neka sebi ne gomila srebra ni zlata! 18 A kad sjedne na kraljevsko prijestolje, neka sebi na svitak prepiše ovaj Zakon od sve?enika Levijevaca. 19 Neka ga drži uza se; neka ga ?ita sve vrijeme svoga života da nau?i bojati se Jahve, Boga svoga, držati sve rije?i ovoga Zakona i vršiti ove odredbe; 20se svojim srcem ne uzdigne iznad svoje bra?e i da ne skrene od ove zapovijedi ni desno ni lijevo, kako bi dugo kraljevao, on i sinovi njegovi, u Izraelu. Sve?enici

18

18Sve?enici Levijevci - sve pleme Levijevo - neka nemaju udjela ni baštine s Izraelom; neka žive od žrtava paljenih Jahvi i od njegove baštine. 2 Neka, dakle, nemaju baštine me?u svojom bra?om: Jahve je njihova baština, kako im je i rekao. 3 Ovo neka bude sve?eni?ka pristojba od naroda - od onih koji žrtve prinose, bilo to gove?e ili što od sitne stoke: sve?eniku treba dati ple?e, vilice i želudac. 4 Davaj mu i prvine od svoga žita, od svoga vina, od svoga ulja i prvine od vune svojih ovaca, 5 jer je njega odabrao Jahve, Bog tvoj, od svih tvojih plemena; njega i njegove sinove, da zauvijek stoje pred Jahvom, Bogom tvojim, te da obavljaju službu i blagoslivljaju u ime Jahve. 6 Ako bi koji levit što boravi u nekom tvome gradu, bilo gdje u Izraelu, svom dušom zaželio da do?e u mjesto što ga Jahve odabere, 7 može tu službovati u ime Jahve, Boga svoga, kao i druga njegova bra?a Levijevci koji stoje ondje pred Jahvom. 8 Neka jede jednak dio kao i drugi, bez obzira na prodanu o?evinu. Prorok 9 Kad u?eš u zemlju koju ti daje Jahve, Bog tvoj, nemoj se priu?avati na odvratne ?ine onih naroda. 10 Neka se kod tebe ne na?e nitko tko bi kroz oganj gonio svoga sina ili svoju k?er; tko bi se bavio gatanjem, ?aranjem, vra?anjem i ?arobnjaštvom; 11 nitko tko bi bajao, zazivao duhove i duše predaka ili se obra?ao na pokojnike. 12 Jer tko god takvo što ?ini gadi se Jahvi; zbog takvih odvratnosti njih i goni ispred tebe Jahve, Bog tvoj. 13 Budi posve vjeran Jahvi, Bogu svome. 14 Narodi koje ?eš naskoro otjerati s posjeda slušaju vra?are i gatare, ali tebi to Jahve, Bog tvoj, ne dopušta. 15 Proroka kao što sam ja, iz tvoje sredine, od tvoje bra?e, podignut ?e ti Jahve, Bog tvoj: njega slušajte! 18 Podignut ?u im proroka izme?u njihove bra?e, kao što si ti. Stavit ?u svoje rije?i u njegova usta da im kaže sve što mu zapovjedim. 19 A ne bude li tko poslušao mojih rije?i što ih prorok bude govorio u moje ime, taj ?e odgovarati preda mnom. 22 prorok govori u ime Jahve pa to ne bude i rije? se ne ispuni, onda je to rije? koje Jahve nije kazao. U drskosti je taj prorok govorio. Nemoj od njega strahovati. 4. KAZNENI ZAKON Ubojstvo

19

19Kad Jahve, Bog tvoj, istrijebi narode ?iju zemlju tebi daje te kad ih istjeraš i nastaniš se u njihovim gradovima i domovima, 2 u zemlji koju ti Jahve, Bog tvoj, daje u baštinu, odvoji tri grada. 3 Na?ini put onamo, a onda podru?je zemlje koju ti Jahve, Bog tvoj, daje u baštinu podijeli natroje, tako da svaki ubojica može onamo ute?i. 4 Ovo je slu?aj u kojemu ubojica može onamo pobje?i i spasiti svoj život: kad tko ubije svoga bližnjega nehotice, a da ga prije nije mrzio; 5 primjerice, kad ode sa svojim bližnjim u šumu da sije?e drva, zamahne sjekirom u ruci da obori drvo, gvož?e odleti s držalice i pogodi njegova druga te on pogine: takav ubojica neka ute?e u jedan od tih gradova i spasit ?e život. 6 Ina?e bi krvni osvetnik, progone?i u svom bijesu ubojicu - kad bi put bio predug - mogao gonjenoga sti?i i pogubiti ga, iako taj nije zaslužio smrt budu?i da ubijenoga nije otprije mrzio. 7 Stoga ti nalažem: tri grada odvoji! 8 A kad Jahve, Bog tvoj, proširi tvoje podru?je, kao što se zakleo ocima tvojim, i dadne ti svu zemlju koju je obe?ao tvojim ocima, 9 budeš li držao i vršio sve ove zapovijedi što ti ih danas nalažem i ljubio Jahvu, Boga svoga, te hodio njegovim putovima sve vrijeme - onda ovim gradovima dodaj još tri grada: 10 tako se ne?e prolijevati nedužna krv u tvojoj zemlji koju ti Jahve daje u baštinu i ne?eš se krvlju okaljati. 11 Ali ako tko mrzi svoga bližnjega i vreba ga, sko?i na nj i ubije ga, a zatim pobjegne u jedan od tih gradova, 12 onda neka starješine onoga grada izvedu ubojicu i predaju ga u ruke krvnom osvetniku da ga pogubi. 13 Neka ga oko tvoje ne sažaljuje! Tako ?eš u Izraelu iskorijeniti prolijevanje nedužne krvi i bit ?eš sretan. Me?a 14 Nemoj pomicati susjedova me?aša kojim su stari razme?ašili tvoj posjed što ?eš ga naslijediti u zemlji koju ti Jahve, Bog tvoj, daje u baštinu. Krivo svjedo?anstvo 15 Neka ne ustaje jedan jedini svjedok protiv ?ovjeka ni za koju krivnju i ni za kakav zlo?in. Kakav god bio prekršaj, neka presuda po?iva na iskazu dvojice ili trojice svjedoka. 16 Ako kakav krivi svjedok ustane protiv koga optužuju?i ga za pobunu, 17 onda obojica koja se parbe neka stupe pred Jahvu, pred sve?enika i suce koji budu vršili službu u to vrijeme. 18 Neka suci provedu temeljitu istragu. Bude li se pokazalo da je svjedok lažan i da je lažno svjedo?io protiv svoga brata, 19 u?inite mu onako kako je on kanio svome bratu. Iskorijeni zlo iz svoje sredine! 20 Drugi ?e, kad o tome ?uju, pobojati se te više ne?e ?initi takva zla u tvojoj sredini. 21a ti se oko ne sažaljuje! Život za život; oko za oko; zub za zub; ruka za ruku; noga za nogu. 5. SVETI RAT Priprava

20

10Ako po?eš u rat na svoje neprijatelje te vidiš konje, kola i narod brojniji od sebe, ne boj ih se! TÓa s tobom je Jahve, Bog tvoj, koji te izveo iz zemlje egipatske. 2 Prije boja neka sve?enik istupi i govori narodu. 6 Ima li koga da je zasadio vinograd a još ga nije brao? Neka se vrati domu svome da u boju ne pogine te da mu drugi roda ne obere. 9 Kad nadglednici završe govor narodu, neka vojni zapovjednici stanu na ?elo naroda. Zauzimanje grada 10 Kada do?eš pod koji grad da na nj navališ, najprije mu ponudi mir. 11 Ako ti odgovori mirom i otvori ti vrata svoja, sav narod što se na?e u njemu podvrgni tlaki neka za te radi. 12 Ali ako odbije tvoj mir i zarati s tobom, opsjedni ga. 13 Kad ti ga Jahve, Bog tvoj, preda u ruke, sve njegove muškarce pobij oštrim ma?em! 14 A žene, djecu, stoku, sve što bude u gradu - sav plijen - uzmi sebi i uživaj plijen od svojih neprijatelja što ti ga daje Jahve, Bog tvoj. 15 Tako ?ini sa svim gradovima koji budu vrlo daleko od tebe, koji ne budu gradovi ovih naroda odavde. 16 U gradovima onih naroda koje ti Jahve, Bog tvoj, preda u baštinu ništa ne ostavljaj na životu 18 tako da vas ne nau?e ?initi sve one odvratnosti što ih ?ine svojim bogovima te da ne sagriješite protiv Jahve, Boga svoga. 19 Kad navališ na kakav grad pa ga moradneš dugo opsjedati da ga osvojiš, nemoj uništavati njegovih stabala zasijecaju?i u njih sjekirom. Možeš im jesti plod, a nemoj ih sje?i. Jer poljska stabla nisu ljudi da bi ispred tebe mogla bježati u utvrdu. 20ino stabla za koja znaš da nisu vo?ke možeš ništiti; njih možeš sje?i i od njih praviti naprave za opsadu grada koji je u ratu protiv tebe dok ne padne. 6. RAZLI?ITI ZAKONI Ako je ubojica nepoznat

21

11Ako se u zemlji koju ti Jahve, Bog tvoj, daje da je zaposjedneš na?e tko ubijen gdje u polju leži - a ne zna se tko ga je ubio - 2 onda neka odu tvoje starješine i suci te izmjere udaljenost od ubijenoga do okolnih gradova. 3 Tako ?e ustanoviti koji je grad najbliže ubijenom. Starješine toga grada neka tada uzmu junicu što još nije radila: što još pod jarmom nije vukla. 4 Neka zatim starješine onoga grada stjeraju junicu u kakav nepresušni potok, na mjesto koje se ne obra?uje i ne zasijava, i ondje, na potoku, neka junicu zakolju. 5 Zatim neka do?u sve?enici, potomci Levijevi. Jer njih je odabrao Jahve, Bog tvoj, da mu služe i da u ime Jahvino blagoslivljaju; na njihovu se rije? rješava svaki spor i svako nasilje. 6 Zatim sve starješine iz onoga grada koji bude najbliži ubijenome neka operu ruke u potoku nad zaklanom junicom. 9 A ti ?eš ukloniti prolijevanje nedužne krvi iz svoje sredine ako u?iniš što je pravo u Jahvinim o?ima. Postupak sa zarobljenicima 10 Kad odeš u rat na svoje neprijatelje pa ih Jahve, Bog tvoj, preda u ruke tvoje te ih zarobiš, 11 ako me?u zarobljenicima opaziš lijepu ženu i u nju se zagledaš, možeš je uzeti za ženu. 12 Dovedi je svojoj ku?i pa neka obrije glavu, obreže nokte 13 i odbaci haljine u kojima je zarobljena. Neka provede mjesec dana u tvome domu oplakuju?i svoga oca i svoju majku. Poslije toga možeš joj pristupiti kao muž i neka ti postane ženom. 14 Ako ti poslije ne bi bila po volji, pusti je kuda joj drago. Za novac je ne smiješ prodati niti s njom postupiti kao s ropkinjom jer ti je bila žena. Pravo prvorodstva 15 Ako koji ?ovjek imadne dvije žene: jednu koja mu je draga, a drugu koja mu je mrska, te mu i draga i mrska rode sinove, ali prvoro?enac bude od one koja mu je mrska, 16 onda, kad do?e dan da podijeli svoju imovinu me?u svoje sinove, ne smije postupiti prema prvoro?encu od drage na štetu sina od mrske, koji je prvenac, 17 nego mora za prvoro?enca priznati sina od mrske i njemu dati dvostruk dio od svega što ima. Jer on je prvina njegove snage - njemu pripada pravo prvorodstva. Nevaljali sin 18 Ako tko imadne opaka i nepokorna sina koji ne?e da sluša ni oca ni majke - pa ni onda pošto ga kazne - 19 neka ga njegov otac i njegova mati odvedu starješinama svoga grada, na vrata svoga mjesta, 21 Potom neka ga svi ljudi, njegovi sugra?ani, kamenjem zasiplju dok ne pogine. Tako ?eš iskorijeniti zlo iz svoje sredine: sav ?e Izrael to ?uti i bojat ?e se. Tijelo obješenika 22 Ako tko u?ini grijeh koji zaslužuje smrt te bude pogubljen vješanjem o stablo, 23govo mrtvo tijelo neka ne ostane na stablu preko no?i nego ga pokopaj istoga dana, jer je obješeni prokletstvo Božje. Tako ne?eš okaljati svoje zemlje, koju ti Jahve, Bog tvoj, daje u baštinu. Propisi o tu?em vlasništvu

22

12Kad vidiš kako luta vol ili ovca tvoga brata, nemoj pro?i mimo njih nego ih otjeraj svome bratu. 2 Ako ti brat nije blizu ili ga ne znaš, ku?i ih svojoj dotjeraj pa neka ostanu kod tebe dokle brat tvoj ne do?e po njih. Tada mu ih vrati. 3 Tako ?ini s njegovim magarcem, s njegovim ogrta?em i sa svime što brat tvoj izgubi, a ti na?eš. Nije ti dopušteno prolaziti mimo njegovo. 4 Kad opaziš kako se magarac tvoga brata ili njegov vol svalio na putu, ne kloni se nego mu pomozi da ih podigne. 5 Žena ne smije na se stavljati muške odje?e, a muškarac se ne smije obla?iti u ženske haljine. Tko bi to ?inio bio bi odvratan Jahvi, Bogu svome. 6 Ako putem nai?eš na pti?je gnijezdo sa pti?ima ili s jajima, na stablu ili na zemlji, a majka bude ležala sa pti?ima ili na jajima, nemoj uzimati majke sa pti?ima: 7 pusti majku na slobodu, a pti?e uzmi. Tako ?eš imati sre?u i dug život. 8 Kad gradiš novu ku?u, na krovu na?ini ogradu da svoju ku?u, kad bi tko s nje pao, ne okaljaš krvlju. 9 Po svome vinogradu nemoj sijati drugog usjeva da ne bi bila posve?ena ?itava ljetina: i plod sjemena i rod vinograda. 10 Ne upreži u plug vola i magarca zajedno. 11 Ne obla?i se u tkaninu otkanu od vune i lana zajedno. 12 Na ?etiri roglja ogrta?a kojim se zaogr?eš napravi rese. Dobar glas mlade žene 13 Ako koji ?ovjek uzme ženu i u?e k njoj, ali je potom zamrzi, 15 neka tada djevoj?in otac i majka uzmu dokaz djevoj?ina djevi?anstva te ga iznesu pred gradske starješine na vrata. 18 Neka tada starješine onoga grada uzmu muža pa ga kazne; 19 neka ga, zato što je pronio ružan glas o jednoj izraelskoj djevici, udare globom od stotinu srebrnika pa ih dadnu ocu mlade žene. I neka mu ona i dalje bude ženom da je ne može pustiti dok je živ. 20 Ali ako optužba - da se na mladoj ženi nije našlo djevi?anstvo - bude istinita, 21 neka djevojku izvedu na ku?na vrata njezina oca pa neka je ljudi njezina grada kamenjem zasiplju dok ne umre, jer je po?inila besramnost u Izraelu odaju?i se bludu u o?evu domu. Tako ?eš iskorijeniti zlo iz svoje sredine. Preljub i bludnost 22 Ako se koji ?ovjek zate?e gdje leži sa ženom udatom za drugoga, neka oboje - i ?ovjek koji je ležao sa ženom i sama žena - budu smaknuti. Tako ?eš iskorijeniti zlo iz Izraela. 23 Ako mladu djevicu zaru?enu za nekoga u gradu sretne drugi ?ovjek i s njom legne, 24 oboje ih dovedite vratima toga grada pa ih kamenjem zasipljite dok ne umru: djevojku što nije zvala u pomo? u gradu, a ?ovjeka što je oskvrnuo ženu bližnjega svoga. Tako ?eš iskorijeniti zlo iz svoje sredine. 25 Ako ?ovjek u polju nai?e na zaru?enu djevojku i silom legne s njom, onda neka se pogubi samo taj što je s njom legao; 26 a djevojci nemoj ništa: nema na njoj krivnje kojom bi zasluživala smrt. Jer to je kao da navali tko na bližnjega svoga i ubije ga. 27 On ju je zatekao u polju; i premda je zaru?ena djevojka zapomagala, nije bilo nikoga da joj prisko?i u pomo?. 28 Ako ?ovjek nai?e na mladu djevicu koja nije zaru?ena te je pograbi i s njom legne, pa budu uhva?eni na djelu, 29a ?ovjek koji je s njom ležao neka djevoj?inu ocu dade pedeset srebrnika. A budu?i da ju je oskvrnuo, neka je uzme za ženu da je ne može pustiti dok je živ.

23

13Neka se nitko ne ženi ženom oca svoga i neka ne odgr?e o?eva pokriva?a. Isklju?eni iz zajednice 2 Neka se u Jahvinu zajednicu ne prima onaj komu je stu?ena mošnjica ili odrezano udo. 3 Ni mješanac neka se ne prima u Jahvinu zajednicu; neka se njegovi ne primaju u zajednicu Jahvinu ni do desetog koljena. 4 Neka ne ulazi u Jahvinu zajednicu ni Amonac ni Moabac; nitko od njihovih, ?ak ni u deseto koljeno, ne smije nikad u zajednicu Jahvinu. 5 A sve zato što nisu izašli pred vas s kruhom i vodom kad bijaste na putu izišavši iz Egipta; i što su za novce najmili sina Beorova, Bileama iz Petora u Aram Naharajimu, da te prokune. 6 Ali Jahve, Bog tvoj, ne htjede uslišati Bileama nego ti Jahve, Bog tvoj, prometnu prokletstvo u blagoslov jer te ljubi Jahve, Bog tvoj. 7 Nikad ne promi?i njihovo blagostanje i njihovo dobro u sve dane svoje dovijeka. 8 Nemoj prezirati Edomca, jer je on brat tvoj. Ne preziri ni Egip?anina, jer si bio došljak u zemlji njegovoj. 9 Njihovi potomci u tre?em naraštaju mogu se primiti u Jahvinu zajednicu. ?isto?a vojske u taboru 10 Kad po?eš s taborom na svoje neprijatelje, ?uvaj se od svakoga zla. 11 Ako je me?u tvojima tko postao ne?ist zbog no?nog izljeva, neka izi?e iz tabora i neka se ne vra?a u nj. 12 A predve?er neka se u vodi opere te u smiraje može opet u tabor. 13 Imaj izvan tabora mjesto gdje ?eš i?i napolje. 14 Sa svojom opremom nosi i lopaticu: njome ?eš, kad ideš napolje, iskopati rupu i poslije zatrpati svoju ne?ist. 15 TÓa Jahve, Bog tvoj, ide posred tvoga tabora da te štiti i da ti predaje neprijatelje. Stoga i tvoj tabor treba da bude svet: neka Jahve ne zapazi u tebe ništa nedoli?no, da se ne bi odvratio od tebe. Zaštita slabih 16 Ne smiješ gospodaru izru?ivati roba koji je od svoga gospodara utekao k tebi. 17 Neka boravi s tobom u tvojoj sredini, u mjestu što ga odabere u jednome od tvojih gradova gdje mu se svidi. Nemoj s njime loše postupati. 18 Neka ne bude svetišne bludnice me?u izraelskim k?erima i neka ne bude svetišnog bludnika me?u izraelskim sinovima! 19 Ne donosi u Dom Jahve, Boga svoga, ni za kakav zavjet bludni?ine pla?e ni pasjeg novca, jer je oboje odvratno Jahvi, Bogu tvome. 20 Ne traži kamata od svoga brata, niti kamata za novac, niti kamata na jestvine, niti kamata na bilo što gdje se obi?no traže. 21 Od tu?inca možeš tražiti kamate, ali ih od svoga brata nemoj tražiti, da ti Jahve, Bog tvoj, udijeli blagoslov u svakom pothvatu tvoje ruke u zemlji u koju ideš da je zaposjedneš. 22 Kad zavjetuješ kakav zavjet Jahvi, Bogu svome, ne oklijevaj da ga ispuniš. Zacijelo ?e ga Jahve, Bog tvoj, od tebe tražiti; i bio bi ti grijeh. 23 Ako se ne zavjetuješ, ne?e ti biti grijeh. 24 Ali ispuni ono što prije?e preko tvojih usana, zavjet koji si svojim ustima slobodno u?inio Jahvi, Bogu svome. 25 Ako u?eš u vinograd svoga susjeda, slobodno ti je zobati grož?a do mile volje, ali u svoj sud ne smiješ stavljati. 26 u?eš u žito svoga susjeda, možeš kidati klasove rukom, ali ne smiješ prinositi srpa susjedovu žitu. Rastava

24

14Kada tko uzme ženu i s njome postupi kao muž, a potom na njoj otkrije što ružno te ona više ne nalazi milosti u njegovim o?ima i on joj napiše otpusno pismo, uru?i joj ga i potjera je iz svoje ku?e, 2 a ona iza?e iz njegove ku?e, ode i po?e za drugoga 3 pa omrzne i tome drugomu te joj i on napiše otpusno pismo, uru?i joj ga i otjera je iz svoje ku?e - ili pak umre taj koji ju je drugi uzeo - 4 tada je, pošto se tako oskvrnula, ne može opet uzeti za ženu onaj prvi muž koji je bijaše otpustio. Bilo bi to odvratno pred Jahvom; ne smiješ uvaljivati u grijeh zemlju koju ti Jahve, Bog tvoj, daje u baštinu. Pravi?nost i ?ovje?nost 5 Kad se tko netom oženi, neka ne ide u vojsku; neka mu se ne dodjeljuje nikakva služba, nego, oslobo?en, neka ostane kod ku?e godinu dana da razveseljuje ženu koju je doveo. 6 Neka se ne uzima u zalog žrvanj, ni gornji ni donji: tÓa time bi se u zalog uzimao sam život. 7 Ako se na?e tko da otme koga izme?u svoje bra?e Izraelaca te postupi s njim kao s robom ili ga proda, taj otmi?ar neka se smakne! Tako ?eš iskorijeniti zlo iz svoje sredine. 8 Javi li se guba, pazi da brižno držiš i vršiš sve što vas pou?e levitski sve?enici. Držite i vršite što njima naredim. 9 Sje?aj se što je Jahve, Bog tvoj, u?inio Mirjami na putu kad ste izišli iz Egipta. 10 Kada bližnjemu svome daješ bilo kakav zajam, nemoj ulaziti u njegovu ku?u da mu uzmeš zalog. 11 Stoj vani, a ?ovjek komu si dao zajam neka ti iznese zalog van. 12 A ako on bude siromah, nemoj lijegati s njegovim zalogom; 13 o zalasku sunca moraš mu vratiti zalog da on mogne spavati u svome ogrta?u i tebe blagoslivljati. To ?e ti biti dobro djelo pred Jahvom, Bogom tvojim. 14 Nemoj zakidati jadnoga i bijednog najamnika, bio on tvoj sunarodnjak ili došljak iz kojega grada u tvojoj zemlji. 15 Svaki dan daj mu zaradu prije nego sunce za?e, jer je siromah i za njom uzdiše. Tako ne?e na te vapiti Jahvi i ne?eš sagriješiti. 16 Neka se o?evi ne osu?uju na smrt zbog sinova ni sinovi zbog o?eva; neka svatko za svoj grijeh gine. 17 Ne izvr?i pravice došljaku ni siroti i ne uzimaj u zalog haljine udovici. 18 Sje?aj se da si bio rob u Egiptu i da te odande izbavio Jahve, Bog tvoj; zato ti nalažem da ovu zapovijed vršiš. 19 Kad žanješ žito na svojoj njivi pa zaboraviš koji snop na njivi, ne vra?aj se po nj; neka ostane došljaku, siroti i udovici da te Jahve, Bog tvoj, blagoslovi u svakom pothvatu ruku tvojih. 20 Kad jednom omlatiš svoje masline, više iza sebe ne pretražuj; neka to ostane došljaku, siroti i udovici. 21 Kad obereš svoj vinograd, ne paljetkuj iza sebe; neka to bude za došljaka, sirotu i udovicu. 22?aj se kako si bio rob u zemlji egipatskoj; zato ti nare?ujem da ovu zapovijed vršiš.

25

15Kad nastane sva?a me?u ljudima i do?u na sud da im se sudi, neka se dade pravo onome koji je prav, a krivac neka se osudi. 2 Ako krivac zasluži da bude išiban, neka mu sudac naredi da legne i tu pred njim neka mu odbroje onoliko udaraca koliko odgovara njegovoj krivnji. 3 Do ?etrdeset udaraca može mu se dati, ali ne više, da modrica ne bi bila prevelika te se ne bi ponizio tvoj brat pred tobom kad bi mu udarali više udaraca. 4 Ne zavezuj usta volu kad vrše. Zakon levirata 5 Kad bra?a stanuju zajedno pa jedan od njih umre a da nije imao sina, žena pokojnoga neka se ne preudaje izvan ku?e, nego neka k njoj pristupi njezin djever i uzme je sebi za ženu te izvrši djeversku dužnost. 6 A prvi sin koga ona rodi neka ostane na ime njegova pokojnoga brata da njegovo ime ne izumre u Izraelu. 11 Ako se dvojica potuku, pa žena jednoga po?e da izbavi svoga muža iz šaka onoga koji ga tu?e i pruži ona svoju ruku i onoga uhvati za sram, 12 odsijeci joj ruku i neka je ne sažaljuje oko tvoje. 13 U torbi nemoj nositi dvojak uteg, ve?i i manji. 14 U svojoj ku?i opet nemoj držati dvojaku efu: ve?u i manju. 15 Neka ti je uteg potpun i to?an i neka ti je efa potpuna i to?na, da dugo živiš na zemlji koju ti daje Jahve, Bog tvoj. 16 TÓa Jahvi je, Bogu tvome, odvratan tko to ?ini, tko god ?ini nepravdu. 17 Sje?aj se onoga što ti je u?inio Amalek dok ste bili na putu pošto ste izišli iz Egipta; 18 kako te do?eka na putu i pobi u tvom zale?u sve nemo?ne kad si bio umoran i iscrpljen jer se nije Boga bojao. 19ato kad te Jahve, Bog tvoj, smiri od svih tvojih neprijatelja naokolo u zemlji koju ti Jahve, Bog tvoj, daje u baštinu, izbriši pod nebom spomen na Amaleka. Ne zaboravi! 7. OBREDNA ISPOVIJEST Prigodom prinošenja prvih plodova

26

16Kad stigneš u zemlju koju ti Jahve, Bog tvoj, daje u baštinu, kad je zaposjedneš i u njoj se nastaniš, 2 uzmi nešto prvina od svakoga ploda što ga budeš dobivao od zemlje koju ti Jahve, Bog tvoj, daje: stavi ih u košaru, oti?i u mjesto što ga Jahve, Bog tvoj, odabere da u njemu nastani svoje ime. 4 Zatim ?e sve?enik uzeti iz tvoje ruke košaru i položiti je pred žrtvenik Jahve, Boga tvoga. 6 Egip?ani su s nama postupali loše; tla?ili su nas i nametnuli nam teško ropstvo. 7 Vapili smo Jahvi, Bogu otaca svojih. Jahve je ?uo vapaj naš; vidje naš jad, našu nevolju i našu muku. 8 Iz Egipta nas izvede Jahve mo?nom rukom i ispruženom mišicom, velikom strahotom, znakovima i ?udesima. 9 I dovede nas na ovo mjesto i dade nam ovu zemlju, zemlju kojom te?e med i mlijeko. 11 A onda zajedno s levitom i došljakom koji bude kod tebe uživaj sva dobra kojima je Jahve, Bog tvoj, obasuo tebe i dom tvoj. Prigodom trogodišnje desetine 12 A kad tre?e godine - godine desetine - završiš odjeljivanje sve desetine od svoga prihoda i dadeš levitu, došljaku, siroti i udovici po tvojim gradovima da jedu do sitosti, 14 Od toga nisam ništa jeo u žalosti; od toga nisam ništa žrtvovao u ne?isto?i, niti sam od toga što dao mrtvacu; slušao sam glas Jahve, Boga svoga; u svemu sam u?inio kako si mi naredio. 16 Jahve, Bog tvoj, nare?uje ti danas da vršiš ove zakone i uredbe. Drži ih, dakle, i vrši svim srcem svojim i svom dušom svojom. 17 Danas si ugovorio s Jahvom da ?e ti on biti Bog, a ti da ?eš i?i njegovim putovima, držati njegove zakone, njegove zapovijedi i njegove uredbe i slušati njegov glas. 18 Danas je Jahve ugovorio s tobom da ?eš ti biti njegov narod, njegova predraga svojina, kako ti je obe?ao, i da ?eš držati sve njegove zapovijedi. 19?e te uzvisiti ?aš?u, imenom i slavom nad sve narode koje je stvorio; i ti ?eš biti narod posve?en Jahvi, Bogu svome, kako ti je rekao." Uspostava zakona

27

17Potom Mojsije i starješine izraelske nalože narodu: "Vršite sve zapovijedi što vam ih danas nare?ujem. 2 Onog dana kad prije?ete preko Jordana u zemlju što ti je daje Jahve, Bog tvoj, podigni sebi veliko kamenje; kre?om ga okre?i 3 i na njemu ispiši sve rije?i ovoga Zakona u trenutku kad budeš ulazio u zemlju što ti je daje Jahve, Bog tvoj, u zemlju kojom te?e med i mlijeko, kako ti je rekao Jahve, Bog otaca tvojih. 4 Kada, dakle, prije?eš preko Jordana, onda to kamenje, kako ti danas zapovijedam, podigni na brdu Ebalu i okre?i ga kre?om. 5 Ondje sagradi i žrtvenik Jahvi, Bogu svome - žrtvenik od kamenja na koje nisi spuštao gvož?a. 6 Žrtvenik Jahvi, Bogu svome, sagradi od neklesana kamena. Na njemu prinosi paljenice Jahvi, Bogu svome. 7 Prinosi i pri?esnice i ondje ih blaguj, raduju?i se pred Jahvom, Bogom svojim. 8 Ispiši na tom kamenju sve rije?i ovoga Zakona: ureži ih dobro." 9 Zatim Mojsije i levitski sve?enici rekoše svemu Izraelu: "Pozor, Izraele, i slušaj! Danas si postao narodom Jahve, Boga svoga. 10 Zato slušaj glas Jahve, Boga svoga, i vrši zapovijedi njegove i zakone njegove koje ti danas nare?ujem." 11 Onoga dana naredi Mojsije narodu: 12 "Kad prije?ete preko Jordana, neka ova plemena: Šimun, Levi, Juda, Jisakar, Josip i Benjamin stanu na brdu Gerizimu da blagoslivljaju narod. 13 A ova neka stanu na brdu Ebalu da proklinju: Ruben, Gad, Ašer, Zebulun, Dan i Naftali. 14 Neka onda Levijevci preuzmu rije? i jakim glasom reknu svim Izraelcima:

28

18Ako zbilja poslušaš glas Jahve, Boga svoga, drže?i i vrše?i sve njegove zapovijedi što ti ih danas nare?ujem, Jahve, Bog tvoj, uzvisit ?e te nad sve narode na zemlji. 2 Svi ovi blagoslovi si?i ?e na te i sti?i ?e te ako budeš slušao glas Jahve, Boga svoga. 3 Blagoslovljen ?eš biti u gradu, blagoslovljen u polju. 4 Blagoslovljen ?e biti plod utrobe tvoje, rod zemlje tvoje, plod blaga tvoga: mlad krava tvojih i prirast stada tvoga. 5 Blagoslovljen ?e biti tvoj koš i na?ve tvoje. 6 Blagoslovljen ?eš biti kad ulaziš, blagoslovljen kad izlaziš. 7 Neprijatelje tvoje koji se dignu protiv tebe Jahve ?e položiti preda te potu?ene; jednim ?e putem iza?i na te, a na sedam putova razbježat ?e se ispred tebe. 8 Jahve ?e narediti da blagoslov bude s tobom u žitnicama tvojim i u svakom pothvatu ruke tvoje i blagoslivljat ?e te u zemlji koju ti Jahve, Bog tvoj, daje. 9 Jahve ?e od tebe u?initi narod sebi posve?en, kako ti se zakleo, ako budeš držao zapovijedi Jahve, Boga svoga, i hodio njegovim putovima. 10 Svi narodi zemlje vidjet ?e da je nada te zazvano ime Jahvino te ?e strahovati od tebe. 11 Jahve ?e te obasuti obilnim dobrima: porodom utrobe tvoje, priraštajem blaga tvoga i rodom s tla tvoga u zemlji za koju se Jahve zakleo ocima tvojim da ?e ti je dati. 12 Jahve ?e ti otvoriti svoju bogatu riznicu - nebo - da daje kišu tvojoj zemlji u pravo vrijeme i blagoslovi svaki pothvat ruku tvojih. Mnogim ?eš narodima u zajam davati, a sam ne?eš uzimati u zajam. 13 Jahve ?e te držati na pro?elju, a ne u za?elju; uvijek ?eš biti na vrhu, nikad na dnu, ako budeš slušao zapovijedi Jahve, Boga svoga, što ti ih danas nare?ujem da ih držiš i vršiš. 14 Ni od jedne rije?i što vam je danas nalažem nemoj odstupati ni desno ni lijevo idu?i za drugim bogovima i iskazuju?i im štovanje. Prokletstva 15 Ali ako ne budeš slušao glasa Jahve, Boga svoga, ne drže?i i ne vrše?i svih njegovih zapovijedi i svih njegovih zakona što ti ih danas nare?ujem, sva ?e ova prokletstva do?i na te i sti?i ?e te: 16 Proklet ?eš biti u gradu, proklet u polju. 17 Proklet ?e biti koš tvoj i na?ve tvoje. 18 Proklet ?e biti plod utrobe tvoje i rod zemlje tvoje, mlad krava tvojih i priraštaj stada tvoga. 19 Proklet ?eš biti kad ulaziš, proklet kad izlaziš. 20 Jahve ?e na te puštati prokletstvo, zabunu i kletvu u svemu na što pružiš ruku svoju da uradiš, sve dok ne budeš satrt i brzo ne propadneš zbog zlo?e svojih djela kojima si me napustio. 21 Kugu ?e Jahve za te privezati dok te ne nestane sa zemlje u koju ideš da je zaposjedneš. 22 Jahve ?e te udariti sušicom, groznicom, upalom, žegom i sušom, medljikom i snijeti; to ?e te goniti dok te ne nestane. 23 Nebesa nad tvojom glavom postat ?e mjedena, a tlo pod tvojim nogama postat ?e gvozdeno. 24 Kišu tvoje zemlje Jahve ?e pretvarati u pijesak i prašinu da na te pada s nebesa dok te ne uništi. 25 Jahve ?e od tebe u?initi pobije?enoga pred tvojim neprijateljima; jednim ?eš putem prema njima izlaziti, a na sedam putova bježat ?eš ispred njih. Strašilo ?eš postati za sva zemaljska kraljevstva. 26 I mrtvo tijelo tvoje postat ?e hranom svim pticama nebeskim i svoj zvjeradi zemaljskoj. Nikoga ne?e biti da ih plaši. 27 Jahve ?e te udarati egipatskim prištevima, ?irevima, krastama i svrabom, od kojih se ne?eš mo?i izlije?iti. 28 Jahve ?e te udarati bjesnilom, sljepo?om i ludilom; 29 u po bijela dana tumarat ?eš kao što tumara slijepac po mraku; ne?eš imati uspjeha u svojim pothvatima; sve vrijeme svoje bit ?eš izrabljivan i plja?kan, a ne?e biti nikoga da te spasi. 30 Sa ženom ?eš se zaru?ivati, ali ?e je drugi posjedovati. Ku?u ?eš graditi, ali u njoj ne?eš stanovati. Vinograd ?eš zasa?ivati, ali ga ne?eš brati. 31 Tvoga ?e vola na tvoje o?i zaklati, ali ti od njega ne?eš jesti; tvoga ?e magarca ispred tebe otimati, ali ti ga ne?e vra?ati; stado ?e tvoje nep rijatelju tvome predavati, a ne?e biti nikoga da ti pritekne u pomo?. 32 Sinovi tvoji i k?eri tvoje bit ?e predavani drugome narodu. O?i ?e tvoje svaki dan kapati gledaju?i za njima, ali ruka tvoja ne?e mo?i ništa. 33 Narod koji i ne poznaješ jest ?e plod sa zemlje tvoje i svu muku tvoju, dok ?eš ti sve vrijeme svoje biti izrabljivan i gažen. 34 Ludovat ?eš od prizora što ?e ih o?i tvoje gledati. 35 Jahve ?e te udarati ljutim prištevima po koljenima i po stegnima - od stopala nogu tvojih do tjemena na glavi tvojoj - od kojih se ne?eš mo?i izlije?iti. 36 Jahve ?e odvesti i tebe i tvoga kralja, koga budeš postavio nad sobom, me?u narod nepoznat i tebi i tvojim ocima te ?eš ondje iskazivati štovanje drugim bogovima, drvenim i kamenim. 37 Bit ?eš na zgražanje, porugu i ruglo svim narodima me?u koje te Jahve odvede. 38 Mnogo ?eš sjemena bacati u polje, ali ?eš malo žeti jer ?e ti urod skakavci ogolijevati. 39 Vinograde ?eš saditi i obra?ivati, ali vina ne?eš piti niti ?eš što brati jer ?e ih crv izjedati. 40 Imat ?eš masline po svemu svome podru?ju, ali se uljem ne?eš mazati jer ?e ti masline opadati. 41 Sinove ?eš i k?eri ra?ati, ali tvoji ne?e biti jer ?e u sužanjstvo odlaziti. 42 Sva tvoja stabla i rod sa zemlje tvoje postat ?e plijenom kukaca. 43 Došljak koji bude u sredini tvojoj uzdizat ?e se nada te, a ti ?eš padati sve niže i niže. 44 On ?e uzaimati tebi, a ne ti njemu; on ?e biti glava, a ti rep. 45 Sva ?e te ova prokletstva snalaziti, progoniti i dose?i dok te ne unište, jer nisi slušao glasa Jahve, Boga svoga, ni držao zapovijedi njegovih i zakona njegovih koje ti je dao. 46 Ona ?e služiti za ?udesni znak na tebi i tvome potomstvu zauvijek. 47 Budu?i da nisi htio služiti Jahvi, Bogu svome, vesela i radosna srca zbog obilja svega, 48 služit ?eš neprijatelju svome, koga ?e Jahve poslati na te, u gladu i že?i, golotinji i oskudici svakoj. Na tvoju ?e šiju navaljivati jaram od gvož?a dok te ne satre. 49 Jahve ?e iz daljine, s kraja zemlje, dovesti na te narod koji ?e sletje ti kao orao. Bit ?e to narod kojemu jezika ne?eš razumjeti; 50 narod bezdušan, koji ne?e pokazivati obzira prema starima ni smilovanja prema mladima. 51 On ?e ti jesti mlado od tvoga blaga i rod tvoje njive dok te ne uništi; ne?e ti ostavljati ni žita, ni vina, ni ulja, ni mlado od krave, ni priraštaj od stada, sve dok te ne upropasti. 52 Opsjedat ?e te u svim tvojim gradovima širom zemlje tvoje dok ne obori visoke i utvr?ene bedeme u koje si polagao nadu svoju; opsjednut ?e te u svim gradovima tvojim širom zemlje tvoje koju ti dadne Jahve, Bog tvoj. 53 U tjeskobi i jadu, kojima ?e te neprijatelj tvoj pritisnuti, jest ?eš plod utrobe svoje - meso sinova svojih i k?eri svojih koje ti dadne Jahve, Bog tvoj. 54 ?ovjek najnježniji i najmekši u tebe zlobnim ?e okom gledati na vlastitog brata, ženu u svome naru?ju i djecu svoju što mu preostanu, 55 ne hote?i ni s jednim od njih dijeliti mesa sinova svojih koje bude jeo, jer zbog tjeskobe i jada, kojima ?e te neprijatelj tvoj pritiskati po svim gradovima tvojim, drugo mu ne?e preostajati. 56 I žena najnježnija i najmekša što bude u tebe - toliko nježna i tanko?utna da se ne usu?uje spustiti stopala na zemlju - zlobnim ?e okom gledati na muža u svome naru?ju, i na sina svoga, i na k?er svoju, 57 i na posteljicu svoju što joj izi?e izme?u nogu, i na djecu što ih ima roditi, jer ?e ih potajno jesti, oskudna u svemu, zbog nevolje i jada kojim ?e te neprijatelj tvoj pritisnuti po svim gradovima tvojim. 58 Ako ne budeš držao i vršio rije?i ovoga Zakona što su napisane u ovoj knjizi, ne poštuju?i ovo slavno i strašno Ime - Jahvu, Boga svoga - 59 Jahve ?e tebe i tvoje potomstvo teško ošinuti velikim i dugotrajnim bi?evima, pogubnim i dugim bolestima. 60 Pustit ?e na te sva zla egipatska kojih si se plašio, i ona ?e se prilijepiti za te. 61 A i svaku drugu bolest i bi?, koji nije naveden u knjizi ovoga Zakona, Jahve ?e na te puštati dok te ne uništi. 62 Ostat ?e vas samo malo, vas što brojni bijaste kao zvijezde nebeske, a sve zato što nisi slušao gla sa Jahve, Boga svoga. 63 Kako se Jahve nad vama radovao usre?uju?i vas i množe?i, tako ?e se Jahve radovati nad vama ruše?i vas i uništavaju?i da se iskorijenite sa zemlje u koju idete da je zaposjednete. 64 Jahve ?e vas razbacati po svim narodima, s kraja na kraj zemlje; ondje ?eš iskazivati štovanje drugim bogovima: drvenim i kamenim - koji su bili nepoznati i tebi i tvojim ocima. 65 Ali me?u tim narodima ne?eš imati mira; ni tvome stopalu ne?e biti po?ivališta, nego ?e ti ondje Jahve dati srce uznemireno, o?i utonule, dušu tjeskobnu. 66 Život tvoj visjet ?e o niti; bojat ?eš se i danju i no?u i ne?eš biti siguran za život svoj. 68 U Egipat ?e te na galijama natrag odvesti Jahve putem za koji sam ti rekao da ga više ne smiješ vidjeti. Ondje ?ete se vi sami prodavati svojim neprijateljima za robove i ropkinje, ali ne?e biti kupca." 69su rije?i Saveza što ga propisa Jahve Mojsiju da ga sklopi s Izraelcima u zemlji moapskoj, povrh Saveza što ga je s njima sklopio na Horebu. III. SAVEZ S BOGOM Poticaj da Izrael prihvati Savez

29

19Mojsije sazva sav Izrael pa im re?e: "Vidjeli ste na ro?ene o?i sve što je Jahve u?inio u zemlji egipatskoj faraonu, svim službenicima njegovim i svoj zemlji njegovoj: 2 velike kušnje što su ih vidjele tvoje o?i, silne znakove i ?udesa! 3 Ali vam ne dade Jahve do danas razuma da shvatite, o?iju da vidite ni ušiju da ?ujete. 4 Vodio sam vas pustinjom ?etrdeset godina; odje?a se na vama nije izderala niti su se sandale na vašim nogama raskidale. 5 Kruha niste jeli; vina ni drugoga opojnog pi?a niste pili, da biste znali da sam ja Jahve, Bog vaš. 6 Kad stigoste na novo mjesto, Sihon, kralj hešbonski, i Og, kralj bašanski, izi?oše pred nas u boj, ali smo ih potukli. 7 Zauzeli smo njihovu zemlju te je predali u baštinu Rubenovcima, Gadovcima i polovini plemena Manašeova. 8 Držite i vršite rije?i ovog Saveza da uspijevate u svemu što poduzmete. 9 Danas stojite svi pred Jahvom, Bogom svojim: vaši plemenski glavari, vaše starješine i vaši nadglednici, svi muževi Izraela, 10 djeca vaša, žene vaše i došljak koji je u tvome taboru - od onoga koji ti sije?e drva do onoga koji ti nosi vodu - 11 da stupite u Savez s Jahvom, Bogom svojim, u Savez zakletvom potvr?en, što ga Jahve, Bog tvoj, danas s tobom sklapa 12 da danas od tebe u?ini svoj narod i da ti on bude Bog, kako ti je rekao i kako se zakleo tvojim ocima: Abrahamu, Izaku i Jakovu. 13 I ne sklapam danas ovaj Savez sa zakletvom samo s vama 14 nego i sa svakim koji danas stoji ovdje s nama pred Jahvom, Bogom našim, i sa svakim koji danas nije ovdje s nama. Kazna za neposluh 15 Sami znate kako smo boravili u zemlji egipatskoj i kako smo prošli posred naroda kroz koje ste morali pro?i. 16 Vidjeli ste njihove rugobe, njihove kumire od drveta i kamena, srebra i zlata što ih imaju. 17 Neka ne bude me?u vama ?ovjeka ni žene, roda ni plemena kojemu bi se srce danas odvratilo od Jahve, Boga našega, pa da ide iskazivati štovanje bogovima onih naroda. Neka ne bude me?u vama korijena koji ra?a otrovom i pelinom. 19 Takvome ne?e Jahve nikad oprostiti, nego ?e se gnjev i ljubomornost Jahvina izliti na tog ?ovjeka, tako da ?e se sve prokletstvo zapisano u ovoj knjizi na nj oboriti te ?e Jahve izbrisati ime njegovo pod nebom. 20 Prema svim prokletstvima ovog Saveza, zapisanima u knjizi ovoga Zakona, Jahve ?e ga odstraniti, na njegovu propast, od svih plemena izraelskih. 21 Kasniji naraštaj, sinovi vaši poslije vas, i stranci koji do?u iz daleke zemlje, kad vide zla ove zemlje i bolesti što ?e ih Jahve pustiti na nju, re?i ?e: 25 i jer su otišli da iskazuju štovanje drugim bogovima i njima se klanjali, bogovima kojih nisu poznavali i kojih im on nije odredio. 26 Zato se Jahvin gnjev izlio na ovu zemlju i palo na nju sve prokletstvo zapisano u ovoj knjizi. 28 je sakriveno, pripada Jahvi, Bogu našemu, a objava nama i sinovima našim zauvijek da vršimo sve rije?i ovoga Zakona. Povratak k Jahvi

30

10Kad te sve ove rije?i, blagoslov i prokletstvo što ih danas preda te stavih, sna?u i ti ih uzmeš k srcu me?u svim narodima me?u koje te Jahve, Bog tvoj, bude protjerao 2 i obratiš se k Jahvi, Bogu svome, i poslušaš - i ti i tvoji sinovi - glas njegov iz svega srca svoga i iz sve duše svoje u svemu što sam ti danas naredio, 3 tada ?e Jahve, Bog tvoj, vratiti tvoje izgnanike; smilovat ?e se tebi i opet ?ete sabrati izme?u svih naroda me?u koje te bude rastjerao Jahve, Bog tvoj. 4 Ako bi se koji izgnanik tvoj nalazio i na kraju svijeta, i odande ?e te sabrati Jahve, Bog tvoj - odande ?e te uzeti. 5 Jahve, Bog tvoj, dovest ?e te u zemlju koju su posjedovali oci tvoji da je ti zaposjedneš; u?init ?e te sretnijim i brojnijim od o?eva tvojih. 6 Jahve, Bog tvoj, obrezat ?e tvoje srce, srce tvoga potomstva, tako da ljubiš Jahvu, Boga svoga, iz svega srca svoga i iz sve duše svoje i da živiš. 7 Jahve, Bog tvoj, svalit ?e sva ova prokletstva na neprijatelje tvoje, na mrzitelje tvoje koji su te progonili. 8 A ti ?eš ponovo slušati glas Jahvin i vršiti sve njegove zapovijedi koje ti danas dajem. 9 Jahve, Bog tvoj, obilno ?e te nagra?ivati u svakom pothvatu ruku tvojih, u plodu utrobe tvoje, u plodu stoke tvoje i u urodu tvoga plodnog tla; jer Jahve ?e se opet radovati nad tvojim dobrom, kao što se radovao nad dobrom otaca tvojih, 10 kad poslušaš glas Jahve, Boga svoga, drže?i njegove zapovijedi i njegove naredbe zapisane u knjizi ovoga Zakona, to jest kada se obratiš Jahvi, Bogu svome, svim srcem svojim i svom dušom svojom. Blizina Božje Rije?i 11 Ova zapovijed što ti je danas dajem nije za te preteška niti je od tebe predaleko. 14 Jer, Rije? je posve blizu tebe, u tvojim ustima i u tvome srcu da je vršiš. Život ili smrt 15 Gledaj! Danas preda te stavljam: život i sre?u, smrt i nesre?u. 16 Ako poslušaš zapovijedi Jahve, Boga svoga, koje ti danas dajem - ako ih poslušaš ljube?i Jahvu, Boga svoga, hode?i njegovim putovima, vrše?i njegove zapovijedi, njegove zakone i njegove uredbe, živjet ?eš i razmnožit ?e te Jahve, Bog tvoj, i blagoslovit ?e te u zemlji u koju ulaziš da je zaposjedneš. 17 Ali ako se srce tvoje odvrati i ne poslušaš, nego zastraniš i budeš se klanjao drugim bogovima i njima iskazivao štovanje, 18 ja vam danas izjavljujem da ?ete zaista propasti; ne?ete dugo živjeti na zemlji u koju ?ete, prešavši Jordan, u?i da je zaposjednete. 19 Uzimam danas za svjedoke protiv vas nebo i zemlju da pred vas stavljam: život i smrt, blagoslov i prokletstvo. Život, dakle, biraj, 20be?i Jahvu, Boga svoga, slušaju?i njegov glas, prianjaju?i uz njega, da živiš ti i tvoje potomstvo. TÓa on je život tvoj, tvoj dugi vijek, da bi mirno mogao boraviti na zemlji za koju se Jahve zakle ocima tvojim Abrahamu, Izaku i Jakovu da ?e im je dati." IV. MOJSIJEV SVRŠETAK Jošua odre?en za vo?u

31

11Mojsije do?e da upravi ove rije?i svemu Izraelu: 3 Sam Jahve, Bog tvoj, pred tobom ?e prije?i; on ?e pred tobom potu?i one narode da ih otjerate s posjeda. Jošua ?e pred tobom i?i, kako je Jahve rekao. 4 Jahve ?e postupiti s njima kako je postupio sa Sihonom i Ogom, amorejskim kraljevima, i njihovom zemljom kad ih uništi. 5 Pred vas ?e ih Jahve položiti, a vi ?ete s njima postupati prema svim naredbama koje sam vam dao. 6 Ohrabrite se i budite odlu?ni! Ne bojte se i nemojte prÓedati pred njima. TÓa sam Jahve, Bog tvoj, ide s tobom; ne?e te zapustiti niti ?e te ostaviti." 7 Tada Mojsije zovnu Jošuu pa mu re?e pred svim Izraelom: "Ohrabri se i budi odlu?an! Jer ti ?eš i?i s ovim narodom u zemlju za koju se Jahve zakle ocima njihovim da ?e im je dati; ti ?eš im je predavati u baštinu. 8 Sam Jahve ide pred tobom; on ?e s tobom biti; ne?e te zapustiti niti ?e te ostaviti. Ne boj se i ne drš?i!" Sedmogodišnja proslava Saveza 9 Mojsije napisa ovaj Zakon i predade ga sve?enicima, sinovima Levijevim, koji su nosili Kov?eg saveza Jahvina, i svim izraelskim starješinama. 10 Mojsije im naredi: "Svake sedme godine - godine oprosne - na Blagdan sjenica, 11 kad do?e sav Izrael da vidi lice Jahve, Boga tvoga, na mjestu koje on odabere, pro?itaj ovaj Zakon u nazo?nosti svega Izraela. 12 Saberi narod - ljude, žene, djecu i došljaka što bude u tvojim gradovima - da ?uju i da nau?e bojati se Jahve, Boga vašega, pa da drže i vrše sve rije?i ovog Zakona. 13 Sinovi njihovi, koji to još ne znaju, ?ut ?e i nau?it ?e bojati se Jahve, Boga vašega, sve vrijeme dok budete živjeli na zemlji što ?ete je, prešavši Jordan, zaposjesti." Predgovor Mojsijevu hvalospjevu 14 Jahve re?e Mojsiju: "Evo se bliži vrijeme tvoje smrti. Zovni Jošuu i na?ite se u Šatoru sastanka da mu dam zapovijedi." Mojsije i Jošua do?u u Šator sastanka. 15 U Šatoru pokaže se Jahve u stupu od oblaka. Stup od oblaka stajao je na ulazu u Šator. 16 Jahve re?e Mojsiju: "Evo ?eš naskoro po?inuti sa svojim ocima. A narod ?e se ovaj di?i da ?ini blud idu?i za tu?im bogovima one zemlje u koju ?e naskoro u?i; mene ?e napustiti i prekršit ?e moj Savez što ga s njim sklopih. 18 A ja ?u sasvim sakriti svoje lice u taj dan, zbog svega zla što ga budu ?inili okre?u?i se drugim bogovima. 19 Pišite sada sebi ovu pjesmu. Neka je nau?e Izraelci! Stavi je u njihova usta da mi ova pjesma bude svjedokom protiv Izraelaca. 20 Kad ih dovedem u zemlju kojom te?e med i mlijeko i za koju se zakleh ocima njihovim i kad se najedu, nasite i ugoje, okrenut ?e se oni drugim bogovima i njima ?e iskazivati štovanje; mene ?e prezreti i prekršiti moj Savez. 21 A kad ih sna?u mnoge nesre?e i nevolje, ova pjesma, jer je njihovo potomstvo ne?e nikada zaboraviti, pružit ?e svjedo?anstvo protiv njih. Jer znam ja njihove osnove i što ve? danas snuju, prije nego sam ih i doveo u zemlju koju im pod zakletvom obe?ah." 22 Toga dana napisa Mojsije ovu pjesmu i nau?i Izraelce pjesmi. 23 Nunovu sinu Jošui naloži: "Ohrabri se i budi odlu?an! Jer ti ?eš uvesti Izraelce u zemlju za koju sam im se zakleo. I ja ?u biti s tobom." 24 Kad Mojsije napisa rije?i ovoga Zakona u knjigu, 25 tada naredi Levijevcima, koji su nosili Kov?eg saveza Jahvina: 26 "Uzmite knjigu ovoga Zakona i položite je uz Kov?eg saveza Jahvina. Neka ondje bude svjedokom protiv tebe! 27 TÓa znam ja tvoju buntovnost i tvoju tvrdu šiju. Evo i danas, dok još s vama živim, bunite se protiv Jahve. A kako li ne?ete kad ja umrem! Mojsijeva pjesma 28 Saberite k meni sve starješine svojih plemena i svoje nadglednike da na njihove uši kažem ove rije?i te da protiv njih uzmem za svjedoke nebo i zemlju. 29 Jer znam ja da ?ete se nakon moje smrti izopa?iti i skrenuti s puta koji sam vam odredio; nesre?a ?e vas sna?i u budu?im vremenima kad budete ?inili što je Jahvi nemilo i gnjevili ga djelima ruku svojih." 30nda, na uši sve zajednice izraelske, Mojsije izgovori do kraja rije?i ove pjesme:

32

12"Slušajte, nebesa, sad ?u govoriti; ?uj, zemljo, rije?i usta mojih! 3 Jer, Jahvino ?u ime uznositi, a vi Boga našeg veli?ajte! 4 On je Stijena, djelo mu je savršeno, jer pravi su svi njegovi putovi. Bog je on vjeran i bez zlo?e, pravedan je on i pravi?an. 5 Oni mu se iznevjeriše - nisu mu sinovi, ve? nakaze sinovske, porod izopa?en i prepreden. 6 Tako li uzvra?aš Jahvi, narode glupi i bezumni! Nije li on Otac tvoj, Stvoritelj, koji te sazdao, po kom postojiš? 7 Spomeni se dana pradavnih, promotri godine od naraštaja do naraštaja. Oca svoga pitaj, i pou?it ?e te, pitaj starije, pa ?e ti kazati. 8 Kad je Višnji baštinu dijelio narodima, kad je razmještao sinove ?ovje?je, odredi im me?e po broju Božjih sinova: 9 tad Jahvu njegov narod zapade, Jakov bi njegova baština. 11 Poput orla što bdi nad gnijezdom, nad svojim orli?ima lebde?i, tako on krila širi, uzima ga, pa ga na svojim nosi perima. 12 Jahve sam njega je vodio, tu?eg boga s njim ne bijaše. 13 Povede ga po viso?jima zemlje, nahrani ga plodovima poljskim, dade mu meda iz pe?ine i ulja iz tvrde stijene; 14 kravljeg masla i ov?jeg mlijeka s pretilinom jaganjaca, ovnova bašanskih i jaraca, sa salom žitnih bubrega, i napoji ga pjenušavom krvlju grož?a. 15 Jeo je Jakov i nasitio se, ugojio se Ješurun pa se uzritao. Udebljao si se, utovio, usalio. O dbacio je Boga koji ga stvori i prezreo Stijenu svog spasenja. 16 Tu?im bozima u?iniše ga ljubomornim, razjariše ga gnusobama. 17 Žrtvovahu zlodusima koji Bog nisu, bogovima kojih ne poznavahu prije, došljacima koji stigoše nedavno i koje oci njihovi ne štovahu. 18 Odnemaruješ Stijenu što te na svijet dade, ne sje?aš se više Boga koji te rodi! 19 Vidje to Jahve i u gnjevu svojem odbaci sinove svoje i k?eri. 20 Lice ?u im svoje sakriti, re?e, i vidjet ?u što ?e biti od njih. Jer izopa?eno je to koljeno, sinovi u kojima vjernosti nema. 22 Da, moga gnjeva požar je usplamtio i gorjet ?e do dubina šeolskih; proždrijet ?e zemlju i sve što ona ra?a, saže?i joj brda do temelja. 23 Nevolje na njih ?u svaliti, na njih ?u svoje istrošiti strijele. 24 Od gladi ?e umirati, ognjica i pošast njih ?e trovati. Poslat ?u na njih zub zvjerinji i otrov zmija što prahom gmižu. 25 Vani ?e ma? zatirati djecu, a strava ?e vladati unutra. Ginut ?e jednako momak i djevojka, dojen?e i starac sjedokos. 26 Rekoh: U prah ?u ih smrviti, zbrisati im spomen izmed ljudi. 28 Jer narod je to neupu?en, oštroumlja u njih nema. 29 Da su mudri, ve? bi se i dosjetili, razabrali što ih o?ekuje. 30 Kako da jedan tisu?u u bijeg nagna, i deset tisu?a da dvojica gone, da ih Stijena njina nije prodala, da ih Jahve nije izru?io? 32 Jer trs je njihov od sodomskog trsa i od vinograda gomorskih; grož?e im je grož?e otrovno, grozdovi im grozdovi gor?ine; 33 njihovo je vino otrov zmijski, žestok jed otrovnice ljute. 35 Moja je odmazda i nagrada u vrijeme kad im noga posrne. Jer blizu je dan njihove propasti, udes njihov brzo im se bliži! 36 0 ?e Jahve dati svome puku, sažalit se nad slugama svojim.) Vidjet ?e da im gine snaga, da je i robu i slobodnu kraj. 39 Vidite sada da ja, ja jesam, i da drugog Boga pored mene nema! Ja usmr?ujem i oživljujem; ja udaram i iscjeljujem 0 nitko se iz ruke moje ne izbavlja). 40 Da, svoju ruku ja dižem prema nebu i kažem: Ne bio ja živ vje?ito 41 ako naoštrivši ma? svoj blistavi ne uzmem sud u svoje ruke da svojim odmazdim dušmanima, da naplatim onima koji mene mrze. 42 Strijele svoje opojit ?u krvlju i ma? moj najest ?e se mesa, krvi ubijenih i zarobljenih, glava dušmanskih vrhovnika. 44 Do?e Mojsije s Jošuom, sinom Nunovim, te izgovori u uši naroda rije?i ove pjesme. 45 Kad Mojsije izgovori sve ove rije?i svemu Izraelu, 46 re?e im: "U srca svoja usadite sve rije?i koje danas uzimam za svjedoka protiv vas; naredite sinovima svojim da ih drže vrše?i sve rije?i ovoga Zakona. 47 TÓa nije to za vas prazna rije? jer ona je vaš život. Zbog ove rije?i živjet ?ete dugo na zemlji koju ?ete, prešavši Jordan, zaposjesti." Mojsijeva priprema za smrt 48 Toga istog dana Jahve re?e Mojsiju: 49 "Popni se na goru Nebo u Abarskom gorju - ono je u moapskoj zemlji nasuprot Jerihonu - pa pogledaj zemlju kanaansku što ?u je dati u posjed Izraelcima. 50 Onda umri na gori na koju se uspneš i pridruži se svojim precima kao što je i tvoj brat Aron, koji je umro na brdu Horu, bio pridružen svojima. 51 A to zato što ste mi se iznevjerili sred Izraelaca kod Meriba Kadeša, kod voda u pustinji Sinu: niste o?itovali moju svetost me?u Izraelcima. 52o ?eš samo izdaleka vidjeti onu zemlju, ali u nju ne?eš u?i - u zemlju koju dajem Izraelcima." Mojsijev blagoslov

33

13Ovo je blagoslov kojim Mojsije - ?ovjek Božji - blagoslovi Izraelce pred svoju smrt. 2 Re?e on: "Do?e Jahve sa Sinaja, sa Seira im se pokaza i s gore Parana zasja. Zbog njih do?e od kadeških zborova, sa svoga juga sve do Obronaka. 3 Ipak ti ljubiš narode, svi sveti njihovi u tvojoj su ruci. Pred tvojim su ležali nogama, išli tobom predvo?eni." 4 0 nam je odredio zakon.) "Zbor Jakovljev njegovom posta baštinom; 5 i bje kralj u Ješurunu kad se sakupiše glavari narodni, kad se sjediniše plemena Jakovljeva. 7 Evo što re?e za Judu: Uslišaj, Jahve, glas Judin i privedi ga k njegovu narodu. Nek mu ruke njegovo brane pravo, pomozi mu protiv dušmana njegovih. 8 O Leviju re?e: Daj Leviju tvoje Urime i tvoje Tumime ?ovjeku milosti svoje, koga si u Masi iskušao, s kojim si se preo kod voda meripskih. 9 O ocu svome i majci re?e on: Nisam ih vidio! Bra?e svoje ne poznaje, na svoju se djecu ne osvr?e, jer tvoju rije? on je vršio i tvojega se držao Saveza. 10 On u?i Jakova tvojim odredbama i Izraela tvojemu Zakonu. On podiže kad k tvojim nosnicama i paljenicu na žrtvenik ti stavlja. 12 O Benjaminu re?e: Jahvin je on ljubimac i u miru svagda po?iva. Višnji ga štiti svih njegovih dana, izme?u njegovih prebiva bregova. 13 O Josipu re?e: Zemlju mu je Jahve blagoslovio; njegovo je najbolje od onog što daje rosa nebeska i što se u bezdanima dolje krije! 14 Najbolje od onog što daruje sunce i što mla?ak novi nosi, 15 prvine s drevnih planina i najbolje s vje?nih brežuljaka, 18 O Zebulunu re?e: Bio sretan, Zebulune, u pohodima, i ti, Jisakare, u šatorima svojim! 19 Na brdu gdje dolaze zazivati narodi za uspjeh prinose oni prave žrtve jer sišu obilje mora i blago skriveno u pijesku. 21 Prvine je tad sebi dodijelio jer vidje da mu je sa?uvan dio glavarev. Na ?elu svega naroda on je došao, pravdu Jahvinu izvršivši i odluke njegove s Izraelom. 22 O Danu re?e: Dan je lavi? što ska?e iz Bašana. 23 O Naftaliju re?e: Naftali, milostima nasi?en, Jahvinim ispunjen blagoslovom: more i jug njegovo su vlasništvo. 26 Nitko nije kao Bog Ješurunov: po nebesima u pomo? ti jezdi i po oblacima u svom veli?anstvu! 28 U sigurnosti prebiva Izrael, a Jakovljev je izvor na osami u zemlji žita i vina, gdje nebesa rosom dažde.

34

14Poslije toga ode Mojsije s Moapskih poljana na brdo Nebo, na vrhunac Pisge nasuprot Jerihonu, gdje mu Jahve pokaza svu zemlju: Gilead do Dana, 2 sav Naftali, kraj Efrajimov i Manašeov, svu Judinu krajinu do Zapadnog mora; 3 zatim Negeb, podru?je doline Jerihona - grada palmi - do Soara. 4 Potom mu re?e Jahve: "Ovo je zemlja za koju sam se zakleo Abrahamu, Izaku i Jakovu da ?u je dati tvome potomstvu. Dopustio sam da je pogledaš svojim o?ima, ali ti onamo ne?eš prije?i." 5 I Mojsije, sluga Jahvin, umrije ondje u zemlji moapskoj po Jahvinoj zapovijedi. 6 I ukopa ga on u dolini u zemlji nasuprot Bet Peoru. Do dana današnjega nitko nije doznao za njegov grob. 7 Mojsiju bijaše sto dvadeset godina kad umrije. Oko mu nije oslabilo niti mu je snaga popustila. 8 Izraelci oplakivahu Mojsija na Moapskim poljanama trideset dana. Potom pro?oše i dani oplakivanja - tugovanja za Mojsijem. 9 A Jošua, sin Nunov, bio je ispunjen duhom mudrosti jer Mojsije bijaše na nj položio svoje ruke. Njega su Izraelci slušali i ?inili kako je Jahve naredio Mojsiju. 10 Ne pojavi se više prorok u Izraelu ravan Mojsiju - njega je Jahve poznavao licem u lice! - 11 po svim onim znakovima i ?udesima u zemlji egipatskoj za koja ga je Jahve slao da ih u?ini na faraonu, na svim službenicima njegovim i na svoj zemlji njegovoj,