Druga knjiga o Samuelu

David doznaje za smrt Šaulovu

Davidova tužaljka za Šaulom i Jonatanom

IV. DAVID

1. DAVID KRALJ JUDE

Davidovo pomazanje u Hebronu

Poruka Jabešanima

Abner postavlja Išbaala za kralja u Izraelu

Rat između Jude i Izraela - Bitka kod Gibeona

Davidovi sinovi rođeni u Hebronu

Razdor između Abnera i Išbaala

Abner pregovara s Davidom

Umorstvo Abnerovo

Umorstvo Išbaalovo

2. DAVID KRALJ JUDE I IZRAELA

Davidovo pomazanje za kralja nad Izraelom

Zauzeće Jeruzalema

Davidovi sinovi rođeni u Jeruzalemu

Pobjeda nad Filistejcima

Kovčeg saveza u Jeruzalemu

Proročanstvo Natanovo

Davidova molitva

Davidovi ratovi

Uprava kraljevstva

3. DAVIDOVA OBITELJ I SPLETKE OKO NASLJEDSTVA

A. MERIBAAL

Davidova blagost prema sinu Jonatanovu

B. RAT S AMONCIMA. ROĐENJE SALOMONOVO

Napadaj na Davidove poslanike

Prva vojna na Amonce

Pobjeda nad Aramejcima

Druga vojna na Amonce - Davidov grijeh

Natanovi prijekori - Davidovo kajanje

Smrt Bat-Šebina djeteta - Rođenje Salomonovo

Zauzeće Rabe

C. POVIJEST ABŠALOMOVA

Amnon osramoćuje svoju sestru Tamaru

Abšalom ubija Amnona i bježi

Joab radi da se Abšalom vrati

Pohvale Abšalomu

Abšalom dobiva oproštenje

Abšalomove spletke

Abšalomova pobuna

Davidov bijeg

Kovčeg saveza vraćaju u Jeruzalem

David sebi pribavlja pomoć Hušaja

David i Siba

Šimej proklinje Davida

Hušaj kod Abšaloma

Abšalom i Davidove inoče

Hušaj osujećuje Ahitofelove osnove

David dobiva obavijest i prelazi preko Jordana

Abšalom prelazi preko Jordana - David u Mahanajimu

Poraz Abšalomovih ljudi

Smrt Abšalomova

Davidu javljaju smrt Abšalomovu

Davidova žalost

Priprave za Davidov povratak

Događaji za povratka: Šimej

Meribaal

Barzilaj

Juda i Izrael otimaju se za kralja

Pobuna Šebe

Umorstvo Amase

Svršetak ustanka

Visoki službenici Davidovi

V. DODACI

Velika glad i smaknuće Šaulovih potomaka

Junačka djela protiv Filistejaca

Psalam Davidov

Davidove posljednje riječi

Davidovi junaci

Popis pučanstva

Kuga i Božje oproštenje

Gradnja žrtvenika