Prva knjiga o Samuelu

I. SAMUEL

1. DJETINJSTVO SAMUELOVO

Hodočašće u Šilo

Anina molitva

Rođenje Samuelovo

Posvećenje Samuelovo

Hvalospjev Anin

Elijevi sinovi

Samuel u Šilu

Još o Elijevim sinovima

Najava kazne

Bog zove Samuela

2. KOVČEG SAVEZA KOD FILISTEJACA

Poraz Izraelaca i zarobljenje Kovčega saveza

Elijeva smrt

Smrt Pinhasove žene

Neprilike Filistejaca s Kovčegom

Povratak Kovčega

Kovčeg u Bet Šemešu

Kovčeg u Kirjat Jearimu

Samuel sudac i osloboditelj

II. SAMUEL I ŠAUL

1. USPOSTAVA KRALJEVSTVA

Narod traži kralja

Nezgodne strane kraljevske vlasti

Šaul i magarice njegova oca

Šaulov susret sa Samuelom

Pomazanje Šaulovo

Šaulov povratak

Šaul ždrijebom određen za kralja

Pobjeda nad Amoncima

Šaul proglašen za kralja

Samuel se povlači pred Šaulom

2. POČECI ŠAULOVA KRALJEVSTVA

Ustanak protiv Filistejaca

Rascjep između Samuela i Šaula

Ratne pripreme

Jonatan napada stražu

Opća bitka

Jonatan se ogrešuje o Šaulovu zabranu

Obredni prestupak naroda

Jonatan označen kao kriv, ali ga spasava narod

Osvrt na Šaulovo vladanje

Sveti rat protiv Amalečana

Šaul odbačen

Šaul uzalud moli oproštenje

Smrt Agagova i odlazak Samuelov

III. ŠAUL I DAVID

1. DAVID NA DVORU

David pomazan za kralja

David stupa u službu Šaulovu

Golijat izaziva izraelsku vojsku

David dolazi u tabor

David se nudi da prihvati izazov

Dvoboj

Pobjednik David dolazi pred Šaula

U Šaulu se budi ljubomora

Davidova ženidba

Jonatan se zauzima za Davida

2. DAVIDOV BIJEG

Šaul napada Davida

Mikala spasava Davida

Šaul i David kod Samuela

Jonatan pomaže Davidu na bijegu

Boravak u Nobu

David kod Filistejaca

3. DAVID VOĐA NEZADOVOLJNIKA

David počinje svoj lutalački život

Pokolj svećenika iz Noba

David u Keili

David u Horši - Susret s Jonatanom

David spašen u pravi čas

Davidova velikodušnost

Smrt Samuelova

Povijest Nabala i Abigajile

David po drugi put štedi Šaula

4. DAVID KOD FILISTEJACA

David se sklanja u Gat

David kao vazal filistejski

Filistejci polaze u rat protiv Izraela

Šaul i vračara u En Doru

Starješine filistejske otpuštaju Davida

Vojna protiv Amalečana

Bitka kod Gilboe - Šaulova smrt