Popis knjiga
Staro sucelje
Katekizam
Trazenje pojma

SZ NZ
Trazenje po broju
knjiga glava-od redak-od glava-do redak-do
0Sefanija Uvod

1

1Rije? Jahvina upu?ena Sefaniji, sinu Kušija, sina Gedalijina, sina Amarjina, sina Ezekijina, u vrijeme Jošije, sina Amonova, kralja judejskoga. I. DAN JAHVIN U JUDI Svemirski doga?aji 2 "Da, sve ?u zbrisati s lica zemlje" - rije? je Jahvina! 3 "Izbrisat ?u ljude i zvijeri, ptice nebeske i ribe morske, u?init ?u da padnu bezbožnici, istrijebit ?u ljude s lica zemlje" - rije? je Jahvina! Protiv štovanja stranih bogova 4 "Podignut ?u ruku na Judu i na sve stanovnike Jeruzalema i istrijebit ?u iz ovoga mjesta ostatak Baalov, ime služitelja idolskih sa sve?enicima njegovim; 5 one koji se klanjaju na krovovima vojsci nebeskoj, one koji se klanjaju pred Jahvom a zaklinju se Milkomom; 6 one koji su se odmetnuli od Jahve, koji ne traže Jahvu i nimalo za nj ne mare." 7 Tišina pred Jahvom Gospodom, jer je dan Jahvin blizu! Da, Jahve je prigotovio žrtvu, posvetio je svoje uzvanike. Protiv dvorskih dostojanstvenika 8 "U dan žrtve Jahvine, kaznit ?u knezove, sinove kraljeve, i sve koji se obla?e na na?in tu?inski. 9 Kaznit ?u u taj dan sve koji preko praga poskakuju, koji Dom Gospodara svojega pune nasiljem i prijevarom." Protiv jeruzalemskih trgovaca 10 "U onaj dan" - rije? je Jahvina - "vapaj ?e se podi?i od Ribljih vrata, urlici iz novog dijela grada, silna lomljavina sa brežuljaka. 11 Kukajte, stanovnici makteški, jer je satrt sav narod kanaanski, zbrisani su svi mjera?i srebra. Protiv nevjernika 13 Blago njihovo bit ?e prepušteno plja?ki, njihove ku?e pustošenju. Oni su gradili ku?e - ne?e u njima stanovati; sadili su vinograde - iz njih vina ne?e piti. Dan Jahvin 14 Blizu je dan Jahvin, veliki! Blizu je i žurno dolazi! Gorak je glas dana Jahvina: tada ?e i junak zajaukati. 15 Dan gnjeva, onaj dan! Dan tjeskobe i nevolje! Dan užasa i pustošenja! Dan pomr?ine i naoblake! Dan tmina i magluština! 16 Dan trubljavine i bojne vike na gradove utvr?ene i na visoka kruništa. 17 "Prepustit ?u ljude nevoljama i vrludat ?e kao slijepci 0 su protiv Jahve sagriješili), krv ?e se njihova prosuti kao prašina, njihova trupla bit ?e ba?ena kao sme?e. 18njihovo srebro ni njihovo zlato ne?e ih spasiti." U dan gnjeva Jahvina oganj njegove revnosti svu ?e zemlju saže?i. Jer on ?e uništiti, zatrti sve stanovnike zemlje. Poziv na obra?enje

2

1Saberite se, skupite, narode bestidni 2 prije nego budete izgnani kao pljeva koja se u dan rasprši, prije nego stigne na vas plamen i gnjev Jahvin, prije nego stigne na vas dan gnjeva Jahvina. 3 Tražite Jahvu, svi skromni na zemlji, svi koji izvršavate odredbe njegove! Tražite pravdu, tražite poniznost: vi ?ete možda biti zašti?eni u dan gnjeva Jahvina. II. PROTIV NARODÄA Neprijatelj na zapadu: Filistejci 4 Da, Gaza ?e postati pustinja, Aškelon pustoš. Ašdod u puklo podne bit ?e izgnan, Ekron iz temelja iš?upan. 5 Teško stanovnicima obale morske, narodu kretskome! Evo rije?i Jahvine protivu vas: "Ja ?u te poniziti, zemljo Filistejaca, uništit ?u te, istrijebit ?u sve tvoje stanovnike! 6 I postat ?eš ispaša, pasište pastirsko i ograda za stado." 7 I taj kraj pripast ?e u dio Ostatku doma Judina; tu ?e oni izvoditi blago na pašu; uve?er se odmarati u ku?ama aškelonskim, jer ?e ih pohoditi Jahve, Bog njihov, i on ?e promijeniti sudbinu njihovu. Neprijatelj na istoku: Moab i Amon 8 ?uo sam uvredu Moabovu i podrugivanja sinova Amonovih kad su vrije?ali moj narod i ponosili se zemljištem svojim. 9 "Zato, života mi moga!" - rije? je Jahve nad Vojskama, Boga Izraelova: "Moab ?e postati kao Sodoma i sinovi Amonovi kao Gomora: polje obraslo koprivom, hrpa soli pustoš dovijeka. Ostatak moga naroda oplijenit ?e ih, preostatak moga naroda zaposjest ?e ih." 10 To ?e biti cijena za njihovu oholost jer su se uznosili i rugali narodu Jahve nad Vojskama. 11 Za njih ?e Jahve biti strašan: kad uništi sve bogove zemaljske, pred njim ?e se pokloniti - svaki na svojoj zemlji - svi otoci naroda. Neprijatelj na jugu: Etiopija 12 I vi, Etiopljani: "Vi ?ete biti probijeni mojim ma?em." Neprijatelj na sjeveru: Asirija 13 Zatim ?e svoju ruku di?i protiv Sjevera i razrušit ?e zemlju asirsku, od Ninive ?e pustoš u?initi, suhu pustoš kao pustinja. 14 Usred nje ?e stado ležati, zvijeri svakojake; ?aplje i pelikani po?ivat ?e no?u na glavicama stupova, sova ?e hukati na prozoru, gavran graktati na pragu. 15li je veseli grad koji je stolovao u miru, koji je u svom srcu govorio: "Ja, i jedino ja!" Gledaj! Postade razvalina, brlog zvjerinji! Svi koji pokraj njega prolaze zvižde i mašu rukama. III. PROTIV JERUZALEMA Protiv upravlja?a naroda

3

1Teško nepokornom, okaljanom, nasilni?kom gradu! 2 On nikada nije ?uo poziva, nikada nije prihvatio pouku; Jahvi on se nikada nije povjerio; svome Bogu nije se nikada približio. 3 Njegovi su knezovi usred njega - lavovi koji ri?u; njegovi su suci - vuci ve?ernji koji do jutra nisu kosti glodali; 4 proroci su njegovi - razmetljivci, puki lažljivci, sve?enici njegovi skvrne Svetište, krše Zakon. 5 Usred njega, Jahve je pravedan - on ne ?ini nepravde; svako jutro iznosi svoju pravicu, u praskozorje ne izostaje; ali bezbožnik srama ne poznaje. Neka se nau?e od naroda 6 "Uništio sam narode, razorena su kruništa kula njihovih, poharao sam njihove ulice: nema više prolaznika! Razoreni su njihovi gradovi: nema ljudi, nema stanovnika! 8 Zato mene ?ekajte - rije? je Jahvina - do dana kad ustanem kao tužilac; jer ja sam odredio da se sakupe narodi, da se saberu kraljevstva, da na vas gnjev svoj izlijem, svu gor?inu svoje srdžbe: u vatri moje ljubomore bit ?e sva zemlja sažgana. IV. OBE?ANJA Obra?enje pogana 9 Dat ?u narodima ?iste usne, da svi mogu zazivati ime Jahvino i služiti mu jednodušno. 10 S druge obale rijeka etiopskih prinosit ?e mi žrtvene darove moji štovaoci. Skromni Ostatak Izraela 11 U onaj dan ne?eš se sramiti svih svojih nedjela koja si protiv mene po?inio, jer ?u ukloniti iz tebe tvoje ohole hvalisavce; i ne?eš se više šepiriti na Svetoj gori mojoj, 12 jer ?u pustiti da u tebi opstane samo skroman i ?edan narod, i u imenu Jahvinu tražit ?e okrilje 13 Ostatak Izraelov. Oni ne?e više ?initi nepravdu, ne?e više govoriti laži; u njihovim ustima ne?e se više na?i jezik prijevarni. Mo?i ?e pasti i odmarati se, i nitko im ne?e smetati." Psalam o radosti Siona 14 Klik?i od radosti, K?eri sionska, vi?i od veselja, Izraele! Veseli se i raduj se iz sveg srca, K?eri jeruzalemska! 15 Jahve te riješio tvoje osude, neprijatelje tvoje uklonio! Jahve, kralj Izraelov, u sredini je tvojoj! Ne boj se više zla! 16 U onaj dan re?i ?e se Jeruzalemu: "Ne boj se, Sione! Neka ti ne klonu ruke! 17 Jahve, Bog tvoj, u sredini je tvojoj, silni spasitelj! On ?e se radovati tebi pun veselja, obnovit ?e ti svoju ljubav, kliktat ?e nad tobom radosno 18 kao u dan sve?ani. Odvratio sam od tebe nevolju da na sebi više ne nosiš sramotu. 19 Evo svladavam sve tvoje tla?itelje. U ono vrijeme izbavit ?u sve hrome, sabrat ?u prognane, pribavit im hvalu i diku po svoj zemlji gdje ih sramota bijaše dopala.