Prva knjiga o Makabejcima

I. UVOD

Aleksandar i njegovi nasljednici

Antioh Epifan i prodor helenizma u Izrael

Prvi pohod na Egipat i pljačka Hrama

Porezi i utvrđenje Jeruzalema

Antioh nameće poganske običaje

II. MATATIJA POKREĆE SVETI RAT

Matatija i sinovi

Otpor Matatijin

Napad u subotu

Matatijin otpor

Matatijina oporuka i smrt

III. JUDA MAKABEJ POGLAVAR ŽIDOVA

Pohvala Judi Makabeju

Prvi Judini uspjesi

Lizijino namjesništvo

Gorgija i Nikanor provaljuju u Judeju

Sastanak Židova u Masfi

Bitka kod Emausa

Prvi Lizijin ratni pohod

Očišćenje i posveta Hrama

Pohod protiv Idumejaca i Amonaca

Priprema za borbe u Galileji i Galaadu

Pohodi protiv Galileje i Galaaditide

Poraz u Jamniji

Uspjeh u Idumeji i Filisteji

Smrt Antioha Epifana

Dolazak Antioha V.

Juda Makabej opsjeda jeruzalemsku Tvrđu

Ratovanje Antioha i Lizije - Bitka kod Bet Zaharije

Zauzeće Betsura i sirska opsada gore Siona

Kralj daje Židovima vjersku slobodu

Zakraljuje se Demetrije I. - Šalje Bakida i Alkima u Judeju

Nikanor u Judeji - Bitka kod Kafarsalama

Prijetnje Hramu

Nikanorov poraz kod Adase

U pohvalu Rimljanima

Savez Židova s Rimljanima

Bitka kod Beerzeta i smrt Jude Makabeja

Pogreb Jude Makabeja

IV. JONATAN POGLAVAR ŽIDOVA I VELIKI SVEĆENIK

Slavlje grčke stranke - Jonatan vođa otpora

Jonatan u pustinji Tekoe - Krvavi prizori oko Medabe

Prijelaz preko Jordana

Bakidova utvrđenja - Alkimova smrt

Opsada Betbasija

Natjecanje Aleksandra Balasa - Jonatan veliki svećenik

Pismo Demetrija I. Jonatanu

Jonatan odbija Demetrijeve ponude

Aleksandar se ženi Kleopatrom

Demetrije II. - Jonatan potukao Apolonija, upravitelja Celesirije

Ptolemej VI. pomaže Demetriju II. i umire s Aleksandrom Balasom

Prvi odnosi između Demetrija i Jonatana

Nova povelja u prilog Židovima

Jonatanova vojska pomaže Demetriju II. u Antiohiji

Jonatan protiv Demetrija II. - Šimun ponovo osvaja Betsur - Okršaj kod Hasora

Jonatanovi odnosi s Rimom i Spartom

Jonatan u Celesiriji, Šimun u Filisteji

Utvrđivanje Jeruzalema

Jonatan pada neprijatelju u ruke

V. ŠIMUN VELIKI SVEĆENIK I VOĐA ŽIDOVA

Šimun preuzima zapovjedništvo

Šimun odagnao Trifona iz Judeje

Jonatan pokopan u modinskoj grobnici koju je sagradio Šimun

Darovi Demetrija II. Šimunu

Šimun zauzima Gezer

Šimun osvaja jeruzalemsku Tvrđu

Pohvala Šimunu

Obnova saveza sa Spartom i Rimom

Odluka u počast Šimunu

Antioh VII. priznaje Šimunove časti i Trifona opsjeda u Dori

Povratak rimskog poslanstva u Judeju i proglašenje saveza s Rimljanima

Antioh VII. opsjeda Doru i mijenja raspoloženje prema Šimunu

Kendebej uznemiruje Judeju

Pobjeda Šimunovih sinova nad Kendebejem

Šimunova smrt u Doku - Nasljeđuje ga sin Ivan