Knjiga o sucima

UVOD

1. KRATKA POVIJEST NASELJENJA U KANAAN

Naseljenje Jude, Šimuna, Kaleba i Kenijaca

Naseljenje Josipova doma

Naseljenje sjevernih plemena i Edomaca

Anđeo Jahvin naviješta Izraelu nevolje

2. OPĆA RAZMATRANJA O RAZDOBLJU SUDACA

Kraj Jošuina života

Otpadništvo i kazna slijedećih naraštaja

3. SUCI

Nema trajnog obraćenja

Razlozi s kojih ostadoše strani narodi

Narodi koji su se održali

POVIJEST SUDACA

1. OTNIEL

2. EHUD

3. ŠAMGAR

4. DEBORA I BARAK

Izrael pod jarmom Kanaanaca

Debora

Heber Kenijac

Siserin poraz

Siserina smrt

Izbavljenje Izraela

Pjesma Debore i Baraka

5. GIDEON

Izrael pod jarmom Midjanaca

Jedan prorok

Gideonov poziv

Gideon protiv Baala

Poziv na oružje

Pokus s runom

Jahve smanjuje Gideonovu vojsku

Predznaci pobjede

Prepad

Potjera

Zavist Efrajimovaca

Gideon progoni neprijatelja preko Jordana

Zebahov i Salmunin poraz

Gideonova osveta

Gideon vlada Izraelom

Smrt Gideonova

6. ABIMELEK

Abimelek postaje kraljem

Jotamova basna

Pobuna Šekemaca protiv Abimeleka

Razaranje Šekema i osvajanje Migdal Šekema

Opsada Tebesa i Abimelekova smrt

7. TOLA

8. JAIR

9. JIFTAH

Jaram Amonaca

Jiftah stavlja uvjete

Jiftah pregovara s Amoncima

Jiftahov zavjet i pobjeda

Rat između Efrajima i Gileada

Smrt Jiftaha

10. IBSAN

11. ELON

12. ABDON

13. SAMSON

Navještenje Samsonova rođenja

Anđeo se javlja i drugi put

Samsonova ženidba

Samsonova zagonetka

Samson pali Filistejcima ljetinu

Magareća čeljust

Zgoda s vratima Gaze

Delila izdaje Samsona

Samsonova osveta i smrt

DODACI

1. SVETIŠTE MIKE I DANA

Mikino kućno svetište

Danovci traže zemljište

Seoba Danovaca

Osvajanje Lajiša - Utemeljenje Dana i njegova svetišta

2. ZLOČIN U GIBEI I RAT PROTIV BENJAMINA

Efrajimov levit i njegova inoča

Zločin ljudi iz Gibee

Izraelci odlučuju da osvete zločin u Gibei

Opiranje Benjaminovaca

Prvi okršaji

Poraz i zator Benjaminov

Sažaljenje Izraelaca

Benjaminovcima daju djevice iz Jabeša

Otmica djevojaka iz Šila