Popis knjiga
Staro sucelje
Katekizam
Trazenje pojma

SZ NZ
Trazenje po broju
knjiga glava-od redak-od glava-do redak-do
0Zaharija PRVI DIO Jahve poti?e na obra?enje

1

1Osmoga mjeseca druge godine Darijeve do?e rije? Jahvina proroku Zahariji, sinu Berekjinu, sinu Idonovu. 2 "Jahve se teško razgnjevio na oce vaše! 5 Gdje su sad oci vaši? Zar ?e dovijeka živjeti proroci? 7 Dvadeset i ?etvrtog dana, jedanaestoga mjeseca, a to je mjesec Šebat, druge godine Darijeve, do?e rije? Jahvina proroku Zahariji, sinu Berekjinu, sinu Idonovu. 8 Imao sam no?u vi?enje. Gle, na ri?anu ?ovjek jaše me?u mirtama koje imaju duboko korijenje, a iza njega konji ri?i, sme?i i bijeli. 9 Upitah: "Koji su ovi, gospodaru?" An?eo koji je sa mnom govorio re?e mi: "Ja ?u ti pokazati koji su." 10 ?ovjek koji stajaše me?u mirtama odgovori: "Ovo su oni koje je poslao Jahve da obilaze zemlju." 11 Oni se obratiše an?elu Jahvinu, koji stajaše me?u mirtama, i kazaše: "Obišli smo zemlju, i gle: sva zemlja po?iva i miruje." 12 Tada progovori an?eo Jahvin i re?e: "Jahve nad Vojskama, kada ?eš se ve? jednom smilovati Jeruzalemu i gradovima judejskim na koje se ve? sedamdeset godina ljuto srdiš?" 13 A Jahve an?elu koji je govorio sa mnom odgovori utješnim rije?ima.

2

1Podigoh o?i i vidjeh. I gle: ?etiri roga. 2 Upitah an?ela koji je govorio sa mnom: "Što je ovo?" On mi odgovori: "To su rogovi koji su raznijeli Judu, Izraela i Jeruzalem." 3 Onda mi Jahve pokaza ?etiri kova?a. 4 A ja upitah: "Što su došli ovi raditi?" On mi odgovori: "Ono su rogovi koji su raznijeli Judu te se nitko više ne usu?uje di?i glavu; a ovi su došli da ih zastraše i da slome rogove narodima koji podizahu rog na zemlju Judinu kako bi je raznijeli." Tre?e vi?enje: Mjera? 5 Podigoh o?i i vidjeh. I gle: ?ovjek, a u ruci mu mjera?ko uže. 6 Upitah ga: "Kamo ideš?" Odgovori mi: "Da izmjerim Jeruzalem i da vidim koliko je širok a koliko dug." 7 I gle, an?eo koji je govorio sa mnom stajaše nepomi?no, a drugi mu izi?e u susret 8 i re?e mu: "Tr?i, reci onome mladi?u ovako: Jeruzalem ?e biti kao otvoren grad radi mnoštva ljudi i stoke koji ?e biti u njemu. 9 A ja ?u mu - rije? je Jahvina - biti ognjen zid unaokolo i Slava njegova sred njega." 10 "Hej! Hej! Bježite iz zemlje sjeverne" - rije? je Jahvina - "jer u sva ?etiri vjetra nebeska razasuo sam vas" - rije? je Jahvina! 11 "Hej, Sione, koji živiš kod k?eri babilonske, spasi se!" 12 Ovako govori Jahve nad Vojskama, ?ija me Slava izaslala k narodima koji su vas oplja?kali: "Tko vas dira, dira mi zjenicu oka. 13 Gle, ruku dižem na njih da plijenom budu svojim robovima." Znat ?ete tako da me posla Jahve nad Vojskama! 15 U onaj dan mnogi ?e narodi uz Jahvu prionuti i bit ?e narod moj, a ja ?u prebivati usred tebe." Znat ?eš tako da me tebi posla Jahve nad Vojskama. 16 I Judeja ?e biti baština Jahvina, njegov dio u Svetoj zemlji, i on ?e opet izabrati Jeruzalem. 17o, ljudi svi, pred Jahvom, jer, evo, on ustaje iz svetoga Prebivališta svojega! ?etvrto vi?enje: Jošuine haljine

3

1Potom mi pokaza Jošuu, velikog sve?enika, koji stajaše pred an?elom Jahvinim, i Satana, koji mu stajaše zdesna da ga tuži. 2 An?eo Jahvin re?e Satanu: "Suzbio te Jahve, Satane! Suzbio te Jahve koji izabra Jeruzalem! Nije li on glavnja iz ognja izvu?ena?" 3 A Jošua bijaše obu?en u prljave haljine dok stajaše pred an?elom Jahvinim. 4 An?eo se obrati onima koji pred njim stajahu i re?e im: "Skinite s njega te prljave haljine!" I re?e mu: "Evo, skidam s tebe tvoju krivicu i odijevam te u dragocjenu haljinu!" 5 I nastavi: "Stavite mu ?ist povez oko glave!" Oni mu staviše ?ist povez oko glave i odjenuše ga u dragocjene haljine u nazo?nosti an?elovoj. 6 I an?eo Jahvin upozori Jošuu: 8 Poslušaj, dakle, Jošua, veliki sve?eni?e, ti i drugovi tvoji koji su oko tebe, jer vi ste ljudi znamenja! Evo, ja ?u dovesti Izdanak, Slugu svojega, i uklonit ?u opa?inu ove zemlje u jedan dan.

4

1An?eo koji je govorio sa mnom vrati se tad i probudi me kao ?ovjeka koji se oda sna budi. 2 "Što vidiš?" - upita. Ja odgovorih: "Vidim, evo, svije?njak, sav od zlata, s posudom za ulje vrh njega; i sedam je žižaka na svije?njaku, sa sedam lijevaka za sedam žižaka što su na njemu. 3 Dvije su masline kraj njega, jedna njemu zdesna, druga slijeva." 4 Obratih se an?elu koji je govorio sa mnom i upitah ga: "Što je to, gospodaru?" 5 An?eo koji je govorio sa mnom odgovori mi: "Zar ne znaš što je to?" Ja rekoh: "Ne, gospodaru." 6 On mi tad odgovori ovako: Tri rije?i Zerubabelu <6b>Evo rije?i Jahvine Zerubabelu: "Ne silom niti snagom, ve? duhom mojim!" - rije? je Jahve nad Vojskama. 7 Što si ti, goro velika? Pred Zreubabelom postaješ ravnica! On ?e izvu?i krunišni kamen uz poklike: "Hvala! Hvala za njega!" 8 Do?e mi potom rije? Jahvina: 9 Zerubabelove su ruke ovaj Dom utemeljile, njegove ?e ga ruke završiti. I vi ?ete znati da me k vama poslao Jahve nad Vojskama. 10 Jer, tko je prezreo dan skromnih po?etaka? Radovat ?e se kad vide olovni visak u ruci Zerubabelovoj. <10b>"Ovih sedam o?i su Jahvine što strijeljaju po svoj zemlji." 11 Tad progovorih i zapitah ga: "Što su one dvije masline desno i lijevo od svije?njaka?" 12 Progovorih opet i upitah ga: "Što su one dvije maslinove gran?ice koje kroz dvije zlatne cijevi dolijevaju ulje?" 13 On mi odgovori: "Zar ne znaš što je to?" Odvratih: "Ne, gospodaru!" 14re?e: "To su dva Pomazanika koji stoje pred Gospodarem sve zemlje." Šesto vi?enje: Knjiga koja leti

5

1Podigoh opet o?i i vidjeh: leti svitak knjige. 2 An?eo me upita: "Što vidiš?" Odgovorih: "Vidim svitak knjige gdje leti: dužina joj je dvadeset lakata, a širina deset." 3 On mi tad re?e: "To je prokletstvo koje ?e zahvatiti svu zemlju; odsad, svaki koji krade bit ?e po njem izgnan odavde i svaki koji krivo priseže bit ?e po njem odavde protjeran. 4 Ja ?u ga izvesti - rije? je Jahve nad Vojskama - da u?e u ku?u lupežu i u ku?u onome koji se krivo kune mojim imenom te da boravi usred njegove ku?e i uništi je skupa s njenim drvljem i kamenjem." Sedmo vi?enje: Žena u vaganu 5 An?eo koji je govorio sa mnom izi?e i re?e mi: "Podigni o?i i pogledaj što se to pojavljuje." 6 Ja ga upitah: "Što je to?" On re?e: "To se pojavljuje efa." I nastavi: "To je op?a pokvarenost na zemlji." 7 I gle, podiže se olovan poklopac i jedna žena sjedi usred efe. 8 On re?e: "To je zlo?a." I gurnu je u efu i baci joj na otvor olovni poklopac. 9 Podigavši o?i, vidjeh: dvije žene izlaze s vjetrom u krilima, a krila im bijahu kao krila rode; one podigoše efu izme?u zemlje i neba. 10 Upitah tad an?ela koji je govorio sa mnom: "Kamo odnose efu?" 11mi odgovori: "Da joj sagrade hram u zemlji šinearskoj i da joj pripreme postolje na koje ?e je postaviti." Osmo vi?enje: Kola

6

1I podigoh o?i i vidjeh: gle, ?etvera bojna kola izlaze izme?u dviju gora; a gore bijahu od mjedi. 2 U prvim kolima bijahu ri?i konji; u drugim kolima crni konji; 3 u tre?im kolima bijeli konji, a u ?etvrtim kolima konji šareni. 4 Obratih se an?elu koji je govorio sa mnom i upitah ga: "Što je to, gospodaru?" 5 An?eo mi odgovori ovako: "Ti kre?u u ?etiri vjetra nebeska pošto su stajali pred Gospodarem sve zemlje. 6 Ri?ani kre?u u zemlju isto?nu; vranci u zemlju sjevernu; bijelci kre?u u zemlju zapadnu, a šarci kre?u u zemlju južnu." 7 Krepko oni stupaju, nestrpljivi da obi?u zemlju. On im re?e: "Idite, obi?ite zemlju!" I oni krenuše obilaziti zemljom. 8 On me zovnu i re?e mi: "Vidi, oni koji su krenuli u sjevernu zemlju umirit ?e gnjev moj u zemlji sjevernoj." Zavjetna kruna 9 I do?e mi rije? Jahvina: 10 "Uzmi prinose od izgnanika - od Heldaja, Tobije i Jedaje - i po?i danas i u?i u dom Jošije, sina Sefanijina, koji je došao iz Babilona. 11 Uzmi srebra i zlata, na?ini krunu i stavi na glavu Jošui, sinu Josadakovu, velikom sve?eniku. 13 On ?e sazdati Svetište Jahvino i proslaviti se. On ?e sjediti i vladati na prijestolju. A do njega ?e na prijestolju biti sve?enik. Sklad savršen bit ?e me?u njima. 14 A kruna neka ostane u Jahvinu Svetištu za spomen Heldaju, Tobiji, Jedaji i Jošiji, sinu Sefanijinu.

7

1?etvrte godine kralja Darija, ?etvrtoga dana devetoga mjeseca, Kisleva, do?e rije? Jahvina Zahariji. 2 Betel je naime poslao Sar-Esera i Regem-Meleka s njihovim ljudima da mole lice Jahvino 3 i da pitaju sve?enike u Domu Jahve nad Vojskama i proroke: "Ho?emo li plakati petoga mjeseca i postiti, kao što ?inimo ve? tolike godine?" Podsje?anje na prošlost 4 Tada mi do?e rije? Jahve nad Vojskama: "Reci svemu puku zemlje i sve?enicima: 6 A kad jedete i pijete, zar sebi ne jedete i pijete? 8 Rije? Jahvina do?e Zahariji: 11 Ali oni ne htjedoše poslušati, ve? prkosno okrenuše le?a; zatisnuše uši da ne bi ?uli; 12 otvrdnuše srcem kao kremen, da ne bi ?uli Zakon i rije?i koje im je slao Jahve nad Vojskama, svojim duhom, preko drevnih proroka. I Jahve nad Vojskama silno se tad razgnjevi. 13 I zato, kao što je on zvao a oni ga ne slušaše, tako su sad oni zvali a ja ih nisam slušao - rije? je Jahve nad Vojskama. 14azmeo sam ih me?u sve narode kojih ne poznavahu, a zemlja iza njih bi opustošena, te nitko nije njome prolazio niti se vra?ao. Tako su zemlju blagostanja obratili u pustoš!" Spas u Mesiji

8

1I do?e mi rije? Jahvina: 10 Jer, prije ovih dana ne bijaše nadnice za ?ovjeka niti nadnice za živin?e; niti bijaše mira od neprijatelja onome koji je izlazio ni onome koji je dolazio; puštao sam ljude jedne protiv drugih. 11 Ali sada, ne?u biti prema Ostatku ovog naroda kao minulih dana - rije? je Jahve nad Vojskama - 12 nego ?u posijati mir: loza ?e roditi grož?em, zemlja ?e davati usjeve, a nebo ?e davati rosu svoju. Sve ?u to dati Ostatku ovoga naroda. 15 tako, promijenivši naum, u ove dane mislim usre?iti Jeruzalem i dom Judin. Ne bojte se! 16 A ovo vam je ?initi: Govorit e istinu jedan drugom; sudite istinito i miroljubivo na vratima gradskim! 18 Do?e mi rije? Jahve nad Vojskama: 19 "Ovako govori Jahve nad Vojskama: Post ?etvrtoga, post petoga, post sedmoga i post desetoga mjeseca postat ?e za Dom Jahvin radost, veselje i veseli blagdani. Ali ljubite istinu i mir!" 20 "Ovako govori Jahve nad Vojskama: Još ?e dolaziti narodi i stanovnici mnogih gradova. 22 I do?i ?e mnogi puk i mo?ni ?e narodi tražiti Jahvu nad Vojskama u Jeruzalemu i moliti lice Jahvino.

9

1Proroštvo. Rije? Jahvina. Nova zemlja Jahve prolazi zemljom Hadraka, Damask mu je po?ivalište; jer Jahvini su gradovi Arama i sva plemena Izraela. 2 Hamat tako?er, koji s njim grani?i, 3 i Tir i Sidon, tako mudar. Tir podiže tvrde bedeme, zgrnu srebra kao prašine i zlata kao blata s ulica. 5 Vidjet ?e to Aškelon i prestrašiti se, a Gaza sva ?e uzdrhtati, i Ekron, jer ga nada prevari: nestat ?e kralja iz Gaze, Aškelon ?e pust ostati, 6 u Ašdodu stanovat ?e kopilad! Zatrt ?u ponos Filistejaca, 7 uklonit ?u im krv iz usta i gnusobu iz zuba. I oni ?e pripasti Bogu našem i bit ?e kao jedna obitelj u Judeji, a Ekron ?e biti kao Jebusejac. 8 Uz Dom svoj utaborit ?u se kao straža, protiv onih koji odlaze i dolaze; tla?itelj ne?e više ovud prolaziti, jer njegovu sam uvidio bijedu. Mesija 9 Klikni iz sveg grla, K?eri sionska! Vi?i od radosti, K?eri jeruzalemska! Tvoj kralj se evo tebi vra?a: pravi?an je i pobjedonosan, ponizan jaše na magarcu, na magaretu, mladetu magari?inu. 11 A i tebi, zbog krvi tvoga Saveza, vratit ?u sužnje tvoje iz jama bezvodnih. 12 Vratite se u Tvr?avu, izgnanici puni nade, još danas - ja navješ?ujem - dvostruko ?u ti uzvratiti. 17 kako li ?e sretan, kako lijep biti! Od žita ?e rasti mladi?i, a od slatkog vina djevice. Vjernost Jahvi

10

10Tražite od Jahve dažda u vrijeme proljetno! Jahve stvara munje i daje kišu; ?ovjeku kruh daje, a stoci travu. 2 Lažno bajaju kumiri, prijevaru vide gatari, obmanu govore snovi, varljivu utjehu daju, zato kao stado blude ljudi, lutaju jer nemaju pastira. Oslobo?enje i povratak Izraela 4 od njega ?e pote?i kamen zaglavni, klin šatorski, od njega ubojit luk, od njega sve vo?e. 5 Bit ?e zajedno kao junaci što u boju gaze kao po blatu uli?nom; vojevat ?e, jer Jahve je s njima, i osramotit ?e one koji konje jašu. 6 "Oja?at ?u dom Judin, spasiti dom Josipov. Opet ?u ih naseliti, žao mi ih, i bit ?e kao da ih nisam odbacio, jer ja sam Jahve, Bog njihov - uslišat ?u ih." 7 Efrajimci bit ?e kao junaci i radostit ?e im se srce kao od vina: vidjet ?e sinove svoje i veseliti se, u Jahvi ?e klicati srce njihovo. 8 "Zazviždat ?u im i sabrati ih, jer ja sam ih izbavio, bit ?e opet brojni kao što bjehu. 9 Rasijao sam ih me?u narode, ali ?e se oni u zemljama dalekim spomenuti mene, pou?it ?e svoje sinove, i oni ?e se vratiti. 10 Vratit ?u ih iz zemlje egipatske, sabrat ?u ih iz Asirije i dovest ih u zemlju gileadsku i na Libanon, i ne?e biti dosta mjesta za njih." 11 Prije?i ?e more egipatsko, jer on ?e udariti valove morske, sve dubine Nila presahnut ?e. Bit ?e oboren ponos Asirije, oduzeto žezlo Egiptu. 12ahvi ?e biti snaga njihova, njegovim ?e se oni proslavit imenom - rije? je Jahvina. 2 Kukaj, ?empresu, jer pade cedar, jer su mogu?nici upropašteni! Kukajte, hrastovi bašanski, jer posje?ena je šuma najguš?a. 3 ?uj jauk pastira, opustošen je sjaj njihov! ?uj riku lavi?a, opustošen je ponos jordanski! Dva pastira 4 Ovako mi re?e Jahve: 6 Ni ja više ne?u štedjeti žitelja zemlje - rije? je Jahve nad Vojskama - nego: predajem, evo, svakoga u ruke njegova bližnjega i u ruke kralja njegova; i oni ?e pustošiti zemlju, a ja ne?u izbavljati iz ruku njihovih." 7 Stadoh pasti ovce klanice za trgovce ovcama te uzeh dva štapa: jedan nazvah Naklonost, drugi Sveza. Tako sam pasao stado. 8 I u jednom mjesecu odbacih tri pastira. Ali mi i ovce dojadiše, omrznuh im. 10 Tad uzeh svoj štap Naklonost i slomih ga da raskinem Savez svoj što ga bijah sklopio sa svim narodima. 11 I on se raskinu onog dana, i trgovci ovcama koji su to gledali doznaše da je to bila rije? Jahvina. 12 Rekoh im tad: "Ako vam je to dobro, dajte mi pla?u; ako nije, nemojte." Oni mi odmjeriše pla?u: trideset srebrnika. 13 A Jahve mi re?e: "Baci u riznicu tu lijepu cijenu kojom su me procijenili!" Ja uzeh trideset srebrnika i bacih u riznicu u Domu Jahvinu. 14 Onda slomih i svoj drugi štap, Svezu - da raskinem bratstvo izme?u Jude i Izraela. 15 I re?e mi Jahve: "Uzmi još opremu bezumna pastira, 16 jer, evo, podi?i ?u jednoga bezumnog pastira u ovoj zemlji: za izgubljene on se ne?e brinuti, zalutale ne?e tražiti, ranjene ne?e vidati, iscrpljene ne?e nositi, nego ?e jesti meso od pretilih i papke im otkidati.

12

12Proroštvo. Besjeda Jahvina o Izraelu. Govori Jahve koji razape nebesa, utemelji zemlju i stvori dah ?ovjeku u grudima: 2 "Evo, u?init ?u Jeruzalem ?ašom opojnom svim narodima uokolo - za opsade Jeruzalema. 3 U onaj dan u?init ?u Jeruzalem teškim kamenom svim narodima: svi koji ga budu dizali teško ?e se izraniti, a skupit ?e se na nj svi narodi zemlje. 4 U onaj dan - rije? je Jahvina - udarit ?u sve konje strahom, a njine jaha?e mahnitoš?u. Ali nad domom Judinim otvorit ?u o?i, a sljepilom ?u udariti sve konje narodÄa. 6 U onaj dan u?init ?u da plemena Judina budu kao žeravnica užarena na drvlju, kao baklja upaljena na snoplju: i proždirat ?e zdesna i slijeva sve narode uokolo. A Jeruzalem ?e i dalje stajati na svome mjestu." 7 Jahve ?e najprije spasiti Judine šatore da se ponos doma Davidova i ponos Jeruzalemaca ne izdigne iznad Jude. 8 U onaj dan Jahve ?e zakriliti Jeruzalemce: najsustaliji me?u njima bit ?e u onaj dan kao David, a dom Davidov bit ?e kao božanstvo, kao An?eo Jahvin pred njima. 9 "U onaj dan pregnut ?u da uništim sve narode koji do?u na Jeruzalem. 10 A na dom Davidov i na Jeruzalemce izlit ?u duh milosni i molitveni. I gledat ?e na onoga koga su proboli; naricat ?e nad njim kao nad jedincem, gorko ga oplakivati kao prvenca. 11 U onaj dan pla? velik ?e nastati u Jeruzalemu, poput pla?a hadad-rimonskog u ravnici megidonskoj. 12 I plakat ?e zemlja, svaka porodica napose, i žene njihove napose; porodica doma Davidova napose, i žene njihove napose; porodica doma Natanova napose, i žene njihove napose; 13 porodica doma Levijeva napose, i žene njihove napose; porodica Šimejeva napose, i žene njihove napose; 14ve ostale porodice, svaka porodica za sebe, i žene njihove napose.

13

13U onaj dan otvorit ?e se izvor domu Davidovu i Jeruzalemcima da se operu od grijeha i ne?isto?e. 2 U onaj dan - rije? je Jahve nad Vojskama - iskorijenit ?u iz zemlje imena kumirÄa da se više ne spominju; uklonit ?u iz zemlje i proroke i duh ne?isto?e. 4 U onaj dan svaki ?e se prorok stidjeti svoga vi?enja; ne?e se više ogrtati plaštem od kostrijeti da bi lagali, 7 Probudi se, ma?u, protiv mog pastira, protiv ?ovjeka, moga srodnika - rije? je Jahve nad Vojskama. Udari pastira, i ovce ?e se razbje?i! Okrenut ?u ruku protiv slabi?a, 8 i u svoj ?e zemlji - rije? je Jahvina - dvije tre?ine biti istrijebljene, a tre?ina ostavljena.

14

14Gle, dolazi dan Jahvin kada ?e se podijeliti plijen usred tebe. 2 I sabrat ?u sve narode u Jeruzalem u borbu. I zaposjest ?e grad, oplja?kati ku?e i silovati žene. Polovina ?e grada oti?i u izgnanstvo, ali Ostatak ne?e biti istrijebljen iz grada. 3 Tada ?e Jahve iza?i i boriti se protiv tih naroda kako on zna ratovati u dan ratni. 4 Noge ?e mu, u dan onaj, stajati na Gori maslinskoj koja je nasuprot Jeruzalemu na istoku. I raskolit ?e se Gora maslinska po srijedi, izme?u istoka i zapada, u golemu dolinu: jedna ?e se polovina pomaknuti na sjever, druga na jug. 5 Dolina Gore moje bit ?e ispunjena od Goe pa do Jasola i bit ?e zakr?ena kao što je bila zakr?ena poslije potresa u dane Uzije, kralja judejskog. Tada ?e do?i Jahve, Bog tvoj, i svi sveci s njim. 6 U dan onaj ne?e više biti ni studeni ni leda.(7) Bit ?e to dan ?udesan - znade ga Jahve - ni dan ni no?; i u vrijeme ve?eribit ?e svjetlo. 8 U onaj dan žive ?e vode pote?i iz Jeruzalema, pola k moru isto?nom, pola kmoru zapadnom. Bit ?e tako ljeti i zimi. 9 I Jahve ?e biti kralj nad svom zemljom. 10 Sva ?e se zemlja pretvoriti u ravnicu, od Gebe do Rimona negepskog. A Jeruzalem ?e se uzvisiti na svom mjestu; i bit ?e nastanjen - od Vrata Benjaminovih do Prvih vrata, to jest do Vrata ugaonih, i od Kule Hananeelove do Kraljeva tijeska. 11 Opet ?e se stanovati u njemu, i više ne?e biti prokletstva; Jeruzalem ?e živjeti u miru. 12 A evo kojom ?e ranom Jahve udariti sve narode koji budu zavojštili na Jeruzalem: meso ?e im se raspadati dok budu na nogama; o?i ?e im trunuti u dupljama, jezik gnjiti u ustima. 13 U dan onaj nastat ?e me?u njima silan metež od Jahve: jedan ?e drugoga za ruku hvatati, i ruka ?e se jednoga dizati na drugoga. 14 I Juda ?e se boriti u Jeruzalemu. Tu ?e se sakupiti bogatstva svih okolnih naroda: zlato, srebro, odje?a u velikoj množini. 15 A sli?na ?e rana pasti na konje, mazge, deve i magarce, i na svu stoku koja se na?e u tome taboru. 16 Tko preživi od svih naroda koji do?u na Jeruzalem, uzlazit ?e godimice da se pokloni pred Kraljem, Jahvom nad Vojskama, i da slave Blagdan sjenica. 17 Ako koje pleme zemlje ne uza?e u Jeruzalem da se pokloni pred Kraljem, Jahvom nad Vojskama, ne?e biti kiše za njega. 18 Ako li pleme egipatsko ne uza?e i ne do?e, sti?i ?e ga isti udarac kojim ?e Jahve udariti narode koji ne bi uzašli svetkovati Blagdan sjenica. 19 Takva ?e biti kazna Egiptu i svim narodima koji ne budu uzašli da svetkuju Blagdan sjenica.