Knjiga Postanka

I. POČECI SVIJETA I ČOVJEČANSTVA

1. STVARANJE SVIJETA

Prvi izvještaj o stvaranju

Drugi izvještaj o stvaranju - Raj zemaljski

Prvi čovjekov grijeh

Kajin i Abel

Kajinovo potomstvo

Šet i njegovo potomstvo

Patrijarsi prije Potopa

2. POTOP

Pokvarenost ljudi

Noa sprema lađu

Potop

Prestanak potopa

Noa izlazi iz lađe

Blagoslov i Savez

3. OD POTOPA DO ABRAHAMA

Noa i njegovi sinovi

Napučivanje zemlje

Babilonska kula

Rodoslovlja od Šema do Abrahama

II. POČECI IZABRANOG NARODA

1. POVIJEST ABRAHAMOVA

Abrahamov poziv i seoba

Abraham u Egiptu

Lot se dijeli od Abrahama

Vojna četvorice velikih kraljeva

Abraham i Melkisedek

Obećanje i Savez

Jišmaelovo rođenje

Savez i obrezanje

Abraham i tajanstveni posjetioci

Abraham posreduje za Sodomu

Uništenje Sodome i Lotov bijeg

Lotove kćeri

Abraham i Sara u Geraru

Izakovo rođenje, Hagara otjerana

Abraham i Abimelek u Beer Šebi

Bog kuša Abrahama

Nahorovo koljeno

Grob patrijarha

2. POVIJEST IZAKOVA

Izak i Rebeka

Keturini sinovi

Smrt Abrahamova

Potomci Jišmaelovi

3. POVIJEST JAKOVLJEVA

Rođenje i mladost Ezava i Jakova

Izak u Geraru i Beer Šebi

Jakov prijevarom dobiva očev blagoslov

Jakov ide Labanu

Jakovljev san u Betelu

Jakov dolazi u Haran

Jakov se ženi Leom i Rahelom

Jakovljeva djeca

Jakovljeve žene

Jakovljevo bogatstvo

Jakov bježi iz Harana

Laban u potjeri za Jakovom

Ugovor između Labana i Jakova

Jakovljeve pripreme za susret s Ezavom

Borba s Bogom

Susret Jakova i Ezava

Osramoćena Dina

Osveta Šimuna i Levija

Jakov u Betelu

Benjaminovo rođenje i smrt Rahelina

Kratke bilješke o Jakovljevoj obitelji

Rodoslovlje Edomaca

4. POVIJEST JOSIPA I NJEGOVE BRAĆE

Josip prodan u Egipat

Juda i Tamara

Josipova kušnja

Josip tumači sne faraonovih slugu

Faraonovi sni

Josip uzvišen

Josipovi sinovi

Josipova braća dolaze u Egipat

Povratak Jakovljevih sinova u Kanaan

Drugi dolazak Jakovljevih sinova u Egipat

Posljednja kušnja

Judino posredovanje

Josip se očituje braći

Faraon doziva Izraela u Egipat

Jakov odlazi u Egipat

Jakov pred faraonom

Jakovljeva posljednja želja

Jakov blagoslivlja Josipove sinove Efrajima i Manašea

Jakovljeva oporuka

Posljednje upute i smrt Jakovljeva

Jakovljev pogreb

Od smrti Jakovljeve do smrti Josipove