Popis knjiga
Staro sucelje
Katekizam
Trazenje pojma

SZ NZ
Trazenje po broju
knjiga glava-od redak-od glava-do redak-do
0Knjiga o Ruti RUTA I NOEMI

1

1U ono vrijeme kada su vladali suci nastala glad u zemlji, pa iz Betlehema Judina jedan ?ovjek ode sa svojom ženom i sa svoja dva sina da se naseli na Moapskim poljanama. 2 Taj se ?ovjek zvao Elimelek, žena mu Noemi, a dva njegova sina: Mahlon i Kiljon; svi bijahu Efra?ani iz Betlehema Judina. Stigoše na Moapske poljane i tu se nastaniše. 3 Tada Elimelek, Noemin muž, umrije, i ona osta sama sa svoja dva sina. 4 Oni se oženiše Moapkama; jedna se zvala Orpa, a druga Ruta. I tu proboraviše deset godina. 5 Onda umriješe i Mahlon i Kiljon, i tako Noemi osta i bez svoja dva sina i bez svoga muža. 6 Tada se ona diže sa svojim snahama da ode s Moapskih poljana jer je ?ula na Moapskim poljanama da je Jahve pohodio narod svoj i dao mu kruha. 7 Ode, dakle, ona iz mjesta gdje je živjela, a s njome i njezine snahe; krenuše na put da se vrate u zemlju Judinu. 8 Noemi tada re?e svojim dvjema snahama: "Vratite se svaka domu majke svoje! Neka vam Jahve bude milostiv kao što vi bijaste pokojnicima i meni. 9 Neka vam Jahve udijeli da obje na?ete mir, svaka u domu svoga muža!" I poljubi ih, a one briznuše u pla?. 10 I rekoše joj: "Ne! Mi ?emo s tobom, tvome narodu." 11 Ali im re?e Noemi: "Vratite se natrag, k?eri moje! Zašto biste išle sa mnom? Zar ?u još imati sinova u utrobi svojoj da vam budu muževi? 13 zar biste mogle ?ekati da odrastu i zar biste radi njih ostale neudate? Ne, k?eri moje, tuga bi moja bila ve?a od vaše, jer se ruka Jahvina digla na me." 14 One i opet zaplakaše i zajecaše. Orpa poljubi svoju svekrvu i vrati se, a Ruta ostade s njom. 15 Noemi joj re?e: "Eto vidiš, jetrva se tvoja vratila narodu svome i bogu svome: vrati se i ti za jetrvom svojom!" 16 A Ruta joj odgovori: "Nemoj me tjerati da te ostavim i da odem od tebe: jer kamo ti ideš, idem i ja i gdje se ti nastaniš, nastanit ?u se i ja; tvoj narod moj je narod i tvoj Bog moj j e Bog. 17 Gdje ti umreš, umrijet ?u i ja, gdje tebe pokopaju, pokopat ?e i mene. Neka mi Jahve uzvrati svakim zlom i nevoljom ako me što drugo, osim smrti, rastavi od tebe." 18 Vide?i gdje je tvrdo naumila da ide s njom, prestade je odvra?ati. 19 Tako su zajedno išle dok ne do?oše u Betlehem. A kad do?oše u Betlehem, sav se grad uzbudi zbog njih. "Ma je li ovo Noemi?" - pitahu žene. 20 A ona im odgovaraše: "Ne zovite me više Noemi nego me zovite Mara; jer me Šadaj gor?inom ispunio! 21 Odavde sam otišla punih ruku, a sad me Jahve vra?a bez igdje i?ega. Zašto me zovete Noemi kad Jahve posvjedo?i protiv mene i Svemogu?i me u tugu zavi?" 22o se vrati Noemi s Rutom Moapkom, snahom svojom, s Moapskih poljana. Stigle su u Betlehem baš kad je po?ela žetva je?ma. RUTA PABIR?I PO BOAZOVU POLJU

2

1Noemi imaše ro?aka po mužu, ?ovjeka vrlo imu?na, iz porodice Elimelekove: zvao se Boaz. 2 Tada Ruta Moapka re?e Noemi: "Htjela bih i?i u polje pabir?iti klasje za onim u koga na?em milost." Ona joj odgovori: "Hajde, k?eri moja!" 3 I ode, do?e u polje te po?e pabir?iti za žeteocima. A sre?a je dovede u polje koje pripadaše Boazu, iz roda Elimelekova. 4 I gle, do?e Boaz iz Betlehema. "Jahve bio s vama!" - pozdravi on žeteoce. A oni mu odgovoriše: "Jahve te blagoslovio!" 5 Boaz ?e nato momku koji je nadzirao žeteoce: "?ija je ona mlada žena?" 6 A momak koji bijaše nad žeteocima odgovori: "Ono je mlada Moapka što je došla prate?i Noemi s Moapskih poljana. 8 Onda Boaz re?e Ruti: "?uj me, k?eri moja, ne idi pabir?iti u drugoga nego se drži mojih njiva i mojih poslenika. 9 Pazi na kojoj njivi oni žanju, pa idi za njima. A naredio sam momcima da te nitko ne dira. Kad ožedniš, idi k posudama i pij što moje sluge zahitaju." 10 Ona tada pade ni?ice, pokloni se do zemlje i re?e: "?ime sam stekla toliku milost u o?ima tvojim da mi posve?uješ pažnju kad sam tu?inka?" 11 Boaz joj odgovori: "?uo sam što si sve u?inila za svoju svekrvu poslije smrti svoga muža; kako si ostavila oca svoga, majku svoju i zavi?aj svoj te došla u narod kojega do ju?er ili prekju?er nisi poznavala. 12 Neka ti Jahve plati sve što si u?inila i neka ti udijeli pravu nagradu Jahve, Bog Izraelov, kad si došla da se pod krila njegova skloniš!" 13 Ona preuze: "Kad bih mogla uvijek nalaziti milost u tvojim o?ima, gospodaru, jer si me utješio i milostivo progovorio sluškinji svojoj, ako i nisam kao jedna od tvojih sluškinja." 14 Kad bijaše vrijeme ru?ku, Boaz joj re?e: "Hodi ovamo, jedi ovog kruha i umo?i svoj zalogaj u ocat!" Ona sjede pokraj žetelaca, a on stavi pred nju prženih zrna. Jela je i nasitila se i još joj prete?e. 15 Kad je ustala da pabir?i dalje, Boaz zapo vjedi svojim slugama: "I me?u snopljem neka ona pabir?i, a vi joj nemojte zanovijetati. 16 Nego navlaš ispuštajte klasove iz svojih rukoveti i ostavljajte joj neka kÓupi i nemojte je koriti!" 17 I tako je pabir?ila sve do ve?eri, pa onda ovrše ono što je napabir?ila: bijaše otprilike jedna efa je?ma. 18 Uze ona svoje i do?e u grad, a svekrva vidje koliko je napabir?ila. Tada Ruta izvadi i dade joj što joj bijaše preteklo pošto se nasitila. 19 Svekrva je upita: "Gdje si pabir?ila danas? Gdje si radila? Neka je blagoslovljen onaj koji je pogledao na te!" Onda ona pripovjedi svekrvi kod koga je radila i re?e: "?ovjek u koga sam danas radila zove se Boaz." 20 Tada ?e Noemi svojoj snasi: "Neka Jahve blagoslovi onoga koji ne uskra?uje dobrote svoje ni živima ni mrtvima!" I dometnu Noemi: "Taj je ?ovjek naš rod; jedan od naših skrbnika." 22 Noemi nato re?e Ruti, snasi svojoj: "Dobro je, k?eri moja, idi za njegovim poslenicima da ti ne bude neprilike na kojoj drugoj njivi." 23ako se držala poslenika Boazovih i pabir?ila dokle ne požeše i je?am i pšenicu. I živjela je kod svekrve svoje. NO? NA GUMNU

3

1Onda ?e joj Noemi, svekrva njezina: "K?eri moja, da ti potražim mirno mjesto gdje bi mogla biti sretna? 2 Vidiš, Boaz, s ?ijim si se poslenicima našla, naš je ro?ak. Evo, on ?e no?as vijati je?am na gumnu. 3 Umij se ti i namaži, lijepo se odjeni pa idi na gumno. Ne daj da te prepozna prije nego što se najede i napije. 4 Kad bude lijegao, dobro pazi gdje ?e le?i; pa kad legne, oti?i onamo, podigni mu pokriva? s nogu i lezi ondje! Tada ?e ti on re?i što ti je ?initi." 5 Ona joj odgovori: "U?init ?u sve kako mi kažeš." 6 I si?e na gumno i u?ini sve kako joj je svekrva naredila. 7 A Boaz, pošto je jeo i pio i tako se odobrovoljio, ode i leže kraj stoga. Onda ona pri?e polako, otkri mu noge i leže. 8 Kad bijaše oko pono?i, trže se ?ovjek i obrnu se, i gle: žena leži do njegovih nogu. 9 "Tko si?" - upita on, a ona odgovori: "Ja sam Ruta, sluškinja tvoja. Raširi skut svoje haljine na sluškinju svoju jer si mi skrbnik." 10 "Blagoslovio te Jahve, k?eri moja!" - do?eka on. "Ovaj drugi tvoj ?in milosti još je vredniji od prvoga, jer se nisi trudila da slijediš mlade poslenike, bili oni bogati ili siromašni. 11 I zato se, k?eri moja, sada ne plaši: u?init ?u ti sve što zatražiš, jer sva vrata moga naroda znaju da si ?estita žena. 12 Jest, uistinu sam ti skrbnik; ali postoji još bliži od mene. 13 Ostani no?as; ako te sutra ujutro on kao skrbnik htjedne uzeti, dobro, neka te uzme; a ne htjedne li, uzet ?u te ja, tako mi Jahve! Spavaj do jutra." 14 I spavaše ona do njegovih nogu do jutra. On ustade prije nego što mogaše ?ovjek ?ovjeka razaznati jer mišljaše: "Ne treba da znaju da je žena bila na gumnu." 15 I kaza joj: "Daj ogrta? što je na tebi i drži ga dobro." Ona ga pridrža, a on joj nasu šest mjerica je?ma i naprti joj. I ode ona u grad. 16 Kad je stigla, upita je svekrva: "Što je s tobom, k?eri moja?" A ona joj pripovjedi sve što je u?inio za nju. 18o ?e joj Noemi: "Budi mirna, k ?eri moja, dok ne vidiš što ?e biti: jer ne?e on imati spokoja dok sve još danas ne dokraj?i." BOAZ SE ŽENI RUTOM

4

1Boaz potom izi?e na gradska vrata i sjede ondje. I gle, nai?e onaj skrbnik o kome je govorio. I dozva ga Boaz: "Ej, hodi ovamo i sjedni!" Onaj do?e i sjede. 2 Onda Boaz uze deset ljudi izme?u starješina gradskih i re?e: "Posjedajte ovdje!" I posjedaše. 3 Zatim re?e skrbniku: "Noemi, koja se vratila s Moapskih polja, htjela bi prodati ono zemlje našega brata Elimeleka. 4 Zato sam odlu?io da se s tobom razgovorim i predložim ti: otkupi njivu pred ovima koji sjede ovdje i pred starješinama moga naroda. Ako je kaniš otkupiti, onda otkupi; ako ne kaniš, kaži mi da znam. Jer prije tebe nema nitko pravo na otkup; ja sam na redu tek iza tebe." A onaj re?e: "Ho?u, otkupit ?u je." 5 Onda kaza Boaz: "Kad uzmeš zemlju iz ruke Noemi, treba da uzmeš i Rutu Moapku, pokojnikovu ženu, da se pokojniku sa?uva ime na baštini." 6 Ali skrbnik re?e: "E, onda ne mogu biti otkupnik, da ne raspem svoje baštine. Otkupi ti po svome skrbni?kom pravu jer ja ne mogu." 7 A bijaše od starine obi?aj u Izraelu: da se ?emu potkrijepi valjanost otkupa ili zamjene, ?ovjek bi izuo sandalu i dao je drugome. To bijaše svjedo?anstvo u Izraelu. 8 Tako dakle i onaj skrbnik re?e Boazu: "Otkupi ti!" te izu sandalu i dade mu je. 9 Tada Boaz kaza starješinama i svemu narodu: "Vi ste danas svjedoci da ja otkupljujem iz ruke Noemine sve ono što je bilo Elimelekovo, sve što je bilo Kiljonovo i Mahlonovo. 10 Uz to uzimam za ženu Rutu Moapku, ženu Mahlonovu, da bi se sa?uvalo ime pokojnikovo na baštini i da se ime njegovo ne bi zatrlo me?u bra?om njegovom i nestalo s vrata zavi?aja njegova. Vi ste danas tome svjedoci." 11 Sav narod koji se nalazio na vratima gradskim i starješine rekoše: "Svjedoci smo! Dao Jahve da žena koja ulazi u dom tvoj bude kao Rahela i Lea, koje su obje podigle ku?u Izraelovu! Obogati se u Efrati, a prodi?i u Betlehemu! 12 Neka tvoja ku?a, po potomstvu koje ?e ti dati Jahve od ove mlade žene, bude kao ku?a Peresa, koga Judi rodi Tamara!" 13 Tako Boaz uze Rutu i ona posta žena njegova. U?e on k njoj i Jahve joj dad e te ona zatrudnje i rodi sina. 14 Onda žene rekoše Noemi: "Blagoslovljen bio Jahve koji ti danas nije uskratio skrbnika! I prodi?io njegovo ime u Izraelu! 15 On ?e biti tvoja utjeha i potpora starosti tvojoj; jer ga rodi snaha tvoja koja te ljubi i koja ti vrijedi više od sedam sinova." 16 Noemi uze dje?aka, metnu ga sebi na krilo i bi mu odgojiteljicom. 17 Susjede mu nadjenuše ime govore?i: "Noemi se rodio sin!" I prozvaše ga Obed; on je otac Jišaja, oca Davidova. 18 A ovo je rodoslovlje Peresovo: Peres imade sina Hesrona, 19 Hesron Rama, Ram Aminadaba, 20 Aminadab Nahšona, Nahšon Salmona, Salmon Boaza, Boaz Obeda,